Népsport, 1975. május (31. évfolyam, 102-127. szám)

1975-05-16 / 114. szám

8 NÉPSPORT XXXI. 114. ♦ 1975. május 16 A KÜLFÖLD SPORTJA Montreal a napirenden A Nemzeti Olimpiai Bizottságok szervezete folytatta Rómában .megkezdett tanácskozásait. A szervezet képviselői péntekén megbeszélést folytatnak majd a NOB vezetőivel. A hírügynökségi jelentések szerint ismét napirend­re tűzik a kontinentális játékok megrendezésének ügyét. Az olasz fővárosban ülésezik ik NOB végrehajtó bizottsága i.s. Az ülésen James Worrall, a Ka­nadai Olimpiai Bizottság elnöke is részt vesz. Sajtóértekezleten igyekezett cáfolni a Montrealban rendezendő olimpiával kapcsolatos újabb aggodalmakat. A kanadai sportvezető véleménye szerint nem lesz akadálya az olimpia eredeti időben történő lebonyolításának. Karmoló bó! ezzel szemben ismét, ellentmondó hírek érkeznek. Si­mon St. Pierre. a szervező bi­zottság eddig derülátó elnökhe­lyettese is aggódva nyilatkozott. Shaw és Gould — A CaJiban rendezendő világ­bajnokság csak közbeeső állomást jelent számomra a jövő évi olim­pia előtt nyilatkozta Tini Shaw a kiváló amerikai gyors- úszó. aki az elmúlt évben 100 és 1500 méter között valamennyi világcsúcsot megjavította. A 17 éves amerikai gimnazista napon­ta 3 órát. edz. 12 -14 kilométert úszik, de a tanulásban is szor­galmas. Eredményeit illetően nem szívesen jósol, fivére véleménye szerint azonban hamarosan elér­heti 200 m-en az 1 :50 perces. 1O0 m-en a 3:50 perces álom­határt és az ausztrál Holland­tól is visszahódítja az 4500 m-es gyorsúszás világcsúcsát, mégpedig -5 perchez nagyon közeli idö- er©drh énnyel. Shane Gould. a müncheni elimpia úszóver&enyeinek auszt­rál csillaga is újra hallat magá­ról. A háromszoros olimpiai baj-' uoknö annak idején gyorsam és váratlanul búcsút vett a meden­cétől. Egy ideig reklámszerződé­seinek tett eleget, de most jú­nius 14-én férjhez megy. Férje egy teológiai hallgató és az olim­piai bajnoknő is misszionárius­ként kíván csatlakozni egy fia­talokat tömörítő vallási szektá­hoz. Megszavazták A francia minisztertanács a közelmúltban foglalkozott a Pier­re Mezeuad ifjúsági és sportügyi miniszter által előterjesztett új sporttörvény tervezettel, a javas­latot megfelelő ajánlással végleges jóváhagyásra az országgyűlés ha­táskörébe utalták. A sporttörvény az országgyűlés következő ülés­szakán kerül napirendre. Giseard d’Estaing köztársasági elnök ózonban már utasította a pénz­ügyminisztert. Hogy .» jövő é\i költségvetés összeállt nísánál ve­gyék figyelembe a sport, növek­vő igényeit, a leendő törvénynek megfelelő támogatás biztosítását. Hatszázból csak kettő A szovjet női tornasport idestova negyedszázada, az 1952-ben Helsinkiben rende­zett olimpián jelent meg a nemzetközi porondon. És ha időnként egy-egy kiváló tor- násznö - mint éppen a leg­utóbbi EB-n a román Na- dia Comaneci - személyében más nemzetbeli versenyző is feiállhatott a győzelmi do­bogó legmagasabb fokára, a szovjet lányok világelső­sége vitathatatlan. Nagysze­rű tornásznők adják egymás­nak a győztes stafétabotot. Hogyan nevelik a bajnoknők újabb és újabb nemzedékét? Erről a régóta esedékes kér­désről beszélgettünk a mi­nap egy volt világbajnoknő­vel. Calina Samraj buda­pesti látogatása - ezúttal magánemberként, látogatóba érkezett — kiváló alkalmat kínált a kulisszák mögé való bepillantásra. • A torna az életem. így természetesnek tartottam, hogy már pályafutásom idején el­végezzem a főiskolát és ver­senyzői búcsúm után örömmel vállaltam el a Szpartak sport­egyesület női főedzői megbí­zatását — mondta bevezetőiként.- Hány éves korában kezdik a fiatalokkal való foglalkozást? — tértünk a tárgyra. • Tapasztalataink alapján az öt-hatéves kort tartjuk a leg­megfelelőbbnek az edzések el­kezdésére. Az első évben álta­lában heti három foglalkozást tartunk 2—2 órás időtartammal. A heti ötszöri, egyenként há­romórás edzésekre csak a má­sodik esztendőben térünk rá. Az edzések tematikáját a szö­vetség techniltai bizottsága írja elő nagy vonalakban. Termé­szetesen nálunk is akadnak egyéni módszereket követők. Az edzői munka eredményességét azonban végső soron úgyis a tanítványok előrehaladása ha­tározza meg. — Hogyan mérik ilyen fia­taloknál az előrehaladást? • Állandóan alakuló, a nemzetközi követelményekkel lé­pést tartó versenyrendszerünk kellő szereplési lehetőséget biz­tosít. A korcsoportos beosztá­sú viadalok mellett nagyon fon­tos szerepet játszanak az úgy­nevezett technikai vizsgák. A szövetség pontosan előírja, hogy a már rendszeres edzést, foly­tatóknak mit kell tudniuk egy- egy éves, féléves viszonylat­ban meghatározóit idő eltel­tével. A szigorúmik. mondható szintek teljesítését mindenkitől megköveteljük. — Mégis, mi történik, ha valaki nem teljesíti ezeket a szinteket? • A további foglalkoztatás, az edzéseken való részvétel le­hetőségét a szintek teljesítése jelenti. Ez az alap, de egyes kivételek itt is csak a szabályt erősítik. Ha egy-egy kislány­ban megfelelő erőt, ruganyos­ságot, mozgáskészséget látunk, ami kellő szellemi érettség­gel is párosul, akkor türelmet szavazunk. így történt ez pél­dául Nely Kim esetében is. A közép-ázsiai kislány nem tudta teljesíteni a szinteket, nem volt elég erős, de már akkor is látszott, hogy a leg­nehezebb elemeket is nagyon gyorsan tanulja. Az ő példája is mutatja, hogy bár bizonyos célok kitűzése és azok elérése nélkül a torna nem lehet ered­ményes, a szintek teljesítését nem szabad gépiesen elbí­rálni. — Tehát a kiválasztás a szintek megkövetelése ellenére sem könnyű dolog ... 9 Változatlanul rendkívül bonyolult és felelősségteljes. Az alapokat mindenképpen az is­kolák. a kötelező testnevelés és az ennek kiegészítéseként in­duló, már említett tanfolyamok jelentik. Alapjában véve az első kiválasztás is itt törté­nik. Például az elmúlt hetek­ben Voronyezsben jártam. Hat­száz gyereket láttam és csak kettőt találtam alkalmasnak ar­ra, hogy szakosított iskolába kerüljön, érdemes komoly ed­zésbe állnia. A kiválasztás fáradhatatlan, jó szemű, türel­mes szakembereket igényel. Ná­lunk tucatnyi edző járja az iskolákat, egyetlen feladatuk a tehetségek kiválasztása. — Mivel magyarázza a női tornasport ilyen jelentős fej­lődését, a gyakorlatok színvo­nalának emelkedését? • Ez korunk változásainak természetes következménye. Az élet felgyorsult ritmusa ön­magában is magyarázat. Nem is beszélve a korai kezdés elő­nyeiről, a fiatalok elé táruló lehetőségekről. A már említett Nely Kim példája is mutatja, hogy általában öt-hat év elég ahhoz, hogy valaki elsajátítsa a mai élvonalbeli torna gyakor­latanyagát. így elképzelhető, hogy az öt-hatéves korban kez­dők iizenkét-tizenhárom esz­tendős korukra a csúcsra jut­nak. Bizonyos körülmények is a fiatalok mellett szólnak. Gondolják csak el, mennyivel könnyebb — természetesen meg­felelő előképzettség után — 25 —30, mint 45—50 kilós testsúl­lyal tornázni. Azután ilyen fiatalon még gátlások sem je­lentkeznek, kellő felszabadult-' sággal pedig akár akrobataként is produkálhatja magát valaki a szereken. — Tartós lehet a tizenévesek uralma? • Ezen a téren, megfigyelé­seink szerint, a biológiai érés mondja ki a döntő szót. A tíz­éves korhoz még közelebb ál­ló lányok további fejlődése csak a változás bekövetkezése után tisztázódhat véglegesen. Jó néhány rendkívüli tehetségünk volt, mint például Dronova vagy Grozdova. akiknek fejlődésé­ben azonban váratlan törések következtek. — Merre fejlődik a női torna? 0 Irányát nehéz pontosan meghatározni, hiszen erről mi magunk is sokat vitázunk. Csak egy biztos: nincs megállás! Sze­rény véleményem szerint a gyakorlatok nehézségi foka ugyan tovább emelkedik, de ez­zel egy időben a végrehajtás is egyre tökéletesebbé válik, azaz a kivitel kerül előtérbe. Mi ezt az utat igyekszünk követni, ezért az elmúlt időszakban ala­posan megszigorítottuk a pon­tozói értékelést. Csak a min­den szempontból tökéletesen végrehajtott hibátlan elemekei értékeljük. Állítom. hogy a világbajnokságon 9.7-re érté­kelt gyakorlat nálunk, hazai versenyen legfeljebb 9.2 pon­tot kapna... V. D. i ^PCOraK'Biíáa I labdarügo-bajnokságok Románia. Továbbra Is hullám­völgyben vanngk a vezető csapa­tolt. A Dinamó Bukarest ~ bár válogatottjai a vasárnapi, Dánia elleni EB-selejtezö mérkőzésen jól játszottak — újabb vereséget szenvedett. Dinuék három forduló alatt csak egyetlen pontot sze­reztek, ennek ellenére hétről hét­re közelebb jutnak a bajnoki címhez, mert az üldöző Tirgu Mures és a Craiova sem remekel. Sportul Studentesc—Tirgu Mures 1:0, Xasi—CFR Cluj 3:1, Olim­pia—Vilcea 3:0, Petrozseny—Di­namó Bukarest 2:0, Craiova— Steagul rosu 1:0, U. Cluj—Re- sica 2:1, Constanta —Steaua 2:0, Timisoara—Galati 2:1, Arges— ÜT Arad 2:0. 1. D. Buka. 28 18 4 6 54-29 40 2. T. Mures 28 15 3 10 38-32 33 3. Craiova 28 12 8 8 41-26 32 NDK. Az elmúlt két forduló­ban három pontot veszített a baj­noki címre törő Cári Zeiss Jena együttese, így a Magdeburg min­den bizonnyal megvédi tavalyi el­sőségét. Három fordulóval a be­fejezés előtt még hátra van a két élcsapat rangadója, erre azonban Magdeburgban kerül sor. Dyna- mo Berlin—Halle 8:0, Rostock —Lók. Leipzig 0:0, Erfurt—D. Dresden 1; 1, Magdeburg—Stahl Riesa :1:0, Karl-Marx-Stadt—Vor- warts Stralsund 2:0, Zwiekau— Wismut Aue 4:1, Jena—Vorwárts Frankfurt 0:1. 1. Magdeb. 23 17 4 2 55:26 38 2. Jena 23 16 3 4 38:18 35 3. D. Dresden 23 10 7 6 35:28 27 Csehszlovákia. Slavia Prága— inter 3:0. •f­ATLÉTIKA. A Havannában megrendezett kubai bajnokság 16 csúcsot hozott. A kitűnő ered­mények közül kiemelkedik Car­men Romerönak a női diszkosz­vetésben elért 66.20 m-es telje­sítménye. Ez a világ eddigi ötö­dik legjobb eredménye. A 100 m-es férfi síkfutásban Sdlvio Leonard 10 mp-cel, ugyanezen a távon a nőknél Silvia Cibas 11.2 mp-cel nyert. Női távolban Mar- cia Garvei 657 cm-rel győzött. JÉGKORONG. A szovjet baj­nokság. A hátralevő mérkőzések eredményétől függetlenül a, CSZKA csapata már bajnok ti** zenkilencedik alkalommal. KOSÁRLABDA. A szovjet ju­nior férfi válogatott befejezte az egyesült államokbeli vendégsze­replését. A szovjet együttes nyolc mérkőzésből mindössze egyszer szenvedett vereséget, mégpedig az indíanai egyetem csapatától 94:71 arányban. RÖPLABDA. Japán —Szovjet­unió 3:2, Nagoja, nemzetek kö­zötti női mérkőzés, a szovjet vá­logatott japánbeli túráján. TENISZ. Nemzetközi versenyek. München (a Grand Prix pont­verseny keretében). Férfi egyes elődöntő: Méiler (NSZK-beli) — Nastase (rom) 7:5, 6:2, 7:6, Vá­lás (argentin)— Pinner (NSZK- beli) 6:3. 6:0. 6:1. döntő:, Vilas —Meiler 2:6, 6:0, 6:2. 6:1, férfi páros döntő: Kodes, Fibak (csehszl, lengyel)—Meiler, Ho­lecek (NSZK-beli, hontalan) 7:5, 6:3, Louisville. Férfi egyes döntő: Rosewall (ausztr) — Smitah (am) 7:6, 7:6. Férfi BEK-mérkőzés. Lausanne — Sparta Prága 6:3, Prága. A váratlan győzelmet aratott sváj­ciak a negyeddöntőben a -svéd bajnokcsapattal játszanak. VÍVÁS. Nemzetközi párbajtőr csapatverseny. Tauberblschofs- heim. 1. Német SZK A. 6 gy, 2. Svájc 5 gy. (83 egyéni győzelem), 3. Német SZK B 5 gy. (82 egyé­ni győzelem), a svájciak a Német SZK A és Svédország együttesét egyaránt legyőzték, de az NSZK B-csapatától, sőt az utolsó, nyol­cadik helyezett csehszlovákoktól egyaránt vereséget szenvedtek. Nemzetközi férfi tőrverseny, Bonn (tizenegy nemzet 140 ver­senyzője indult). Négyes holtver­seny után: 1. Pietruska (fra) 3 gy., 2. Behr (NSZK-beli) 2 gy., 3. Kuki (rom) 1. gy., 4. Hein (NSZK-beli) győzelem nélkül. VÍZILABDA. Szovjet spartaJd- ád. Moszkva. 1. Moszkva (Dreval és Melnyikov együttese), 2. Uk­rajna (Barkalov csapata), 3. OSZSZSZK. + T Sz. Pavlov, a Szovjet Test- nevelési és Sportbizottság elnöke és G. Onesti, az Olasz Olimpiai Bizottság elnöke a szovjet és az olasz sportszervezetek közötti együttműködési megállapodást írt alá Rómában. 4- A bajnoki címét elvesztett Anderlecht tovább igyekszik erő­síteni csapatát. Már hírt adtunk Haan leszerződtetéséről. A holland válogatott és az Ajax volt védője után most az argentin Houseman személyében újabb, a világbajnok­ságon szerepelt labdarúgóval erő­sítettek. Szombati számunk bán Kikiildötí munka­társaink jelentése az UEFA ifjúsági labdarúgótornáról, a Magyarország— Anglia mérkőzésről, valamint a moszkvai kajak-kenu versenyről • A labdarúgó NB I szombati fordulójának esélyeiről Beszámoló az országos vivő- és tornászbajnokságról ■ Pillantás a világsajtóba Apró fekete fickók JX‘ vendégmunkások minden csíny­re kész gyerekei — gyülekez­tek a forrással szemben levő parkmozi előtt. A plakáton egy testvéroárt láthattak félre nem érthető helyzetben, de a srácok nem a különleges látványossá­got kínáló szexfilmre voltak ki­váncsiak. Nem is a környék megcsodálására gyűltek össze, hiszen a cseh barokk .stílusú eoitménvek. amelyek itt. az NSZK déli vidékén oly ritkaság­nak számítanak, számukra sem­mit sem mondanak. Nem is a forrásban akartak gyönyörködni, amelyért hétvégeken százszám­ra zarándokolnak: ide a kül­földiek. hanem e zarándoklat eredményét próbálták össze­gyűjteni lankadatlan szorgalom­mal. Apró búvárszemüveget let­tek fel és keresték az alig egy méter mély folyó medrében a pénzdarabokat. Egy-egy na­gyobb érték — márkás, vagy pi­ciny félfrankos — láttán na­gyot kiáltottak, aztán folytat­ták a kutatást, Mintha Róma. a Trevi-kút élete elevenedett volna meg egy pillanatra a szemünk előtt itt, Donaueschingenben. a Fekete­erdő lábánál, az Alpok hideg, száraz ölelésében. Pedig itt minden más, mint Olaszország szívében. Itt az év egyetlen hó­napját. a júniust kivéve min­dig hűvös van. Áprilisban még vastag jégcsapok lógnak az ereszeken, májusban még elkel a nagvkabát, s csak júniusra enyhül annvira, hogy az itt lakók élvezhetik a ritkán fel­tűnő nap áldásait. RIPORTEREINK A NAGYVILÁGBAN A HERCEG ÁLMA Az is bizonyos, hogy Rómát, a Trevi-kutat sokkal többen is­merik. mint ezt a világtól eldu­gott kis forrást. Számunkra, a Duna Kupa súlyemelőverseny alkalmából idelátogató külföl­diek számára viszont valószí­nűleg nagyon emlékezetessé vált ez a különös találkozás. Egy -találkozás, amely nehezen leírható, keserves csalódást oko­zott mindannyiunknak . .. Sokan voltunk, és ellátogattunk ide. a forrás­hoz. Hogyne tettük volna! Hi­szen már az állomáson pros­pektust nyomtak a kezünkbe, a képeslapokon hivalkodva je­lezték, s ide. a forrás fölé emelt kis építménybe belevés­ték, hogy itt ered a Duna, ez a forrás táplálja a nyolc or­szágot átszelő, hatalmas folyó vizét. Igaz. errefelé mindössze nyolc méter szélesen folydogál, szelíden, csendesen, cseppet sem emlékeztetve az otthon meg­szokott képre. De mi, akik Ma­gyarországról. Csehszlovákiából, Romániából é« mindenfelől ér­keztünk. tudtuk, hogy mit rejt magában, miképp jelképez or­szágokat, városokat. Kicsit ta­lán meg is hatódtunk. Emlék­szem. a hatalmas termetű cseh­szlovák ólomsúlyű versenyző, A legenda és a kis építményen levS felirat szerint ebből a Donau­eschingenben található forrásból ered a Duna (A szerző felvétele) Pavlasek még a sapkáját is megemelte előtte. Akkor még valószínűleg mindnyájan ugyan­arra gondoltunk: ennek a for­rásnak köszönhetjük, hogy itt vagyunk, hogy hét ország leg­erősebb sportemberei békés ran­devút adtak egymásnak. Akkor még nem tudtuk, hogy a forrástól nem messze. ha­talmas kastélyban lakik a her­ceg. Birtoka majdnem akkora, mint a mellette kiépült 17 000 lakosú kisváros, Donaueschin- gen. Parkjában kis patait is csordogál, kastélyának ablakait csak hosszú idő alatt lehetne megszámolni. A hercegi család neve — Fürstenberg — fogalom errefelé. Az a nevűit díszeleg a kirakatokon, ott látható a vendéglőkön, még a poharakon is, amelyekből az ő sörüket kortyolgatják. S ha kigyullad­nak az utcai lámpák, az ő gót betűkkel írt nevük rajzolódik ki a finom búrákon. A herceg családja emelte egy­kor azt a kis kupolás épít­ményt, amelyen mindmáig ott díszeleg a felirat, mely magyar­ra fordítva így hangzik: A Duna forrása. ITürstenbergék a föld­rajzzal nem sokat foglalkoztak, de , mindent meg tudtak fi­zetni. Azóta ez a hely valóságos idegenforgalmi lát­ványossággá vált. Jöttek ide kö­zelről, távolról és -szórták, szór­ták a pénzt a forrás mellett a vízbe, hogy egyszer majd — bízva a legendában —. vissza­jöjjenek ide. Amikor' először figyeltük a pénzhajigálókat, még nem tudtuk, hogy csupán egy megfoghatatlan, szentimen­tális álomkép vonzza azokat, akik szeretik a 'megfoghatatlan, szentimentális álomképeket. „A herceg egyik őse egykor külö­nös álmot látott. Énnek hatá­sára szabadították ki a for­rást, hogy folyjon, törjön át országokon keresztül” — me­sélte a kastély idős őrzője. Mi, kíváncsi külföldiek először hittünk a kőbe vésett szavaknak, a képeslapoknak, a prospektusoknak, az öreg em­ber meséjének. Aztán elindul­tunk felfelé, a Fekete-erdő bel­seje felé, hogy lássuk össze­szűkülve, útnak eredve a Du­nát, de nem leltük az első mé­tereket. Találkoztunk viszont egy másik, valamivel szélesebb ágával is. Visszamentünk, néz­tük a kastélyt, a forrás felett hivalkodó feliratot, a pénzt szó­ró külföldieket és gyökeret vert bennünk a kétség. Dr. Borost András, aki versenybírói minő­ségben látogatott ide, de törté­nészként és földrajztudósként is nagyszerűen helytállt, világosí­totta fel a társaságot, hogy a Tégi legenda megdőlt, s bebi­zonyosodott: a Duna nem itt, hanem vagy tízpercnyi autóút­tal feljebb ered. A herceg valószínűleg jól tudta ezt. Tudta a képeslap­árus, a prospektust osztogató férfi, s talán a mesélő öreg­ember is. Ittuk a Síirf amely valóban UIUIV d SU1 l, kitűnő szívtui­a levegőt, amely valóban ra­gyogóan tiszta, néztük a Mer­cedeseket, amelyek tényleg cso­dálatosan halkan suhannak az utcákon, figyeltük a kirakato­kat, amelyek csillogva-villogva mutogatják dús választékukat... S egy pillanatig úgy éreztük, hogy az emberek és a tárgyak kacagnak rajtunk . . . Bocsák Miklós Népsport. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes; dr. Ardai Aladár. Szerkesztő­ség: 198! Budapest Vili., Somogyi Béla u, 6. Telefon: 130-4S0. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., ffévay utca 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Posta Központi Hirlapiroda, 1900 Budapest V., József nádor tér 1. Előfizetési díj egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda, Budapest. Indexi 25 004.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék