Népsport, 1974. július (30. évfolyam, 153-178. szám)

1974-07-25 / 173. szám

2 NÉPSPORT XXX. 173. ♦ 1974. július 25. A Népsport jelenti Családi tabló Fél évszázada, 1924. július 20-an tizenöt ország kép­viselői írták alá Párizsban a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) létrejöttét igazoló dokumentumot. Az alapító ti­zenöt ország aözött ott volt Magyarország is! Az évfor- torduló tiszteletére a Testnevelési és Sportmúzeum, vala­mint a Magyai Sakk Szövetség kamarakiállítást rendezett, amelyet szerdán délután nyitottak meg a KGM MTTI Arany János utcai kultúrtermében. „Gens una sumus”. azaz egy nemzet' vagyunk, hirdeti a FIDE jelmondata. A kiállítás sem más, mint egy családi tabló. A sakkozók hatalmas családjáé. A kiállított tárgyak között ott vannak a világversenyeken szerzett tisztelet- dijak, emléktárgyak a magyar sakkozás hőskorából. A tablók egyikén fényképek legendás világbajnokságokról, a megko­pott fotókon Steinitz. Aljechin. Capablanca és Lasker látha­tók játék közben. Egy másikon a világbajnoki párosmér- kÖ7ések eredményei 1398-tól. Egy újabb tabló a sakkolimpiák végeredményét tartal­mazza. A következő tabló. Magyar sikerek külföldön és nemzetközi versenyek Magva-országon címet kapott. Aztán két portré a magyar sakkozás je’-mlegi két kiemrik"dő egyé­niségéről. Szabó Lászlóról és Portisch Lajosról. Az ínyen­ceknek jelent csemegét a Feladványból1 észet^ és művészi végjáték elnevezésű sarok, de a rengeteg foto. a karikatú­rák. s ráadásként egy jubileumi bélyegsorozat mindenki számára érdekessé, emlékezetessé teszi a kiállítást, amely augusztus 4-ig tekinthető meg. FOGADÁS Dr. Szatmári István, az OTSH e’nókhel'Ctíese fogadta Juszuf Kamel Aty-n Auf fels 'oktatási mini •z'erhé'vettsst. áld az ’ Egvfptijrni Argó Köztársaság és Magyarország közötti kul*u-á’is programo'- kiszélesHéAérőT foly­tát tárgyalásokat hazánkban. tel később ?4 én és 25-én ren­dezik meg Szegeden. Az országos vidéki felnőtt teniszbajnokságot lú'.ius 25—28. között Nyíregyházán rendezik meg a Városi Stadion tenisz­telepén. létesítmény 1 SPO-TMCZGAIOM I A Boz.snd megyei Tanács vég­rehajtó b'zo*tsá"a mngtárnya’ta a megye testnevelési és sport­mozgalmának helyzetét. Az ülé­sén részt vett és fe’.szó’alt dr. Szatmári István, az OTSH el­nökhelyettese. í SZÖVETSÉGI ÉLEI Lukácsa Béla kinevezett sző­nyegelnök. a Nemzetközi Birkó- ~zó Szövetség bíróbiz-ttsárának titkára tesz a -kiküldött FILA- ' bíró Algírban, az Afrikai Játé­■ kok birkózóversenyein. Lukácsa Béla a verseny előtt , nemzet­közi biróképző-tanfolyamot tart az afrikai városban. ★ A Magyar Torna Szövetség el­nöksége jóváhagyta a Bordán ..Dezső vezető edző által kije­lölt világbajnoki keretet. Tag- r jai: Magyar Zoltán, Molnár Im­re. Bánrévi Imre. Donáth Fe- / véne. Sivadó János. B. Kiss István. Bíró István, Berkesi György. Laufer Béla. e A z 1974—75. évi asztslitem'sz BEK sorsolását a július 28. —augusztus a között sorra kerü­■ lő ifjúsági EB ideje alatt készí- f tik el. Itt és ekkor hogyja ióvá az új európai ranglistát az ETTU ’ végrehajtó bizottsága. EGYESÜLETI ÉLET Királyné Siry Emerencia, sok­szoros válogatott röplabdázómk, az O. Dózsa erőssége. július 24-én egészséges fiúgyermeknek adott életet. + Változás történt a Postás SE labdarúgócsapatánál. Az első csapat edzéseit a jövőben már Juga Imre, a BKV Előre volt labdarúgója irányítja. ★ Űj ökölvívó-szakosztály ala­kult a közelmúltban Nógrád megyében. A Balassagyarmati SE fiatal nehézatlétái a napokban tették le a kötelező minimum­vizsgákat és rajthoz álltak már az SBTC Szondy György emlék- versenyén is. KIADVÁNY Megjelent az új atlétikai sza­bálykönyv. A MASZ megbízá­sából most is Mindszenty Já­nos és Mátraházi Imre állította össze! A szerkezeti felépítésben követték a korábbi gyakorlatot, s jelentős figyelmet fordítottak a szabályok szellemének ma- gvarázatára. Az úi kiadvány tartalmazza a legutóbbi kong- • resszuson hozott nemzetközi sza­bálymódosításokat és —. első Íz­ben — a fedettpályás verseny- szabályokat is. Füvesítik a Soproni VSE lab­darúgópályáját, ezért az NB Ill- as csapat vezetősége megálla­podott a Soproni Vasas elnöksé­gével, hogy bainoki mérkőzései­ket a Vasas-pályán rendezik. A megyei I. osztályban szereplő S. Vasas a megyei LSZ-től — a S. Vasutassal párhuzamos sor­solást kért. így a két csapaton kívül a soproni labdarúgó-szur­kolók is jól járnak. * Felavatták Kazincbarcikán Borsod megye első tekebábu- állító berendezését. A próbaver­senyen egyéniben és csapatban is a boldog tulajdonosok, a K. Vegyész tekézöi bizonyultak a legjobbnak. UTAZÁS-ÉRKEZÉS Lengyelország feLszabadulá-á- nak 30. évfordulója alkalmából július 26—31. között nagyszabá­sú nemzetközi női röplabda- tornát rendeznek Lódzban, nyolc csapat részvételével. Dr. Ábel Vilmos csapatvezető, dr. Kotsis Attiláné edző, valamint Junász Zoltán nemzetközi játékvezető kíséretében a magyar váloga­tott az alábbi összetételben ke! útra 25-én reggel: dr. Bánhegyi- né. Buzekné. Énekes, Halászná (NIM), Feketéné, Szőnyi, István Á. (Ü. Dózsa), Schadekné, Hu­bámé (Bp. Spartacus). Torma, Priznitz (V. Izzó), Biszku E. (Közgazdasági Egyet.). ★ Bartos Balázs, a Vasútépítő ifjúsági válogatott sakkozója kedden délután vonattal eluta­zott Schildébe (Belgium) a ha­gyományos ifjúsági tornára. ♦ Július 28-án utaznak el a magyar ifjúsági válogatott tor­nászcsapatok a Koreai NDK fő­városába. Phenjamba. ahol au­gusztus 4—6-án rendezik az If­júsági Barátság Versenyt. A kül­döttség vezetője Szuh Csaba, a tomaszövetség titkára. Az IBV-n a következő összeállítású csapa­taink indulnak. Lányok: Cselé- nyi Edit. Fekete Erzsébet, Fig- lár Gabriella, Gyű ha Éva, Nagy Gabriella. Övári Éva, Tóth Mar­git. tartalék: Müller Judit. Fiúk: Farkas Árpád, Vámos István, Fekete István. Laczkovich Lász­ló. Puskás Tamás, Szirom Já­nos. Taraba Sándor, tartalék: Szabó Ferenc. ★ A Postás SE labdarúgócsapata július 25-én csütörtökön utazik Ostravába (Csehszlovákia) a nemzetközi labdarúgótornára. A több mérkőzésből álló portya jú­lius 28-ig tart. RÁDIÓ. TÉVÉ VEP^MYEK Július 27—30. között rendezik meg a Kisstadionban az országos serdülő és ifjúsági tenisz-sereg- szemleversenyt. amelyet kivá- lasztótábot követ Tatán. * ■ A vidéki ifjúsági atlétikai bajnokságot elszállásolási ne­hézségek miatt nem augusztus 3-án és 4-én, hanem három hét­Csiitörtök. Kossuth-adó, 19.25: Jelentés az országos öttusa- bajnokságról és a Tungsram Kupa vizilabdatornáról. Petőfi- adó, 6.20: Torna. Televízió. Budapest, 11. 20.00: Rekordok és margaréták. Port­réfilm Marina Popovics berepülő pilótanőről. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás csütö»'tök estig. Változóan felhős idő, elszórtan, főleg a Dunántúlon záporral, zi­vatarral. Mérsékelt. majd meg­élénkülő déli* délnyugati, nyuga­ton élénk, északnyugatira fordu­ló szél. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 23 — 28 fok kö­zött. LABDARÚGÁS SZÁZT1ZENHAT CSAPAT A FELSZABADULÁSI KUPAÉRT Az MLSZ felszabadulásunk ünnepéneik tiszteletére vándor­kupát alapított. Felszabadulási Labdarúgó Kupa elnevezéssel. Ezen a mérkőzéssorozaton vala­mennyi NB-s csapat számára (116 együttes) kötelező a rész­vétel. A győztes Magyarorszá­got képviselj majd 1975—76-ban az UEFA Kupában. A résztve­vőket 16 csoportra osztották, va­lamennyi csoport élén egy-egy NB I-es együttes áll. A be­osztás a következő: I. csoport: Újpesti Dózsa. Vo­lán SC. Vasas Izzó. Bp. Építők, Láng Vasas. II. csoport: Ferencváros, Ganz-MÁVAG. AURAS SE. Sas­halmi Elektronikus, ÉRDÉRT. ITT. csoport: Rába ETO. MÁV DAC. Gvőri Elektromos. Győri Dózsa. MOTIM TE. IV. csoport: Videoton. Duna­újváros, Sz. MÁV Előre, Fűzfő, Bakony Vegyész. V. csonort : Haladás VSE, Vár­palota, Aikai Alumínium. Kör­mend. Sabaria. Soproni Texti­les. Szomhathelyi SE Dózsa, Sonroni Vasutas. VI. csoport: Zalaegerszeg, Olajbányász. Kaposvári Rákó­czi. Kaposvári Táncsics. Kapos­vári Vasas. Pápai Textiles. Beu-ritbánvász. Péti MTF, VII. csoport: PMSC. Komló, Szekszárd. PVSK. Máza-Száisz- vár. Véménd. Szigetvár. János- ha’ma. Vili. csoport: Tatabánya. Do­rog, Oroszlány. Esztergom. Bá­bolna Dunaúivárosi Építők, KOMÉP, Törekvés. IX. csoport: DVTK. Egri Dó­zsa. DVSC. Leninváros. MVSC. Borsodi Bányász, Borsodi Volán, Sá* oraliaú Ihely. X. csoport: Békéscsaba. SZÉOL, Gvula. Szegedi Dózsa. SZVSE. Szabó Lajos SE, Szarvas. BVTSK. XT. csoport: VM Egyetértés. SZMTF FPGÉP. B-olnoki MÁV, Lehel SC, Vác, Kisvárda. Zá­hony. XII. csoport: Vasas, Bn. Spar­tacus. Két.teX. XV. kér. Nrt- vénvolai. Lőrinci Fonó. Cegléd. ÉGB/öV. Kiskunhalas. XIII. csoport: Salgótarján. Ózd. Kazincbarcika, SKSE. Gyöngyös. Kistérén ve, Rudabá- nya. Nagybátony. XIV. csoport: MTK. FÖSPED. Hl. kér. TTVE. DEAC, DMTE, Hajdúböszörmény, Hajdú Va­sas, Dunakeszi. XV. csoport: Csepel, KKFSE, Kecskeméti TE, BKV Előre, Er­zsébeti Sp. MTK, Kecskeméti SC. Siófok, Április 4. Vasas. XVI. csoport: Bp. Honvéd, Budafoki MTE, Pénzügyőr. Nyír­egyházi Spartacus, Tuzsér, Ki­lián FSE, Mezőfi SE, BVSC. A csoportokon belül körmérkő­zéses rendszerben játszanak, mindenki találkozik mindenki­vel. A különböző osztályú csa­patok mérkőzésein mindig az alacsonyabb osztályú együttes a pályaválasztó, míg azonos osz­tályúak esetében sorsolással döntik el a pályaválasztói jo­got. A játék augusztus 7-én kezdődik a Bajnokok Tornáján, a Tisza Kupán és a Balaton Kupán részt vevő NB I-es csapa­tok nélkül. A tizenhat csoport mindegyikében 1974-ben be keli fejezni a küzdelmeket, a leg­jobb tizenhat mezőnyének ek­korra ki kell alakulnia. A leg­jobb tizenhat 1975-ben folytatja tovább a sorozatot, a döntőt 1975. június 7-én játsszák. A tornán minden mérkőzés sorsát el kell dönteni, döntetlen ered­mény nem születhet. Amennyi­ben a rendes játékidő végén a mérkőzés döntetlenre áll, akkor 11-esek következnek. A döntő mérkőzésen — döntetlennél — 2x15 percet hosszabbítanák, s ha ez sem hoz eredményt, ak­kor rúgnak büntetőket. Szabály még az is, hogy a csoporton belüli helyezések eldöntésénél pontszámegyerüőség esetén a gólkülönbséget kell figyelembe venni, ha ez is egyenlő, akkor a több gólt elért csapat kerül előbbre. Ha ez sem hozna dön­tést, akkor az egymás ellen el­ért eredmény pont- és gól- különbsége határozza meg a helyezésit. • Az MLSZ átszervezte az ifjú­ságiak bajnokságát. 1974 őszé­től megrendezik az Országos If­júsági Bajnokságot, amelyen va­lamennyi NB-s egyesületi és a területi sportiskola köteles in­dítani csapatot. Játékjogosultak az 1956. október elseje után szü­letett fiatalok. A csapatok te­rületek szerint 8 csoportba ke­rültek. 1. Borsod. Heves. Nógrád. (Rendező: Borsod megye.) 2. Fejér, Tolna, Komárom. (R.: Felér m.) 3. Zala, Baranya, Somogy. (R.: Baranya m.) 4. Hajdú, Szabolcs, Szolnok. (R.: Hajdú m.) 5. Csongrád, Bács, Békés. (R.: Csongrád m.) ' 6. Győr, Vas, Veszprém. (R.: Győr m.) 7. Budapest, Pest m. (R.: Budapest.) 8. Budapest (R.: Budapest.) A csoportokon belül a csapa­tok két fordulóban, körmérkőzé­ses formában játszanak. Az őszi forduló augusztus 25-én kezdő­dik és december 8-ig tart. Ta­vasszal a rajt március 2-án lesz, a befejezés pedig június 15-én. Ekkorra kialakul a nyolc cso­portgyőztes mezőnye. akiket újabb négyes csoportokba oszta­nak. Itt szintén körmérkőzéses formában, semleges pályán mér­kőznek. A két csoportgyőztes az országos Hiúsági homoki címért, a két második pedig a 3. he­lyezésért játszik. A talál’-nzók játékideje 80 perc, a döntőt 1975. június 29-én rendezik. • Kialakult a Csepel labdarúgó- szakosztályának vezérkara. A szakosztály elnöke Devecseri Sándor lett. A technikai vezetői megbízatást Széofö'di József kapta, a csapat vezető edzőiének ped*™ Tbomann Antalt nevezték ki. Segítőtársai: Kóorián Antal és Kleibán Antal. Az Uúísági csapatok munkáját Takács György irányítja. • A Nóosoort szerkecztősécfé- nek pályázata, amely Tippeljen — nyerhet címmel látott nap­világot és a július 30-án kez­dődő Bajnokok Tornája küzde­lemsorozatára készült — az utóbbi napokban nagyon gaz­dag termést hozott. Levelezőla­pok százai fekszenek a szer­kesztőségi asztalokon, az eddig beérkezett szavazatok száma meghaladja a kétezret. Emlé­keztetőül: szurkolóknak arra kell tippelniük, hogy melyik két csapat jut a döntőbe, il­letve ki nveri a Bajnokok Tor­náját? Elmondhatjuk. hogy meglehetősen bő a választék, ahány tipp. szinte annyi vá­lasz . .. Egyetlen olyan csapat sincsen, amely ne kapott vol­na esélyt szurkolóktól, s ez a tény is mutatja: nagyszerű ese­mény lesz ez a torna! Csak ízelítőül néhányat a tip­pek közül. Találomra nyúltunk a halomba, . úgy húztunk ki tizenegyet közülük. Páfrány Anna miskolci olva­sónk arra szavaz, hogy a Fe­rencváros és az Újpesti Dózsa játssza majd a döntőt. Hogy milyen szurkoló az illető hölgy? .. . Erre a második kér­désre adott válasza ad némi út­baigazítást. ahol végső győztes­nek — a Ferencvárost jósolja... Ifj. Vágási Lajosnak Taktasza- dán más a véleménye. Ö azt állítja, hogy a döntőt az Új­pesti Dózsa a bajnokság bronz­érmesével. a Rába ETO csapa­tával vívja'majd. végül azon­ban az Újpesté lesz a serleg. Balogh Károly Kazincbarciká­ról küldte szavazatát. Ezt írja: ..Döntőbe jut a Vasas és ' az Újpesti Dózsa, és a Bajnokok Tornáját a Vasas nyeri . . . Ko­csis Imre Tormaföldéről to­vább bővíti a kört. A döntő résztvevői szerinte az MTK és az FTC csapatai lesznek, a diadal pedig Kovács Imre csapatára — az MTK-ra vár . .. Labancz László Színről Újpesti Dózsa— Bp. Honvéd döntőt tippel és végső újpesti győzelemre sza­vaz. Garan Gábor (Jósvafőn) szíve minden bizonnyal a Va­sasért dobog, hiszen rájuk sza­vazott. A döntőben — úgy ér­zi — a Videotonnal játszanak majd a piros-kékek. Kóla Má­ria Miskolcon Ferencváros- szjmoatizáns, hiszen második kérdésünkre őket jelölte, úgy, hogy a döntőben a Vasast győ­zik le. Varga György Debre­cenből küldte el szavazatát. Ö egyébként „szakmabeli*’: a DEAC kapusa. Ezt írjá: „A Bainokok Tornáját a Bp! Hon­véd nyeri, méghozzá úgy, hogy a döntőben biztosan fekteti két Vállra az Újpesti Dózsát!” Újabb hölgy levelezőlapja akadt ezután a kezünkbe, pontosab­ban Pusztai Ibolyáé, Hontról, aki szerint a Vasas nyer, a döntőben a Ferencváros lesz az ellenfele. A következő sza­vazó ifj. Németh Géza Sajó- szentpéterről: „A döntő páro­sítása : Bp. Honvéd—FTC, "tór- nagyőztes: FTC.” És végezetül egv idős sportember. Borsodi Károly Budapestről a Csepel­re tippel. Tizenegy szurkoló szavazata, tizenegy szinte homlokegyenest más vélemény. Többek között ezért szép játék a labdarúgás... TERMESZETJARAS 77 D '74 A hajótörött és az elítélt lány Július 10., szerda — Tavaly ketten is belefor­dultak a hídnál a Dunába — hangzott többször is a figyel­meztetés Regensburgban az indulás előtt. A híd alatt valóban félelme­tes volt a viz. A pillérek kö­zött összenyomódott, s valóság­gal zúdult lefelé. Kora reggel megjelent az új vízirendőrség és szócsövön is­mertette. melyik pillérek kö­zött lehet átkelni. Viszonylag jól úszom, de bizony elkapott a szorongás. Először Mátyus Ta­más kelt át, szerencsésen, az­tán a Tóth házaspár. És mi következtünk. Szirtes Jóska ült hátul, a kormánynál, én meg elöl. Jóska megcélozta a sod­rás közepét. Rohant velünk a víz. Tulajdonképpen arra sem volt időnk, hogy levegőt ve­gyünk, és máris átértünk a veszélyes szakaszon. Bevallom, kicsit büszkék voltunk ma­gunkra. Elhagytuk Regensburgot. a folyam ismét méltóságteljessé simult, a táj pedig megválto­zott. A hegyeket, az erdőket síkság és a szántóföldek vál­tották fel. Ezen a szakaszon a Duna rengeteget kanyarog, még­sem nyújt annyi érdekességet, mint a korábbi rész. Eléggé messze jártunk Re- gensburgtól, amikor a bal par­ton. a Duna magas partján, fel­tűnt egy görög templom stílu­sában épült emlékmű, a „Val- halla”. Néhányan kikötöttünk, noha a felhők semmi jóval nem biztattak. Megszámlálhatatlan lépcső há­tán értünk fel az egyetlen te­remből álló csarnokba. Far­kasszemet néztünk a politiku­sok. a hadvezérek, a művészek, a tudósok szobraival, megcso­dáltuk az aranyozástól. már­ványtól csillogó, hatalmas kő­Az NSZK-belieknek, a csehszlovákoknak, a bolgároknak köny- nyebb dolguk volt: a felszerelést gépkocsin. Illetve mikrobuszon szállították kockákból emelt épületet, s csak ezután indultunk tovább. Ismét megjelentek a fecskék, bár ekkor még sütött a nap. Az egyik kanyar mögött esőka­bátos hölgy integetett felénk, tört magyarsággal mondta: „Gyere ide!” Tamás volt a leg­fürgébb. Láttuk, hogy alkudoz­nak. aztán a hölgy beült Tamás csónakjába. — Szerencsés flótás! — irigy­kedtem. A hölgyről kiderült, hogy a TID résztvevőihez tartozott, s mint mesélte, a kenujával tör­tént valami baleset. Az előbb még irigyeltem Tamást, most pedig sajnáltam. Azért is, mert elhitte a mesét, és azért is, mert csupán egy evezője volt. Straubingig fuvarozta a „hajó­töröttet”. méghozzá olyan idő­ben, amilyet az ellenségemnek sem kívánok. Elsötétült az ég, dörgött. s másodpercenként villámlott. Hatalmas zápor, majd jégeső kerekedett. Sehol sem talál­tunk kikötésre alkalmas — s főként a villámlástól védett — helyet. Behúzott nyakkal, tele szorongással eveztünk Strau- bing felé. Július 11., csütörtök | Az előző napi vihartól vég­érvényesen elázott mindenünk. Szerencsénkre azonban akadtak olyanok, akik gondosabban, jó felszereléssel vettek részt a túrán. Ludovik Varjú meleg le­vessel, NSZK-beli barátaink whiskyvel, a magyar evezőstár­sak pedig száraz ruhaneművel láttak el bennünket. A Nemzetközi Duna-túra részt­vevői igazi közösséggé ková- csolódtak! Ludovik Varjú, vagy ahogyan ő nevezi magát: Varjú Lajos, egyébként is rendkívül barátsá­gos. vidám, több nyelvet be­szélő férfi. Az egyik szlovák fakutató intézet csoportvezető­je. Mindenkivel szót értett, mindenkin segített, esténként pedig a társaság középpontja volt. Dalolt, mókázott. Hangu­latot teremtett maga körül. Eddig öt alkalommal vett részt Nemzetközi Duna-túrán, s hangsúlyozta, hogy ilyen rossz idő. s ilyen szervezetlenség még soha nem volt a túrákon. Pe­dig nekik könnyebb volt a dol­guk, hiszen a sátrakat, a fel­szerelést autóbusz vitte min­dig utánuk. A korábbi évek ta­pasztalatai késztették a Cseh­szlovák Turista Szövetséget ar­ra. hogy társasgépkocsit bocsás­son a TID csehszlovák résztve­vői rendelkezésére. Példájukat jövőre talán mi is követhetnénk! Sokkal könnyebben mozogták, s lehetőséget teremtettek arra is. hogy kisebb túrákat tegye­nek a pihenőhelyeken. Velük jutottam be például Straubing- ba, később pedig a linzi pá­lyaudvarra, hogy elérjem az Orient-expresszt. Straubing egyébként Bajoror­szág „éléskamrájának” a köz­pontja. Azt mesélték: józan, mértéktartó város. Sok temp­lommal, hatalmas terekkel és kastélyokkal. Az óvároson kívül áll a ro­mantikus Szent Pétér-döm, kö­rülötte egy temető, ahol égy gótikus kápolnában az a fiatál- asszony nyugszik, akinek a sor­sa állítólag ötszáz éve foglal­koztatja az emberek ■ és az írók fantáziáját. Az augsburgi borbély lánya, Ágnes Bernauer, apja akarata ellenére férjhez ment Albrecht herceghez. Straubingban éltek, egyszer azonban, amikor a herceg el­utazott, Ágnest az apja ■ bíróság elé állította, s mint boszorkányt halálra ítélték. A Dunába ful­lasztották. A történetet több­ször és többen is feldolgozták, Cár] Orff például ..Bernauerin” címmel operát komponált be­lőle. Pihenőnapunk itt nem volt, csupán az estét és az éjszakát töltöttük a városban. Másnap korán reggel indultunk' Passau felé. Varga Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék