Népsport, 1976. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-21 / 17. szám

XXXII. 17. ♦ 1976. január 21 NÉPSPORT 5 Magyar súEyemeSé-raagSisSa, 1975 Szalai György A két fogásnemes versenyzés­re való áttérés óta a tavalyi esztendő hozta a legtöbb örö­met — és a legtöbb csúcsot — a magyar súlyemelés számára. Pehely-, közép-, félnehéz- és nehézsúlyban az összetett re­kordot is megdöntötte az el­múlt év legdinamikusabban fej­lődő négy versenyzője: Benedek, Baczakó, Rehus-Uzor és Szalai. Különösen Baczakó előrelé­pése szembetűnő: 1975-ben 22.5 kilóval teljesített töb­bet 1974. évi legjobbjánál! Ugyancsak érdekes, hogy ennek a négy versenyzőnek a kora mennyire különböző. Benedek 31, Rehus-Uzor 29. Baczakó 25, Szalai szintén 25 éves, tehát két idősebb és két. viszonylag fia­tal súlyemelő található közöt­tük. A másik öt súlycsoportban, a lepke-, a lég-, a könnyű-, a vál­tó- és az ólomsúlyban nem si­került javítani az eddigi leg­jobb eredményen. Ez az öt súly­csoport mégis öt külön „kasz­tot” képvisel. A lepkesúlyban a két világ- klasszis, Szűcs és Kőszegi nem lépett előre, de — hátra sem. Körülbelül azt nyújtották, mint egy évvel azelőtt. Hogy ez re­latívan mégiscsak hátralépés?! Felfogás kérdése ... A légsúlyban változatlan az űr. amit Földi Imre hagyott maga után. Az a Földi Imre. aki még nem hagyta abba a versenyzést, de jelentős javulás már nem várható tőle. Stefanovits Imre hazai versenyeken már bizonyí­tott, s jelenlegi legjobbjánál többre képes, ő az egyetlen jelölt ennek az űrnek a be­töltésére ... A könnyűsúlyról változatlanul csak annyit mondhatunk el: ösz- szetett csúcsát Ravócs a hetedik (!) éve tartja. Ehhez nem szük­séges kommentár... A váltósúlyban Stark András 1974- ben kitűnő teljesítményt nyújtott. 325 kilogrammal akkor a világ három legjobbja közé is bekerült — átmeneti időre. 1975- ben — eredményben leg­alábbis — kevesebbet ért el. Az ólomsúlyról már hosszú ideje nem tudunk beszélni. Eb­ben a súlycsoportban évről év­re nagyobb a lemaradás önma­gunkhoz képest is __ A v áltozatos képet, amelyet 1975 eredményei alakítottak ki, nehéz összegezni. Ha azonban az élmezőnyt és a csúcsokat vesszük alapul, akkor fenntartás nélkül ál­lítható: ez az esztendő jól sikerült a sportág számára, legalábbis idehaza. Hogy mit jelentenek a csúcsok és a többi eredmény a nemzet­közi szinthez viszonyítva? A lepkesúlyban 1974-ben holt­versenyben két második helye­zettünk is volt az örök vi­lágranglistán: Kőszegi és Szűcs. 1975 végére alaposan visszaes­tek, a hatodik helyre. Vissza­esett Földi is, és ötkilogrammos csúcsjavítása ellenére (!) a 6—7. helyről a nyolcadikra csúszott a pehelysúlyú Benedek. A köny- nyűsúlyban Bagócs János 1969-es csúcsával tavaly még 5—7., idén már csak 7—11. az említett vi- 'ágranglistán. Stark is némileg hátrább került: az 5—6. hely­ről a hatodikra. Ugyanakkor Baczakó Péter a 10—12. helyről a hatodikra ug­rott előre, s felkerült a legjob­bak listájára az ő súlycsoport­iában Antalovits is. A félne­hézsúlyban Rehus-Uzor most már nem holtversenyben, ha­nem egyedül nyolcadik. A ne­hézsúlyú Hanzlik örökét Szalai vette át. Nagyszerű csúcsával az előkelő hetedik helyre tor­nászta fel magát. Felemás tehát a kép. de ez — megint csak a relativitás elmé­letét idézve — mégiscsak előre­lépést jelent, hiszen 1972-től 1974 végéig egyenletesen zuhan­tunk visszafelé, s tavaly sike­rült ezt a zuhanást megállíta­ni... Korántsem vonhatunk le ilyen kedvező végkövetkez­tetést a középmezőny ered­ményeinek tanulmányozása­kor. Kiderül ugyanis, hogy néhány ambiciózus, nemrég feltűnt fia­talt leszámítva, a nagy többség — vegetál! Éppencsak eléri, vagy el sem éri korábbi legjobb eredményét, s ezzel — mivel körülötte a többiek sem lépnek előbbre — változatlanul tartja a helyét. Óriási a különbség a legjobbak és a tizedik helyezet­tek, de sokszor a legjobbak és a harmadik, negyedik helyezet­tek között is. Ranglistáink nyilvánvalóvá te­szik: ahhoz, hogy ebben a meg­lehetősen heterogén mezőnyben „robbanás” történjen, még több fiatal versenyző betörése kelle­ne. Ez, véleményünk szerint, magával hozná, hogy a legjob­bak is jobban ambicionálják ma­gukat, hiszen nem lenne egyi­kük számára sem biztos sem a válogatottba kerülés, sem a baj­noki cím megszerzése ... A magyar súlyemelés további előrelépése, távolabbi jövőjének megalapozása — ranglistáink­ból ez derül ki — lentről, a kö­zépmezőnyből kell, hogy ki­induljon ... Lepkesúly Világcsúcsok, összetett: Voro- nyin (szovjet) 242.5. Szakítás: Takeucsi (japán) 108. Lökés: Nassziri (iráni) 140. Magyar csúcsok. összetett: Szűcs Lajos (DVTK) és Kőszegi György (LMTK) 230. Szakítás: Kőszegi 106. Lökés: Szűcs 132.5. Magyar rangsor: ' 1. Szűcs Lajos (DVTK) 230 <100. 130). 2. Kőszegi György (Leninváro­si MTK) 227.5 (100, 127.5). 3. Hornyák Ferenc (LMTK) 207.5 (92.5, 115). 4. Simon Lajos (Bp. Honvéd) 200 (85, 115). 5. Barcsányits István (Haladás VSE) 197.5 (87.5, 110). Majorits József (Tatai AC) 197.5 (85, 112.5). 7. Oláh Béla (Nyírbátor) 195 (85. 110). 8. Rózsa Pál (BKV Előre) 190 (80, U0). 9. Pálóczi Gyula (Szolnoki MTE) 175 (75, 100). Kondor Ferenc (Debr. Honvéd) 175 (80, 95). Oláh Mihály (Bp. Honvéd) 175 <75, 100). 3. Kőszegi György (LMTK) 230 (105, 125). 4. Kőszegi István (BSE) 220 (95, 125). 5. Palásti Béla (BSE) 215 (90, 125). 6. Kristóf László (Csepel) 212.5 (97.5, 115). Illeg Pál (Oroszlányi Bányász) 212.5 (95, 117.5). 8. Holczreiter Sándor (Tatabá­nyai B.) 207.5 (87.5, 120). 9. Hornyák Ferenc (LMTK) 205 (90, 115). Simon Lajos (Bp. Honvéd) 205 (90, 115). Majorits József (TAC) 205 (87.5, 117.5). Az örök világranglistán 1974- ben: Földi 247.5-tel 9., 1975-ben: Földi 247.5-tel 10—11. Pehelysúly Világcsúcsok. Összetett: Todo­rov (bolgár) 285. Szakítás: Todo- rov 128. Lökés: Golovko (szovjet) 162.5. Magyar csúcsok, összetett: Be­nedek (Oroszlányi Bányász) 272.5. Szakítás: Benedek 122.5. Lökés: Benedek 150.5. Magyar rangsor: Vámosi János (Tatabányai B.) 225 (102.5, 122.5). Krizsán Imre (Csepel) 225 (100, 125). Tóth János (LMTK) 225 (100, 125). , Az örök világranglistán 1974- ben: Benedek 267.5 kg-mal 6—7., 1975-ben: 272.5-tel 8. Könnyűsúly Világcsúcsok. Összetett: Kir­zsinov (szovjet) 312.5. Szakítás: Urrutia (kubai) 138.5. Lökés: Kir- zsinov 177.5. Magyar csúcsok. összetett: Bagócs János (Oroszlányi Bá­nyász) 295. Szakítás: Bagócs 127.5. Lökés: Bagócs 167.5. Magyar rangsor. 1. Kovács István (Leninvárosi MTK) 285 (120, 165). 2. Ambrózi Jenő (Csepel) 277.5 (120, 157.5). 3. Bagócs János (Oroszlányi Bányász) 275 (120, 155). Benedek János (Oroszlányi Bányász) 275 (120, 155). 5. Varga Lajos (Tatai AC) 270 (120, 150). 6. Fodor Ferenc (Tatai AC) 262.5 (115, 147.5). Az örök világranglistán 1974- ben: Szűcs és Kőszegi 230 kg- mal 2—5., 1975-ben: Szűcs és Kő­szegi 230 kg-mal 6—7. Légsúly Világcsúcsok, összetett: Kirov (bolgár) 260. Szakítás: Miki (ja­pán) 117.5. Lökés: Nassziri (iráni) 151. Magyar csúcsok. összetett: Földi (Tatabányai Bányász) 250. Szakítás: Nagy R. (Haladás VSE) 110. Lökés: Földi 142.5. Magyar rangsor: 1. Stefanovits Imre (ÉVIG SE) 237.5 (100, 137.5). 2. Szűcs Lajos (DVTK) 232.5 (100, 132.5). 1. Benedek János (Oroszlányi Bányász) 272.5 (122.5, 150). 2. Földi Imre (Tatabányai Bá­nyász) 255 (110, 145). 3. Fodor Ferenc (Tatai AC) 247.5 (110, 137.5). 4. Stefanovits Imre (ÉVIG SE) 240 (105, 135). Szvitok József (Csepel) 240 (105, 135). 6. Száraz László (Bp. Honvéd) 237.5 (105, 132.5). 7. Zombori János (LMTK) 235 (102.5, 132.5). 8. Oláh Sándor (Bp. Építők) 232.5 (102.5, 130). 9. Körhöcz György (Haladás VSE) 225 (102.5, 122.5). Kovács József (Testvériség) 225 (102.5, 122.5). 7. Pagonyi László (DVTK) 260 (112.5, 147.5). 8. Kazinczi István (Pécsi MSC) 255 (107.5, 147.5). • Kutsán Tivadar (Testvériség SE) 255 (115, 140). Kiss Sándor (Bp. Honvéd) 255 (115, 140). Szentkúti Sándor (Bp. Honvéd) 255 (115, 140). Az örök világranglistán 1974- ben Bagócs 295-tel 5—7, Ambrózi 292.5-tel 8—10., 1975-ben Bagócs 295-tel 7—11. Vúllósúly Világcsúcsok. Összetett: Kolev (bolgár) 340. Szakítás: Kolev 153. Lökés: Kolev 190. Magyar csúcsok. Összetett: Stark András (Tatabányai B.) 325. Szakítás: Stark 145. Lökés: Stark 182.5. Magyar rangsor: 1. Stark András (Tatabányai B.) 322.5 (140, 182.5). 2. Komjáti János (Csepel) 305 (135, 170). 3. Orvos András (Testvériség SE) 295 (130, 165). 4. Ambrózi Jenő (Csepel) 280 (120, 160). Debreczeni Sándor (DVTK) 280 (120, 160). Szőke Ernő (Tatabányai B.) 280 (125, 155). 7. Kovács István (LMTK) 277.5 (120, 157.5). 8. Horváth János (Haladás VSE) 275 (127.5, 147.5). Bozsányi József (BSE) 275 (122.5, 152.5). 10. Vágó Sándor (Nagykálló) 270 (127.5, 142.5). Kütsán Tivadar (Testvériség SE) 270 (122.5, 147.5). Bagócs János (Oroszlányi B.) 270 (122.5, 147.5). Az örök világranglistán 1974- ben: Stark András 325 kg-mal 5—6.. 1975-ben: Stark András 325-tel 6. Középsúly Világcsúcsok, összetett: Sá­rii (szovjet) 365. Szakítás: Sarij 165.5. Lökés: Sarij 203.5. Magyar csúcsok. összetett: Baczakó Péter (BKV Előre) 352.5. Szakítás: Baczakó 160. Lökés: Baczakó 195. BACZAKÓ PÉTER 1975-ben olyan sokszor foglalkoztak vele az újságok, olyan sok, a pályafutását is­mertető híradás jelent meg róla, hogy újat aligha mond­hatnánk a bemutatásával. Az elmúlt év eredményeinek összegezésekor mégsem me­hetünk el szó nélkül a neve mellett. A kétfogásnemes versenyzésre való áttérés óta — függetlenül a világ-, illetve Európa-bajnokságokon elért helyezésektől — az ő tavalyi fejlődése a leginkább említésre méltó dolog súly­emelésünkben. íme. az ezt bizonyító adatok. 1973. évi leaiobbja: 307.5 kg. 1974-ben: 330 kg. 1975-ben: 352.5 kg. Tavalyi eredményei, időrendi sorrendben. Március: 315 kg, április: 325 kg, május: 342.5. július 345, szeptember: 347.5, december: 352.5 kg. Mindennél többet mond, hogy abánv hivatalos verse­nyen elindult. mlvd°giiikeh javított egy vagy több orszá­gos csúcsot. .. Sarij világ­csúcsától már csak 12.5 kg választja el! Magyar rangsor: 1. Baczakó Péter (BKV Előre) 352.5 (157.5, 195). 2. Antalovits Ferenc (Haladás VSE) 337.5 (152.5, 185). 3. Kozári Péter (Tatabányai B.) 320 (142.5. 177.5). Stark András (Tatabányai B.) 320 (142.5, 177.5). 5. Tóth Kálmán (BSE) 307.5 (135, 172.5). 6. Pfiszterer György (Orosz­lányi B.) 302.5 (135, 167.5). 7. Komjáti János (Csepel) 295 (130, 165). Horváth György (Csepel) 295 (125, 170). 9. Domos István (DVTK) 290 (130, 160). Fekete László (LMTK) 290 (125, 165). Gere Géza (Csepel) 290 (130, 160). Az örök világranglistán 1974- ben: Baczakó Péter és Horváth György 330—330 kg-mal 10—12., 1975-ben: Baczakó Péter 352.5 kg-mal 6., Antalovits Ferenc 337.5-tel 10—12. Félnehézsúly Világcsúcsok. Összetett: Ri­gert (szovjet) 395. Szakítás: Ri- gert 178. Lökés: Rigert 220. REHUS-UZOR Hosszú éveken át ott volt a válogatottság kapujában. Világ- és Európa-bajnoksá- gok egész sorára készült a legjobbakkal, nemegyszer hajszál választotta el a ki­utazástól, de végül — hol ezért, hol azért — itthon maradt. 1975-ben, Moszkvá­ban, a világ- és Európa-baj- nokságon szerepelt először nagy versenyen a válogatott­ban. A viadal legidősebb — 29 éves — újonca volt... S a viadal számunkra egyik legkellemesebb meglepetését okozta nagyszerű országos csúcsaival és ötödik helyé­vel. Kirobbanó erejét, fana­tikus szorgalmát ismerve még ennél is több rejlik benne. Amit évekig nem volt alkalma bizonyítani — azt most egyszerre bepótolhat­ja... Magyar csúcsok. összetett: Rehus-Uzor György (Haladás VSE) 357.5. Szakítás: Rehus 162.5. Lökés: Rehus 195.5. Magyar rangsor: 1. Rehus-Uzor György (Hala­dás VSE) 357.5 (162.5, 195). 2. Baczakó Péter (BKV Előre) 355 (160, 195). 3. Varga László (LMTK) 340 (155, 185). 4. Antalovits Ferenc (Haladás VSE) 335 (150, 185). 5. Nagy Ferenc (Haladás VSE) 325 (145, 180). 6. Horváth György (Csepel) 322.5 (137.5, 185). 7. Kozári Péter (Tatabányai B.) 315 (142.5. 172.5). 8. Végi Imre (Testvériség SE) 310 (140, 170). Fekete László (LMTK) 310 (130, 180). 10. Frei László (Oroszlányi B.) 307.5 (135, 172.5). 11. Karner László (Kinizsi Húsos) 305 (135, 170). Az örök világranglistán, 1974- ben: Rehus-Uzor 347.5 kg-mal 8—10. 1975-ben: Rehus-Uzor 357.5-tel 8. Nehézsúly Világcsúcsok, összetett: Hrisz- tov (bolgár) 417.5. Szakítás: Hrisztov 180. Lökés: Hrisztov 237.5. SZALAI GYÖRGY Az Ifjúsági Barátság Ver­senyen elért győzelemmel mutatkozott be — több mint négy esztendővel ezelőtt. Később úgy tűnt: nem vált­ja be a reményeket. 1973 végén még csak 337.5 kiló­nál tartott. 1974-ben 350 kg-ig jutott, ami azonban még mindig igen távol esett a nemzetközi élmezőnytől. Az igazi kiugrást a tavalyi év jelentette számára. Ba­czakó után ő javított a leg­többször magyar csúcsot, s különösen a lökésben elért 215.5 kilója — minden idők legjobb magyar lökésered­ménye — dicsérendő. 1975- ben 372.5 kg-ra iavította a nehézsúlyú magyar csúcsot. Ezzel az eredménnyel világ- verseni/en is be lehet tömi az élmezőnybe! Magyar csúcsok. összetett: Szalai György (LMTK) 372.5. Szakítás: Hanzlik János (Tata­bányai B.) 165. Lökés: Szalai 215.5. Magyar ranglista: 1. Szalai György (Leninvárosi MTK) 372.5 (157.5, 215). 2. Tasnádi Tibor (Csepel) 355 (155, 200). 3. Mészáros János (Tatai AC) 342.5 (152.5 190). 4. Végi Imre (Testvériség SE) 340 (160, 180). 5. Hanzlik János (Tatabányai B.) 332.5 (142.5, 190). 6. Karner László (Kinizsi Hú­sos) 330 (145, 185). 7. Ambrus László (Bp. Hon­véd) 320 (140, 180). 8. Frei László (Oroszlányi B.) 317.5 (142.5, 175). Kovács Tibor (MAFC) 317.5 (135, 182.5). 10. Harcos Gábor (Bp. Hon­véd) 307.5 (135, 172.5). Buronyi László (Csepel) 307.5 (140, 167.5). Az örök világranglistán 1974- ben: Hanzlik János 367.5 kg-mal 8.. 1975-ben: Szalai György 372.5 kg-mal 7„ Hanzlik János 367.5 kg-mal 10—11. Ólomsúly Világcsúcsok. Összetett: Placs­kov (bolgár) 432.5. Szakítás: Placskov 198. Lökés: Alekszejev (szovjet) 247.5. Magyar csúcsok: összetett: Hanzlik János (Tatabányai B.) 365. Szakítás: Chudik Lajos (Oroszlányi B.) 162.5. Lökés: Hanzlik János 202.5. Magyar rangsor: 1. Hanzlik János (Tatabá­nyai B.) 340 (150, 190). 2. Chudik Lajos (Oroszlányi B.) 335 (155, 180). 3. Faragó János (DVTK) 317.5 (137.5, 180). 4. Kovács Tibor (MAFC) 310 (130, 180). Harcos Gábor (Bp. Honvéd) 310 (135, 175). 6. Tippan István (Tatabányai B.) 292.5 (130, 162.5). 7. Nőszek Attila (Bp. Épitők) 280 (120. 160). 8. Bazinszky Károly (Csepel) 270 (117.5. 152.5). 9. Réti István (LMTK) 265 (120, 145). 10. Dániel Tibor (MTK-VM) 265 (115, 150). Az örök világranglistán sem 1974-ben, sem 1975-ben nem volt versenyzőnk. Irta és összeállította: Bocsák Miklós Stefanovits Imre Behus-Uzor György A fejlődést az jelenti, hogy nem estünk vissza

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék