Népsport, 1975. június (31. évfolyam, 128-153. szám)

1975-06-23 / 147. szám

/A ír V \ A vk ^ * / ^BBT^ IJ ”'11111 "llM 11111111 lll>WiWW hétfő, 1975. jüniüs 23. • Ara: 1.20 forint • xxxi. évfolyam, 147. szám AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA Kettős magyar siker Reykjavíkban Az asztalitenisz VVK-döntőben: 31. sz. Építők—Start Praha 5:1, BVSC— KFUM Stockholm 5:4 ' — Távbeszélő-jelentésünk — OReykjavik, június 22.) Szom­baton késő éjszakáig játszottunk, de utána nem éreztünk fáradt­ságot, csupán örömet, amiért a messzi távolban sikerült kihar­colnunk a kettős magyar asztali­tenisz-győzelmet a Vásárvárosok Kupájában. A' BVSC csapata a vártnál nehezebben, a 31. sz. Építők viszont meglepő biztosan érte el ezt az eredményt. Most, amikor már nálunk van a kupa, bevallom, izgatottan vár­tuk ezt a döntőt, s egyben ki­váncsiak voltunk a helyszínre is, hiszen itt még nem rendeztek je­lentős asztalitenisz-versenyt. Nos, a zsúfolásig megtelt teremben, két asztalon került sorra az idei döntő. Természetesen én első­sorban férficsapatunk játékát fi­gyeltem, hiszen az együttes ed­zője és versenyzője vagyok, de azért sokat láttam a nők mér­kőzéseiből is. Először tehát — nemcsak az udvariasság miatt, hanem mert a játékuk alapján igazán meg­érdemlik — el kell mondanom a (Folytatás a 4. oldalon) Losonczy a kapura törő Birinyit próbálja szerelni a FÖSPED—SZEOL mérkőzésen. Tudósí­tásunk a 2. oldalon. (Záhonyi Iván felvétele) Csak három X A totó 25. heti Kiküldött munkatársunk, Serényi Péter jelenti Bukarestből: Búcsú a sportlövő EB-től Két szovjet aranyérem a zárónapon (Bukarest, június 22.) Esőisten csak részben volt kegyes a sportlövő Európa-bajnokság- hoz... A puskások ugyan még jó időben fejezték be szomba­ton háromnapos vetélkedésüket és a vasárnap délelőtti revol- veres verseny (magyar induló nélkül) is a már megszokott, fülledt melegben zajlott le, de a szombat esti felhőszakadást vasárnap újabb záporok soroza­ta követte. Emiatt azután az ünnepélyes eredményhirdetés közel sem volt olyan ünnepé­lyes, mint ahogyan azt a ren­dezők előre eltervezték. A fel­sorakozó csapatok, a dobogóra szólított versenyzők bizony bő­rig áztak a tunari lőtér főépü­lete előtti ceremónián. Ne­künk újságíróknak még sze­rencsénk volt, mert tető volt a fejünk felett, így könnyeb­ben gyűjthettem össze az ilyen­kor elmaradhatatlanul csokorba kívánkozó ' villámvéleményeket. Hogy az utolsó nap is hű ma­radjon a . korábbiakhoz, délre kiderült: a standardpuskás Eu­rópa-bajnok nem a román Ká­bán lett, hanem — mint a többszöri ellenőrzés a késő éj­szakai órákra tisztázta — a szovjet Mitrofanov. Szerencsés helyzetben voltam, mert az ér­tékelő bizottág elnöke Havay Sándor, az Európai Sportlövő Szövetség elnökségének tagja volt, így „első kézből” kap­tam magyarázatot a példátlanul sok bakira: (Folytatás a 4. oldalon) eredménye 1. Ganz-M.—Budafok I 3:0 2. MÁV DAC—SZMTE 1 1:0 3. Eger—Dunaújváros x 0:0 4. Bp. Spart.—Oroszlány 2 2:3 5. KKFSE—Nagykanizsa 1 5:3 6. FÖSPED—SZEOL 2 0:2 7. Szív. MÁV—BVSC 2 0:5 8. EGSZÖV—Izzó x 1:1 9. Soproni T.-KOJlEP 2 1:3 10. Alumínium—Vác x 2:2 11. Pét—Körmend 1 2:1 12. MOTIM—Sabaria 1 3:0 13. Záhony—Kazincbarcika 1 2:1 + l 14. Hajdú V.—Lehel I 3:1 Kötöttfogású birkózóbajnokság MEGLEPETÉSSOROZAT A DÖNTŐK DÉLELŐTTJÉN Molnár Gyula, Kocsis Ferenc és Hornyák Jézuséi első lett Erőaróba. Még többen ülnek marad, vérbeli döntő ez. Iga- ba és az EB-helyezett Nagy a Sportcsarnok né- zán méltó a kötöttfogású baj- István. Mindkettőjüknek négy zoterén, mint szombaton. Még noksághoz. hibapontja van — a vesztes ki­melegebb van. Es még fór- És ha valakinek még nincs esik. róbb a hangulat! elég melege... A második pár- Kilencperces gigászi küzde­Egyesélyes mérkőzés alig bán lép szőnyegre Hegedűs Csa- lem. Hegedűs hajszállal aktí­vabb az első menetben — Na­gyot megintik, 1:0. A második három perc első pillanataiban Nagy váildobást indít, Csaba kilép, majd megkerüli ellenfe­lét. Kruj Iván mérkőzésvezető egy pontot adna ezért, két bíró- tá-sa azonban nem járul hozzá. Nagy fokozza az iramot. Csa­ba ekkor nem tud lépést tar­tani. Kétszer is őt intik. 2:1 Nagy javára. A harmadik menetben Hege­dűs robog előre. Akció nincs. Nagyot megintik. 2:2. Más ér­demleges már nem történik, így marad a végeredmény. Mindketten négy hibapontot kapnak — mindketten kiesnek. A rettenetes erőpróba így ér véget. Tulajdonképpen a leg­meglepőbb módon. Az akció nélküli kilenc per­cért csak a bírók nem érde­melnek dicséretet... Erre vo­natkozólag szigorúak a szabá­lyok a nemzetközi és a hazai szőnyegeken. Mert ha nincs ak­ció. leléptetéssel vagy kettős lelépte*. ‘ >sel a végső gong előtt — döntést kell hozni! flrámáb A 82 kg döntőiébe uráliid!). Hegedis M i Hor_ nyák és Juhász kerül végül. Juhász mindkét ellenféltől ki­kap. Hornyáktól sima pontozás­sal, Hegedűstől viszont pont­T6th repül a Sportcsarnok légterében. Réczl László, a Kiskunfélegyházi Vasas VB-bronzérmes birkózója a kibújás-hátravágás kombinációt mutatja be. Ez volt a sorsdöntő akció (Záhonyt Iván felvétele) (Folytatás az 5, oldalon.) A. Kér ess i Endre Knpn harmadszor is Magyar Miaué Az egész verseny során legeredményesebben szereplő két résztvevő, Egervári Márta és Magyar Zoltán gratulál egymásnak a szerenkénti döntő végén Aki vasárnap délelőtt egy jó hideg vizű strandfürdő helyett a Körcsarnok gőzfürdőjét válasz­totta, érdekességekben bővelke­dő, jó küzdelmet láthatott ott. A szerenkénti döntőkkel befeje­ződött a tornászok mesterfokú versenye. A nők a selejtezőből, a férfiak a szombati összetett versenyből hozták magukkal a pontszámokat. Minden szeren a hat leg­jobb eredményt elérő tornász szerepelhetett a döntőben. Váltakozva kerültek sorra a női és férfi versenyszámok. Az első párosításban a nők lóugrás­ban, a férfiak talajon szerepel­tek. Egyik verseny sem hozott különösebben magas színvonalú küzdelmet, elsősorban a talajon mutatkozott meg, hogy bizony — némi javulás ellenére — tovább­ra is ez férfitornászaink leg­gyengébb száma. A nőknél a győztes Egervári Cukahara- ugrása bicskamozdulattal és Tóth egészcsavarja igen szép volt. (Nagy örömünkre szolgált a 14 éves dunaújvárosi Tóth Mar­git szereplése az egész verseny során!) A következő fordulóban a fér­fiak lólengésben, a nők fele­máskorláton versenyeztek. Magyar Zoltán újra megpró­bálkozott az orsóval, de — csakúgy, mint szombaton — az új elem után földet ért. Rontott Donáth is, Molnár vi­szont. ha nem is a szokott szín­vonalon, de nagyobb hiba nél­kül dolgozott és győzött. Amilyen örömteli volt szomba­ton a nők felemáskoriát-verse- nye, olyan csalódást okoztak a döntő résztvevői sorozatos rontá­sokkal. Éppen az első és a har­madik helyen állok rontottak sú­lyosan: Kelemen szaltó felugrá­sa után nem tudta elkapni a fel­ső karfát; lecsúszott a keze a fá­ról Matulai Zsuzsának is. Ver­senyen kívül a döntőbe nem ke­rült Egervári bemutatta új, ere­deti elemmel nehezített feíemás- korlát-gyakorlatát. Az új elem: felállás a felső karfára, bicska- szaltó előre, félfordulattal, visz- -szafogás a felső karfára. Ezt a mozdulatot még sen­ki nem csinálta a világon. A Bp. Honvéd tornásznője nagy tapsot aratott. Két nehéz szer — gerenda és gyűrű — következett. Kelemen mindjárt le is esett a gerendá­ról. Miután Egervári kisebb hi­bát követett el, megnőttek a kis (Folytatás az 5. oldalon.) ♦ Az utolsó forduló dönti el a feljutást az NB ll-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék