Népsport, 1976. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-09 / 7. szám

t- v & > 4 r~ rr\ f) \ f i Jr < * P} \ct Verrasztó Gabriella és Bállá József 1975 ifjúsági sportolói A lányoknál: 2. Szabó Gabriella, 3. Rózsavölgyi Éva és Cscke Kata'in A fiúknál: 2. Nagy Sándor, 3. Dobi Lajos Sugárzott a fiatalság, 82 erő és — közvetve — a talentum csütörtökön késő délután a tévé képernyőjéről, amikor eor került, immár üzenharmadszor, az „Év ifjúsági sportolója” dí­jak átadására. Egy nemes, 12 hónapon, 365 napon keresztül tartó vetélkedés végére tett ez az ünnepélyes és lelkesítő han­gulatú néhány perc pontot. Ün­nepélyes volt. hiszen mindig el­szorul az ember torka — Izgal­mában, örömében —, amikor egy-egy kimagasló snortsiket felelevenítésére sor kerül. S lel­kesítő, derűlátással eltöltő leg­tehetségesebb ifjú sportembere­inknek már a puszta látása is. Nem voltak könnyű helyzet­ben a Telespart munkatársai, amikor a szép számú jelölt kö­zül kiválasztották a győzteseket és a helyezetteket. De kiket lehet irigyelni, amikor egy bir­kózó teljesítményét kell össze­hasonlítaniuk egy úszóéval, "vagy egy úszóét egy asztaliteni- 6zezőével? Mások a mércék, eltérőek a ko- határok, millió a szempont... Nos. a hosszas latolgatás, mérlegelés utáni döntés a kö­vetkező: Az „Év ifjúsági sportolója” a fiúk mezőnyében: Bállá József (FTC) birkózó. 2. Nagy Sándor (Gyulai SE) úszó, 3. Dobi Lajos „Mázsás” kézfogás... Verrasztó Gabriella és Bállá József gra­tulál egymásnak. Gabi állja a nehézsúlyú szorítást. 1. (Geleta Pál felvétele) (Csepel) öttúSáző. Szavazatot kapott még: Molnár József asz­taliteniszező, Saskői Alfonz at­léta, Kalécz Sándor kenus, Tóth Mihály és Tanszer Miklós csei- gáncsozök. Az „Év ifjúsági sportolója” a lányok között: Verrasztó Gabriella (KSI) úszó, 2. Szabó Gabriella (Statisztika) asztalite­niszező, 3. Rizsa völgyi Éva (U Dózsa) teniszező és Csőke Ka­talin (Csepel) atléta. Szavaza­tot kapott még: Sándor Ale­xandra kajakozó, Krlstyán Zsu­zsa tekéző, Óváry Éva és Tóth Margit tornászok, Nyúl Ilona vívó. Sudár és Csapó, a két sí király Mátraházáii — a vmiMa-véhjitsttaii Vízilabdázni ugyan sokkal lob­ban tud, mint síelni, Csapó Gá­bor, de az utóbbiban sem Kezdó (Geleta Pál felvétele) — Emelkedett az árfolyamom — mondta Stcinmetz János vízilabda-válogatott keretünk egvík kapusa. — Néhány nap­pal ezelőtt még csak egy hú­szast ígértek a többiek, ha sí­talpat veszek a lábamra. Ma már ötszáz forintot fizettek volna, ha húsz percet síelek. Még azt is megengedték, hogy én választhatom ki a terepet. A kitűnő kapus mindezeket a mátraházi edzőtáborban mond­ta. Vízilabdázóink néhány na­pot ugyanis ott töltenek el, az olimpiára készülődve. A műsor­ban pedig a síelés is szerepel. No, már amennyire fel lehet némi hasonlatosságot fedezni a síelés és némelyikük produkció­ja között. A pólósok közismer­ten nemigen szórják a pénzü­ket világi hívságokra. De ha valami megér nekik ötszáz fo­rintot, akkor az nem lehet akármilyen látvány. Egy rövid előzetest kaptam is. amiből könnyen elképzelhettem a Steinmetz-féle síelést, ha egyáltalán nyélbe ütik az üzle­tet. — Tegnap is volt síelés — kezdte dr. Szívós István a Steinmetz-sztori elbeszélését. — Persze, nem mindenki síel. Én például hosszas töprengés és (Folytatás a 2. oldalon.) A tévé stúdiójában termé­szetesen Bállá József állt, (vagv ült) a ' középpontban, elvégre a kamerák nem mindig mo­zognak elég fürgén: egy 120 kilós óriást kikerülni, megle­hetősen bonyolult feladat... A tavalyi szabadfogású junior világbajnok (mondanunk sem kell: ^természetesen a nehéz­súlyban) otthonosan mozog a felnőttek szőnyegein is. Bár csak húszéves volt az elmúl ’ esztendőben, ezüstérmes lett a felnőtt EB-n, s itthon egy szerűen nem y talált legyőzőre Zsibrita János mégis egy kel­lemetlen epizódot idézett, ami­kor tanítványáról kellett jel­lemzést adnia: — . Tavaly szect-'mbcrb-­Minszkben. a felnőtt VB~n, bi­zony alaposan meglcck- .te az újdonsült junior világbaj­nokot. Döntő fontosságú mér kőzésen kapott ki tussal, igaz ebben némileg közrejátszott a rutinhiány is ... N.ern érte ilyen kellemetlen meglepetés a lányok legjobbjai Verrasztó Gabit, aki — a je lek szerint — a jövőben egyre kevésbé csak azért utazik a különböző világversenyekre, hogy híres bátyját, a VB-arany­érmes hátúszót, Ztolit elkísérje Hiszen már tavaly Calibsn, a falnőtt VB-n sikerült 100 há­ton döntőbe jutnia, ahol 1:97.23-reál 7. lett. Edzőjével Sági Elvirával együtt állítják' lesz ez még jobb is! A példa — a családból — adott, s Gab> még csak 14 éves múlt!... (Folytatás a 4. oldalon.) Népsport AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA PÉNTEK, 1976. JANUÁR 9. Ara: 1 forint XXXII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM. Elmaradt a tőrdöntő (folyt as aszfaltozás) A'vívósisakon kívül a gázál­arcnak is nagy hasznát vették volna Budapest nemzetközi egyéni bajnokságának első napi résztvevői a Sportcsarnokban. A férfi főrözők csütörtöki küzdel­meivel egyidőben ugyanis asz- ' alt ózó munkálatok kezdődtek az asztalitenisz teremben és orrfacsaró bitumenszag kíséreté­ben balladai félhomály lopódzoit a létesítmény valamennyi helyi­ségébe. így a vívó'erembe is. Ennek ellenére 63 fiatal vívó léoett pástra reggel 8 órakor, abban a reményben, hogy biz­tosítja helyét a délután 18 órára meghirdetett döntőben. Csalódniuk kellett! A verseny- bíróság ugvamis — nagyon he­lyesen — úgy döntőn, nogv a ■ö"ülmények nem alkalmasak a ■’öníő lebonyolításához. Elvégre "’égiscsak nmr’"tközi oseménv- -ől van szó. (Nagy kár, hogy -zt mások kevésbé vették figvs- '-•mbe!) A férfi tő-'ö'Sk döntőjét "-ó-t pénteken, 16 órakor kez­dik. Mindezek ellenére, Izgalmas csatákat hoztak a selejtező küz­(Folytatás a 7. oldalon.) • • _ • • KÜL FÖLDI TUDÓSÍTÓINK JELENTIK Atlétikában máris kimié eredmény§k Ez a helyzet a férfi tőrvívásban ... Üj so­rozatunk kezdődik 8. oldalun­kon. 'a világ sportjának él­vonalát olimpiai szemüvegen át vizsgáljuk, méghozzá azok­ban a sportágakban, saz egyes sportágaknak azon számai­ban, ahol a magyar verseny­zők is eséllyel állnak majd rajthoz Montrealban. A férfi tőrvívással kezdjük tehát olimpiai esélylatolgató soro­zatunkat. Davn Fraser három olimpián győzött a 100 m-es női gyorsúszásban MELBOURNE Frcssr a l&c jokb Paul Baker: Az ausztrál rá­diós társaság országos méretű közvéleménykutatásának ered­ményét most hozták nyilvános­ságra. Az elmúlt 'huszonöt év legjobb sportolóinak szavazásá­ban Dawn Fraser, a három olimpián győztes gyorsúszónő érdemelte ki az elsőséget. Fra­ser, aki a világon elsőként úszta Kijelölték a jégkorong válogatott keretet A Magyar Jégsport Szövetség jégkorong szakbizottsága kijelöl­te a január 17-én és 18-án Bu­karestben Románia ellen pályá­ra lépő jégkorong válogatott ke­retét. A következő játékosok készüllek: Balogh János. Ko- valcsik Péter, Kovács Antal, Eperjesig Miklós — kanusok. Flóra . Péter. ”arlcas János, Né­meth György, Kovács Csaba, Hajzer Tibor, Kiss Béta — hát­védek. Kérészig Aiám, Mészöly András, Havrán Péter, Bálint * Attila, Menyhárt Gáspár. Palin Antal, Pék György, Búzás György,. Búzás Gábor, Földvári István, Póth János, Fodor_^ Ár­pád, Muhr Albert — csatárok. A válogatott vezető edzője Báróéi Gábor, segítője Kertész József. Hétszáznyolcvan mérkőzés... Eddig már ennyi zajlott le a labdarúgó NB lll-ban. Volt kő.tük jó és rossz, érdekes és kevésbé é-dekes, de csak nagyon kevés akadt, amelyén nem küzdött volna lelkesen a két csapat. így volt ez a Ganz-MAVAG-Székesfehérvári MÁV Előre mérkőzésen' is, amelynek egyik jelenete a képen is látható. A csoportelső fővárosi együttes nagy fölényben játszott, de csak nehezen tudta, 1:0 arányban, biztosítani a két pontot. Ez a mérkőzés tavasszal is nagy jelentőségű lehet a bajnoki cím megszerzése szempontjából, hiszen mindkét csapat esélyes az első helyre! Értékelésünk a labdarúgó NB lll-ról a 3. oldalon. I percen belül a 100 métert, 1958-ban. Meloourna-ben kezdte és 1961-ben Tokióban fejezte be olimpiai pályafutását. A japán fővárosban ugyan csínytevése — emlékbe haza akarta vinni az egyik zászlót — kizárták az olimpiai csapatból, eltiltották a versenyzéstől és csak évek múl­tán bocsátottak meg neki. A szavazásban való elsősége újabb elégtételt jelent számára, hiszen olyan kiválóságokat előzött meg, mint az autós Brabham, a hosz- szútávfutó Elliott és a tenisze­ző Laver, S ha már teniszről van szó... Az év első nagy meglepetését a teniszező Mark Edmondson sze­rezte, az ausztrál bajnokság megnyerésével. A jóformán is­meretlen 21 éves játékos két esztendővel ezelőtt még az egyik vasárukereskedés takarítójaként dolgozott, s a bajnokságon, élet* első nagy versenyén tulajdon­képpen az első fordulóban győ­zött a legnehezebben, amikor az osztrák Feigl ellen csak mér­kőzéslabdák hárítása után nyert A döntőre már megjött az ön­bizalma és nagyszerű játékkal győzött Newcombe, a korábbi wimbledoni bajnok ellen. MONTREAL A szerveiők nyugodt: k Fehérdy Iván: Az olimpiai lé­tesítmények építésének jelenle­gi állására jellemző tény: az olimpiai falu épületeinek külső munkálatai befejeződtek és a belső, szerelési munkák is a legjobb ütemben haladnak. Ja­nuár 15-től kezdve hetenként hatvan lakás teljes bebútorozá­sát tervezik. Az olimpiai sta­dion építői egyébként, a koráb­bi tervekkel ellentétben kará­csonyra hatnapos szabadságot kaptak és január 1-től a ko­rábban bevezetett vasárnapi mű­szakok is megszűntek. „A jelen­legi munkatempót már nem le­het tovább fokozni — hangoz­tatta Goldbloom, az olimpiai építkezések ellenőrzésére kine­vezett québeci miniszter. — Szé­SFoly tatás • 7. oldalon.) i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék