Népsport, 1974. november (30. évfolyam, 257-281. szám)

1974-11-20 / 272. szám

XXX. 272. * 1974. november 20 NÉPSPORT 7 KÉZILABDA Befejezetlen mondatok A férfiválogatott szerdán indul Svédországba Krúdy Gyula álmoskönyvében az esernyő könnyebbséget je­lent. Lehet* hogy ez tükröző­dik Faludi Mihály vezető edző arcán. Teheti? Csakhogy a képnek egyetlen szépséghibája van. A bajnokság utolsó for­dulójában, a Bp. Honvéd—Ta­tabányai Bányász mérkőzésen készült* amikor az esővel és a sárral birkóztak a játékosok. Vajon vidám marad-e az edző arca a Világ Kupa után is? Megbirkózik-e a magyar vá­logatott a világbajnoksággal felérő nemzetközi tornával? Jó volna Faludi Mihályi no­vember 26-án is ilyen vidám­nak látni és azt mondani rá: teheti!... Mire ezek a 'sorok megjelen­nek, már mindenki javában a bőröndjével bíbelődik. Olyan bőröndölt ezek, amelyekben ma­gukkal vihetik vágyaikat, han­gulatukat, s mindazt, ami az elmúlt hetekben történt velük. Magukkal cipelhetik azokat a mondattöredékeket is, amelye­ket néhány nappal ezelőtt fo­galmaztak meg Tatán, edzés közben. Kovács Péter képzeletbeli bő­röndjében például egy fintor lapul. Arra a kérdésre adta: „Hogyan szerepel majd a ma­gyar válogatott a Világ Ku­pán?” A fintor azt is kifejezte: „Nem látja, hogy kifordult a bokám? Egyáltalán, ott leszek-e?” A fintor mellett egy jelző is meghúzódik: „rapszódikus”. Az olvasó könnyen kitalálhatja, hogy a román, vagy a magyar csapatra gondol-e Péter bará­tunk? S végül a bőrönd tarto­zéka egy „vagy” kötőszó. A „vagy” jelentése: „A szovjete­ket és a lengyeleket meg is verhetjük, de ki is kaphatunk tőlük.” Demjén útipoggyásza könnyű, mert ő derűlátó: „Most talán... Hajós társaság van együtt, akik tudnak küzdeni...” A „most”- ra rímel a csapatkapitány, Vass Károly válasza: „Háromból ket­tőt elkapunk!” Ezt a mondatot a legénység zászlajára is lehetne írni! Kenyeres Jóska bőröndjében két skalp hever. A román if­júsági válogatott kétszeri legyő­zésével szerezték a magyar fia­talok néhány nappal ezelőtt Szegeden. A csapat tagja volt Kenyeres is. A skalp lelkesítő, legalábbis a 19 éves balszélső 1971-ben Göteborgban ren­dezték az első Világ Kupát. Akkor az első csoportban Ro­mánia, Csehszlovákia, Svédor­szág és Spanyolország, a má­sodikban Jugoszlávia, a Szov­jetunió, az NDK és Norvégia csapata szerepelt. A döntőt Ju­goszlávia és Románia vívta. A rendes játékidő végén 13:13 volt az eredmény, a kétszer o perces hosszabbítás után a ju- goszlávok il7:15-re győztek. A 3. helyért: Szovjetunió—Cseh­szlovákia 15:12, _ az 5.-ért: Svédország—NDK 15:12. a 7.- ért: Norvégia—Spanyolország 21:14. A második alkalommal lebo­nyolításra kerülő Világ Kupa csoportbeosztása: A: Románia, Magyarország, Szovjetunió, Lengyelország; B: Jugoszlávia, NDK, Csehszlovákia, Svédor­szág. A mérkőzés időpont­ja: november 21-én, Uppsala: számára. Hja, a románok! Néz­zük csafc, kinél találunk a vi­lágbajnok csapatra vonatkozó mondattöredéket? Egy homlok­ránc kíséretében Budaynál: „Fáradtan jöttünk... sok pi­henő nem volt... Ha a lengye­leket vagy a szovjeteket meg­verjük, siker. A románok el­len nincs vesztenivalónk!”■ Bitvai bőröndjét vajon mi nehezíti? „Rengeteg edzés áll mögöttünk, ennek ki kell jönni, s remélem, éppen a Világ Kupán következik be.” Szilágyi Pista kellemetlen emlékeket hordoz magával: „Svájcban megsérül­tem ... az utóbbi időben há­romszor csapolták a térdem ... akkor jó formában voltam, most?.. .” Egybehangzó vélemény, hogy magyar kézilabda-válogatott még sohasem készült ilyen sok edzéssel nemzetközi torná­ra. De hát szinte biztos, hogy a világbajnokság első hét csapata a montreali olimpiáig nem ta­lálkozik még - egyszer nemzet­közi tornán. Tudják ezt az el­lenfelek is, éppen ezért leg­erősebb összeállításukban ér­M. —R. Ludvika: Sz.—L. Sltu- na: NDK—S. Motála: J. — Cs. (Valamennvi mérkőzés 19.30 órakor kezdődik.) 22-én, VSs- teras: M.—L. örebro: R— Sz. Linköping: NDK—Cs. Stockholm: J.—S. (19.30). 24-én, Skara: M.—Sz. (16.30). Boras: R. — L. j(16.30). Malmö: J.—NDK (15.90), Cs. — S. (16.30). 25-én, Alingsas: a 7. helyért (19.30). Trollhát- tan: a 3. helyért 019.30). 26- ón. Göteborg: az 5. helyért (18.50), az első helyért (19.45). A mérkőzéseket két svéd, egy dán és egy NDK-beli játékvezető-páros vezeti. A Magyar Rádió történetében először kerül sor nemzetközi kézilabda-mérkőzés közvetíté­sére. A rádió mikrofonja ott lesz a magyar csapat mérkőzé­sein, és a második félidőkről élő, egyenes adásban szá­mol be. Az utazó 13 Bartalos Béla (Szorvdy SE): 1948-ban született, 1&2 centi­méter magas, 108-szor védett a válogatottban. Badő László (Szegedi Volán): 1945, 180, 3. Bitvai Nándor (0. Dózsa): 1945, 196, 113. Buday Ferenc (Bp. Hopvéd): 1951, 191, 39. Demjén Ferenc (Bp. Sparta­cus) : il947, 189, 43. Hertelendi Róbert (Bp. Honvéd): 1952, 188, 36. Jánovszky László (U. Dózsa): 1953, 185, 3. Kenyeres József (Bp. Honvéd): 1955, 179, 2. Kovács Péter (Bp. Hon­véd) : 1955, 4 96, 22. Stiller János (Bp. Spartacus): 1946, 184, 115. Szilágyi István (FTC): 1950, 183, 36. Vass Károly (Elektromos): 1944, 493, 76. Vass Sándor (Elekt­romos): 1946, 191, 145. (A magyar válogatott kor­átlaga 34.6 év, magassági át­laga 183 cm, súlyatlaga 86.75 kg). keznek Stockholmba. Nagy csata lesz! „Mindén lehetséges, de egy csapattal szemben sem fogunk alárendelt szerepet ját­szani!” Hertelendi Róbert vé­lekedik így, hogy aztán tippel­jen is: „A negyedik-ötödik he­lyen fogunk végezni.” / Jó volna megfejteni a befe­jezetlen mondatokat is. ame­lyek elrejtőznek az útípalikok­ban. A Világ Kupán csak ki­derül minden! Addig is fejte­gesse a kedves olvasó a három pontot egy-egy gondolat végén. Jánovszky: „Ami a hangulatot illeti, volt egy fáradt időszak, de..Stiller: „A szovjeteket ismerjük, a románokról minek szaporítsuk a dicsérő jelzőket, de..Vass Sándor: „Nehéz ügy __” Bartalos: „De .. ★ A csapat szerdán reggel a 8.40-es MALÉV-járattal kel út­ra. Faludi Mihály vezető edző mellett az együttessel tart dr. Deme Mihály, az MKSZ elnök­ségi ta^'a és Horváth László, az MKSZ titkára. Kő András SAKK EREDMÉNYEK A rádióban — előszűr H női tornászcsapadalnok: a Bp. Spartacus Élesedik a kii daléin Az országos női egyéni sakkbaj­nokság hétfő délelőtti függő játsz­mái után (Honfiné—Barta és dr. Kirzsánné—Barta döntetlen) elő­ször fordult elő, hogy „kiegyene­sedett” a táblázat, azaz az 5. for­duló után minden játszma befe­jeződött. A bajnokság szinte már eldőlt, azonban az egyéni világbaj­noki zóna versenyre való kijutást biztosító 2—4. helyezés megszer­zéséért még nagy harc várható.; A 6. forduló meg is felelt en­nek a várakozásnak. Mindössze egy játszma (Honfiné—Verőd) végződött pontosztozkodással, a többiben nagy küzdelem alakult ki. Két játszma függőben maradt. Kas álláselőnyt ért el Keresztúrival szemben, Karakas sötéttel tisztet áldozott Finta ellen, melynek el­fogadása után döntő fölényt ért el. Ezek a játszmák a kedd dél­előtti. folytatásban -a várakozásnak megfelelően Karakas és Kas győ­zelmével fejeződtek be. A 6. for­duló kissé széthúzta a mezőnyt, többen leszakadtak. A kedd dél- ! utáni 7. fordulóval félidejéhez ér­kezett a bajnokság. Az érdeklődés elsősorban / a Karakas—Ivánka, Sinka—r Porubszky és Verőd—dr. Krizsánné felé fordult, melynek eredménye erősen befolyásolta a végső helyezéseket is. A fordulót Karakas és Ivánka pontosztozkodása vezette be. Az élenálló versenyzők nem kockáz­tattak és biztosították vezető he­lyüket. A Zsögöny—Finta játszma szintén döntetlennel végződött ki­egyenlített állásban. Hasonló ered­ménnyel végződött a Sinka—Po- rubszky találkozó is és ezzel a két versenyző az élbolyban maradt. A forduló első győzelmét Czynolter aratta sötéttel Barta ellen, miután matt-támadását ellenfele nem tud­ta elhárítani. Nagy harc folyt a Verőd — dr, Krizsánné játszmában'. Világos előbb két gyalog előnyt svai-ze+t. maid ee^ket vev^-n^k vitte be, s ezután ellenfele feladta a mérkőzést. A játékidő utolsó perceiben teljesen kiegyenlített, egyik fél által sem nyerhető ál­lásban döntetlenül végződött a Tokajiné—Kass találkozó. Függő­ben maradt a Keresztúri — Hon-'t- né'-Játszma döntetlen színezetű ál­lásban. A bajnokságban Ivánka továbbra is másfél ponti-előnnyel, hat Txmttal vezet. Győzelmével Verőd felzárkózott Karakas mel­lé, mindkettőjüknek 4.5 — 4.5 pontja van. A 4 — 5. helyen Kass és Porubszky. áll 4 — 4 ponttal. Dr. Krizsánnénak és Sinkának 3.5 — 3.5 pontja van. Velencében. a nemzetközi sakkverseny 7. fordulója után a holland Timman, az izraeli Li- berson és az amerikai Tarjon 5—5 ponttal áll az élen Búek eddig 3 pontot szerzett. (MTI) KOSÁRLABDA Hétfőn este ismét megteltek a Sportcsarnok lelátói, ahol újabb férfi kosárlabda rangadóra került sor. A tavalyi bajnok Csepel és az idei bajnoki cím várományosa, a MAFC mérkőzött egymással. Csepel—MAFC 74:71 (39:35) V: Kassai, Hornyák. Csepel: Nagy (12), STEINER (4), PALLFY (23), Fehér (10), ME­GYERI (14). Cs: Halmos (6), Báes (3), Lázár (2), Tóth (—). Edző: Glatz Árpád. MAFC: SZIRMAI (12), Abrahám (5), Salgó (6), ÚJ­HELYI (26), MAGY p. (10). Cs: Nagy L. (7). Sáfrány (5), Fehér (—). Edző: Balogh Gábor. Nem a szép játék, hanem a tak­tikai harc, a nagy küzdelem jelle­mezte a találkozót. A Csepel mind- két félidő végén fegyelmezetteb­ben támadott, pontosabban dobott és sok labdát szerzett mezőnyben is. A MAFC vereségében erősen közrejátszott, hogy a II. félidőben 16 büntetőből 10-et (!) kihagyott. ★ NB I. Nők Vasas Izzó — Kecskeméti SC 56:54 (29:23). Kecskemét, 300 néző. V: Halász, Puhr. Ld: Jer- szi (15), Hegedűs (15), ill. Ki­rály (16), Táczi-S’zabó (13). RÖPLABDA NB I, NŐK A V. Izzó finnországi vendég- szereplésre készülő női röplabda- csapata hétfőn délután lejátszotta a 10. fordulóból előrehozott baj­noki mérkőzését. V Izzó —BVSC 3:1 ( — 7, 9, 9, 11). Kinizsi u. V: Lajos j. Jó: Priznitz, Törökné, Nagyné, ill. Rau. TORNA Az I. osztályú csapatbajnoki döntők sorát a felnőtt nők nyi­tották meg. Kedden délután a Postás SE Lumumba utcai torna- csarnokában került sor a bajnok­ságban részt vevő kilenc csapat küzdelmének utolsó, döntő for­dulójára." Az előző három forduló alapján a Bp. Honvéd (4 h. sz.) egy helyezési számmal vezetett a Bp. Spartacus csapata előtt. Mi­után a Vasas 11 h. sz-mal állt a harmadik helyen, a győzelemre már nem lehetett esélyes, a dön­tő küzdelmet a bajnoki címért csak a Honvéd és a Spartacus vívta. Rendkívül izgalmasan alakult a „páros verseny”. Három szer után egy tized ponttal a Spartacus-iá- nyok vezettek, miután a Honvéd - együttes gerendán jelentős hát­rányba került a szövetkezetiekkel szemben. Az utolsó szer (Sparta­cus: lóugrás. Honvéd: talaj) dön­tött — a Bp. Spartacus javára, így azonos helyezési szám mel­lett a negyedik fordulóban elért jobb eredmény éved a Bp. Sparta­cus szerezte meg a csapatt^jnoki címet. Nagy kár, hogy egy ilyen je­lentőségű — és örvendetesen ma­gas színvonalú versenyt a Postás SE szép, de nagyon szűk küzdő­térrel rendelkező edzőcsarnokában keli megrendezni, ahol a verseny­zőknek sincsen eszményi mozgás­terük, nézők meg éppen nem fér­nek el. Pedig ezúttal — klubszí­nekben a VB óla először lehetett ismét versenyen látni a világbaj­noki bronzérmet szerző válogatott­jainkat. Bánfai Ágnes, Császár Mónika, Egervári Márta, Matulai Zsuzsa, Medveczky Krisztina és Nagy Zsuzsa a csapatbajnokság eredményhirdetése előtt Hegyi Mátyástól, a Magyar Torna Szö­vetség főtitkárától kis ünnepség keretében átvette a Magyar Nép- köztársaság Érdemes - Sportolója kitüntetést. A forduló eredménye: 1. Bp. Spartacus 181.95, 2. Bp Honvéd 181.75, 3. Vasas 181.40, 4. Békés­csabai Előre Spartacus 4 80.75, 5. Postás SE 179.50, 6. BSE 175.05. A csapatbajnokság végeredménye: Bajnok: Bp. Spartacus (Brain Krisztina. Varga Ilona, Bakaloff Éva, Matulai Zsuzsa, Bánfai Ág­nes, Gombos Magda, edző: Kel­lényi Éva és Eöry István) 6 h. sz., 2. Bp. Honvéd 6 h. sz., 3. Vasas 14 h. sz., 4. Békéscsabai Előre Spartacus 16 h. sz., 5. Postás SE 18 h. sz., 6. PVSK 29 h. sz., 7. BSE 31 h. sz., 3. TFSE 31 h. sz., 9. DEAC 33 h. sz. ÚSZÁS A szlovák nemzeti felkelés év­fordulója alkalmából tizenhar- madszor kiírt nemzetközi úszó-, versenyen nagyszerűen szerepel­tek a magyarok. Eredmények: 1500 m gyors: 1. Verrasztó 16:24.1. 2. Tóth 16:33.4, ' 3 Hargitay 16:37.2, 4. áoós 16:52.8, 5. Rudolf 16:56.7. 200 é m pillangó: 1. Hargitay András 2:09.0, 2. Soós 2:10.4, 3. Ver­rasztó 2:14.2, 4. Rudolf 2:14.6. 2üÖ m hát: 1. Verrasztó 2:12.3, 2. Rudolf 2:14, 3. Hargitay 2:14.3. 400 m gyors: 1. Hargitay \ 4:12.5, 2. Verrasztó 4:14.5, 3. Tóth 4:15.7. 200 m mell: 1. Hargitay 2:27.2, 2. Sós 2:23.9, 3. Verfasztó 2:33.5. 400 m vegyes: 1. Hargitay 4:35.7, 2. Verrasztó 4:41.9, 3. Sós 4:44.7. (MTI) ★ Vasárnap a Sportuszodában a serdülők versenyével befejeződött a területi seregszemlék sorozata. A 13—14 évesek viadaláról hiá­nyoztak a KSI és az U. Dózsa úszói. A mezőnyök egyébként is meglehetősen foghíjasok voltak. Mind a fiúknál, mind a lányoknál kétfős győzelmet aratott Simkó, il­letve Schaffer Zsuzsa. Érdekesség: néhányan az alacsonyabb korosz­tályúak közül' is sikeresen helyt­álltak, értékes helyezéseket sze­reztek. Ez azonban nem vet túl­zottan jó fényt a serdülők kor­csoportjára . . . Fiúk. 1500 m gyors (47 in­duló): 1. Simkó (Eger) 18:32.9, 2. Demjén (BVSC) 18:50.5, 3. Lo- rinez (Eger) 19:04.5. 400 m ve­gyes (10): 1. Simkó (Eger) 5:15.6, 2. Molnár (Bp. Spartacus) 5:48.5, 3. Dorogi (Eger) 5:50.7. 4x100 m gyorsváltó: 1. FTC 4:17.5, 2. Eger 4:20, 3. Bp. Spartacus 4:34.4. Lányok. 1500 m gyors (12): 1. Schaffer (Vasas) 19:17.5, 2. Lázár R. (Eger) 20:07, 3. Szó­radi (BVSC) 20:21.9. 400 ni ve­gyes (9): 1. Schaffer (Vasas) 5:38.3, 2. Szórádi (BVSC) 5:45.6, 3. Lázár R. (Eger) 5:55.3. 4x100 tn gyorsváltó: 1. FTC 4:38, 2. Eger 4:39, 3. BVSC 4:49.2. • Legújabb Monacóban Franciaország nyer­te az ifjúsági labdarúgótornát, amelynek1 döntőjében Jugoszlávia1 ellen hosszabbítás után is 0:0 ma­radt az eredmény, de ll-es rúgá­sokkal 4:3 arányban jobbnak bi­zonyult ellenfelénél, A harmadik helyért lejátszott mérkőzésen: Hollandia—NSZK 2:1. (MTI) Hugó bácsi elment Csendben, halkan, észrevét­lenül. Szinte lábujjhegyen. Olyan csendesen, ahogy élt, ahogy dolgozott. Három évvel ezelőtt még minden napját a Budapesti Labdarúgó Szövet­ségben töltötte. Amikor meg­jelent a mindig népes szövet­ségi előszobában, az ott levők nagy tisztelettel köszöntötték. <5 intett s ezt mondta: „Szer­vusztok fiaim.. A „fiai” pedig sok esetben közel álltak a nyugdíjhoz. Mégis természetesnek találták a megszólítást. Hugó bácsi ugyanis akkor már közel volt a 90. életévéhez. Három évvel ezelőtt még gyak­ran kijárt a pályákra is. Meri nagyon szerette a labdarúgást, nagyon szerette a játékosokat. Élete volt ugyanis a futball. Háromnegyed évszázadot töl­tött el labdarúgással, mint já­tékos, mint sportvezető, mint a budapesti szövetség elnöke. Alapító tagja volt a Budapesti Labdarúgó Szövetségnek s tag­ja a Magyar Labdarúgó Szö­vetség elnökségének. Két évvel ezelőtt kérte, hogy mentsék fel a szövetség elnöki tisztjéből Kérte, mert már nem tudóit mindig ott lenni a megszokott falak között, már nem tudót: annyit tenni a . futballért, amennyit szeretett volna. 90 éves volt már. Most pedig elment, örökre. Kis Hugó, a párt és a munkás- mozgalom régi harcosa, a Szo­cialista Hazáért Érdemrend ki­tüntetettje, életének 92. évében elhunyt. Búcsúztatása csütörtö­kön, november 21-én délelőtt 11 órakor lesz a Rákoskeresztúri köztemetőben. ttjabb nemzetközi erőpróba előtt (Folytatás az 1. oldalról) aránt. Ennek alátámasztására közöljük az élmezőny állását. 1. NIM 20 19 1 58 : 4 39 2. U. Dózsa 20 19 1 58: 5 39 3. Közg. Egy. 20 16 4 50:15 36 4. V. Izzó 21 15 6 47:23 36 5. Bp. Spart. 20 15 5 47:19 35 A világbajnokság előtt már sor került a négy „nagy”: a NIM, az U. Dózsa, a Bp. Sparta­cus és a V. Izzó egymás elleni rangadójára. így a bajnoki cím és a harmadik hely sorsa — az erőviszonyok ismeretében szinte egyetlen csapat, a Közgazdasági Egyetem kezében van. Az egye­temisták ugyanis idegenben mérkőznek a NIM-mel és a Dó­zsával, a Bp. Spartacus! és a V. Izzót viszont otthonukban fo­gadják. A Közgazdasági Egyetem képes arra, hogy játszmát ve­gyen el a NIM-től, vagy a Dózsá­tól (márpedig a két csapat között* pillanatnyilag egyetlen játszma dönt!), de arra is. hogy akár az Izzót, akár a Spartacust két vállra fektesse. Lehet, hogy végül az idén a Nagy Béla által irányított Köz- gazdasági Egyetem „csípi” el a bronzérmet?! A hét végén már többet tudunk. Szerdán a Dózsá­hoz látogatnak, szombaton az I|zót fogadják az egyetemis­Az utolsó állomás Egy sikeres év utolsó állomá­sához érkeztek legjobb férfi és női tekézőink. A hét végén, no­vember 23-án, szombatón a Kő­bányai Porcelán és a' Vasas Ikarus automata pályáin rende­zik meg az 1974. évi férfi, illet­ve női Tízek-bajnokságát. A Magyar Teke Szövetség- kijelöl) e azokat a versenyzőket, akik eredményeik alapján jogosultak az indulásra A „válogatáskor” figyelembe vették az NB I-es mérkőzéseken nyújtott teljesít­ményt, az országos, a Buda­pest- és a vSdékbajnofcság ered­ményeit, valamint a válogatott mérkőzéseken való helytállást. Ennek alapján a „Tízék”-re a következők kaptak meghívást. Férfiak: Varga (Páljai Vasas), Mészáros (MOM), Révész (Szege­di Vasutas), Sütő (FTC), TcL; (BKV Előre), Rákos (BKV Előre), Csányi (FTC), Juhász (MOM). Scher (BKV Előre), Ettlingei (Herendi Építők). Tartalék- Bencze (FTC). Nők. Holczeme (K. Porcelán), Megyesiné (Ta­tabányai Bányász), Tóth (Kecs­keméti MÁV), Tompáné (Szege­di AK), Hursán (Békéscsabai Előre Spartacus), Vadné (K. Por­celán), K[ristyán (Győri Lenszö­vő), Sallainé (FTC), Feketévé (K. Porcelán), Haiszné (BKV Előre). Tartalék: dr. Szamossze- giné (Szegedi AK). SPORTMŰSOR SZERDA KOSÁRLABDA. NB L Nők. Canz-MAVAG—BSE, Kun Béla tér, 18.40. RÖPLABDA. NB I. Férfiak. Bp. Spartacus:—MALÉV, Szent­királyi u., 15, Zsillé. V. Izzó —CT. Dózsa, Váci út, Izzó-terem, 15, Pécsi. TFSE—Zalaegerszegi TE, Győri út, TF-terem, 15, Horváth. Szí. Volán—Vasas, Sz.-fehérvar, Börgöndi u, 16,- Ormai. Szombat- helyi Spartacus Styl SC—HBNA, Szombathely, Saírankó u., 15, Sumacher. Bp. Honvéd—Kecske­méti SC. Dózsa Gy. út, 17.30, Zsillé. Nők. NIM—BVSC, Üteg u„ 17.30, Kiss L. Ü. Dózsa — Közgazdasági Egyetem, Vágóhíd u., 16, Juhász. BSE—BKV Előre, Kerepesi út, 18.30, Zsolcai. V. Iz­zó—MTK, Váci út, Izzó-terem, 17.30, Karsai. Bp. Spartacus— VM Egyetértés, Szentkirályi u., 18, Kiss K. Szegedi Spartacus— Szombathelyi Spartacus Styl SC, Szeged, Pacsirta u., 16.30, Gál L. SAKK. Az 1974. évi országos nói egyéni bajnokság, döntő, 8. forduló (Czynolter—Kas, Honfiné —Tokajiné, dr. Krizsánné—Ke­resztúri, Porubszky — Verőci, Fin­ta—Sinka, Ivánka—Zsögöny, Bar­ta—Karakas). V., Néphadsereg u. 10.. 16., IX. Breier emlékverseny, 8. forduló, függőjátszmák. V., Vá­ci u. 38., 17.30. LABDARÚGÁS Magyar Népköztársasági Kupa mérkőzések a 32 közé jutásért. Gyomai Spartacus —Békéscsabai Előre Spartacus, Gyoma, 13, Bállá Gy. Gyöngyösi Spartacus —Vasas, Gyöngyös, 13, Halász I. Barcsi SC — Pécsi MSC, Barcs, 13, Szilvási. Péti MTE —Rába ETO, Pétfürdő, 13, Teuschler. Debreceni VSC— Salgótarjáni Bányász, Debrecen, 13, Szávó. Pécsi BTC — VM Egyet­értés, Pécs, 13, Műdig. Bábolnai SE—MTK, Bábolna, 13, Kőrös, Kossuth KFSE — Újpesti Dózsa, Szentendre, 13, Tátrai. Rakamazi Spartacus — Diósgyőri VTK, Ra- kamaz, 13, dr. Demeter. MA)' DAC — zalaegerszegi TE, Győr 13, Marton. Fertőszentmiklósi NSE — Tatabányai Bányász, 13, Marótí. Dunaújvárosi Epitők — Videoton. Dunaújváros, 13, Borsos. Vasas Izzó — Ferencváros, Újpest, Tábor u„ 13, Bana. Sabáría Cipőgyár — Haladás VSE, Szombathely, 13. Bauer. Budafoki MTE —Bp. Hon­véd, Budafok, 13. Nagv B. Nyír­egyházi MEZOGEF—Kazincbarci­kai Vegyész, Nyíregyháza,' 13, M-- zsei. Velencei NVSK—KOMÉP (Tatabánya), Velence, 13, Feigl. Győri Dózsa —Szekszárdi Dózsa. Győr, 13, Hontvári. Zalaegerszegi Dózsa—Bakony Vegyész (Veszp­rém), Zalaegerszeg, 13, Kóslk. Drávafoki TSZ SK —Nagykanizsai Olajbányász, Drávafok, 13, Bálint. Répcelakl Bányász SE—Táncsics SE, Répcelak, 13, Bodrogi. Diósdi TC—Balassagyarmati SE, Diósd. 13, Drigán. Dombóvári TSZ SK- Komlói Bányász Dombóvár, 13. Turcsányi. Salgótarjáni ZIM Vasas —Eöelényi Bányász, Salgótarján. 13. Marmoly. Orosházi Honvéd — Szol­noki MÁV, Orosháza, 13, Tóth L. Maünovszki SE—Borsodi Volán (Miskolc). Nagytarcsa, 13. Dorozs­mai. Bajai TSZ SK—Szamuely SE. Baja, 13. Szőke. BKV Előre —Cse­pel, Knopp I. u., 13, Hévízi. Sze­gedi Dózsa—Volán SC, Szeged, (13. Füzessy. Balmazújvárosi Lenin SK 1—Lehel SC (Jászberény), Bal­mazújváros, 13. Kulimár. Solt- vadkerti TSZ SK—Csongrádi SC, Soltvadkert, 13, Faragó. MNK-mérközés a 64 közé ju­tásért: Tállyai Epitők—MVSC, Tállya, 13. Országos Ifjúsági Bajnokság, 8. csoport: Bp. Honvéd—BVSC Sí. Kispest, Honvéd-pálya, 13. FTC Sí—KSI, Népliget, BSE-pálya, 13. Előkészületi mérkőzés. FOSPED —Ifjúsági A-válogatott, Czabán Samu tér, 13,30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék