Népsport, 1972. december (28. évfolyam, 288-312. szám)

1972-12-03 / 290. szám

XXVIII. 290. ♦ 1972. december 3. A külföld sportja 8 NÉPSPORT ________ FÉ L ÉVSZÁZAD Új meglepetésekre képes a szovjet ökölvívá---v.-.v.......«vÁví«vlvH-^..- VWAÍUW.-.V.................. .....-á Va lerij Popencsenko, a tokiói olimpia középsúlyú aranyérmese, a kétszeres Európa-bajnok, a technikai tudományok kandidátusa A bukaresti jégstadion fe­dett lelátója alatt szinte har­sogott az öblös névetés. N. A. Nyikiforov-Gyenyiszov, az euró­pai és a szovjet ökölvívó-szö­vetség elnöke, a világszövetség alelnöke úgy derült, de úgy, hogy^ bennünket, a körülötte ál­ló újságírókat is elkapott a vi- dámsági hullám. Az egyik angol tudósító ugyanis azt kérdezte tőle: — Igaz-e, hogy a Szovjet­unióban csökken az ökölvívás népszerűsége, s Münchenben talán már nem is indítanak tel­jes létszámú csapatot? — Tejet inna a légy, de fél, hogy beleesik — tréfálkozott az elnök, s ekkor csattant fel a nevetés. — Nem, uram, nem csökkent a sportág kedveltsé- ge, s hogy vannak válogatott­jaink, az itt, a junior ÉB-n is kiderült. Én bízom benne, hogy Münchenben sem fog más „kiderülni". Negyedmillió reménység Fél perc múlva aztán már arról beszélt, hogy a közel 9 ezer szovjet ökölvívó-szakosz­tályban és sportcsoportban né­hány év alatt 200 ezerről 250 ezerre nőtt az öklözök száma. Közülük több mint 4 ezer a sportmester, vagy I. osztályú minősítést megszerzett ököl­vívó, de az összes minősített versenyző a 40 ezret is megha­ladja. Emellett félezer speciá­lis ökölvívó-iskola is működik, amelyben újabb tíz- és tízez­rek barátkoznak meg a sport­ággal és ismerik meg alap­elemeit. — Persze, nekünk is vannak gondjaink, hisz ennyi sporto­lóval foglalkozni nem köny- nyű, s a régi mesterek lassan sorra kiöregszenek. De hát a sportban mindig akad gond. Httől még optimisták és talán versenyképesek lehetünk. S ta­lán nemcsak ma — holnap is! Ezzel az elnök megfordult és komótosan leballagott a lép­csőn, a zsűri felé. Nekem meg eszembe jutott egy másik be­szélgetés, amelyet 11 évvel előbb Belgrádban, Konsztantyin Gradopölovval, a szovjet ököl­vívó edzőtanács elnökével foly­tattam. Akkor mindenki azt firtatta, hogy a luzerni EB és a római olimpia „öregjei” nél­kül hogyan érhette el az akkor még egészen egyedülálló sikert, az öt EB-arany kivívását a szovjet válogatott. Gradopolov ezt így magyarázta: — A szovjet ökölvívás nem­csak lehetőségeinél, hatalmas Versenyzőgárdájánál fogva ké­pes újabb és újabb megújulás­ra, hanem a vezetés következe­tessége és a sportág erkölcsi tisztasága miatt. Alkalmazunk speciális gyorsaságfejlesztő be­rendezést, amely a reflex- és az ütésgyorsaság fejlesztésén kí­vül a kombinatív készségeket is fejleszti, de sokkal fonto­sabb versenyzőink akarati­erkölcsi tulajdonságainak fej­lesztése. S noha talán furcsá­nak tűnhet, hisz versenyzőink erejükről is híresek, míg 1948- ban a mérkőzések 16.5 százalé­ka, tíz évvel később már csak 1.2 százaléka ért véget kiütés­sel. Néhány évvel később erről magam is meggyőződhettem Moszkvában, egy szovjet fel­nőtt egyéni bajnokság alkalmá­val, miközben előbb 6-ra, majd 8-?ra növelte egy-egy EB-n a szovjet együttes megszerzett aranyainak számát. De hát hogyan lehetséges ez? S hogyan lehetséges, hogy noha csak 1945 után vett részt a szovjet ökölvívó-válogatott a hivatalos világversenyeken, EB- ken, olimpiákon, kupatalálkozó­kon. azóta a sportág legrégibb múltú országait is lehagyta? Az első lépé ek A magyarázat kissé messzire nyúlik vissza! Oroszország két­száz évvel ezelőtti falusi ököl­próbái túlzottan is növelték az önérzetet, s noha többször is rendeletileg tiltották az öklö- zést, a XIX. század végén, majd különösen a XX. század ele­jén' a munkássportolóknak szin­te f egy vett jelentett a sportág ismerete. Ez már az első vi­lágháború alatt megmutatkozott, s tulajdonképpen a. sportág egyre szélesedő táborának ha­tására rendezték meg 1914-ben az első nyilvános ökölvívó-baj­nokságot Moszkvában. A sportág dinamikus fejlődését azonban csak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzel­me biztosította. Ezután kezdték meg a széles alapú fejlesztést, amelynek keretében 1925-ben már nehézatlétikai osztályt hoz­tak létre a Testnevelési Taná­cson belül, s az üzemi dolgozó­kon kívül 1927-ben a mezőgaz­dasági munkások körében is hozzáláttak a sportág terjesz­téséhez. Akkor is bizonyára akadtak kételkedők, de a gyors fejlődés hamar megmutatkozott. A III. munkásolimpián a szovjet ököl­vívás már sejtette jövőjét, ugyanakkor észak-, közép- és nyugat-európai túrákon is meg­lepő győzelmeket értek el a sarló-kalapácsos, vörös csillagos öklözök. 1937-ben az akkor ki­váló francia válogatottat is le­győzték, s olyan sokoldalúak voltak, hogy ha nem jön köz­be a második világháború, ak­kor másfél-két évtizeddel előbb elérik az ötvenes-hatvanas évek sikerszintjét. Lépcsőfokok , A robbanásszerű betörés a nemzetközi élmezőnybe, nem­csak a sportág legjobbjait, ha­nem a sport tudományos kuta­tóit is meglepte. Számos or­szágban, köztük nálunk is disz- szertációk készültek a szovjet ökölvívás 1917 utáni fejlődésé­nek elemzésére. így bukkantak rá arra, hogy a Szovjetunióban már a húszas években intenzív edzöképzés folyt, módszertani tanulmányok készültek, élet­tani hatáselemzést végeztek stb. 1936-ban ökölvívó-tanszéket hoz­tak létre a testnevelési inté­zetekben, 1939-től pedig köz­ponti terv alapján nagyvonalú tömegesítésbe keádtek, amely­nek hatására fiatalok tízezrei özönlöttek a sportágba. Mindezt akkoriban csak sej­tették, de méreteit kevesen in- merték más országokban. Az igazi megismerés a világháború vérzivatarának elülte után kez­dődött. A szovjet ökölvívás ugyanis csak ezután lépett iga­zán porondra. Miközben má­sutt még csak próbálkoztak a sportág újjáteremtésével, a szovjet ökölvívó-válogatott már 1946-tól sorozatos nemzetközi si­kereket ért el. így is meglepe­tést jelentett, hogy az olim­pián először Helsinkiben in­dult szovjet ökölvívók azohhal hat dobogós helyezést értek el, majd egy évvel később a varsói EB-n a szovjet válogatott 8 érmet (Jengibarjan és Socikas aranyérmet) szerzett, s a nem hivatalos pontversenyben csak Lengyelország tudta megelőzni. ' firGnymcr’eg Azóta a szovjet aranyszerzés már természetes ebben a sport­ágban is. Hat olimpián tizen­kétszer, tíz felnőtt EB-n har­minckilencszer állt fel ed­dig szovjet ökölvívó a dobogó legmagasabb fokára. Amíg Tre- gubovok és Lemesevek lépnek Satkov, Lagutyin, Popencsenko, Abramov és a többi kiválóság helyére, addig a szovjet ökölví­vás iránymutató és új megle­petések érlelője marad. Z. Vincze György gíMSMÉfl 1 KÉZILABDA. Csehszlovákia — Románia 14:12, Szovjet főiskolai válogatott—Grúz SZSZK 26:22. A Zárj a Vosztoka című lap díjáért Tbilisziben folyó nemzetközi férfi torna. NSZK—Dánia 23:17. Ran- ders. Férfi. LABDARÚGÁS. Utánpótlás vá­logatott mérkőzés: Anglia—Wa­les 3:0 (3:0). Swansea. Mind­három gólt • MacDonald, a New- castle United csatára szerezte. RÖPLABDA. Macuszita Tokió — Dinamó Bukarest 3:2, CSZKA Moszkva—SC Leipzig 3:2. Férfi torna. Erfurt. SAKK. Bakuban, a szovjet baj­nokság kilencedik fordulója után Furman áll az élen 6 ponttal, Tál és Tukmakov (5.5—5.5) előtt. + • A francia profi labdarúgók sztrájkkal fenyegetőznek a hét végére. Az ok: a Lyon vezetősége nyolc játékost — akik engedély nélkül részt vettek a profi labda­rúgók hét eleji kongresszusán — kizárt az első csapatból, s a III. osztályban kíván szerepeltetni. A többi klub játékosai szolidaritásból álltak a büntetettek mellé. Ér­dekesség, hogy a tanácskozáson közel 300 aktív játékos vett részt, mégis csupán a lyoniak ellen me­rültek fel kifogások . .. • Afrika ez évi legjobb sporto­lójának az egyes országok sportúj­ságíróinak szavazása alapján az Ugandái John Akii-Buát, a 400 m-es gátfutás olimpiai bajnokát választották az akadályfutásban aranyérmet nyert kenyai Kipchoge Keino előtt. • George Best, a Manchester United világhírű játékosa ismét szembekerült a vezetőkkel. Egy éjjeli kiruccanása után nem je­lent meg az edzésen, s így ma­gyarázkodott : — Betegeskedtem, influenzás voltam. Klubja vezérkara nem hatódott meg a magyarázattól, s a szom­bati mérkőzéstől eltiltották. A jövő héten újra összeülnek eb­ben az ügyben. O A De Telegraaf értesülése szerint a labdarúgó BEK-győztes Ajax és a ICEK-győztes Glasgow Rangers mérkőzik a Kupák Kupá­jáért. Glasgowban január 16-án vagy 17-én, Amszterdamban ja­nuár 21-én vagy 24-én játszanak. Három pont a Liverpool előnye LABDARÜGO-BAJNOKSAGOK Anglia * 1 ARSEN AL — LEEDS 2:1 A séreghajtók között álló Bir­mingham ellen a Liverpool otthon csak keservesen nyert. Előnye azonban három pontra nőtt, mert az Arsenal—Leeds rangadón a Leeds maradt alul. Ha a vesztett pontokat nézzük, akkor a Liver­pool előnye már négy pont. Arsenal—Leeds 2:1, Coventry — Everton 1:0, A Crystal Palace— Sheffield U. találkozó a pálya használhatalansága miatt elmaradt, Leicester—West Bromwich 3:1, Liverpool—Birmingham 4:3, Man­chester City—Ipswich Town 1:1, Norwich—Manchester U. 0:2, Southampton—Tottenham 1:1, West Ham—Newcastle 1:1, Wol- verhampton—Derby 1:2. 1. Liverp. 20 13 4 3 41:24 30. 2. Arsenal 21 11 5 5 27:21 27 3. Leeds 20 10 6 4 38:24 26 Német DK. A kupa nyolcad­döntőjéből (zárójelben az első ta­lálkozó eredménye): Riesa—Erfurt 1:0 (0:2), Karl-Marx-Stadt—Dy- namo Dresden 2:3 (1:8), Magde­burg—Schwerin 1:0 (5:0), Lók. Leipzig — Halle 3:1 (1:2), Rostock — Jena 3:0 (1:4), Zeitz — Rostock 1:0 (0:3), V. Leipzig — Dynahio Berlin 1:2 (1:5). Ausztria A LINZER ASK AZ ŐSZI ELSŐ Meglepetésre," az 1. helyen ta­nyázó LASK otthon csak döntet­lent ért el a Sturm Graz ellen. Ugyanakkor az Admira Wacker ki­kapott, a Rapid nyert, s így a LASK mégis megszerezte az őszi elsőséget. A bajnok Innsbruck a 3. helyen kötött ki. LASK —Sturm Graz 1:1, Salz­burg— Admira Wacker 3:1, Vienna — Austria Wien 3:2, Rapid —Bre- genz 2:0, Innsbruck—Klagenfurt 5:0, Wiener Neustadt—Eisenstadt 1:0, Grazer AK—Vöest Linz 1:0. 1. LASK 15 7 6 2 28-12 20 2. Rapid 15 8 4 3 24-15 20 3. Innsbruck 15 8 3 4 24-11 19 4. Admira W. 15 7 5 3 14- 7 19 Távbeszélő-jelentésünk Barcelonából: Wimbledoni döntő a Mesterek Tornáján Szombatról vasárnapra virradó éjjel az idei wimbledoni döntő ismétlődik a barcelonai Palau Blaugrana-gsamokban. Napjaink minden kétséget kizáróan két legjobb teniszezője, a román Ilié Nastase és az amerikai Stan Smith mérkőzik a Grand Prix, a Mesterek Tornájának döntőjében. Csodálatos mérkőzésre lenne kilátás, ha Nastase úgy játsza­na, mint pénteken, Smith pe­dig csütörtöki teljesítményét tud­ná megismételni, Ilyen teniszt ugyanis még a fehér sport leg­nagyobb szakértői is csak egé­szen ritkán láthattak eddig. Nastase a meglepetések embe­re, Connors ellen lépett pályá­ra az elődöntőben. Kíváncsian vártuk, hogyan tud megbirkózni az amerikai villámgyors ütései­vel. Nos, bámulatos érzékkel, az esetek döntő többségében előre ott volt, ahova Connors helyez-- te a labdát. Utána kíméletlen röptével válaszolt, az alapvo­nalról pedig kellemetlenül fel­pörgetett labdák után váratlanul gyorsított. így, ha az amerikai próbált is kezdeményezni, nem tudta Nastaset meglepni. A mérkőzés e«gyik remeit ütésváltását feljegyeztük. Nastase élesen, ha­talmas erővel megütött első adogatása után indult előre a hálóhoz, Connors balkezes, te­nyeres egyenessel válaszolt. Nastase a gyors labdát az ado­gatóvonal táján csípte el. Rossz helyzetét látva, fonákkal kereszt­be irányította és hátrálni kez­dett. Connors villámgyors te­nyerest ütött, a labda az alap­vonal közelében esett le, de Nastase már rajta volt a labdán, pörgetve olyan kereszttenyerest ütött, hogy a hálóhoz befutó Connorsnak arra sem volt ideje, hogy felemelje az ütőjét. A mérkőzés pontjainak leírásánál többet mond Nastase előnyéről, hogy Connors a mérkőzés há­rom játszmájának nyolc játé­kában egyetlen egy pontot sem csinált, és a további nyolcban is csak egy-egy pontot nyert. Stan Smith, a teniszező ten­gerész hasonló erőfölénnyel hen­gerelte le Kodest - csütörtökön este. „Valóban azt hiszem, ilyen jól talán még életemben soha nem játszottam.” — mond­ta őszintén közvetlenül a mér­kőzés után rendezett sajtóérte­kezleten. Szombaton hajnalban negyed négykor azonban, mi­kor csapzottan, fáradtan tette le ütőjét, a sajtöszobában már nem tudott mit mondani. Gorman el­leni elődöntőjét ugyanis tsuinldenképpen etvesMtette. Honfitársa 7:6, 6:7, 7:5, 5:4, 40:30-ra vezetett, tehát, mérkő­zéslabdája volt, amikor előre­ment a hálóhoz, s kézfogásra jelentkezett, bejelentette vissza­lépését. „Sajnos, a negyedik játszma végén, az egyik adogatásnál rettenetesen meg­húzódott egyébként is be­teg gerincem. Tudom, Nas­tase ellen semmi esélyem sem volna. Nem lennék teljes értékű harcos. Stan viszont megpróbálhatja!" — mondta Gorman sportszerűen, nagyon tárgyilagosan. Azt is hozzá- tehette volna, hogy Smith nem­csak az említett wimbledoni döntőben és azután Bukarest­ben, a Davis Kupa végküzdel­mében, hanem Salisburyben, az amerikai fedettpályás bajnok­ságon és Hamptonban is győ­zött Nastase ellen, míg a ro­mánnak 1972-ben még nem si­került Smith skalpját megsze­rezni. A pénteken látottak alapján viszont feltétlenül Nastasera kellene tippelni. A román baj­nok csodálatosan helyezkedve nyújtotta a legváratlanabb ala­kításokat, helyezte labdáit az esetek többségében védhetetle- nül Connors térfelére. Olyan ütések voltak ezek, amikre ma talán csak Nastase, a tenisz játék igazi művésze mer és tud vállal­kozni. Smith csütörtökön este a csehszlovák Kodes elleni talál­kozóján a jobb sarokból próbál­kozott átemeléssel, de Kodes el­érte, s a bal sarok felé irányí­totta éles leütését, Smith azon­ban még időben érkezett és éles keresztfonákkal védhetet­Gorman mérközéslabdáig jutott Smith ellen, utána feladta lenül helyezte el a labdát ellem fele mellett. Ez valósággal étményssámbea ment. Ezután nemcsak mosolygott - szokása szerint —, hanem szőke fejével is rábólintott egyet. Gorman ellen alig volt alkalma mosolygásra. Pénteken rossz napja, indiszponáltsága Gor­man adogatásainak fogadá­sakor kiütközött, de ő maga is gyengén, bizonytalanul adoga­tott. Az első játszmában 5:4-e \ a másodikban 5:3-as vezetésénél vesztette el saját adogatását, rá­adásul a másodiknál még pon­tot Sem tudott nyerni. A nyur­ga és hosszú lábaival rendkívül fürgén mozgó, csaknem villám­ként cikázó Gorman minden labdán rajta volt. Sérülésének kiujulása értékes győzelemtől fosztotta meg. Visszalépésével Smith jutott tovább, így vasár­napra virradóra valóban a wimbledoni döntő ismétlődik meg Barcelonában. Vad Dezső-Ar Elődöntő: Nastase (román)— . Connors (amerikai) 6:2, 6:3, 6:2. Smith (amerikai)—Gorman (amerikai) 6:7, 7:6, 5:7, 4:5, Gor­man feladta. •fr A Spanyol Tenisz Szövetség elkészítette a Király Kupa né­gyes döntőjének sorsolását és végleges műsorát. Ezek szerint a négyes döntő csütörtökön kez­dődik a magyar és az olasz vagy dán csapat mérkőzésével. Pén­teken délután rendezik meg a spanyol és a nyugatnémet mér­kőzést, szombaton játsszák le a harmadik helyért vívandó talál­kozót a két vesztes között, va­sárnap délelőtt pedig a két győztes csapat mérkőzik a Ki­rály Kupáért. v/umcmkltun Beszámoló a Ferenc­város— MTK, a Csepel —Diósgyőr, a Szege­di EOL—Bp. Honvéd, a Komló—Vasas, a Zalaegerszeg-VM Egyetértés és a Video­ton—Rába ETO NB I- es labdarúgó-mérkő­zésről A vízilabda BEK-döntö vasárnapi fordulójáról A labdarúgó NB I B eredményei Jelentés a NIM— Levszki-Szpartak Szófia női röplabda BEK-mérkőzésről fotóeredmények Népsport. A Magyar Testnevelési és Sportszövetség lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. FŐSZERKESZTŐ: Szabó Béla. FŐSZERKESZTÖHELYETTES: dr. Ardal Aladár. SZERKESZTŐK: Bécs István és Péter Róbert. OLVASÓ SZERKESZTŐ: Kővári József. TÖRDELŐ SZERKESZTŐ: Tenkely Miklós. ROVATVEZETŐK: Borbély Pál (labda­rúgás). Dávid Sánd >r (techn kai, vizi és téli sportok). Szabó András (labdajátékok), Vad Dezső (nemzetközi sportélet), Z. Vincze György (sportmozgalom és nehézatlétika). FÖMUNKATAESAK: Nagy József (labdarúgás), Subcrt Zoltán (atlétika), Szombathy István (labdarúgás). Szerkesztőséé Budapest. VIII., Somogyi Béla utca 6. Telefon: 130 — 460 — este 9 óra után 333 —5F6. Kiadta ez Ifiúsági Laikiadő Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: Bpest, VI,. Révay u. 16. Tel: 116 — 660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizetési díj: egy hónapra 24 Ft, negyed évre 72 Ft. Megjelenik naponta, szerda kivételével. Szikra Lapnyomda. Budapa.it. Index: 25 004

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék