Népsport, 1973. november (29. évfolyam, 257-282. szám)

1973-11-12 / 267. szám

XXIX. 267. ♦ 1973. november 12 NÉPSPORT 5 TORNA Magas színvonal, hazai sikerek a centenáriumi verseny szerenként! döntőiében (Folytatás az 1. oldalról.) hatott a szép számú közönség, és a tévé jóvoltából a kép­ernyők előtt ülők tábora is. A férfiak kezdtek a talajon, de* ebben a döntőben csak a lengyel Szajna, az összetett verseny győztese emelkedett ki — a szó szoros értelmében is! — a me­zőnyből, remek, magas dupla- csavar és duplaszaltó ugrásaival. Biztosan győzött. Ezután felvált­va kerültek sorra a női és fér­fi versenyzők. A női lóugrásban a Jamasita-ugrás uralkodott, de micsoda Jamasitákat láthattunk! Gerhke (NDK) hatalmas ívű ugrása után meg is jegyezte Bé­kési Sándor: ha már Jamasita, akkor ilyen legyen! Gyönyörű volt Bánfai és Fedotova ugrá­sa is. de a csúcspontot Med- veczky jelentette. Most mindkét alkalommal a 24-es táblát mutat­ta fel, és az egyik Cukahara jobban sikerült, mint a másik. Kriszta, nagyon okosan, min­den tehetőséget kihasznált, hogy ezt az új, nehéz ugrását bemu­tassa, így most már egyre in- 1 ább elmondható, hogy verseny­re érett ez a mozdulat. Közben a férfiak lólengésben mutatkoztak be. Örömünkre ez „magyar” szám lett. I Sivadó, aki egyre inkább fel­nő két klasszisunk. Magyar és- Molnár mellé, most tá­vollétükben megvédte a mundér becsületét. Mögötte is hazai versenyző, B. Kiss végzett. Sivadó így nem­zetközi versenyen életében elő­ször a dobogó legmagasabb fo­kára léphetett, de ismerve te- 1 etségét, azt is megjósolhatjuk, 1-ogy nem utoljára. Felemáskorláton nagy küzde­lemnek lehettünk tanúi. Fedoto­va már a bemelegítésnél elbű­völte a közönséget remek ven­tillátorával. Medveczkyt — aki­nek ma is minden sikerült — ezen a szeren nem előzte meg, de Császárt, aki sok tartáshibá­val tornázott, igen. El kell mon­dani erről a minszki kislány­ról, hogy sem honi bíró nem támogatta, sem edző nem volt vele. Egyszál egymagában dol­gozott — szénen, vidáman, bát­ran. Ezért külön gratulálunk! Gyűrűn ismét magyar siker­nek tapsolhattunk.-£>11*1 .íaOÍOOBSCl .SjiOiíáa ,.Cm _u : ospa B. KWs fsttán -J- négyszeres magyar bajnok ezen a sze­ren — holtversenyben az el­ső helyen végzett Szajnával. Medveozky Krisztina százszázalékos teljesítményt nyújtott centenáriumi versenyen (Geleta Fái felvétele) A másik magyar, Polster ugyan nőm került az első három közé, de remek duplaszaltó leugrása említésre méltó. Ezután érdekes párosítás következett: mind a férfi lóugrás, mind a gerenda­verseny sok csemegét ígért, és nem is csalódtunk. Medveczky kezdett a gerendán és a gya­korlat végén felcsattanó vastaps jelezte, hogy máris megvan a /-’őztes. Utána Gerisch és Fe­dotova is leesett, Császár vi­szont. olimoiai és Európa-bajno- ki negyedikhez méltó szép gya­korlatot mutatott be. Aztán a szenzáció következett: Gerhke szállója a gerendán. Végül Csá­szár — a szombati megingás következtében — most a harma­dik helyre szorult. A vendégek parádéja volt a férfi lóugrás. Szajna, Schubert, Fedorenko sorrend alakult ki. Polster rontása miatt tehát a korlát eredményhirdetésénél sem találhattunk magyart a do­bogón. A női verseny csúcspontja most is a talaj volt. Császár: líra. Fedotova: szenvedély. Gerhke: lendület és ugró­erő. Es végül Medveczky: minden együtt! Szép volt. Aztán a dobogó te­lteién 77 így volt igazságos —, liettén álltaR, Császár és Med­veczky. Az utolsó szernek, a nyújtó­nak is volt igazi attrakciója: Schubertnek — a világon először — óriáskörből kettős szaltó előre leu grása. A Budapesti Torna Szövetség­nek a legeredményesebb ver­senyzők részére kiírt díját Med­veczky Krisztina és Andraej Szajna kapta. Eredmények. Nők. Lóugrás: 1. Medveczky Krisztina (ma­gyar) 18.975, 2. Bánfai (magyar) 18.950. 3. Gerhke (NDK-beli) 18.805. Felemáskorlás: 1. Med­veczky Krisztina 18.925, 2. Fe­dotova (szovjet) 18.850, 3. Csá­szár (magyar) 18.725. Gerenda: 1. Medveczky Krisztina 18.975, 2. Gerhke 18.775, 3. Császár 18.675. Műszabadgyakorlat: 1. Császár Mónika és Medveczky Krisztina 18.975—18.975, 3. Fe­dotova 18.900. Férfiak. Műszabadgyakorlat: 1. Andrzej Szajna (lengyel) 19.075, 2. Polster (magyar) 17.700, 3. Grosse (NDK-beli) 17.600. Ló- lengés: 1. Sivadó János (magyar) 18.425, 2. B. Kiss (magyar) 18.200, 3. Szajna 17.950. Gyűrű: 1. B. Kiss István és Andrzej Szajna 18.375—18.375, 3. Krosse 18.175. Lóugrás: 1. Andrzej Szaj­na 18.175. 2. Schubert (NDK- beli) 18.125, 3. Fedorenko (szov­jet) 18.025. Korlát: 1. Andrzej Szajna 18.700. 2. Fedorenko 17.950. 3. Pavlovszkij 17.875. Nyújtó: 1. Andrzej Szajna 18.750, 2. Polster 18.150, 3. Schubert 18.125. Dunaújvárosi győzelem a serdülő CSB-n • Vasárnap még ki sem hültek a centenáriumi nemzetközi • verseny ■ résztvevői után . a, szerek, a Já­tékcsarnokban folytatódott a mű­sor: a nagyok után a legkiseb­bek léptek a küzdőtérre. Meg­rendezték az I. osztályú serdülő országos csapatbajnokságot. A ki­csik, akiket többnyire, mint iro­distákat látunk szaladgálni a ver­senyeken, most főszereplők let­tek. A budapesti és a vidéki CSB első hat helyezettjei, összesen te­hát 24 csapat nyert jogot arra, hogy az országos bajnokságon in­duljon. Mind a fiúk. mind a lá­nyok élvezetes versenyt vívtak. A fiúk mezőnyéből. níasasan ki-4 emelkedtek a dunaújvárosiak. A bajnokcsapat, remek átlagot nyúj­tott, szinte senkit sem lehet a többiek fölé emelni. 9.1. 9.2-es pontszámok estek ki az értékelés­nél ! Nem először hívják fel ma­gukra a figyelmet, hiszen a duna­újvárosi serdülők eredménylistá­ja máris hosszú, tavaly is fölé­nyesen nyerték a CSB-t. A lányok szorosabb versenyt vívtak, a Dunaújváros és a KSI mindvégig fej fej mellett haladt, végül minimális különbséggel a * dunaújvárosiak lettek bajnokok. A Bp. Spartacus lányai is sokat fejlődtek tavaly óta. Az élen végzett csapatok tag­jai között volt egy-két olyan ver­senyző. akit szívesen látnánk a nagy-válogatottban is. Áz edzők nagyszerű munkát végeztek, büsz­kék lehetnek tanítványaikra. Eredmények. Lányok. Bajnok: Dunaújvárosi Sí (Hegedűs Anikó, Németh Erzsébet, Nyalka Erika, Lővei Mária, Tóth Margit, övárí Éva, edzők: Ilorváthné Elek An­na, Borsos János és Molnár Fe­renc) 187.45, 3. KSI B 187.25, 3. Bp. Spartacus Sí 184.25, 4. Vasas Sí 182.50, 5. KSI A 180.50, 6. Debreceni Sí 180.45. Fiuk. Bajnok: Dunaújvárosi Sí (Bajnok István, Szabó István, Ko­vács Péter, Balázs László. Herényi György, Erdélyi Péter, edző: Papp Zoltán) 284.25, 2. KSI 279:05. 3. FTC 274.90. 4. Bp. Spartacus 271.60, 5. Dunaújvárosi Sí B 269.05, 6. Kiskunhalasi MÁV 268.65. NDK fölény NDK-fölény jegyében zajlott le a schwerini nemzetközi tornász- viadal. A férfiaknál Thüne győ­zött 112.75 ponttal, a magyar Donáth 1Ö4.80 ponttal csak a 12. helyen végzett. A női ver­senyben Ábel került az első hely­re, Kelemen Márta 36.45 ponttal az 5.. Egervári pedig 36.10 pont­tal a 7. lett. ÚSZÁS DELFIN SEREGSZEMLE Sok induló, jó eredmények A múlt heti béka seregszemle után, ezúttal a delfinek kerültek sorra. A Sportuszodában vasár­nap délelőtt és délután két rész­letben rendezett seregszemlén a 9 — 10 évesek versenye, a várt nagy mezőnyöket szólította rajt­hoz. Nem volt ritka az olyan ver­senyszám. amelyikben 7—Ő idő- ' ■fi*futathf‘á°Vf)lt khhő«'*4fcüksé§. hogy eldőljön a győzelem, .Illetve'-a he­lyezések sorsa. De nemcsak ;á mennyiséggel, a résztvevők szá­mával lehettek elégedettek a ren­dezők és a szakemberek, hanem az eredményekkel is. Ügy tűnik, hogy az utánpótlás legifjabbjai között ez a korcsoport rendelke­zik a legtöbb ígéretes tehetséggel. Ami a győzelmek megoszlásét il­leti: a BVSC és a Bo. Honvéd 0 — 3. az Eger és a KSI 2 — 2. a Bp. Spartacus és a Vasas 1-1 első helyet szerzett. Egyénileg ..döntetlenül” végzett. két-két győzelmet aratott Molnár Zsuzsa, Horváth Zsolt és Vladár Sándor. Említést érdemel még a szövetke­retiek ..mindenese”: Molnár Gá­bor valamennyi egyéni számban ott volt az első három között. Fiúk. 200 m gyors: 1. Ho.rváth Zs. (BVSC) £:_6.9. *2. Molnár. G. (Bp. Spartacus) N2.:2&.1*.,3. Filep (BVSC) 2:42.1. 100 m pillangó: 1. Horváth Zs. (BVSC) 1:17.8. 2. VLadár S. (KSI) 1:18.4. 3. Mol­nár G. (Bd. Spartacus) 1:2-0.5. 100 m hát: 1. Vladár S. (KSI) 1 :18, 2. Molnár G. (Bp. Sparta­cus) 1:20.4. 3. Horváth Sz. (KSI) 1:22. 100 m mell: 1. Vladár S. (KSI) 1:33.8, 2. Molnár G. (Bp. Spartacus) 1:35.2. 3. Nemesapáti (Ü. Dózsa) 1:35.2. 4x66 2 3 m vegyes: -!. Molnár- G. (Bp. Spar­tacus) 3:51.9. 2. Vladár S. (KSI) 3:34, 3. Horváth Zs. (BVSC) 4:05,7. 4x100 m vegyesváltó: 1. BVSC 5:44.4. 2. Bp. Spartacus 5:47.9, 3. KSI 5:52.7. Lányok. 200 m gyors: 1. Mol­nár Zs. (Eger) 2:40.5. 2. Szedl­mayer (Bd. Spartacus) 2:42.5. 2. Meixner (Bp. Honvéd) 2:42.5. 109 ni pillangó: 1. Molnár Zs. (Eger) 1 :3V3. 2. Fodor (Eger) 1:24.2. 3. Várkonyi (Bp. Honvéd) 1:23.1. 100 m hát: 1. Papp (Vasas) 1 :23.2. 2. Fodor (Eger) 1:25, 3. Mathesz (Vasas) 1:26.6. 100 ni mell: 1. Orosi (Bp. Honvéd) 1 :32.5. 2. Koncz (Eger) 1:32.7. 3. Mészáros (Eger) 1:37.7. 4x66 2/3 m vegyes: 1. Várkonyi (Bp. Hon­véd) 4:02.9, 2. Molnár Zs. (Eger) 4:Ö5i5, 3. Szedlmayer (Bp. Spar­tacus) 4:10. 4x100 m vegyesvál­tó: 1. Bp. Honvéd 5:44.2, 2. Eger 5:45.8. 3. Vasas 6:04.3. ATLÉTIKA Futóverseny a Nagyerdőn Vasárnap délután dr. Rajkai Ti­bor antropólogus, az egykori atléta­edző emlékére országos erdei iútó- emlékversenyt rendeztek Debrecen­ben. A résztvevők a Nagyerdő út­jain, ösvényein, azóken a helyeken futották a távot, ahol évekkel ez­előtt az elhunyt edző nevelte az utánpótlást. Nők. 3500 m (30 induló): 1. Lip­csei (DMTE) 12:02.4. 2.. Hudiné (Ganz-MÁVAG) 12:04.8. 3. Lázár (DEAC) 12:32.6, 4. Szűcs (DMTE) 13 :(W. Férfiak. 6500 m (55 induló): 1. Szántó (U. Dózsa) 26:34.6. 2. Rabold (Bp. Spartacus) 28:35.2, 3. Vincze (DVTK) 26:37.2. 4. Mester (DASE) 26:38.6. 5 Sári E (Gödöllői EAC) 26:41.2, 6. Fórián (Kazincbarcikai Vegyész) 26:*2.8. Csapatversenyben. Nők: 1. DMTE 10 pont, 2. DEAC 20 p., 3. Debreceni Sportiskola 36. Férfiak: 1. DTVK 25 p.. 2. DASE 27 p., 3. BKV Előre 45 p.. 4. DMTE 53 p.. 5. DEAC 67. p. Az összesített pontversenyben: 1. DMTE 10 p., 2. DEAC 10, 3. DTVK 17. BÚVÁRÚSZÁS OB Tarolt a A Szegedi MHSZ ALÉP Muréna úszóinak elsöprő fölénye jellemez­te a búvárúszó-bajnokság utolsó napját a kecskeméti fedett uszo­dában. Ritter Edit nyolcadszor is fel­állt a dobogó legmagasabb foká­ra. miután szó szerint uszodahosz- szal nyerte a női i-500 m uszo­nyos úszást. A szegedi úszónő ezzel ritka bravúrt hajtott végre, mert letarolta a női bajnokságot. Minden női számban első lett, sőt még a váltóban is aranyér­met kapott. , A csapatversenyt is a Muréna nyerte. Nők. 4x100 m uszonyos váltó (8 induló). Bajnok: MHSZ Muré­na Szeged (Rengei. Demeter. Hir. Ritter. edző: Gyémánt Imre) 3:48.67. 2. Kinizsi 3:57.75. 3. Szolnok 3:59.25. országos ifjúsági csúcs. 4. Muréna B-csapat 4:06.70, 5. Dobó 4:09.55. 6. Ganz 4:14.10. 1500 m uszonyos úszás (13). Bajnok: Ritter Edit (Muréna, ed­ző: Gyémánt Imre) 18:15.63, 2. Fodor M. (Szolnok) 13:51.95, 3. Bállá S. (Muréna) 13:54.13, 4. Hódi I. i Muréna) 13 :05.20, 5. Bu- zinkai É. (Izzó) 19:20.65, 6. Hir M. (Muréna) 19:48.60. , Férfiak. 4x100 ni uszonyos vál­tó (13). Bajnok: MHSZ Muréna Szeged (dr. Kertai, Benkő, Bán, Kertai. edző: Gyémánt Imre) 7:39.20. 2. Debrecen 8:01.75, 3. Dobó 8:04.60. 4. Ganz 8:07.27, 5. Kinizsi 8:22.70. 6. Izzó 8:25.65. 1509 m uszonyos úszás (15). Bajnok: dr. Kertai György (Mu­réna. edző: Gyémánt Imre) 16: L3.70, 2/' Béniiu - (Muréna) 16:50.53. 3'. 'KoVáés T. (Debrecen) 17:13.75, 4. . Kagfcó (Dobó) 17:37.70. 5. Báli (Muréna) 17:45, 6. Kertai P. (Muréna) 18:07. A csapatversenyben bajnok: Szegedi MHSZ ALÉP Muréna könnyűbúvárklub 28 pont, 2. MHSZ Szolnok 141. 3. MHSZ G.-MÁVAG 521, 4. MHSZ Egy. Izzó 525, 5. MHSZ Dobó Eger 689, 6. MHSZ Kinizsi Kecskemét 876. A bajnokságban 12 klub szerzett pontot. AUTÓSPORT Népvándorlás Vasárnap Visegrádon rend^- ték meg a hagyományos ÁFOF. autós versenyt, az országos hegyi bajnokság III. futamát. A ma­gyar autósport egyik legnagyob > eseméhye a kellemetlen időjárás és a távolság ellenére meglepően sok érdeklődőt vonzott. Már ko­ra hajnalban valóságos népván­dorlás indult a Dunakanyar felé, s szinte egy stadionnyi közönség előtt zajlott le a verseny. A 4 km hosszú, zárt pályán két futamban 53 gépkocsi és — .,vendégszereplőként” —"*21. mo- torkerékpár rajtolt, a késő őszi időjárás különösen megnehezítet­te a hegyi pályát: a csúszós asz­falt és a sűrű köd nagy feladat elé állította a résztvevőket. A kilenc géposztály együttes eredménye alapján az abszolút győzelmet Kiss Dezső (Volán SC, R 8 Gordini) szerezte meg. aki ezzel — nem hivatalos számítás szerint — a bajnoki címet is el­merte. Eredmények. Abszolút kategó­rhu 3. Kiss (Volán SC, R 8 Gor­dini) 6:05.3. 2. Cserkúti (AFOR, Wartburg) 6:09.7. 3. Baumgart- ner (Pécsi Volán. BMW) 6:24.3, 4. Tóth J. (Kaposvári Dózsa, BMW) 6:30.8, 5. Gál (Volán SC, Skoda) 6:38.5, 6./ Szalök. (ÁFOR, Fiat 124) 6:39.8. Motorok. 25.0 kem-ig: 1. Kohut (Bp. Honvéd) 6:29.2. 2. Juhos (Bp. Honvéd) 6:30.8. 3. Kövér (Zalka Máté MK) 6:41.3, 4. Vlaszati (Bp. Hon­véd) 6:55.6, 5. Szekér (Balassa­gyarmat SE) 7:02.9, 6. Fige (Bp. Honvéd) 7:08.3. A verseny hivatalos eredmény­hirdetésére szerdán este 6 órakor kerül sor a Magyar Autóklubban. Az országos hegyi bajnokság végeredményét később közöljük. ASZTALITENISZ Hétfőn a Sportcsarnokban: Magyarország—Svédország (Folytatás ax 1. oldalról) eddigi öt svéd—magyaron egye­dül Jónyer szerepelt. Mi lesz a hatodik összecsa­páson? — Nem szívesen vállalkozom jóslásra — mondta Bérezik Zol­tán. — A jelenlegi gárdával csökkentek az esélyeink. De hát fegyelemnek is kell lenni. Egyébként Jónyer magára ta­lálhat, és Gergely is képes már komoly eredményekre. Ráadásul női versenyzőnk jobb, mint a svédeké. Mégis azt kell nyilat­koznom, hogy ők az esélyeseb­bek, hiszen Bengtsson és Jo- hansson kiemelkedő tudású já­tékos. Az EL-táblázat élén: 1—2. Magyarország. Svédország 2 2 — 12:2 4 A héttői mérkőzésre és a szer­dán kezdődő IX. magyar nem­zetközi bajnokságra a svéd csa­pat — Bengtsson, Johansson, Persson, Thorsell, Hellmann és Andersson — vasárnap délután megérkezett Budapestre. — Radberg, az európai rang­lista ötödik helyezettje nem tarthatott a csapattal, mert test­nevelő tanárnő, és szükség volt rá az iskolájában — nyilatkozta Christer Johansson csapatveze­tő és edző. — Az összeállítást egyelőre még nem hozzuk nyil­vánosságra. A magyar csapatban — mint már megírtuk — Jónyer és Ger­gely játssza a férfi egyest, a Jónyer, Gergely a férfi és a Jónyer, Magos kettős a vegyes párost. A svédeknél? Bengtsson és Johansson játéka adva van. De ki áll ki a női egyesben? Hellmann? Andersson? És mi­lyen összeállítású a vegyes pá­rosuk? Ez csakugyan hétfő este dől el. Európa két legjobb együttese találkozik tehát a Sportcsarnok­ban. Ez az Európa Liga-mérkő­zés sorsdöntő a végső sorrend alakulása szempontjából. És egyúttal jelentős főpróba a nem­zetközi bajnokságra, amelyre a szövetség már elkészítette a sor­solást tartalmazó bulletint, két­ezer példányban. Jut tehát maid belőle a nézőknek is. Ez az írá­sos „segítség” a svédek és a már ugyancsak helyszínen tar­tózkodó törökök kezében van. Kérdés azonban: hány győz ­tem tesz hétfőn a magyarok ke­zében? JEGSPORT Felavatták a dunaújvárosi műjégpályát Vasárnap délután felavatták Dunaújvárosban hazánk első vi­déki műjégpályáját. A város már napok óta készült a nagy ese­ményre és a megnyitó kezdetére zsúfolásig megtelt a jégpálya kör­nyéke. Mintegy 8 — 9000 ember előtt dr. Sápi Tibor, a Duna­újvárosi Kohász SE elnöke kö­szöntötte a megye, a város, a Dunai Vasmű és a Magyar Jégsport Szövetség nagy számban megje­lent vezetőit. Ezután Borovszki Ambrus, a Dunai Vasmű vezér- igazgatója emelkedett szólásra. Beszédében többek között a kö­vetkezőket mondotta: „Ebben a városban számtalan bizonyítéka van annak, hogy a vá­ros vezetői élnek az Ifjúsági Tör­vény adta lehetőségekkel és annak szellemét a gyakorlati életben lé­pésről lépésre megvalósítják.9’ Megköszönte továbbá a Magyar Jégsport Szövetség. valamint a dunaújvárosi társvállalatok segít­ségét. Ezután kitüntetéseket ad­tak át az építésben helytállt dol­gozóknak. Várfi Ferenc, az OTSH osztályvezetője Bezzeg Károlynak a Testnevelési és Sportfejlesztésért emlékérmet adományozta, ugyan­ezt a kitüntetést kapta Kecskés Pál is. Kővári Csaba és Frakkói Béla a Testnevelés és Sport Ki­váló Dolgozója kitüntetést kapta. Nagy taps fogadta azt a bejelen­tést is, hogy a KISZ KB két tel­jes garnitúra jégkorongfelszerelést ajándékozott a dunaújvárosiaknak. Ezt követően megkezdődött a műkorcsolyázók műsora. Először a Dunaújvárosi Papírgyár fiatal­jai mutatták be tudásukat. Majd a budapestiek, a magyar élvonal kiválóságai következtek. Többek között Varga Vera, a Regőczi, Sallai, a Kazal, Győri páros, Bö- röcz János, Erős Ágnes, Segesdi Ildikó és Nagy Sándor, valamint Omboly Attila, Szabó Gyöngyi és Attila futott csodálatos kűröket. A bemutató végére a nézők egé­szen belemelegedtek, és nemegy­szer tapsvihar kísérte a gyakorla­tokat. Ezután kezdődött a Volán—FTC barátságos bemutató mérkőzés. Az első harmadban ismerkedtek a jéggel a játékosok, a Fradi fölény­ben játszott, de gól nem esett. A második harmadban emberelőny­ből szerezte meg Gogolák révén az FTC a vezetést. A harmadik har- madot remekül kezdték a közle­kedésiek, előbb ^zöllősi, majd Császár, később Pápai talált a zöld-fehérek kapujába. A harma­dik harmad 6. percében közvetle­nül a Volán harmadik gólja után, tömegverekedés tört ki a pályán. A játékvezetők képtelenek voltak megfékezni a 60x30 méteres pá­lyán kergetőző és verekedő játé­kosokat. Gilián súlyosan megsé­rült. Olyan botütések és ökölcsa­pások érték, hogy kórházba kel­lett szállítani. A verekedésnek csak a rendőrök megjelenése ve­tett véget. A Volán játékosai nem voltak hajlandók folytatni a mér­kőzést. melyet a játékvezetők (Schell, Messinger) aztán lefúj­tak. UNNEPRONTQK Az ország első vidéki műjégpályájának avatását fővárosi vendégek meghí­vásával kívánták még ün­nepélyesebbé tenni Duna­újvárosban. Ügy gondol­ták, a két fővárosi csa­pattól mégiscsak lehet ta­nulni, s ott, ahol még nem honosodott meg a jégko­rong. a fiatalok is nagyobb számban kapnak hozzá kedvet a neves vendégek sziporkázóan szellemes, lendületes, a sportág szép- . ségeit bemutató játéka láttán. Az efféle ünnepi, barátságos találkozók kü­lönben is arra valók, hogy í a játékosok tét nélkül, felszabadultan adják tudá­suk legjavát. A szeretettel várt kedves fővárosi vendégeknek azonban nem a játékuk vált felszabadulttá. Felsza­badult bennük a brutali­tás, a sportemberhez, em­berhez méltatlan legalan- tasabb ösztönök egyike, a pályán vér folyt, a barát­ságos mérkőzés botrányba fulladt. Az FTC és a Volán já­tékosai így tették emléke­zetessé a dunaújvárosi ( sportélet ünnepnapját. De ez az ünneprontás — s ezt nyomatékkai mondjuk — nem maradhat büntetlenül! vívás Gedővári ismételt Immár hagyományossá vált. hogy november második vasárnap­ján Szombathelyen a Művelődési és Sportházban találkoznak kard­vívóink a mártírhalált halt Pet- schauer Attila tiszteletére rende­zett emlékversenyen. Ez alkalom­mal 10 sportkör 4D versenyzője indult. Koroknál Géza, az OTSH Vas megyei módszertani főelőadó­ja emlékezett meg Petschauer Attiláról. Az emlékverseny hatalmas küz­delmet hozott. több színvonalas csőriével. Akárcsak 1972-ben, most is Gedővári Imre diadalmas­kodott. Holtverseny után az újra- vívás alkalmával fölényes, 5:0-ás győzelmet aratott Gellért felett. Az emlékserleget és a szép tisz­teletdijakat Gonda István, a Vas megyei Vívó Szövetség elnöke ad­ta át a helyezetteknek. Az emlékverseny végeredménye: 1. Gedővári Imre füj pesti Dózsa) 6 gy., hv. után, 2. Gellért (Vasat > 6 gy., 3. Szepesi (Vasas) 5 gy.. 4. Bedő (BVSC) 4 gy.. 5. Gulác i (BVSC) 3 gy.. 6. Poór (Üjpes Dózsa) 2 gy., 7. Varga K. (Vásár 2 gy.. 8. Nébald (Bp. Honvéd) gy. Holtverseny után Tizenkilenc egyesület 71 ver­senyzője vett részt az Ü. Dózsa I. osztályú női tőrvívóversenyén az Eötvös utcai vívóteremben. A több mint tízórás maratoni via­dalt a magas színvonal, a házi­gazdák és az OSC fölénye jelle­mezte. A legjobb kilenc közé öt újpesti került. A szép számban induló vidékiek közül mindössze egy tudott a tizennyolcai elő­döntőbe jutni. Az első helyei holtverseny utáni újra vívásban Hajzer Judit szerezte meg. Végeredmény: 1. Hajzer (Ü. Dózsa) 7 győzelem. 2. Horváth (Ü. Dózsa) 7. 3. Hecsey (BVSC) 5. 4. Varga (BVSC) 5, 5. Lettner (BVSC) 4, 6. Selmecziné (OSC) 3. 7. Simon ff y (Ü. Dózsa) 2 ü. Nyúl (Ü. Dózsa) 2, 9. Báthor (Ü. Dózsa) 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék