Népsport, 1965. november (21. évfolyam, 217-238. szám)

1965-11-21 / 231. szám

H ajráznak a labdarúgó NB H-be>n és nera az első helyezettek és a kiesés ellen kfizdök hajráznak a legjobban, hanem két olyan csapat, amely nem kerülhet fel­jebb. de nem is eshet ki. Az egyik a Nagybátony. A legutóbbi nyolc mér­kőzésén 13 pontot szer­zett, méghozzá veretle­nül, s igaz, hogy csak hét gólt rúgott, de a nyole mérkőzésen mind­össze egyet kapott. A másik a Bp. Előre. A legutóbbi kilenc mérkő­zésen nem kapott ki, 15 pontot ért el, s a gól- aránya 17:4. Ez a két nagyszerűen hajrázó csa­pat vasárnap Nagybá- tonyban találkozik egy­mással. A nagybátonyi nézők alighanem jó mér­kőzést élvezhetnek majd. Tró Sok embernek ÍJ bosszúságot okoz, a Köztisztasági Hiva­talnak megoldhatatlan gondot és a téli sport, a síelés híveinek — ki­mondhatatlan örömet. Meg is érkezett az első levél hóügyben, ponto­sabban síügyben. A levél írója, Rákóczi Györgyné, tavaly részt vett a síszö­vetség éppen lapunkban hirdetett tanfolyamán. Megszerette ezt a spor­tot, s most, hogy leesett az idei hó, azt kérdezi, lesz-e tanfolyam az idén, mondjuk — haladóknak. Mert számára más lehe­tőség nemigen adódik a síelés üzésére. Kérdését egyben javas­latként is lehet kezelni, amelyet ezúton átnyúj­tunk a — síszövetségnek. A Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója, illetve Érdemes Dol­gozója kitüntetést ado­mányozták a sportmoz­galom munkásainak. Mint vógelláthatatlan folyam, ömlőnek a nevek, a sportmozgalom kiváló ás érdemes dolgozóinak ne­ve. Nevek, nevek, nevek, s mögöttük hosszú-hosszú évek. sőt, évtizedek munkája. Felvillan a ne­vek kapcsán néhány em­lék, néhány történet. A nagy többség azonban jórészt — ismeretlen, ám mégis — ismert. A ki­tüntetettek nevéből széles folyam kígyózik lapun­kon át. Folytatásról — folytatásra. Mai szá­munkból azonban kima­radt. Köszöntjük a ki­tüntetetteket ezúton is, és nevük közlését — folytatjuk ... 3­ljegyeztük, hogy... ...két számadat is frappán­san bizonyítja a labdarúgás és a jégkorong népszerűségé* a Szov­jetunióban. Csupán Moszkvában, Leningrádban és Kijevben 400 labdarugó- és 200 jégkorong- játékvezető működik. ♦ .... az idény befejeztével új edző kerül a Dukla Prága lab- darúgócsapatához Vejvoda he­lyett, aki 1960 óta tölti be ezt a tisztséget a klubnál. Ez alatt az idő alatt négyszer nyeri baj­nokságot a csapat, és négyszer nyerte meg a New York-i nem­zetközi tornát is. Vejvoda be­legyezéssel távozik a prágai klubtól, és utóda Bohumil Mu- sil lesz. aki már tizenkét éve másodedző&ködött a klubnál, és hosszabb ideig volt a csehszlo­vák ifjúsági válogatott edzője is. ♦ ...az innsbrucki olimpia előtti fckihöz hasonlóan, ezúttal is Európában készülődnek az ame­rikai alpesj síelők az év nagy nemzetközi feladataira és a por- tilfoi világbajnokságra. Az ame­rikai férfi és nőj válogatott ke­ret január első napjaiban érke­zik Franciaországba, majd részt vesz az idény első nagy hagyo­mányos versenyein; a férfiak a wengeni Lauberhornon és a kitz- büheti Hahnenkammon, a nők pedig az oberstaufeni, grindel- waldi és badgasteini versenye­ken. A franciák és a svájciak már­ciusban viszonozzák a látoga­tást és részt vesznek többek kö­zött a március közepén sorra kerülő amerikai bajnokságon is. ♦ ... jubileumot ünnepeltek a CSZKA—Krilja Szovjetov jég­korongmérkőzésen. Ezen a mérkőzésen lőtte Firszov, a CSZKA és a szovjet válogatott neves csatára a 100. gólját. ... a jugoszláviai jégkorong VB előkészületeinek jegyében decem- j bér 9. és január 9. között nagy j tengerentúli portyán vesz részt < a j szovjet, a csehszlovák, a svéd és a finn válogatott. A szovjet csa- j pár. 12, a finn 11, a svéd és a csehszlovák válogatott pedig nyolc j mérkőzésen szerepéi. Kanadában ! és az Egyesült AMamokban. ... összeállították a csehszlo­vák teniszezők 1965. évi rang­sorát. A férfiaknál Holecek, Ja- voTBky, Kodes, Pala a sorrend. Koudelka csak a 8. helyet fog­lalja el. A nőknél az első há­rom helyezett: Vopicková, Vo- lavková és Palmeová. ♦ .. . Olaszországban megjelent az üzletekben „A labdarúgás művészete” című hosszanjátszó lemez, amelyen Heienio Herrera, az Internazionale edzője mesél a gyerekeknek a labdarúgás tit­kairól. Elmondja rajta: hogyan szerezhetik meg a srácok a technikai tudást, a jó fizikai erőnlétet. A lemez ára 2.40 dol­lárral egyenértékű líra. ♦ .. .a közelmúltban Varsóban szűkkörű atlétikai versenyt ren­deztek, amelynek keretében a 60 m-es síkfutást Walasiewicz nyerte 8.7-tel Kulwanowska (8.9) előtt. E lakom kus beje­lentés mögött azonban ér­dekes dolog rejlik. A győztes ugyanis azonos az 1932. évi Los Angeles-i olimpia 100 m-es sík- fű tó-bajnoknő jé vei, aki jelenleg az Egyesült Államokban él Stella WaLsh-Olson néven. A neves származásíi ver­senyzőnő a közelmúltban hosz- szabb időt töltött otthon, és ta­lálkozott neves utódaival, Kir- s zengte innal és Klobukowská- val. ♦ ♦ ...az angolok még a tokióinál te kiemelkedőbb szereplést re­mélnek a jövő évi budapesti at­létikai Európa-bajnokságon Mary ■Randtől Nemcsak távolugrás­ban. hanem ötpróbában is az el­ső helyre várják. Idei mérsékel­tebb teljesítményét azzal ma­gyarázzák hogy az olimpia után kiengedett kissé, télen nem végzett komoly edzéseket. Most azonban ismét nagy tét áll előt­te: a budapesti EB. Távol ugrás­ban 670 cm körüli eredményt várnak tőle. öt próbában pedig — ha sikerül sokat jav u Inda gyenge számában, a súly lökés­ben — ugyancsak új világcsú­csot. ♦ ... a lengyel országos vívó- esapatbajnolLság mindhárom férfi számát a hadsereg együt­tese, a Lógta Varsó nyeitc. A tor-, párba tor- és a kardcsa­patban olyan neves versenyzők szerepelnek, mint Pawlowski, Piatkowsk* Zub Andrzeiewski, Nielaba, Strzalka. Nő* tőiben a GKS Katowice nyerte ez-itta! is — immár kile ncedszer — a baj­nokságot. A Légia Varsó itt harmadik lett. n Vasárnap, 1965. nov. 21. . .. Ron Clarké, az ausztrálok többszörös világcsúcstartó hosz- szútávfutója már most közölte, hogy három hónappal az olim­pia kezdete előtt Mexico City- be utazik. ,.A hosszútávfutók szervezetét veszi leginkább igénybe a szokatlan magaslat, így már jó korán odautazom a kklimati zá 1 ód n i ” — indokolta elhatározását Clarké. ♦ ... az angol sportújságírók meg­választották az év hazai sportoló­ját. A férfiaknál hivatásosak ke­rüllek az élre, az amatőrök kö­zül a súlyemelő világbajnok Mar- j Un kapta a legtöbb szavazatot, és a negyedik helyet. A sorrend: 1. Simpson, kerékpáros. 2. Clark, autóversenyző, 3. Hailwood, mo­torversenyző. Nők: 1. Coakes, lo­vas, 2. D. Rowe és Shannon. asz- taliteniszezők, 3. Smith, atléta. . . . hatalmas ünneplés fogadta Bili Bnadleyt Milánóban, a Gles­sem ©Illeni férfi kosárlabda EK- mérkőzés után. Az amerikaiak kitűnő kosarasa, aki jelenleg a milánói Simmenthal színeiben játszik, egymaga 36 pontot szer zett csapatának és ezzel fölé­nyes győzelemhez segítette. ,,Az ovációt’ még egy híres tenor4ist<a is megirigyelhette volna” — ír­ják az olasz lapok. CSEN, a világ leggyorsabb költője Néhány hete a külföldi sport­sajtó gyakran foglalkozik vele. Érdekességeket keresnek, új ada­tokat közölnek Csen Csia-cslián­ról, a legújabb 10 mp-es vágtáz ó- ról. Abban mind megegyeznek, hogy ez a világcsúcsbeállítás a gyorsaságáról híres csitngkingy pályán teljesen szabályos körül­mények között. csaknem szél­csendben született, s csak azért nem hitelesíthető, mert a Kínai NK nem tagja a nemzetközi szö­vetségnek. Csen néhány éve már nem ismeretlen név a vágtázók között. Amit azonban a legmeg­lepőbbnek tartanak: a kora. Csen ugyanis vágtázó. létére már .,idős”, 27 éves korban jutott el a bűvös határig. Hiszen elődjei kö­zül Háry és Estevez 23, Hayes 22, Jerame pedig mindössze 20 éves volt, amikor a kerek 10 mp-et el­érte. A Szecsuan tartományból való testnevelési főiskolás 177 centi magas, 70 kilós. Egy cukorgyári munkás fia, hat testvére van. Sportpályafutását a labdarúgással kezdte, azután kedvet kapott a hármasugráshoz (ifi korában ug­rott 14 m-en felül), s csak ezután tért át a futásra. Első versenyén 11.7-ét futott, fejlődése azután így alakult: 1957: 11.1, 1958: 10.7, 1959: 10.5. 1960: 10.3, 1961: 10.3. 1962: 10.3, 1963: 10.4. 1964: 10.4. 1965: 10. Vagyis — öt éven keresztül nem javult egy tizedet sem/ Ez első­sorban sérülékeny ség ével magya­rázható, Csen szerint azonban, ré­sze volt benne gátlásainak is. szinte beképzelte, hogy nem tud 10.3-nál gyorsabban futni. Az idén júniusban azután Senjangban megtört a jég, az első 10.2-s idő visszaadta az Önbizalmát. Augusz­tus végén, majd szeptemberben (előfutamban) újra 10.2-t futott, s edzője, Szing Csi-hen szerint, ha a célba érkezéskor nem sérül meg, a döntőben már akkor elérte volna a 10 mp-t. Néhány héttel később azonban már rendben volt, Csengcsuban 10.1-re javította a csúcsot és egy hétre rá. követke­zett a 10 mp-es futás. Csen idei nagyszerű eredmé­nyeit az előzőkhöz képest sokol­dalúbb edzésnek és speciális erő­sítésnek, az állandó orvosi keze­lésnek és — a megfelelő lelki elő­készítésnek tulajdonítja. Pszicho­lógusok sokat foglalkoztak vele, hogy megszabaduljon gátlásaitól. Csen szeret kosárlabdázni és asz­taliteniszezni. Színes, érdekes egyéniség. Szép bariton hangja van, a főiskolások klubjában sok­szor énekel, rajong a klassziku­sokért, szabad idejében pedig jambusiokban sporttárgyú verse­ket ir. Költeményei már újságok­ban is megjelentek. A világ „leggyorsabb" költőjé­nek nemzetközi mérlege gyenge. Külföldön 10.5-nél jobbat (négy éve Európában) még nem futott, igaz, akkor még nem volt sok tapasztalata. A külföldi szakkörök is joggal sajnálják, hogy az idei. „új" Csennek nincs lehetősége nemzetközi versenyeken, komoly ellen felekkel szemben bebizonyi- tani képességeit. „Életem legszebb győzelme az lesz, ha ismét ugorhatók " A Moszkva-kömyéki baleseti kórháznak október 7-e óta ál­landó lakója Valerij Brumel, a kétszeres olimpiai bajnok és sokszoros világcsúcstartó szov­jet magasugró. Októberi mo- torszerenesetlensége után még a legoptimistábbak is csóválták a fejüket, ha a neves atléta jövőbeni sportpályafutásáról esett szó. Nos, a kórház sebészei csodát műveltek: mankóval már a kórház télies parkjában sétálgat Brumel és nagyon bí­zik a jövőben. Igen derűlátóan nyilatkozott a L’Équipe munka­társának is. Brumel tolókocsin, felesége, a szőke Marina tár­saságában jelent meg az inter­jún. Mindjárt bevezetőben megra­gadta ezt az alkalmat, hogy kö­szönetét fejezze ki azoknak a szurkolóknak és sportbarátok­nak. akik a levelek ezreit küld­ték neki a szerencsétlenség után. „Attól tartok, hogy nem tudok mindenkinek válaszolni — mondta — így szeretnék te­hát köszönetét mondani az együttérzésért.” Amikor a beszélgetés a jövő­jére. terelődött, Brumel sietett kijelenteni: „Szó sem lehet ar­ról, hogy a sportról valaha is lemondjak! A sport a szenvedé­lyem, az életem . . . Minden idegszálammal azt remélem, hogy ismét ugorhatok majd. Hogy mikor kezdhetem el ismét az edzéseket, azt ma még ter­mészetesen nem lehet tudni. Or­vosaim ugyan nyugtatnak és erősítik, hogy az én koromban, 23 éves korban a csontok még nagyon aktívak, és könnyen, gyorsan forrnak. Még körülbelül egy hónapig leszek a kórház la­kója.” „Valóban szerencsétlenül jár­tam. de még nagyobb szeren­csétlenség is történhetett ' vol­na. A jobb lábam tört el ugyan­is több helyen, a bal lábam, amelyikkel elrugaszkodom, ép maradt. Fordítva nagyobb baj lett volna! Annyi bizonyos, hogy újra meg kell majd tanul­nom járni, erősíteni az izmokat, az edzések elkezdéséről csak majd később lehet beszélni. Ezután arra terelődött a szó: hogyan tölti a napjait, „Most azzal foglalkozom, amire az ed­zések idején nem jutott időm. A szó szoros értelmében falom a kezem ügyébe eső könyveket, tévét nézek, olvasom az újsá­gokat, a külföldi sportlapokat és amit nem értek, lefordíttatom magamnak. így tehát értesülök minden fontosabb nemzetközi sporteseményről. Egyelőre csak így tájékozódom. De bízom ab­ban. hogy egyszer ismét megje­lenek a sportarénában. Életem legszebb győzelme az lesz, ha ismét ugorhatók.” Szovjetunió. Dinamó Mtnszik - Csemomorec Odessza 2:1. Ez­zel a győzelemmel a minszki csapat a negyedik helyen vég­zett. Hátravan még a Dinamó Kíjev—SZKA Odessza találkozó. Anglia: Arsenal —West Ham United 3:2.-Bumley—Aston Villa 3:1, Everton—iLeeds United 0:0. Manchester United — Sheffield United 3:1. Newcastle United — Leicester City 1:5. Northaimpton Tótra-Tottenham Hotspur 0:2. Nottinghani _ Forest — Biackipoo! 2:1, .Sheffield Wedniesdáy— Fuí- ham 1:0, Stoke City—Liverpool 0:0, West Bromwich Albiou — Blaokbum Rovers2:l. 1. Bumléy 25 p, 2. Liverpool 25. 3. Leed's 23 pont. Skócia. Aberdeen Fallkirk 2:0, Celtic Glasgow —Ham Hton Aca- demicats 5:0. FC Dundee — St. Jonstone 3:1, Duníermline Athle tic —Clyde 6:4. Heairts Morfon 2:1, Mötherwell — Dundee United 0:3, Glasgow Ramgers— Kilmar- nook 5:0, St. Minőén—Partiok Thistle 2:0, Stirlin® Albion — Hi­bernian Edinburgh 1:2. 1. Glas gow Rangéra 22. 3. Celtic 19. Dundee United 19. NSZK: Kar'sruher 9C—Wer dér Bremen 3:2, Borussia Dort- mund—Meidericher SC 1:1. Ham bnrger SV — VfB Stuttgart 4:1. Bayern München — 1. FC Kai- serstautern 3:0, 1. FC Nürnberg — Hannover 96 2:1. Eintracht Braunschweig— Schaike 04 3:0. Borussia N eukirch en — Eintracht Frankfurt 1:6. Tasmania 1900 Berlin — München 1860 0:5. Bo­russia Mönchen.gladbaoh — i. FC Köln 2:3. 1. 1860 München 22. 2. Bayern München 20. 3. 1. FC Köln 30 pont. NDK: Dy-namo Dresrlen !. o komottve Stendal 3:1. Ttu-bine Erfurt —Motor Jena 1:0, Moíor Zwickau — SC Leipzig 3:2, .SC Magdeburg—Chemíe Halié 3:1. Vorwarts Berlin—SC Kari Marx- Stadt 3:0. Empor Rostock — Wis- mut Aue 3 2. Chemie Leipzig — Dynamo Berlin 2:1. 1. Vorwarts Berlin 14 p.. 2. Dynamo Dres- den 13. 3. SC Leipzig 12 pont. Mexikó nem válaszol A Nemzetiközi Evezős Szövet­ség (FISA) már jó ideje hiába várja a választ a mexikói olim­piai szervező bizottságtól arra a kérésére, hogy jelölje ki az o i top i a i evezösv erse-n yek szín -. helyét. A szövetség többszöri levelére és táviratára, mind­máig nem érkezett válasz. A FISA most újabb erélyes hangú levelet küldött a mexikói szer­vezőknek, amelyben bejelenti: amennyiben 1966. január 1-ig nem adnak választ a kérdésre, a nemzetközi szövetség lemon- dottnak tekinti az olimpiai eve­zősversenyeiket 1968-ban, és he- lye-tte az olimpia évében, világ­bajnokságot rendez. Hrutiflage %aj t «»«’• r t *- k ezlel r r öl Avery Brundage. a Nemzetkö­zi Olimpiai Bizottság elnöke ázsiai körútja során Tokióba ér kezve, nyilatkozott újságíróknak. A két német állam olimpiai rész­KÜLFÖLDI HÍREK, EREDMÉNYEK 0 TIZENKILENC ORSZÁG nevezett a március 3 — 13 kö­zött Jugoszláviában sorra kerü 15 jégkorong- viliágba j ­nokságna. 0 SENKI SEM PRÓFÉTA A SAJÁT HAZÁJÁBAN. Most Clar­ké, az ausztrálok világhírű hosz- szútávfutója igazolta ezt a mon­dást. Egy 2 mérföldés versenyen klubtársai közül nemcsak a 8:49.4-es közepes idővel győztes akadályfutó Vincent, hanem a meglehetősen ismeretlen Coyle is megelőzte. 0 SNELL. az új-zélandi olim­piai bajnok lemondta az ameri­kai fedettpályás versenyen való részvételt. Külföldi jelentések szerint véglegesnek tekinthető, hogy Snell abbahaqyja a versenyzést. 0 TIZENEGY KÍNAI VER­SENYZŐ vesz részt Stock­holmban a skandináv nem­zetközi asztali tenisz bajnok­ságon. 0 MAY, az NDK kitűnő'közép­távfutója, az új-zélandi szövetség meghívására a jövő héten új- zélandi verseny körútra utazik, s szó van arról, hogy utána Auszt­ráliába is ellátogat. ♦ A stockholmi 50 m-es fedett uszodában rendezett nemzetkö­zi úszóversenyen a 100 m-es női gyo-rsúszást a svéd Hagberg nyerte az olasz Beneck előtt. Mindketten l:03.5-tel üöttek a cé’.ba. Újabb rtaqyszerű kínai atléti­kai eredményt jelentenek a hír- ügynökségek. Pekingoen Csui Lin 13.5 mp-he javította a kínai 110 m-es gátfutócsúcsot. Az idén a világon ilyen időt csak az amerikai Cerulla és Daven- port ért el. A 23 éves Csui Lin az idén már futott 13.8-at és újabb csúcseredményével a 100- as Csen Csia-csuan és a magas­ugró Ni Csi-csin után már a har­madik kínai atléta, aki az idei világranglista élére került. A férfi kézilabda Európa Ku­pa tizenhatos mezőnyébe jutá­sért Bécsben játszották le az utolsó selejtezőt. A Rapid csak 15:15 arányú döntetlent ért el a belga ROC Flemallois ellen, de mivel az első találkozót 16:10 re megnyerte — továbbjutott. A nyoicaddöntőben a Grasshoppérs Zürich lesz az ellenfele. Uj Dél-Wales nemzetközi tenisz- bajnokságának férfi páros dön­tőjében az amerikai Graebner, RÍ essen’ kettős meglepetésre 6:3. 12:10, 3:6, 6:3 rányú győzelmet aratott az ausztrál’ wimbledoni gvőzte.s Emerson, Stolle páros el­len. A Szpasszkij —Tál közötti sakk- viláqbajnokjelöltek páros mér­kőzése nyolcadik fordulójában döntetlen eredmény született. A mérkőzés állása 4:4. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓK Finnország — NDK 4:4 (0:1. 2:0, 2:3). Heteiraki. Jégkorong. Ham­burg—Japán 9:9. Hamburg. Női’ kéz labda. Dánia —Svédország 13:12. Koppenhága. Férfi kézi­labda. Légi a Varsó — Belga válo­gatott 3 0. Brüsszel. Férfi rop labda. NDK-EAK 3:1. Kairó Férfi rop Labda, vételével kapcsolatban megje­gyezte. hogy ő a maga részéről mindmáig a közös német csapat híve, de Madridban hiába volt minden kísérlete ennek fenn­tartására. a kongresszus a kü- lön-külön képviselet mellett dön­tött. A két német küldöttségnek azonban egy zászlaja lesz Gre» noble-ban és Mexico City ben, azonos lesz a formaruhájuk és az emblémájuk te. Afrikai körútjáról úgy nyilat­kozott. hogy a jelenlegi idő­szakban az olimpiai eszme az egyetlen összefogó erő az afri­kai államok között. A továbbiak­ban azt a reményét fejezte ki. hogy a görögországi Olympiában levő olimpiai akadémiát hama­rosan nemzetközivé tehetik és így véglegesen az olimpiai szel­lem ápolásának világméretű köz­pontjává válhat. Indonéziáról szólva kijelentet­te a NOB elnöke, hogy az tagja a nemzetközi szervezetnek, és így olimpiai részvételük kizáró­lag DJakartától függ. „Sukarno elnöknek az az álláspontja azon­ban. hogy minden indonéz spor­toló politikai agitátor, ellenke­zik az olimpiai szellemmel” — mondta. VASÁRNAPI GALOPPVERSENY A ‘'^DVEZÖTLEN IDŐJÁRÁS MIATT ELMARAD jSPORTOLŐINK KÜLFÖLDÖN j A Mongóliában szerepelt női I röplabdaválogatottunk útban ha-' | zafelé a Dinamó Moszkva eqyüt- ! tesével mérkőzött a szovjet fő- | városban. A Budapest néven pá-v | lyára lépő magyar csapat 3;t j arányú vereséget szenvedett. Döntetlent ért el a Komló A Komlói Bániyász tabd-arűgó­csapaita romámiai portyája során újabb mérkőzést játszott. Ellen­fele ezúttal a Stiinta Craiova volit6 A báinyászegyüttee 1:1 ará­nyú d&ritétlent ért el. (ÍMTI) Hazai sikerek a Kari Marx-Stadt-i nemzetközi műkorcsolyázó- versen yen (Kari Marx-Stadt, november ] 20.) Pétutteken este a férfiak és a párosok szabadon választott gyakorlatokat mutattak be. A várakozásnak megfelelően — ha­zai sikerek születtek. Szoros I verseny zajlott le a férfiaik cso- I portjában Borghardt és Dure- I vilié közölt. Az NDK beli ver- I senyző tartalmas kürt adott elő, A francia versenyző kiírj ében ugyamcsaik sok ugróé szerepelt, de*az előadása nem volt eléggé csiszolt. A tizennégy főnyi me­zőnyben Horváth Zoltán megállta a helyét, kifutotta a formáját. Vasárnap a nemzetközi verse­nyen indulók Drezdában, illetve K rém i tzschau b ari fűti iá k bemu­tatót. A magyarok közül Wagner Zsófi és Horváth az utóbbi he­lyen, míg a Berecz, Sugár-jég- táncospár Drezdában indul. Hét­főn az egész mezőny Berlinbe utazik, s ott kedden tartanak bemutatót. Lávszló Tibor ! Gyengén kezdtek női kosarasaink Gaiatiban — Távbeszélő-jelentésünk. — (Galati, november 20.) Négy csapat (román A válogatott, ro- j mán utánpótlás-válogatott. NDK- I válogaiotl, Magyarorszag-váloga­tott) ’ részvételével megkezdődött i a nemzetközi női kosárlabdator-* ■ na. Csapatunk gyengén kezdett. NDK — Maqyarorszaq 57:48 (24:21). Két román. Yoda és To- ; masevszki vezette a találkozót, I amelyre csapatunk így állt fel; j Vargáné, Túróézy (3) — Rátvay j (16) — Pét ró (6). Korenné (8b Cs: Hegedűs (11), Nagvkardos’né | (2|, Keszeiné (2), Pál. Az NDK j legjobb dobója Kühn volt. Csa­patunk nehézen 1 lendült játékba, ; annak ellenére, hogy áz elején | vezetést szereztünk. Később a ! németek kezdeményeztek többéi i és hamarosan nyolcpontos elöny- I re tettek szert, 20:19 re sikerű Hl j ezután javítanunk, de ekkor Ráfc- vay két büntetőt vétett, az NDK ! viszont két alkalommal kettő® | kosarat szerzett. Szünet után négy perc alatt 13 ponttal húzott el az NDK váloga­tottja (36:23). Játékosaink kap­kodtak és nehezen sikerült ren­dezni sorainkat. A 36. percben 48:44-re állt a találkozó. Az NDK újabb büntetősorozattal elhúzott és végeredményben megérdemel- | ten győzött. Fáradtan, a mérkő­zés nagy részében bágyadtan | játszott csapatunk. Nagykardos- i né a védekezésben kiválót nyűj- I tott, mellette még Rátvay, Hege- I dús és Korenné tűnt ki. Bánki Fercwic Hmafadt a l)VSI) harmadik portyamérküzésp, (Zeitz, november 20.) Az NDK- ; bar portyázó Debreceni VSC j labdarúgócsapata szombat dél- í után játszotta volna harmadik f mérkőzését. A találkozó színhe­lyén, Zeltzben azonban hasznáb ! hatatlan volt a játéktér. Vas- I tag hótakaró borította a labda- { vrúgópályát. amelyre az ónos eső I után a hideg valósággal jég pán- : célt vont. A DVSC a II. ligában szereplő Chemie Zeitz ellen ját­■ szott volna. Miután a mérkőzés : elmaradt, a csapat vasárnap l délben visszaindul, és hétfő dék j után érkezik Debrecenbe. Szűcs La jos H/épSpoit A Magyar Testnevelési és Sportszövetség lapja. j Főszerkesztő: Tabák Bn-dre Szerkesztő- Ardai Aladár | Szerkesztőség: Budapest. VIII* Somogyi Béla utca 6. Tel.: 140— j 423. 140 — 850 és 140-855. Kiadja a Sport Lapkiadó ée Pro­paganda Vállalat. Budapest, XIV., Istvánmezel út 3 Tel.: 140—034n Felelős kiadó: Ungur Imre, igazgató. Terjeszt! a Magyar Posta. Előfizethető a helyi, Budapesten a kerületi kézbesíts postahivataloknál és a kézbesí­tőknél. Előfizetési díj egy hó­napra 14 forint. Megjelenik hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Index: 25 004 Szikra Lapnyomda. Budapest [a Iliül Ild|i4j| Külföldi labdarúgó-bajnokságok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék