Népsport, 1976. november (32. évfolyam, 263-287. szám)

1976-11-06 / 267. szám

2 NÉPSPORT XXXII. 267. ♦ 1976. november 6 A Népsport jelenti Hogy eltűnjön a fehér folt! Budapest atlétikai térképén a XI. kerület fehér foltnak KEáimit, hiszen itt mindössze két egyesületnek, a Vasasnak és a VM Közértnek van atlétikai szakosztálya. A kerület sportvezetői — a Budapesti Atlétikai Szövetség szüntelen biztatására — ezen a jövőben változtatni akarnak. A ke­rületi atlétikai szövetség és az oktatási osztá’y a sportág népszerűsítése érdekében vasárnap futóversenyt rendez a kerület ifjúsági sporttelepén. A versenyre a kerület 18 ál­talános iskolájának felsős tanulói kaptak meghívást. A jó szervező munka eredménye, hogy az előzetes nevezések alapján a rendezők több mint félezer versenyzőre számí­tanak. A tanulók 600—1000 méteres távon versenyeznek majd. Az elmúlt ősszel a Vasas atlétikai szakosztályának futó­fesztiválja nagyszerűen sikerült — reméljük, vasárnap ha­sonlóan sikeres lesz a folytatás .. ­KITÜNTETÉSEK A KISZ Központi Bizottsága a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 59. évfordulója alkalmá­ból eredményes edzői tevékeny­ségük, kimagasló nevelőmunká­juk elismeréseként Ifjúsági Ér­demérmet adományozott Török Bódognak, a női kézilabda-válo­gatott vezető edzőjének és Péhl Józsefnek, a kajak-kenu váloga­tott vezető edzőjének. Kiemelke­dő sportteljesítményükért, to­vábbá az ifjúsági mozgalomban végzett eredményes tevékenysé­gükért Kiváló Ifjúsági Vezető kitüntetést kapott: Sztanity Zoltán kajakozó és Tuncsik Jó­zsef cselgáncsozó. Laki Pálné, Németh Erzsébet és Tóth Harká­nyi Borbála kézilabdázókat aranykoszorús KISZ-jelvénnyel tüntették ki. ★ Dunaújvárosban az MSZMP városi bizottságán Sárosi László, a pártbizottság első titkára kö­szöntötte a város olimpiásait, Lő vei Mária, Tóth Margit és a verseny miatt távol lévő Övári Éva tomásznőket és edzőikéit, Horváthné Elek Annát és Bor­sos Jánost. A versenyzőknek és edzőiknek Sófalvi István. a vá­rosi tanács elnöke Pro Űrbe ki­tüntetést adott át. SZÖVETSÉGI ÉLET A Budapesti Atlétikai Szövet­ség elnöksége legutóbb tárgyal­ta a III. kerületi TTVE két éve újjáalakult szakosztályának munkáját. Az elnökség megálla­pította, hogy a szakosztály- ered­ményesen segítette a kerület at­létikájának fejlesztését és jó működéséért jegyzőkönyvi di­cséretben részesítette. VERSENYEK A Magyar Optikai Művek sí­szakosztálya vasárnap délelőtt sí­ugróversenyt rendez a jános­hegyi műanyag sáncon. ★ Aranykerék kerékpáros ver­senyt rendez november 6-án 'a KISZ IV. kerületi bizottsága, a kerület sportfelügyelősége, vala­mint a Budapesti Kerékpáros Szövetség. A rajt 13.30 órakor lesz a IV.. Véc-sei u. 69. sz. előtt. A verseny útvonala: Vé- csei u. — Bajza u. — Eötvös u. — Mikes K. u. — Vécsei u. ★ A Heves megyei Tanács V. B. Testnevelési és Sporthiva'ala röplabda szakszövetsége novem­ber 27—28-án leány-, december 4—5-en pedig fiúcsapatok rész­vételével ezúttal tizenegyedszer rendezi meg Egerben a Borne­missza Gergely ifjúsági röplab­da em léktornát. A nevezési ha­táridő: november 12. A vándor- serleg védője a Debreceni Taní­tóképző leány-, illetve a Vasas fiúcsapata. + A jövő évi szovjet—magyar labdarúgó VB-seleitezőre máius 15-től 20-ig repülős társasutazást indít az IBUSZ. Részvételi díj 3900 forint, elhelve’és. ellátás A-kategória szerint. le'en+keíni lehet személvenként 1000 forint előleggel az IBUSZ sportirodá­jában (Budapest. VI. Maja­kovszkij utca 54.). RENDEZVÉNYEK | Tótkomlóson a nagyközség fel­szabadulásának 32. évfordulója alkalmából ünnepi úszóversenyt rendezett a hely1 Spartacus SK és a járási sportfelügyelőség. A gyermekúszók seregszemléjén nemcsak a Békés megyeiek, ha­nem a Vasas Izzó úszópalántái is vízbe szálltak, több mint há­romszázan. Nagy sikert arattak azok a hat esztendős gyerekek, akik egyéves „úszrtmúlttal” a hátuk mögött életük első verse­nyén álltak raitkőre, s öt ven mé­teren versenyeztek. * A S7ek-'zá“d városi KTSZ-bi- zottság mellett működő sportbi­zottság jól sikerült futó-kocogó­napot rendezett. A KISZ által kezdeményezett tömegsportakció idei záróeseményeként novem­ber 7-én a Zrínyi utcai torna- csarnokban Mozdulj! címmel já­tékos ügyességi sportvetélkedőre kerül sor. ★ A Komárom megyei Sporthi­vatal Természetbarát Szövetsé­ge november 7-ón rendezi meg Pilisnyergeden a természetjárók idényzáró találkozóját. A min­den évben több ezer embert mozgósító találkozón koszorúzás: ünnepséggel ad óznak a felszaba­dító harcokban e helyen elesett szovjet katonák emlékének. Az ünnepélyes megemlékezésre 12 órakor kerül sor. | TANFOLYAM Segédedzői tanfolyam indult Pécsett — 19 sportágban — a Baranya megyei Testnevelési és Sporthivatal szervezésében. Ér­dekesség, hogy első alkalommal a megyeszékhely mellett, Szi­getváron is szerveztek tanfo­lyamot 6 sportágban. KIADVÁNYOK Megjelent az Asztalitenisz leg­újabb száma. A 11. szám óriási eredményhalmazt közöl — a Szu­per Liga mérkőzések részletes ismertetésétől kezdve a hazai versenyekig. A lapban többek között olvashatunk olyan sport­emberekről is. akik valamilyen „új szint” hoztak a sportágba. ★ A rengeteg kép és részletes eredménylista mellett színes írások teszik érdekessé a Tenisz Híradó most megjelent. 9. szá­mát. A lapban beszámolót olvas­hatunk a szolnoki Tisza-liget te- niszéletérőL Megtudhatjuk azt is. hogyan szerepelt az algériai válogatott Győrött, s mi a hely­zet a vidéki utánpótlással. létesítmények A Népstadion 690 m-es futó­pályáját a téli edzésekre készí­tik elő. A munkálatok miatt a pályát november 8-tól kezdve körülbelül két hétre lezárják, s így edzések addig nem tartha­tók. LOTTÓ A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a La- josmizsén megtartott 43. heti lottósorsoláson a következő nye­rőszámokat húzták ki: 10, 24, 43, 50, 84. RÁDIÓ, TÉVÉ j Szombat. Rádió. Kossuth-adó. 18.40: Sporthírek. 22.15: Sport­hírek. Petőfi-adó. 6.20: Torna. 10.50: Délelőtti torna. 1400: Má­sodik félidő. Kői vetítés baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. 16.33: Sportkrónika. Közvetítés az Ű. Dózsa—Dunaújváros és a Bp. Honvéd—DVTK bajnoki lab­darúgó-mérkőzésről. 20.33: Sport­hírek. Televízió. Budapest. 9.29: Té­vétorna. Szlovák tv. 16.25: TJ Gottwaldov—SONP Kladno jég­korongmérkőzés. Jugoszláv tv. 13.55: R ijeka—Szarajevó labda­rúgó-mérkőzés. II. műsor. 21.10: Sportszombat. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás szombat estig. Változóan felhős idő, számottevő eső nélkül. A délkeleti szél nap­közben megélénkül. Legmagasabb nappali hőmérséklet 14 —19 fok között. LABDARÚGÁS Gujdár, Kerekes, Kereki, Tóth J., Nagy II ésVáradi a Ki-válogatottban Jövő héten szerdán Szek- szárdon a B-együttes, Nyíregy­házán pedig a 21 éven aluli utánpótlás-válogatott a , román válogatottal mérkőzik. — A B-együttes tagjai vasár­nap 18 órakor találkoznak, az utánpótlás-válogatott játékosai pedig fél órával később — mondta Baráti Bajos szövetsé­gi kapitány. — A B-válogatottak Szekszárdra utaznak, ahol hét­főn és kedden is edzést tart majd Dalnoki Jenő, az utánpót­lás-válogatott Dunavarsányban készül, s kedden kel útra Nyír­egyházára. Mindkét találkozó 13.30-kor kezdődik és csehszlo­vák játékvezetők bíráskodnak. Az utánpótlás-válogatott edzője: Mezey György. Baráti Lajos kijelölte a két válogatott keretet. A B-keret érdekessége, hogy az A-váloga- tottból Gujdár, Kereki, Tóth J., és Váradi is átkerült és tagja sz ugyancsak válogatott Kere­kes és Nagy II. A keretet 16 játékos alkotja: Gujdár, Gáspár — Viczkó, Ke­rekes, Kereki, Tóth J„ Sarlós, Nagy II, Pál, Mucha, Zombori, Kozma' II. Kovács (Vasas), Bo- gáti, Weimper, Váradi. — Az volt az elképzelésem, hogy Törőcsike* és Martost is beválogatom, de sérülésük miatt mindkettőjükről le kellett mon­dani — említette a szövetségi kapitány. — Kíváncsian várom, hogy a védelem közepén a ke­rekes—Kereki kettős hogyan ér­ti meg egym-ist. Az U-keret: Kiss (Tatatabá­nya), Hornyák — Kovács (Ha­ladás VSE). Baranyi, Varga (BVSC). Végh, Zsömbörgi, Pa- róczai, Nagy A., Turtóczki (BVSC). Burg. Borostyán. Szabó (FTC), Izsó, Kiss (Kaposvár), Becsei P. (Vasas). Kováss Ferenc: „KHünö ellenfelet kaptunk!” A Videoton háza táján nagy érdeklődéssel várták a ku­pasorsolást, s amikor megismer­ték, nem csapott az öröm a fel­legektg __Persze, az igen erős me zőnyben egyik csapat sem könnyű ellenfél. De- az FC Magdeburg a nehezek közül is talán a legnehezebb, hiszen nem is olyan régen a Kupa­győztesek Európa Kupáját nyer­te el. — Kitűnő csapat az ellenfe­lünk — mondta Kovács Ferenc, a Videoton vezető edzője. — Éppen a szerdai, drezdai BEK- találkozó mutatta meg, hogy mi­lyen stílusban játszó és milyen képességű játékosokkal rendel­keznek az NDK-ban. A Magde­burg a legjobb NDK-csapatok közé sorolható, tele válogatott játékosokkal. — Milyen reményekkel ké­szülnek a két találkozóra? — Bízom abban, hogy folytat­juk a jó szereplést az UEFA Kupában. Jó, hogy az első mér­kőzést idegenben játsszuk, s a visszavágó Usz Székesfehérvá­rott. Nagyon szeretnénk tovább­jutni, de nyilván ez a terve az FC Magdeburgnak is. Ez biz­tosíték arra, hogy mindkét ta­lálkozó nagy küzdelmet hoz majd. Menne fka utaznak az ifik November 12-én kezdődik Monacóban az a nagyszabású ifjúsági nemzetközi labdarúgó­torna, amelyen nyolc ország vá­logatottja vesz részt, köztük a magyar együttes. A 15 játékos szerdán találkozik, s csütörtö­kön kel útra. — A románok elleni játékkal már elégedett voltam, bár a helyietek alapján nyerhettünk volna — ipagyarázhi Rákosi Gyula szövetségi edző — A já­tékosok végre harcos erényieket csillogtattak! A monacói torná­ra utazó keretet csak kedden je­lölöm ki. Remélem, ez a torna jól szolgálja maid a felkészülé­sünket, s nagyjából kialakul az a gerinc, amelyre építeni lehet a jövő évi. görögök elleni se­lejtező mérkőzésre a válogatot­tat. A magyar együttes Monacó­ban november 13-án O’aszország elten kezd. A további ellenfe­lek: Szovjetunió (november 15), Franciaország (november 17). A csonoT-tmériírőzések után no­vember 19-én döntik el az 1—8. hely sorsát. EK után — KK elolt A Snarta 15-ága—Vasas és a Fiorentina—Vojvodina találko­zókkal szerdán megkezdődött a Közép-Európa Kupa körmérkő­zéssorozata. Az ötszörös kupa­győztes budapesti együttes ve­reséggel rajtolt. A csapat edző­jével, lllovszky Rudolffal be­szélgettünk, aki a következőket mondta: — Azért szenvedtünk veresé­get, mert játékunkat nem az egység jellemezte, azaz hiány­zott az igazi csapatjáték. Per­sze, az igazsághoz az is hozzá­tartozik, hogy nem vett bennün­ket Fortuna a kegyeibe... Vá­radi lövése a 7. percben a kapu­fán csattant, majd két nagy helyzetünk is volt, de egyiket sem sikerült értékesíteni. Az el­ső fél órát szinte végigtámad­tuk, aztán szerencsétlen gólt kaptunk, ettől aztán — mint ahogy az nálunk már szinte tör­vényszerű — megzavarodtak a játékosok. — Szünet után újra fölényben játszottak, helyzeteik is vol­tak ... — De csak 2—0 után! Akkor Müller a kapufát találta el és kis szerencsével a hálóba kerül­hetett volna a labda. Az össz­kép alapján ja Sparta megérde­melten nyert, hiszen kevesebb helyzetükből kétszer is eredmé­nyesek tudtak lenni, ezzel szemben mi a jobbnál jobb le­hetőségeket sem tudtuk kihasz­nálni. A Vasas a balsikeres KK-nyi­tány után az idén még két mér­kőzést játszik a kupáért, mind­kettőt Budapesten. November 24-én az olasz Fiorentinát, de­cember 8-án pedig a Vojvodinát fogadja. A tavaszi program. Március 16: Vojvodina—Vasas, április 6: Vasas—Sparta Prága, április 20: Fiorentina—Vasas. A csoportban egyébként a Sparta áll az élen két ponttal, második-harmadik a Vojvodina és a Fiorentina 1—1 ponttal és negyedik a pont nélküli Vasas. Nyilasi elhagyta a Sportkórházat Nyilasi Tibor, az FTC és a válogatott kitűnő középpályása pénteken délelőtt, elhagyhatta a Sportkórházat. A zöld-fehérek labdarúgója — mint ismeretes — a Dynamo Dresden elleni első BEK-mérkőzésen fejsérülést szenvedett. Állapota azóta amy- nyít javult, hogy a csütörtök délutáni orvosi konzílium járó­beteggé nyilvánította. Dr. Juhász József főorvos elmondta, hogy •három hét múlva ismét tüzete­sen megvizsgálják Nyilasit, ak­kor mondanak véglegeset ver­senyzésének újbóli megkezdésé­ről. Addig könnyű mozgást vé­gezhet, természetesen olyan jel­legűt, ami semmiféle megeről­tetéssel nem jár. JUBILEUM A Betonút SC elnöke. Lieb- hauser László úgy említette az 1950-ben megalakult aszta­litenisz szakosztályt, hogy „kis szakosztály.” Aztán, már csak, hogy tel­jesebb legyen a kép, azt is: „A kis kerületi együttesből néhány év alatt NB l-es csa­patot formált Tóth Zoltán, az egyesület edzője." Lehet tehát a kis egyesü­letnek is nagy edzője. S noha most az edző elfo­gadott, s inkább szerényen, mint dicsekedve sorolja az eredményeket, mint akinek nincs is sok köze a sikerek­hez. A történet tulajdonképpen rövid. A kis szakosztályból megalakulása után hamaro­san NB l-es szakosztályt te­remtett, szinte kizárólag sa­ját nevelésű'játékosokat állít­va az asztal mellé. Es a Be­tonút ezt követően hét évig szerepelt az NB I-ben. A folytatásról is lehet rö­viden beszélni. A szakosztályt elérte a „kis” szakosztályo­kat gyakran sújtó „végzet", egyszerre többen is átigazol­tak a klubtól, nagy és , na­gyobb lehetőségeket nyújtani tudó klubokba. Ekkora vér- veszteséget már nem tudott kiheverni a szakosztály, visz- szaesett az NB II-be, Tóth Zoltán azóta „csak” nevelő edző. Es nem csak az. Ma- 'radt ideje társadalmi munká­ra is, sokáig tevékenyen részt vállalt a budapesti és az országos szövetség munkájá­ból is. November 7-ike alkalmából — a korábban kapott Test­nevelés és Sport Érdemes és Kiváló Dolgozója — kitünte­tések után — a magyar sport és testnevelés fejlesztése ér­dekében végzett hüszonöt éves kiemelkedő munkássága elismeréséül a Magyar Nép­köztársasági Sportérdemérem bronz fokozatát adományoz­ták Tóth Zoltán edzőnek. Ez a kitüntetés — úgy gon­doljuk — nemcsak Tóth Zol­tánnak jelent felejthetetlen érzést, hanem egyben elisme­rést a klubnak is. Es biztosan — hasonló el­ismerést, a hasonló kis szak­osztályokban dolgozó többi „nagy" edzőnek is. —1,1 " . " ii—.ii __ "■ Egy sakkcsapat gazdát keres 1@31 BP.8.= POSTAFIÚK8. ✓ i Az utóbbi napok szerkesztősé­gi postájában ismét szép szám­mal kaptunk leveleket, amelyek részben véleménynyilvánítással, részben segítség kéréssel fordul­tak lapunkhoz. Az alábbiakban az utóbbi levelek közül hozunk nyilvánosságra kettőt. Túl jó eredmények Dr. Horváth Géza (8900 Zala­egerszeg, Gaspanch u. 21/a). egy sakkcsapat érdekében ír. „A csapat gerince 1970 óta játszik együtt. Különböző területeken dolgoznak a játékosok, de összeköti őket a sakksport szeretete.” Élversenyzőik. He­gedűs Péter és Nikoletti András néhány év alatt mesterjelöltek­ké emelkedtek. 1972 végéig a Fővárosi 3. sí. Építők Sport­köréhez tartoztak, s ha nem let­tek volna túl jó eredményeik, talán még mindig a Csokonai utcában lenne az otthonuk. De 1972-ben második helyezést sze­rezte a Budapest III. osztály­ban, s ezzel jogot a II. osztály­ban való indulásra. A sport­kör azonban közölte, hogy a vál­lalat nem tudja fedezni a II osztályban való szereplés költ­ségeit. Oj gazdát kerestek, de mire azt a Középítők csapatával fuzionálva megtalálták, akkor­ra a II. osztályban betöltötték a helyüket. „1973-tól Rózsa Ferenc Építők néven az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szak- szervezete csapataként folytat­ták a küzdelmet, de ismét csak a kerületi bajnokságban. Két év alatt két osztályt emelkedve is­mét kiharcolták a II. osztály­ban való szereplés jogát, ahol 1975-ben a középmezőnyben vé­geztek.” Ez év elején villám- csapásként érte őket a hír, hogy a szakszervezet megszünteti sportkörét. A többi szakosztály már meg is szűnt, nekik azon­ban erre az esztendőre még le­hetőséget adtak arra. hogy Ró­zsa Ferenc Építők név alatt szerepeljenek. A Bp. II. osztály Maróczy-csoportjában az utolsó forduló előtt még versenyben vannak a bronzéremért, de jö­vőjük már nincs. A levélíró, aki maga is a csa­pat tagja, sürgős segítséget kér. Szakosztályvezetőjük címén (Ol- gyay Vince 1211, Budapest, Vé­nusz u. 15.) várjak egy olyan fővárosi sportkör jelentkezését, amely hajlandó lenne befogadni őket és feltörekvő, fiatal csapa­tuknak megadná a lehetőséget a további eredményes szereplés­hez. Ügy gondoljuk, -hogy a tehet­séges és igyekvő fiatal gárda megérdemelné, hogy végre vég­leges otthonra találjon. Hegyvidékiek, figyelem! Makai János (5601 Békéscsaba, Pí. 148) szintén segítséget kér. Megírja, hogy 23 éves, négy éve dolgozik mint vizsgázott úszó­mester, s közben megtanult masszírozni és pedikürözni is. Szereti a munkáját, s most attól fél, hogy saját hibáján kívül kénytelen lesz abbahagyni. Fe­lesége ugyanis megbetegedett, s az orvosok gyógyulása érdeké­ben környezetváltozást, hegyvi­déki klímát javasolnak. Nagyon kéri, hogy ha valahol hegyvidé­ken szükség lenne úszómester­masszőrre, akkor értesítsék őt. persze, csak akkor, ha lakás- problémájának megoldásában is közre tudnak működni. Reméljük, hogy fedkínálkozása olyan igénnyel találkozik, amel- megoldást hoz súlyos problémá­jában. • , VÁLASZ AZ OLVASÓNAK BOGDÁN JÁNOS 2713 Csemő. A Népstadionban 75 300 fizető né­ző számára van hely. SZENTKIRÁLYI SÁNDOR, 3200 Gyöngyös Szíveskedjék az Autó- Motor c. laphoz fordulni. ZABORESZKY TIBOR, 1126 Bu­dapest. Kérésével keresse fel a Posta Központi Hírlapirodát. PINTÉR JENŐ. 6723 Szeged. A Posta Központi Hírlapiroda útján lehet előfizetni: 1900 Budapest, V., József Nádor tér 1. NAGY ISTVÁN, 9027 Győr. A Bayem- München címe: 8 Mün­chen 90, Sábener str. 51.. NSZK. Egyesületi zászlókat, jelvényeket gyűjt — cseretársat keres: F. Tóth Béla, 2Q34 Maglód, Stein- metz u. 67. RUDOLF LÁSZLÓ egyetemi halig. Donyeck. A kérdéses két UEFA Kupa-merkőzés 1972-ből. FTC — Woolverhamtyton Wanderers 2 — 2. Gólok: Szőke és Albert. FTC: Vörös — Novak. PáncsJcs, Megy esi —- Vépi. Bálin4 — Szőke, Branikovlts. Albert. Kű ?4ucha. 2 l-es FTC-vezetésnél Szőke 11- esét a W. kapusa kivédte — Woodverhampton W.—FTC 2—1. G: Kű. FTC: Vörös — Horváth / P4áncsics, Vépi — Juhász, Bálint — Szőke, Branikovits Albert, K Mucha. Szőke 2—1-nél ezúttal 11-est hibázott. TÓTH ISTVÁN, Debrecen. A? MLSZ címe: Budapest, VI. Nép­köztársaság útja 47. — Magyr" Atlétikai Szövetség címe: Buda­pest. XIV. Istvánmezei út. 3. GALAMBOS PÁL, 1137 Buda­pest. Mesterhármas alatt azt ér1 jük. amikor egv játékos egy mér- kőzésen egymás után három gólt ér el. úgy hogy közben saját játé­kostársa nem szerez gólt. MOLNÁR ISTVÁN, 1221 Buda­pest. Az 19'66-os VB-n a Magyar- ország— Brazília (3—1) mérkőzé­sen Pelé nem játszott. A két: csa­pat összeállítása a következő volt: Magyarország: Géléi — Mátrai — Kánoszta. Mészöly. Sípos. Szepesi —i Matbesz. Albert. Rákosi — Be­ne. Farkas. Brazília: G!1mar __ D. Sa ntos, Belliní. Altair p. Henrique — Gerron. Lima — Garrincha, Al- cindo. Tostao. Ja^rzinho. A ragyo­góan játszó magyar csapat gól­jait Bene F-rkas és Mészöly ill­ésből) szerezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék