Népsport, 1977. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1977-03-27 / 73. szám

A KÜLFÖLD SPORTJA 8 NÉPSPORT _________ XX XIII. 73. ♦ 1977. március 27. REVÜ ■■■■ REVÜ ■■■■ REVÜ ■■■■ REVÜ ■■■■ REVÜ Emberek* ESETEK 9*Sfirkó&%9 Reinhold Bachler, az olimpián kudarcot vallott osztrák síugró legutóbb, a Planicán rendezett repülőhét alkalmával vigaszta­lódott. Messzire — 172 méterre — „repült”, az összetett ver­senyt is megnyerte, de négy méterrel még mindig elmaradt fiatal honfitársa, Innauer világ­csúcsától. Alekszandr Makszimovlcs Paskov hatvanhárom éves moszkvai sportember a futás megszállottja. A kedve szerint kiválasztott sporteseményekre futva teszi meg az utat a szov­jet fővárosból. Egy ízben már Tbiliszibe is elfutott, s aho­gyan olvastuk, pontosan a kez­désre megérkezett. Jürgen Friedrich, a Kaisers- lautern mindössze 33 éves el­nöke. a Bundesliga első játékos­ból lett klubvezetője, a labda­rúgók körében nem valami ki­törő örömmel fogadott intézke­déssel mutatkozott be. Közölte, hogy a győzelemmel, illetve döntetlennel befejeződött baj­noki mérkőzések utáni pré­mium összegét a jövőben a nyújtott teljesítmény, az ellen­fél' játékereje és a nézőszám is befolyásolja. Aman Sanyarov személyében új vezető edző került az olim­piai bajnok szovjet női tornász­válogatott élére. Elődje Larisza Latinyina, a három olimpiai részvétele alkalmával 18 érmet — köztük kilenc aranyat — nyert bajnoknő az 1.980-as olim­piai játékok szervező bizottsá­gában kapott fontos megbíza­tást. A 36 éves új edző — a nemzetközi szövetség elnökévé Montrealban megválasztott Tyi- tov kartársa — 1961 és 1966 kö­zött tagja volt a szovjet férfi tornászválogatott keretnek. León Hillard, a világhírű Har­lem Globetrotters amerikai hi­vatásos kosárlabdacsapat egyik kiválósága, gyilkosság áldozata tett. Chicaqói házából kilépve, pisztolylövésekkel oltották ki életét. Ingemar Stenmark, a Világ Kupa védelmét újra megszerző svéd alpesi síző, idei utolsó előtti versenyét pontosan hu­szonegyedik születésnapján nyerte. Ez volt egyébként im­már tizennyolcadik futamgyő­zelme a Világ Kupa keretében. Dragoszlav Sekularac. a jugo­szláv labdarúgás világjáró fene­gyereke, újabb botránnyal je­lentkezett. Bogotában egy ka­rambolja nyomán tettlegességig fajult a rendőrséggel folytatott szóváltása, végül hatósági közeg elleni erőszak vádjával előzetes letartóztatásba került. Gerd Miiller, a válogatottságá­ról leköszönt müncheni közép­csatár nélkül immár tizennyolc nemzetek közötti mérkőzést ját­szott az NSZK világbajnok labdarúgócsapata. A másfél tu­cat mérkőzésen 11 játékos öltöt­te magára a 9-es mezt. A 12—13. utódjelölt a bundabotránybeli részvétele után kegyelmet ka­pott Fischer (Schalke) és Frank, a bajnoki címre pályázó Braun­schweig középcsatára. Szergej Vardanyan, az ismert szovjet súlyemeiőedző nincs irigylésre méltó helyzetben. A •áltósúlyban két igazi klasszis tanítványa van. Az egyik a több világversenyen kiválóan szerepelt Vartan Milltoszjan, a másik pedig Jurik Vardanyan. a kétszeres ifjúsági világbajnok, aki legutóbb a Vilniusban ren­dezett nemzetközi versenyen vi­lágcsúccsal győzött, s nem más, mint az edző unokaöccse. Roger Vonlánthen, a, jelenleg 46 éves, egykori 27-szeres válo­gatott labdarúgó személyében úi kapitány került a svájci csapat élére. Az elmúlt egy évtizedbeli elődei közül Ballabio 17. Hüssv 2. Maurer 10. Mlchaud 7, maid újra Hüssy 24 mérkőzésen diri­gálta a válogatottat. Peter Tiepold, az NDK ököl­vívóinak csúcstartója eddig hét alkalommal nyert országos baj­nokságot. Csúcsát az eddigi két hatszoros bajnok. Förster (pe­hely) és Beyer (kisváltó) beál­líthatja a most folyó bajnoksá­gon. S. Magvan, a Mongol Olim­piai Bizottság elnöke bejelen­tette, hogy a mongol verseny­zők nyolc sportágban (birkózás, cselgáncs. íjászat, ökölvívás, súlyemelés, sportlövészet, torna, atlétika) állnak rajthoz az 1980-ban Moszkvában rende­zendő játékokon. Birkózóverseny a Körcsarnok­ban. Nagy verseny, nemzetközi. A szőnyegen a szabadfogás két nagy reménysége, a 62 kg-os ro­mán Sándor és a mongol Da- vaaszuren. Sándor keresi a fo­gást, Davaaszuren szerzi a pon­tokat. Ízes hang a lelátóról: — Birkózz, ember! A lelátóról Seregély Tibor ro­mán junior világbajnok sajátos bíztatása hangzott fel. A hang nyomán találtuk meg. És a hang ezúttal egy kicsit többet, mást is mondott. Vala­mi olyasmit, amit Bíró Mihály, a Magyar Birkózó Szövetség el­nöke fogalmazott meg csütörtö­kön este, a hagyományos felsza­badulási viadal technikai érte­kezletén: „Külön köszönetünket fejezzük ki román barátainknak, akik a hazájukat ért nagy ter­mészeti katasztrófa, a súlyos földrengés után is eljöttek Bu­dapestre.” Itt nyert különös hangsúlyt az ízes bíztatás: „Birkózz, ember!” Tulajdonképpen úgy szólt bir­kózz meg, ember, a világgal, a természettel. A junior világbajnok, Seregé- lyi Tibor Marosvásárhelyen él. Ott kezdte pályafutását, a vá­rosi sportiskolában, s ma a Steaua versenyzője. Maga a beszélgetés a legsajá­tosabb „műfaj” az újságírásban. Bár jómagam igencsak kíváncsi voltam a birkózó Seregélyi Ti­borra, az első kérdés mégis vil­lámgyorsan, voltaképpen a hiva­talos interjúkérdések előtt pat­tant ki belőlem: — Marosvásárhelyt mennyire érintette a földrengés? — Nálunk csak négyes erős­ségű volt, s különösebb kárt nem tett... — És a román sportban mi­lyen veszteségeket okozott? — Tudomásom szerint hírne­ves sportoló nem lett a földren­gés áldozata. Persze, az ember úgy van ezzel, hogy nem tud­ni, a másfélezer áldozat közül hányán voltak például nagyon Az életmentő Még. a télen történt, de Prá­gában csak most hozták nyilvá­nosságra az esetet. A Javorsky család gépkocsija csúszós, jeges úton tartott hazafelé. A volán­nál a mama, mellette a papa, hátul diri, volt teniszbajnok fiuk ült. Az egyik kanyarban a kocsi megcsúszott és a Moldva folyóba zuhant, diri nem vesz­tette el lélekjelenlétét, kiverte az ablakot és kiúszott a partra. Akkor eszmélt rá, hogy szülei a kocsiban maradtak. Visszaug­A íávolugró docens újra szabad Philip Shinnick nevét immár másfél évtizede jegyezték lel először az atlétika statisztikusai. Az amerikai sportember a hat­vanas évek elején lépett be a nyolcméteres távolugrók sorába. A New Jersey állambeli Li- vingston egyetem docense az elmúlt év novemberében került újra az érdeklődés középpontjá­ba. „Amerikaellenes tevékeny­ség” vádjával eljárást indítottak ellene és börtönbe került. A kö­zelmúltban az emberi jogokért küzdők egyre erélyesebb tilta­kozására végre szabadlábra he­lyezték. Ekkor derült ki, hogy az ismert sportember az FBI ér­deklődő „kérdéseire” nem volt hajlandó válaszolni, ez az egyet­len „bűne”. És ezért a tengeren­túlon — az eset szomorú tanúsá­ga szerint — börtön jár... — Ügy gondoltam, túl tudom szárnyalni Alekszejev eredmé­nyeit. Szakításban 210, lökésben 250 kilót terveztem, s ez 460 kilogrammos összteljesítményt jelentett volna — mondta a mi­nap L eonyid Zsabotyinszkij. A Tokióban és Mexikóban rende­zett olimpián aranyérmet nyert bajnok a legendás hírű Vla- szovtól vette át, majd Aleksze- jevnek adta át a váltóbotot. Két alkalommal, 1965-ben és 1966- ban nyert világbajnokságot, ti­zenhét ízben javított világcsú­csot. A szovjet hadsereg har­A pihenés pillanatai. Seregélyi Tibor egy mérkőzés szünetében edzőjével, lan Batrinnal (Koppány György felv.) tehetségesek... Rettenetes ér­zés erről beszélni. — Most mégis itt vannak ... — Igen. A katasztrófát követő héten már az szerepelt az újsá­gok fő helyén, hogy a szükség- állapot ellenére is a sportnak meg kell indulnia. — Volt arról szó, hogy a ro­mán birkózók nem jöhetnek el a felszabadulási viadalra? — Egy percig sem. A sport az élet egyik legszebb, legna­gyobb jelképe. Talán már azért sem esett szó ilyesmiről. Egyéb­ként valamennyi sportág szövet­sége eleve lemondott néhány idei külföldi szereplésről, hogy tehermentesítse a népgazdaságot ebben a súlyos helyzetben. De ide eljöttünk. — ön a 82 kg-ban volt világ­bajnok, tavaly mégis jobbára a 90 kg-ban indult... — Ennek külön oka volt. A teniszbajnok rótt a jeges Moldvába, előbb édesanyját, majd édesapját sza­badított ki a halálos fogságból. A fiú igy mentette meg szü­lei életét... diri davorsky nevét jól isme­rik a tenisz kedvelői, annak idején nagy csatákat vívott Gu­lyás Istvánnal. Tulajdonképpen — ahogyan maga is elmondta — nem hajtott végre semmi rend­kívüli dolgot. Igaz sportember­ként cselekedett, mint egykor a salakon ■.. Kapus­kapitány A Jednota Trencin labdarúgó­csapatában Machac kapus látja el a kapitányi teendőket. A kö­zelmúltban Ostravában játszot­tak a bajnoki címet védő Bánik ellen. A mérkőzés játékvezetője a szünetben magához kérette a trenciniek kapitányát, s figyel­meztette a kapust: ha a játé­kosok továbbra is sérülést szín­lelve húzzák az időt, kénytelen lesz kellő megtorlást alkalmaz­ni. A kapus-kapitány azonban a mérkőzés közben elég messze van a mezőnyben küzdő társai­tól, nem tudja sem biztatni, sem figyelmeztetni társait. Va­jon helyes-e, hogy a kapus le­gyen a csapatkapitány? A jég­korongban például a szabályok világosan kimondják: a kapuvé­dő nem lehet csapatkapitány. minchét éves őrnagya sérülése, majd műtétje után többször pró­bálkozott a visszatéréssel, 1973- han már 400 kilót teljesített, majd 1974 februárjában szakí­tásban (185.5) világcsúcsot javí­tott, de újabb sérülések követ­keztek. Végül orvosi tanácsra abba kellett hagynia a verseny­zést. „delenleg Harkovban ed- zősködöm — nyilatkozta —, s remélem, eljön az idő, amikor a CSZKA súlyemelőinek edzéseit irányíthatom. A közeljövőben a súlyemeléssel kapcsolatos köny­vem is megjelenik.” 82 kg-ban szerepelt lorga volt a biztos iitazóember a montreali keretben• (Egyébként ő is, va­lamint az 52 kg-os Arapu és a 62 kg-os Coman is visszavonult azóta.) Így hát én a 90 kg-ot pályáztam meg... A Dán Ko- lov emlékversenyen második let­tem, vetélytársam, Morcov pe­dig korán kiesett. Aztán nyer­tem Lódzban, s már úgy is álltam, hogy elmehetek Montre- alba, hacsak Morcov nem sze­rez érmet a leningrádi EB-n. Szerzett... — Így most visszatért a 82 kg-ha... — A súlycsoportváltozás más stílust igényel a birkózásban. A 90 kg-ban felegyenesedve, ösz- szekapaszkodva, egymást fel­őrölni szándékozva birkóznak a versenyzők, d 82 kg-ban pedig gyorsak, mozgékonyak, távol­ról indítanak . •. Nekem ez az utóbbi a kedvezőbb. — Kit tart abszolút értelem­ben klasszisnak a saját súlycso­portjában? — A szovjet Marszagasvilit. Csodálatos figura: nem erős, az ember el sem hinné róla külső benyomás alapján, hogy birkó­zó. De csak lép egyet, csak szinte két ujjal fogja meg az embert, mégis tehetetlen lesz el­lene __ — Az idén Ulánbátorban ki is kapott tőle__ — N o, nem kaptam ki, csak megelőzött. Megsérültem a ver­senyen, s a döntőbe nem tudtam kiállni. — Itt, Budapesten is kissé „la­zán” birkózik... — Ez az év az erőgyűjtésé. És a kezdeteké. Testnevelési fő­iskolára járok, elsőéves vagyok. — Azt kiabálta be Sándornak, hogy „birkózz, ember!” Érez a 6zavai mögött valami sajátos, az ember egész életét átfogó tartal­mat? — Igen. És azt hiszem, hogy ez most — sajnos — ráadásul nagyon időszerű is ... Szekeres István Ők mondták... Dettmar CRAMER, a Bayern München labda­rúgócsapatának edzője: „Azok az emberek, akik­nek halálhírét keltik, általá­ban sokáig élnek__ Éppen ez ért vagyok továbbra is bi­zakodó, hiszen a Kijevben elszenvedett vereségünk után a legtöbben már el is temet­ték a Bayern München csa­patát ...” < Enith BRIGITHA, a hollandok kiváló, 22 éves gyonsúiszónője: „Én sajnálom a legjobban Kornélia Ender visszavonu­lását, hiszen így legfeljebb csak Conny nagyszerű világ­csúcsaival vehetem fel a versenyt...” Branko ZEBEC, a baj­nokságra törő Eintracht Braunschweig labdarú- gócsapatanak jugoszláv származású edzője: „Ha játékosaim maradék­talanul betartották volna taktikai utasításaimat, csak a tavaszi idényben hat pont­tal többet szereztünk volna, és nem lehetne elvenni tő­lünk a bajnoki címet __” Ny ikita SZIMONYAN, a szovjet labdarúgó-válo­gatott vezető edzője: „Örülök, hogy Blohin, a csapatkapitány két gólt lőtt a jugoszlávoknak. Makacs sérülése után sokáig bizony­talan volt a kapu. előtt. Belg- rádban azonban szerencsére visszatért az önbizalma. A csúcsformában levő Blohin fő ütőkártyánk lehet a kö­zelgő VB-selejtezőkön.” FÜSTBE MENT TERV gfMIMÉII I VILAGCSÜCS Dnyepropetrovszban az UTcrán SZSZK súlyemelő-bajnokságán Kolesznyik a 100 kg-os súlycso­portban szakításban 167 kg-mal világcsúcsot állított fel. Eredmé­nye 7 kilóval jobb, minit a honfi­társa, Macernis által néhány nap­pal ezelőtt Vilniusban elért telje­sítmény. A szovjet súlyemelők a szakításban ebben a súlycsoport­ban már 172.5t kilót teljesítettek, az országos csúcs alapszintje azon­ban 177.5 kg. + KÉZILABDA. BEK. Férfiak. Gum­mersbach (NSZK-beli)—CSZKA Moszkva (szovj) 18—20. A vissza­vágóra március 31-én, Moszkvá­ban kerül sor. A másik elődöntő párosítása: Steaua Bukarest (rom) —KFUM Frldericia (dán). LABDARÚGÁS. V’B-selejtező. Ázsiai n. csoport: Dél-Korea— Japán 0—0, Tokió, ha az április 3-án Szöulban rendezendő vissza­vágón a dél-koreai csapat győz, úgy Izrael előtt megszerzi a cso­portelsőséget. Ifjúsági UEFA-torna. Vaduz. NSZK—Liechtenstein 5—1. A győztes bejutott a legjobb tizenhat közé. SAKK. Moszkva. Kijelölték a sakk­csapat EB döntőjében szereplő szov­jet válogatottat. Az első táblán Anatolij Karpov világbajnok ját­szik, a csapat többi tagja Petrosz- jan, Szmisziov, Tál, Balasov, Po- lugajevszkij. Geller, Romanyisin, Dorfman és Svesnyikov. Az áp­rilis 13-án kezdődő nyolcas dön­tőbe jutottak még: »ugoszlávia, Magyarország, Csehszlovákia, Bul­gária, Románia, az NSZK és Nagy-Britannia. A nevezési ha­táridőig minden jogosult részt­vevő elküldte nevezését. Sí. A Világ Kupa utolsó óriásműlesikló versenyét a svéd Stenmark nyerte a svájci Hemmi fivérek előtt. A Világ Kupa ösz- szetett versenyének végeredmé­nye: 1. Stenmark 339 p., 2. Hei- degger (osztr) 250 p., 3. Klam- mer (osztr) 203 p. TENISZ. Nemzetközi verseny. Rotterdam. Férfi egyes: Fibak (lengy)—Barázzutti (ol) 6:0, 6:1, Cox (ang)—Drysdale (d.-afr) 6:3, 6:3, Nastase (rom) —Alexander (auszt) 6:4, 6:2. San Antonio. Női egyes elődöntő: King (am)—Louie (am) 6:2, 6:2. A sokszoros wimb­ledoni bajnoknő héthónapos szü­net után versenyzett ismét. ÜSZAS. Az Egyesült Államok főiskolás bajnoksága. Cleveland. Férfiak. Só y gyors: Bottom (am) 19.75 mp, 590 y gyors: Shaw (am) 4:17.39 p„ 200 y vegyes: Spamn (am) 1:48.26 p. n. napi eredmé­nyek: 200 y gyors: B. Furniss 1:36.16 p. (új főiskolai csúcs, a régi Furniss 1:36.32 p-cel), 100 y pill: Bottom 47.77 mp (új főiskolai csúcs, régi Bottom 47.95), 10O y hát: Naber 49.36 mp (új főiskolai csúcs, régi Naber 49.58), 100 y. mell: Smith 55.10. 400 y vegyes: Strachan 3:54.76 (új főiskolai csúcs, régi: Furniss 3:55.16). + labdarügO-bajnoksagok NSZK. A forduló mérkőzését az élen álló két csapat vívta. A Braunschweig együttese döntetlent ért el Mönchengladbachban és to­vábbra is egy pont előnnyel ve­zet. Duisburg—Düsseldorf 1—0, Bochum — Essen 2—1, Dortmund —Kaiserslautern 5 — 2, Bayern München—Werder Bremen 1—0, Hamburg—Schalke 2—2, Saar- brücken—Köln 3—1, Karlsruhe — Tennis Borussia 4 — 1. Mönchen- gladbach — Braunschweig 1.— 1# Hertha—Frankfurt 2—3. 1. Braunsch. 27 12 11 4 43-33 35 2. M. glad. (B) 26 14 6 6 44-26 34 3. Schalke 27 12 8 7 57-55 32 NDK. Hét góllal lí^rpótolta hí­veit a múltheti kisiklásért a baj­nok, Dynamo Dresden és tartja előnyét a jénaiak előtt. A halleiek is kitettek magukért — szintén hétszer voltak eredményesek. Dynamo Berlin—Magdeburg 2—2, Jena—Union Berlin 3—2, Halié— Wismut Aue 7 — 0, Karl-Marx- Stadt—Stahl Reisa 0—1, Dynamo Dresden—Erfurt 7—2, Vorwárts —Lók. Leipzig 1 — 1, Zwickau— Rostock 1. D. Dresd. 20 12 4 4 55-25 28 2. Jena 20 11 4 5 37-24 26 3. D. Berlin 20 11 2 7 35-22 24 Skócia. A Celtic nyerte a Dun­dee United elleni rangadót és már hat pont előnnyel áll az élen. A Rangers újabb vereséget szen­vedett — ezúttal a Kilmanock csapatától. Aberdeen—Ayr United 0—2, Celtic—Dundee United 2—0, Hibemian—Motherwell ll — % Kil- mamock—Rangers 1—0, Partick —Hearts 2—0. 1. Celtic 26 18 5 3 62-29 41 2. Dundee 27 14 7 6 45-30 35 3. Rangers 28 12 10 6 41-26 34 # Az Egyesült Államok egye­temein egyre több kiváló külföldi atléta végzi tanulmányait, akik ösztöndíjasok és természetesen részt vesznek az egyetemek és főiskolák közötti hagyományos bajnokságokon is. A kisebb, ver­senyzőket nevelő egyetemek ért­hetően tiltakoznak a külföldi erő­sítések ellen. Cleboume Price, az egyik texasi egyetem edzője pél­dául sztrájkot is kilátásba helye­zett, mert nem találja egyenlőinek a verseny feltételeit. 0 Mint jelentettük, a spanyol bajnokság múltheti fordulójában a Burgos—Barcelona mérkőzés 88. percében a hazaiak 1—0-ás vezetésénél a játékvezető tizen­egyest ítélt a vendégek javára. Igaz, hogy Cruyff kihagyta a bün­tetőt, a hazai csapat győzött, de M. Laredo, a Burgos elnöke más illetéktelen személyekkel együtt berohant a játéktérre és tettleg bántalmazta a játékvezetőt. A A Spanyol Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága fél évre fel- fügesztette tisztségétől Laredo el­nököt.-f A Csehszlovák Asztalitenisz Szövetség elnöksége az utazások csökkentése érdekében megvál­toztatta a CSB kiírását. A jövőben a 14 résztvevő csapat körmérkő­zéssel kezdi a küzdelmet, majd az eflső hat helyezett a bajnoki címért, a többi nyolc a bentma- radásért játszik, s 1978-tól csak tíz csapat részvételével rendezik a bajnokságot. KIEMELKEDŐ SPORTESEMÉNYEK VASÁRNAP ATLÉTIKA. Országos felnőtt, ifjúsági és serdülő mezei futó­bajnokság, Dunakeszi, Lóver­senypálya. 11. BIRKÓZÁS. Felszabadulási emlékverseny, a szabadfogású küzdelmek döntői, Körcsar­nok, 10. KERÉKPÁR. Évadnyitó ver­seny, rajt: fóti országút (Bu­dapest határában), 9. KOSÁRLABDA. NB I. Nők. TFSE —Bp. Spartacus, Testne­velési Főiskola, 10, Dékei. Szilvás!; BSE—Székesfehérvári Építők. Városmajori csarnok, 11, Cziffra, Prenker; V. Izzó— MÁV Nagykanizsai TE, Megye­ri út; Weln, Varga G.; MTK- VM—Kecskeméti SC, Csömöri út, 10, Král, Péter; Csepel— KSI, Csepeli sportcsarnok, 10.30, Szabó, Náday dr.; ZTE —Ganz-MAVAG, Zalaegerszeg, Somogyi Bacsó tér, 14, Ritter, Domonkos; SZEOL AK— BEAC. Szeged, Városi Sport- csarnok, 14, Bánsági Gy., Új­vári; PVSK—Diósgyőri VTK, Pécs, Vasutas tornacsarnok, 10, Gergely, Berendi. LABDARÚGÁS. NB II. Orosz­lányi Bányász—MÁV DAC (Győr), Oroszlány, 14. Kos­suth KFSE—Nagykanizsai Olajbányász, Szentendre, 14. Pécsi MSC—Várpalotai Bá­nyász, Pécs, 14. Vasas Izzó— Ganz-MÁVAG, Újpest, Tábor u., 14, Ózdi Kohász—Szolnoki MÁV. Ózd. 14. Szolnoki MTE — Székesfehérvári MÁV Előre, Szolnok, 14. Volán SC—BVSC, Rákoscsaba, 14. Szekszárdi Dózsa—Komlói B. Szekszárd, 14. Debreceni VSC—NIKE Fűz­fői AK, Debrecen, 14. Buda­foki MTE Kinizsi—Eger SC, Budafok, 14. MOTORSPORT. Salakmotor országos csapatbajnokság, I. fordulója. Szeged, SZEOL-Sta- dion, 40. RITMIKUS SPORTGIMNASZ­TIKA. Budapest I. osztályú bajnoksága, Tornacsarnok, 16.30. TEKE. Országos Ifjúsági fiú és leány bajnokság, Knopp I. u. 2—4., 8. TOLLASLABDA. Budapest­bajnokság, férfi és női egyéni versenyek, Neptun u.. Piros iskola, 9. TORNA. A Bp. Honvéd egyé­ni meghívásos nemzetközi ver­senye. szerenként! döntők, Sportcsarnok, 10. Ifjúsági I. osztályú fiú csapatbajnokság, első forduló, Tornacsarnok, 14. VÍZILABDA. Nemzetközi torna, Eger, 9, ill. 16. Hétfői számunkban Kiküldött munkatársaink telefonjelentése Alicanteből, a Spanyolország-Magyarország válogatott labdarúgómérkőzésrőlf valamint Birminghamből az asztalitenisz-világbajnokságról A labdarúgó NB II és NB IU eredményei Zala megyéből jelentjük NÉpiporE Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkesztik szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes: dr. Ardai Aladár. Szerkesztő­ség: 198Í Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay utca- 16. Telefon:. 116-660. Terjeszti a Posta Központi Hirl.apiroda, 1900 Budapest V., József nádor tér 1. Előfizetési díj: egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelelik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda, Budapest. Index: 25 004. ISSN 0133—1809.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék