Népsport, 1974. október (30. évfolyam, 231-256. szám)

1974-10-24 / 250. szám

XXX. 250. ♦ 1974. október 24. NÉPSPORT 7 Kiküldött munkatársunk, Pap Kornélia jelenti a tornász VB-rő!: NŐI CSAPATUNK BRONZÉRMES! (Várna, október 2.1.) Az első két versenynap igazán nagy­szerű eredménnyel zárult a mi szempontunkból, hiszen női együttesünk a harmadik, férfi­gardánk pedig az ötödik helyen állva várhatta a csapatverseny folytatását. A magyar tábor örült, mi pedig — számoltunk. Ugyancsak bele kellett jönnünk az egyszeregybe, mert a hivata­los tájékoztatásra nem nagyon hagyatkozhattunk a verseny so­rán. utána pedig azt kellett ki­számítani, kik esélyesek az egyes szereken a döntőbe ju­tásra. E lista alapján ültünk be szerdán a sportpalota nézőteré­re. amikor a női szabadon vá­lasztott gyakorlatokat mutatták be a csapatverseny keretében. A legjobb 36 versenyző pont­számának felét magával viszi az egyéni összetett versenybe, csak úgy, mint a szerek leg­jobbjai a szerenkénti döntőbe. Ezért kellett ezúttal már az egyéni teljesítményeket és pontszámokat is figye­lemmel kísérni. Ez a nap mér sokkal több látnivalót nyújtott és ezúttal a ranglista alsó felében elhe­lyezkedő csapatokban is akadt néhány figyelemre méltó tel­jesítmény. A délutáni első csoportban pedig már igen szép gyakorla­toknak tapsolhattunk. Feltűnő volt a nyugatnémetek nagysze­rűen u ró gárdája a talajon, a kanadaiak remek koreográfiája, a fiatal lengyel csapat bátor­sága — a biztonsággal persze még baj van —, de a legna­gyobb meglepetést az amerikai lányok okozták. Az előírtakban Ugyan halványabbak voltak, de a szabadon választottban érett, nagyszerű tornát mutattak be. Különösen talajon (Dunbar 9.6!) és ugrásban remekeitek. Az amerütai Carr Cukaharát ugrott és „csak” 9.4-et kapott érte. A közönség 15 percig tombolt, az amerikaiak óvtak. Az óvást el­utasították, de a kedélyek csak lassan nyugodtak meg. Az 1STDK csapata zavartalanul haladt a dobogó második foka felé. Kiemelkedőt nyújtottak a felemáskorláton, itt született ' meg az egész eddigi ver­seny első 9.9 pontos értéke. Ezt a kis Zimke — valóban olyan, mint egy kedves kis ma­dárka — kapta, aki nevéhez méltóan röpködött a korlátfák között, bemutatta a Korbut-szal- tót is és teljesen megérdemelfetf kapta ezt a magas pontszámot. Az utolsó csoportban, akár­csak hétfőn, a Szovjetunió. Ma­gyarország, Románia és Japán csapatai vonultak be. Sűrítve kaptuk itt a tornát és mi — az izgalmat is. Mert első szerün­kön, a felemáskorláton két ver­senyzőnk, Császár és Medveczky is a legjobb hat között volit az előírtak után. Medveczky 9.50-nel meg is tett mindent, hogy megtartsa ezt a pozícióját, Császár azon­ban elakadt a gyakorlata köze­pén. Hibája miatt csak 9.15-öt kapott és ezzel kiesett a döntő­be jutásért folyó küzdelem­ből. Ezután ugyancsak ránk ijesztettek a lányok. mert a gerendán váratlanul in- diszponáltan versenyeztek. Három rontott gyakorlatuk után már-már azt hittük, hogy a csapat-bronzérem is elúszik. Gerendán csupán 44.45 pontot gyűjtöttünk. Talajon már kezd­tünk fellélegezni. Matulai 9.3- mal indította a csapatot és vé­gül 47.40 pontot szereztek, és ezzel már elmúlt fejünk fölül a „veszedelem”. Az ugrásban végleg megszilárdították he­lyüket a dobogón, amikor Csá­szár sikeresen beleállt ugrá­sába. Sikerült tehát a nagyon ne­héz feladatot megoldani, a magyar női csapat elérte a maga elé tűzött célt: meg­védte az olimpián kivívott helyét a dobogón. Üröm az örömben, hogy ' a másik célt, azt, hogy a szeren­kénti döntőbe is bekerüljenek, sajnos, nem sikerült elérni. Medveczky állt hozzá a legkö­zelebb a felemáskorláton, ahol a szovjet Kimmel holtverseny­ben hatodik lett.. De mivel az összetettben Kimnél hátrább áll, csak tartalék lehet. (Tudó­sításom adásakor ez csak ma­gánszámítások eredménye, mert a döntőbe kerültekről nincs még hivatalos listánk.) Közben csoportunkban Romá­nia átvette Csehszlovákiától a negyedik helyet. A szovjet csa­patról csak felsőfokban- lehet beszélni. Sportbarátaínk ismét verhetetlennek bizonyuló gár­dával jelentek meg a világbaj­nokság küzdőterén. -Jellemző, hogy az összetett sorrend alapján az első hat között öt szov­jet lány van, s csak az NDK- beli Hellmann tudott közéjük ékelődni. Turiscseva továbbra is a vil£g első számú tornásznője, mögöt­te az „angyalian ördögi” Korhűt, a jövő nagy versenyző­je, Kim, a költői Szaagyl, az elegáns Sziharulidze, a tűzláng Dronova, olyan előadást produ­káltak a négy szeren, amilyenre talán még az elmúlt világver­senyeken sem volt példa. Női csapatverseny. Világbaj­nok: Szovjetunió (Ljudtnila Tu­riscseva, Olga Korbut, Nelli Kim, Elvira Szaagyi, Nina Dro­nova, Rasudan Sziharulidze) 384.15, 2. NDK 375.65, 3. Ma­gyarország (Császár Mónika, Medveczky Krisztina, Kovácsné Nagy Zsuzsa, Bánfai Ágnes, Ma­tulai Zsuzsa, Egervári Márta) 370.60, 4. Románia 369.30, 5. Csehszlovákia 368.45" 6. Japán 362.90 pont. Csütörtökön befejeződik a férfi csapatverseny is a szaba­don választott gyakorlatok bemu­tatásával, RÖPLABDA \fB Kiküldött munkatársunk, Kaményi József jelenti: Másodszorra nem sikerült Vereség a rmjáén válogatottól (Guadalajara; október 23.) Úgv érzem .személy szerint is i ^kötelezettje vagyok női röp­labda-válogatottunknak. Meg­tették ..nekem”, hogy bejutót-' tak a VB hatos döntőjébe, s így Guadalajarába utazhattam utánuk. Guadalajarába, amely­ről mindenki mondja: Mexikó második legszebb városa, s amelyről lakosai —• hogy túloz­nak-e, napokon belül kiderül — azt állítják, hogy klímáját tekintve, egyedülálló a világon, mivel itt örök tavasz uralko­dik. Nos, első benyomásaim sze­rint ez az örök tavasz nap­közben inkább nyárnak számít, legalábbis a Malibu szálló úszó­medencéjének partján. Ebben a szállóban lakik a női döntőben részt vevő hat csapat, vala­mint hat férfi együttes. Napközben szinte kizárólag a férfiak használják í medencét, azok, akik a VB-n csak a 19— 24. helyért játszhatnak. Hogy a strandolás és a jobb helyezé­sek közptt milyen okozati ösz- szefüggés van. azon lehet me­ditálni. Vajon azért strandol- nak-e ezek a fiúk, mert már úgy is mindegy, vagy azért mindegy már. mert korábban is strandolással töltötték az időt... Mindenesetre előlünk foglal­ják el a helyet. Persze nem a medencében — hiszen oda a magyar lányok csak napi négy hossz erejéig mehetnek be, felüdülést keresve —, ha­nem a Benito Juarezről elneve­zett ' sportcsarnokban. Délelőt­tönként ugyanis a fent említett férficsapatok ott mérkőznek a 19—24. helyért. Elfoglalják a küzdőteret, s így eshetett meg az a furcsaság, hogy együtte­sünk mindössze egy órával az első döntőbeli mérkőzése előtt tarthatott először edzést a hely­színen. A csarnok, mellesleg, építészeti remekmű, hatalmas ovális nézőterén 10 090 ülő- és további 5000 állóhely van, Nagy méreteivel idegenül hat a számunkra, panaszkodtak is a játékosok, hogy nem érzik a távolságot, „elvesznek a te­remben”. Talán ,ez is hozzá­járult ahhoz, hogy a románok elleni találkozón csapatunk tagjai — nem találták meg ön­magukat ... Románia—Magyarország 3:0 {3, 3, 12) V: Zwerzanski (lengyel), Dip- pinger (csehszlovák). Románia: Balasoiu, - Ionescu. Cazahgiu, Hoffmamsn. Banciu, Csenger, Cs: Pripis. Pasca, Antonescu.' Magyarország: Torma, Schlégl, Biszku É., Feketéné, Énekes, dr.. Bánhegyiné. Cs: Szőnyi, Bu- zekné. Hubainé, Schadekné. A találkozón öltötte magára 150-edszer a címeres mezt Bu- zekné. Az első pontot a magyar válogatott szerezte, de aztán egymás után a románok értek el hat pontot. Kotsisné időt kért, de a fejmosás sem hasz­nált. Nagyon rosszul játszott a magyar válogatott, szinte semmi sem sikerült a lányoknak. Le­ütéseik többnyire még csak- csak bejöttek, de nem fedezték megfelelően a sáncról vissza­pattanó labdákat. Válogatottunk a harmadik játszmában nyújtott csak el­fogadhatót, ekkor Feketéné, Torma, Schadekné, Biszku, Bán- hegyiné és Schlégl kezdett. , Ml vezettünk 2:0-ra, 7:l-re, majd 8:2-re is, amikor azonban újabb érthetetlen rövidzárlat követke­zett be. Feltűnően sok volt a pontatlan nyitás és ha lehet, még ennél is több a hibás nyi­tásfogadás. 9:8-nál Feketéné- nek ismét kiújult a kubaiak el­leni mérkőzésen szerzett húzó­dása, s így le kellett mennie. „A szegény embert még az ág is húzza” — ezen a találkozón Halásznéra sem számíthatott dr. Kotáisné, hiszen Katinak alig egy órával korábban húzták ki a fogát. Mindkét együttes ide­gesen játszott, de 12:12 után a románoknak sikerült jobban a befejezés, s így hamar vissza­vágtak a selejtezőben elszenve­dett 3:2-es vereségért. Evés közben jön meg az ét­vágy! Amikor női válogatottunk elutazott a női röplabda VB-re. abban bíztunk, hogy tartalékosán is sikerül majd valahogy kiharcolniuk a hatos döntőbe jutást. "Ez megtörtént, s az is termé­szetes, hogy utána a magyar táborban máris lázas számolga­tás kezdődött. „Ha legyőzzük Romániát..., ha megverjük az NDK-t...” Tény, hogy válogatottunknak \ adtunk esélyt a romának ellen, titokban abban bíztunk, s bí­zunk most is. hogy együttesünk nem fejezi be győzelem nél­kül a döntőt. A döntők első napján egyéb­ként itt. Guadalajarában min­den bizonnyal az egész VB leg­jobb mérkőzését Vívta egymás­sal a Szovjetunió és Dél-Ko- rea. 3:0-ra a szovjetek nyer­tek, de ezzel az erővel nyugod­tan akár 3:0 is lehetett volna — Dél-Korea javára. A két együttes a modern röplabda m inden szépségét felvonultatta, jellemző a hatalmas harcra, hogy a második játszmában (23:21) a szovjet válogatott 17:16-nál vezetett először... Érdekes, hogy míg valamennyi női talál­kozó 3:0-Ial végződött, ad­dig a férfiak mindhárom mérkőzése 3 ;2-es eredményt hozott. A románok ismét megnehezí­tették a japán válogatott dol­gát. De ez már nem olyan nagy meglepetés, hiszen így tettek a középdöntők utolsó napján is. Annál meglepőbb, hogy az egyre jobban belelen­dülő lengyel válogatott legyőz­te a Szovjetuniót, s hogy az eddig gyengélkedő NDK győz­ni tudott a világbajnokság esé­lyesének kikiáltott Csehszlo­vákia ellen. Persze, valamit nem szabad elfelejtenünk: az 1970-es várnai VB-t az NDK nyerte... A hatos döntő további eredményei Nők. Guadalajava. Szovjetunió -Dél-Korea 3:0 (14, 21, 13), Ja­pán—NDK 3:0 (2, 8, 10)?» A táblázat állása 1. Románia 1 1 — 3:0 45-18 2 2. Japán 1 1 — 3:0 45-20 2 3. Szovietu. 1 1 — 3:0 54-48 2 4. Dél-Korea 1 — 1 0:3 48-54 1 5. NDK 1 — 1 0:3 20-45 1 6. Magyaro. 1 — 1 0:3 18-45 1 Férfiak. Mexikóváros. NDK — Csehszlovákia 3:2 (14, 10. —10, —11, 7), JaDán—Románia 3:2 (6, —12, —16, 6, 1). Lengyelor­szág— Szovjetunió 3:2 (14, —9, 6, — 12, 7). A táblázat állása 1. Japán 1 1 — 3:2“73-46 2 2. Lengyelo. 1 1 — 3:2 76-57 2 3. NDK 1 1 — 3:2 67-61 2 4. Csehszl. 1 — 1 2:3 61-67 1 5. Szcxvjetu. 1 — 1 2:3 57-76 1 6. Románia 1 — 1 2:3 46-73 1 A magyar válogatott következő ellenfele csütörtökön, magyar idő szerint hajnali egy órakor — lap­zárta után — a Szovjetunió vá­logatottja volt. EREDMÉNYEK ATLÉTIKA LABDARÚGÁS Erős, 85 főnyi nemzetközi me­zőny indult Belgrádban a jugo­szláv főváros felszabadulásának 30. évfordulóján rendezett utcai futóversenyen. Az 5100 m-es tá­von: 1. Hoffman (csehszlovák) 15:08.2, 2. Alekszasin (szovjet) 15:10.8, 3. Svet (jugoszláv) 15:11.6, ... 7. Báthori 15:22.6,... 14. Török 15:33.8. Utána Újvidé­ken szerepeltek a magyar futók, s Török szoros küzdelemben má­sodik lett. 3000 m: 1. Hoffman 8:07.8, 2. Török 8:08.6, 3. Alek­szasin 8:09.6. A kismaratoni, 16.5 km-es országúti versenyt a jugo­szláv Kondo nyerte 55:59.2-vel a lengyel Lenkowski és a csehszlo­vák Penkava előtt, Báthori 7-ik- 1 nek futott be. ASZTALITENISZ KERÉKPÁR Hazaérkezett a Vasas kerékpá­roscsapata Olaszországból, ahol három versenyen állt rajthoz. Kü­lönösen Sipos János szerepelt nagyszerűen: az igen erős me­zőnyben az egyik versenyen má­sodik lett. Mindhárom futam 5Ű km-es háztömb körüli verseny volt. 1. verseny (Bologna)1. Bonazzi (olasz),.. . 6. Sípos (Vasas).... 8. Galambos (Vasas). 2. verseny (Bo­logna): 1. Lonsardi (olasz),... 4. Nagy Gy. (Vasas). 3. verseny (Imola): 1. Briggi (olasz), 2. Sipos (Vasas). KOSÁRLABDA NB I. FÉRFIAK Csepel — Videoton 117:64 (56:31). Csepeli Sportcsarnok. V: Cziffra, Kardos. Ed: Pálffy (36), Halmos (24), Recska (19), Megyeri (18), Nagy (14), ill. Sajni (32), Petőfi (12). Az élcsoport állása 1. Bp. Honvéd 20 18 2 1782:1464 *8 2. MAFC 20 18 2 1550:1343 38 3. Ganz-MAVAG 18 15 3 1392:1242 33 4. Csepel 19 13 6 1630:1317 32 5. Baja 19 13 6 1473:1337 32 6. V. Izzó 19 11 8 1362:1274 30 NŐK Szerdán játszották a női NB I- ben: VM Egyetértés — BEAC 66:46 (32:21). Csömöri út. V: Homyák, Bajor. Ld: Bakk 12, Gajdos 12, Grófné 12. ill. Miskolci 14, So- mogyvári 10. BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS Csepel—Szigetújfalui VM 9:1 (3:1). Csepel, edzőpálya. V: Fekete II. A. Csepel: Hajdú (Lévay) — Vellai, Ruzsinszki, Hunyadi, Var­ga (Somogyi), Gulyás, Ozsváth, Godán, Karalyos, Csordás (Szur- gent), Buronyi. G: Szurgent (3). Gulyás (2, egyet 11-esből), Godán. Csordás, Vellai, Buronyi, ill. Schuszter. SAKK Lejátszották az országos csa­patbajnokság 9. fordulójából el­halasztott két mérkőzést. Az esé­lyesek mindkét találkozón nagy­arányú győzelmet arattak és je­lentősen előreléptek a bajnoki táb­lázaton. ÓB I. ZTE-—Bp. Honvéd 3:11 (Portisch F.—Ozsváth 1:0. Horváth T.—Vadász 0:1, Széles —Petrán 1:0). A bajnokság ál­lása: Bp. Spartacus 93.5, BVSC 88.5, VM Egyetértés 80, Bp. Hon­véd 77.5. KGM Vasas 77, FÖSPED 73.5, PMSC 69. MTK 68.5, Ti­pográfia 68, ZTE 60, BEAC 57/5, Debreceni Spartacus 57, FTC 55.5, Tűzoltó Dózsa 54.5 pont. OB II. Nyugati csoport. Postás SE —Tatabányai Bányász 10.5:3.5. A bajnokság állása: Kecskeméti Építők 86.5. Mereszjev SE 86. Postás SE 82, Utasellátó 79. Xm. Petőfi 74, Ganz-MÁVAG 73.5, MÁV DÁC 71.5, BKV Előre 70.5, Dunaújvárosi Kohász 67.5. Ságvári SE 63, Tatabányai Bá­nyász 62.5, OTP 60, Videoton 53.5, Nagykanizsai Vasas 50.5 ponttal. ★ Mekis Éva, a Békéscsabai Épí­tők versenyzője az 197 4. évi or­szágos ifjúsági női bajnok, miután a páros mérkőzés harmadik játsz­máját is megnyerte: 2.5:0.5 arány­ban győzött Zsoldos Ibolya ellen. ★ A Mecseki Ércbányász Vállalat KISZ-bizottságának kezdeménye­zésére és szervezésében Pécs fel- szabadulásának 30. évfordulója al­kalmából 32 indulóval nemzetközi nyílt sakkversenyt rendeztek. Eredmények: 1. Horváth (ZTE) • 8.5, 2. Siskov (szovjet) 8, 3. Pár­tos (román) 8, 4. Kádár (PMSC) 7.5, 5. Horváth Gy. (Dunaújvárosi Kohász) 7. 6. Kiss (ZTE) 6.5, 7. Ábel (Kecskeméti Építők) 6.3, 8. Uzsoki (Volán) 6.5. 9. dr. Nagy E. (Bp. Honvéd) 6.5. 10. Kluger (Ganz-MÁVAG) 6 pont. ★ Portisch tizedik. Manilában be­fejeződött a nemzetközi sakk ver­seny. Portisch Lajos 6.5 ponttal *— a Fülöp-szigeteki Torres tár­saságában — a tizedik helyet sze­rezte meg. Az első helyen a szov­jet Vaszjukov végzett 10.5 pont­tal, honfitársa, Petroszjan (9.5 pont) és a dán Larsen (9) előtt. További sorrend: 4—5. Gheorghiu (román) és Gligorics (jugoszláv) 8.5—8.5, 6. Kavalek (amerikai) 8, 7—8. Andersson (svéd), pfle- ger (nyugatnémet) 7.5 — 7.5, 9. Quinteros (argentin) 7. TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS öt ország — Románia, Lengye’- ország. Csehszlovákia, Bulgária és Magyarország — szövetkeze': sportolóinak részvételével nem­zetközi snartakiádot rendeztok romániai Brassóban. A találkoz. teljes magyar sikert hozott: a nőknél Monspart. a férfiaknál Bó- zán*és Balogh végzett az élen. A~ országok közötti versenyt is s magyar szövetkezeti csapat nyerte.. OLDALRÓL - OLDALRA FEJTÖRŐ, TÖBB EZER REJTVÉNY, EGÉSZ ÉVBEN SZÓRAKOZÁS, ÓRIÁS KERESZTREJTVÉNY. MEGLEPŐ DIJAKKAL. IÍÍÍiÍ^ÍfíÍiÍ|ÍÍSÍ&ÍÍfíÍijÍÍSÍÉí8i&ÍÍ#É^ MEGNYÍLT I ™ UJ VENDfGSZOLGALAII IRODÁJA : Bp.VILLeniii krt.43 [Royal Szálloda melletti Tel: 228-S68; 228-6G9 Nyitva: 8-18 óráig » * Az NB I végeredménye NŐK 1. Statisztika 16 16 — 344: 56 32 2. 31. sz. Építők 16 12 4 257:143 24 3. BSE 16 11 5 225 :175 22 4. FTC 16 11 5 257:143 22 5. MÁV TI 16 10 6 217:183 20 6. VM KÖZÉRT 16 9 7 204 :196 18 7. Sabaria 16 7 9 219:181 14 8. Postás SE 16 7 9 179:221 14 9. Kaposvári V. 16 6 10 195:205 12 10. Egri VM 16 4 12 134:266 8 11. BEAC 16 3 13 133:267 6 12. MÉMTE 16 — 16 36:364 — FÉRFIAK 1. BVSC 16 16 — 298:102 32 2. Bp. Spartacus 16 14 2 309: 91 28 3. Ganz-MÁVAG 16 12 4 266:134 24 4. Postás SE 16 10 6 234:1G6 20 5. Csepel 16 6 10 173:227 12 6. Pécsi MSC 16 6 10 166:234 12 7. Kaposvári V. 16 9 7 201:199 18 8. Szondy SE 16 9 7 197:203 18 9. VM KÖZÉRT 16 7 9 196:204 14 10. Ceglédi VSE 16 4 12 151:249 8 11. Nagykálló 16 2 14 113:287 4 12. Csőszerelő 16 1 15 96:304 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék