Népsport, 1976. március (32. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-28 / 75. szám

XXXII. 75. ♦ 1976. március 28 NÉPSPORT 7 ÚSZÁS BIRKÓZÁS Ekktroimpex nemzetközi verseny a Komjádi-uszodában Birkózó felszabadulási emlékverseny Mikola 2:04.78-cal nyerte a 200 m pillangót Néhány színvonalas versenyszám az első napon A szovjet Natalja Popova és Verrasztó Gabriella (jobbról) a két legeredményesebben versenyző nő volt az első napon (Záhonyi Iván felvétele) Igazi tavaszias napsütésre éb­redtek szombaton az Elektro- impex nemzetközi úszóverse­nyének résztvevői. Nem vé­letlen, hogy a napsütést ennyire kihangsúlyozzuk, mert csillogó verőfényben úszott a kora dél­előtti órákban a vadonatúj, fris­sen felavatott Komjádi Béla sportuszoda is. Most látszott csak igazán, hogy mekkora előnyt jelentenek az óriási üvegablakok: szinte nem is fe- detben éreztük magunkait... Ennek a kellemes hangulat­nak megfelelően jól indult a kétnapos, négy­szakaszos nemzetközi vetél­kedés. Igaz, az első két számban vendéggyőzelem született, a folytatásban azonban már mi is örülhet­tünk egy-két jobb ered­ménynek. Az uszoda fennállásának leg­első győztese a csehszlovákok kétszeres ifjúsági Európa-baj- noka, Miroszlav Rolko volt. A közepesnél némileg jobb idővel nyert a 16 éves, vé­kony fiú a 200 m-es vegyes­úszásban. A nők hasonló szá­mában a szovjetek egyik leg­jobb női versenyzője, Popova Verrasztó Gabriellával vívott nagy küzdelmet az elsőségért. Végül, jobb gyareúszásóval nyert a szovjet úszónő. És következett az első ma­gyar siker! Tóth Csaba, rácáfolva min­den borúlátó várakozásra, másodpercekkel megjavítva egyéni csúcsát, nyerte a 400 gyorsot és tulajdonképpen mária bizo­nyította: korai még ő.t "„leírni” legjobbjaink közül. A délelőtti program utolsó száma, a férfi pillangózók „villámversenye” újabb hazai győzelmet és dr. Szentirmai Istvánnak egy ki­tűnő időt hozott. A délutáni hét versenyszám előtt került sor az ünnepélyes megnyitóra, amelynek során a felsorakozó, tíz országból érke­zett csapatokat Ligeti László, az úszószövetség elnöke üdvö­zölte. Nem sokkal később, meg­lehetősen élénk érdeklődés, mintegy ezer néző előtt a 200 m-es női hát nyitotta meg a vemsenyszámok sorát. Megis­métlődött az egy héttel ez­előtti, kecskeméti verseny: akárcsak akkor, most is Czövek Zsuzsa vezetett száznál, de utána Verrasztó Gabi erő­sített és végül jó idővel győ­zött. Sikerül-e Mikola Tamásnak, a Bp. Honvéd egyre erőteljeseb­ben fejlődő pillamgózójának újabb tizedeket lefaragnia egyé­ni csúcsából? Ez volt a nagy kérdés a 200 m pillangó előtt. Mikola megközelítően olyan idővel kezdett (59.17), mint amennyit délelőtt százon úszott. Ez már jó időt ígért! Nem is maradt adós ezzel a 19 éves versenyző, és vé­gül a nap legszínvonala­sabb eredményével, biztos elsőként ütött a célba. A folytatásban előbb a szov­jet Popova, azután a csehszlo­vák Rolko duplázott rá dél­előtti győzelmére. A 200 m-es női mellúszásban Kiss Évának csak a stopperóra és az orszá­gos csúcs volt az ellenfele. Akárcsak Kecskeméten, ezút­tal sem sokkal maradt el a legjobb hazai eredménytől. A napot két eprintszám zárta, vendégsikerekkel. A verseny közben kellemes meglepetésben volt részük a nézőknek és versenyzőknek egyaránt. Az ALUTERV dol­gozói, Szigeti Ottóval az élü­kön, bemutatót tartottak ab­ból, hogy mit is tud az új uszoda. Szétnyitották a tetőt, és csillogott a medence vize a víz alatti reflektorok fényé­ben. Igazán pompás élmény volt... DÉLELŐTTI EREDMÉNYEK Férfiak. 400 m gyors: 1. Tóth Csaba (KS1) 4:09.46, 2. van dér KuU (holland) 4:09.97, 3. Verej- tyinov (szovjet) 4.13. 100 m pil­langó: 1. dr. Szentirmay Ist­ván (BVSC) 57.70, 2. Manacsinsz- kij (szovjet) 58.37, 3. Mikola (Bp. Honvéd) 59.07. 200 m vegyes: 1. MSrosfe'V Rolko (csehszlovák) 2:13.31, 2. Szentirmay dr. 2:15.40, 3. Eeftíns (holland) 2:17.16. Nők. 400 m gyors: 1. Ljud- mil'la Krutakova (.szovjet) 4:31.38, 2. Miklósfalvl (BVSC) 4:35.93, 3. Lázár E. (Eger) 4:40.99. 200 m vegyes: 1. Natalja Popova (szov­jet) 2:26.03, 2. Verrasztó G. (KSI) 2:27.04, 3. Ernst (FrC) 2:28.45, 4. Kostlanova (csehszlovák) 2:20.86. délutáni eredmények Férfiak. 100 m gyors: 1. Ár­min Fitzka (osztrák) 54.84, 2. van dér Kuli (holland) 55.19, 3. Hói­méiul (osztrák) 55.57, 4. Broda (lengyel) 55.66, 5, Szemtlnmay dr. (BVSC) 55.69. 200 m pillangó: 1. Mikola T. (Bp. Honvéd) 2:04.78, 2. Manacsinszkij (szovjet) 2:06.21. 3. Czapinski (lengyel) 2:12.59. 200 m hát: 1. Miroslav Rolko (cseh­szlovák) 2:08.81, 2. Gulyás (KSI) 2:09.39, a Bet tilts (holland) 2:11.35." Nők. 100 m gyors: 1. Popova (szovjet) 1:01.74, 2. Chlupova (csehszlovák) 1:02.32, 3. Kaczan- der (Bp. Spartacus) 1 :<)2.47. 4. ■SchSfíer (Va-sas) 1:02.54. 100 m pillangó: 1. Naitalja Popova (szov­jet) 1:05.49, 2. . Gnoga (romám) 1 *6.24, 3. Szlávitsek (U. Dó­zsa) 1:06.98. 200 m hát: 1. Ver­rasztó Gabriella (KSI) 2:22.44, 2. Czövek (Vasas) 2:23.66. 3: Bngel- maimn (NDK-beld) 2:27.35. 200 m mell: 1. Kiss Éva (Bp. Honvéd) 2:43.01, 2. Pulkima (szovjet) 2:49.80, 3. Georgescu (román) 2:53.79. TORNA Budapest nemzetközi bajnokai: írí Éva és Okamura Ternicsi Óvári Éva Szombaton délután a Nép­stadion környékén már gyü­lekezett a nemzetközi labdarú­gó-mérkőzés közönsége, de so­kan nem a pálya, hanem a Körcsarnok irányába igyekez­tek. Itt folytatódott Budapest nemzetközi tornászbajnoksága. Az előző nap szép magyar si­kerei, a külföldi vendégek, el­sősorban a japánok igen sok nézőt vonzottak, teljesen meg­telt a csarnok lelátója. A sza­badon választott gyakorlatok sok érdekességet ígértek és senki nem csalódott várakozá­sában. A tavaly megrendezett ha­sonló verseny két győztese, Egervári Márta és Magyar Zol­tán most is indult, de egyikük sem vezetett az olimpiai előír­tak bemutatása után. Egervárit a most már hosszabb ideje ki­emelkedő formában levő Óvári előzte meg, ha csak egész ke­véssel ís, Magyar pedig, aki az utolsó szerig vezetett szom­baton, a nyújtón rontott és visszaesett a 4. helyre. Ezúttal is a 28 főnyi női tor­nászgárda vonult be a küzdő­térre. Egyidőben négy sze­ren folyt a verseny, így ne­héz volt minden eseményt fi­gyelemmel kísérni, de azt már az első forduló után meg le­hetett állapítani, hogy a mi lá­nyaink — hét olimpiai kerettag és két IBV-kerettag — kitű­nően dolgoznak. Bár legjobb­jaink a vasárnapi szerenkénti döntőkre is tartogatnak egy- egy nagy mozdulatot, meglepe­tést, a verseny magas színvona­lát így is ők biztosították. A szokatlan pontszámok úgy ke­letkeztek, hogy ezúttal csak há­rom bíró pontszámát vették fi­gyelembe, az általuk adott érték harmada volt a végeredmény. Egervárinak sikerült — jobb ugrásával — megelőznie Óvá­rit és így ismét ,ő lett Buda­pest nemzetközi bajnokságának győztese. Amikor az ünnepélyes eredményhirdetéshez mentek a tornásznők, valaki értetlenül kérdezte: vajon az egyéni verseny végén miért vonul fel a magyar csapat? Mert az ér­meket, díjakat hat zöld mezes magyar lány vette át, hat ma­gyar végzetHa nemzetközi me­zőny élén. Horváth Leona. a válogatott vezető edzője érthetően boldog volt — akárcsak a lányok — és elégedetten nyilatkozott a látot­takról : — Mindenki rontás nélkül tel­jesítette a két nap feladatait, azt, amit erre az időre kér­tünk tőlük, hiánytalanul „hoz­ták”. Az olimpiáig hátralevő időben elsősorban az lesz a dolgunk, hogy még csillogóbbá váljanak a gyakorlatok. Tizennyolc órától a férfiak­ra került sor. Hat ország zász­laja mögött 18 tornász vonult be a csarnok küzdőterére. Ta­lajon még a kezdés előtt meg­született az első meglepetés. Ezen a szeren két japán visz- szalépett. Magyar kezdett, de sajnos, az utolsó ugrássor vé­gén visszaült és csak 9.2-t kapott. Feltűnt, hogy az előír­takban „gyengélkedő” KNDK- tornászok milyen remek ug­rók, csak úgy szórták a duplá­kat, sőt, láttunk egy tripla csa­vart is (Cse Gén Bök). Ma­gyar bőségesen kárpótolta a né­zőket: a lovon gyönyörűen, si­mán megcsinálta az orsóval nehezített világbajnoki gyakorla­tát. Nagy siker és 9.9! Ezzel ugyan nem került még az él­re, de alaposan felnyomult. Az első két helyen változatlanul Molnár és Okamura csatáro- zott. Magyar után a második vas­tapsot Sivadó aratta a gyűrűn, szép Cukahara-leugrásával. Si­kere volt a lovon is, ahol gyakor­lata közben végzett egy szél- orsóforgást is. Nem volt vi­szont szerencséje ezen a sze­ren Donáthnak, aki rontott. Er­re a sorsra jutott Molnár is, csak 9.1-et kapott, szemben a közvetlenül utána következő Okamurával, aki 9.5-ig vitte. Az összetettben vezető Oka­mura gyűrűn is megtartotta he­lyét (szép volt a nyújtott karú támaszmérlege). Lóugrásban (9.6) szintén növelte előnyét ül­dözőivel szemben. Itt Laufer remekelt, övé volt a második legjobb teljesítmény (9.55). Cse Gén Bök (9.50) előre dupla- szaltó félcsavarral jött le a nyújtóról, ő és honfitársai igen erősnek bizonyultak korláton és nyújtón. Molnár és Magyar is erősen hajrázott (Molnár korlá­ton 9.35, Magyar nyújtón 9.60), de amikor Okamura leugrott a nyújtóról (9.7), a taps már az összetett győztest köszöntötte. Eredmények. Budapest nem­zetközi bajnokságának végered­ménye. Nők: 1. Egervári Márta 75.91, 2. Óvári 75.60, 3. Kele­men 74.35, 4. Tóth 74.34, 5. Lő­ve! 73.93, 6. Matulai 73.41. Férfiak. Okamura Ternicsi (ja­pán) 112.50, 2. Magyar (magyar) 411.15, 3 — 4. Molnár (magyar) és Igarasl (japán) 110.35, 5. Donáth (magyar) 108.55, 6. Sivadó (ma­gyar) 108.20. A verseny a szerenkénti döntők­kel vasárnap a Körcsarnokban tíz órakor folytatódik. Kocsis volt jobb a házirangadón (Folytatás az 1. oldalról) levilelekkeJ gyűjtögette pont­jait. Végül 11:8 arányban nyerte meg a mérkőzést. A délutáni programban sű­rűsödtek az izgalmak. Első­sorban a 68 és 82 kg-os súly­csoportban folytak ádáz csaták, ami érthető is, hiszen itt még többen is esélyesek a leningrádi EB-szereplésre. Ismét Torna Ferenc került főszerepbe, aki a Gaál elleni találkozóján a harmadik menetet is bírta erő­vel és újabb 11:8 arányú győ­zelemmel vonulhatott az öltö­zőbe. Doncseczet bevarrt hom­loksérülése sem zavarta: leg­nagyobb riválisa. Molnár ellen fölényes, 11:4 arányú győ­zelmet aratott. A bírók a Nagy István—He­gedűs Csaba összecsapáson két- két intés után Hegedűs Csa­bát léptették le. A lelátón he­lyet foglaló jugoszláv Hor­váth István, a kétszeres vi­lágbajnok csodálkozva csapta össze a kezét az eredményhir­detéskor : — Nagy volt a passzívabb! Hegedűs még a második in­tést sem érdemelte meg. Az utolsó órában is egyre- másra születtek a meglepeté­sek. Nagy I. Hegedűs Csaba után Hegedűs Miklóst is le­győzte, a vasárnapi döntőben egyedül képviseli a magyar színeket. Kevesebb sikerrel járt 100 kg-ban az EB-bronz- érmes Farkas, aki az EB-ezüst- érmes szovjet Nyecsajev ellen szedett össze négy hibapontot és így a kiesés sorsára jutott. Két súlycsoportban már szom­baton befejeződtek a küzdel­mek. 52 kg-ban Rácz 0 hiba­ponttal lett első, megelőzve Tóth Gábort és Grészt. A 74 kg-osok küzdelmében Kocsis F. bizonyult a legjobbnak, egy hibapontot szerzett, míg a második Torna négyet, a har­madik szovjet Severjov hetet gyűjtött össze a verseny folya­mán. A még befejezetlen súlycsopor­tok döntő mérkőzéseire vasár­nap délelőtt tíz órától kerül sor a Sportcsarnokban. SÚLYEMELÉS ASZTALITENISZ Lengyel siker az ifjúsági viadalon Először rendeztek Pécsett válo­gatott súlyemelő versenyt. A ma­gyar—lengyel ifjúsági válogatott viadalon a Vasutas Tornacsarnok­ban mindkét nemzet tehetséges versenyzőket vonultatott fel. A magyaroknál Hornyák és Mészá­ros, a lengyeleknél pedig az if­júsági világbajnoki lepkesúlyú második helyezett Sewerin, vala­mint az ólomsúlyú ifjúsági világ­bajnok Skolimowski szereplését várta nagy érdeklődés. A papír­forma a lengyelek győzelmét ígér­te és ezt igazolta az első fogás­nem, a szakítás is, amely után a vendégek 6:3 arányban vezet­tek. A magyarok közül Hornyák, Sinkovics és Mészáros tudta fe­lülmúlni lengyel ellenfelét. Lö­késben az első izgalmat a jó for­mában levő Oláh okozta, aiki ver­senyen kívül megpróbálkozott a 1210 kg-os Európa-csúcs megjaví­tásával — sikertelenül. Nem így Hornyák, alci — szintén versenyen kívül — 125.5 kg-mal új orszá­gos ifjúsági csúcsot állított fel lö­késben. A régit Száraz tartotta 125 kg-roal. Rajtuk kívül jól áll­ta a sarat a középsúlyú Sándor és a félnehézs-úlyú Sinkovics, aki végül csak testsúlykülönbséggel kapott ki Mankótól. Mészáros is magabiztosan, bár kissé fáradtan versenyzett és könnyedén győzött. A csattanó a verseny végére ma­radt, az ólmosúlyú ifjúsági len­gyel világbajnok Skolimowski pe- helyként kapta fel a súlyt, s összetettben, valamint lökésben új lengyel ifjúsági csúcsot állított fel. A viadalt végül 6:3 arányban a lengyel csapat nyerte. Eredmények. Lepkesúly: 1. Se­werin (1) 2-10 kg (95, 115), 2. Oláh (m) 202.5 (87.5, 115). Lég­súly: 1. Hornyák (m) 215 (100, 115), versenyen kívül lökésben 125.5 kg-mal új országos ifjú­sági csúcs, 2. Cofalik (1) ,207.5 (95, 112.5). Pehelysúly: 1. Szamiewicz (1) 235 (100, 135), 2. Szabó (m) 225 (95, 130). Köny- nyűsúly: 1. Dulej (1) 250 (110, 140), 2. Bódis (m) 240 (105, 135). Váltósúly: 1. Fedrykowski (1) 270 (125, 145), 2. Pócza (m) 252.5 (112.5, 140). Középsúly: 1. Sándor (m) 277.5 (120, 167.5), 2. Husnierz (1) 270 (120, 150). Félnehézsúly: 1. Mankó (1) 270 (120, 150), 2. Sinkovics (m) 270 (127.5, 1412.5). Nehézsúly: 1. Mészáros (m) 330 (150, 180), 2. Bondár (1) 310 (140, 170). Ólom- súly: 1. Skolimowski (1) 362.5, új lengyel ifjúsági csúcs (160, 20G.5), 2. Réti (m) 270 (125, 146). A verseny végeredménye: Len­gyelország—Magyarország 6:3. Magyarország- Bulgária 3:0 (Folytatás az 1. oldalról) B-csoport győztese az A-csoport második helyezettjével játszik elődöntőt. Délután végre elkezdődött a küzdelem és nemsokára majd­nem óriási meglepetés szüle­tett. A Csehszlovákia—Bulgária férfimérkőzésen az Európa- bajnoki cím védője, Milán Orlowski csak keservesen győzött Gencsev ellen, a döntő játszmában 18:20-ról. A csehszlovákok — Túrái két veresége ellenére — 5:2-re nyer­tek a házigazdák női együttese pedig 3:l-re verte Luxemburgot A mieink a késő esti órákban álltak asztalhoz. Női csapatunk fejezte be előbb a mérkőzést. Két játsz­mát vesztett Bulgária ellen. A viadal érdekessége, hogy az Európa-bajnokságon debütált Szabó Gabriella. Magyarország—Bulgária 3:0. Lotaller—Nejkova 2:1, Kisházi— Trendafilova 2:0, Lotaller, Sza­bó—Nejkova, Trendafilova 2:1. A francia—magyar férfimér- kőzés lapunk zárta után feje­ződött be. EREDMÉNYEK Meglepetés a Millenárison ASZTALITENISZ Harmincnyolc egyesület verseny­zői álltaik asztalhoz Pécsett, az Egyetemi tornacsarnokban, a dr. Kőhalmi László emlékversenyein. Női egyes (38 induló): 1. Oláh (Statisztika), 2. Bogyó (Statiszti­ka), 3. Benke (Statisztika) és Me­rényi (BSE). Női páros (21 in­duló) : 1. Kuchár, Bogyó, (Statisz­tika), 2. Balogh, Bolvári (Tolnai VE), 3. Szabó, Na-győszi (FTC, Bakony Vegyész) és Tihanyi, Bi- dermann (BSE, Hídépítők). Férfi páros (33 induló): 1. MAlos, Kreisz (Kilián SE, Postás), 2. C. Bíró, KudeTich (Ceglédi VSE), 3. Nozicska, Németh (BVSC, Ceg­lédi VSE) és Szabó, Tosa (Mis­kolci ÉMTE). KOSÁRLABDA NB L NŐK. Bp. Spartacus— Kecskeméti SC 105:47 (53:27). Kecskemét, 200 néző. V: Pajor, Weidinger. Lxl: Kiss L. (24), Vertetics (22), Bor­ka (17), ill. Jurászik (12), Ritt- ling (9). MTK-VM —Pécsi VSK 28:61 (39:27). Pécs, Vasutas Tornacsar­nok. 200 néző. V: Herendi, Kar­dos. Ld: Torma, (26), Nagy (19), iU. Verbőczyné (40), Szabóné (8). Sima mérkőzés, a fővárosi csapat „félgőzzel” győzött. LABDARÚGÁS AZ ORSZAGO IFJÚSÁGI KUPA DÖNTŐJE FTC Sí—Nyíregyházi Spartacus Petőfi 4:0 (1:0). Népstadion, 5000 néző. V: Bana. FTC Sí: Zsiborás — Tepszis, Csima, Béres, Gulyás, Vincze, Kékesi, Dániel, Csomány, Palotay, Tóth. Edző: Vincze Géza. Ny. Spartacus Petőfi: Csomós — Rozinka, Márián, Papp, Juhász L.* Juhász K., Sukta (Kéninger), Da- nyi (Béni), Kanyári, Erdős, Ká- kos. Edző: Lovász Mihály. A Nép­stadion közönsége előtt megillető- dötten kezdtek a fiatalok. A fe­rencvárosiak hamar levetkőzték el­fogódottságukat, nagy fölénybe kerültek. A második félidővel fel­javult á zöld-fehérek csatárjátéka, a lelkesen küzdő nyíregyháziak elfáradtak és végül ilyen arányban megérdemelten nyertek a ferenc­városi fiatalok. G: Dániel, Danyi (öngól), Csomány, Gulyás. Jó: Tepszis, Csima, Gulyás. Dániel* ill. Rozinka, Papp, Juhász K. A mérkőzés után a díszes serleget Erdei Pál, az MLSZ utánpótlás bi­zottságának titkára adta át. MŰKORCSOLYA Szombaton délután folytatódott a Millenárison a BSE műkorcso­lya versenye. Meglepetésre a lá­nyoknál dunaújvárosi versenyző Kovács Éva lett az első, aki a leg­jobb kürt mutatta be, de nem ma­radt el tőle Pintér Judit sem, ug­rásai nagyon szépen sikerültek. A fiúknál Gágyor Gábor, a BSE versenyzője lendületesen futott, bár azért nála is voltak botlások. A verseny állása a kötelező gya­korlatok és a rövidprogram után. Serdülő lányok: 1. Császi (Duna­újvárosi Kohász SE) 3 helyezési szám, 14.21 pont, 2. Kuruczova (Besztercebánya) 6 — 12.85, 3. Sárközy (Bp. Spartacus) 10 — 11.74. Serdülő fiúk: 1. Raabe (DKSE) 4 — 11.31, 2. Belko (Besztercebánya) 5 — 11.09, 3. Wettstein (BSE) 10 — 10.59. Vég­eredmény. Újonc lányok: 1. Ko­vács (DKSE) 4 — 28.91. Újonc fiúk: 1. Gágyor (BSE) 4 — 28.38, ★ Havirovban befejeződött az IBV. A magyarokat négy ver­senyző képviselte. A lányok között Sultész Mónika a hetedik, Berendi Ildikó a tizedik és Sluth Ildikó a tizennegyedik helyen végzett. Az első helyet a szovjet Kul- bickaja szerezte meg. A jégtánc­ban a 3. helyen végzett a magyar Renport, Dobra-pár, a győztes, a szovjet Pavlovszkaja, Szmimov- kettős lett. MŰUGRÁS Az idény utolsó versenyén, a margitszigeti fedett uszodában, az alábbi eredmények születtek. Női műugrás: 1. Kelemen (BVSC) 300.30, 2. Hámori (BVSC) 274.80, 3. Lázár (OSC) 271.65. Férfi műugrás: 1. Varsányi (BVSC) 372.20. RÖPLABDA Két női és egy férfimérkőzésre került sor szombaton a röplabda NB I második csoportjában. Va­sárnap a Pasaréti úton a 7. hely megszerzése szempontjából fontos „kisrangadón” a Vasas a TFSE-t fogadja. NB I, FÉRFIAK A 7—12. helyért Székesfehérvári Volán—MTK-VM 3:1 (—13, 10, 10, 4). Székesfehérvár, 100 néző. V: DánóczL A második játszmában már 8—l-re vezetett a fővárosi csapat, ekkor „ébredt” fel a Volán és biztosan győzött. Jó: Takács, Ortner, Noficzer, ill. Komáromi, Csontos. NŐK A 7—12. helyért BVSC—Bp. Harisnyagyár 3:0 (6, 11, 6). Kerék u. V: Karsai. A 46 perces találkozón a sokkal egysé­gesebb vasutas csapatnak csak a második játszmában kellett meg­küzdenie a győzelemért. Jó: Rau, Budai É., Forgó, ill. Kormosné. Szegedi Spartacus—MTK-VM 3:1 (-12, 9, 3, 13), Szeged. V: Léderer. Jó: Kovács Á., Kovács E., Jávorkuti, ill. Stadler. A lel­kesebb és helyenként jól is ját­szó hazai csapat a második játsz­mát 2:9-ről fordít óta meg. SAKK Uljm. A nemzetközi nagymester- verseny 4. fordulójában Vadász László ismét győzött és mester- hármast ért el sorozatgyőzelmé­vel. A magyar versenyzők ered­ményei: Simics—Vadász 0:1, dön* tetlen: Vukics—Bilek, Lengyel L. —Bukics. A versenyben Vadász vezet 3.5 ponttal, a 3 pontos ju­goszláv Knezevics és a 2.5 pont­tal és egy függő játszmával ren­delkező ugyancsak jugoszláv Ja- nosevics előtt. Biteknek és Lengyel L.-nek 2 — 2 pontja van. ★ Bukarest. A nemzetközi férfi sakkverseny 8. fordulója után, a színeinket képviselő Pintér Jó­zsef a középmezőnyben foglal he­lyet. A versenyben a szovjet Sves- nyikov és a csehszlovák Augustin vezet 5 — 5 ponttal, további sor­rend: Barié (jugoszláv), Ghitescu (román), Pavlov (román) 4.5—4.5 Pintér József és Suba (román) 4—4 pont. ★ Budapest. A Vasas SC Splndler Antal II. emlékversenyének továb­bi eredményei. 8. forduló: Könye —Erős 1:0, Bory—Meleghegyi 0:1, Szirmai —Havasi 0:1, CÚibus — Morvái 0:1, Bartha—Bíró 0:1, Borbély—Káposztás 1:0, Kende— Szabolcsi döntetlen. 9. forduló: Káposztás—Bory 1:0, Erős—Cuí- bus 0:1, Szabolcsi—Könye 1:0, döntetlen: Morvái—Bartha, Hava­si-Kende. függő: Bíró —Borbély, Meleghegyi — Szirmai. Az élcsoport állása: Meleghegyi 6 (1), Kende 6. Könye, Morvái, Szabolcsi 5.5 —5.5 Cuibus 5 pont. LABDARÚGÁS Később játsszák az FTC-DVTK mérkőzést A hétfőre, március 29-re ter­vezett Ferencváros—Diósgyőr MNK-mérkőzést későbbi idő­pontban játsszák le. A tervek szerint az összecsapásra április második hetében kerül majd sor. A két klub rövidesen meg­állapodik a két mérkőzés idő­pontjában. I k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék