Népsport, 1971. október (27. évfolyam, 232-258. szám)

1971-10-31 / 258. szám

A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD SPORTJA ♦ P KÜLFÖLD SPORTJA ♦ A KÜLFÖLD 39916800 variáció egy témára SZÍNEK, SZTORIK A NAGYVILÁGBÓL A közelmúltban az Egyesült Államokban a nyolc profi labda­rúgócsapat vezetői komputerrel válogattak ki új játékosokat az igen nagyszámú jelölt közül. Kö­zel ezer számba jöhető játékos adatait több száz megfigyelő jelentései alapján állították ösz- sze. A jelentések tíz általános jel­lemzőt, tizenkét állapotjellem­zőt, valamint egyéb adatokat tartalmaztak a gyorsaságra, az edzési módra, a sérülésekre vo­natkozóan. Ezek az információk kerültek a számítógépbe, s ké­pezték az alapját a megállapí­tásnak: ki a legalkalmasabb a csapatba. Francia matematikusok vi­szont azt számították ki. hogy egy labdarúgócsapat tizenegy tagja összesen 39 916 800 külön­féle változatban állhat fel a pá­lyán. Amikor Walter Winterbottom kezébe került ez a számtenger, a híres angol szakember így kiáltott fel: ..Kezdhetik előírói az egészet! Mi van akkor, ha egy játékost kiállítanak?” És mi van akkor, ha fejen ta­lálnak valakit egy doboz sör­rel? Rendőrök ha futnak A würtlembergi Öliríngenben (NSZK) tartott rendörsportün- nepség egyik számaként hosz- szú távfutást bonyolítottak le. Erdőn át vezetett a pálya. Négy rendőr, aki jócskán lemaradt az élen haladóktól, egyszercsak egy mellékcsapáson veszteglő va - donatúj Mercedesre leltek fi­gyelmesek. Odamentek, felkeltették az al­vó vezetőt, rövid eszmecsere után igazoltatták, majd maguk kai vitték a célba. A Mercedes vezetőjéről kiderült ugyanis, hogy egy rég körözött rovott- múltú betörő... A sportverseny díját termé­szetesen nem ők vették át, azt viszont — mint rendőrök — bi­zonyították. hogy nem amatőrök a szakmájukban. Tud u fiú! ■ , A kairói Heliopolis férfi kézi­labda-csapata fölényesen vezet a bajnokságban és minden mér­kőzését zsúfolt lelátók előtt játssza. A legtöbb biztatás egy keménykötésű fiatalembernek1 szól, akinek híre már átterjedt az ország határain. Amikor a csapat Libanonban vendégszere­pelt, a bejrúti repülőtéren ha­talmas tömeg fogadta és lelke­sen ünnepelte az együttes sztár­ját. A szóbanforgó játékost Gamal Abdel Nasszemak hívják, aki nem más, mint az elhunyt el­nök fia. Ökölvívó nagypapa Koppenhágában ír és dán vegyescsapat mérkőzött egymással ökölvívásban. A legizgalmasabb küzde­lem küzépsúlyban folyt, ahol a 27 éves dán Niel- sennek a 47 esztendős ír Byrne volt az ellenfele. A tudósítások szerint az ír versenyző — akinek egyébként már unokái vannak — derekasan helytállt 20 évvel fiata­labb ellenfelével szemben és csak kis különbséggel, pontozással kapott ki. Nincs mit szégyenkeznie unokái előtt. S ráadásul mégcsak nem is „mesebe­széd” számukra nagypa­pájuk szereplése a szorí- tóban. Fő a biztonság Több millió lírába kerültek az olasz lapok szerint azok a biz­tonsági intézkedések, amelye­ket esen a nyáron a római olimpiai stadionban megvalósí­tottak. Azért volt szükség rá­juk, mert az elmúlt idényben számos alkalommal botrányos Q —1 |f Vasárnap, 1971. október 31. Régi olimpiák gyorsúsző hőse, régi Tarzán-filmek főszereplője — íme Johnny V/eissmuelIer Münchenben. Nem nehéz mind­ezt megállapítani sem az ismerős arc, sem a tsrzáni póz, sem pedig a háttérben magasló tévétorony következtében. Most csak „helyszíni szemlét” tart, de jövőre illusztris vendége lesz az olimpiának. (MTI Külföldi Képszolgálat) jelenetekre került sor a pályán és a lelátókon egyaránt. Most a labdarúgópályát kö­rülvevő drótkerítést egy méter­rel megemelve, négy méter ma­gasra húzták fel és a kerítés tetejét négy sor szögesdróttal zárták le. Hírek szerint ez a biztonsági kerítés rekordja. Dél-Amerikában háromméte­res a legmagasabb ... Kanadai japán Némely nyugati országban — mint tudjuk — erősen dívik a szőkíts, hogy ördöngős gyorsa­sággal kiderítik egy-egy „me­nő” sportolóról, miszerint ide­genbe szakadt, elszármazott honfitárs és még ördöngősebb gyorsasággal visszahonosítják, ha történetesen valamilyen csa­patjátékban vagy egyéni sport­ban erősítésre van szükség. A téli olimpiát Szapporóban rendezik, ahol a japánok jégko­rongban is szeretnének házigaz­dákhoz méltóan szerepelni. El­mentek hát Kanadába, ahol rá­döbbentek arra, hogy az ország egyik legjobb amatőr jégkorong kapusát Oszamu Vakabajasinak hívják. A 26 esztendős korongo- zó azóta már japán állampolgár és a felkelő nap országában erő­síti a válogatottat. Mindig tudtuk, hogy a japá­nok tanulékony emberek. „Süléi” ügy A színskálán nehezen lehetne megtalálni azt a szint, amelyhez az itt következő esetet hasonlít­hatnánk. Annyi bizonyos, hogy a sötét színek között találnánk, merthogy eléggé sötét ügyről van szó. Az történt, hogy a Pán­amerikai Játékokon az Egyesült Államok színeit Bobby I,ee Hunter képviselte légsúlyú ököl­vívásban. B. L. Hunter meg is érkezett Caliba egy rendőr kísé­retében, mivel a 21 éves ökölvívó éppen fegyencéveit tölti egy C’harleston-i börtönben, halálos kimenetelű verekedés miatt 18 évre elítélve. A játékok idejére azonban felfüggesztették bünte­tését és így szorítóba léphetett, sőt, bronzéremmel tért haza, pontosabban kényszerlakhelyére hű kísérője társaságában, s az­óta is szorgosan készül az olim­piára. A hír megdöbbenést vál­tott ki világszerte. Nem azért, hogy visszatért a rács mögé, ha­nem azért, mert börtöntöltelék képviselte egy ország színeit a sportarénában. Nagy síkalaad Kétségtelenül nagy kalandba vágott Jean-Claude Killy, ami­kor elvállalta a Nagy Síkaland főszerepét. Az egész estét be­töltő játékfilm happy enddel végződik a filmvásznon, s ha­sonló kicsengéssel ért véget a híres síelő számára is. A fran­ciák háromszoros grenoble-i bajnolca, a legutóbbi fehér olim­pia hőse, aki azóta már a pro­fisí keretében sok mindennel megpróbálkozott —, s nem is eredménytelenül, ha svájci lu­xusvillájára és fényűző életére gondolunk —. a filmben termé­szetesen síelő szerepét játssza. Bravúros produkciójánál — mint mondják — csak színészi ké­pességei nagyobbak. ,,Némi ag­godalommal indultam Zermatt- ba, ahol nagy stábbal augusztus­ban kezdtük a forgatást — nyi­latkozott George Englund ame­rikai rendező. — De már az első felvételeknél megszűnt minden aggályom: Killy olyan kitűnő művészi produkciót nyújt, hogy akár az Oscar-díjra is pályáz­hat!” Hírverés a filmnek? Vagy való igaz? A film hamarosan a közön­ség elé kerül. Diploaiácia, ó! A Dánia—Románia vá­logatott labdarúgó-mér­kőzés után az összegyűlt külföldi tudósítók Ohm- sen játékvezetőnek ítél­ték a diplomáciai külön- díjat a következő nyilat­kozatért : — Olyan nagy iramban zajlott le a mérkőzés, hogy a legjobb játékost illető kérdésükre képtelen va­gyok választ adni. Precíz ember Ha a távgyalogláa divatja ilyen rohamosan tért hódít, kénytelenek leszünk levenni ro­vatunk napirendjéről, mért már nem lesz sztori — hanem tö­megsport. Pillanatnyilag azonban még nem az, így beszámolunk egy újabb távgyalogló bravúros cselekedetéről is. Georgi Georgiev júniusban kezdte el Bulgária északnyu­gati csücskében 2500 kilométeres gyalogtúráját, s noha már ötö­dik hónapja tapossa az ország­utakat, még távolról sem ér­kezett útjának céljához. E ki­tartó férfiú annak a szenve­délynek hódol, hogy naplóját minden útbaeső város vagy kis­község postahivatalán lebélye­gezteti. Minden bizonnyal az úti hitelesség kedvéért teszi. Bár az is lehetséges, hogy puszta szokásból. A hír ugyan­is nem számol be e bátor és ki­tartó bolgár sportember foglal­kozásáról. Elmarad a Ferencváros athéni kupamérkőzése A zöld fehérek már az UEFA Kupa III. fordulójában vannak Sok súlyos fegyelmi határozat Az TJEFA Sergio Zorzi dr. (Olaszország) elnöklésével Géni­ben ülésező fegyelmi bizottsága a Borussia Mönchengladbach— Intemazionale BEK-mérkőzés ügyében hozott határozatok után további büntetéseket foganatosí­tott a különböző európai kupa- mérkőzéseken történt visszássá­gok, sportszerűtlenségeit miatt: O A Panioniosz görög együttest Budapesten a Ferencváros ellen mutatott sportszerűtlen játéka és fegyel­mezetlensége miatt kizárták a mérkőzéssorozatból. így a Fe­rencváros visszavágó nélkül ke­rült a kupa III. fordulójába. A két kiállított játékos közül Mo- raiteliszt 1974. december 31-ig, Barbisz Itzoglut 1973. december 31-ig tiltották el európai kupa- mérkőzéseken való részvételtől. 1972. december 31-éig nem játszhat a nemzetközi kupáért Haitasz, akitől ezenkívül örökre elvették kapitányi tisztségét. Három európai kupamérkőzésre kapott felfüggesztést Theofilo­pulosz, két mérkőzésre Artana- sziosz Itzoglu, 1972. december 31-ig függesztették fel Iliumpu- losz gyúró tevékenységét. O Az Olimpique Marseille stadionját egy kupamér­kőzésre betiltották a nézőknek az Ajax Amszterdam elleni mérkőzésen tanúsított viselke­dése miatt, amikor is petárdá­kat lőttek a holland játékosok­ra. O ötezer svájci frank pénz- büntetést kapott az St. Étienne közönségének az 1. FC Köln elleni mérkőzésen el­követett sportszerűtlenségéért. © Ötezer frankos pénzbün­tetésben részesült a Reál Madrid, mivel nézői a PSV Eindhoven elleni mérkőzésen különböző tárgyakat dobáltak a pályára. O Figyelmeztetésben és há­romezer frankos pénz- büntetésben részesült az Atle­tico Madrid a Panioniosz el­leni mérkőzés során a nézőté­ren előforduló sportszerűtlensé­gek miatt. © Háromezer svájci frankra büntették a dublini Shel- bourne csapatát, mivel szurko­lói különböző tárgyakat dobál­tak a pályára a Vasas elleni mérkőzésen. O Mario Corsót. az Inler- nazionale válogatott játé­kosát 1972. december 31-ig nem­zetközi kupaküzdelemben való részvételtől eltiltották a Borus­sia Mönchengladbach elleni mérkőzésen a játékvezetővel szemben tanúsított sportszerűt­len magatartásáért. A Borussia Mönchengladbach elnöksége távirati úton meg­fellebbezte az UEFA végrehaj­tó bizottságánál a Borussia Mönchengladbach—Internazio- nale 7:1 arányban végződött BEK-mérkőzés megsemmisítését és ezt a döntést, hogy a talál­kozót december 1-én Bernben újra kell játszani. Az UEFA főtitkársága a jö­vő héten foglalkozik a felleb­bezéssel és döntése november ö-én Zürichben, az UEFA Kupa harmadik fordulójának sorsolá­sakor válik ismertté. Népspor Idegenben 1:0-ra nyert a St. Johnstone LABDARÚG0-BAJN0KSAGOK Skócia A JOHNSTONE A 3. HELYEN Idegenben győzött és a 3. helyre jött fel a Johnstone. Szép teljesít­mény, de hozzá kell tenni, hogy az 1. helyezettől öt pont választja el. Az Aberdeen ugyanis újra nyert, ezúttal 7:2 arányban. Azt a Patrick Thistlet verte ennyire, amely a múlt héten 4:l-re diadalmaskodott a Celtic ellen a Skót Liga Kupa döntőjében. A mostani forduló­ban egyébként négy csapat nyert idegenben. Aberdeen—Partick Thistle 7:2, Ayr United—Celtic 0:1, Clyde— Hibemian 2:1, Dundee United— Falkirk 3:5, Dunfermline—Air- drieonians 1:0, Heart of Midd- lothian—East Fiié 1:1, Morfon— St. Johnstone 0:1, Motherwell— Dundee FC 1:3, Rangsrs—Kil- mamock 3:1. 1. Aberdeen 9 8 1 — 26: 4 17 2. Celtic 8 7 — 1 25: 6 14 3. Johnstone 9 5 2 2 18:11 12 4. Hearts 9 4 4 1 13: 9 12 5. Hibemian 9 5 1 3 18: 8 11 6. Rangéra 8 5 — 3 23:12 10 Német SZK AZ ELHARC VÁLTOZATLAN A bajnokságra legesélyesebb há­rom együttes mindegyike nyert. Méghozzá a Bayern és a Gladbach idegenben. Így az élen csupán egy váilozás van, a Stuttgart vesztett, s így kissé leszakadt. A sereghaj­tók helyzete is csak keveset vál­tozott. F.zek vannak az alvégen : Oberhausen 8, Bochum 8, Biele- fe’d 7, Hannover 5 pont. Borussia Dortmund—Arminia Bielefeld 1:0, MSV Duiesburg— Hannover 96 2:1, Fortuna Düs­seldorf—Borussia Mönchenglad­bach 0:2, 1. FC Köln—VfB Stuttgart 4:1, Hertha. (Nyugat- Berlin)—Oberhausen 2:0, Eint- racht Braunschweig—Werder Bremem 1:1, Hamburger SV— Bayem München 1:4, Schalke 04—1. FC Kaiserslautern 3:0, Eintracht Frankfurt—VfL Bo­chum 3:2. 1. Bavern 13 9 4 — 33-12 22 2. Schalke 13 10 1 2 30-12 21 3. Gladbach 13 8 2 3 34-11 18 4. Köln 13 6 4 3 25-20 16 5. Stuttgart 13 6 4 3 22-20 16 6. Hertha 13 5 6 2 16-17 16 7. Hamburg 13 5 4 4 24-15 14 8. Kaisersl. 13 6 2 5 20-18 14 9. Frankfurt 13 6 2 5 24-25 14 10. Bréma 13 5 3 5 23-19 13 Anglia KÉT PONTRA CSÖKKENT A MANCHESTER UNITED ELŐNYE A nap meglepetése kétségkívül a Manchester United hazai vere­sége. Best és társainak csapata a legutóbbi hetekben olyan Jól szerepelt, hogy négypontos előny­re tett szert. Úgy látszik, a Leeds United idejében állította meg a sikersorozatot. Idejében? Azért, hogy érdekes maradjon a bajnoki címért folyó küzdelem. Hosszú szünet után pontot szer­zett a Sheffield United, s — le­esett az 5. helyre, mert a 4.-re a Leeds jött fel. Az exba»nok Everton nyert a Newcastle ellen, s valamivel kedvezőbb lett a helyzete a sereghajtók táborá­ban: a 19. helyről feljött a 18.-ra. Hét közben egyébként ligakupa­mérkőzések voltak. Ezek közül a legérdekesebb eredmény: Arse­nal—Sheffield United 0:0. Arsenal—Ipswich 2:1, Crystal Palace—West Ham United 0:3, Everton—Newcastle United 1:0, Huddersfield Town—Manchester City 1:1, Leicester City—Chelsea 1:1, Manchester United—Leeds United 0:1, Sheffield United— Liverpool 1:1, Soulhampton— West Bromwich Albion 1:1, Stoke City—Tottenham Hotspur 2:0, Wolverhampton Wanderers —Covemtry City 1:1. 1. Maneh. U. 15 1 0 3 2 29:14 23 2. Derby 15 7 7 1 24:11 21 3. Manch. C. 15 8 4 3 25:13 20 4. Leeds 15 8 3 4 21:14 19 Sheffield 15 8 3 4 24:17 1 9 6. Arsenal 14 9 — 5 22:13 18 7. Liverp. 15 7 4 4 21:17 18 8. Tottenham 14 6 5 3 28:18 17 9. West H. 15 6 5 4 18:13 17 Ausztria AZ INNSBRUCKIAK BÉCSI GYŐZELME Az Austria Wien, az 19S9—70. évi bajnok, az Innsbruckkal, az 1970 — 71. évi bajnokkal vívott rangadót Becsben, s a Küzdelemből a vidé­kiek kerültek ki győztesként. Ez­zel az Innsbruck megőrizte első helyét, de hozzá kell tenni, hogy a Donawitz — most idegenben 3:0-ra győzött — ellenében a vesztett pontok tekintetében kettővel rosz- szabbul áll. Pontot vesztett otthon a Rapid. Sturm Durisol Graz—Wiener SC 1:0, Linzer ASK—DSV Alpine Donawitz 0:3, Austria Salzburg —Liebherr Bischof6hofen 3:1, Eisenstadt—VÖEST Linz 1:0, Austria Wien—Swarovski Wa- eker Innsbruck 0:1, Rapid Becs—- Grazer AK 2:2, Vasárnap játez- szálc: Admira Waclter—Viemna. Szabadnapos: Simmering. 1. Innsbruck 12 7 3 2 21- 8 17 2. DSVAlp. 11 7 3 119-10 17 3. Rapid 11 5 5 1 14- 4 15 4. VOEST 11 6 2 3 23-10 14 5. Salzburg 11 5 4 2 23-14 14 6. Austria W. 11 6 1 4 17-15 13 GAK 12 3 7 2 16-14 13 Csehszlovákia. Teplice—Slavia Prága 1:0. Szovjetunió. Szpartak Moszkva —Torpedó Moszkva 2:2. Ararát Jereván—Zenit Leningrád 3:2. Győzelmével az Ararát feljött a 2. helyre, s most egy ponttal áll a Dinamó Tbiliszi előtt. HÍREK, EREDMÉNYEK VENEZUELA TAGSÁGÁT FELFÜGGESZTETTE A NOB A Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság felfüggesztette Venezuela tag­ságát. Avery Rrundage, a NOB elnöke szerint a felfüggesztő hatá­rozatokat, hogy az új venezuelai sporttörvény korlátozza az ország olimpiai bizottságának munkáját az olimpiai alapszabályok betartá­sában. MARSEILLE HELYETT NANTES-BÁN rendezik meg a Franciaország— Bulgária EB-selejtezőt november 10-én. Az UEFA fegyelmi bizott­sága megbüntette az Olimpia ue Marseille-t a közönsége sportsze­rűtlen viselkedése miatt, s ezért a Francia Labdarúgó Szövetség úgy döntött, hogy a Bulgária el­leni EB-selejtezöt nem Marseille- ban, hanem Nantes-ban rendezi meg. A szovjet női sakkbajnokságon Szocsiban egy forduló még hátra van, de énnek eredményétől füg­getlenül I. Levityina 13.5 pontjá­val már megszerezte a bajnoki címet. A második helyen Sül áll 12 ponttal, mögötte Szemjonova következik 11.5 ponttal. Az NSZK férfi tornászváloga­tottja budapesti győzelme után Szkopjéban Jugoszlávia legjobb­jaival találkozott. A kötelező gya­korlatok után a nyugatnémet csapat 271.20:261.40 arányú vezetést szerzett. Az egyéni összetett ver­senyben az első nap után az NSZK-beli Mössinger került az él­re 55,15 ponttal. Londonban az angol nemzetközi nyílt fedettpályás teniszbajnokság eljutott a döntőkig. A férfi egyes elődöntőjében a román Nastase 6:1, 6:4-re győzött az amerikci Gorman ellen, a másik ágon az ausztrál laver ellenfele, a délaf­rikai Hewitt betegségre hivatkozva visszalépett. A női egyes elődöntői: Durr (francia)— Goölagong (auszt­rál) 6:4, 6:4, King (amerikai) — Casals (am) 6:1, 6:2. A döntőben King 6:1, 5:7, 7:5 arányban nyert Dv.rr ellen. A 3. helyért: Casals— Goolagong 6:3, 6:0. Hétfői számunkban Beszámoló a labda­rúgó NB I, NB I B és NB II vasárnapi mér­kőzéseiről • Tudósítás a miskolci nemzetközi asztali­tenisz-bajnokságról • Magyar—grúz tornaverseny Népsport A Magyar Testnevelési és Sportszövetség lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. FŐSZERKESZTŐ: Szabó Béla. FOSZERKESZTÖHELYETTES: Dr. Ardal Aladár SZERKESZTŐ: Bécs István és Péter Róbert. OLVASO SZERKESZTŐ: Kővári József. TÖRDELŐ SZERKESZTŐ: Tcnkely Miklós. ROVATVEZETŐK: Borbély Pál (labda­rúgás), Dávid Sándor (technika! és vízisportok), Subert Zoltán (atlétika és nemzetközi sportélet). Szabó Andr^js (labdajátékok), Z. Vinci© György (sportmozgalom es nehézatlétika). Szerkesztőség: Budapest, Vin., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 130— 460 este 9 óra után 338—566. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó* Tóth László igazgató. Kiadóhivatal: Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon 116 — 660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj: egy hónapra 24 Ft, negyedévre 72 Ft. Megjelenik naponta, szerda kivételével. Szikra lapnyomda. Budapest. Index: 25 004

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék