Népsport, 1976. június (32. évfolyam, 130-154. szám)

1976-06-05 / 133. szám

2 NÉPSPORT XXXII. 133. ♦ 1976. június 5. A Népsport jelenti Turizmus - képekben A Szabolcs-Szatmár megyei Természetbarát Szövetség ezúttal negyedik alkalommal írt ki fotópályázatot, amely­nek anyagából kerül megrendezésre a IV. országos ter­mészetjáró fényképkiállitás és a vetített színesképverseny. Témája: kirándulások, túrák, s a túrák alkalmával megte­kintett városok. Pályázni lehet maximum 5 db fekete- fehér és 5 db színes papírképpel, amelyeknek egyik ol­dala, legalább 24, cm, valamint 6 db 5x5 em-es bekeretezett diaképpel, amelyek automata gépre való vetítésre alkal­masak. A pályázatra beküldhetők mindazok a felvételek, amelvek a szövetség által rendezett kiállításokon még nem vettek részt. 1976. szeptember 28-ig a Szabolcs-Szatmár megyei Természetbarát Szövetség, 4401 Nyíregyháza, Már­tírok tér 9., Pf. 136 címre kell küldeni a pályázatokat, a szerző nevének, lakcímének, a kép címének, s egy össze­sítőnek a mellékletével. A zsűri által elfogadott képekből vándorkiállítást szerveznek, amelynek anyagát Nyíregyhá­zán, Cegléden, Pécsett, Gyulán, Szegeden és Budapesten mutatják be. létesítmény Fogadás az UEFA-vezetők részére Farkasinszky Lajos, a Fővá­rosi Tanács elnökhelyettese pén­teken a városházán fogadást adott az UEFA-vezetők részé­re. A fogadáson megjelentek a döntőbe jutott csapatok veze­tői, Hans Bangarter, az UEFA főtitkára, Dahl Engelbrechsten, az UEFA ifjúsági bizottságának elnöke, az ifjúsági bizottság va­lamennyi tagja. Ott volt ma­gyar részről Kutas István, az MLSZ elnöke és Kapcsos Lajos- né, a BTSH elnöke. VERSENYEK A Magyar Néphadsereg 1976. évi atlétikai bajnokságát a Szol- noki MÁV sporttelepén június 10. és 11-én rendezi meg a Ki­lián György Műszaki Főiskola. A versenyek mindkét napon 9 órakor kezdődne'a. ★ Két magyar műugró vesz részt e hét végén Prágában megrende­zésre kerülő nemzetközi verse­nyen. Felhősi Éva edző vezeté­sével Hámori Andrea és Kele­men Ildikó elutazott a csehszlo­vák fővárosba, ahol szombaton toronyugrásban, vasárnap műug­rásban indulnak, előreláthatólag élvonalbeli európai és tenge­rentúli ugrók társaságában. ★ Ritka mozgalmas napjaik lesz­nek a jövő héten fiatal aszta­liteniszezőinknek. Június 14-től négy különböző kupában — öt napon át, három színhelyen — küzdenek a jövő reménységei. Igen örvendetes a nevezők nagy száma: ezer körül jár! Amolyan igazi felmérő lesz ez a ver­senysorozat, hiszen kiderül, mi­re képes, milyen az asztalite­nisz-utánpótlás. ★ Az idei női röplabda IBV-t augusztus 15—22. között rende­zik Nyíregyházán. A közelmúlt­ban ülésezett az IBV rendező bizottsága és megtárgyalta a lebonyolitással kapcsolatos fel­adatokat, rögzítette a részletes programot. ★ ötödik alkalommal írta ki a Bakony Vegyész a Veszprém Kupa országos I. o. vívóver­senyt. E hét végére két fegy­vernem rangos viadala jut. Jú­nius 12-én a párbajtőr, majd 13-án a kardviadalt bonyolítják le. UTAZAS Két nemzetközi versenyre utaznak az NSZK-ba atlétáink. Hétfőn Rehlingen Major. Fara-/ gó és Encsi, kedden Düssel­dorfban Erdélyiné és Mátay in­dul. VÁLOGATOTTAK Szombaton és vasárnap Graz­ban rendezik az osztrákok ha­gyományos nemzetközi úszóvia­dalukat. A vetélkedésen, több nyugat-európai ország verseny­zőinek társaságában, ott lesz­nek a magyarok is. A mieink csaknem valamennyi számban rajthoz állnak, számukra ez iesz az utolsó nemzetközi erőpróba az olimpia előtt. Mind a nyolc olimpiai kerettag (Hargitay, a Verrasztó testvérek, Sós. Ru­dolf, Nagy, Wladár és Koczka) indul Grazban, kívülük még 7 válogatott kerettag utazott pén­teken reggel a stájer városba TÖMEGSPORT Tatabányán, a városi tömeg­szervek június 5—6-án rende­zik a Béke Turul Túra tömeg- sportversenyt. Szombaton 14 órától kultúrműsor és sportver­senyek lesznek. Vasárnap 8 órá­tól lehet nevezni a Turul park­erdőben rendezendő kocogóver­senyre, amelyet korosztályon­ként és nemenként értékelnek. 3000 m-es, 50 m szintkülönbsé­gű távon rendezik a versenyt. A Karcag melletti Berekfür­dőn szombaton adják át az út­törőszövetség fennállásának 30. évfordulójára 3.2 millió forintos költséggel és széles körű társa­dalmi összefogással készült út­törő- és ifjúsági tábort. KIADVÁNYOK Bár ezúttal icsak 12 oldalon, de változatlan, magas színvo­nalon kerül az olvasók kezébe az Asztalitenisz Híradó. A jú­niusi szám hírt ad a Minisz­tertanács és a KlSZ-kongresz- szus sporttal kapcsolatos hatá­rozatáról. Bérezik Zoltán és dr. Ormai László edző a X. EB-t értékelik cikkükben'—bár talán túlságosan későn és röviden! Két másik érdekesség a lapból: egy francia statisztikus érdekes kimutatást közöl a világbaj­nokságokról, Magos Judit pe­dig visszatéréséről nyilatkozik. ★ A Tájékozódási Futás legújabb számában szakvezetőktől a kez­dő versenyzőkig mindenki talál­hat a maga számára értékes írást. Többek között összefogla­lót a sportág országos értekez­letéről, tanácsokat váltóverse­nyek rendezéséhez, svájci szak­anyagot versenyzőknek a táj­futás technikájáról és taktiká­járól. ★ Megjelent a Tipográfia TE nyári műsorfüzete, Á bő kép­anyaggal illusztrált kiadvány tá­jékoztat az egyesület szakosz­tályainak életéről és közli a július 4-i János-ünnepi sport- programját. HALÁLOZÁS Június 4-én, pénteken hosz- szú szenvedés után elhunyt Major II László. Hosszú éve­ken át bíráskodott a labdarúgó NB I-ben, egy ideig FIFA-bí- róként tevékenykedett. Vissza­vonulása után az országos JB társadalmi aktivistája volt. Hat­vannégy éves korában hunyt el, temetéséről később törté­nik intézkedés. ★ Váratlan hirtelenséggel el­hunyt Regős Gyula, az MTK- VM teniszszakosztályának in­tézője. 69 éves volt, szakosz­tályának alapítói közé tarto­zott, 1930 óta versenyzőként, majd vezetőként fáradozott a magyar teniszsport fellendíté­sén. Halála a sportág nagy vesztesége. Egyesülete saját ha­lottjának tekinti, , temetéséről később intézkednek. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Tarcalon megtartott 23. heTi lottósorsoláson a következő nye­rőszámokat húzták ki: I, S, 28, 56. 88. RÁDIÓ, TÉVÉ Szombat. Rádió. Kossuth-adó. 22.15: Sporthírek Petőfi-adó 6.20: Torna. 9.23: Délelőtti tor­na. Munkahelyi testnevelés. 18.00: Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről és a ,moszk­vai nemzetközi kajak-kenu ver­senyről. 20.23: Sporthírek. Televízió. Budapest. 9.03: Té­vétorna (ism) 16.55: Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzések­ről. Szlovák tv, 15.00: Sportdél­után. Jugoszláv tv, 17.25: Haj­dúk—Cselik labdarúgó-mérkőzés. Jugoszláv tv II. 16.00: Jugo­szlávia—Szovjetunió kézilabda­mérkőzés. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás szombat estig. Időnként felszakadozó felhőzet, szórványosan eső, zápor továbbra is várható. Többfelé élénk északi szél. A várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 16—21 fok között. SÚLYEMELÉS II. IFJÚSÁGI VB-EB KIK A VILÉe LEGERŐSEBB TIZENÉVESEI? A súlyemelés történetének második ifjúsági világ- és Euro- pa-bajnoksága... A sportág szinte valamennyi húsz éven aluli reprezentánsa már együtt, Gdanskban. Mit is jelent ez a húsz esz­tendő ma a súlyemelésben? Mindenekelőtt — nekünk, ma­gyaroknak legalábbis — nem kis bosszúságot. Tavaly egyet­len nap választotta el pehely­súlyú reménységünket, Fodor Ferencet attól, hogy indulhas­son. 1955. július 7-én született, s mivel a pehelysúlyúak ver­senye 1975. július 7-én volt, ép­pen aznap töltötte be huszadik születésnapját, s nem állha­tott rajthoz. Idén egy másik éremesélyesről,' Oláhról keli le­mondani, hasonlóan csekély „differencia” miatt. Jövőre már nem lesz ilyen gondunk. Nem naphoz, hanaro • súlyemelésben is évhez kötik az indulás jogát, s mindazok do­bogóra léphetnek, akik abban az esztendőben töltik be a hu­szadik évüket... (Igaz, ez a szabálymódosítás még jóváha­gyásra vár!) Ha mondjuk, úszásban vagy éppen női tornában nyitnának szabad utat a legjobb tizenéve­sek előtt, az ő ifjúsági világ- versenyük aligha különbözne a felnőttekétől, lévén, hogy leg- jobbjaik zöme — azonos. És a súlyemelésben? A sportág — furcsa kontraszt —, egyre fiatalodik és egyre öregedik. Soha azelőtt, még nem volt példa arra, amire a leg­utóbbi felnőtt világ- és Európa- bajnokságon: közel tizenhat esz­tendő választott el két arany­érmest (a 35. évében levő Ko­rolt és a 19 éves Hrisztovot) egymástól! Soha azelőtt nem volt példa arra, hogy a nehézsúlyban, amely a 25 éven felüliek pri­vilégiumának számított, vagy éppen a 82.5 kilósok súlycso­portjában, a középsúlyban ti­zenévesé legyen a hegemónia. Idén a még mindig csalt húsz­éves Hrisztov Európa-bajnok, a 19 éves Blagoev EB-ezüstérmes és világcsúcstartó... A magyar csapat fagyai Hornyák Ferenc (lepkesúly), a Leninvárosi MTK verseny­zője, 1957-ben született, leg­jobbja: 222.5 kg, ifjúsági vi­lág- és Európa-csúcs. Pócza Károly (váltósúly), Tatabányai Bányász, 1957, 270 kg­Vörös Sándor (váltósúly), Tatai AC, 1957, 270 kg. Kovács József (középsúly), Leninvárosi MTK, 1957, 282.5 kg. Krucsó Lajos (félnehézsúly), Csepel, 1956. 280 kg. Mészáros János (nehézsúly), Tatai AC. 1956, 347.5 kg. Kcti István (nehézsúly), LMTK, 1957, 295 kg. Edző: Csitneki Péter. I Évtizedek távlatából vizsgálva egyre közeledik egymáshoz a felnőtt és az ifjúsági világ­csúcs. Jelenleg a nehézsúlyban megegyezik, a középsúlyban, összetettben csupán két es lei kiló választja el egymástól a kettőt. De a húsz kilót nem haladja meg a különbség a lep­kesúlyban, a légsúlyban és a íélnehézsúlyban sem! Az ifjú­sági világcsúcsoknál a legutób­bi magyar bajnokságon például csak a lepkesúlyban ért el job­bat a győztes, Szűcs, a váltó- súlyban pedig ugyanannyi volt a teljesítménye | Komjátinak es Starknak, a légsúlyban Földi Imrének. A többiek eredménye kivétel nélkül gyengébb volt, noha egyik-másik ifjúsági világ­csúcs felállítása óta eltelt már néhány év! A nevezések szerint idén is hamisítatlan felnőtt szintű küz­delemre kerül sor néhány súly­csoportban. A benevezettek kö­zött van a bolgár Blagoev is, akiről korábban már szó volt, s ott lesz a magyar Hornyák, aki legjobbjával a legutóbbi felnőtt EB-n is helyezett lett volna. Kiemelkedő eredménnyel jó néhány résztvevő éppen Gdanskban válthatja meg a montreali repülőjegyet! A magyar együttes az elmúlt évben csupán négy, most hét versenyzővel képviselteti magát az ifi VB—EB-n. Lényegesen nagyobb esélyekkel, mint akkor. Nem csoda! Hornyák Ferenc az első VB—EB-t megelőzően hu­szonhét és fél kilóval tudott kevesebbet, mint most, s idő­közben — tizenhárom év után — ismét ifjúsági világcsúcsot szerzett a magyar súlyemeleo­nek! Aligha szerénytelenség hát, ha tőle, a súlycsoport jelenlegi legjobbjától aranyérmet várunk. „Hornyák mellett valamennyi versenyzőnket képesnek tartom az első hat hely valamelyikének megszerzésére!” — fűzte hozzá mindehhez Csitneki Péter edző. De az érmes remények sorát sem zártuk le Hornyákkal. Egy másik, ugrásszerűen fejlődő, a felnőttek közt is szép eredmé­nyeket elért vernenyző is helyet kap a magyar együttesben: a ta­tai Mészáros János. Az elmúlt esztendő eredmé­nyei egyértelműen bizonyítot­ták, hogy a húsz éven aluli korosztály „állóvize” felborzoió- dott nálunk. Tavaly, még négy versenyző szerepeltetése sem tűnt egészen indokoltnak, az ifjúsági VB—EB-re most lénye­gesen nyugodtabb szívvel ültet­hetnek repülőgépre hét fiatal súlyemelőt a magyar csapat ve­zetői. De két helyet még a legjobb akarattal sem tudtak betölteni idén sem.., (Egy or­szág összesen kilenc verseny­zőt indíthat.) „Pedig van még néhány ko­moly ígéretünk! — mondta Csitneki. — Például a pécsi Szabó László, a pehelysúlyban. Sajnos, ő nem készült fel kel­lőképpen. Főiskolára jár, s sze­rinte a kettőt nehéz egyeztet­ni... A megmozdult állóvíznek a további „borzoiására” szükség lesz a jövőben is ahhoz, hogy a magyar súlyemelés az elkö­vetkező esztendőkben lépést tart­hasson a világ legjobbjaival. Nagyszerű tapasztalatszerzési al­kalom kínálkozik június 6. és 13. között Gdanskban... A műsor A színhely: Gdonsk, Olivia- csarnolc. Június 6., 17 óra: megnyi­tó ünnepség. 18 óra: lepke­súly. Június 7., 18.45: légj. súly: Június 8., 18.45: pe­helysúly. Június 9., 18.45: könnyüsúly. Június 10., 18.45: váltósúly. Június 11., 18.45: középsúly. Június 12., 18.45: félnehézsúly. Június 13., 15.15: nehéz- és ólomsúly. összeállította: Bocsák Miklós Halljuk - látjuk A rádió és a televízió sportműsora június 7-tól 13-ig SPORT A RÁDIÓBAN (Állandó műsorok. Hétfő— szombat. Kossuth-adó, 22.15: Sporthírek. Petőfi-adó, 6.20: Torna. 9.23: Délelőtti torna. Munkahelyi testnevelés. 10.15: ' Ütikalauz üdülőknek.) Hétfő. Petőfi-adó, 17.00: Ar. If­júsági rádió sportórája. Belépés nemcsak tornacipőben! .Hely­szín: Bábolna. Szerda. Petőfi- adó, 18.00: II. félidő. Közve­títés bajnoki labdarúgó-mér­kőzésekről. Szombat. Kossuth- adó, 19.55: Közvetítés a Ma­gyarország-Ausztria váloga­tott labdarúgó-mérkőzésről. Vasárnap. Kossuth-adó, 22.10: Sporthírek. Totó. Petőfi-adó, 19.38: Sporthírek. Totó. SPORT A TELEVÍZIÓBAN Hétfő. Szlovák tv. II., 17.50: Sporthíradó. Jugoszláv tv. XI., 20.25. Sport — karikatúrában. Kedd. Budapest. 20.00: Tévé- torna (színes). Szlovák tv., 18.10: Autó-motor revü. Szlo­vák tv. II., 20.00: Sport a vi­lágban. Szerda. Budapest. 9.08: Tévétorna (ism., színes). 20.00: Tévétorna (színes). • Szlovák tv, 20.00: Tíz lépcső­fok az aranyhoz. Csütörtök. Budapest, 17.50: Telesport. 20.00: Tévétorna (színes). Pén­tek. Budapest, 20.00: Tévétor­na. 22.05: Arany Mokka ke- rékpár-pályaverseny. Közve­títés a Millenárisról, felvétel­ről. Szombat. Budapest, 9.08: Tévétorna (ism.). 20;00: Ma­gyarország—Ausztria váloga­tott labdarúgó-mérkőzés. Köz­vetítés a Népstadionból (szí­nes). A szünetben: Tévétorna (színes). Jugoszláv tv. n, 20.10: Sportszombat. Vasár­nap. Budapest, 9.28: Tévétor­na (ism.). 20.30: Tévétorna (színes). 22.10: Sporthírek. Szlovák tv, 13.00: Sportdél­után. (Rádió és televízióállomások a müsorváltoztatás jogát fenn­tartják.) ÚSZÁS Hat versenyző — tizenhárom első hely NDK-beli, nyugatnémet, jugo­szláv, csehszlovák és magyar fia­talok részvételével nemzetközi utánpótlás úszóversenyt ren­deztek a csehszlovákiai Ustinad Labemben. A 6 magyar versenyző kiválóan helytállt, összesen 13 első helyet szerzett, A győzelmek: Fodor Ágnes (1964 —65-ős kor­csoport): 100 m gyors 1:04.3. 100 m pillangó 1:13.1, 100 m hát 1:13.3, 200 m vegyes 2:36.4. Legeza Péter (1960 — 61): 100 m gyors 59.2, 100 m pillangó 1:05, 200 m vegyes 2:26.6. Nagy Andrea (1960 — 61): 100 m gyors 1 :05.9, 200 m mell 3:03.6, 200 m vegyes 2:38.9. Lázár Rita (1962 — 63): 100 m hát 1:15.4, 200 m vegyes 2:38.4. Koncz Csilla (1964 — 65): 100 m mell 1:25.1. EREDMÉNYEK ASZTALITENISZ Három férfi és egy női mérkő­zést bonyolítottak le hét közben az asztalitenisz NB I-ben. . A leg­nagyobb küzdelem a Ceglédi VSF. — Honvéd Kilián mérkőzésen volt, ahol a vendégek csak a legmini­málisabb különbséggel nyertek. A kisrangadónak számító BSE—FTC női mérkőzésen meglepően nagy arányban győztek a hazaiak. Eredmények. NB I. Férfiak: Ganz- MA VÁG — Csepel 16:9. Gy : Faházi 4, Kocsis II 4. Asztalos 3, Gutt- mayer 3, Gr^czi 2, ül. Balogh 4, Bánkuti 4, Juhász. BVSC — Szondy SE 21:4. Gy: Nozicska 5, Bör­zsei 4, Kovács 4, Pótári 4, Rózsás 4, ill. Takács 3. Vajthó. Honvéd Kilián FSE —Ceglédi VSE 13:12. Gy: Malek 5. Péter 4. Fischer 3, Brieger, ill. Karsai 3. Németh 3, Réti dr. 3, Kutelieh 2. Bodrogi. Nők: BSE —FTC 20:5. Gy: Iváskó 5. Ruzsenszki 5, Tihanyi 5, Ju­hos 3, Merényi 2, ill. Mong 2, Urbán 2, Szendy. CSELGÁNCS Baján befejeződött az ifjúsági cselgáncs Magyar Népköztársasá­gi Kupa. Az ifjúsági I. korcso­portban, csapatban: 1. Miskolci VSC 23, 2. Bp. Honvéd 17, 3: Kecskeméti SC 16 pont. 63 kg: 1. Faraga (Bp. Honvéd). 70 kg: 1. Nagysolymosi (Kecskeméti SC). 80 kg: 1. Sándor (KSC). 93 kg: 1. Sáfár (MVSC). Nehézsúly: 1. Ozs- vár (Bp. Honvéd). II. korcsoport, csapat: 1. Bajai SK 23, 2. Bp. Honvéd 17, 3. Kecskeméti SC 16. KERÉKPÁR Pénteken délután a csepeli sport­telepről rajtolt az V. Csepel Kupa nemzetközi kerékpárverseny me­zőnye. Rajthoz álltak a Katowice I SC versenyzői is. A szeles, esős időjárás nem fogadta kegyeibe a közel száz indulót. A forduló után szétszakadt a mezőny és a cél Barangolások Bogáncsországban (V.) Ittam a királynő egészségére előtt jól hajrázó Debreczeni győ­zött. Egyéniben: l. Debreczeni (Cse­pel) 3:42.13, 2. Szlipcsevics (Tipog­ráfia) 3. Hóbor (FTC), 4. Pitovszky (Katowice), 5. Fülöp (BVSC), 6. Szűcs (KSI), 7. Nagy (Ganz­MAVAG), 8. Takács (BKV EJőre). Mind azonos idővel. Csapatban: 1. Katowice (Pitowsky, Pieknik, Wo- dek) 11:09.10, 2. Ganz-MAVAG I. 11:11.43.5, 3. Csepel I. 11:16.14. LABDARÚGÁS N'B I. Tartalék csoport 1. Tatabánya 27 17 5 5 61-30 39 2. FTC 27 16 5 6 58-34 37 3. Bp. Honvéd 27 17 3 7 51-28 37 4. Ü. Dózsa 27 16 3 8 74-52 35 5. Haladás 27 12 6 9 45-37 30 6. Vasas 27-13 3 11 57-52 29 7. Csepel 27 Í2' 3 12 41-39 27 8. DVTK 27 11 4 12 39-39 26 9. MTK-VM 27 9 7 11 31-33 25 10. SBTC 27 10 5 12 44-55 25 11. Rába ETO 27 10 4 13 45-50 24 12. Békéscsaba 27 9 6 12 31-33 24 13. Videoton 27 9 5 13 38-41 23 14. ZTE 27 9 2 16 40-54 20 15 SZEOL 27 6 5 16 27-64 17 16. Kaposvár 27 6 2 19 36-67 14 SAKK Ci^nfuegos. A Capablanca sakk­emlékversenyen a nagymesterek csoportjában a 12. forduló után továbbra is a szovjet Guliko vezet 8 ponttal a 7 pontos izlandi Sigur- jonsson a szövi et Beljavszkii és Razuvajev előtt. Honfi Károly eredményéről nem érkezett jelen­tés, ★ Novgorodi nemzetközi női sakk­versenyen nem sok babér termett a külföldieknek. A viadalt a szov­jet Epstein nyerte 9.5 ponttal a kilencpontos Levityina előtt, a legjobb külföldinek, a lengyel Erenskának a 7. hely jutott. Honfi Károlyné két pontot szerzett és a 14. helyen végzett. „A szépen virágzó útszéli bogáncsból annyi van itt, hogy Skóciát tréfásan Bo­gáncsországnak (Land of the Thistle) szokták nevezni.” (Egy útikönyvből) Ez a nap is úgy kezdődik, mint a többi. Rohanással. Meg­hívó lapul a zsebemben. Az Arthur Bell & Sons LTD meg­hívott az Év Menedzsere-díj át­adására, az Albany Hotelbe, il­letve a díjazást kísérő dísz­ebedre. Ott aztán ittam a királynő egészségére. A piros jelmezbe öltözött, rendjelek özönével ékes és fé­lelmetesen bozontos bajúszú ce­remóniamester ellentmondást nem tűrő hangon szólított tel előbb , imára,, aztán ivásra. Ivásra — a királynőért. Miért ne tettem volna meg? A Bell-whiskynek különben is kitűnő a zamata! Ezt azonnal közöltem Raymond Miquel úr­ral, a cég ■ elnökével és igazga­tójával, e simára nyalt hajú és nem kevésbé sim'a' modorú fér­fiúval, akire azonban elismeré­sem a legcsekélyebb hatást sem tette. De legalább hajlandó volt szólni az Év Menedzsere-áíjról és a Bell’s Scotsh Whisky Cup- róL — Kilencéves múltja van en­nek az' akciónak — mondia. — A legnevesebb sportújság­írók havonta szavaznak, hogy a labdarúgásért ténykedő me­nedzserek közül ki érdemli ki a Hónap Menedzsere címet, il­letve az azzal járó 100 font ju­talmat meg az egy gallonny, Bell-whiskyt. A bajnokság be­fejezése után az Év Menedzse­rét is megválasztják, mi pedig 1000 fonttal, illetve az elma­radhatatlan Bcll-whiskyvel egé­szítjük ki a dicsőséget. — Honnan származik a Bell’s Scotsh Whisky Cup ötlete? — Onnan, hogy szeretnénk minél több Bell-whiskyt eladn.. de az otromba reklám nem elég hatásos. Éz finomabb for­ma. . . Az Egyesült Királyság­ban sok-sok millió a futball: és a whiskyt egyaránt kedvelő labdarúgó-szurkoló száma... — A whisky-kupa tehát meg­éri a befektetést? — Jó a futballnak és jó ne­künk. Szabványmosollyal lép tovább. Egy skót kolléga meg alig hall­hatóan suttogja: — Naná, hogy megéri?! Min­den hónapban ingyen reklá­mot kapnak a lapokban, hiszen minden hónapban megírják, ki r t / 7 Világcsúcsok Felnőtt vcs. Ifjúsági vcs. Lepkesúly 242.5 222.5 (Hornyák, magyar) Légsúly 260 245 (Isinoszeki, japán) Pehelysúly 287.5 262.5 (Kató, japán) Könnyüsúly 312.5 302.5 (Urrutia, kubai) * Váltősúly 345 320 (Kolev. bolgár) Középsúly 372.5 370 (Blagoev, bolgár) Félnehézsúly 400 380 (Szajdulajev. szó) Nehézsúly 417.5 417.5 (Hrisztov, bolgár) Olomsúly 442.5 412.5 (Hrisztov, bolgár)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék