Népsport, 1976. július (32. évfolyam, 155-183. szám)

1976-07-21 / 173. szám

2 NÉPSPORT XXXII. 173. ♦ 1976. július 21 @ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ♦ XXI. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK ® ___________________ Lég súlyú súlyemelésben Földi Imre ötödik r (Folytatás az 1. oldalról) Montrealba. Öt a lég- és pe­helysúly között „ingázó” Nurik­jan helyettesítette, nyerési esé­lyekkel. Mögötte viszont rend­kívül kiegyensúlyozott volt a mezőny. Közel íéltucatnyian pá­lyáztak egyenlő eséllyel a dobo­gó különböző fokaira. Nem lett volna meglepetés, ha közülük bármelyikük érmes, vagy éppen hatodik lesz. Vonatkozott ez mindkét magyarra is ... A St. Michel Arénában ez­úttal is nagy közönség előtt kez­dődött a küzdelem. Délután ki­lencen, este tizenöten álltak rajthoz. Stefanovits volt a me­zőny egyik legkönnyebb induló­ja, 55.55 kilóval mérlegelt, de Földi is könnyebb volt, mint az utóbbi időben bármikor. 55.75. Az első gyakorlatok nem sok jót ígértek. Földi Imre öt kiló- nyira legjobbjától, 105 kilogram­mon kezdett, s az első, nem sok sikerrel kecsegtető kísérlet után, bosszúsan ballagott vissza az edzőterembe. Stefanovits vala­mivel alacsonyabban, 102.5 kg-on biztosított — ő viszont sikerrel. Földi ugyan javított, Stefano­vits viszont második kísérletét, a 107.5 kg-on elrontotta. Elrontot­ta, vagy inkább elkapkodta, s tény, hogy technikai hibát köve­tett el. Márpedig a helyezési remé­nyek megvalósításához sokkal több kellett! Már csak egy-egy szakítása maradt a magyar ver­senyzőknek, s az biztos volt: legjobbjukat nem javítják meg, aligha kockáztatnak, sőt, örülni kell, ha egyáltalán megközelí­tik egyéni csúcsukat. .. Stefa­novits tavasszal, a berlini EB-n 107.5-öt szakított. Most, harmadik kísérletével is csak 107.5-tel mert próbálkozni, akárcsak Föl­di. Bizonytalanságot, némi idő­zítési problémát sejtetett ez. kü­lönösen azután, hogy mindket­ten elrontották még ezt az utol­só gyakorlatukat is ebben a fo­gásnemben. A győzelemért, s az érmekért folyó harc tehát már magyar illúziók nélkül folytatódott. Nu- rikjan, München pehelysúlyú olimpiai bajnoka, aki — 155 cen­tis magasságát tekintve ez igen­csak meglepő — egykor kosár­labdázóként kezdte sportpálya- futását, magabiztosan teljesítet­te 110 kilós kezdősúlyát. A len­gyel Cziura — aki ugyancsak pehelysúlyról fogyasztott le — tartotta a lépést vele, s meg­lepetésre egy mindössze 19 esz­tendős Koreai NDK-beli ver­senyző, Han is könnyedén meg­birkózott a 110 kilóval. Han nevét egyébként hiába kerestük az elmúlt évek felnőtt és ifjúsági világversenyeinek ne­vezési listáján. Soha nem indult még ilyen rangos versenyen, s talán a rutintalanság okozta, hogy végül nem tudta kiszakí­tani a 115 kilót, pedig látszott a gyakorlatán, hogy bőven „benne van” ez a teljesítmény... Norair Nurikjan a várakozás­nak megfelelően az első fogás­nemben előnyt szerzett. Igaz, csak két és fél kilót a ragyo­góan küzdő Cziura előtt, aki most, légsúlyban ugyanannyit szakított (115 kg), mint április­ban, Berlinben, egy súlycsoport­tal feljebb... ö jól időzített! Földi végül a hetedik, Stefano­vits a 10. helyen zárta a szakí­tást. A szakítás után a következő volt a helyzet: 1. Nurikjan (Bul­gária) 117.5, 2. Cziura (Lengyel- ország) 115, 3. Skorupa (Lengyel- ország) 112.5, 4. Han (Koreai NDK) 110, 5. Ando (Japán) 107.5, 6. Lastre (Kuba) 105, 7. Földi Imre (Magyarország) 105, ... 10. Stefanovits Imre (Magyar- ország) 102.5. A lökésben aztán tovább csök­kentek a reményeink, Stefano­vits a 135-tel háromszor sem tudott megbirkózni-! Berlinben, idén áprilisban, 142.5-öt lökött— így az eddig indult négy ma­gyar versenyző közül már a má­sodik esett ki. De Földi is mél­tatlanul alacsonyan kezdett, 130 kilón. Aztán 137.5-ön foly­tatta, s 2:1 arányban elfogadta gyakorlatát a zsűri. Rutinja se­gítette át a nehézségeken. De ez még mindig nagyon kevés volt... Ahhoz, hogy olimpiai bajno­kunk javítson a helyzetén, leg­alább 140 kilós lökés és az kel­lett volna, hogy az előtte levők közül néhányan — kiessenek. S milyen egy olimpiai ver­seny?! Földi harmadik gyakor­latára teljesítette a 140 kilót. S a remekül szakító Han kiesett, Imre ötödik lett! LÉGSÜLY. Olimpiai bajnok: Norair Nurikjan (Bulgária) 2G2.5, új világcsúcs, régi: 260, Kirov (117.5, 145), 2. Cziura (Lengyelország) 252.5 (115, 137.5) , 3. Ando (Japán) 250 (107.5, 142.5), 4. Skorupa (Lengyelország) 250 (112.5, 137.5) , 5. Földi Imre (Ma­gyarország) 245 (105, 140), 6. Bacfisch (NSZK) 242.5 (105, 137.5) . Uí? ! ____!_____________________ Női tornász- csapatunk negyedik (Folytatás az 1. oldalról) közül Egervári, Medveczky és Tóth, míg Övári, Lóvéi és Kele­men, sajnos, már nem folytat­hatja a versenyt. A román Comaneci felemás­korláton és gerendán is a maxi­mális 10 pontot kapta gyakor­latára és az egyéni összetettben növelte előnyét a szovjet tor­násznők előtt. Olga Korbut A női egyéni összetett verseny állása: 1. Nadia Comaneci (ro­mán) 79.05, 2. Kim (szovjet) és Turiscseva (szovjet) 78-25—78.25, 4. Ungureanu (román) 78.05, 5. Korbut (szovjet) 77.95, 6. Escher (NDK-beli) 77.60, 7. Szaagyi (szovjet) 77.45, 8. Kische (NDK- beli) 77.20, 9. Egervári (magyar) Filatova (szovjet) és Grozdova (szovj.) 77.05—77.05, ... 17. Med­veczky 76.15, ...19. Tóth 76.05, ... 25. Övári 75.40, ... 27. Lövei 75.15, ... 34—35. Kelemen 74.65 p. A kötelező és a szabadon vá­lasztott gyakorlatok pontszámai alapján kialakult az egyes sze­reken az egyéni sorrend. Az új szabály azonban itt is korlátozá­sokat ír elő, mert a szeren­ként döntőben az abszolút rangsor ellenére országonként csak két tornásznő indulhat minden szeren. Comaneci va­lamennyi szeren döntős. A mie­ink közül Egervári felemáskor­láton az ötödik legnagyobb pontszámmal került a döntőbe, ezenkívül indulhat az új sza­bály révén a lóugrásban is, ahol az abszolút rangsorban 8. lett, de többek /között négy. szovjet versenyző előzte meg. A csütörtökön sorra kerülő szerenkénti hatos döntőben a következők indulhatnak (a csa­patverseny során szerzett pont­számúk felsorolásával): Fclemáskorlát: Comaneci (ro­mán) 20.00, Kische (NDK-beli) 19.80, Ungureanu (román) 19.80, Korbut (szovjet) 19.80, Egervári (magyar) 19.75, Gerschau (NDK- beli) 19.65 p. Gerenda: Comaneci 19.90, Korbut 19.65, Ungureanu 19.60, Szaagyi (szovjet) 19.25, Escher (NDK-beli) 19.15, Hellmann (NDK-beli) 19.10. Lóugrás: Kim (szovjet) 19.70, Turiscseva (szovjet) 19.60, Co- maned 19.55, Dombeck (NDK- beli) 19.50, Escher 19.50, Eger­vári 19.40. Talaj: Turiscseva 19.85, Kim 19.70, Comaneoi 19.60, Pohlud- ková (csehszlovák) 19.45, Escher 19.40, Kische 19.35. Világcsúcseső űi úszó- versenyeken Zsúfolt nézőtér, 9200 néző a lelátókon. Határozottan világ­csúcshangulat... Vajon meny­nyit kell várni az elsőre?^ Csak ez volt a kérdés a második versenynap 4 úszódon tőj e előtt... És még az első dön­tőig sem jutottunk el, máris megdőlt egy a rekordok kö­zül. .. A programot a férfi mell­úszók két középdöntő futama ve­zette be. Csupa nagy név a rajt­nál... Az első futamot a hosz- szabbik mellúszószámban némi­leg jobb brit Wilkie nyerte, bi­zonyítva, hogy 100-on is szá­molni kell vele. Es kiesett — miután idegességében kétszer is kiugrott! — az olimpiai bajnoki címet védő japán Tagucsi! Ez csupán a bemelegítés volt! Mert a második futamban John Henckennek csak saját vi­lágcsúcsa volt az ellenfele. Ke­rek 30 mp-es első ötvennel kez­dett, a második hossza szenzá­ciós volt és a vége: világcsúcs! Jellemző a hihetetlenül magas színvonalra, hogy kizárólag 1:05- ön belüli idővel lehetett beke­rülni a kedd esti döntőbe. Jel­lemző összehasonlítás, most 1:04.86 kellett a döntőbe ju­táshoz, 1972-ben Tagucsi 1:04.94- gyel győzött. De az ilyesmi las­san megszokottá válik a meden­cék környékén... S következett az első döntő. S Kornélia Ender első olimpiai bajnoki címe! Ez a 17 eszten­dős úszónő München óta a vi­lágon mindent elért, minden „magaslatot” meghódított, csak az olimpiai arany hiányzott a gyűiteményéből. Most ez is meglett!... Méghozzá újabb vi­lágcsúccsal. s a várt, imponáló versenyzéssel, fölényes győze­lemmel. Már féltávnál majdnem egy testhosszal vezetett, s a vé­gén csak egy dolog volt kér­déses: mennyit javít világcsú­csán? Es az, hogy mögötte hogy alakul a sorrend. Óriási meg­lepetésre az amerikaiak leszo­rultak a dobogóról az ezüst a 15 esztendős, tartalékként Mont- realba utazó és itt második fő­szereplővé előlépő Priemeré lett. a bronz régi ismerősnek, az Antillákról származó holland Brigithának jutott. Tud-e Matthes újítani vagy Naber egyértelművé teszi hát­úszó uralmát? Ez volt a kér­dés a 100 férfi hát döntője előtt. Matthes nagyon akart. Olyany- nyira, hogy kétszer is belemoz­dult a rajtba. Ki tudja, talán idegesíteni akarta Nabert, de az amerikai csak mosolygott az eseményeken . .. Azután a sza­bályos indulás után Naber rög­tön az élre állt és világcsúcs­részidővel kezdett... S világ­csúccsal. majdnem egy teljes másodperces előnnyel nyert! Bá­mulatos — hallottuk szerte a le­látóról. S erre az 56 mp-en be­lüli 100 hátra valóban nincs jobb kifejezés... Csak nyer a 15 £ves Pollack vagy a világcsúcsot is elhódítja Gábrieltől? Két korosztály csa­pott össze a 200 női pillangón ... Pollack szemmel láthatóan tisz­telte ellenfelét, nem mert előtte elkezdeni. Sokáig Gábriel veze­tett. de a befejezés a világcsúcs­tartónál öt évvel fiatalabb Pol- lacké volt. Nyert — világcsúcs nélkül. Lassanként ez számít meglepetésnek az uszodában ... Az utolsó döntőben ismét ott volt Naber. S nem csupán egy­szerűen ott volt... A 200 férfi gyors első 50 métere után még a százas világcsúcstartó Mont- gomery vezetett (26.49 mp), de 100-nál — óriási meglepetésre Naber fordult elsőnek (54.46). Sőt! Százötvennél is az élen volt ez a 191 cm magas, 90 kg-os óriás. Azután jött a hajrá, s lőt­tek a pihentebb ellenfelek. Fő­leg Bruce Furniss, a szám világ­csúcstartóia „támadott” __S a cél ba — 21 századdal — első: Furniss ... Ideje — kell-e mon­danunk? — új világcsúcs. Sokan azt várták, hogy a győztes át­lépi a bűvös l:50-es határt. Fur­niss azonban „csak” l:50.29-et úszott. .. Mögötte Naber — röp­ke 40 perc leforgása alatt — egy ezüstöt gyűjtött be a hát aranya mellé. FÉRFIAK 100 m mell. A döntőbe jutot­tak: Hencken (ara) 1:03.62. világ­csúcs (régi: 1:03.88, Hencken, 1976), Smith (kan.) 1:03.92, Kusch (nyn) 1:04.28, Wilkie (brit) 1:04.29, Lalié (olasz) 1:04.35, Goodhew (brit) 1:04.59, Juzai- tisz (szovjet) 1:04.76, Woo (am) 1:04.86. 100 M HÁT. Olimpiai bajnok: John Naber (Egyesült Álla­mok) 55.49, világ- és olim­piai csúcs (régi világcsúcs: 56.19, Naber, 1973), 2. Rocca (Egyesült Államok) 56.34, 3. Matthes (NDK) 57.22, 4. Ber- roca (Puerto Ricó) 57.28, 5. VVanja (NDK) 57.49, 6. Jackson (Egyesült Államok) 57.69. 200 M GYORS. Olimpiai bajnok: Bruce Furniss (Egyesült Ál­lamok) 1:50.29, világ- és olimpiai csúcs (régi világ­csúcs: 1:50.32, Furniss, 1975), 2. Naber (Egyesült Államok) 1:50.50, 3. Montgomery (Egyesült Államok) 1:50.58, 4. Krilov (Szovjetunió) 1:50.73, Európa-csúcs (régi: 1:51.41, Steinbach, 1976), 5, Steinbach (NSZK) 1:51.09, 6. Nocke (NSZK) 1:51.71. NŐK 100 M GYORS. Olimpia! bajnok: Kornélia Ender (NDK) 55.65, világ-, Európa- és olimpiai csúcs (régi világ- és Európa- csúcs: 55.73, Ender, 1976), 2. Priemer (NDK) 56.49, 3. Brigitha (Hollandia) 56.65, 4. Peyton (Egyesült Államok) 56.81, 5. Babashoff (Egyesült Államok) 56.95, 6. Ilempel (NDK) 58.99. 200 M PILLANGÓ. Olimpiai bajnok: Andrea Pollack (NDK) 2:11.41, olimpiai csúcs, 2. Tauber (NDK) 2:12.50, 3. Gábriel (NDK) 2:12.86, 4. Thornton (Egyesült Államok) 2:12.90, 5. Quirk (Kanada) 2:13.68, 6. Gibson (Kanada) 2:13.91. Kedden reggel — kell-e ezt még külön mondani? — ismét telt ház fogadta az úszókat az olimpiai uszodában. Hja, a hét­fő este igencsak emlékezetes volt a maga négy világcsúcsá­val!... És kedden újra bebi­zonyosodott: a fejlődés mértéke egyszerűen félelmetes. Csupán egyetlen konkrét példát említe­nénk: a 400 m~es női gyorsúszás első selejtező futamában a 15 esztendős új-zélandi (!) Rebecca Perrott 4:15.71-re javította az olimpiai csúcsot. Hogy ebben igazán nincs semmi különös? (Ha csak az nem, hogy új-zé- landi kislányról van szó?!...) Igaz. De, ha ehhez hozzátesz- szük, hogy Rebecca eddigi egyé­ni csúcsa 4:21.50 volt és a vi­lágranglistának csupán a 14. he­lyéig jutott az . olimpia előtt, ak­kor fenti tételünket igazolva látjuik. A női gyorsúszókat megelő­zően döntötték el a férfi pillan- gózók a középdöntőbe jutást. Inkább taktikázás folyt a me­dencében, nem nagyon erőlköd­tek a „delfin”-fiúk és csak két- három kiemelkedő teljesítmény akadt. Főleg Pyttelt kell megem­lítenünk, aki — mintegy feled­tetni akarván 200-as negyedik helyét — majdnem megjavítot­ta saját Európa-csúcsát (55.22 mp). Az „öreg” Gary Hall pe­dig bizonyította: nem véletlenül válogatták... Visszatérve a női gyorsúszók­hoz: csak 4:20-on belüli idővel lehetett döntőbe jutni! Emlékez­tetőül: 1960-ban, Rómában a le­gendás Murray Rose 4:18.3-mal nyerte a férfiak négyszázas szá­mát ... Ezután Verrasztó Gabinak szurkolhattunk. Nem voltak túl­ságosan ijesztőek az első elő­futam eredményei. Csak hárman úsztak 1:06.5-ön belül... Máris Verrasztó következett. Nagyhírű vetélytárs, a házigazdák egyik legjobbjának, Nancy Garapibk- nek a társaságában vonult be az uszodába. Nem volt túlzottan jókedvű, ebben nyilván közre­játszott az is, hogy két nappal ezelőtt, egy edzésen ráugrottak az egyik ujjára és most is be volt kötve a keze. Az első hosz- szon azonban nem volt semmi probléma. Garapick fordult 50- nél elsőnek (30.52 mp), Gabi második volt 31.52-vel. Mögöttük az ausztrál Devries ért falat harmadiknak. A^tán a kis Ver­rasztó érthetetlen okokból rá­úszott a kötélre és — persze, ez csak később derült ki 1 — a röp­ke „kisik’ás” a továbbiutásába került. Megelőzte ugyanis az ausztrál úszónő is, s — ha csak 5 századnyi különbséggel, de — ő jutott a legiobb 16 közé, a középdöntőbe. Verrasztó ideje: 1:06.27. A második futam után sorra jöttek a „nagyágyúk” és egy pil­lanatig sem volt vitás: rendkívül szorosan alakul a továbbjutók sorrendje. így is történt. Az utolsó selejtező futamban pél­dául öten úsztak jobb időt Ver- rasztónál, aki természetesen bá­natosan fogadta a balszerencsés kiesés hírét. A többiek azonnal vigasztalni kezdték, mondván: nem ez a főszáma, a 200-ra gon­doljon, vasárnap ebben javíthat! EREDMÉNYEK 400 m női gyors. A döntőbe jutottak: Perrott (új-zélandi) 4:15.71, olimpiai csúcs, Babashoff (am) 4:16.07, Smith (kan.) 4:16.70, Maas (holl.) 4:17.16, Borgh (am) 4:17.20, Thümer (NDK-beli) 4:17.20, Heddy (am) 4:19.34, Kahle (NDK-beli) 4:19.34. 100 m férfi pillangó. A közép­döntőbe jutottak: Pyttel (NDK- beli) 55.25, Hall (am) 55.35, Vo- gel (am) 55.40, Evans (kan.) 55.65, Steinbach (nyn) 56.10, Bot- tom (am) 56.26, Matthes (NDK- beli) 56.41, Mills (brit) 56.53, Ha- ra (jap) 56.57, Pickell (kan.) 56.59, Delgado (ecu) 56.79, Szere- gyin (szov) 56.95, Robertson (kan.) 57.06, Rogers (au) 57.08, Broscienski (nyn) 57.15, Avids- son (svéd) 57.17. 100 m női hát. A középdöntő­be jutottak: Garapick (kan.) 1:03.28, Richter (NDK-beli) 1:03.61, Hogg (kan.) 1:04.31, Trei- ber (NDK-beli) 1:04.34, Stíllé (NDK-beli) 1:04.34, Jezek (am) 1:04:69, Brigitha (holl.) 1:04.98, Vandeweghe (am) 1:05.00, Sztav- ko (szov) 1:05.39, Sztudennyiko- va (szov) 1:05.56, Edelijn (holl) 1:05.56, Gibson (kan.) 1:05.64, Nisigava (jap) 1:05.78, Robertson (au) 1:06.19, John (nyn) 1:06.20, Devries (au) 1:06.22. Knape kiesett Hétfőn, az úszóelőfutamokat követően az olimpiai uszodában megkezdődött a női műugrók vetélkedése. A 27 induló közül az amerikai Chandler kezdett a legjobban, de rendkívül szorosan alakult a verseny az első hat ugrás után. A sorrend: 1. Chandler (ame­rikai) 254.67 pont, 2. Dmitrijeva (szovjet) 245.25, 3. Kalinyina (szovjet) 242.79, 4. Ramlow (NDK-beli) 238.38, 5. Köhler (NDK-beli) 237.69, 6. Knape (svéd) 236.52. A hétfő esti úszódöntők után újabb négy ugrást mutatott be a női műugrómezőny és ezután kialakult, hogy melyik nyolc induló jut a döntőbe. A befe­jezésre a kedd esti úszódöntők után kerül sor. Meglepetésre a svédek olimpiai bajnoka, Knape, kiesett. A döntőbe jutott versenyzők, 10 gyakorlat pontszámával: 1. Chandler (amerikai) 463.32, 2. Nejman (amerikai) 455.49, 3. Mclngvale (amerikai) 455.16, 4. Dmitrijeva (szovjet) 477.33, 5. Ramlow (NDK-beli) 445.08, 6. Köhler (NDK-beli) 441.90, 7. Guthke (NDK-beli) 441.03, 8. Kalinyina (szovjet) 434.28. lif- 1 Gyenge rejt Hideg zuhannyal kezdődött... Legalábbis nekünk, magyarok­nak a férfi tőrözők versenye a montreali egyetemi csarnokban. Jóformán meg meg sem kezdő­dött az ötvenkét vívó küzdelme, amikor dr. Kamuti Jenő már el­búcsúzott a viadaltól. A magyar vívó bizonytalanul kezdett cso­portjában, de a „kanyar” felé­nél így is két győzelemmel és egy vereséggel várhatta az is­meretlen japán Szato elleni csörtét, s egy győzelem, de még egy négy találatos vereség is továbbjutását jelenthette vol­na. Sajnos 5:l-re kapott ’d, s így rosszabb találataránnyal kiesett... — Érthetetlen módon, megle­hetősen zavartan vívtam az el­ső két csörtében — mondta ké­sőbb. — Nem éreztem a tempót, a távolságot, s vívótudásomnak csupán nyolc-tíz százalékát nyújtottam. Így utólag látom: túlságosan nagy volt a tét, a közvélemény és magam előtt nagyon szerettem volna bizonyí­tani és ez megbénított. Az a szomorú, hogy ez pH vizsga nél­küli verseny volt. Némi gyógyírt jelentett n má­sik két magyar, Somodi Lajos és a szombathelyi KomaUU Jó­zsef szereplése. Különösen Somodi kezdett jól: öt. nagyszerű találatarányú győ­zelemmel a besorolási táblán a harmadik helyre került! Koma- tits ugyan két gyors vereséget szenvedett legnagyobb ellenfelei­től, a francia Pietruskától és az olasz C. Montanotól, de aztán há­rom győzelemmel beverekedte magát a második „kanyarba”, a legjobb 36 közé. Itt, Somodi csoportjában, Piet- m-Jtif, éi az ?íi5^-5*3áf.ssía ruskán és az NSZK-beli Behren kívül nem tűntek veszélyesnek az ellenfelek. Legalábbis így látszott a pást széléről. Aztán az ifjúsági VB-döntős Dal Zotto kö­vetkezett: bármennyire is jő, ígéretes tehetségű fiatal olasz vívó, a tőle elszenvedett 5:3-as vereségre nincs magyarázat — Somodi aztán szépített, de újabb nagy arányú vere­ség következett: 5:1 Piet­ruskától. Az NSZK-beli Behr ellen aztán már úgy lépett pástra a magyar fiú, hogy ha győz — akkor sem biztosí­tott a továbbjutása. Nem is győ­zött: 5:3-as vereség újabb ma­gyar remény széthullását jelen­tette. s már csak Komatitsban bízhattunk __ '<_____________________ Ola szország Hollandia és az NSZK a hatos döntőbe Kedden folytatódtak a vízi* labdatoma csoportmérkőzései. Mint ismeretes, a magyar, az olasz, a holland és az NSZK- beli válogatott már a keddi eredményektől függetlenül biz­tosította helyét a csütörtökön kezdődő hatos döntőben. A-csoport: Jugoszlávia—Irán 15:0 (3:0, 4:0, 4:0, 4:0), Kuba— Irán 12:3 (2:1, 4:0, 3:1, 3:1). Jugoszlávia—Olaszország 6:6 (2:0, 2:3, 2:2, 0:1). B-esoport: Hollandia—Szov­jetunió 3:2 (1:0, 1:0, 0:1), Szov­jetunió—Mexikó 7:4 (2:1, 1:1, 1:1, 3:1). C-csoport: NSZK—Ausztrália 4:3 (2:0, 1:1, 1:1, 0:1), Kanada— Ausztrália 6:5 (2:1, 3:0, 0:1, 1:3). Ig 1 , Nagy meglepetés A kosárlabdázóknál a legna­gyobb meglepetést' eddig a bol­gár női csapat szolgáltatta. Iván Galabov csapata a hamiltoni se­lejtezőn harcolta ki a hatos dön­tőbe jutást. Már ez is nagy­szerű fegyvertény volt, hiszen olyan ellenfeleket kellett meg­előzni, mint például a lengyel, a kubai, az olasz válogatott. Sztojanováék eddigi teljesítmé­nyüket betetőzték, az Európa- bajnoki második, világbajnoki harmadik Csehszlovákiát fektet­ték — hatalmas küzdelemben — két vállra! A világbajnoki második, Ja­pán kedden már második győ­zelmét aratta. A japán férfiak viszont alulmaradtak Mexikóval szemben. A férfiaknál a B-csoportban Olaszország játék nélkül szerez­te meg a két pontot, mert Egyiptom csapata nem állt ki. Eredmények. Nők. Japán—Kanada 121:89 (56:48), Szovjetunió—Kanada 115:51 (55:30),' Bulgária—Cseh­szlovákia 67:66 (33:36). Férfiak. A-csoport: Szovjet­unió—Ausztrália 93:77 (58:39), Mexikó—Japán 108:90 (57:41). B-csoport: Olaszország—Egyip­tom 2:0. Az A-csoport állása: 1. Szovjetunió 2 2 — 213:154 4 2. Kanada 2 2 — 188:155 4 3. Kuba 2 1 1 190:173 3 4. Mexikó 2 1 1 185:210 3 5. Ausztrália 2 — 2 166:204 2 6. Japán 2—2 166:212 2 V» 1 1 2___________ Biz tos győzelem a hazaiak ellen Hétfőn három mérkőzéssel folytatódott a labdarúgótorna. B-csoport. Franciaország—Me­xikó 4:1 (2:1). Izrael—Guatema­la 0:0. D-csoport. Szovjetunió—Kana­da 2:1 (2:0). Montrealban 24 591 néző előtt került sor a mérkő­zésre. A Szovjetunió csapatá­nak összeállítása: Asztapovsz­kij — Konykov, Matvijenko, Resko, Troskin — Onyiscsenko (Fedorov), Kolotov, Veremejev (Fomenko) — Minyajev, Burjak, Blohin. G: Onyiscsenko (2), ill. Douglas.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék