Népsport, 1976. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-19 / 16. szám

4 NÉPSPORT XXX!!. 16. ♦ 1976. január 19. ÚSZÁS Uszoda az Hiúsági házban 1976 — úszóév. Egy művelődé­si, illetve ifjúsági ház milyen szerepet játszhat az úszás ok­tatásában? Tavaly novemberben adták át a Belvárosi Ifjúsági Háziban működő' Tanuszodát. Kadlecsik Mártonnal, az egyik testnevelő-úszóedzővel beszél­gettünk munkájáról. — Mit jelent ifjúsági has­ban edzősködni? — Tudomásom szerint ez az egyetlen tanuszoda, amely ifjú­sági házon belül került felépí­tésre. tehát nemcsak a főváros­ban, hanem az országban is az első ilyen kezdeményezés ... Impozáns, korszerű épület, a mai legmodernebb módszerrel épült az uszoda. A medence 25 méter hosszú és három, egyen­ként három méter széles pálya kialakítására alkalmas. Légkon­dicionáló és vízszűrő készülékek gondoskodnak az igények kielé­gítéséről, a higiéniáról, az egész­ség védelméről. A kis nebulók — naponta közel kétszázan ér­keznek a kerület hét iskolájából — örömmel ismerkednek a víz- zeL — Hány éves korban kez­dik az úszásoktatást? — A legnagyobb létszámú kor­csoport az ötödik osztályosok oktatására épül, ők a hát- és gyorsúszás alapjait sajátitják el évi tizenhat óra alatt. Sokkal kedvezőbb a testneveléstagoza­tos iskolában tanulók helyzete, akik az első-második osztály­ban, évi negyvenöt óra kereté­ben a mell-, a hát- és a gyors­úszást tanulják, jóval alaposab­ban. Hátrányos, hogy kevés a tornára szakosított osztály, mert ezek létrehozása függ a torna­terem nagyságától, s felszerelt­ségétől. — Nem bánják, hogy mun­kájuknak nincs látványos eredménye? — Nekünk sokat jelent, hogy segítségünkkel nagy számú fia­tal ismerkedik meg az úszás­sal. Ez hét-nyolc éves korban még könnyebben megy, mint ké­sőbb. Az úszáson keresztül meg-' szeretik a gyerekek a sportot, s ennek folytatását később igénylik. Emellett még említés­re méltó, hogy az iskolák kap­csolatban állnak sportegyesüle- tekkei, amelyeknek az úszóedzői, illetve különféle más sportágak oktatói többször részt vesznek a foglalkozásokon, s a jó mozgá­sú fiatalokat egyesületükbe „csá­bítják”. A Molnár utca 9. jól ismert a belvárosiak körében. A ház föld­szintjén az uszodát, első emele­tén az apró tornatermet talál­juk ... Helyhiány miatt ebből alakították ki a kondicionáló termet Itt mozgássérült, torná- ból — részben vagy teljesen — felmentett, vagy .betegségből fel­épült gyermekeket foglalkoztat­nak. Ez kiegészítő része a gyógyúszásnak, amelyet külön testnevelő tart az előbb emlí­tett csóportoknak. — Hogyan összegezné a szakember tapasztalatait? — Az úszás minden gyerek­nek, s minden felnőttnek szük­séges! A víztől való félelem ki­zárólag gyermekkarban szüntet­hető meg. (hargitai) TÖMEGSPORT Bosszúságok Bánkúton A legkisebbek az első lépéseket teszik a havon Belépés nemcsak tornacipőben! A iiétfői színhely: Budapest, Petőfi gimnázium Negyvenedik adásához ér­kezett a Magyar Rádió ifjú­sági osztályának a Népsport szerkesztősége, az OTSH és a Magyar Diáksport Tanács által támogatott Belépés nemcsak tornacipőben! című népszerű tömegsport műso­ra. A játékos sportvetélke­dőre január 19-én, hétfőn délután Budapesten a Petőfi gimnázium tornatermében (I. Attila u. 43.) kerül sor. A játszani vágyók 14 órától kü­lönböző szellemi és fizikai selejtezőkön vesznek részt. A döntőket 17 és 18 óra között a Petőfi-adón „élőben” sugá­rozzák. A Belépésre a belé­pés, mint mindig, ezúttal is ingyenes. Áz úgyhevezett Kihívás ke- , rétében,., amelyre egyébként a jövőbén is bármely közös­ség, bármely sportágban ne­vezhet, most kosárlabda- mérkőzés szerepel a prog­ramban. A többi játék egye­lőre hadd maradjon titokban, annyit azonban elárulhatunk, hogy nagy szerepe lesz az ügyességnek, a találékony­ságnak. Ezúttal is gondoltunk azok­ra, akik nem lehetnek ott az adás színhelyén, de sze­retnek játszani, nyerni. A közönségkérdés helyes megfejtői között értékes ju­talmakat sorsolunk ki. Molnár Adorjánt sokan kine­vették, talán még hóbortosnak is tartották — ötleteiért. Már hogy is ne tartották volna annak, amikor egyszer azzal állt elő, hogy teremtsenek vitorlás éle­tet Borsodban, máskor meg az­zal: használják ki jobban a ter­mészetadta lehetőségeket és épít­sék meg Bánkúton a sízők para-. di csomót. Hogy mennyit talpalt, kilincselt, amíg a hitetlenkedők- ből is partnerek lettek, azt csak az állami és a társadalmi szer­vek hivatalaiban tudnák meg­mondani. Tény, hogy nyáridőben a Má- lyi-tavon vitorlások szelik a vi­zet, sőt versenyeket rendeznek, télen pedig ezrek és ezrek ke­resik fel Bánkútat a sízés és szánkózás végett. Mindez akkor jutott az eszem­be, amikor Molnár Adorján jog­tanácsossal, a Bánkúti Síklub ügyvezető elnökével nekivágtunk a Bükknek, hogy személyes ta­pasztalatokat is szerezhessek a síparadicsomban. o Miskolcon nyoma sem volt a hónak. Lillafüred után, Ómassa előtt már fehér volt a táj, az út pedig jeges. Lassan, szinte lé­pésben haladt a kocsi. — A Borsod megyei termé­szetbarátok évtizedes tapasztala­tokat szereztek az időjárást vi­szonyokról — emlékezett visz- sza a síparadiesom megépítésé­nek történetére a síklub elnöke. — Megállapították, hogy Bán­kúton, a Bálványos környékén 'található a legkorábban hó, s ott is marad meg a legtovább. Megfigyelték, hogy sokszor még, áprilisban is alkalmas sízésre. Először a MÉMTE tisztított meg pályát, s épített egy felvonót. Mind a kettő kezdetleges volt. Néhány, téli sportot kedvelő ba­rátommal feljöttünk sízni, s megállapítottuk, hogy a terület sokkal több és nagyobb lehető­séget kínál a jelenleginél. Ez valamikor a hetvenes évek ele­jén volt. Ma már hét lesiklö- pálya és négy felvonó áll rendel­kezésre, s a létesítmények kö­zül kettő éjszakai sportolásra is alkalmas, mert villanyvilágítás­sal is elláttuk. Ómassa után, az úgynevezett harmincperces pihenőnél, ko­csink kormányozhatatlanná vált. Háromszor is nekirugaszkodtunk az emelkedőnek, a kerekek, csak forogtak, de nem birkóztál! meg a jéggel, amely páncélként bur­kolta az utat. — Látod, ez a bosszúság! A tanács, az erdőgazdaság, az is­kolák, a megyei sporthivatal, a vállalátok fogtak össze, hogy a pályákat, a felvonókat elkészít­sék, megteremtsék a sportolási lehetőséget. Arra viszont már nem telik, hogy az egyébként is nehezen járható utat ilyenkor legalább homokkal, vagy trosz- kával felhintsék. Tudod, hány kocsi akadt el itt vasárnap? Vagy száz! Bizony, aki úgy járt, mint én — gyalogosan teszi meg az utat, s ráadásul cipeli a felszerelést, az elemózsiát, esetleg a kiskorú gyérekét szánkóstól —, az meg­gondolja, hogy másodszor fel­keresse-e a síparadicsomot. legszorosabb értelmében összefu­tottam — tetszetős íveléssel 'sik­lott felém, majd elegáns mozdu­lattal blokkolt — Fekete János síszakoktató volt — Mi már befejeztük — mu­tatott síbotjával a szedelözködők felé, akik lehettek vagy tizen­öten —, de a kezdők még gya­korolnak a Bálványos alatt. Mire azonban felérnek a túristaházba, addigra mi is ott leszünk! Kissrác viharzott el mellet­tem, mintaszerű „tartással”, nem lehet több hatesztendősnél. — Tóth Tihamérnak hívják — nézett utána a szakoktató, majd hozzátette: — édesanyjával jött fel a BTSH és a Budapest TOVRIST szervezte egyhetes sí­tanfolyamra, Itt kötött először silécet a lábára. Ahhoz képest igazi menő! A ház — hivatalos nevén a Panoráma Szálloda és Vendég­látóipari Vállalat túristaszállo- dája — majdhogynem üres volt. Csupán a tábla hivalko­dott feltűnően a falon: az ét­teremben csak a felszolgált éte­lek fogyasztható'.!! © © A gyaloglásért, az akaratlan jégtáncért a természet kegyet­len, mégis csodálatos látványa sem kárpótolt: a fák százait döntötte ki a vihar gyökeres­től, mert nem bírták el a- rá­juk rakódott jégpáncél terheit. A fák állva haltak meg! Szürkült, mire felértünk, de a sífelvonók még duruzsoltak. Az első ember, akivel a szó Elsőként dr. Papp György és felesége, valamint a fiúk tele­pedett le jóleső fáradtságérzettel az asztal mellett. A férfi kész­séggel sorolta: — Vissza-visszatérő vendégek vagyunk. Év közben a szövetke­zeiben, ahol mind a hárman dol­gozunk, csak azért túlórázunk, hogy telente legalább egy-egy hetet itt tölthessünk Bánkúton, a tanfolyamon. Az oktatók ki­tűnőek, a sífeltételek a lehető legkedvezőbbek, a kellemetlen­ségeket pedig elviseljük! Közben megjöttek a többiek is. Nők, férfiak, fiatalok, közép­korúak, akik vállaltál! a hétszáz- húszforintos költséget, csak azért, hogy megtanuljanak síel­ni, illetve tudásukat továbbfej­lesszék, no, meg azért is,; hogy hat napot a jó levegőn, kellemes környezetben tölthessenek el. — Reggeli tornával kezdjük a napot — újságolta dr. Papp Györgyné. — Kilenc órakor kez­dődik a délelőtti oktatás. _ majd rövid ebédidő után a délutáni. Itt tanultam meg sízni, s sze­retni a természetet. — Én most vagyok itt először, de nem utoljára — szólt közbe Varga Sándorné, az Eszakmu- gyarországi Tervező. Vállalót műszaki rajzolója. — Nem állí­tom, hogy síbajnok vagyok, de odáig eljutottam, Hogy élvezem a siklást, a jó levegőn való moz­gást. Éppen ezért elhatároztam, hogy ameddig hó lesz a Bükk- ben, minden szombaton és va­sárnap feljövök. Az önköltséges tanfolyamnak ez is a célja. Megtanítani az embereket a mozgásra, a' sízés­re, az egészségesebb életmódra. Az oktatók, Fekete János és Tóth Dezső nemcsak a sízésre tanítják meg a résztvevőket, ha­nem tanácsokat is adnak az ott­honi testedzéshez, a szabad idő hasznos és célszerű eltöltéséhez. — Igazán kellemesen éreznénk magunkat, ha nem érnének ben­nünket naponta kellemetlen bosz- szúságok — vette át ismét a szót dr. Papp György. — Má­sodosztályú a szálloda, de csak hideg vízzel lehet mosakodni, tisztálkodni. Az etterem reggel nyolckor nyit és gste nyolckor zár. A televíziókészüléket este 10 órakor, ha tetszik, ha nem, ki kell kapcsolni. Olyan dolgok ezek, amelyekről sem a Bán­kúti Síklub, sem a Budapest TOURIST nem segíthet. Aki vi­szont segíthetne, az semmibe veszi a kollektív érdeket! ★ Bánkúton az önköltséges sí­tanfolyam résztvevőin kívül so­kan keresnek —, s még többen keresnének felüdülést, kikapcso­lódást, szórakozást a téli hóna­pokban. Amennyire örvendetes és dicséretes az az áldozatválla­lás, amit az illetékesek tettek a síparadicsomért, annyira bosz- szantó, hogy nem orvosolják az apró. s könnyen orvosolható kellemetlenségeket. Mert az érthető, hogy . egyik évről a másikra nem építhet­nek úi, autóbuszokkal is jár­ható utat. Az viszont már ke­vésbé, hogy a meglevő járható-, ságáról nem gondoskodnak, s ezzel esetleg százakat foszta­nak meg a téli sportolás örö­meitől. Ami pedig a túristaszállodát illeti: tavaly, amikor a házak új gazdára találtak, elhangzott az Ígéret, amely szerint a túris­tákat, a term észetked velőket semmüven vonatkozásban sem károsítják meg. Ez alól Bánkút sem lehet kivé­tel!' Varga Gyula JÉGKORONG Újabb vereségek Románia—Magyarország 6:5 (2:3, 3:1, 1:1) Bukarest, Augusztus 23. Stadion, 4000 néző. Annak ellenére, hogy a két csa­pat majdnem ugyanabban az ösz- szeállftásban játszott, mint szom­baton, sokkal szorosabb végered­mény született. A magyar csapat ezúttal higgadtan, jól kezdett és az első harmadban 0:2 után 3:2 arányú vezetést Szerzett. A folyta­tásban a hazaiak 5:4-re átvették a vezetést, s ezután óvatos lett a játék. Az utolsó harmadban mind­két csapat egy gólt ütött, s így alakult ki a 6:5-ös végeredmény, ami a látottak alapján, reálisnak mondható. Románia ifj.—Magyarorszác ifj. 8:4 (3:1, 3:2, 2:1) Dunaújváros, 1000 néző. Vezet­te: Messinger, Zsitva V. Románia: Fekete — Balogh, Teodoriu, Cavacu, Prokop, Gra- cünaru. Cs: Marinescu, Lukács. Antal, Nagy, Dániel, Erőss. Bo­gosa, Dumitrache, Andre. Petres, Amortila, Manu, Baradics. Edző: Alexandru Kalamár és Mihail Flaimaropul. Magyarország: Veres — Bálint Tóth, Kiss, Legéndi, Szajlai. Gs: Poznik, Farkas T., Csatai, Fekete, Fodor, Zoliéi, Rajcsányi P., Raj- csányi L.. Szabó Gy., Garas, Szarka, Térjék, Szilveszter. Edző: Orbán György és Tichy Lajos. Gólütő: Amortila (3. perc), Bálint (6. perc), Andre (18. perc), Nagy (19. perc), Er"ss (23. perc), Prolop (24. perc), Dániel (27. perc), Szajlai (33. nerc), Zoliéi (35. perc), Prokop (46. perc). Lu­kács (49. perc), Szajlai (55. perc). Kiállítás: 11 perc Romániánál, 7 perc Magyarországnál. A román csapat ezen a mérkő­zésen is megérdemelten győzött. A magyar csapat jobban látszott, mint a szombati mérkőzésen, de ez a keményen játszó, taktikusan korongozó románok ellen kevés volt. Sl BIATLON OB Moronglövés sítalpakon Bardóczl László és a Bp. Honvéd grázott Kékestetőn napos idő, friss, gyors hó és jól előkészített pálya várta a kisöbű puskás felnőtt biatlon sprintbajnokság indu­lóit. A percenként rajtoló ver­senyzők teljes erőbedobással kezdtek, 'mert a rövid, lőgya- korLatokkal megszakított tá­von csak az számíthatott győ­zelemre, aki végig „vágtázza” a 10 km-t. Persze, emellett cé­lozni is tudni kellett, mert 2.5 km-kénit fekvő helyzetben, hét és fél km-nél álló helyzetben kellett eltalálni az 5-ös do­minó pontjaihoz hasonló lő- táblára elhelyezett négy, il­letve 12 cm átmérőjű üvegko­rongokat. Ez a ziháló tüdő miatt nehezen „megszelídíthe­tő” puskával nem kis feladat. Aki pedig nem talált, annyi büntető kört (150 m) futott to­vábbhaladás előtt, ahány korong fennmaradt a táblán. A 150 m- es büntetőkor teljesítése 30—40 mp-es hátrányt jelentett. A végső győzelmet végül Is gyenge lőeredmsnye ellenére, a kitűnően , futó Bardóczi László szerezte meg a jobb lő-, de gyöngébb futóeredményt teljesí­tő junior Dosek Ágoston és a 20 km-es bajnok Kovács József előtt. A csapatgyőzelmet az egységes, közepes eredményeket elérő Bp. Honvéd versenyzői szerezték meg. Verseny közben egy sajnálatos sérülés is történt. A bajnoki címre esélyes Szöllősi István (Honvéd Papp SE) a gyorspálya egyik kanyaróba bukott. Súlyos sérülésekkel szállították a hat­vani kórházba. A háromnapos bajnokság el­ső két naojának gyors mérlege: kitűnő idő, megfelelő hóviszo- nyok. izgalmas küzdelmek. Egy- egy egyéni bajnokságot nyert eddig az Újpesti Dózsa és a Gyöngyösi Vasutas versenyzője, a Bp. Honvéd pedig megsze­rezte mindkét csapatbajnoksá­got. S ennek alapján a hétfőn megrendezésre kerülő 7.5 km- es váltóba jnokság egyik nagy esélyesévé lépett elő. 10 km sprint. Bajnok: Bardóczi László (GYVSC, edző: Horváth Béla) 5 büntetőkor — 45:58, 2. Doselc (Vasas) 4 — 46:57, 3. Ko­vács J. (U. Dózsa) 4 — 47:26, 4. Tagseherer (Bp. Honvéd) 3 — 48:03, 5. Rosivall (Vasas) 5 — 49:59, 6. Boros (Bp. Honvéd) 8 — 50:01. Csapatbajnok: Bp. Honvéd A (Tagseherer, Boros, Brucker) 2:30:44, 2. Vasas 2:34:11, 3. SKSE 2:34:16. ★ A bajnoksággal egyidöben 1 ju­nior és ifjúsági sprintversenyre Is sor került, amely az alábbi ered­ménnyel zárult. Juniorok. 10 km: 1. Faklen Pál (TJ. Dózsa) 4 — 53:30, 2. Kőnigh (Bp. Hofivéd) 9 — 1:02,08, 3. Ep- fetein (Bp. Honvéd) 9 — 1:04:39. Ifjúságiak. 10 km: 1. Palácsik (H. Papp SE) 6 —» 57:45. » A biatlonbajnokságot rendező Bp. Honvéd a sífutó nők és után- pótiáskorú férfi versenyzők részé­re a kékesi Pezső-kő környékén jól sikerült a sífutó-versenyt ren­dezett. Több mii t 100 induló állt’ rajthoz. A győzelmeket általában az esélyes versenyzők szerezték meg. i Eredmények. Férfiak. Junio-ok. 12 km: 1. Németberta (BKV Elő­re) 52:40. 2. Ambrus (BKV Elő­re) 1:02:02. Ifjúságiak. I. kcs. 9 km: 1. Dosek B. (Vasas) 39:17. 2. Papp (SKSIS) 41:41, 3. Cseh (Va­sas) 42:24. II. kcs. 6 km: 1. Ro- zinay (Vasas) 26:45, 2. Farkas (BKV Előre) 28:20. 3. Pál (Hon­véd Papp SE) 29:52. Serdülők. 3 km: 1. Kovács (Vasas) 12:41, 2. Máté (Bp. Honvéd) 14:55, 3. Né­meth (Vasas) 15:10. Nők. Felnőttek. 6 km: 1. Kap­ros (Vasas) 28:42, 2. Gellei (Va­sas) 29:50. Juniorok. 3 km: 1. Bo­nt (SKSE) 17:07, 2. Süttő (Vasas) 17:13. Ifjúságiak. I. kcs. 3 km: 1. Ozse (Vasas) 14:24, 2. Martinkó (SKSE) 14:53, 3. Gamgz (BKV Előre) 15:21. II. kcs. 3 km: 1. Si­mon (Vasas) 15:09, 2. Molnár (Nagykőrös) 17:05, 3. Gaál (Gy. Zalka) 17:30. Serdülök. 3 km: 1. Sípos (Vasas) 16:29, 2. Fancslk (SKSE) 17:56, 3. Szlivka (SKSE) 18:05. ★ A Kékestető északi oldalán fek­vő sípályákon még mindig volt versenyzésre alkalmas hó, Igaz, hogy rövidített pályán, de a nagy érdeklődésre való tekintettel vé­tek lett volna kihagyni a verseny­zési lehetőséget. A Kékesi Sas SC 350 m hosszú, 150 m szintkülönb­ségű, 32 kapuval nehezített kétfu- tamos műleslkló versenyén 128 versenyző indult. A jeges, kérges hóra esett friss porhó csak a me­zőny elején induló felnőtt verseny­zőknek kedvezett. Bukás és kapu­kihagyás miatt igen sokan kény- i szerültek a verseny feladására, de a megfelelő technikai tudással ren­delkező versenyzők színvonalas küzdelmet vívtak. Külön pályán rendezték 38 benevezett úttörő versenyét, amelyben sok tehetsé­ges gyermek bontogatta szárnyalt. Eredmények. Férfiak. Felnőttek: ,1. Kovács (K. Sas) 61.01 mp, 2. Gazdig (K. Sas) 61.66, 3. Borsos (K. Sas) 63.27, 4. Takáts (Bo. Honvéd) 67.89, 5. André (TJ. Dó- zs ) 79.64, 6. Szilágyi (BKV Elő- ( re) 81.87. Ifjúságiak: 1. Csiszár (U. Dózsa) 66.13, 2. Csanádi P. (BKV Előre) 74.09. 3. Fejér (Bp. Hon­véd) 96.45. Serdülők: 1. Novék (tT. Dózsa) 79.18, 2. Forral (TJ. Dó­zsa) 94.87, 3. Völgyesl (Bp. Hon­véd) 95.27. Úttörők: 1. Kriszt (Bp. Honvéd) 27.1, 2. Sik (Bp. Honvéd) 29.4. 3. Jáki (Külker SC) 32.2. Nők. Felnőttek: 1. Peltzer (K. Sas) 74.40, 2. Fontos (OSC) 75.55, 3. Gubacsi (Külker SC) 97.90. If­júságiak: 1. Bácsi (K. Sas) 77.07. 2. Sztrilich (OSC) 82.43, 3. Egri (BKV Előre) 88.89. Serdülök: 1. Anjok Cs. (OSC) 82.68, 2. Horváth (K. Sas) 108.28. 3. Kecskemétbv (OSC) 113.71. Úttörők: 1. Vér (BKV Előre) 2S.1. 2. Ariok 7,s. (OSC) 37.4, 3. Végh (OSC) 50.2. A HÉT SPORTESEMÉNYEI TÖBB NAPOS Egész héten: sakkozóink kö­zül Porubszky Mária egyéni vi­lágbajnoki körmérkőzésen Te- mesvárott, Faragó Wijk aan Zeeben, Forintos és Szilágyi Péter Szófiában, Szilágyi György és Sápi Lipcsében, Hon­fi Majdenekben, Portisch Fe­renc, Kluger, Forgács és Ko­vács Márta Újvidéken szerepel nemzetközi versenyen. Folyta­tódnak a röplabda Téli Kupa mérkőzései. Szerda—-csütörtök: felszabadu­lási nemzetközi gyorskorcso­lyázó emlékverseny a városli­geti Műjégpályán. Csütörtök—vasárnap: a XI. téli úttörő-olimpia havas szá­mainak országos döntői Kősze­gen. Péntek—vasárnap: labdarú­gó teremtorna Miskolcon. Ro­mán nemzetközi asztalitenisz­bajnokság magyar indulókkal Bukarestben. A BVSC férfi és a Savaria női asztalitenisz-ver­senyé. Szombat—vasárnap: folyta­tódnak a vízilabda Felszabadu­lási Kupa mérkőzései. Martini Kupa férfi tőrvenseny magyar indulókkal Párizsban. Buda­pest felnőtt fedettpályás atléti­kai bajnoksága az Olimpiai Csarnokban. Gyorskorcsolyá­zóink Csehszlovákiábán szere­pelnek nemzetközi versenyen. SZERDA A jégkorong-bajnokságért: Volán — FTC, Újpesti Dózsa — BVSC, Lengyelország—Magyar- ország Európa Liga asztalite­nisz-mérkőzés Lengyelország­ban. CSÜTÖRTÖK Olaszország — Magyarország te­nisz fedettpályás EK-mérkőzés Bolognában. > SZOMBAT A jégkorong-bajnokságért: Újpesti Dózsa —BVSC. VASARNAP Magyarország — Spanyolország tenisz fedettpályás EK-mérko- zés Szegeden. A Vasas sífutó- versenye Galyatetőn, Dózsa.Ti­bor síugró emlékverseny Mát­raházán. A síelők Baudis Kupa lesiklóversenye Galyatetőn. A Bp. Spartacus ifjúsági fedett­pályás atlétikai versenye Bu­dapesten. A gyeplabda Terem Kupa negyedik fordulója Bu­dapesten. Közöljük, hogy 1976 január 15—január 21 között LELTÁR MIATT ZÁRVA TARTUNK. Fenti idő alatt az árusítás és postai kiszállítás szünetel. SPORTPROPAGANDA VÁLLALAT, ' Terjesztési Iroda és Nyomtatványbolt. RÁDIÓ, TÉVÉ Hétfő. Rádió. Kossuth-adó, 22.15: Sporthírek. Petöfi-adó. 6.20: Torna. 9.23: Délelőtti torna. Munkahelyi testnevelés. Tele­vízió. Szlovák tv. II., 17.55: Sporthíradó. Jugoszláv tv II., 21.25: Sport — karikatúrában. Kedd. Rádió. Kossuth-adó, 22.15: Sporthírek. Petöfi-adó. 6.20: Torna. 9.23: Délelőtti tor­na. Munkahelyi testnevelés. Te­levízió. Budapest, 8.00: Tévé- torna. (ism.) 20.00: Tévétorná. 21.50: Csapatjáték és taktika a labdarúgásban. Angol filmsoro­zat. III. rész: A védő játék négy legfontosabb eleme. Szlovák tv. 18.10: Autó-motor revü Szlo­vák tv. 11., 20.00: Világsport.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék