Népsport, 1976. március (32. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-28 / 75. szám

XXXII. 75. ♦ 1976. március 28 8 NÉPSPORT A KÜLFÖLD SPORTJA • REVÜ KÜLFÖLD SPORTJA • REVÜ • A KÜLFÖLD Debbie folytatja Az ausztrálok új ,,csodavágtá­zó járói, Debbie Wallsről van szó, aki a napokban ünnepelte ti­zenötödik születésnapját. Az új- déi-waüesi kislányra december­ben figyeltek fel, s egy hónap­pal később már hírt adtunk ar­ról, hogy Sidneyben 100 m-en 11.1 mp-cel győzte le a felnőt­tekeit. Igaz, ehhez az időhöz erős hátszél segítette, de futott ezután teljesen valósan is 11.3- *t, és ami még többet mond, 200 m-en 22.8-at. Ezek az ered­mények korcsoportjában világ­csúcsnak számítanak. S Debbie folytatja sikeres szereplését. Legutóbb az ausztrál bajnoksá­gon mindkét vágtatávon harma­dik lett és ezzel biztosította he­lyét a montreali csapatban. Az ausztrál szakemberek szerint nem is fut, hanem szalad, hal­latlanul könnyedén, lazán, csak­nem repül! S tudnunk kell még azt is, hogy otthonában, a kis Emmaville-ben csak egy labda­rúgópályán edzhet és csekély 600 km-t kell utazni Sddney- be, hogy a műanyag pályával is­merkedjék. Ken Stewart, az olimpiai csapat egyik edzője vette szárnyai alá és már Mont­realban betörést vár tőle. Már tizenheten A 100 méteres női gyorsúszás 1 perces álomhatárát, annak Idején még 1962 szeptemberé­ben Dawn Fraeer, az ausztrá­lok olimpiai bajnoknője törte meg — 59.5 másodperces idejé­vel. Két évvel később állította fel 58.9 mp-es, több esztendőn át fennállt világcsúcsát. A fej­lődésre jellemző, hogy a Né­met Demokratikus Köztársaság­ban már tizenhét úszónő ért el 1 percen belüli eredményt. Az egy percen belüliek klubjának újabb tagja a 15 éves Petra Priemer. A lipcsei kislány. a minap 58.11 másodperces kiváló időt úszott. Ender világcsúcsa (56.22) mellett egyébként még Krause (57.33) és Franké (57.82) teljesített az NDK úszónői kö­zül 58 másodpercen belüli időt, további hat versenyző pedig 59 másodpercen belüli teljesítményt ért el a klasszikus távon. Vízilabdamezőny Alakul az olimpiai vízilabda- torna mezőnye. Montrealban csak tizenkét csapat indulhat. Kanada (a rendező) mellett az elmúlt évben Caliban rende­zett világibajnokság első hat helyezettje: Szovjetunió, Ma­gyarország, Olaszország, Kuba. Románia és Német SZK, to­vábbá a Pán-Amerikai Játékok győztese Mexikó már megsze­rezte a jogot. A kilencedik résztvevő Hollandia, a világbaj­nokságon hetedik helyezést szer­zett csapat az afrikai selejtezőn győztes, de az indulásról le­mondott Nigéria helyett került a mezőnybe. A további három helyre az ázsiai, óceániai és európai selejtezők győztes csa­pata jut. Az európai selejtezőt április 22 és 25 között Nyugat- Berídnben rendezik Jugoszlávia, Görögország. Spanyolország, Svédország és Nagy-Britannda válogatottjának részvételével. Nastasc fizetett A közelmúltban beszámoltunk Nastase eltiltásáról. Mint emléke­zetes az ATP (a hivatásos teni­szezők szövetsége), még az elmúlt évben Kanadában rendezett nem­zetközi bajnokságon tanúsított sportszerűtlen viselkedéséért, hat­ezer dolláros pénzbüntetéssel súj­totta a kiváló román teniszezőt. Nastase a többszöri felszólítás el­lenére sem járult a kasszához, mire az ATP a nemzetközi szövetséggel egyetértésben, felfüggesztette já­tékjogát, s egy évre eltiltotta. A legújabb jelentések szerint, Nas­tase most kifizette a büntetést — amelynek összegét egyébként a kanadai ifjúsági teniszsport fej­lesztésére fordítják — és játékjogát visszakapva, újra részt vehet vala­mennyi versenyen. De az amerikai Connors múlt heti legyőzése után, Palm Springsben újra leléptették. Az amerikai Tanner 6:3, 3:1 arányú vezetésénél a játékvezető tévedé­sei miatt abbahagyta a játékot, leült egy székre és megvárta lelép­tetését ... Kár érte, hiszen ha ját­szik, s csak a játékra összpontosít, oem nagyon talál legyőzőre ... Bonaparte; Havannából Tenyere akár a péklapát, lába legolább 45-ös. Korszerű, jó technikával úszik mellen, s fel sem tűnne a Komjádi-uszodában. a nemzetközi versenyre bemelegítők seregében, ha nem lenne a bőre színe néhány árnyalatnyival sötétebb a többiekénél. A dél­előtti programban még nem kerül rá sor, társáért és barátjáért, a gyorsúszó Nodáért szurkol a lelátón, majd készséggel vállalko­zik a beszélgetésre. Jorge Sixto Bonaparte Vichy Kubából, Havan­nából érkezett Budapestre ... — Milyen számban indul? — Csak vasárnap versenyzők, délelőtt 100. délután 200 mellen. Ez a legerősebb két számom. — Milyen eredményt vár? — Egyszerűen csodálatos ér­zés volt edzeni ebben a remek uszodában, ragyogó a vize, igy mindenképpen szeretném meg­javítani 1:15-ös és 2:50-es egyé­ni csúcsaimat. — Ezek az idők, bizonyára nem sértjük meg, még nem érik el a nemzetközi színvona­lat. Hogyan lehetséges, hogy mégis ilyen hosszú utat érde­melt ki teljesítményével? — Nálunk, Kubában óriási erőfeszítéseket tesznek az úszó­sport népszerűsítéséért. Azt, gondolom, mondanom sem kell, hogy a forradalom győzelme után nulláról indultunk ed, hi­szen addig legfeljebb a dúsgaz­dag tőkések gyerekei járhattak a magánkézben levő uszodákba. Ma, szerencsére egészen más a helyzet... — Máris népszerű lenne az úszás Kubában? — Ezt egyelőre nem állíthat­nám, de mintegy másfél ezer igazolt versenyzőnk rendszere­sen és a lehetőségekhez képest korszerűen végzi edzéseit. — Apropó, lehetőségek: mi­lyen manapság az uszodahely­zet? — Havannában 15 ötvenm-éte- res uszoda van ós évente álta­lában további 6—7 uszodát épí­tenek. — Klubokra, iskolákra épül a kubai úszósport? — Nem. Az egész országot hat körzetre osztották fel, s terü­leti versenyeket, bajnokságokat rendeznek. Most egyébként szű­kítik a kört, jövőre már csak négy úgynevezett divízió ma­rad, így élesedik majd a ver­seny és remélhetőleg javulnak az eredmények. — Mit csinál, ha nem úszik? — Mivel 16 éves vagyok, kö­zépiskolába járok. Mégpedig egy kitűnő bentlakásos iskolá­ba, amely a forradalmi har­cokban mártírhalált halt Mar- oelo SaJado nevét viseld. Sala- do úszással, vízilabdával és egyéb vízisportokkal foglalkozó testnevelési főiskolai profesz- szor volt. Lehet, hogy véletle­nül, lehet, hogy éppen emiatt, de ez az iskola a havannai úszó- élet egyik központja. — Hogyan telik el egy napja? — Regigei fél hatkor kelek, héttől délelőtt fél 12-ig van tanítás. Utána megyek az első edzésre, majd pihenek, dél­után négyig. Ekkor van a második edzés. Mindkét gya­korlás általában két-két órát tart. — És este? Marad még va­lami másra is ideje? — Hát persze! Nagyon sze­retek olvasni, a kalandregények tartoznak a kedvenceim közé. No, meg természetesen a tele­vízió ... Jó kedélyű fickónak ismernek a barátaim, s ez így is van: a humoros, zenés mű­sorokat soha nem hagyom ki. — Sok sportágban már a leg­magasabb csúcsokig is eljutot­tak a kubaiak. Vajon sikerül­het-e ez az úszásban? — Nagyon bízunk benne. Igaz, Montrealban még egyikünk sem lehet ott, de Moszkvára na­gyon készülünk. — Nem gondoltak arra, hogy ebben a sportágban is külföldi edzőt kellene szerződtetni? — Azt hiszem, elég sokat jár­nak külföldre a mi edzőink ah­hoz, hogy ellessenek valamit az úszás tudományából. Az én edzőm, Eulogio Alberti) Rodri- gez például volt már az Egye­sült Államokban, s gyakran jön íalóbusz *76 4- Laké Piacid városa ugyan majd csak négy év múl­va, 1980-ban várja a világ legjobb téli sportolóit, de a televíziós társaságok vitája máris javában folyik. A kö­vetkező téli olimpia rendezői ugyanis az ABC társaságot részesítették előnyben, s ezért a vetélytárs CBS és NBC amerikai társaságok most a Nemzetközi Olimpiai Bizott­sághoz fordultak panaszukkal. A két társaság többek kö­zött Lord Killaninnak, a NOB elnökének is tiltakozó leve­let küldött. 4- Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában első al­kalommal rendezték meg az iskolás korú fiatalok ázsiai birkózóbajnokságát. A csak kötöttfogásban lebonyolított versenyen, a fiatalokat testsúlyuk és életkoruk alapján, egyaránt külön-külön csoportokba sorolták. Irak fiataljai szerepeltek a legjobban, a tizenhárom számból tiz első helyezést szereztek. 4- Nicola Pietrangeli személyében új kapitány került az olasz Davis Kupa teniszcsapat élére. A most 43 éves, egykori kiváló játékos, bajnok-elődje, Gardlni helyét fog­lalta el, akinek működését egyébként nagyon élesen bírálta az utóbbi időben. 4- Kanada férfi kézilabda-válogatottja több hetes edző- táborozáson, a Német Szövetségi Köztársaságban készül az olimpiai tornára. 4- Collombin, a svájciak 25 éves kiváló sizője, az évad első versenyén, Val d’lserében — mint annak idején jelentettük — súlyos sérülést szenvedett. Szapporóban nyert olimpiai ezüstérme megvédésére még csak kísérletet sem tehetett Innsbruckban. Több mint háromhónapos ápolás után a napokban hagyta el a kórházat. 4- Érdekes vívóversenyt rendeztek Londonban. A fő­város különböző középiskoláiban folyó vívótanfolyamok résztvevői mérhették össze tudásukat. Tizenhét iskola (!!!) legjobbjai neveztek, a vívás pedig nem is tartozik a leg­népszerűbb sportágak közé Angliában.-4- A Nemzetközi Atlétikai Szövetség orvosi bizottsága szigorítani akarja az olimpiai ellenőrző vizsgálatokat. Ja­vasolja a szövetség tanácsának, hogy Montrealban vérvételt Is engedélyezzenek az anabolikus szerek használatának ki­derítésére. 4- A hármasugrás világcsúcstartója, a brazil Joao de Oliveira június elején néhány nemzetközi versenyen vesz részt Európában. Európába ie. Azit hiszem, ez lehet a siker záloga... — Bizonyára kitűnő a kap­csolatuk a vízilabdázókkal, s válogatottjuk edzőjével, a ma­gyar Laky Károllyal... — Hát ez természetes. Laky nagyon népszerű ember Kubá­ban. Ö már-már igazi kubainak számít. Olyannyira, hogy a múltkor egyszer csak azt hal­lottam a hátam mögött az uszo­dában, hogy valakinek spanyo­lul mondta: „Ezt már nem is tudom, hogyan kell magyaru. elmagyarázni!...” s nevetve folytatta az edzést S Bonaparte, Havannából, szé­lesen mosolygott. Már a be­szélgetés közben is gyakran fi­gyelte fél szemmel a medencé­ben versenyzőket, s az ered­ményjelző táblát. Nagyon sze­retne jó úszó lenni... Ezt több­ször is hangsúlyozta. Nos, mi­vel búcsúzhattunk volna ettől a kedves óriástól? Biztató meg­jegyzéssel: a mansaillbot ott van a tarsolyodban, Bonaparte... (serényi) fik mondták Borisz SAHLIN, szov­jet olimpiai és világ­bajnok tornász, a múlt heti csehszlovák—magyar viadal főbírája: „Magyar Zoltán lólengés- gyakorlata fantasztikus ... Ha holnap rendeznék az olimpiát és ez a csodálatra­méltó tornász így ismételné gyakorlatát, akkor .. Antje STÍLLÉ, a 200 m-es női hátúszás új, 14 éves magdeburgi világ­csúcstartója. „Edzéseredményeim rend­kívüli javulása után is csak legszebb álmaimban mertem gondolni ilyen világcsúcs­ra ... Az úszást még óvodás­koromban kezdtem, a rend­szeres edzésekre pedig az ortopéd orvos tanácsára je­lentkeztem ... Korábban a bélyeggyűjtés volt a hobbim, mostanában azonban rajzol­gatással, festegetéssel töltöm legszívesebben a szabad idő­met ...” Üli HOENESS, a Ba­yem München, s a vi­lágbajnok NSZK-váloga- tott 24 éves játékosa: „Egy éven belül két porc- műtéten estem át és így az igazán sikeres visszatérés rendkívüli örömet jelentett számomra. Azt sem tagadom, hogy Breitner, az időközben a Reál Madridhoz szerződött hátvéd, változatlanul a leg­jobb barátaim egyike. Gyak­ran beszélünk telefonon is, de esetleges madridi szerző­désemről most mindenkép­pen csak a Reál elleni BEK- elődöntők után tárgyalok.. 17 500 FRANK BÜNTETÉS Az UEFA ellenőrző és fegyelmi bizottsága, a legutóbbi díjmérkő­zéseken sportszerűtlenségeket vé­tő csapatokat és szövetségeket, összesen tízenhétezerötszáz sváj ej ran kos büntetésben részesítette. A legsúlyosabb büntetést ötezer ra::küt a holland FC cián Haag .a;a patára mérték, közönsége .zortszerűtlen viselkedése miatt, v további megbüntetett klubok: st. Etienne (3000), Beái Madrid 000), Sturra Graz és Dinamó újév (1000—1000), Holland abdarúgó Szövetség (2000), -ádhoven, Hajdúk Split és Ham- arg (500—500), az Anderlecht pedig figyelmeztetésben részesült. ATLÉTIKA. Gainesvile Flo­rida). Legjobb eredmények. Fér- :iak. 100 m: McTear 10.3. 200 m: Williams 20.4. 400 m: Vinson ,3.6. 800 m: Clark 1:48.3. íoooo m: .ieogh (ír) 28:29.8. Magas: Ferragne (kanadai) 218. Rúd: Roberts 538. Távol: Haynes 788. Kalapács: Diehl 67.46. Nők. 100 m: Jones (bermu- dai) 11.6. 800 m: Campbell 2:04.6. JÉGKORONG. VB B-csoport. Svájc. VI., utolsóelőtti forduló: Románia—Svájc 7:2 (4:2. 1:0, 2:0). a hazaiak második veresége, a ro­mánok ezZel a meglepő győzelem­mel átvették a vezetést. Japán— Olaszország 10:0 (1:0, 5:0, 4:0), Ju­goszlávia—Hollandia 5:1 (2:1, 3:0, ■):0). Az utolsó forduló előtt: 1. Románia 9 pont, 2. Japán 8 (29-15), 3. Jugoszlávia 8 (33-20), 4. Svájc 3 (23-22). Az utolsó fordulóban a románok a pont nélkül álló bol­gárokkal, a jugoszlávok a norvé­gokkal, a svájciak pedig a japá­nokkal mérkőznek. így a románok feljutásé valószínű . If júsági EB. Csehszlovákia. Szov­jetunió—Svédország 2:2 (0:1, 0:1, 2:0), Lengyelország—Német SZK 8:4 (2:1, 1:2, 5:1), Csehszlovákia 3.—Német SZK 10:1 (3:1, 5:0, 2:0), Finnország—Csehszlovákia 6:3 (1:2, 3:1, 2:0), a finn fiatalok is meg­lepően jók, s különösen a cseh­szlovákok ellen játszanak kiválóan. KÉZILABDA. Szovjetunió—Nor­végia 18:13 (6:6), Osló, nemzetek tözötti női mérkőzés, újabb ven­déggyőzelemmel. Férti BEK-elő- döntő: Borac Bán ja Luka—Gum- mersbach 15:13 (8:11), Banja Luka, a jugoszláv bajnok Dortmundban döntetlenre végzett és igy a dön­tőbe jutott. LABDARÜGAS. Olimpiai selej­tező. Szöul. Dél-Korea—Japán 2:2 (1:1). Nemzetközi mérkőzés. Finn vá­logatott—Sarzanese (III. ligás olasz csapat) 2:0. Sarzana. Előkészületi találkozó. ★ 0 A hírügynökségi jelentések szerint, két ország, Szaud Arábia és Skócia is olimpia rendezését szeretné elvállalni. Szaud Arábiá­ban a következő őt évben négy- milliárd dollárt költenek sport­létesítmények, közöttük egy nyolc­vanezer nézőt befogadó, teljesen fedett stadion építésére, s 1981-re szeretnék vállalni a rendezést. Skóciában 1988-ra várnák a Világ legjobb sportolóit. A skótok a kö­zeljövőben döntenek véglegesen arról, hogy benyújtsák-e kérésüket a NOB-nak, • George, a kiváló, a bajnoki Idénybon már 34 gólt szerzett angol csatár a szerdal bajnoki mérkőzésen súlyos sérülést szen­vedett és már aligha szerepelhet ebben az idényben a bajnokság­ra törő Derby County csapatában. A vetélytárs, Queens Park Ran­géra is gyengül: Clemant két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. • A Reál Madrid—Bayern Mün­chen, BEK-elődöntő első mérkőzé­sére ugyancsak március 31-én ke­rül sor Madridban, de már az áp­rilis 13-1 müncheni visszavágóra is fél nap alatt elfogyott a hetven­ötezer belépő. • Ismét külföldi edzőt szerződ­tetett a holland Feyenoord csa­pata. Az egykori BEK-győztes ed­zéseinek vezetését, az idő előtt me­nesztett, lengyel Antonl Bre- zanczyk helyett, az egykori ötven­hatszoros jugoszláv válogatott Vu- jadin Boskov vette át. LABDARCGÓ-BAJNOKSAGOK NSZK. Egy pontra csökkent a Mönchengladbach előnye, mivel hazai pályán nem bírt a Hertha csapatával. Nagyon sok gól esett — negyvenhárom I Duisburg — Essen 4:0, Kaiserslautem—Ein- tracht Frankfurt 3:1, Borussia Mönchengladbach—Hertha 1:1, Kicfcers Offenbaoh—Eintracht Braunschweig 4:2, Schalke — Karl-si-u he 6:2, Hamburg—Bo- chum 5:3, Düsseldorf—Werder Bremen 3:0, Köln—Bayer Uer- dingen 4:0, Hannover—Bayern München 3:2. 1. M.-gladb. 26 13 9 4 50:29 35 2. Hamburg 26 14 6 6 47:23 34 3. Kaisers 26 12 7 7 49:41 31 Anglia. Fokozódik az első helyért a küzdelem. Az élen álló négy csapat egyaránt győzött s továbbra is a Queens Park Ran­géra vezet. Aston Villa—stoke City 0:0, Coventry—Newcastle 1:1, Derby County—Birmingham 4:2, Ipswich—Everton 1:0, Leeds — Arsenal 3:0, Liverpool—Bumley 2:0, Manchester United—Midd- lesbrough 3:0, Queens Park Ran­géra—Manchester City 1:0, Tot- tenham—Sheffield United 5:0, West Ham United—Norwich City 0:1, Wolverhampton—Leicester 2:2. 1. Queens 37 20 11 6 55-26 51 2. Manc. U. 36 20 10 6 62-35 50 3. Derby 37 20 10 . 7 63-46 50 4. Liverp. 38 18 13 5 53-27 49 KIEMELKEDŐ SPORTESEMENYEK VASÁRNAP ATLÉTIKA. Országos felnőtt, ifjúsági és serdülő mezei fu­tóbajnokság, Dunakeszi, lóver­senypálya, 11. BIRKÓZÁS, a felszabadu­lási nemzetközi felnőtt kötött­fogású emlékverseny harma­dik napja, Sportcsarnok, 10. CSELGÁNCS. Az MCSSZ orsz. L o. ifjúsági versenye, Debreceni Dózsa sportcsarno­ka, 9. KÉZILABDA. A Magyar Népköztársasági Kupa női döntői. A-csoport, Játékcsar­nok: Bp. Építők—Nagykani­zsai Gazdász, 14. Ózdi Kohász — FTC, 15. Vasas—TFSE, 16. B-csoport. Szeged, Sportcsar­nok: GoMberger—Hiradótech­nika, 9. Borsodi Bányász — Csepel, 10. Csornai SE—Pécsi MSC, 11. Taurus Kupa (női mérkőzések): Taurus—KÉV Metró, ELZETT—MIIG, Kere­pesi út, 10, ül. Hl. KOSÁRLABDA. NB I. Fér­fiak. Ganz-MAVAG — Vasas Iz­zó, Sportcsarnok, 18.30, Cse­resnyés, Král. Bp. Honvéd — Csepel, Sportcsariiok, 20, Kas­sai, Weln. TFSE—MEAFC, Testnevelési Főiskola, 10.30, Kamer, Bánsági Gy. BSE— MAFC, Városmajori csarnok, 16.30, Horváth G., Náday dr. Bajai SK—Kecskeméti SC, Baja, Pázmány u„ 11. Ga- ramvölgyi dr., Halász. KFMTE —Pécsi VSK, Körmend, Kos­suth u., 10, Varga Péter. Sz. Építők—Videoton, Székesfe­hérvár, Gépipari Technikum, 10.30, Herczeg, Ritter. Nők. Bp. Spartacus—BSE, Sport­csarnok, 17, Szabó, Weidinger. Ganz-MAVAG—Szekszárdi Va­sas, Csömöri út, 11, Cziffra Bolgár. BEAC—Csepel, Szent­királyi u., 10, Újvári, Bánsági M. DVTK—Székesfehérv. Épí­tők, Diósgyőr, Kilián Gimná­zium, 10, Petelei, Frizzi dr. MÁV NTE —TFSE. Nagyka­nizsa. Ady E. utca 10. Beren- di. Kardos. RÖPLABDA. NB I, a 7—12. helyért. Nők. Almásfüzitői Timföld SC—BSE, Almásfüzi­tő 10, Kalász, Férfiak. Vasas — TFSE, Pasaréti út, 16, Or­mai. ZTE—HBNA, Zalaeger­szeg, Somogyi. Bacsó tér, 10, Schumaeher. TORNA. Budapest nemzet­közi bajnoksága, szerenként! döntők, Körcsarnok, 10. ÚSZÁS. Uszodaavató nem­zetközi verseny, Komjádi uszoda, 10 és 18. VÍVÁS. Az MTK-VM I. osz­tályú párbajtőrversenye, Csö­möri út, 9. VÍZILABDA. OB I, második forduló: Bp. Honvéd —BVSC, Tüzér u„ 13, Csillag dr. OSC — SZEOL, Sportuszoda, ti 7, Somóczi dr. Bp, Spartacus— U. Dózsa, Sportuszoda, 18, Ferenczl. Szentesi Vízmű— FTC, Szentes, 16, Vuszék. Egri Dózsa—Vasas, Eger, 17.30, Martin dr. Szolnoki VD —V. Izzó, Szolnok, 17.30, Ottó. LABDARÜGAS NB n. Vasas Izzó—MÁV DAC (Győr), Újpest. Tábor u., il 5. Dorogi AC—Budafoki MTE Kinizsi, Dorog, 15. Deb­receni VSC — Szolnoki MTE, Debrecen, il5. Várpalotai Bá­nyász-Oroszlányi Bánvász, Várpalota, 15. Pécsi MSC— Bábolnai SE, Pécs, 15. Duna­újvárosi Kohász—Komlói Bá­nyász, Dunaújváros, 15. Volán SC—Szekszárdi Dózsa, Rákos­csaba, 15. Kossuth KFSE— BVSC, Szentendre. 15. Nagy- kanizsai Olajbányász—Nagy- bátonyi Bányász, Nagykanizsa, 15. Bp. Spartacus—FÖSPED Számítók. Kőér u., 15. Hétfői számnnliban A labdarúgó NB II és NB III fordulójáról Visszapillantás a válogatóit labdarúgó-mérkőzésre Ez a helyzet papirsúlyban Népsport Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes: dr. Ardaí Aladár. Szerkesztő­ség: 1981 Budapest Vili., Somogyi Béla U. 6. Telefon: 130-460. Telez: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György Igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay utea 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Posta Központi Hirlapiroda, 1900 Budapest V., József nádor tér 1. Előfizetési díj egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint Megjelenik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda, Budapest Index: 25 004. I J

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék