Népsport, 1972. október (28. évfolyam, 236-262. szám)

1972-10-31 / 262. szám

XXVIII. 262. ♦ 1972. október 31 NÉPSPORT 5 NEHÉZATLÉTIKA ATLÉTIKA Mini EB, „kősziklák'' keretek A hét végén Budapesten: A MASZ jubileuma és íontos európai tanácskozások (Folytatás a? 1. oldalról) András. — A szocialista orszá­gokban a belügyi klubokban versenyez a válogatottak színe- java. Ezt igazolja az előzetes ne­vezési lista is! Az NDK-ból az EB-helyezett Lothar Fehre, két­szeres ifjúsági Európa-bajnokok: Gerd Konitzka és Wolgang Zer- nikow, egyszeres EB-győztesek: Ingoll Lehr és Detlef Klein je­lezték részvételüket. Lengyelor­szágból többek között az EB-ihe- lyezett Marian Talajt, Bugáriá- ból az ez évi országos bajnok Georgi Panovot és Bogumil Zdravkovot, Csehszlovákiából az országos bajnok Milán Boslakot, Romániából pedig Mircea Noto- polt és Stefan Duditát várják. A nagyon erősnek Ígérkező 6zovjet csapatról nem kaptunk előzetes nevezési listát. Eedó nem vonul be Az utóbbi két héten főváros- szerte rebesgették, hogy az olim­piai és kétszeres Európa-bajnok ökölvívó, Gedó György rövide­sen bevonul katonának. A Vasas népszerű papírsúlyú versenyzője ezt megcáfolta. Igaz, némi magyarázattal: — Megtisztelőnek tartom a ha­za fegyveres szolgálatát, s mi­után sorköteles korban vagyok, semmi meglepő nem lenne ab­ban, ha bevonultatnának. A behí­vómat tulajdonképpen át is vet­tem, de a bevonulás előtti napon kiegészítő parancsnokságom ér­tesített, hogy egy év halasztást kapok. Feltétellel. E kedvez­ménnyel azt kívánják segíteni, hogy a megszokott környezetben még jobban készülhessek fel a jövő év júniusában, Belgrád- ban sorra kerülő, XX. felnőtt ökölvívó EB-re. Ami tőlem te­lik, mindent megteszek... S ahogy Gyurit ismerjük, raj­ta igazán nem fog múlni az újabb siker! Birkózóalapozás - új alapokon A magyar birkózó-válogatott december 1-től készül a követ­kező év világversenyeire. A két fogásnem programja kissé szétválik ezúttal, hiszen a sza­badfogásnak már április elején SPORTMOZGALOM Az OSC tizenöt éve Hétfőn este ünnepi közgyűlést tartott az OSC a klub fennállá­sának 15. évfordulója alkalmá­ból. Az ünnepi közgyűlést dr. Zoltán Imre, a Semmelweis Or­vostudományi Egyetem rektora nyitotta meg. A rektor üdvözlő szavai után dr. Frenkl Róbert, az OSC elnöke méltatta a másfél évtizedes munka eredményeit, az egyetemen folyó sporttevékeny­séget. Ez alatt az aránylag rövid idő alatt a klubnak több sportágban is sikerült feljutnia a magyar sport élvonalába. Így vívásban, vízilabdában, úszásban, műug­rásban, modern gimnasztikában tájékozódási futásban, férfi ko­sárlabdában, női asztaliteniszben. Ezekben a sportágakban ver­senyzőik 38 felnőtt magyar baj­nokságot nyertek és számos ér­tékes helyezést szereztek junior, ifjúsági és serdülő bajnokságo­kon is. A legnagyobb sikereket az ötszörös magyar bajnok és a há­romszoros Európa Kupa-győztes párbajtőrvívó csapat, valamint a háromszoros magyar bajnok ví­zilabdacsapat mondhatja magáé­nak. A tokiói, a nvxicói és a mün­cheni olimpián a medikusok ösz- szesen 9 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. Az ünnepi közgyűlés keretében dr. Zoltán Imre, az egyetem rek­tora dr. Abád Józsefnének A Testnevelés és Sport Kiváló Dol­gozója, Ambrus Ferencnek A Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója kitüntetést nyújtotta át; dr. Sulybert Pál rektori di­cséretben és jutalomban. Szívós István és dr. Mayer Mihály ju­talomban részesült. Az ünnepi közgyűlésen meg­jelent Fajkos Aladár, az MTS Budapesti Tanácsának elnöke is. EB-n szerepelnek, Lausanne- ban. Az ő alapozási időszakuk tehát rövidebb lesz, mint a kötöltfogásúaké. A december elsején kezdődő közös munka szereplőit még nem ismerjük. A szövetség no­vember 10-ig várja az egyesü­letek javaslatait: kik szerepel­jenek a keretben. Nos, ezúttal lesz néhány meglepetés! Első­sorban a fiatalok részéről, hi­szen az elképzelések szerint ezúttal az utolsó éves ifjúsá­giak is helyet kapnak a legjob­bak felkészülésében. A 44 tagú új keret az első időszakban a vidékiek részvétele nélkül, a Jégszínház birközóterniében vég­zi az alapozást, a vidékiek pe­dig — a válogatott vezetői által elkészített — egyéni edzéstervet saját szakosztályukban igye­keznek megvalósítani. Második helyezés — szomorúsággal A jugoszláviai Zomborban, a kötöttfogású birkózók 68 kg-os súlycsoportversenyén, a hagyo­mányos Cetkovics-viadalon vá­logatottunk, Steer Antal — ezüst­érmet szerzett. Előtte végzett a világ- és Európa-bajnok jugo­szláv Sreten Damjanovics, mö­götte pedig a bolgár Nedev. Steer, akárcsak az olimpián, egy ponttal kapott ki Damjanovics- tól. Hogy mennyire kell komo­lyan vennünk azt a bizonyos egy pontot (azt, hogy Damjano­vics, vagy a bírák érdeme) — arról dr. Keresztes Vilmos csa­patvezetőnek külön véleménye van ... Ugyanúgy, mint ahogy az sem elég világos, miért lép­tették le Damjanovics ellen a verseny másik magyar szerep­lőjét, Torna Ferencet. Torna egyébként még egy mérkőzést vívott: akciós döntetlent a bol­gár Lukacsev ellen, de ez már kiesését jelentette. Csupán azon kellene elgondol­koznunk most már: miért ke­rülnek , kötöttfogású birkózóink háttérbe a bírák előtt, szinte versenyről versenyre — a Dam- janovics-féle „kősziklák” elle­nében ... Döntés után A Magyar Ökölvívó Szövetség elnöksége alapos szakmai vita Vasárnap este. miután alapos késéssel befejezték versenyüket a serdülő tornászok, a gúlatorná­szok vették birtokukba a Játék- csarnok küzdőterét. Itt rendezték meg az akrobatikus tornászok felnőtt I. osztályú egyéni és csa­patbajnokságát is. A torna e szakágának inkább múltja van, mint jövője. Igen kis létszámú, de annál lelkesebb gárda ápolja a hagyományokat és küzd a sportág fennmaradásáért. Most a bajnokságon felmérhető volt, milyen eredménnyel. Mind a női, mind a férfi versenyben három egyesület — Bp. Építők, Zalka FSE és Gázművek SE — küz­dött a ' bajnoki címért .és helye­zésekért. Sajnálatos, hogy vidék­ről ezúttal egyetlen csapat sem jelentkezett. Ha azt vesszük fi­gyelembe, hogy a férfi csapat­versenyben mindössze két egye­sület versenyződ vettek részt, a kettő közül — ahogy az edző, Lelkes András elmondta — a Zalka FSE ez év végén megszün­teti akrobatikus tornaszakosztá­lyát. valóban kétséges a sportág jövője. A nők mezőnye sem lét­számban, inkább tudásban muta­tott némi fejlődést az elmúlt évi bajnoksághoz viszonyitva. Nők. Csapat. Bajnok: Gázmű­vek A (Nagy E„ Nagy B„ Mészá­ros, Grahovetz, edző: Kuti Lajos) 159.8, 2. Bp. Epitők 159.35, 3. Zalka FSE 158.25, 4. Gázművek B 155.95. Egyéni összetett. Bajnok: Vörös Mária (Bp. Építők, edző: Dómján Tamás) 18.9, 2. Kovács Judit (Gázművek SE) 18.6, 3. Grahcvetz Anikó (Gázművek SE) 18.6, 4. Szebeni (Zalka FSE) 18.5, 5. Gál (Zalka FSE) 18.4. 6. Lend- vai (Gázművek SE) 18.3. Páros. Bajnok: Gázművek A (Nagy B., Grahovetz, edző: Kuti Lajos) 37.6, 2. Bp. Építők 37.35, 3. Gázmű­vek B 36.45. Vegyes Dáros. Bajnok: Bp. Építők A (Vörös, Palusinutz, ed­ző: Dom:án Tamás) 37.15, 2. Bp. Építők B 27.75. után hozzájárult, hogy a Dynamo Berlin november 16—19. között lezajló nemzetközi ifjúsági ver­senyén teljes létszámú magyar válogatott induljon. Ennek érde­kében 19 tagú válogatott keretet jelölt ki, amelyben a követke­zők kaptak helyet. A papírsúly­ban Nagy Miklós (Zalka SE) és Botos János (SBTC). A légsúly­ban Csordás Gábor (Tatab. B.), a harmatsúlyban Dezamits Tibor (SVSE) és Németh Rezső (BHSE). A pehelysúlyban Benczik Árpád (BHSE) és Borbély István (Kun B. SE), a könnyűsúlyban Berec János (MVSC) és Herceg Ferenc (Zalka), a kisváltósúlyban Mar­ton Pál (Csepel) és a váltósúly­ban Bakondi József (Tatab. B.) A nagyváltósúlyban Torma Béla (Csepel), Rlchter Tibor (Győri D.) és Dudás Mihály (U. Dózsa), a középsúlyban Götz Károly (Cse­pel) és Schmidt István (Cs. Autó), a félnehézsúlyban Bulyá- ki Lajos (Borsodi B.) és Tápai István (Ceglédi VSE) és a ne­hézsúlyban Somodi Ferenc (Oroszt. B.) Először két iagásnmben A Nemzetközi Súlyemelő Szö­vetség müncheni emlékezetes döntése óta a magyar versenyzők először indulnak olyan nemzet­közi találkozón, amelyen már nem szerepel a nyomás. A fiatal határozat első gyakor­lati megvalósítói stílusosan — a fiatalok. A magyar, ifjúsági válogatott november nyolcadi- kán tengeren túlra utazik, a Ku­bában megrendezendő Ifjúsági Barátság Versenyre. A vendég­látó ország súlyemelősportja, mint ismeretes, csak az utóbbi években kezdett magáról nem­zetközi viszonylatban is szá­mottevően hallatni. Sok fiatal tehetségről tudunk már, akikről a mieink most személyes tapasz­talatokat is szerezhetnek. Ami a magyar gárdát illeti, a hat versenyző közül a legna­gyobb nemzetközi tekintélynek kétségkívül a leninvárosi Ko­vács István örvend, aki számos országos csúcs mellett négy Eu- rópa-rekordot is tart. Mellette Stefanovics Imre (ÉVIG SE), Száraz László (Nagykállói ME- DOSZ), Komjáti János (Csepel), Antalovits Ferenc (Haladás VSE) és Varga László (Bocskai SE) képviseli a magyar színe­ket. Férfiak. Csapat. Bajnok: Zalka FSE (Szekeres, Nagy, Zátrok, Sándor, edző: Lelkes András) 158.30, 2. Bp. Építők 156.75. Egyéni összetett. Bajnok: Makk Károly (Bp. Építők, edző: Dóm­ján Tamás) 19.40, 2. Szekeres Az elmúlt hét végén — szomba­ton déltől estig és vasárnap reggel­től késő estig — serdülő torná­szok foglalták el a Játékcsarnokot, összevontan rendezték meg a ser­dülő vidék és Budapest egyéni, va­lamint a budapesti csapatbajnok­ságot. Ez különösen a fővárosi gyerekeket vette alaposan igénybe, bár a teljesítményeken nem lát­szott meg. A szabadon választott gyakorlatok során néhány egészen magasfokú teljesítményt, felnőttek­hez Illő több elemet lehetett látni. A vidékiek közül kiemelkedtek a du­naújvárosiak. míg a budapestiek versenyén KSI- és Spartacus-sike- rek" születtek. A látottak alapján biztos, hogy színvonalas küzdelem lesz az országos döntőben decem­ber 16 —17-én. X. osztályú serdülő Budapest- bajnokság. Lányok, összetett ver- senv. Budapest-bainok: Bukta Ilo­na (KSI) 72.95, 2. Medveezky And­rea (Bp. Spartacus) 72.80, 3. Ja- kobinyi Éva (Bp. Spartacus) 72.75, 4. Cselényl (KSI) 72.70. 5. Káldi és Moldvai (mindkettő KSI 72.35. Szerenként: Budapest-bajnokok. Mőszabadgyakorlat: Káldi Zsuzsa (KSI) 19. Felemeskorlát: Medvecz- ky Andrea 10.40. Gerenda- .Tako- Ivnyi Éva 18.10, Ugrás: Kaszás Nóra 18.60. Fiúk. összetett verseny. Buda- pest-bajnok: Horváth Gyula (Bp. Spartacus) 111, 2. Pintér Attila (KSI) 109.30, 3. Vámos István (FTC) 109.05. 4. Pásztor (Honvéd) 108.05, 5. Csánki (KSI) 108.25. C. Máesai (Bp. Spartacus) 107.25. Szerenként! Budapest-bajnokok. Márciusban volt 75 éve annak, hogy * megalakult a Magyar At­létikai Szövetség, amely a hét végén ünnepélyes keretek kö­zött emlékezik meg jubileumá­ról. Ebből az alkalomból az eu­rópai atlétika két fontos ese­ményének házigazdája lesz. Budapesten ülésezik az Eu­rópai Atlétikai Szövetség ta­nácsa és itt tartják meg a szokásos versenynaptár-érte­kezletet. Az MTS hétfői sajtótájékoztató­ján Németh Imre, a MASZ el­nöke ismertette a jubileumi na­pok részletes műsorát. Szerdán és csütörtökön érkez­nek fővárosunkba a tanács tagjai és a nemzeti szövetsé­gek kiküldöttei. Pénteken dél­előtt nyitják meg a Budapest Szállóban a naptárértekezletet, amely a jövő évi európai nem­zetközi versenyműsort állítja össze a kiküldöttek tárgyalásai és megállapodásai alapján. Dél­után az Európa Kupa-bizottság tartja ülését. Este a MASZ a tanács tagjai részére vacsorát ad a Gundel Étteremnek abban a helyiségében, amelyben az európai szövetség elődje, az at­létikai Európa-bizottság 1934 ja­nuárjában első, alakuló ülését tartotta. Szombaton reggeltől az esti órákig tartja ülését a tanács, amelyet sajtóértekezlet követ, párhuzamosan folytatják és be­fejezik a naptárértekezletet. A sakkozás történetének egyik legnagyobbja, Alefaszandr Alekszandrovics Aljechin 80 éve, 1892. november 1-én született Moszkvában. Már kora ifjúsá­gában kitűnt rendkívüli sakk­tehetségével, s hamarosan mes­ter, majd 18 éves korában nem­zetközi hírnevű versenyző. 1927- ben hódította el a világbajnoki címet a legyőzhetetlennek tar­tott Capablancától. Erre a pá­ros mérkőzésre Magyarországom készült, a kecskeméti verseny után utazott Buenos Airesbe. 1935-ig őrizte a világbajnoki cí­János (Zalka FSE) 48.90, 3. Nagy Gyula (Zalka FSE) 18.60, 4. Csáki (Gázművek) 18.50, 5. Palu­sinutz (Bp. Építők) 17.80. Páros. Bajnok: Gázművek, (Müller, Csáki, edző: Kuti Lajos) 37.60, 2. Bp. Építők 36.60, 3. Zalka FSE 36.50. Műszabadgyakorlat: Pásztor Gábor (Honvéd) 18.55. Lólengés: Horváth Gyula 18.95. Gyűrű: Horváth Gyű­ld 18.70. Ugrás: Pásztor Gábor 18.60. Korlát: Csánki József 18.80. Nyújtó: Horváth Gyula 18.60. Csapatverseny. Lányok. Buda- pest-bajnok: KSI (Fekete, Sátori, Kanyó, Káldi, Bukta, Medovai) 183.15, 2. Bp. Spartacus A. 182.90, 3. Bp. Spartacus B 177.70, 4. Bp. Honvéd 177.20, 5. Vasas Sí 174,70, 6. Postás 173.35. Fiúk. Budapest- bajnok: KSI (Vágány L., Vágány A., Lepkó. Kramarics, Csáki, Pin­tér). 274.05, 2. Bp. Spartacus A 273.35, 3. FTC 267.55, 4. Bp. Hon­véd 264.46, 5. Bp. Spartacus B 258.90, 6. Vasas Izzó 232.50. I. osztályú serdülő vidék-bajnok­ság. Lányok Egyéni összetett ver­seny. Vidék-bajnok: óvári Éva (Dunaújvárosi Sí) 73.80, 2. Tóth (Dunaújváros) 72.95, 3. Németh (Dunaújváros) 72.35, 4. Nyalka (Dunaújváros) 71.90, 5. Kosa (PVSK) 71.56. 6. Csete (PVSK) 71.'5. Szerenként: bajnokok. Mű­szabadgyakorlat: Óvári Éva 18.75. Gerenda: Óvári Éva 18.90. Ugrás: Óvári Éva 18.25. Felemáskorlát: Lővei Mária (Dunaújváros) 18 ' 5. Fiúk. Egyéni összetett verseny. Vi­dék-bajnok:! Balázs László 111.75. 2. Erdélyt 111, 3. Szabó F. 110.60. 4. Berényi 109.85. 5. Szabó I 107.60, 6. Bajnok 107.25 (mind Dunaúiváros). Szerenkénti bajno­kok. Műszabadgyakorlat: Erdély' Péter 18.70. Lólengés: Erdélvi Péter 18.50. Gyűrű: Balázs LászU 19.40. U~r'-e Erdélyi Pé*er 18.10. Korlát: Szabó Ferenc 18.90. Nyúj­tó: Erdélyi Péter 19. November 5-én, vasárnap reg­gel a tanács tájékoztatja az európai szövetségek képviselőit határozatairól és addigra el­készül a végleges versenynap- tár is. Délelőtt 10 órakor a vá­rosligeti Műjégpálya nagyter­mében nyitják meg a magyar at­létika múltját, történetét be­mutató jubiláns kiállítást, amely november végéig tekinthető meg. Utána 11.15 órai kezdettel az Újvárosháza tanácstermé­ben tartja a MASZ ünnepi ülését, mintegy száz külföldi vendég és meghívottak részvételével. Ezután dr. Sir József röviden visszapillantott a szövetség múltjára, alapításának előzmé­nyeire. Elmondta, hogy bár ha­zánkban már a 90-es években élénk volt az atlétikai élet, az egyesületi viszályok késleltet­ték az alapítást. Az olimpiai helyezett Szokolyi Alajos kez­deményezésére összehívott ülé­sen 1897-ben mindössze hét egyesület képviselői vettek részt a MASZ létrehozásában, de Európában időrendben így is csak négy szövetség alakulása előzte meg. A kezdeti nehézsé­gek után egyre inkább meg­erősödött és atlétáink már az első világháború előtt figyelemre méltó eredményeket értek el. A 30-as évek elején a magyar atlétika Európa legjobbjai kö­zé került, majd az 50-es évii­met, de két év után, 1937-ben visszaszerezte a holland Max Euwétől, s megtartotta 1943. március 24-én bekövetkezett ha­láláig. Pályafutása során lenyűgöző győzelmeket aratott világverse­nyeken, döntő fölénybe került a legjobbaklkal szemben is. Já­téka telítve volt erővel, fantá­ziával, lendülettel. Szellemes, messze számított kombinációi elragadtatták mestertársait és a közönséget egyaránt. Bámulatos teljesítményeket nyújtott a tábla nélküli, ügynevezett vakjáték­ban is. Az 1920-as években ki­alakult hipermodern iskola ve­zéralakja. Számos újítás jelzi elméleti munkáját, pl. a róla el­nevezett védelem manapság is divatos. Mint szakíró, számos maradandó művet alkotott, ne­vét mégis inkább játszmái őr­zik meg a sakkművészet Pan­teonjában. A párizsi Mont- paroasse temetőben nyugszik. ­Következő játszmája a pös- tyéni, 1922-es nemzetközi ver­senyen az első szépségdíjat nyerte­Blumenfeld-csel TARRASCH — ALJECHIN 1. d4, Hf6 2. Hf3, e6 3. c4, c5 1. d5, b5 5. de:, fe: 6. eb:, (Ezt a megnyitást még manapság is játsszák. A világos bábokat ve­zető egykori világbaj nők jelölt elfogadja az akkortájt még tel­jesen újszerű gyalogáldozatot.) 6. —, d5 7. e3, Fd6 8. Hc3, 0—0 9. Fe2, Fb7 10. b3, Hbd7 11- Fb2, Ve7 12. 0—0, Bad8 13. Vc2, e5! (Sötét gyalogcentruma félelme­Az OB I tizenegyedik fordulóiá­nak kiemelkedő eredményei közé tartozik a tartalékos Honvéd biz­tos győzelme az FTC ellfen és a BVSC kitűnő teljesítménye a Bp. Spartacusszal szemben. A DVTK értékes pontokat szerzett az ez­úttal balszerencsésen játszó T. Dózsa ellen, ugyanígy a ZTE is jól szerepelt a V. Meteor kitű­nő csapata ellen. Eredmények (zá­rójelben a csapatok első két táb­lásainak teljesítményei). Bp. Hon­véd—FTC 10.5:3.5 (Petrán—Pol­gár 0:1, Tábor—dr. Nagy 1:0). BVSC — Bp. Spartacus 8:6 (Dely— Csőm döntetlen,- dr. Llptay—Haág 1:0). ZTE—VM Egyetértés 5:8 + egy értékelendő. Debr. Spart.— MIK 4.5:9.5 (Filep—Portisch L. döntetlen. Kovács L.—Hradeczky 1:0). BEAC— FÖSPED Szállítók 7.5:5.5 + egy függő (Flórián— Faragó döntetlen, Székely M.— Sándor 1:0). Pécsi Ércbányász — Tipográfia 8:6 (Flesch—Barcza döntetlen, Kádár—Navarovszky döntetlen). DVTK—T. Dózsa 9:3 + Két értékelendő. Állás: Bp. Honvéd 99.5 (14), BVSC 94, Bp. Spartacus 90 (14), VM Egyetértés 89 (1), MTK 84.5, BEAC 76.5 (1), Szálútok 71.5 (1), Debr. Spart. 70.5, Tipográfia 70, Pécsi Ércb. 05.5, FTC 64.5, ZTE 64 (1), DVTK 63 (2), T. Dózsa 57.5 (2). zedben aratta eddigi legnagyobb sikereit. Beszámolójában dr. Sir kiemelte a szövetség elis­mert nemzetközi tevékenysé­gét, különösen azt a szívós har­cot, amelyet 1926-tól kezdve ak­kori nagy tekintélyű elnöke, ptankovits Szilárd vezetésével az atlétikai Európa-bajnokság létrehozásáért éveken keresztül vívott. A továbbiakban dr. Sir ismer­tette, hogy budapesti ülésén miről tárgyal az európai ta­nács. A napirenden szerepel az 1974. évi római szabadtéri és az 1973, évi rotterdami fedettpályás Eu­rópa-bajnokság előkészületeiről szóló beszámoló. Megtárgyalják a jövő évi Európa Kupa verseny- sorozat részleteit és végleges menetrendjét. Elkészítik a jö­vőre bevezetésre kerülő tízpró­ba és női ötpróba EK lebonyo­lítási rendjét, csoportbeosztását, megállapítják az ugyancsak a jövő idényben sorra kerülő duis- burgi ifjúsági EB időrendjét és nevezési szintjeit. Dönt a ta­nács az 1975. évi fedettpályás EB színhelyéről, tárgyalnak a tervbe vett interkontinentális, az Európa—(Amerika és Európa—Af­rika találkozókról, a tavaszi római nemzetközi versenybírói tanfolyam előkészítéséről és sor kerül' az idén elért Európa- csúcsok hitelesítésére. tes, világos középen visszaszo­rul, királyszárnya meggyengül. A helyzet a gyalogóldozat he­lyességét igazolja.) 14. Bfel, e4 15. Hd2, Hc5 16. Hdl, IIfg4 17. Fg4:, Hg4: 18. Hfl, Vg5! 19. h3. Hh6 20. Khl, Hf5 21- Hh2, dl! 22. Fel, (22. ed:?-re e3L és 23. Bgl-re Vg3, vagy 23. He3:, He3: 24. fe:-re Vg3 nyer.) 22. —, d3 23. Vc4+, Kh8 24. Fb2, Hg3+! 25. Kgl, Fd5 26. Va4, He2+ 27. Khl, Bf7 28. Va6, li5! 29. b6, Hg3+! 30. Kgl, ab: 31. Vb6:, d2! 32. Bfl, Hfl: (A bástya végül is áldozatul esett a rakon­cátlan huszárnak. Aljechin most új támadási célpontot keres.) 33. Hfl:, Fe6! (Sötét terve, hogy 34. Vc6 esetén Bf3! 35. Ve4:, Fd5! 36. Va4, Vg2:+Ü 37- Kg2:, Bg3 l--kal hároni lépésben mat­tot adjon.) 34. Khl, 34. —, Fh3:! 35. gh:, Bf3 36. Hg3, h4 37. Ff6, Vf6: 38. Hei:, Bh3:+ és világos beszüntette az ellenállást, mert mattot kap vagy vezérét veszti. Sándor Béla Az OB II Keleti csoportjában kiemelkedő eredményt ért el a KGM és a Vasútépítő. Eredmé­nyek: Szentesi Spart.—KGM 4.5:9.5, Gyöngyösi Energia— Vasútépítő 4.5:9.5, DEAC —Ganz Vili. 7.5:6.5, BSE — Salgótarjáni Kohász 6.5:7.5, Mi.sk. Spartacus — Postás 9:5, MEAFC—Szegedi VSE 4:8 (2), Békéscsabai Előre Spart. —VCS DUTRA 5.5:8.5. Ál­lás: KGM 97, Szegedi VSE 92 (2), BSE 85.5, DEAC 82, Vasút­építő 82.5, Ganz V. 78.5, VCS DUTRA 77, Szentes 76.5, Misk. Spart. 76.5, Gyöngyös 76. Salgó­tarján 76. MEAFC 64 (20, Pos­tás 59.5, Békéscsabai Előre Spart. 52. A Nyugati csoportban kiemel­kedik az OTP győzelme a Vasas ellén. Eredmények: MÁV DAC — Ganz-MAVAG 7.5:5.5 (1), Kecs­keméti Ép. — Dunaújváros 8.5:5.5, Viseosa—Láng 3.5:7.5 (3), Pécsi Bányász—MÉM 6.5:7.5, Videoton —XIH. kér. Petőfi 1.5:11.5 (1), V. Izzó—BKV 9:5, OTP—Vasas 8.5:4.5 (1), Helyes eredmény az előző fordulóból: Kecsk. Ép.—* Láng 8:6. Állás: XIII. kér. Petőfi) 108 (1), Vasas 93.5 (1), OTP 91 (1), Izzó 86, Kecskemét 78.5, Ganz-MAVAG 76.5 (1), MÉM 74, Láng 72 (3), BKV Előre 72, Du­naújváros 72. MÁV DAC 69 (1),- Viseosa 65 (3), Pécsi Bányász 62, Videoton 52.5 (1). TORNA __________________________________________________ Há rom egyesület az akrobatikus bajnokságon Serdülők bajnoki küzdelme a Játékcsarnokban SAKK_____________________________________________________________ Emlékezés Aljechinre A BVSC nyerte a rangadót i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék