Népsport, 1973. október (29. évfolyam, 231-256. szám)

1973-10-02 / 232. szám

XXIX. 232. ♦ 1973. október 2. NÉPSPORT 7 ATLÉTIKA Főszerepben a futók Hat országom csúcs — erre sem egyhamar akad példa az ifjúsági bajnokságon. S három közülük az aranyérmeket hal­mozó Szabó Ildikó, a két nap legeredményesebb versenyzőié­nek neve mellé került. Stíl­szerűen szombaton ő kezdte és vasárnap ő zárta a csúcssoroza­tot. A legjobban a távolugrás után örült, hiszen az idén szá­mára a futás volt az első e a mozgalmas utolsó hetekben, az állandó versenyek és utazások közben nem sok idő jutott ug­róedzésekre. Edzője, Molnár István szerint annak köszönhet­te a hatalmas javulást, hogy ezúttal már nem kapkodta el, elég jól befejezte ugrásait. A 638 cm értékéről beszél, hogy ezzel az ugrással a duisburgi EB-n aranyérmet lehetett volna nyerni! A „ráadással”, a 200 m-es csúccsal pedig a szőke Ildi megerősítette második he­lyét az idei európai ,ifi rang­listáin. O Az időmérők alaposan, kétszer & megnéztek az órájukat a 19 eves négyszázasok döntője után. Nem volt tévedés, a táb­lára hamarosan felkerült a 47.2-es szám, a pálya szélén az új bajnok, Nagy Tibor pedig ugrálni kezdett örömében. Hi­szen tavaszi, makacs combhúzó­dása, majd nyári ingadozó for­mája után még legszebb ál­maiban sem remélte, hogy most, szeptember végén nemcsak az egyéni, hanem az országos re­kordot is megjavítja. Szinte rá sem lehetett ismerni, bát­ran kezdett, már nem „topo­gott” az elején, s jól bírta a táv végét is. Kirobbanó erő­ben másnap délelőtt egyéni (kö­vetésre nem tanácsos) gátvé­teleivel fölényesen nyerte a 400-as gátat, s délután ugyan­csak egyéni csúccsal második lett 200-on. Nem lesz belőle gátas, marad a síkon, de ezek a gátkirándulások keményítik, fokozzák az állóképességét. • A jól sikerült bajnokságon kétségtelenül a futóké volt a Nagy Tibor remek párharcot vívott a második Borsos Józseffel (jobb szélen) a 400-as döntőben (Bozi Vera felvétele) főszerep, elsősorban ők bizto­sították a tavalyinál magasabb színvonalat. A szakemberek jo­gos örömére a férfi futószá­mokban már derűsebb a látha­tár. Több az olyan tehetség, akire távlatilag számítani le­het. Nemcsak a rövidtávfutó és gátas gárda erősödött, ha­nem a közép- és hosszútávfutók is igazolták az egész idényben mutatkozó fejlődést. Határo­zott, bátor versenyzésével ki­tűnt közülük a 18 éves sze­gedi Deák. 1500-on 60-on belüli harmadik körrel ugrott meg el­lenfeleitől, 800-on pedig végig vezetve mutatott jó példát a taktikázó idősebbeknek. © A dobószámokban már las­súbb a fejlődés, de azért ta­valy óta új nevek törtek be áz élvonalba. Kovács Kálmán, a szentesiek még csak 17 esz­tendős, de máris 192 cm-re nőtt ifjú óriása, főszáma, a diszkosz mellett megnyerte ' a kalapácsot s második lett súllyal — mind­hármat egyeni csúccsal. Sokat javult Kovács Gábor, az „egy­éves” kalapácsvető, a súlylökő Lukács és Hochstein, a gere­ly es Gulácsi, s a nők között a tavaly még serdülőkorú Józsa Zsuzsa az idén már a kimagas­lóan legjobb gerelyhajító lett. • Az összehasonlítás a tavalyi bajnoki eredményekkel általá­ban kedvező, a számok nagy többségében javultak az átla­gok. Csak — nagyon is külön­böző mértékben s még nem űzték el a borút. Továbbra is gondot okoznak az ugrószámok, ezekben az ifjúsági -élvonal az idén sem jutott előbbre, s te­tejébe nyári biztató eredmé­nyeik után a női magasugrók őszre teljesen letörtek. S ború az is, hogy a női utánpótlás elmaradt a fejlődésben a férfi­től. A rövidtávok keresztmet­szete- szűk, a középtávolíon a két év előtti sokat ígérő (bár, sajnos, azóta megtorpant) te­hetségek utódait egyelőre hiá­ba kerestük és a dobószá­mokban is csak a gerelyhají­tás színvonala javult. A két nem közötti „egyensúlyt” kel­lene mielőbb helyreállítani. LABDAJÁTÉKOK HÉT VÉGI EPIZÚDOK A hét végén a labdajátékok­ban jelentős mérkőzésekre ke­rült sor. Természetesen sok ér­dekes epizódnak is szemtanúi voltunk. íme néhány közülük. A játékos és az edző felelőssége Az Újpesti Dózsa—Bp. Spar­tacus férfi röpliabdatengadó ötödik játszmájában, 9:7-es lila­fehér vezetésnél a szövetkeze­tiek nyitottak, a Dózsa azonban a vonalon kívülre ütötte a lab­dát, amelybe — mielőtt leesett v,olna a földre — Farkas (és nem a tudósításban közölt Bánfai), a Bp. Spartacus játékosa örömé­ben belerúgott. A játékvezető — nagyon helyesen.— a Dózsa javára ítélkezett. 9:8 helyett te­hát 9:7 maradt az eredmény, és ez lélektanilag sorsdöntő volt. A szövetkezetiek idegileg kiké­szültek. Ezután már csak egy ponfot szereztek, l5:8-ra a Dó­zsa nyerte a játszmát, és ezzel a jelentős rangadót is. De más keserű tapasztalatot is szerzett a Spartacus: legközelebb nem szabad túlzásba vinnie a cse­rét. Edzőjük pont akkor cse­rélt, amikor a csapat vezetett, és lendületben volt. A harma­dik játszmában például hat al­kalommal is élt ezzel — kime­rítve a csere lehetőségét. Mind­ez persze semmit sem von le a lila-fehérek lelkes, jó játéká­ból. A kiegyensúlyozott erővi­szonyokra jellemző, hogy négy csapatnak van öt pontja. De még sok mérkőzés van hát­ra ... A körülmények . és a program Az asztalitenisz Sopianae Ku­pa egyre népszerűbb lesz Pé­csett. Szívesen vesz részt ezen a magyar élgárda. A küzdelme­ket nagy érdeklődés mellett rendezik, és az elmúlt évben már kicsinek bizonyult a Leövey Klára Gimnázium tornaterme. Az idei Sopianae Kupát új kör­nyezetben, az Építők úti általá­IJASZAT Pajtás Kupa Vasárnap az TTttörő-stadionban itendezték meg az első íjász Pajtás Kupa országos döntőjét. A részt­vevők többsége vidéki volt. Több mint 60 gyermek mérte össze tu­dását és 12 csapat versenyzett azért, hogy elnyerje a kupái. Gyermek kategória. Lányok: 1. Csányi fLakitelek) 154 kör. 2. Mónus (Tipográfiai 149. 3. Molnár fLakitelek) 146. Fiúk: 1. Petőfalvi fBp. Spartacus) 159, 2. Vattai (Ti­pográfia) 153, 3. Tóth (Lakitelek) 153. Serdülök. Lányok: 1. Tieprov (Viscosa) 110. 2. Csemus (Laki­felek) 107. 3. Molnár (Viscosa) 102. Fiúk: 1. Kovács (Bo. Építők) 153. 2. Ország fLakitelek) 140, 3. Révész fLakitelek) 136. Csapatban. Gyermek kategória. Lányok: 1. Tipográfia 411. Fiúk: 1. Lakitelek A-csanata 439. Serdülők. Lányok: I. Lak5tdek A 277. Fiúk: 1. Laki­telek 379. BIRKÓZÁS SZERÉNY HELYEZÉSEK Alma-Atában véget ért a Baj- fn agambetov kötöttfogású birkózó emlékverseny, amelyen hét or­szág versenyzői léotek szőnyegre. A magyar birkózók csak szerény helyezéseket szereztek. 52 kg: Rácz Laias ötödik, 62 kg: La­katos András nyolcadik. 68 kg: Gál Károly hetedik. 90 kg: ifjú Gurics György ötödik. KÖZLEMÉNY A Bp. Postás SE Soortiskolá- ja felvételt .hirdet 1959 — 60 — 61 — 62 —63-ban született fiúk ré­szére torna sportágban. Jelent­kezés: október hónán folya­mán, kedd, csütörtöki napo­kon 17 és 19 óra között a Postás SE tornatermében, Bp. XTV.. Lumumba u. 100. A szeptember 27-i BKV-hirde- tésében tévesen jelent meg a vil­lamoskocsi-vezetőknek és a HÉV- motorvezetőknék éves munkaköri pótléka. A helyes szöveg: a villa­moskocsi-vezetőknek 8000 Ft és a HÉV-motorvezetőknek 5000 Ft éves. FELHÍVÁS! Működésének 50. évfordulóját ünnepli ebben az év­ben a Budapest SE (BSE). F.z al­kalomból rendezendő kiállítá­sunkhoz gyűjtünk anyagot. Kér­jük tehát azokat a régi, ma már aktívan nem sportoló, illetve tú­rázó teánkat, akiknek birtokában bármiféle, a szakosztály életével kapcsolatos ekmánv tol. tagkönyv) vagv egvéb dokumentum (pl. fénykén) van, személyesen hozzák be Seregélv Fmma főelőadóhoz <Főv. Tanács Szakszervezete, V.i u. 9—11.1, BSE Természetjáró Szakosztály vezetősége VÍZILABDA Csendet kérünk a kis pádon! Két hét — két kettős forduló van mindössze hátra az 1973. évi első osztályú vízilabda- bajnokság küzdeiemsorozatából. Érthetően hétről hétre emelke­dik a találkozók feszültsége, éle­sedik a küzdelem, sűrűsödnek az izgalmak. A küzdelem kiegyensúlyo­zottságára jellemző itöbbek kö­zött az is például, hogy a most megrendezett XIII. és XIV. forduló során nem akadt egyet­len csapat sem, amely képes lett volna mind a négy meg­szerezhető pontot ^begyűjte­ni”, viszont olyan sem akadt, amely ne tudott volna leg­alább egyet megkaparintani. A mérleg. Hárompontosok: OSC, Eger. FTC. Kétpontosok: Bp. Honvéd, V. Izzó, Újpesti Dózsa, BVSC. Egypontosok: Vasas, Szentes, Bp. Spartacus. A növekvő feszültség erősen kifogásolható kísérőjelenségek­kel jár. Senkit nem akarunk megbántani, de azok a harsogó, méltatlankodó, még színpadon is túlzásnak ható megnyilvánu­lások, amelyek az edzői kispa- dokon és környékükön leját­szódtak szombaton a Sport­uszodában — és nemcsak ott, természetesen — nem méltóak a bajnoksághoz. Sportszerűt­len és ízléstelen jelenetek ezek. Egyik csapatunk edzője már annyira elragadtatta magát, hogy egy bírói ítéletet köve­tően sivftó füttyszólót játszott az elégedetlenkedő közönség kórusában. Ami a leginkább feltűnő volt: az „üvöltő dervisek” még a legenyhébb felszólításban, vagy figyelmeztetésben sem részesül­tek. Sem a versenybíróság, sem a játékvezetők nem vették a fá­radságot, hogy rendet teremt­senek, s ezáltal a saját mun­kájukat is könnyebbé tegyék. A versenybíróságnak a hét elején intézkednie kell, hogy a bajnoki hajrá mentes legyen ezektől a zavaró mellékkörül­ményektől. Kellő szigor nélkül nem várhatnak fegyelmet a kispadokon, s ha most, előre történik intézkedés, bizonyára kevesebb bonyodalom támad az elkövetkező négy fordulóban. A hét válogatottja Németh G. (Vasas Izzó) Faragó SZÍVÓ a (Vasas) (OSC) Kijácz (Vasas) Vindisch Horkai (OSC) (BVSC) Kövecses (FTC) A hét játékvezetői. XIII. fordu­ló: Ottó Gábcr (Eger—Újpesti Dózsa 5:5). XIV. forduló: Kántor Sándor (Bp. Honvéd—Vasas Izzó 4:4). A góllövőlista élmezőnye. 26 gólos: Martin dr. (V. Izzó), 25: Soós (Szentes), 22: Konrád m dr. (OSC), 20: Sárosl (ír. Dózsa), 19: Faragó és Bobori (mindkettő Va­sas), 17: Krajcsovics (Eger), 16: Horkai (BVSC), Magas (Bp. Spar­tacus). Pofon paiánkközekn Kosárlabdakörökben nagy felháborodást váltottak ki az elmúlt szombaton a Kecskeméti SC — MAFC ( NB I-es bajnoki nyitány után történt események. A mérkőzést követően a te­remből távozni akaró Cse­resnyés és Puhr játékveze­tőket először gúnyolták és szidalmazták, majd egy né­ző megütötte Puhr játék­vezetőt. A sportkör veze­tőinek időről időre nagy gondot okoz néhány meg­lehetősen borközi állapot­ban levő néző. Garázdasá­guknak a lelkes kecskeméti szurkolók és az egyre job-, bán szereplő kosárlabdázók fizetik meg az árát. Kecs­keméten egészen biztosra veszik, hogy betiltják a pályát. Vincze György, a Magyar Kosárlabda Szövetség fő­titkára igy vélekedett erről: — A szövetségben szer­dán tárgyaljuk meg a Kecskeméten történteket. Legutóbb Baján követtek el hasonló sportszerűtlensé­get, akkor három mérkő­zésre betiltottuk a pályát, kétszer pedig zárt ajtók mögött játszották le a ta­lálkozókat. Könnyen le­hetséges, hogy most is ha­sonló döntés születik. Színes léggömb Igen, így igaz, hogy a színes léggömb kedves, szép játékszer, csak az a baj', hogy szétpukkan- Feleki László írása él ezzel a hasonlattal a Ké­pest Sport legfrissebb számában, amikor össze­gezi a hazai labdarúgás kora őszi, hol fent — hol lent szereplését. Sű­rűsödtek az események, volt miből tanulságokat levonni a jövőre nézve! Portisch Lajos örök töp­rengő arccal bűvöli a sakktáblán a figurákat, s a vele készített Interjú­ban Petropolisról és Palma di Mallorcáról, ez­zel együtt e szellemi sport tömérdek buktatójáról mond véleményt. Az is­kolai sport és a harma­dik óra bemutatkozása jelentkezik adatokban, színekben és képekben, kommentárokban Hor­váth István írásában. A legnépszerűbb téma — a labdarúgás — természe­tesen szót kér eseményei­vel, egyéniségeivel, ha­zai és külföldi érdekes^" ségeivel — oldalakon át. Kik állnak a reflektor- fényben? A 40. szám vá­laszt ad erre a kérdés­re is. nos iskola modern tornatermé­ben bonyolították le. Itt a né­zők számára is nagyobb volt a hely, kényelmesen szemlélhet­ték a sportág legjobbjainak ve­télkedőjét. A döntőkig simán zajlott minden. Akkor követke­zett a kissé kellemetlen meg­lepetés. A férfi és női egyes, valamint a férfipáros döntő­jét azonos időben játszották. A nézők nem tudták, mitévők le­gyenek, a meglepetést ígérő Gergely—Klampór összecsapást, a rendkívül változatos Magos— Kisházi mérkőzést, vagy a férfi- párosok találkozóját válasszák? Nem ártana a jövőben már a tervezésnél figyelembe venni a körülményeket — a visszauta­zások időpontját —, és esetleg csökkentem a programot, hogy a verseny rangjához méltó ren­dezésben részesüljön! Mii tesz a szakályismeret?! A férfi tenisz CSB-n az Ü. Dózsa—Bp. Honvéd rangadó fe­lülmúlta a várakozást. S hogy utólag Ü. Dózsa—Bp. Honvéd találkozóról beszélhetünk, s nem fordítva, abban főként a szabályok ismerete, illetve nem ismerése a ludas. A Honvéd vezetői abban bíz­tak, hogy a párosok előtt sike­rül 3:3-mal fordulniuk. Aztán már — ahogy tavaly történt — „csak” két párost kell megnyer­ni. Nos, reményük teljesült, már ami a 3:3-at illeti. A ' aó- zsások kissé sápadtan, csaló­dottan, a honvédosok pedig bi­zakodással telve töltötték ki a párosok nevezési lapjai. De amint az összeállítások napvi­lágra kerültek, ráfagyott a mo­soly Péli Sándor arcára. Pedig a Dózsa csak kihasználta szabály adta lehetőségeit. A szabályok ugyanis kimondják: az egyes­ben első helyre nevezett játé­kos (a Dózsában Raranyi!) csak az első, a második helyre (Var­ga) nevezett pedig az első vagy- a második párban szerepelhet. S miután a sérült Baranyi az egyesben sem szerepelt. Homo- lya edző „feldobta” az első pá­rost', s Vargával, valamint Be- nyikkel megerősítette a máso­dikat és a harmadikat. A Hon­véd vezetői úgy hitték, hogy a szabály szerint az első párban kell (!) játszani az egyesben első helyen szerepelt Vargát. Ezért. Machánt Fehérre! állítot­ták párba, jóllehet Fehér vala­melyik vesztes, hátsó parban elcsíphette volna a győzelmet. Machán pedig más, gyengébb párral is megszerezhette volna a döntő-páros pontot. Az már külön balszerencse, hogy Fehér ezúttal hátrább sem jelentett volna túl sok erősí­tést .,. TORNA Kezdőktől olimpiai helyezettekig A Játékcsarnokban vasárnap -a késő esti órákban fejeződött be az a tornaversenysorozat, amelyen 10 éves gyerekektől az olimpiai helyezettekig több, mint 350 ver­senyző vett részt. A legnagyobb érdeklődés az I. osztályú felnőtt, junior és ifjúsági Budapest-bajnok- ság versenyzőinek szabadon vá­lasztott gyakorlatait kísérte. Kü­lönösen a női mezőnyben, sok ma­gas színvonalú gyakorlatot látha­tott a közönség. A női I. osztály­ban szoros küzdelemben győzött Kelemen Márta Nagy Zsuzsa előtt. A női junior bajnokságban Eger­vári Márta teljesítménye emelke­dett ki, az ifjúsági leány I. osz­tályban Medveczky Krisztinának nem akadt ellenfele. A férfi I. osztályban Molnár Imre sérülése után Molnár István megérdemelten nyerte a Budapest-balnok címet. A junior férfibajnokságban Ma­gyar Zoltán, az ifjúsági fiú I. osztályban Laufer Béla- gyakorla­tai arattak közönségsikert. Nők. I. osztályú felnőttek, ősz- szetett verseny. Bajnok: Kelemen (Bp. Honvéd) 74.85, 2. Nagy (BSE). 74.75. 3. Gál (Vasas) 73.90, 4. Bundzsák (Vasas) 72.85, 5. Bajnó- gel (Bp. Honvéd) 72.80, 6. Horváth (Bp. Honvéd) 72.65. Kelemen Már­ta ugrásban, korláton és gerendán győzött, talajon Nagy szerezte meg a bajnoki címet. Juniorok. Bajnok: Egervári (Bp. Honvéd) 74.25, 2. Petiik (Bp. Hon­véd) 72.85, 3. Szommer (BSE) 72,00. A szerenként! versenyben Egervári 3, Petrik 1 bajnokságot nyert. If júsági leány I. osztály. Bajnok: Medveczky (Vasas) 74,80, 2. Szabó (Postás) 72,90, 3. Bardóczy (KSI) 72,70. A szerenkénti versenyben Medveczky (3) és Bardóczy (1) osztozott a győzelmeken. Női II. osztály: 1. Nagy (TFSE* 68.40. Férfiak. Felnőtt I. osztály. Baj­nok: Molnár István (Vasas Izzó). 108. 2. Bíró (Bp. Hon ved) 107,95, 3. Donát (Bp. Honvéd) 106,05. 4, Mentsik (Vasas Izzó) 104,80, 5. Cser (Vasas Izzó) 1Ó4.15, 6. Ti­hanyi (FTC) 103.85. Szerenként# bajnokok: Molnár (talaj és nyúj-' tó), Bíró (korlát, és lólengés), Do­nét (gyűrű). Tihanyi (ugrás). Juniorok. Bajnok: Magyar (FTC) 112.15. 2. Polszter (Vasas Izzó) 107,60, 3. Ziszisz (Bp. Sparta­cus) 105,55. A szerenkénti bajnok­ságban Magyar Zoltán ötszög Polszter gyűrűn győzött. Ifjúsági fiú I. osztály. Bajnoki Laufer (KSI) 112,10. 2. Laczko­vics (KSI) 109.55, 3. Berkesi (Lr Dózsa) 108,25. Valamennyi sze­ren Laufer Béla szerezte meg Budapest-bajnoki címet. Férfi II. osztály. Budapest-baj­nok: Szekecs (U. ,Dózsa) 103,4p­A vidékbajnokság győztesei. Fér­fi I. osztály: Gácsi (DVTK) 105.90. Férfi II. osztály: Trokovat (Nyír­egyházi Tanárképző Főiskola) 100,70. Fiú ifjúsági T. osztály:: Szabó (Dunaújváros) 102.30. Női I. osztály: Matyucz (Békés­csabai Előre Spartacus) 73,75. Női n. osztály: Bálint (Egri D<v- zsa) 73.35. Női junior: Kálmándn (Pécsi VSK) 69.75. Ifjúsági leány T. osztály: Gyebrovszky (Békés­csabai Előre Spartacus) 71.35. A hét végén megrendezett ser­dülő vidék-csapatbajnokság I. osz­tályában a Dunaújvárosi Kohász fiú és leány csapata, a II. osztály­ban a Pécsi Sportiskola fiú és a Békéscsabai Előre Spartacus leány csapatta győzött. TENISZ CSB A Vasas legyőzte az IJ. Dózsát Hétfőn három mérkőzést bonyolí­tottak le a női tenisz-csapatbajnok­ságban. A második forduló kiemel­kedő, s egyben az egész bajnok­ság egyik legérdekesebb találko­zójára a Pasaréti úton került sor, ahol a Vasas fogadta a másik baj­nokesélyest, az Ü. Dózsát. A pa­pírforma egy kicsit több esélyt adott az Ü. Dózsának, mégis a Vasas nyerte a mérkőzést. Meg­ismétlődött a női bajnoki döntő: Szabó hosszú, izgalmas csatában ismét legyőzte Borkát. Ha ezen a mérkőzésen nem is, egy másikon mégis sikerült a bajnokverés. A Borka, Klein kettős csak egy játszma erejéig Volt képes ellen-' állni a Szabó, Taróczy páinak. Otthonában újabb vereséget szenvedett a bajnoki címet védő Bp. Spartácüs — ezúttal a BSE- től. s ezt már nem lehet kizáró­lag a tartalékos felállásra háríta­ni... A harmadik mérkőzésről, a Rába ETO—Bp. Honvéd találkozó­ról lapzártáig nem kaptunk je­lentéit, de az erőviszonyok isme­retében aligha férhetett kétség a fővárosiak fölényes győzelméhez. Vasas — Ü. Dózsa 5:4. Pasaréti út. Szabi) —Borka 7:5, 7:5. Fa- gyas—Klein 1:6. 3:6. Sólyom — Fridenzi 6:3. 6:2 (!). Tarópzy — Rózsavölgyi 1:6, 3:6. Burde—Szé- mai^ 6:3, 6:1. Hetei—Csehik 3:6, 4:6 (!). Szabó, Taréczy—Borka. Klein 6:4, 1:6. 7:5 (!). Fagyas. Magyarosi—Fridenzi, Rózsavöl­gyi 2:6, 0:6. Burde, Sólyom—Sz< - man, Csehik 6:4, 6:0. BSE—Bp. Spartacus 5:4. Tabán* Jószay — Széli 2:6. 2:6. Dr. Szent- írmayné—Szörényi 0:6. 0:6. Fo­dor— Kisgyörgy 6:3. 1:6, 6:2 (!) Kliment—Bécsy 2:6, 5:7. Németh —Árvay 7:5, 6:1 (!). Rapcsák-*- É.der 6:4, 6:2. Jószay. Szentirmav- né—Széli, Éder 6:4, 6:3 (!). Fo­dor, Kliment—Szörényi, Kis- györgy 7:5, 6:4 (!). Rapcsák, Né­meth—Bécsy, Árvay 2:6, 3:6. KOSÁRLABDA BSE-BF. SPARTACUS NŐI RANGADÓ A női kosárlabda őszi fordulójában szerdán rangadót játszanak. A BSE. az idei MNK- győztes Bp. Spartacussal találko­zik a Városmajorban. A BSE esé­lyeit növeli, hogy a csapatban Is­mét játszik a makacs sérüléséből felépült Ináncsi imréné. SAKK Forintos gátszmága ffi&gő Vrsacban (Versecen) a nemzet­közi sakkverseny 12. fordulójá­ban Forintos játszmája Ulhmanr (NDK) ellen függőben maradt. Je­lenleg Velimirovics. Parma c- Tringov vezet Egyformán 7 pom- tál. Forintos a '13. helyen ált 4 1 (1) ponttal.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék