Népsport, 1970. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-18 / 245. szám

i i ——mirf ____Kiimi IA Népsport jelenti j 1970. okt. 18. 1968. A mexicói olim­piai játékok e verseny­napján született száza­dunk eddigi legszenzá­ciósabb atlétikai világ­csúcsa. A néger Róbert Beámon (Egy. Áll.) 890 cm-es eredménnyel győ­zött a távolugrásban! Az ezüstérmes Beer (NDK) és a bronzérmes Boston (Egy. Áll.) több mint 70 cm-rel maradt mögötte (819, HL 816 cm). SPORT A RÁDIÓBAN. Petőfi-adá 11.25: Vasas— Bp. Honvéd labdarúgó- mérkőzés II. félideje. 13.55 és Kossuth-adó 15.05: Körkapcsolás baj­noki labdarúgó-mérkőzé­sekre. 19.10: Sporthírek, totó, 22.10: A vasárnap sportja. SPORT A TELEVÍZIÓ­BAN. 10.30: Vasas—Bp. Honvéd labdarúgó-mérkő­zés, helyszíni közvetítés a Fáy utcából. 18.45: Sport­hírek. 22.10: Sporthírek. • . A NAP KIEMELKEDŐ SPORTESEMÉNYEI. Az asztali teniszezők Tizek- bajnoksága, a kötöttfogá­sú birkózó CSB és az at­létikai NB I utolsó for­dulója, a BSE—Bajai Bácska Posztó férfi ko­sárlabda-mérkőzés, a Va­sas—Bp. Honvéd labda­rúgó-mérkőzés. • IDŐ JÁRÁSJELENTÉS. Tárható időjárás vasárnap estig: napközben kisebb telhősödés, eső nélkül. A reggeli órákban párásodás, főként nyugaton helyen­ként kőd, esetleg ködszi- tálás. Éjszaka gyenge lég­áramlás, napközben mér­sékelt, változó irányú szél. Várható legalacsonyabb éj­szakai hőmérséklet — 1, —6, legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 5— 10 fok között. Megkezdődtek a munkahelyi apartakiád budapesti záróverse- nyci. Az előző évek hagyomá­nyai alapján 1970-ben is meg­rendezték a munkahelyi sparta- kiád versenyeit. Budapesten a házi, illetve kerületi versenyeken 20 sportágban 180—200 ezren in­dultak. A hét folyamán megkez­dődtek a selejtezők, a döntőkre pedig október 24—25-én kerül sor. A bajnoki címet elérők a díjazáson felül elnyerik a hazánk felszabadulásának 25. évforduló­ja tiszteletére alapított jubileumi jelvényt is. Ellenfélnézőben. A Vasas ok­tóber 28-án Budapesten játszik, az Austria Salzburg együttesé­vel KK-mérkőzést. A Salzburg október 24-1, a Waoker elleni bajnoki találkozóját Bécsben megtekinti Machos Ferenc, a Vasas edzője, hogy eredménye­sen készíthesse fel csapatát az osztrák együttes ellen. Az általános és a speciális képzésről. A TTT sportmódszer­tani albizottsága október 19-én 17 órai kezdettel az MTS kul­túrtermében „Általános és speciális képzés” címmel vita­ülést rendez. Dr. Nádori László „Az általános és speciális képzés feladatai és összhangja” címmel tart előadást, amelyhez hozzá­szólnak ismert sportorvosok, ku­tatók és edzők. Edzés vendégségben. Lovas­edzésen látta vendégül a ta- bajdi Aranykalász Tsz az öt­tusa válogatott keret tagjait, akik éltek a kínálkozó alkalom­mal. és kiadós tereplovaglással, majd pályaugratással „fárasz­tották” a tabajdi lovakat. A lo­vasok elégedettek voltak. Állí­tólag — a lovak is. Nagysikerű őkőlvívő-előadás Békéscsabán. Békéscsabán pom­pásan sikerfilt „ökölvívónapot” tartottak. A megyéből odasereg- lett szakemberek értékes elő­adásokat hallgattak. Az edzők, intézők és versenyzők számára Fekete Pál, a MÖSZ szakfel­ügyelője, a bírák részére pedig Nagy Lajos AIBA-bíró tartott előadást. Utána élénk szakmai vita alakult ki, majd Fekete Pál mintaedzést mutatott be a je­lenlevő ökölvívók közreműködé- eéveL A győriek Is. A nagymarosi kajakozok után a Győri Rába ETO is tanmedence építését tervezi. A sportág vezetői még az idén szeretnék tető alá hozni az épületet. Hétfőn temetik Csépán Jánost. ’A tragikus körülmények között elhunyt Csépán János sportre­Í iülfl temetése hétfőn 15 órakor esz a Rákoskeresztúri temető­ben. 2 Vasárnap, 1970. október 18. Vasas Láng—FTC öregfiúk. Érdekes labdarúgó-mérkőzésre kerül sor hétfőn 15 órai kezdet­tel a Láng Rozsnyai úti sport­telepén. A Vasas Láng 1963-ban bajnokságot nyert labdarúgó­csapata a Ferencváros öregfiúk­kal méri össze ereiét. Üj kosárlabdapálya. A bajai pályahiányon nagy mértékben segít, hogy a Bajai Vízügy SC kosárlabdázói és a vízügyi dol­gozók új szabadtéri bitumenes pályát építettek a Sugovica part­ján. Tévé-közvetítés — sorozatban. A televízió számos labdarúgó­eseményt közvetít a következő napokban: vasárnap délelőtt a Vasas—Bp. Honvéd rangadót, szerdán a Bp. Honvéd—Man­chester City KEK-találkozót, november 1-én délelőtt 10.45-kor pedig az SBTC—FTC mérkőzést. November 7-én a Tatabánya— MTK, 8-án a Csepel—Salgótar­ján találkozó közvetítése szere­pel a műsorban. Pálffy sérült. Pálffy Tamás, a magyar kosárlabda-válogatott' centere az NDK-beli túra utolsó mérkőzésén megsérült i és elő­reláthatólag még több hetes or­vosi kezelésre szorul. Kik utaznak Szabadkára? Te­kintettel arra, hogy az angolok elleni asztalitenisz Európa Liga­mérkőzést november 11-én kell lejátszani, a jugoszláv nemzet­közi bajnokságra a második ma­gyar garnitúra utazik. November 4—8-ig Szabadkán valószínűleg Tímár, Gergely, Beleznay vagy Harangi, valamint Juhos, Her­nádi és esetleg Molnár A. kép­viseli a magyar színeket. Salgótarjánban lesz? Valószí­nűleg a bányászvárosban kerül sor november 15-én a Magyar- ország—Svájc labdarúgó után­pótlás-válogatott találkozóra. Ezen a mérkőzésen „búcsúztat­ják” Répás Bélát, a Salgótarján kitűnő játékosát. A korhatár az U-csapatban 23 év, s Répás eb­ben az esztendőben lesz „túl­koros”. A női EB jegyében. Az Eve­zés új számát a szerkesztők a női evezős EB-nek szentelték. Visszapillantást, eredményeket, színes riportokat olvashatunk az augusztusi nagy eseményről. Egy cikk a mohácsi evezősök örömeiről és gondjairól számol be. Bakai hiányzott szombaton a Csepel atlétacsapatából. A tíz- próbacsúcstartót a héten meg­operálták. Combizma egy ré­gebbi szakadás helyén elmesze- eedett, az edzéseken egyre job­ban zavarta és ezért vált szük­ségessé a műtét Zala lemondott. Zala megye válogatottja száliásnehézségefcre hivatkozva lemondta részvéte­lét a Tüzér utcai NB I B-s férfi atlétikai viadalon. Itthon az ifi ' jégkorong-válo­gatott. Az ifjúsági jégkorong- válogatott befejezte kéthetes besztercebányai jeges edzéseit és pénteiken este hazaérkezett, Népsport A Magyar Testnevelési ét Sportszövetség lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság FŐSZERKESZTŐ: Szabó Béla FÖSZERKESZTŐHELYETTES: Dr. Ardal Aladár SZERKESZTŐ: Bées István és Péter Rébert ROVATVEZETŐK: Borbély Pál (labdarúgás). Dávid Sándor (technikai és vtzisportok). Subert Zoltán (atlétika és nemzetközi sport­élet). Szántó György (labda­játékok). Z. Vincze György (sportmozgalom és nehéz­atlétika) olvaso szerkesztő: Kővári József TÖRDELŐ SZERKESZTŐ: Tenkely Miklós Szerkesztőség: Budapest, Vili., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 130-460 - este 9 óra után 338-566 Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Tóth László Igazgató. Ki- odóhlvatal: Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Ma­gyar Posta Előfizetési díj: egy hó­napra 24 Ft, negyedévre 72 Ft Megjelenik szerda kivéte­lével mindennop Index 25004 Szikra Lapnyomda, Budapest ASZTALITENISZ ♦ LABDARÚGÁS ♦ ATLÉTIKA ♦ ASZTALITENISZ ♦ LABDARÚGÁS ♦ Jól elbeszélgettünk! Éppen végeztem a vacsorával és a kávét kavargatom az étke­zőkocsiban, amikor nem túlsá­gosan vidám fiatalemberek ér­keznek. Odabólintanak az asz­talomhoz és mennének tovább, de intek nekik: — Üljetek ide! — Köszönjük szépen. Leülnek. Néma csend, aztán halkan tanakodni kezdenek. — Tőlem nyugodtan rendel­hettek sört is — .mondom. Elmosolyodnak. — Köszönjük, de Colát iszunk, azt is akartunk. Megrendelik az italt, aztán megint néma csend. Szemmel láthatóan nincs jó kedvük. Né­zem őket: így fest egy vert se­reg. Alig néhány órája kaptak ki 3:0-ra a SZEOL-tól. — Ma délután nem nyújtotta­tok valami „acélos” teljesít­ményt — mondom. — Mi volt veletek? — A Szeged a mumusunk — magyarázza Szabó. — Képtele­nek vagyunk ellene játszani. Mintha megbabonáztak volna bennünket. Egyébként sem na­gyon megy most a csapatnak. Egy pillanat alatt lenyelik a nagy pohár Coda-Colát. Még a szomjúságukból is csak úgy su­gárzik az egészség. Leteszik az üres poharakat, aztán megint hallgatásba merülnek, bánkód­nak tovább. Minden együttér­zésem az övék, de örülök is le­vertségüknek, mert ez mutatja: nem mindegy nekik az ered­mény. — Ne lógassátok az orrotokat! — biztatom őket. — Minden csa­pat kikaphat egyszer-kétszer. Azért még nem dőlt össze a vi­lág. — Igen — mondja Németh —, de most aztán hallgathatunk ott­hon egész héten... Különösen, ha az osztályzatokat is elolvas­sák a Népsportban. Elhallgat. Látom, töpreng va­lamin, végül elszánja magát: — Megmondaná, Pista bácsi, hányast adott nekem? Sejtettem, hogy ez a kérdés következik. Essünk hát túl raj­ta. Előveszem jegyzeteimet. — Négyest. Elsápad, kerekre nyílik a sze­me. — Négyest? — Többet vártál, igaz? — Többet. — Tulajdonképpen ötösre ját-* szottál, de miattad tizenegyest ítélt a bíró és abból gólt kap­tatok. Kénytelen voltam eggyel rontani az osztályzatodat. — De hiszen az nem is volt igazi tizenegyes. — Büntető csak egyféle van. £s a gól, amelyet Vörös lőtt, igazi volt. Gondolkodik. Látom, hogyan „emészti” meg magában a hal­lottakat, majd gyorsan átmegy „ellentámadásba”: — Rendben van, megérdem­lőm a négyest. De miért kap­tam egy jo hónappal ezelőtt ötöst, amikor a Fradit meg­vertük. Én fogtam Albert Fló- rit, aki az osztályzat szerint ha­tosra játszott. Kellett nekem ide hívni őket! Most aztán nyöghetek, amíg kimagyarázom magam. Feszült tekintetek merednek rám. Hal- mosi még az asztalra is rákö­nyököl, nehogy elszalasszon egy szót is. — Ennyire érdekel benneteket az osztályzat? — Ennyire! Nemcsak azért, mert egész héten ezt halljuk otthon, hanem személy szerint is érdekel, mert az a szám konkrét bírálat. Aki azt mond­ja, hogy őt nem érdekli, annak ne tessék elhinni! Nagyon is szá­mon tartjuk, ki hányast kapott! — Akkor hát nézzük a te szombathelyi ötösödet. Elég régen volt már, több mérkőzést tudósítottam azóta, de még em­lékszem. Akkor kitűnően ját­szott a csapat. Tulajdonképpen te sem játszottál rosszul, de a többiek még jobban. A Fradi- csatárok néha átjátszottak, a második félidő vége felé Albert kétszer, vagy háromszor kapura tudott fejelni melletted. — Igaz. De legalább tizenöt­ször nem tudott! Mindenki teljes odaadással bólogat. Igaza van a srácnak, kétségtelenül. Most hogyan vág­jam ki magam okosan, tekinté­lyem csorbulása nélkül? — Nézd — mondom —, az osz­tályzás, bármennyire igyekszik is az ember tárgyilagos lenni, tulajdonképpen szubjektív do­log. Azon kívül Szombathelyen óriási harcot vívó huszonkét embert kellett figyelnem és számontartanom minden lépésü­ket. Nem könnyű dolog ez, kü­lönösen, ha hozzávesszük, hogy közben jegyzeteket is kell ké­szíteni. Utána pedig jött a tele­fonálás, sietni kellett, indult az autóbusz. Kevés idő volt a mér­legelésre. Veled kapcsolatban még azt is hozzá kell számítani, hogy Albert volt az ellenfeled, s könnyen lehet, hogy néhány esetben inkább őt figyeltem. Németh komolyan végighall­gat, aztán hirtelen elmosolyo­dik: — Nem haragszik meg, Pista bácsi, ha szemtelen kérdést te­szek fel? — Mondd csak! — Lehet, hogy Pista bácsi el­tolta az akkori osztályzatomat? Döbbenten néz rá a többi. Ö is megijed egy kicsit. Most el- játszhatnám a sértett újságíró szerepét, s ezzel végét is vet­hetném a vitának, megment­hetném a tekintélyem. De hát egye fene a tekintélyt, mert az vagy van, vagy nincs, inkább ezeknek a fiúknak a becsülését mondhassam a magaménak. — Igazad van, fiú! „Eltoltam” az osztályzatodat. Most, hogy ilyen alaposan megtárgyaltuk a dolgot, elismerem: legalább hatost kellett volna adnom. De hát ha a futballistáknak szabad hibázniok néha a legnagyobb helyzetben is, akkor hibázhat az újságíró is. Elvégre ő is em­ber, nem igaz? Általános derültség, megelé­gedettség. Halmosi pedig mind­járt a „segítségemre” siet: — Engem se jól osztályzott, Pista bácsi. Szerintem én nem játszottam hatosra. Rosszabb voltam. Nem tudok én már fut­ballozni. Elfelejtettem. — Ne hidd! Eleinte csakugyan nem játszott valami briliáns módon, de láttam, hogy az első félidő közepe után hogyan ja­vultál fel lépésről lépésre. Elő­ször négyesed volt, aztán javí­tottam ötösre, majd, mivel a második félidőben többször elő­rementél és kapura is lőttél, be­írtam a hatost. — Igen, ez így volt, de én elé­gedetlen vagyok magammal. — Lehetsz is. A hatos fölött még négy osztályzat van. Tízes­re is lehet játszani! _ Olyan osztályzatom nekem sose m lesz. Elvesztettem az ön­bizalmam. A válogatottban is csapnivalóan játszottam. Erre aztán olyan vita indul meg, hogy még a pincér is oda­figyel. Közös erővel győzkö­dünk és magyarázzuk Halmosi Zolinak, hogy nagyon helyes az, ha valaki szigorú önmagához, de az önbírálatot sem szabad túlzásba vinni. Aztán még hozzáteszem: — A szerénység, persze, min­dig ■rokonszenvesebb, mint a beképzeltség. — Lehet, hogy én most be­képzelt vagyok — veszi át a szót Szabó —, mert úgy érzem, hogy ma hatosra játszottam. — Szó sincs beképzeltségről: tőlem is hatost kaptál! Az a legjobb, ha valaki tárgyilagosan tudja nézni önmagát. Sok té- pelődéstől, tévelygéstől szabadul meg. Éktelen váltócsattogás kezdő­dik. Kinézünk az ablakon. A Nyugati előtt járunk. — Hogy eltelt az idő! — mond­ja Németh. Az idő, bizony, gyorsan telik, ha az ember jól elbeszélget. És mi, legalábbis szerintem, csak­ugyan nagyon jól elbeszélget­nünk. Szombathy István NB I B Pécsi Bónynsx— BKV Előre 1:0 (1:0) Knopp u, 700 néző. V: Birócz- ki. Pécs: Bogyai — Kelemen,­Tallósi, Györkő, Köves, Halasi, Palkovics H, Appelczhoffer, Ben- csik, Márton, Makiári. Edző: Ko­vács József. BKV Előre: Rother­mel — Kahlesz, Reif, Csider, Egervári, Tordai, Juga, Tuba (Ba- ta, a 73. percben). Kalmár, Bu­rányi, Németh (Arató, a szünet­ben). Edző: Anda László. 10. perc: Bencsik mintegy 20; méteres erős, pattogó lövését Ro-. thermel szépen védte. 15. perc: Kalmár futtából — J6, helyzetben — messze a kapu mellé lőtt. 23. perc: Burányi lábáról 8 mé-. térré a kaputól, jó helyzetben, le-, perdült a labda. 32. perc: Bencsik beadását Makiári előrevetődve fejelte a bal sarokba, 1:0. 40. perc: Kalmár beadását Keit közelről a kapu fölé fejelte. 42. perc: Burányi közel 20 m-s, nagyszerű lövése után a labda a jobb kapufán csattant. 65. perc: Előre-szögletrúgás után Bogyai Kahlesz elé öklözte a labdát, de a gyenge lövést á vé­delem hárítani tudta. 70. perc: Egervári átadását köz-, vetlen kapu előtt Kalmár kapta, de Bogyai „elcsípte” előle a láb-, dát. 73. perc: Juga jobb sarok felé csúsztatott fejesét Bogyai szépen védte. A lanyha Iramú első félidőben a BKV Előre támadott többet, a. vendégcsapat jobbára védekezés­re szorult. A gól után élénkebbé vált a játék. Szünet után sem váltó­zott sokat a játék képe, az Előre támadásait minden alkalommal hárította a jól és tervszerűen küz­dő bányászvédelem. Jó: Kelemen, Tallósi, Halasi, Bencsik, ilL Csider, Burányi. Vida Zoltán As atlétikai rangadón (Folytatás az 1. oldalról) Máté (UD) 8:58, 3. Magyar (H) 9:09, 4. Tóth M. (B) 9:10.6. 110 m gát: 1. Milassin (H) 14.8, 2. Árva (UD) 15, 3. Aradi (H) 15.3. 4x100 m: 1. Dózsa 41, 2. BEAC 41.1, 3. Honvéd 43.4. Búd: 1. Anderle (UD) 460, 2. Kalló (B) 430, 3. Szmodics (H) 430, 4. Viskovics (UD) 420. Tá­vol: 1. Pajor (UD) 742, 2. Ka­locsai (H) 739, 3. Katona (H) 731, 4. Margitics (UD) 730. Súly: 1. Varjú (UD) 19.72, országos csúcs (régi: 19.62 Varjú, 1966), 2. Ho- lub (H) 18 m, 3. Fejér (H) 17.51, 4. Nagy dr. (B) 17.10. Kalapács: 1. Zsivótzky (UD) 69.12, 2. Eckschmidt (UD) 63.44, 3. Farkas J. (H) 57.50. Bp. Spartacus—Csepel 58:48 Bp. Spartacus—MTK 60:45 MTK—Csepel 53:52 A Kőér utcai pályán a bajnok­ság harmadik helyére törekvő szövetkezetleknek az első nap eleinte nem okozott gondot. Be­tegség és sérülés miatt a Csepel nélkülözte Bakait és Hossalát, az MTK Mohácsit. A hazaiak soro­zatban nyerték a számokat, csak a váltóban már vezető Istóczki lerándulása borította fel kissé a számításaikat. Egyénileg a kala­pácsvető Varga, a rúdugró Stein- hacker és a súllyal három kísér­letből is egyéni csúcsot lökő Mu­rányi tűnt ki. 100 m: 1. Istóczki (S) 10.7, 2. Rózsa (M) 10.7, 3. Földest (M) 10.8, 4. Németh (Cs) 10.9. 400 m: í. Rózsa 49.9, 2. Mélykúti (S) 50.6. 1500 m: 1. Rábold 4:03,9, 2. Kiss (M) 4:04.2. 3000 m aka­dály: 1. Kárai (Cs) 9:09.2, 2. Si­mon D. (S) 9:13.8, 3. Pfeffer (M) 9:14.2, 4. Szekeres (Cs) 9:21.2. 110 m gát: 1. Mélykúti 14.5, 2. Topor (Cs) 15, 3. Pánczél (S) 15.5, 4. Bablczkl (M) 15.7. 4x100 m: 1. MTK 43, 2. Csepel 43.4, 3. Spartacus 44.3. Rúd: 1. Stein­hacker (S) 480, 2. Kalmár (S) 460. 3. Somogyi (Cs) 400. Távol: 1. Mátravölgyi (M) 685, 2. Topor 680. Súly: 1. Muráhyl (S) 15.52, 2. Bedecs (Cs) 14.38. Kalapács: 1. Varga (S) 61:68, 2. Némedi (Cs) 57.04, 3. Bánd! (Cs) 53.50. Vasas—Bp. Építők 57:49 Vasas—Borsod 57:49 Bp. Építők—Borsod 58:48 Óramű pontossággal, gyorsan pergő rendezésben bonyolították le a Pasaréti úti pályán a szá­mokat. A pontversenyek a vára­kozás szerint alakultak. A futók már erősen Idényvégi formában szerepeltek. A legjobb szám a ka­lapácsvetés volt. Az újra formá­ba lendült Encsi mögött Sajtár csak két centivel maradt el ed­digi legjobbjától. Kapusi pedig is­mét javított az országos Ifjúsági csúcson. 100 m: 1. Laurencsik (B) 10.9, 2. Petrovics (V) 11, 3. Kiss (É) 11.1. 400 m* 1. Nagy L. (B) 50.3, 2. Balczó (V) 50.4, 3. Ba­bai (E) 51. 1500 m: 1. Rózsa (V) 3:57.7, 2. Molnár (V) 3:58.4, 3. Be- nyovszky (É) 4:00.4. 3000 m akadály: 1. Hazai (V) 9:08.6, 2. Ligetkúti (E) 9:10.0, 3. Juhász (B) 9:25.4. 110 m gát: 1. Babai (É) 15.9, 2. Vértesy (V) 16, 3. Titkos (É) 16. 4x100 m: 1. Borsod 42.8, 2. Vasas 43.5, 3. Építők 43.7. Rúd: 1. Gagyi (V) 475, 2. Szö­rényi (É) 405, 3. Czabán (É) 405. Távol: í. Laurencsik (B) 683. Súly: 1. Teveli (V) 18.26, 2. Faragó (B) 17.39, 3. Nagy Zs. (V) 15.24. Kalapács: 1. Encsi (É) 68.72, 2. Sajtár (V) 62.20, 3. Gaál (E) 57.74, 4. Kapusi (B) 57.40, országos ifjúsági csúcs, (ré­gi: 56.16, Kapusi, 1970.) N0I VIADALOK júsági Balatoni legyőzte Kispálnét, Oroszt nem tudták a Honvéd 400-asai megszorítani. Szabóné a hidegben is nagyon energikusan futott 100-on. 100 m: 1. Szabóné (B) 11.9, 2. Bartosné (UD) 12.2, 3. Lázár El (H) 12.5. 400 m: 1. Orosz (UD) 57.6, 2. Könye (H) 58.4, 3. Budai vári (H) 59, 4. Temesi (B) 59J1. 100 m gát: 1. Gálné (H) 15.1, 21 Szívós (UD) 15.3, 3. Szűcs (H) 15.6. 4x100 m: 1. Dózsa 48, 2, Honvéd 49.4, 3. BEAC 50. Pvl kívül: Dózsa II 49.1. Távol:' 11 Balatoni (UD) 596, 2. Kispálné (UD) 594, 3. Krasznainé-Sasgátl (H) 559, 4. Kondrlcz (B) 551. Diszkosz: 1. Dr. Kleibemé (UD) 56.50, 2. Abaháziné (UD) 53.32, 3. Bognár (H) 48.60. Gerely: 1. Dr. Vidosne (H) 53.66, 2. Kraj- esovicsné (H) 48.76, 3. Dózsa (B) 41.72. Szombaton is közönségsiker (Folytatás az 1. oldalról) A szombati nap eredményei Férfiak: Jónyer—Papp J. 3:1, Klampár—Kocsis 3:1, Beleznay— Harangi 3:0, Börzsey—Tímár 3:1, Pignltzky—Rózsás 3:0, Jónyer— Kocsis 3:2, Klampár—Beleznay 3:0, Börzsei—Harangi 3:0, Papp —Pignitzky 3:1, Rózsás—Timár 3:0, Jónyer—Beleznay 3:0, Klaih- pár—Börzsey 3:1, Harangi—Timár 3:2, Papp J.—Rózsás 3:2, Kocsis —Pignltzky 3:2. Nők: Papp A.—Juhos 3:1, Ma­gos—Lotaller 3:0, Hernádi—Mol­nár 3:0, Izsó—Petrányi 3:2. Papp A.—Lotaller 3:2. Kisházi — Zongor 3:0, Petrányi—Molnár 3:1, Kis­házi-Magos 3:2, Hernádi—Juhos 3:2, Izsó—Zongor 3:0, Hernádi— Lotaller 3:0, Papp A.—Zongor 3:0. Magos—Molnár 3:2, Kisházi ^-Pet­rányi 3 d). Balogh Györgyi 400-on egy tízedre a rekordtól Vasas—Bp. Építők 41:32 Vasas—Debrecen 42:31 Bp. Építők—Debrecen 44:29 A Pasaréti úton a Vasas há­rom kettős győzelmével már szombaton elhúzott az Építők­től. A Viadal középpontjában a 400 méter állt. Balogh Györgyi az idén egyéni versenyen elő­ször próbálkozott ezen a távon. A külső pályán azonnal elhú­zott, 24.8-as 200-zal kezdett és az utolsó 50-ig tartotta iramát. A hajrát már nehezen bírta. így is: egyetlen tizeddel maradt el Szabóné négyéves országos csú­csától! Pusztai biztosan előzte meg az Építők versenyzőit. Jól szerepelt Pappné, aki a 100 után távolban egyéni rekordot ugrott, Bruzsenyák, Zsom és Rudasné tartja 55 körüli formá­ját. 100 m: 1. Pappné (V) 12.1, 2. Nemesházlné (V) 12.2, 3. Encsi- né (É) 12.3. 400' m: 1. Balogh (V) 53.8, 2. Pusztai (V) 56.4, 3. Lázár (D) 56,8, 4. Velekei' (É) 56.8, 5. Ligetkutiné (É) 57.2. 100 m gát: 1. Bruzsenyák (D) 14.5, 2. Zsom (É) 15.9, 3. Payer (V) 15.9. 4x100 m: 1. Vasas 47.4, 2. Bp. Építők 48.9, 3. Debrecen 50.5. Távct: 1. Zsom (É) 596, 2. Bruzsenyák (D) 580, 3. Pappné (V) 567. Diszkosz: 1. Rácz (E) 48.76, 2. Veress (D) 43.54, 3. Magyar (É) 42.82. Gerely: 1. Rudasné (V) 54.92, 2, Fülöpné (V) 44.62, 3. Sopueh (É) 41.08. TFSE—Baranya 38:35 Baranya—Csepel 46:27 TFSE—Csepel 46:27 A váratlan hideg idő nem használt az eredményeknek, a vágtázókat az ellenszél is zavarta Pécsett. A főiskolások és a ha­zaiak szoros versenyt vívtak. Négy szám után 22:22 volt az állás. Köves váratlan távolugró győzel­mével a baranyaiak jutottak ve­zetéshez, de a TFSE a gerely és a váltó révén megszerezte a há­rom pontos előnyt. 100 m: 1. Neducsin (B) 12.5, 2. Woth (TF) 12.6. 400 m: 1. Kormos (TF) 60.3, 2. Kustor (B) 60.9. 100 m gát: 1. Wieland (B) 15, 2. Köves (B) 15.4, 3. Papp (Cs) 15.7. 4x100 m: 1. TFSE 49.6, 2. Baranya 49.9. Távol: 1. Köves 573, 2. Woth 571, 3. Papp 555. Diszkosz: 1. Pógyor (TF) 45.78, 2. Xrcsik (Cs) 42.50. Gerely: 1. Mészáros (TF) 47.18, 2. Takács (B) 46.02, 3. Bartha (B) 45.62, 4. Pálfi (TF) 44.78. U. Dózsa—Bp. Honvéd 32:41 U. Dózsa—BEAC 44:28 Bp. Honvéd—BEAC 46:26 Az Újpesti Dózsa atlétanői is a vártnál jobban rajtoltak szomba­ton a Megyeri úton. A hét közül csak két számot vesztettek el. A kilencpontos előnyük ellenére a találkozó még nyílt, mert vasár­nap a Honvéd erős számai követ­keznek. A legjobb eredmény Klei- berné nevéhez fűződik, szélcsend­ben is 56 m felett dobott. Az if­Vasárnapi érdekesebb mérkőzések: Férfiak: Jónyer—Bör­zsei, Klampár—Timár, Jónyer—Klampár, Ha­rangi—Jónyer, Rózsás— Börzsei. Nők: Kisházi—Hernádi, Juhos—Petrányi, Magos— Hernádi, Kisházi—Mol­nár. Gépírónőket felvesz a NépsparL szerkesztősége * Jelentkezés: kedd ki­vételével naponta 11- 17 óráig, a 338-568-is telefonszámon.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék