Népsport, 1965. november (21. évfolyam, 217-238. szám)

1965-11-22 / 232. szám

meMmcofflr Kedvezményes átigazolás labdarúgásban A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA HÉTFŐ, 1965. NOVEMBER 22. ★ Ára: I forint ★ XXI.ÉVFOLYAM, 232. SZÁM 0:1-ről 3:1-re nyerte a Bp. Honvéd a röplabda örökrangadót Szombaton délután ökölvívóin­kat. vasárnap rop la adásainkat ünnepelték a Sportcsarnok küz­dő térén a Bp. Honvéd lelkes szurkolói, áldozatkész vezetői. Tatárék röplabda-mérkőzéseken ritkán látható, időnként egészen rendkívüli' • izgalmakat hozó rangadói 0:1-ről 3:1-re qyőzték U az Újpesti Dózsát, s ezzel fontos (epést tettek a bajnoki cím elnyerése felé. A televíziós közvetítés ellené­re csaknem telt ház előtt Lantos nyitásával kezdődött a rangadó. A tiz-edik bajnokságuk küszöbén álló lila-fehérek Tatárt remekül sáncolva. okos ejtésekkel írányi torták a játékot. A Horv/éd 2:6- ról még egyenlített, de véqiq a Dózsa vezetett. A mezőnyben mozgékonyabb Jobban előkészí­tő piros-fehér együttes szívósan ellenállt. Egyszer sikerült vezet­niük, 12:10-re. de az ekkor méq lelkesen és kevés hibával játszó Dózsa biztosan nyerte a játsz­mát. A Dózsának még egy játszmát kellett volna nyernie a bajnoki cím megszerzéséhez. Ez a meg­nyert első Játszma azonban egyáltalán nem nyugtatta meg Gálosokat, ©őt mintha e!l én fe­leik küzdőszellemét növelt© vol­na. Az összeszokottabb, egymást jobban kiszolgáló Honvéd-játéko­sok biztos győzelmével végző­dött a második játszma. A harmadik izgalmakat sejtet­ve 5:0-ás Dózsa-vezetéssel kez­dődött. itt azonban mintha vala­miféle idegi rövidzárlatot kapott volna a íila-fehér\ együttes. A Honvéd pontjai következtek, 0:5- ről szinte ellenállás nélkül 13;5-re húztak el. A piros-fehér mezesek egyre lelkesebben, el­vesztett labdát nem ismerve küzdöttek, míg a másik oldalon a lila-feli érek gyakran álldogál­tak a pályán. Az eddig igen jól játszó Jánosi és Gálos csak pil­lanatokra villant fel. a sérült Molnár tartózkodóan játszott. A Honvéd a játszmák tekintetében már 2:1-re vezetett. Következett a döntő jellegű negyedik játszma. Jellemző a k ü z de lem h e vesség érne, h ogy 5:5-nél a következő pont sorsa csaik 13 (!!) nyitásváltás után dőlt el — a Honvéd javára. Ta­tár úgyszólván mindenütt ott volt. a mezőnyben minden lab­dát fogott, s ha a hálóhoz került, legtöbbször ellen álilihaitatliajnnak bizonyult. Méltó társak küz­döttek mellette. Flórián és Bo-dó a hálónál. Czaffik és Iván cső az e l.őikészí lésben seiüte egymást múlta felül. Á kissé örequrasan játszó Dózsa 9:5, majd 12:8 és 14:11-es hátrányba került. Újabb feilánqoiássa! még egyen­lített, 14;14-re alakult az ered­mény. Két ponton múlt a baj­nokság sorsa, és ezt a két pon­tot a Honvédnak sikerült meg­szereznie — megérdemelten. A Honvéd megérdemelt győ­zelmét tükrözi a két edző nyi­latkozata is; Nagy Jenő: Az efeo játszmát kivéve, úgy hiszem, jobban ját­szottunk. A fiúk ezúttal nem­csak lelkesedésben, hanem min­denképpen a Dózsa fölé nőttek. Zsolt Róbert: A harmadik játszmában 5:0-ás vezetés után a mieink érthetetlenül leálltak. A Honvéd győzelme teljesen meg­érdemelt. -a jobbik csapat nyert. Bp. Honvéd — Újpesti Dózsa 3:1 (—13, 7, 7, 14) Sportcsarnok, 1000 néző. V: Ormai. Bp. Honvéd: Fláriáöi, Bodó, Ivámcsó, Tatár. Czakó, Czaffik*. Csere: Kangyer-ka, Vaskúti. Ed­ző: Nagy Jenő. Újpesti Dózsa: Lantos. Gálos, Kovács, Varga, Jánosi. Sárosi. Cs: Molnár. Mé s>zö]y. Nagy. Edző: Zsolt Hóhért. V. D. Az MLSZ Elnöksége ebben az évben ifi engedélyt ad. kedvez­ményes átigazolásra. Időpontja november 22-ém kezdődik és Sídéin 24 órakor fejeződik be. A kedvezményes átigazoló® lehetőst-gst ad a fiatal és tehet­séges labdarugóknak, hogy vá­rakozási idő nélkül magasabb szintű, új epor'tkcrü'khöz kerül­jenek. Ugyanakkor- a határozat gondoskodik arról la. hogy a legmagasabb &z in-tea szarepeit játékosokat várakozási idő nél­kül alacsonyabb osztályba iga­zol hassanak. Vonatkozik ez első­sorban az idősebbekre. & azokra, akiknek fejlődésében kedvezőt­len változás állt be. Az NB 1-es csapatok a követ­kező módokon igazolhatnak labdarúgókat: 1. Más NB Lee csapatból ki­adatással, 2. Más NB I-es csapatból ki- adatáé nélkül, legfeljebb egy* já­tékcet, mégpedig az átigazolása bizottság javaslata alapján. 3. NB I B. és ennél alacso­nyabb osztályú csapatból kiada­tás nélkül. Egy egyesület legfeljebb öt játékost igazolhat. Az NB I B és alacsonyabb osz­tályú csapatok csak abban az esetben igazolhatnak játékcet várakozási idő nélkül, ha tőlük a mostani átigazolás alkalmá­val magasabb osztályba vittek el labdarúgókat. A magasabb osztályba történő átigazoláshoz az alarvsonyabb osztályú egyesü­let kiadatása nem ezükeé-ges. Az NB I-bŐl, tehát magasabb osztályból alacsonyabb osztály­ba távozó játékosok csak egye­sületi kiadatással igazolhatók át. Az alacsonyabb osztályú csapat a tőle átigazolt játékcsért az NB I-ből csak egy labdarúgót igazolhat. Az NB I B és alacsonyabb osztályú csapatból kettőnél több labdarúgót nem lehet átigazolni. Az NB I B és alacsonyabb osz­tályú csapatokba a tőlük átiga­zolt játékosok szó máinak legfel­jebb a kétszeresét igazolják át. Az átigazolási nyomtatványt a sportolóknak kell kitölteniük november 22. és 29. között. A kérelmet a.z egyesületnek zára­dékolnia kell. A játékos* ki kell kérni egyesületétől. Ha nem adják ki, ekkor ezt a tényt a kérelemre rá kell vezetni. Az egyesületi kiadatás megtagadá­sa nem akadálya aa átigazolás­nak, de az követelmény, hogy még a nemleges állásfoglalás Is fel legyen tüntetve a kérelmen. Eltiltott játékos nem részesülhet kedvezménye« átigazolásban. Ha NB í-ee csapat más egye- ! sóletnek jót ©kosokat enged át, azt az átadást megelőzően az MLSZ-ben tartozik bejelenteni. Az átigazolási kérőiemben aa egyesületnek és a játékosnak nyilatkoznia kell. hogy «az átiga­zolás során semmiféle juttat óé­ban nem részesült. Amennyiben az átigazolt játékos kénytelen munkahelyet váltoatatn-i, új egyesülete köteles a játékost le­hetőleg a szakmájában elhelyez­ni. Az átigazolási szabályzat ren- ! delkezéseit megsértő játékosok ellen fegyelmit kell indítani és a ! labdarúgót a kedvezményes át- | igazolásból ki kel] zárni. ; Az MTS Ügyvezető Elnökség© ! a várai ozás: idő nélküli átiga- 1 zol ófi lebonyolítását és v égre h a j- ; tását az MLSZ Elnökségének ha­Í fáskor ebe utalta. Ezt a m-unkát az MLSZ által megbízott bizott­ság látja el. KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK TÁVBESZÉLŐ-JELENTÉSE DEL-AMERIKABOL Válogatottjaink már edzést tartottak Sao Paulában Almássy második maradt, Szentmiklósy a hatodik helyre jött fel Prágában —1 Távbeszélő-jelentésünk. — (Prága, novoniber 21.> Már éjiéire járt az idő. amikor a nemzetközi műkorcsolyázó-ver­seny befejeződött. s elkészült az eredmény kiszámítása. A legnagyobb érdeklődés a nők szabadon választott gyakorlata iránt, nyilvánult meg. A kö­zönség nem is csalódott: színvonalas műsort adtak ©!ő a .versenyzőnök. Masková, aki meglepetésre már a kötelező gyakorlatok után is bizto­san vezetett. nagyszerű kürt mutatott be. teleszőve kettős ugrásokkal. Még 20 másodperc­cel a befelezés előtt is biztosan ugrotta a második kettős Lutzot. Szorosan utána következett (25.-nek, tehát utolsó előttinek) Almássy Zsuzsa. Az ö műsorá­ban is szerepelt két kettős Lutz, de az első két lábra sike­rült. Almássy elsősorban elő­adásmódjával ért el nagy sikert és sikerült is megtartania a má­sodik helyét. Visszavágott tehát a nyugatnémet Keszlernek. a Richmond Kupa idei győztesé nek. Keszler ugrásai gyengéb­bek voltak, ő inkább szép ösz- szekötő lépéseket mutatott be. Nagy meglepetést okozott Szentmiklósy Zsuzsa, aki a tizenharmadik helyről hét hely- lyel előbbre rukkolt. Igen jól adta elő műsorát, ugrásai bizto­sak voltak és elég lendületesen korcsolyázott. A páros versenyben a vára­kozásnak megfelelően a nyu­gatnémet pár bizonyult a leg­jobbnak. Nők. 1. Masková (csehszlovák) 11 helyezési számmal. 1694.6. 2. Almássy (magyar) 24 h. sz., 1657.1. 3. Keszler (nyugatnémet) 26 h. sz., 1622.4. 4. Augustová (csehszlovák) 49 h. sz., 1558.5, 5. Nesler (osztrák) 62 ti. ez., 1513.2. 6. Szentmiklósy (ma­gyar) 72 H. sz., 1503.2. Páros. 1. Glockhuber. Danne (nyugatnémet) 5 h. sz., 162.7, 2. Mathys. Aellig (svájci) 11 h. sz.. 154.7. 3. Stehliková, Paifr (cseh­szlovák) 19 h. sz.. 150.1. A magyar versenyzőit vasár­nap részt vettek a nagyszabású műkorcsolyázó-bemutatón és hétfőn repülővel érkeznek haza. F. F. (Sao Paulo, november 21.) Pénteken éjjel, Párizsban, az Orly-repül ő téren bizony elég so­kat türelmetlenkedtünk, amíg be tudtunk szállni a késéssel induló hatalmas Boeing 707-es gépbe. A késés oka az volt, hogy Párizsban igen sok utasa volt ennek a járatnak. Az úti­okmányok kezelése és a vám­kezelés elég sok időt vett igénybe: végül a sugárhajtású gépen ki lelietett volna tenni a „megtelt” táblát, 180 utassal vágott neki a gép a lisszaboni útszakasznak. Válogatottunk tagjai rögtön fekvőhelynek ala­kították át ülőhelyüket; aki tudott, aludt, pihente a fáradal­makat. A fiúk legtöbbje felsóhajtott, amikor Beciférben, első brazil állomásunkon leszállt a gép. Míg az óceán felett pilótáink­nak ellemszéllel is meg kellett birkózniok, Reciféből Rióig, majd onnan Sao Paulóig már nyugodt „légkörben” folytató­dott repül Sutunk. A Sao Paulo-i repülőtéren éreztük előszűr, hogy milyen szeretettel várják Rrazíliában a magyar válogat csávát első látogatását. Dr. Paolo Maciato, a Brazil Labdarúgó Szövetség elnöke, valamint Falcau, a Sao | Pauló-i tartomány szovetségé- | nek elnöke s más vezetők, új­ságírók, fotóriporterek, érdeklő­dők várták a magyar vendége­ket. Ezután szállásunkra vonul­tunk. majd délután hatkor a brazil szövetség fogadást adott sportküldöttségünk tiszteletére hotelünk 16. emeletén. Szombat este nyolc órakor Baráti Lajos a Municipal-sla- j áionhan egyórás átmozgató ed- , zést tartott játékosaink részére, i Annak ellenére, hogy Albert \ még érzi sérülését, részt vett j az edzésen. Sajnos, Albertén j kívül Mátrai és Göröcs is sé- j rülésről panaszkodik, tehát elég nagy gondja van Búról inak. t ! hegy a vasárnap este 21 óra [ után (odahaza már hétfő 1 óra lesz) kezdődő brazil B váloga­tott. elleni mérkőzésre milyen csapatot állítson össze. Véglege­sen csak a mérkőzés előtt dől el. hogy ki játszik. Valószínű­nek látszik, hogy Géczi védi a kaput; Novak, Mészöly, Sípos, Sóvári lesz a hátvédnégyes, Solymosi, Rákosi a két fedezet, de lehet az is, hogy Varga ját­szik jobbíedezetet. Csatámégye- súnk várható összeállítása: Far­kas, Bene, Albert, F enyvezi dr. Figyelmeztettek bennünket, hogy igen komoly erőkből áll a brazil B válogatott (Alberté, Dias, Láma, Air, Servilio. Ábel stb.). igen tehetséges játékosok képezik az együttest. A pálya talaja jónak látszik — távolról. Közelről azonban eléggé görön­gyös. Megítélésem szerint a Játékosok még fáradtak, búr az utazás után jólesett ne­kik a mozgás. Igen nagy az érdeklődés a vasárnap délután 4-kor Rio de Janeiro-ban sorra kerülő Bra­zília—Szovjetunió válogatott mérkőzés iránt. A mérkőzést sportküldöttségünk megtekinti a televízión. Azért rendezik a brazil B- válogatott—Budapest- mérkőzést aznap este, hogy — ezzel kielé­gítsék azt az idényt, hogy Bra­zilja futballra éhes népe mind a két mérkőzést meg tudja nézni a tv képernyőjén. Hétfőn délelőtt kedves meg­hívásnak tesz eleget a magyar sporiküldöttség: átmegy Santos városába, ahol Pelé klubja, a Santos FC látja majd vendégül a magyar labdarúgókat, s veze­tőiket. Tabák Endre Súlyos vereséget szenvedett a MAFC Sopronban- isinél h Bp. Hon réti az első a férfi kosárlabda NB A férfi kosárlabda NB 1 ben az utolsó előtti fordulóra került sor. A legnagyobb érdeklődés a soproni rangadó felé nyilvánult sneg._ A SMAFC továbbra is megőrizte hazai veretlenségét, és a Bp. Honvéd után a MAFC csapatát Is legyőzte. NB I. Férfi mérkőzések. Sop­roni MAFC —MAFC 83:62 (35:30). Sopron. 800 néző. V: Kassai — Gleslng. SMAFC: Orbai (12). Laki (—). Kelemen (20). Zárai (—). Tvordy (34). Csere: Bakik (81. Balsay (5). Bakonyi (4). MAFC: Kangyal (4). Pólik (7), Tuboly (20). Prieszo! (22). Ko­rányi (3). Csere: Donáty (4). Nylírai (2). A fővárosiak kezd­tek jobban. Tuboly és Prieszol révén 6 pontos vezetésre tet­tek szert. 4. perc; 6:12. Foko­zatosan feljött a Sopron. 7. perc: 13:) 3. A csúszós talajon jobban mozogtak a hazaiak, bátrabban is dobtak kosárra. Az utolsó percekben a SMAFC elhúzott. Fordulás után az első öt percben szinte tüneményes játékot mutatott be a Sopron — valósággal „állva hagyta" a MAFC ot — távoli biztos dobá­sokkal a 7. percben már 20 ponttal, 57:37-re vezetett. A bu­dapestieknek még volt egy fel­lángolásuk. de a hajrában fs- mét a Sopron kerekedett felül. Jó: Tvordy (a mezőny leg­jobbja), Orbai, Kelemen. III. Tu­boly. Kangyal. Bp. Honvéd— VTSK 91:51 (45:25), Klapka utca. TFSE—Kecskeméti Petőfi 80:75 (35:23). TF-terem. PVSK— SZEAC 79:58 (30:34). Pécs. Cse­pel—Újpesti Dózsa 124:63 (56:26). j Csepeli Sportcsarnok. OSC— | Diósgyőr 105:70 (51:34). Diós­, gyűr. Bajai Bácska Posztó— | Székesfehérvári Építők 97:59 I (48:29). A férfi NB I állása 1. Bp. Honvéd 23 23 2 2301:152* 48 2. MAFC 25 23 2 2077:1507 48 3. Sopron 25 19 6 2055:1873 44 4. Baja 25 18 7 2080:1755' 43 5. Csepel 25 18 7 2102:1988 4S 1 6. VTSK 25 12 13 1941:1968 37 J 7. Pécs 25 10 15 1911:2014 35 3. Szeged 25 9 18 1840:1980 34 I 9. Szélcesf.-vár 25 9 16 1707:1994 34 ! 10. O. Dózsa 25 9 16 1744:2080 34 11. TF 25 8 17 1956:2049 33 12. OSC Mi 8 17 1871:2052 33 13. Kecskemét 25 S 17 1471:1789 33 14. Diósgyőr 25 1 24 1599:2194 26 Jegyzet: Az azonos pontszámú csapatok közötti sorrendet az egymás ellen eléri eredmények határozzák meg. — A Diósgyőr már kiesett, a másik két kieső a vonalak közötti csapatokból ke­rül ki. Férfi kézilabdázóink veresége a Bukarest Kupában Távbeszélő-jelentésünk — (Bukarest, november 21.) A Bukarest Kupa nemzetközi kézi­labdatorna utolsó napján csapa- tünk Bukarest utánpótlás együt­teséivel mérkőzött. Bukarest utánpótlás —Buda- pest-váloqatott 21:14 (14;8). Hala Floreásc-a, 3500 néző. V: Nacken (NSZK). Bukarest-utánpótlás: Peviu — Gorán, Gatu, Nika, Licu. Marinescu. Moldován, Cse­re: Paraschiv, Kules. Hodescu. Crlstián. Budapest-válogatott: Tímár — Fenyő. Vitkay, Gyűrű, Kovács L.. Simó. Csere: Szép­laki. Vigh, Nagy. Klein, Marosi. Gólszerző: Gorán 8, Gatu 4. Moldován 3. Marinescu 2, Nika 2, Kules. Paraschiv. ill. Nagy, Marosi, Fenyő 3 -3. Klein. Tór- nóczky Simó. Vitkay. Kovács L. Jó; Penu. Gorán. Marinescu. Gatu ili. Széplaki, Marosi, Nagy és Vigh. Bukarest utánpótlás-váloga­tott ja- —• amely egyébként a ro­mán válogatott közvetlen után­pótlásba — előző eredményeihez méltóan a magyar csapat ellen is jól játszott. A mérkőzés vé­gig igen nagy iramú, helyen­ként, sajnos, durva volt. Csapa­tunk az első félidőben főként az igen veszélyes átlövőkre koncentrálta védekezéséi, s a románok ezt kihasználva több­nyire bejátszásból szerezték gól­jaikat. A II. félidőben jobban megszerveztük védekezésünket, de Gonann-al szemben tehetetle­nek voltak játékosaink. S bár a játékvezető igen egyoldalúan bírálta el a szabálytalanságo­kat, Bukarest utánpótlás-csapata megérdemelten nyerte meg a találkozót, s ezzel a Bukarest Kupát, Lapzártakor a másik mérkő­zésen Bukarest válogatottja 13:10 arányban vezet az I. fél­idő végén Be’grád csapata el len. Dr. Varga József Hátralevő mérkőzések: Bp. Hon­véd-Baja, MAFC—Újpesti Dózsa, Székesfehérvár—Diósgyőr, TFSE —OSC. Sopron—Kecskemét, Pécs —Csepel, Szeged—VTSK. NB I. Női mérkőzés. Bp. Pe­dagógus ~Bp. Spartacus 64:19 (36:17), Szentkirályi utca, Nagy hajrá az országos női egyéni sakkbajnokság döntőjében A bajnoki döntő elérkezett *a végiküzde lemhez. Három fordu­lóban. keli még a versenyzőknek összpontosítaniuk és az erősen igénybe vett /idegek tartalékai­hoz nyúlniuk. Nirjce megák ás, pihenés, nagyon közel van -a célszala.g. be kell dobni mindent. A bajnoki cím vagyi9 az első hely mellett -a második helynek la tLagy a jelen tősége. A jövő világbajnoki zóna versen yen ugyanis hazánkat az első két hely birtokosa fogja képviselni. A versenyen végig az élen állott Karakasné, ha eddigi jó játékát folytatja, ezúttal új na bajnok lehet. A második helyért Sily- lyéné és Bilekné van nagy harc­ban. meg nem jósolható kime­netellel. A lövő évi női olimpiai keret 4—5. rangot jelentő helyé­re pedig még r.em kevesebb, mint hét versenyző esélyes. A I vasárnapi XI. fordulóban Kara- ! kasné játszmáján kívül a Sillyé- | né — Lángos. a Bilekné — Kmeto- I vits. valamint a Finta —Verőczi találkozókat kísérte nagy ér­deklődés. Az első játszmát csak a já­tékidő negyedik órájának utolsó perceiben fejezték be. A Sinka —Karakasné összecsapás a 35. lépésben mindkét mester* pontos játéka után döntetlenül ért vé­get. (Lapunk zártakor a verseny i tart.) Vasárnap Tei-Avivban a Ra mat-Gan stadionban világbaj­noki selejtező mérkőzésen Bul­gária labdarúgó-válogatottja 30 ezer néző előtt 2:1 (1:0) arány­ban győzött Izrael ellen. Bulgá­ria győzelmével az európai első csoportban Bulgária és Bel­gium között holtverseny állt elő Románia legyőzte Portugáliát A Koreai NDK győzelme A kambodzsai Phnom Penh- ben játszották le a Koreai NDK — Ausztrália világbajnoki selej­tező labdarúgó-mérkőzést. A ko­reai csapat 6:1 (1:0) arányban fölényes győzelmet aratott. A visszavágó szerdán lesz. akkor dől el végérvényesén, hogy me­lyik egvüttes kerül az angliai 16-os döntőbe. Korea tovább jutásához a vasárnap! ered­mény alapján nem férhet sok kétség. A labdarúgó VB-selejtezők európai negyedik csoportjában vasárnap két mérkőzéssel be­fejeződött a küzdelem. A záró­akkordot jelentő két találkozón már nem volt különösebb tét. hiszen Portugália már koráb­ban biztosította helyét az ang­liai VB 16-os döntőjébe. Meg­lepetésre a portugálok Buka­restben elvesztették veretlensé­güket. Románia —Portugália 2:0 (2:0). Bukarest. 70 000 néző. A szur­kolók viharos biztatásától kí­sérve a románok Pircalab révén már az első percben megszerez­ték a vezetést. Utána is több helyzet adódott a hazaiak előtt, de újabb gól csak a 43 perc­ben született, amikor Badea fejelt a hálóba. A második fél­időben is a románok játszottak fölényben. A híres portugál csatársor — élén Eusebióval — feltűnően bágyadtan játszott, s tervszerűtlen, lassú támadásai­kat a román védelem különö­sebb gond nélkül rombolta. Csehszlovákia —Törökország 3;1 (2:1). Góllövő: Mraz (2). Hor­váth, illetve Aivaz. A csehszlo­vákok lényegesen jobban ját­szottak. s nagyobb arányban is győzhettek volna. A IV. csoport végeredménye: 1. Portugália 6 4 119:49 2. Csehszlovákia 6 3 1 2 12: 4 7 3. Románia 6 3 — 3 9: 7 6 4. Törökország 6 1— 5 4:19 2 Lotz Károly nyerte az I. o. kizárásos kardversenyt I. osztályú kizárásos kardver- sonyt rendezett az Újpesti Dózsa vasárnap délelőtt az Eötvös ut­cai vívóteremben. A versenyen nem indulhattak az olimpiai, a világ-, és aa országos bajnokok így 46 vívó lépett pástra. Az élőmé rkőzéisek megiepe- *ése Perényi (Újpesti Dózsa) ki­esése volt. A döntőben Lotz, Bo- ronkay és Körmőczy kezdett a legjobban. Az utolsó ceörtéber -a veretlen Lotz, és ez egy vere­ségéé Körmöczi találkozott. He Körmöczi nyer, hármas holtver­seny van. Lotz azonban nem így akarta. 5:3 arányban nyert és így biztosan. veretlenül nyerte a versenyt. A verseny végeredménye:, (1. Lotz (Bp Honvéd) 7 gy., a Bo- ronkay (Bp. Honvéd) 6 gy.. 3. Körmöczi (újpesti Dózsa) 5 gy., 4. Dózsa ÖSzegedi Postás) 3 gy., 26 k. t.. 5. Gerevich Gy. (Bp. Vö­rös Meteor) 3 gy.. 27 k. t„ 6. Szlávi (Bp Honvéd) 3 gy.. 28 k. t.. 7. Jekkelfalussy (Újpesti Dó zs'a) i gy. 9. Maró Mi fBVSC) 0 gy­\ LABDARÚGÓ VB-SELEJTEZŐK Bulgária és Belgium harmadik mérkőzést játszik es a két válogatott harmadik mérkőzésen dönti el az angliai részvételt. Az I. csoport állása: 1. Belgium 4 3 — l 11: 3 6 2. Bulgária 4 3— 1 9:6 6 3. Izrael 4-------4 1:12 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék