Népsport, 1976. december (32. évfolyam, 288-313. szám)

1976-12-20 / 305. szám

NÉPSPORT 7 XXXII. 305. ♦ 1976. december 20. TERMÉSZETJÁRÁS KÉZILABDA A tornacipős turisták kora Hazánkban, elsősorban Buda­pesten, megnőtt a fiatalok ér­deklődése a kirándulás, a túrá­zás, lényegében az egész termé­szetjárás iránt. Az állítás iga­záról mindenki meggyőződhet, ha a hét végén kilátogat vala­melyik megszokott gyülekező- helyre, a Moszkva térre, a Batthyány térre, az Örs vezér (.érre, vagy a Nyugati pályaud­varra, ahonnan a természetba­rát-szakosztályok. turistaegyesü­letek, Országjáró Diákkörök nyílt túráikat indítják. A fia­talok fokozódó érdeklődésére utalt egyébként 1976-ban néhány kiemelt rendezvény is. Így pél­dául a budapesti természetked­velők találkozóján, az április 4-i felszabadulási emléktúrán, a november 7-i pilisnyereg! túrán a résztvevők jelentős többsége általános és középiskolás, illet­ve ifjúmunkás volt. Hogy mást ne mondjunk: a Pilisnyeregre íellátogató mintegy tízezer ter­mészetbarát közül csak a kö­zépfokú tanintézeti diákok szá­ma meghaladta a háromezret Magnó és foci A természetjárás iránti érdek­lődés növekedésének számos oka van. A többi között az is, hogy hazánkban mindinkább differen­ciálódik a turizmus. A hagyo­mányos — bakancsos, hátizsákos és többnyire csak a megtett ki­lométereket számon tartó — tu­rizmus kihalóban van. legfel­jebb az idősebb korosztálybeliek kedvenc szórakozása. Helyébe az úgynevezett tornacipős turizmus lép. Elsősorban a fiatalok tor­nacipőt, farmernadrágot húznak. müanyagtasakba rakják az ele­mózsiát és — a magnót, a tás­karádiót. a labdát, s ezekkel felszerelve kelnek útra. Akkor érzik jól magukat, ha útközben szól a zene. és már az első tisztáson megállhatnak játszani, szórakozni, sportolni. Ezt az igényt, érdeklődést — szerencsére — mind többen fel­ismerték ; és ennek megfelelően hirdették ' meg a túrákat, kirán­dulásokat, természetbarát-ren­dezvényeket. A KISZ Budapesti Bizottsága Ságvári-emléktúrájá- ról, a Budapesti Természetba­rát Szövetség természetkedvelők találkozójáról, a Szakszerveze­tek Budapesti Tanácsa verőce­marosi randevújáról — ahol zö­mében ifjúmunkások vettek részt — már nem hiányzott a kultú­ra és a sport, a szórakozás és a testedzés sem. A túrát, a ki­rándulást tréfás vetélkedővel, sportrendezvényekkel. disco- műsorral is összekötötték. Aránytalanságok A budapesti középiskolások ér­deklődésének növekedését más is magyarázza. A többi között az is, hogy 1976-ra a 150 közép­fokú tanintézet közül 133-ban megalakult az Országjáró Diák­kör. És csak az érdekesség ked­véért említjük meg: 27 szak­munkásképző intézetbeli, 4 pe­dig szakmunkáskollégiumi kör. A Fővárosi Tanács V. B. mű­velődésügyi osztálya — együtt­működve a KISZ Budapesti Bi­zottságával és a Budapesti Ter­mészetbarát Szövetséggel — meghirdette és sikerrel meg is szervezte az évente ismétlődő, tizfordulós túrapontversenyt. A vetélkedő iránt különösen meg­nőtt az érdeklődés akkor, ami­kor lehetővé tették, hogy a kö­rök maguk választhassák meg a követelmények teljesítésének módját, vagyis azt: mikor és hová szervezzenek túrát, kirán­dulást. Az idén tehát fokozódott a2 érdeklődés, növekedett a túrázó fiatalok száma, de ha azt vesz- sziik figyelembe, hogy a fővá­rosban mintegy 800 ezer 30 év alatti fiatal él, s közülük 200 ezer a KISZ-tag, akkor megál­lapíthatjuk: változatlanul kevés a természetjáró, a természetet kedvelő ifjú. Akkor is így van ez, ha tudomásul vesszük, hogy a szakosztályokban, országjáró diákkörökben nyilvántartott 7517 (!) fiatal sokszorosa túrázik hellyel-közze! rendszeresen. Csak húsz... Az elsődleges gond változat­lanul az, hogy kevés a szak­ember, a szakképzett túraveze­tő. Sajnos, az is gyakori, hogy az ODK pedagógus vezetője sincs tisztában a természetjárás, a kirándulás, a túrázás szerve­zésének, lebonyolításának alap­vető kérdéseivel. Más kérdés, hogy az iskolai rendtartás elő­írása szerint iskolai kirándulást csak pedagógus vezethet, s csak húsz tanulót vihet magával. Hiába kétszáz tagú az ODK, az általa szervezett, kiírt túrára csak annyiszor húsz fiatal me­het el, ahány pedagógus haj­landó velük tartani. Néhány tiszteletreméltó kivételtől elte­kintve, ugyan hány középiskolai tanár áldozza fel ma a vasár­napját. a szünidejét? Kevés Budapesten a minősí­téssel rendelkező túravezető, s mindössze három és fél, négy­száz az ifjúsági. És akkor elő­áll az a visszás helyzet, hogy el­visznek ötszáz fiatalt egy egyhe­tes túravezetői tanfolyamra, de arról — adminisztrációs okokból adódóan — már mégfeledkez­nek, hogy a sikeres vizsgát te­vőknek a minősítést is átadják. Gondot okoz az is. hogy nincs olyan szakirodalom — a meglé­vő elavult —, amelyet bárki kézbe vehetne és abból elsajá­títhatná a túrázás alapvető sza­bályait. Ilonvotlaliunk m Az Állami Ifjúsági Bizottság által kibocsátott utazási, étke­zési és szállási utalványok két­ségtelenül kedvezményt jelente­nek, de csak akkor, ha azokat mindenütt el is fogadnák. A természetjárás további népsze- rűsödésének az sem kedvez, hogy körülményes, sok levele­zéssel, utánjárással jár a szál­lásfoglalás. Arról már nem is szólva, hogy az italt nem fo­gyasztó, otthonról hozott élelmet falatozó diákokat sok turista- házból még ma is kinézik. Ahhoz tehát, hogy Budapes­ten. de az egész országban még több fiatal megkedvelje a ter­mészetjárást, .rendszeresen tú­rázzon, kiránduljon, több szak­képzett túravezetőre, gondosabb szakirodalomra, s a meglévő rendeletek betartására lenne szükség. V. Gy. CSELGÁNCS KISDOBOSOK A TATAMIN SÚLYEMELÉS A Csepel nyerte n Vasas Kupát Vajon mi lehet a japán gye­rekek kedvenc tantárgya az is­kolában? A cselgáncs! Nincs tévedés: a felkelő nap országában — a, júdó őshazájában — már 6 éves kortól rendszeresen cselgáncsoz- nak a .gyerekek. Es Magyarországon? Nálunk természetesen nem iskolai tan­tárgy a cselgáncs, de újabban már a kisdobosok is űzik — űzhetik! Nemrégiben határozta el a Magyar Cselgáncs Szövet­ség — a sportorvosok egyetér­tésével —, hogy nemcsak új súlycsoportokban, hanem új korosztályban is rendeznek ver­senyeket. A napokban már or­szágos viadalon léptek tatamira a legkisebbek Kecskeméten. — Nagy volt a siker! — új­ságolja Óvári Sándor, a szövet­ség elnökségének tagja. — 170 gyerek indult! Ezzel újabb nagy lépést tettünk a cselgáncs nép­szerűsítésének útján. Egyelőre 8—19 egyesületben foglalkoznak rendszeresen gye­rekekkel ebben a sportágban, de az új korosztály versenyrend­szerének kialakítása alighanem hamarosan újabbakat állít csata­sorba. Persze, némelyikük már most „lépéselőnyben” van. Pél­dául a budapesti Üttörőstadion, ehol már 4 évesek is találha­tók a szakosztályban. — Őket azonban még nem, mint „versenyzőket" tartjuk számon — meséli Fülöp Sándor edző. — Elsősorban az a cé­lunk, hogy megszerettessük ve­lük a sportágat. És talán, ami a legfontosabb: megtanítsuk őket veszíteni is! Aztán, per­Ttománia ifjúsági válogatott— Magyarország ifjúsági válogatott 8—6 (0 — 4, 2—2, 6 — 0). Dunaúj­város, 1900 néző. V: Zsitva V., Scheil. Románia: Szigeti — Teo- üoriu. Kemenes, Tiricua, Todor, Marcu. Cs: Ej art a, Csata, Csiky, Tőke, Dumitrake, Popescu, Nana, Simon, Ghergusan, Gál. Kocsis, Soenescu, Szabó, Cereb. Edző: Kalamár Sándoh Magyarország: Képes K. — Pintér, Balogh B., Térjék, Farkas, Szabó I. Cs: Póz- nik, Balogh J.. Kondor. Kolare- vtcz, Ancsin. Kimer, Képes P., Perlemann. Sebestyén, Csár.vi, Matza. Edző: Orbán György. Ti- chy Bajos. Gólütők: Pintér (4. o.V, Szabó I. (6. p.), Kolarevicz (11. pú, Perjék (Í3. p.). Farkas (24. p.j, Ancsin t2Q. p.), Marcu (33. p;), Csata (39. p.), Tiricua (41. p l, Csikv (42. p.). Marcu )43. p.), Csata (47. p.). Tiricua (57. pl,. Tőke (57. p.l. Kiállítás: Románia 12 perc, Magyarország 4 perc. Jól kezdtek a magyar fiatalok. sze, egy-két év múlva már ver­senyezhetnek. Ezek a fiúk idősebb korukban sokkal több akciót ismernek majd, mint a mai hasonló ko­rúak. Egyelőre. persze, megfoj­tás és karfeszítés nélkül verse­nyeznek, de fejlődésük így is gyors. Az új cselgáncs-korosztály „versenyzői” szinte apjukként tisztelik Mándli Józsefet, a bu­dapesti szövetség elnökét, aki az egyik leglelkesebb híve ver­senyeztetésüknek. — Szakmai és anyagi téren is támogatjuk a fiatalok sporto­lását. Az ifjúsági, az edző- és a biróbizottság is magáénak ér­zi a kisdobos-cselgáncsot. To­vábbképző tanfolyamokkal. a szakosztályok költségvetésének kiegészítésével igyekszünk segí­teni. A legtöbb helyen ezt terv­szerű, jó munkával hálálják meg. A többség azon fáradozik, hogy a nálunk is fejlődésnek indult sportágban megfelelőek legyenek az alapok, jól sikerül­jenek a kezdők első lépései. Mert jelentkező, bátor kisfiú bőven van! Sőt. előfordul, hogy olyan sokan szeretnének csel- gáncsozni hogy néhányuloat el kell tanácsolni, mert kevés a szőnyeg. A legkisebb'/, is ráléptek te­hát a tatamira, elkezdtek csel- gáncsozni. Mégis a legfontosabb, hogy egyelőre elsősorban ne versenyzésnek tekintsék azt, amit csinálnak, hanem leljék örömüket, szórakozva sportolja­nak! Így válhatnak felnőtt ko­rukra a sportág megszállottjai­vá, így érhetnek el sikereket. Komlósi Gábor Pintér egyéni akcióból elért gólja után a kitűnően játszó Szabó em­berelőnyből növelte előnyünket. Négy góllal elhúztak a magyar fiatalok, de kapusunk, Képes Is több ízben bemutathatta tudását A második harmad közepétől egy­re keményebbé váló játékban a magyar válogatott, láthatóan el­fáradt. A harmadik harmadban lendületesen kezdett a román csa­pat. szinte percenként ütötte a gólokat, és kiegyenlített. Térfél- csere után egy gyors letámadás nyomán Ktlita a vezetést is meg­szerezte, maid Tőke újabb góljá­val bebiztosította ellenfelünk a győzelmet. A második napon Du­naújvárosban sem sikerült győz­niük a magyar fiataloknak, pedig jól kezdtek, a második harmad közepén 6—0-ra vezettek. A foko­zatosan belelendülő románok nagy fölénybe kerültek, és óriási hátrányukat behozva a végén a maguk javára fordították a mér­kőzést. Az ifjúságiak, a serdülők és az úttörők versenyével folytatódott Csepelen a Vasas Kupa súlyeme­lő verseny, amelyen lOa-en lép­tek dobogóra. Kiemelkedtek a mezőnyből a csepeliek, akik ösz- szesen 21 győzelmet arattak és nagy fölénnyel nyerték a vasas­szakszervezet vándorserlegét. A győztesek lepkesúlytól fel­felé. Ifjúságiak: Juhász I (Ózdi Kohász) 180 kg, Tóth B. (Csepel) 170, Elek (Ózd) 210, Farkas (Fi­nommechanika Vasas) 217.5, Ju­hász n (Ózd) 230, Geímeiler (Csépel) 280, Ato (Csepel) 225, Molnár (ÉVIG) 140, Tuimko (Cse­GYEPLABDA Vasárnap a Testnevelési Főis­kolán befejeződött a gyeplabda Terem Kupa. A-csoport. Bp. Építők—Kinizsi Sörgyár 8—1 (5—1). V: Molnár, Zsákay. G: Konorót G. (4), Hor­váth’ (2), Herbert, Farkas, ill. Földvári. Bp. Építők—Budai Pe­dagógus 2—2 (2—1). V: Molnár, Zsákay. G: Konorót G. (2), ill. Raubinek, Baráth. H-csoport. XVI. kér. Tanács—* Építő SE 4—1 (2—1). V: Masa, Nagy J. G: Andorka (2), Hami- kus J., Somlai, ill. Varga. XVI. kér Tanács—20. sz. Volán 2—1 (0—0). V: Masa, Zsákay. G: Ko­norót F.. Hamikus J., ill. dr. He­gedűs. Építő SE—Kőbányai SE 4 — 2 (2—2). V: Cerva, Masa. G: Almási (2), Varga, Zempiényi, ill. Kovács P„ Behotzky. A TEREM KUPA VÉGEREDMÉNYE A-csoport 1. Bp. Építők 4 3 1 — 20-10 7 2. Budai Ped. 4 3 1 — 13-11 7 3. Volánbusz 4 1 1 2 20-22 3 4. K. Sörgyár 4 1—3 12-22 2 5. GSC 4—13 16r21 1 B-csoport 1. XVT. kér. Tan. 4 4-----16-7 8 2. Köb. SE 4 2—2 14-13 4 3. 20. sz. Volán 4 112 10-11 3 4. Gödöllő 4 112 6-10 3 3. Építő SE 4 1—3 8-13 2 SAKK A vasárnapi 14. fordulóval befe­jező szakaszához érkezeti a XXXII. országos férfi egyéni bajnokság, hiszen már csak négy forduló van hátra. A bajnoki cím legfőbb esé­lyese Sax Gyula nemzetközi nagy­mester, Csőm Istvánnal szemben 1.5. Adorján és Ribli nagymeste­rekkel szemben 2.5 pont előnyre tett szert. E jelentős előny birtoká­ban ebben a fordulóban a bajnok­ság során először taktikai döntet­lent játszott ellenfelével, Hazai mesterrel szemben. Hogy milyen nagy küzdelem alakult ki ebben a fordulóban, azt bizonyítja, hogy a következő végeredmény csak négy és fél órai játék után született meg: Pintér sötéttel értékes pontot szerzett Sápi eller.. A Játszma fo­lyamán minőség- és álláselőnyre tett szert, és vezérszámyi gyalog- töblettel is rendelkezett, ezért a 40. lépés megtétele után, Sápi fel­adta a reménytelen küzdelmet. pel) 195. Serdülők: ICovfccs B. (Csepel) 105, Veszprémi (Ózd) 155, Klicsu (Ózd) 170, Szabó A. (Csepel) 172.5, Holczhauser (Cse­pel) 192.5, Scheinberger (ÉVIG) 160, Zsiga (ÉVIG) 117.5, Maiina (FMV) 160, szegei (FMV) 195. Úttörők: Tóth (Csepel) 95, Kurcsies (SZIM) 105, Barna (Cse­pel) 85, Köbli (Csepel), 82.5, Kiss (Csepel) 100, Horváth I. (ÉVIG) 107.5, Perjés (Csepel) 100, Litovszky (Csepel) 100, Győrii (SZMV) 120. A Vasas Kupa végeredménye: 1. Csepel 590, 2, ÉVIG 234, 3. Ózdi Kohász 206, 4. Finommecha­nikai Vasas 184 pont. A Ribli—Faragó játszma dön­tetlen eredményt hozott, a ki­egyenlített és egyenlő anyagú hu­szár— huszár és 5—5 gyalogos végállást döntetlenre adták. A Ri­gó-Tompa játszma világos örö­kös sakkadásával szintén döntet­lennel végződött. A további öt játszma függőben maradt. A 14. forduló eredményei: Sá­pi—Pintér 0:1. Döntetlen: Hazai— Sax, Ribli—Faragó, Rigó—Tompa. Függő: Horváth T.—Petrán (sötét minőségelőnyével), Karsa—Bár- czay (sötét nyerési esélyével), Csőm—Portisch F. (egyenlő anya­gú állásban), Adorján — dr. Eper­jesi (világos előnyösebb állásával). Vadász—Forintos (kölcsönös és súlyos időzavar után tisztázatlan állásban). A bajnokság állása: Sax 11. Csőm 9 (1), Ribli 8.5, Adorján 8 (1), Hazai, Pintér 8—8, Portisch F., Vadász 7.5—7.5 (1 — 1), Fara­gó 7.5, Forintos 7 (1) pont. TORNA A Játékcsarnokban három nap alatt zajlott le a sportiskolák fiú- és leány csapatainak bajnoksága, összesen 21 egyesület indította a különböző korcsoportok versenyé­ben 90 csapatát. Az általános vé­lemény szerint nemcsak a „meny- nyiséggel”, hanem a fiatalok „mi­nőségével” is elégedettek lehe­tünk. Az év — gyakorlatilag — utolsó tornaversenyén vastaps bú­csúztatta a tornászokat. A lányok negyedik évfolyamá­ban a felnőtt országos bajnoksá­got nyert dunaújvárosiak is in­dították versenyzőiket, s a fiata­lok között is biztosan nyertek. A Montrealban is szerepelt Tóth Margit a bajnokságon is reme­kelt, a nem hivatalos egyéni össze­tettben 35.20-szal került az élre. Sportiskolák csapatbajnoksága. Lányok. 1960 — 61-ben születettek. Bajnok: Dunaújváros (Tóth. Lő- vei, Nyalka, Németh) 111.20, 2. Bp. Spartacus 108.35, 3. Vasas 106.05, 4. Postás SE 105.65, 5. Debreceni Sí 103.45, 6. Bakony Vegyész 98.55. 1964 —65-ben szü­letettek. Bajnok: KSI (Sinkovics, Horák, Csukovics, Almási, Csá- nyi) 100.35, 2. Dunaújváros 175.35, 3. Bp. Honvéd 172.80, 4. Vasas 171.00, 5. Postás SE 170.40, 6. SZFOTj 169.25. 1966 —67-ben születettek. Bajnok: KSI (Mag, JÉGKORONG Hatgólos előnyből — vereség EREDMÉNYEK Döntő szakaszban a férfi sakkbajnokság Tornngyö&elem — veretlenüt (Folytatás a* 1. oldalról) (16), Buday 5/1 (8), Szilágyi 8 (9), Kocsis 3 (6), Tifinger. Cs: Kantra. További csapattagok: Gu. bányi, Taga, Bakos. Edző: Falud: Mihály. Bengyelország: ROZMIA- ÍIEK — Brzozowskl 4 (9), KBEM- PEB 11/2 (18), Sokolowski 3 (7), GMYREK 4 (10). Kuleczka 1 (4), Przybysz 2 (4). Cs: Malisz Gar- piel, Tluczynski 1 (1), Czaczka 1 (1), JedUnsld. Edző: stanlslaw Majorek. (A lőtt gólok után tört­vonallal a hétmétereselcet, zárójel­ben pedig az összes lövési kísér­letet jelezzük.) Kihagyott helyzeteik voltak mintákét oldalon az első percben, majd egy gyors támadásból Buday szerezte meg a vezetést. A hely­zetkihasználás azon tan továbbra sem sikerült a magyar csapat­nak. ennek ellenére a 7. perc­ben 4—2 volt az előnye. Klem- pel a góllövőlistát vezető balkezes „dobógép” azonban, csak ekkor kezdett munkába. Egymás után lőtte góljait, s így 9 percig a magyar csapat csak kapkodott, lőni nem sikerült. Zavar támadt a sorainkban, kevés volt a moz­gás, csak küzdöttek a fiúk. Egy- egy gólt még csak sikerült vala­hogy összehozni, sajnos azonban nem volt igazán játékban a ma­gyar csapat Húsz perc eltelte után fokozatosan Ismét belelen­dültek a játékosaink, főleg Bu­day volt eredményes. A 25. perc­ben sikerült egyenlíteni, majd egészen három perccel a befeje­zés előttig, végig a lengyelek ve­zettek. A 29. percben Kovács Pé­tert két percre kiállították, a hátralevő egy percben azonban sak a magyar ,csapat szerzett gólt, s így előnnyel fordulhatott a második félidőre. A. gólban fel­tétlenül meg kell említeni Kocsis Pál érdemeit. A második félidőben fej fej melletti harcban végig a magyar csapat vezetett, hol egy. hol két góllal. Elhúzni azonban nem tudtunk, s érezni lehetett, hogy abban a pillanatban, amint nem tudunk góllal válaszolni a lengyelek góljára, baj lehet. Klempel irányításával a lengyelek az 53. percben egyenlítettek, majd Tlflnger súlyos hibája után meg­szerezték a vezetést Is. Az 57. percben már 24—26 volt az ál­lás és — a játékvezetők Is meg­érezték a lehetőséget... A fiúk azonban nem adták föl s bár a mérkőzés során négy 7 m-est Is hibáztak, két gyors indítással si­került egyenlíteniük — tehát a tomagyőzelmet ielentő gól 20 má­sodperccel a befejezés előtt esett. Ezen a találkozón már erő­sen látszott az — elsősorban idegi — fáradtság a magyar csapat játékosain. Ráadásul mindjárt a bemelegítéskor Gubányi megsérült és Így nem is tudott játszani. Ezért a ma­gyar csapat teljesen lij fel­állásban vette fel a harcot, A lengyelek nagyszerűen véde­keztek. A magyar csapat tag­jai közül kiemelkedőt senki sem nyújtott, elsősorban azért, mert a teljesítmények hullám­zottak. Mindenkit dicsérni le­het azonban a lelkesedésért, talán Bartalost még külön is ki lehetne emelni időnkénti nagyszerű védéseiért. További eredmények. Csehszlo­vákia—NDK II 25—21 (14—12), NDK I—Szovjetunió Iá—17 (9—3). A torna végeredménye 1. Magyarorsz. 5 4 1 — 128-195 » 2. NDK I 5 3 2 — 114- 93 4 3. Bengyelorsz. 5 3 11 119-.110 7 4 Csehszlovákia 5 2 — 3 99-193 4 5'. NDK II 5 1—4 111-147 2 6. Szovjetunió 5 — — 5 84-110 — A góllövő lista élén a lengyel Klempel végzett 43 góllal. Második az NDK H csapatában játszó Rőtbe 44 góllal, harmadik Szilágyi 35, míg negyedik Kovács Péter lett 33 góllal. A magyar válogatott hétfőn dél­előtt a menetrendszerű légijárattal érkezik Ferihegyre. Debrecen város nagydíjáért va­sárnap délután 600 néző előtt a második forduló három mérkőzé­sét Játszották le a városi sport­csarnokban. Eredmények. Magyar Főiskolai Válogatott—VSZ Kosice 29—20 (15 — 10). V: Kocsis, Nagy. G: Molnár (10). Dobó, őri (4—4), Sa­lamon (3), Tamás, Mocsai, Kel- ler (2—2). Endrédi, Nád, 111. Ba­bits (7), Horváth, Profánt (4—4), Richvalsky (2), Timko, Mells, Hucka. A főiskolások már az első ne­gyedórában több gólos vezetésre tettek szert, a 38. percben már 24 — 12-re is vezettek. Jó: Hoff- mann. Molnár, őri, 111. Babits, Horváth. Wismut Aue—AS Armata (Ma­rosvásárhely) 20 — 14 (13—9). V: Ádám, dr. Szolnoki. G: Steinbach (7), Rothenburg (5), Rentzsch, Gloger, Fucsh (2 — 2). Groh, Kör- ner, 111. Solomon, Vlntllescu, Bu­karesti. Ambrus (3—3),' Hajdú (2). Meglátszott a két csapat kö­zött az osztálykülönbség. Jó: Stein- bach, Rothenburg, Fusch, ill. Ambrus, Solomon. Debreceni, Dózsa—Debrecen! MTE 28-17 (15-7). V: Sápi, Szatmári. Gd: Kordás 7, Takács 6, Benyáts 5, dr. Süvöltös, Molnár 3—3, Juhász. Kormos, Sárközi, Gottdiener, ill. Rédl 5. Nádasdl, Kovács G. 3—3 Kertész 2, Tatass, Vadon, Kemény, Hegedűs. A Dó­zsa könnyedén nyert. Jő: Pőcsi, Takács, Kordás 111. Selinga, Va» dón. A torna állása 1. D. Dózsa 2 3 --- 56-39 4 2. M. Főisk. Vál. 2 1 1 — 57-4* 9 3. Wismut Aue 2 1 1 — 48-42 9 4. VSZ Kosice 2 1 — 1 46-52 2 5. DMTE 2 ------- 2 40-54 — 6. AS Armata 2------2 2®-42 — A nemzetközi torna 3. fordulója hétfőn, 4. fordulója kedden lesz a debreceni sportcsarnokban 16.30 órai kezdettel. Weörös, Szűcs, Papp, Hamar, Bu­dai) 132.10, 2—3. Pécsi Sí és Dunaújváros 178.05, 4. Vasas 176.55, 5. Bp. Spartacus 174.75, 6. Békéscsabai Előre Sp. 173.65. A sportiskolák összesített pont­versenyében: 1. Dunaújvárosi Ko­hász 7 helyezési pont, 2. KSI 17.5 h. p„ 3. Postás SE 19 h. p., 4. Vasas 25.5 h. p„ 5. Debreceni Sí 27 h. p., 6.í Békéscsabai Előre Spartacus 28 h. p., 7. Pécsi Sí 29.5 h. p., 8. Bp. Spartacus 31.5 h. p., 9. Szegedi EOB 42 h. p., 10. Haladás VSE 44. h. p. LEGÚJABB LABDARÜGO-BAJNOKSAGOK Skócia. A Celtlc biztos győzel­mével és jobb gólkülönbségével az első helyre került. A rangadónak számító Aberdeen—Glasgow Ran- gers mérkőzést elhalasztották. Cel- tic—Ayr United 3—0, Heart—Mo- therwell 2 — 1, Kilmamock—Dun- dee United 1—0, Partick Thistle — Hibernian 1 — 1. 1. Celtic 13 8 3 2 29-13 19 2. Aberdeen 13 8 3 2 24-12 19 3. Dundee U. 13 9 l 3 28-17 19 Német SZK, A kupa 3. forduló­jának érdekességei: Bayern Ürdi- gen—Kaiserslautern 3 — 1 (a ta­valyi első ligás Urdigen a svéd Mattson három góljával aratta meglepő győzelmét, r ezzel a nyolcadik első ligás csapat esett ki a további küzdelemből), Ba- yem München—TV Unterboihin- gen 10 — 1. G. Müller egymaga öt gólt lőtt (az alacsonyabb osztá­lyú együttest hatezren kísérték el, s összesen négyszáz kilométert utaztak hogy tíz gólt lássanak csa­patuk kapujában). NDK. Szombaton befejeződött az őszi idény. Az élen a helyzet annyiban változott, hogy a Dyna- mo Dresden veresége, a Jena dön­tetlenje és a berlini Dynamo győ­zelme után három csaoat is 17 pontos lett. A BEK-ben szereplő drezdaiak csak jobb gólkülönb­ségüknek köszönhetik őszi elsősé­güket. Karl-Marx-Stadt—Vorwárts Frankfurt 3—0, Chemie Halle— Sachsenrlng Zwickau 1 — 1. Dy­namo Berlin—Dynamo Dresden 2—1, Magdeburg—Union Eerlln 5 — 1, Wismut Aue—Erfurt 1 — 1, Stahl Riesa—Hansa Rostock 4 — 1, Lók. Leipzig—Cári Zeiss Jena 1 — 1. 1. Dresd. (B) 13 7 3 3 33-16 17 2. Jena 13 7 3 3 28-16 17 3. D. Berlin 13 8 1 4 23-16 17 4. Magd. (U) 13 7 1 5 28-21 15 KORCSOLYÁZÁS. Holland—nor­vég gyorskorcsolyázó-viadal. Eind- hoven. Sprint összetett. 500 m Valentijn (holl) 39,37, 1000 m Didrikscn (norv) 1:19.58. össze­tett: 500 m Storholt (norv) 39.23 (pályacsúcs), 3000 m Storholt (njrv) 4:11.22 (pályacsúcs). n. nap. Sprint: 500 m: Valentijn 39.40. 1000 m: Valentijn 1:20.76. Az összetettben: 1. Valentijn 158.960* Hollandia—Norvégia 74:79. Négy­távú verseny: 1500 m: Storholt (norv) 2:01.2, 5000 m: Storholt 7:23.79. A pontversenyben: Norvé­gia—Hollandia 192:120. Sprint és összetett végeredmény: Norvégia— Hollandia 262:194. RÖPLABDA. Férfi BEK. SC Leipzig —Middelf art (dán) 3:0 (8, 0, 4), Lipcse, az NDK-bajnok kettős győzelemmel jutott tovább* CSZKA Szófia —St. Maur (fra) 3:0 (7, 5, 2), Szófia, a bolgár bajnok kettős győzelemmel jutott tovább. Női BEK. Levszki Szpartak (bőig) —Van Houten (holl) 3:0 (2, 2, 10), Szófia, a bolgár női bajnok is kettős győzelemmel ju­tott tovább. St. Világ Kupa. Madonna di Campiglio. Férfi műlesiklás. 1. Ra­dici (ol) 108,11 mp, 2. Gros (ol) 108,15. 3. Thöni (ol) 108,53. A Világ Kupa állása: 1. Piero Gros (ol) 51 nont, 21 Franz Klammer (osztr.) 50 p., 3, Phil Mahre (am) 40 p.-f A jövő évi junior cselgáncs Európa-bajnokságot Berlinben, az NDK fővárosában rendezik. A no~ vember 5—6-án sorra kerülő ese­mény előkészítésére alakult szer­vező bizottság már megkezdte munkáját. + Még mindig nem dőlt el a montreali olimpiai falu jövőjének sorsa. A teerű.iabb tervek szerint néhány épületben az öregek ott­honát akarják berendezni.-f Bimbó Binder, a bécsi Rapid legendás hírű labdarúgója az egy­kori „Wundermannschaít*’ közép­csatára. aki 776 hivatalos mérkő­zésen annak idején 1006 gólt lőtt, a minap jó egészségben ünnepel­te Becsben hatvanötödik szüle­tésnapját. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék