Népsport, 1973. június (29. évfolyam, 127-152. szám)

1973-06-29 / 151. szám

2 NÉPSPORT XXIX. 151. ♦ 1973. június 29 A Népsport JELENTI ■ Bajnokság, VB-válogató­Tal. A Testvériség Elem utcai csarnoka ad otthont a hét vé­gén az országos súlyemelő ju­nior bajnokságnak. A verseny érdekessége, a váltósúlyban Ba- czakó és Kozári nemcsak a baj­noki aranyért, hanem a szep­temberi havannai VB esetleges kiküldetési jogáért is megküzd egymással. ■ Elnökségi ülés. •Túlin'' 29-én a Magyar Kosárlabda Szövetség tanácstermében (VI. kér., Bajcsy- Zsilinszky út 31.) 15 óra kez­dettel elnökségi ülést tarta­nak, amelyen többek között az Universiadéra készülő felnőtt női és a San Remő-i Európa- bajnokságon induló ifjúsági női válogatott felkészítését tárgyal­ják. H Közös rendezésben. Szom­baton délután kettős átlétikai esemény lesz a Népstadionban. A budapesti összetett bajnok­sággal közösen rendezi meg a Bp. Honvéd országos felnőtt­versenyét H Szorító a színházban. Eger­ben, a Gárdonyi Géza Színház­ban rendezik meg a 13. Bor­nemissza Gergely ifjúsági ököl­vívó-emlékversenyt június 29 és július 1 között. A bajnoki címekért és a helyezésekért 23 egyesület 130 fiatalja lép szorí- tóba, köztük az ifjúsági válo­gatott 23 tagja is. ■ Viszontlátogatás. A Buna Halle sakkcsapata Budapestre érkezik a hét végén, s vasárnap a FOSPED Szállítók OB I-es együttesével méri össze tudását. A hallei sakkozók a magyar együttes tavalyi, NDK-beli lá­togatását viszonozzák. H Teniszezők Svájcban. Gu­lyás István (U. Dózsa) és Sző- csik András (VM Egyetértés) július 8-án Svájcba utazik, ahol nemzetközi teniszversenyen vesz részt. Július 14-én Duday Me­linda, a Bp. Honvéd versenyző­je utazik Svájcba, hogy a nem­zetközi körversenyen képviselje a magyar színeket. ■ Sportul Kupa. Péntektől vasárnapig Bukarestben rende­zik meg a Sportul Kupa nem­zetközi kerékpáros pályaver- senyt, amelyen a magyar válo­gatott tagjai is rajthoz állnak. Hat versenyzőnk — Hóbor, Bodnár, Takács Gy., Szűr, Bür- ger és Szűcs' G. — szerdán el­utazott Bukarestbe. B Lódzba utaznak. Hegedűs József vezetésével július 1-én Lódzba, a nemzetközi teniszver­senyre utazik Borka Katalin (U. Dózsa), Gráczól Ágnes (Bp. Hon­véd), Csoknyai Bertalan (Bp. Spartacus) és Borsay János (Va­sas). Tartalék Taróczy Nóra (Vasas). B Palovecz — Szekszárdon. A Szekszárdi Dózsa NB I B-s labdarúgócsapatától megvált Kiss János edző helyét már betöltötték. Az új edző: Palo­vecz Béla, aki eddig Dunake­szin dolgozott, s nyert NB III- as bajnokságot együttesével. B Prágai nemzetközi verseny. Július 21-től Prágában nagysza­bású nemzetközi teniszverseny kezdődik, amelyen hét magyar versenyző is részt vesz: Amb­rusné Széli Erzsébet (Bp. Spar­tacus), Klein Bea (U. Dózsa), Szabó Éva (Vasas), Benyik Já­nos (U. Dózsa), Gulyás István (U. Dózsa), Szőke Péter (VM Egyetértés), Varga Géza (U. Dó­zsa). B Találkozó. A TF tizenöt esztendeje, 1958-ban végzett nappali tagozatos hallgatói ta­lálkoznak június 30-án 17 óra­kor a Testnevelési Főiskolán. B Újabb vereség Bécsben. A magyar néphadsereg kosárlabda­válogatottja újabb mérkőzést játszott Bécsben az osztrák had­sereg válogatottjával, és másod­szor is vereséget szenvedett. Osztrák hadseregválogatott—Ma­gyar néphadsereg válogatott 87:67 (41:26). (MTI) B TF-esek többségbep. Soro­zatos ellenőrző versenyeken vesznek részt a férfi tornászok, akik pályázhatnak az Univer- siade kerettagságra. A legutóbbi ilyen „háziverseny” alapján öt tornász: Molnár Imre, Donáth Ferenc, , Sivadó János, Bérezi István és Bánki Tamás jelenti az U ni versi ade-keretet. A ve­gyész Bánki kivételével vala­mennyien a TF jelenlegi, vagy az elmúlt évben végzett hallga­tói. SPORT A RÁDIÓBAN. Pén­tek. Kossuth-adó, 19.30: Sport­híradó. 22.00: Hírek, sport. IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai In­tézet jelenti. Várható Időjárás péntek estig: időnként megnö­vekvő felhőzet, főként nyuga­ton és északon néhány helyen zápor, zivatar. Mérsékelt, többfelé megélénkülő, helyenként meg­erősödő déli, délnyugati szél. Vár­ható legmagasabb nappali hő­mérséklet pénteken 28 — 33 fok között. EVEZÉS A csepeli nyolcas „bejáratja a nottinghami pályát az ifiknek (Folytatás az 1. ol<lalrőI) az angliai Nottinghamban sze­repel. Itt avatják a szigetország első nemzetközi állóvizi pályá­ját, ahol ebben az évben az ifjúsági világbajnokságot ren­dezik. Ez önmagában is rendkí­vül érdekes és jellemző az an­golok sporttal kapcsolatos gon­dolkozásmódjára. Angliában erednek a sportszerű evezés gyökerei, itt már a múlt század első évtizedeiben versenyevezés­ről, rendszeresen lebonyolított regattákról szólnak a krónikák. Angliában rendezik a világ leg­régibb hagyományával rendelke­ző evezősversenyeit, elég, ha csak a sokak által ismert Ox­ford—Cambridge nyolcasversenyt említjük, melyet 1829-ben küz­döttek végig először az egyete­mi hajók és melyet az idén rendeztek. száztizenkilencedszer. Ennek ellenére mindmáig meg­voltak állóvizi pálya nélkül, pe­dig Angliában rendeztek már olimpiát és Európa-bajnoksá- got is! A Nemzetközi Evezős Szövet­ségnek a pályák vonatkozásá­ban különösen kérlelhetetlen szi-' . gora végre rákényszerítette a hagyománytisztelő (és ízig-vérig amatőr) angol evezősöket a sza­bályos pálya megépítésére. A másik érdekessége ennek az avatóünnepségnek, hogy a nagy esemény kapcsán az an­golok meghívták a világ legjobb nyolcasait. A nevezők között van az olimpiai bajnok új- zélandi, az olimpián egykor negyven évig veretlen egyesült államokbeli, a veretlenséget megszakító NSZK-beli nyolcas, a mindig veszélyes szovjet hajó, valamint a teljesen ismeretlen ír és honolului egységek mel­lett az „azonos súlycsoportban” küzdő kanadai, ausztrál, len­gyel, román, csehszlovák és ma­gyar hajó. Azt nem tudjuk, hogy beke­rül-e a döntőbe a magyar nyol­cas, de azt igen, hogy óriási verseny lesz! • Az Angliában szereplő csepeli hajóegység hosszú' idő óta az első klubnyolcas, amelyik ki­vívta a válogatottságot. Az Európa-bajnokságon való indu­lás jogát az egységeknek két hete Berlinben kellett kiharcol­niuk, ahol a Csepel nyolcasa tel­jesítette a kitűzött szintet. Most még három „vizsga” áll a cse­peli fiúk előtt: Nottingham, Duisburg és a Budapest-bajnok- ság, ahol számíthatnak arra, hogy — a versenyegyesülés megengedett! — lesznek „trón- követelők”. A Budapest-bajnokság (július 13—15) ezenkívül is ígér érde­AUTÓ kés összecsapásokat. A Berlin­ben sikerrel szerepelt női nyol­casnak és egypárevezősnek is hasonló rohamot kell majd ki­állnia, mint a csepelieknek, mi­vel az utazik végül az EB-re, aki győz. a Budapest-bajnoksá- gon. Két* további számban pe­dig — női kétpárevezős, férfi kormányos nélküli kettes — kétnapos versenyt rendeznek annak érdekében, hogy a szak­vezetők eldönthessék: érdemes- e két egységgel, a női négypár- evezőssel és a férfi kormányos nélküli négyessel növelni az EljJ-re nevezendő hajók szá­mát. A tervek szerint, ha jó színvonalú lesz a verseny, az első két helyezett hajók alkot­ják az említett egységeket. A nők is kapnak még az EB előtt egy külföldi összeha­sonlításra alkalmat, mégpedig július 21—22-én Poznanban. Az Európa-bajnokságra ké­szülők mellett nagyon oda kell figyelni az utánpótlásra, az if­júságiakra. Egy-egy portya már lezajlott (Pöstyén, Bled), a ja­va azonban még hátravan. Az ifjúsági lányok — a vidékbaj­nokság keretén belül — Tatán rangos ellenféllel, az NDK ifjú­sági válogatottjával találkoznak. A válogatás már megtörtént, az MTK, a Vasas és a Hajógyár versenyzői veszik fel a küzdel­met a nagyon erősnek ígérkező ellenféllel. A technikai bizottság már megkezdte a tatai öreg-tavon a pálya építését. Három bólyasort feszítenek ki, nem lesz tehát a teljes „Albano-rendszer” ki­építve, de a semminél ez is jobb. Nem helyeznek el indító pontonokat, ami aggodalommal tölti el mindazokat, akik már megértek néhány viharos, sze­les versenyt Tatán... • A férfi ifjúságiak a tatai ver­sennyel egy időben Poznanban az Ifjúsági Barátság Versenyen szerepelnek, méghozzá teljes csapattal. A tét nagy: amelyik hajónk az első három között végez, részt vehet a nottingha­mi ifjúsági VB-n. Talán azok a nem nagy horderejű, de mégis olyan jóleső sikerek, amelyeket az eddig külföldön szerepelt magyar evezősök elértek, az ifik önbizalmát és harci kedvét is erősítik majd. Erre bizony szükség lesz, mert ha vissza­gondolunk az elmúlt két év Ifjúsági Barátság Versenyeire... Jobb. ha nem vissza, hanem előre tekintünk, és — bizako­dunk. Pap Kornélia Ferjánczék szakadék felett, Kőváriék fék nélkül Az eredmények már ismertek: a magyar autóversenyzők szép sikert értek el az év egyik leg­nehezebb feltételű nemzetközi versenyén, a bolgár rallyen. A versenyről csak hazatértük után kaptunk néhány érdekes kiegészítést, ami teljessé teszi a képet, illetve ezek alapján fo­galmat alkothatunk azokról a nehézségekről, amelyekkel ver­senyzőinknél! meg kellett bir­kózniuk. Wartburgos kettősünk, Kővári és Szászváry Bulgáriába tartva, Bukarest előtt néhány kilomé­terrel balesetet szenvedett: egy őzbak ugrott kocsijuk elé. A Wartburg orra csúnyán össze­tört, a rajthoz csupasz orrú gép­pel (a motor látszott csak elöl) érkeztek. Már-már azon voltak, hogy el sem indulnak ilyen kö­rülmények között. Szerencsére meggondolták magukat és ala­pos javítómunka után nekivág­tak. öreg, hároméves, mintegy 150 000 verseny- és edzéskilomé­tert futott -Wartburgjukkal áll­ták a sarat, s csak kevéssel szo­rultak kategóriájukban a két új gyári Wartburg mögé, de alapo­san megelőzve nagy nyugati márkákat. NDK-beli társaik (a gyár Kőváriékat is támogatja, segíti versenyen szervizzel, sőt, a felkészülés során is évente egy alkalommal) meg is jegyezték: — Ti aztán szívvel autóztok, annyi biztos! — aztán nevetve hozzátették: — Mert autótok már alig van! Ami a féket illeti, az már 'a célba érve nem is volt.,. — Az égész verseny legször­nyübb pillanata az volt, amikor a befutás után beálltam a szál­loda előtti parkolóhelyre — me­sélte Kővári György. — Fékez­tem, de nem fogott a fék. Ké­sőbb kiderült, hogy annak elle­nére, hogy verseny közben két­szer is cseréltünk, nemcsak a fékbetét, hanem alatta a vas is teljesen elkopott már és szét- ugrott az egész. Ferjáncz Attila már a követ­kező verseny terepét tapasztalja Csehszlovákiában, de sokáig nem felejti majd el a bolgár versenyt sem. A két R 12-es Gordini meg pláne, hiszen a ket­tő azóta már majdnem egy: verseny közben kellett ugyanis az edzőgép első futóművét át­szerelni a versenygép futóműve helyére, amely össze-visszagör- bült a rettenetes utakon elszen­vedett hallatlan igénybevételtől. Ettől függetlenül egy szakadé­kot csak hajszállal kerültek el: az előttük haladó BMW-t utol­érték, kerülni akarták, de az ki­szorította őket. Attila a szaka­dék szélén kiugomi készült a gépből, kivágta az ajtót — és ez a mozdulat megmentette mind­kettőjüket. A nyitott ajtó ugyan­is megtartotta az úton a kocsit. Kiszálltak, és Zsembery Jenővel együtt óvatosan leengedték a gé­pet a szakadékba, majd beültek és egy alkalmas helyen vissza­kaptattak az útra. Folytatták a versenyt — és elsők lettek a kategóriájukban, míg összetett­ben a iiarmadik helyre jutottak. Ahogy az NDK-beli kollégák mondták az imént: — Ok aztán szívvel autóztak! (D-d) LABDARÚGÁS Kiküldött munkatársunk, Baross Dezső jelenti Zenicából: Még 90 perc hátravan Nem lehetett panasz a Tata­bányai Bányászra, hiszen a ma­gyar kupacsapatok közül legto­vább maradt állva, méghozzá úgy, hogy döntőt játszik. Ha ■ a Közép-Európai Kupa el is vesz­tette korábbi rangját és nép­szerűségét, azért mégis él, mégis létezik, s az idősebb sportbará­tok nosztalgiáját kísérve igyek­szik ma is híveket szerezni a labdarúgásnak. A Tatabányai Bányász az ez évi1 KK-küzdelemben bra­vúros teljesítményt nyújtott: jobban szerepelt külföldön, mint saját pályáján! A csapatküzdelmek során győ­zött Zágrábban, Bolognában és most a döntő első talákozóján nem kisebb ellenfelet fektetett két vállra, mint a kétszeres ku­pagyőztes Cselik Zenicát. Méghozzá nem is akárhogyan! A mérkőzés előtt mindenki kiegyezett volna a döntet­lenben, vagy egy kisebb ará­nyú vereségben. A játékosok a taktikai értekez­leten hitetlenül hallgatták edző­jüket, aki azt mondta, hogy a Tatabánya jobb csapat, mint a Cselik. A mérkőzés első har­minc perce az edzőt igazolta. De, amint mindig, most is jött a kritikus időszak és... Szünetben Lakat dr. szavai villámlottak, cikáztak az öltö­ző légterében, s jószerével csak Csepeczet és Nagyot „kímélte”. A lelki ráhangolás nagyszerűen bevált, mert a második félidőben ismét az első 30 perc teljesítmé­nyét láttuk, összeszedték magukat a gyengélkedők, és a két gyors, helyzetfelisme­rést, szemfülességet bizo­nyító gól eldöntötte a talál­kozó sorsát, Az a tizenegyes, a 87. percben, nagy játékvezetői tévedés volt! Olyannyira, hogy a hazaiak is nevettek és összecsapták kezei­ket, amikor az olasz Monti a büntetőpontra mutatott. A mérkőzés után leírhatatlan volt az öröm az öltözőben, és a lelátón is egyaránt.' Nem fél­revezetésből írom a lelátót; ott is voltak tatabányaiak! A Tata­bányai Szénbányászati Válla­lat igazgatója a szocialista bri­gád 45 tagját jutalmul társas- utázásra — szurkolóként — küldte Zenicáfa ... A játékosok csapzottan, fá­radtan, de annál boldogabban roskadtak le az öltöző padjaira. Különösen a csapatkapitány, Szabó arca ragyogott legjob­ban. Nem véletlenül, mert a mester most is kioktat­ta. Mondván: „Te is szépen csinálod, egész mérkőzés' alatt egyszer rúgsz labdába, s. az is gól lesz”. És milyen jó, hogy így történt! Bödecs József, a klub elnöke ezekkel a szavak­kal nyugtázta az eseményt: — örülök, hogy a1 csapat, húsz percet kivéve, betartott^ a taktikai utasításokat. Úgy játszott, ahogy az edző elkép­zelte. Ennek a folytatását vár­juk Tatabányán. Nagyon jó mérkőzés volt! A visszavágón szeretnénk a pontot rátenni az i-re. A já­tékosok küzdőszellemből je­lesre vizsgáztak. Úgy gon­dolom, otthon is, mindenki örül a sikernek. Lakat Károly dr. így jellemez­te a találkozót: — Sajátos helyzet alakult ki a nemzetközi labdarúgóéletben: a barátságos mérkőzéseken, le­gyen az válogatott, vagy klub­szereplés, ahol nincs tét, ott nincs .közönség, nincs küzdelem sem. Viszont a kupamérkőzéseket a csapatok egy-egy félidőnek te­kintik, és attól függően, hogy idegenben, vagy otthon játsza­nak, olyan taktikát alkalmaz­nak, ami szerintük célszerű, de a nézőknek nem kedvez. Ezt fi­gyelembe véve, a zsenicai ta­lálkozón, nekünk is védekezni kellett volna. Ismerve azonban a Cseiiket, és a további keserves ma­gyar tapasztalatokat, az volt a véleményem, hogy meg kell lepni a vendéglátókat. A Cselik ereje a csatárso­rában van, ezért a hátsó so­rai könnyebben sebezhetők. A taktikánk tehát nem óva­tos védekezésre, hanem in­kább a bátor támadásra épült. Ezzel áttettük a játékot az el­lenfél térfelére, és egy kicsit „altattuk” őket. Harminc per­cig hálunk volt a labda, és a hazai közönség csendben figyelt. Támadtunk, és a modern lab­darúgás szempontjait figyelem­be véve, uraltuk a középpályát. A magyar csapatok azonban, így a Tatabánya is, 20 perc után elfelejtik a taktikai utasítást, és. a saját fejük után fociznak. Most is így volt. A térdre kény- szerített ellenfelet engedtük fel­támadni, futballozni. így jutot­tak el többször is a kapunkhoz. Szerencsére a szünetben sike­rült a taktikai rendet visszaállí­tani. Ez a győzelem csak az „első félidőre” szólt, de jó alap lehet a kupa elnyeréséhez. Bízom abban, hogy a fiúk tanultak a találkozóból és most már kiharcolják a vég­ső győzelmet. Reméljük, így lesz, mert a Tata­bánya bizony okozott már kelle­metlen meglepetéseket is. Amikor e sorokat diktálom, a Cselik csapata Budapest felé tart. Csütörtökön elindultak au­tóbusszal Magyarországra, és a késő esti órákban a Sport- szállóba érkeznek. Pénteken ed­zést tartanak Tatabányán. Ez is mutatja, milyen komolyan veszik a KK döntőjét. A Tatabánya csütörtökön éj­jel indul vissza és pénteken, a belgrádi gyorssal, 14.11 per­kor érkezik a Keleti pályaud­varra. * A Cselik csapata csütörtökön este ^megérkezett Budapestre. IX. nyári úttörő-olimpia (Folytatás az 1. oldalról) nem is komoly, hanem ,.komor­rá” vált egy pillanatban. A lányok mezőnyében történt. A hevesi kis Kármán Kati hatal­mas hajrában csaknem megelőz­te a két perccel korábban in­dított Brendli Annát, s szinte vele egy időben robbant be a célba az ugyancsak hamarabb indított Murai Mária is. A bu­dapesti kis Murai először győz­tesnek hitte magát, majd ami­kor a kemény igazságról érte­sült, zokogni kezdett és kétség- beesésében még egy parázs ve­szekedéstől sem riadt vissza. Nagy és súlyos teher az, ha valaki esélyesként érkezik, s ráadásul a másik, jó képességű versenyző bravúrokra képes... Mint az említett Kármán Kati. Az öröm és fájdalom köny- nyei végigkísérnek minden gyér- mekolimpiát. Miért éppen ez lenne a kivétel? Az új edzőcsamokban az ünnepi fanfór hangjai vezették be a fiú tornászbajnok­ság második napját. A terem szűknek bizonyult. Nem pusz­tán azért, mert az olimpia ese­ményeit mindenki ingyen te­kintheti meg, s még talán az sem indok a nagy érdeklődésre, hogy Dunaújváros — -sportvá- ros, az ifjúsági sport nagy pat- rónusa. Azt a tényt, hogy még a vadonatúj bordásfalakon is fürtökben lógott az ifjabb kor­osztály, az is magyarázza, hogy az első nap százszázalékos ha­zai sikert hozott: a fiú és lány I. korcsoportban a dunaújváro­siak csapatban itthon tartották az aranyérmeket, s a kötelezői! után a fiúknál a hat között négy dunaújvárosi és két fővá­rosi, a lányoknál pedig hat kö­zül hat dunaújvárosi versenyző várta a csütörtöki folytatást. Délelőtt a fiúknak szólt a fanfár, s mint a nagy izgalmak közepette kiderült — elsősorban Erdélyi Péternek. Az történt ugyanis, hogy az utolsó forduló­ban a Vasvári Pál általános is­kola Vll-es diákja talajon a második csavarszaltó után be­lebotlott a saját lábába és a meglehetősen puha és tapadós szőnyegen keresett menedéket egy pillanatra, ami értékes ti- zedpontok levonásával járt. — Elvesztettem... de hogy lehetek ilyen ügyetlen — kor­holta saját magát az apró ter­metű kis tornász. — Ezt már csak Gsáky nyerheti! De meg is érdemli, mert a legtöbb sze­ren nagyon jó. Izgatott edzők kezdték el a számolást és íme, a meglepetés: mégis Erdélyi győzött az össze­tettben, valamint korláton és nyújtón is. Délután a lányok tomaversenye reflektorfényben fürdött, s ez csak tovább növelte/a rekkenő hőséget. A kötelezők után Óvá­ri Éva mindössze öt század ponttal vezetett a nagy rivális Tóth Margit előtt. Talajon kezd­tek egy csoportban. A 12 esz­tendős Tóth Margitot csak mi láttuk jobbnak — a pontozók nem. 9.45 kontra 9.6. Óvári tehát „megugrott”. Ugrásban az­tán újabb öt század ponttal nö­velte előnyét. Felemáskorláton Tóth 5 század pontot ledolgozott hátrányából. Az utolsó szeren azonban a nagy hőségben talán túlságosan is meglágyult a pon­tozók szíve. Noha a 11 eszten­dős, apró termetű tehetség va­lóban szépen mutatta be anyag­erős gyakorlatát, de kisebb megingásokkal mégis 9.7 volt az érvényes pontszám Tóth 9.5-ével szemben. A dunaújvá­rosi háziverseny ijehát a ki­sebbik javára dőlt el, s tegyük hozzá, rendkívül magas szín­vonalon. A Duna-parti város komoly bázisa tornászutánpót- lásunknák! * Tájékozódási futás. Fiúk (4080 m, 9 ellenőrző pont). Baj­nok: Kurony György (Budapest) 62.07 p., 2. Balogh (Budapest) 68.43, 3. Kele (Budapest) 68.45, 4. Majoros (Borsod) 72.09, 5. Flelscher (Budapest) 72/20, 6. Vasi (Budapest) 84.04. Lányok (3090 m, 8 e. p.). Bajnok: Kár­mán Katalin (Heves) 60.12, 2. Benkő (Budapest) 62.05, 3. Murai M. (Budapest) 64.38, 4. Kalló (Borsod) 64.43, 5. Pécsi (Bács) 72.03, 6. Murai R. (Budapest) 74.33. Röplabda. Fiúk: Pécs—Buda­pest 2:0, Székesfehérvár—Kék 2:67 Keszthely—Kecskemét 2:1. Lányok: Budapest—Pécs 2:0, Debrecen—Székesfehérvár 2:1, Ajka—Izsák 2:0. A pécsi fiúk biztosan vezetnek, a lányoknál 3 csapat, Debrecen, Ajka, Székes- fehérvár esélyes az aranyéremre. Dunaújváros 2:1, Mezőhegyes— Taksony 7:2. Erik a barcsiak aranyérme. Kosárlabda. Fiúk: Budapest—* Székesfehérvár 68:18, Pécs—Baja 34 — 29, Miskolc—Nagykőrös 56: 29. Leányok: Budapest—Székes- fehérvár 59:14, Várpalota—Mis­kolc 45:34, S2igetvár—Kiskunfél­egyháza 40:13, Budapest vezet. Szigetvár a nyomában. Modellezés. Vitorlázó repülőgép kategória. Bajnok: Forbán József (Veszprém) 540 mp„ 2. Szálkái (Pest) 514, 3. Illési (Veszprém) 431. Gumimotoros kategória. Baj­nok: stadler Kálmán (Somogy) 298 mp, 2. Balogh (Borsod) 233, 3. Dubpk (Győr-Sopron) 154. Mechanikus kategória. Bajnok: Russits László (Budapest) 360 mp, 2. Nagy (Budapest) 333, 3. Gyarmati (Veszprém) 296. Rakéta kategória. Bainok: Papp László (Budapest) 156 mp, 2. Erhardt (Budapest) 152, 3. Markó (Tolna) 122. Vitorlázórepíilő csapatver­sen}'. Bainok: Veszprém mesve (Fórján, Illési, Kemeneczki) 1229 mp. 2. Somogy megye 1024, 3. Budapest 977. Torna. Fiúk. I. korcsoport. Egyéni összetett. Bajnok: Erdélyi Péter (Fejér) 95.05, 2. Csáky (Bu­dapest) 94.75, 3. Kramarics (Bu­dapest) 94.50, 4. Balázs (Fejér) 94.15, 5. Berényi (Felér) 93.90, 6. Szabó I (Felér) 92.95. Gyűrű. Bajnok: Csáky József és Balázs László 19.35 holt­versenyben, 3. Kramarics 19.25. Ugrás. Bajnok: Kovács Péter (Heves) 18.80, 2. Erdélyi 18.70, 3. Balázs 18.70. Talaj. Bajnok: Kramarics György 18.95, 2. Mé­száros (Budapest) 18.80, 3. Er­délyi 18.75. Nyújtó. Bajnok: Er­délyi Péter 19.35, 2. Kramarics 19.30, 3. Csáky 19.20. Korlát. Bajnok: Erdélyi Péter 19.10, 2. Csáky 19.05, 3. (holtverseny­ben) Balázs, Berényi (Fejér) 18.85. Lányok. Egyéni összetett. Baj­nok: Óvári Éva (Fejér) 76.10, 2. Tóth (Fejér) 75.75, 3. Lővei (Fe­jér) 75.40, 4. Kovács (Fejér) 74.50, 5. Nyalka (Fejér) 74.20, 6. Németh (Fejér) 73.50. Talaj. Bajnok: Óvári Éva 19.00, 2. Tóth 18.80, 3. (holtversenyben) Nyalka és Németh 18.45. Korlát. Bajnok: Kovács Ilona 19.05, 2. Tóth 19.00, 3. Lővei 18.95. Ugrás. Bajnok: Lővei 19.10, 2. Kovács 18.95, 3. Tóth 18.90. Gerenda. Bajnok: Övári 19.35, 2. Tóth 19.05, 3. (holtversenyben) Lővei, Nyalka, Németh 18.90. Kézilabda. Fiúk: Szentlőrinc— Budapest 19:12, Dunaújváros—■ Nyíregyháza 12:7, Kőszeg — Gara 12:8. A Kőszeg már bajnoknak tekinthető. Lányok: Pécs — Buda­pest 9:3, Alap—Debrecen 10:1, Szigetszentmiklós—Jánoshalma 4:3. Pécs eddig minden mérkő­zését megnyerte, 8 ponttal ve­zet. Kispályás labdarúgás. Török­bálint—Szolnok 2:0, Létavértes — Sárbogárd 2:0. , Pécs — Budapest 2:0. Törökbálint (lényegében már bajnok. Nagypályás labdarúgás: Barcs —Budapest 4:0, Salgótarján— r. k. RÖPLABDA 3:2-ES GYŐZELEM A Tungsram Kupa férfi röp­labdatorna elmaradása miatt szer­dán este Veszprémben „csak” egyetlen 'válogatott találkozóra ke­rült sor. Magyarország férfi röp­labda-válogatottja 3:2 (8, —13, —14, 10, 7) arányban győzött Jugoszlávia ellen. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék