Népsport, 1977. március (33. évfolyam, 51-76. szám)

1977-03-27 / 73. szám

XXXIII. 73. ♦ 1977. március 27. NÉPSPORT 7 SAKK ASZTALITENISZ VB 67 ország küldöttsége vonult fel az ünnepélyes megnyitón (Folytatás az 1. oldalról) tfl. játszma- Portlsch—Larsen. Királyindiai védelem. 1. Hf3, g6. 2. c4, Fg7 3. d4, Hf6. 4. g3, 0—0 5. Fg2, d6 6. Hc3, c6 7. 0-0, Ff5 (a lépés célja, hogy He4 He4-el elfoglalja az e4 pontot, de ehhez világos nem ad időt.) 8- Hh4!, Fd7 9. e4, e5. 10. Hf3, Be8 11. h3! (kizárja a Fg4 lehe­tőségét és sötét nem tud szaba­dulni a gyámoltalan Fd7-től). 11. —, Ha6. 12. Bel, ed: 13. Hd4:, Vb6 14. Hb3, Bad8. 15. Fe3, c5 (Végzetesen meggyengíti a d6 gyalogot és a d5 pontot. Sötét azonban mindenképpen hátrány­ban van, figurái között nincs összjáték.) 16. Fg5! (Tisztnyerés fenyeget 17. Ff6-os:, Ff6: 18. Hd5-tel) 16. —, Fe6 17. Vf3! Egyik csapást követi a másik. Minőséget nyer és ezzel lényegé­ben a játszmát is) 17. —, Hd7 18. Fd8:, Bd8: 19- Hd5, Fd5: (Minden csere Portisch útját egyengeti a végső cél felé. Az ütés kényszer Is volt, mert Vc6-ra He7t a vá­lasz.) 20. ed:, Fb2: 21. Babl, Fg7 22. Hd2, Va5 23. Bb7:!, Vd2: 24. Be7! (A tisztáldozattal világos kivívta nehéz tisztjeinek be­hatolását a 7. sorba. Fenyeget elsősorban Vf7: és 24. Hf6-ra Bf7: állítja megoldhatatlan fel­adat elé a sötét védelmet) 24. —, f5 25. Bbd7:, Bd7: 26. Bd7:, Va2: 27. Ve3!, Vált 28. Kh2, Ve5 29. Ve5:, Fe5: 30. f4 és sötét fel­adta, élvész a d6 gyalog, a to­vábbi ellenállás kilátástalan. Portisch tökéletes pontossággal, az erőteljes lépések sorozatával ütött rést Larsen védőfalán. Igazi világbajnokjelölti teljesít­mény volt. VÍVÁS A magyar csapat volt a legjobb (Folytatás az 1. oldalról) rezzent — ijedten fölnézett a nála másfél fejjel magasabb el­lenfelére. így álltak körülbelül 2— 3 másodpercig, amikor Marót szépen, egyszerűen, mindenféle túlkomplikálást mellőzve fejen- vágta Hipolitót. Magyarország—Kuba 12:4 (Ge- revich 4, Gcdővári, Ncbald R. 3— 3, Marót 2, ill. De la Tőrre 2, Ortiz, Salazar 1—1, Hipolito 0), Lengyelország A—Olaszor­szág 8:8 (59:65), Lengyelország B—Nagy-Britannia 9:7, Bulgária —NSZK 8:8 (64:68). Az eredménytől függetlenül Jól vívtak a kubaiak, bebizonyí­tandó, hamarosan komolyan szá­molni kell velük. Ami egyéb­ként a mezőnyt, pontosabban a csapatok összetételét illeti, ar­ról Gerevich Aladár így véle­kedett: „Olimpiai év után va­gyunk, ilyenkor szokás kipró­bálni azokat a fiatalokat, akik esetleg már ott lehetnek a kö­vetkező játékokon”. Valóban sok fiatallal találkozhattunk a csa­patokban. A szovjetek komplett junior gárdája mellett az ola­szok és a lengyelek is sok fia­talt szerepeltettek. Az ebédszünet után, délután került sor a két veretlen együt­tes, a magyar és a lengyel A- mérkőzésére. A házigazdák, akik az előző fordulóban csak fSlá^ lataránnyal verték az olaszo­kat, látható elszántsággal ké­szülődtek az első helyet szerző összecsapásra. „Oda kell figyel­ni nekünk is” — mondta dr. Mendelényi Tamás, arra célozva, hogy a korábbi találkozók szá­munkra kedvező statisztikája könnyen lehet altatószer. És Gerevichék odafigyeltek. Magyarország—Lengyelország A 9:2 (Gerevich 3, Nébald H., Marót, Gedővári 2—2, ill. Bier- kowski, Nowara 1—í, Pigula, Korfanty 0—0), Lengyelország B —Szovjetunió 13:3. NSZK—Nagy- Britannia 12:4, Olaszország—Ku­ba 8:8 (61:64). Aligha kell mondani: nagy­szerűen vívtak a magyarok. A csapat újonca, Nébald Rudolf a VB-ezüstérmes Bierkowskit is legyőzte, Marót pedig 0:4-ről is nyerni tudott Korfanty ellen. 'Gerevich és Gedővári — aho­gyan korábban — ezúttal is nagyszerűen vívott. Tizenegy évi szünet után te­hát ismét a magyar csapat bir­tokába került — hacsak egy év­re is — a Wolodyjowski kard­ja. A csapatversenyek során a legjobban szereplő vívó Gedővá­ri Imre lett: harmincegy csőr­iéből huszonhetet megnyert, ugyanennyi győzelmet szerzett Gerevich Pál is, aki csak há­rom találattal szorult honfitár­sa mögé. , | A Wolodyjowski kardjáért ví­vóverseny végeredménye: 1. Magyarország (Gedővári Imre, Gerevich Pál, Marót Péter, Ko­vács Tamás, Nébald Rudolf), 2. Lengyelország A*. 3, Olaszország, 4. Kuba. 5. Bulgária, 6. NSZK, 7. Lengyelország B. 8. Szovjet­unió, 9. Nagy-Britannia. Vasárnap az A-kategóriás Ot- I tó Finski emlékversennyel foly- I tatódik a varsói kardparádé. (Folytatás az 1. oldalról) I holyban helyet foglalt többek I között Ivor Montagu, a Lenin- I békedíjas angol író, a Nemzet- I közi Asztalitenisz Szövetség el- I só elnöke, aki 1926-tól 41 évig | volt ebben a funkcióban és kér- I désünkre ezt mondta: J — Természetesen nagyon bol- I dog vagyok, hogy ismét világ- I bajnokságot láthatok. Csak 10 I éve mondtam le, de azóta meg- I változott a mezőny, s a sportág I még népszerűbb lett! J Érdekes volt a felvonulás szá- I munkra, hiszen a sort az angol I ABC szerint Ausztrália kezdte, I ezt az országot azonban két ma- I gyár — a Jávor házaspár — ve- I zefcte fel, akik régóta hivatásos I vezetők ott, majd a második ország — Ausztria — élén is magyar, Pigniczky László edző vonult fel. Persze, a mieink is jöttek szép szerelésben, verse­nyezni azonban nem tudtak a különböző népi viseletekkel. Meglepő volt, hogy a kínaiak a vártnál többen — ötvenen jöttéit Birminghambe, közülük 24 a ver­senyző és az edző. Népes kül­döttség képviseli Malaysiát és Dél-Koreát is, néhány ország vi­szont — például a Jemeni Népi Köztársaság — csak a kongresz- szusra delegált küldöttet. [ Rögtön a felvonulás után el­kezdődött két egymás melletti teremben és összesen 20 aszta­lon minden idők legnagyobb vi­lágbajnoksága. A magyarokat az első osztályba sorolták be, ahol két-két csoportban játsszanak körmérkőzést. A mieink háza tá­ján nincs különösebb újság, be­tegségre, sérülésre nem panasz­kodik senki, sőt, még szólásra is nehéz bírni Jónyeréket. Ám ez már a koncentrálás je­le, mert bizony nehéz nagy esé­lyesként asztalhoz állni. Csak megemlítem, hogy beszélgettem Li Fo-jung kínai ex világbajnok­kal, aki ma a csapat egyik ve­zetője és amikor, azt kérdeztem: kik nyernek aranyérmet, a leg- kom^yabban mutatott a magya­rokra. Ehhez csak annyit, hogy a mieink szerint meg a kínai Huang Liang a férfi egyes ab­szolút esélyese, hiszen nemrégen például a jugoszláv Surbeket egy játszmában háromra verte. Kora délután már teljes volt a nagyüzem a csarnokban. A magyar lányok léptek először asztalhoz és simán vették az el­ső akadályt. Magyarország—Franciaország 3:0. Kisíházd—Oermtac M. 2:0, Ma­gas—Germiac V. 2:0, Magos, Szabó—Dhondt, Verachtert 2:0. Ezután a férfiak rajtja is jól sikerült. Övszintén szólva kissé szurkoltunk az angolok elleni mérkőzés előtt, hiszen — főleg Douglas miatt — veszélyes el­lenfélnek ígérkeztek. Klampár meg is ijesztett bennünket a ve- . reségével, de utána fordult a kocka, s a mieink hatalmas „pofonokat” adtak a különben puha és fals tulajdonságokkal rendelkező Halex labdáknak és máris megugrottunk. Magyarország—Anglia 5:1.Klam­pár—Day 1:2, Gergely—Douglas 2 O, Jónyer—Neale 2:1, Klampár —Douglas 2:1, Jónyer—Day 2:0, Gergely—Neale 2:1. Ismét a nők következtek. Ss fölényesen győztek, csak Kisházi adott le egy játszmát. Magyarország—Bulgária 3:0 Kis­házi—Rangelova 2—1, Magos— —Nejkova 2 0, Maigois, Szabó— Kangelova, Nejkova 2:0. Férficsapatunk mérkőzése Fran­ciaország ellen lapunk zártakor tartott. Érdekességek Johansson svéd világbaj­nokot nemrégen megoperál­ták, de azért asztalhoz állt, búcsújátékként... A legtöbb újságiró — 24 — Jugoszláviá­ból érkezett... Ella Constanci- nescu, a románok edzője el­mondta, hogy csak nagy sze­rencsével úszta meg a buka­resti földrengést, de a lakása így is tönkrement... A saj­tóirodában rendszertelen o tájékoztatás... Az első meg­lepetések: NSZK—Franciaor­szág 5:1 (férfi) és Svédor­szág—Csehszlovákia 3:1 (női) A VASÁRNAPI PROGRAM Férfi csapat: Magyarország— NSZK 10.30, Magyarország— Ausztrália 19.30. Női csapat; Magyarország— Svédország 9.00, Magyarország— Románia 13.30, Magyarország— Koreai NDK 18.00. TORNA Egervári biztosan győzött ÚSZÁS (Folytatás az 4. oldalról) tott produkciója méltón ka­pott vastapsot a nézőktől és magas pontszámot (9.60) a bí­róktól. Talajon a Bp. Honvéd olim­piai bronzérmese tovább növelte előnyét. 9.45 pontot érő gyakor­latát senki nem tudta túlszár­nyalni, de megközelíteni is csak Óvári (9.40) és Kanyó (9.20) volt képes. A magyar versenyzőkre a külföldiek közül mindössze a két japán tornásznő, Hajas- hida és Okazaki volt veszélyes, de ők sem szólhattak bele az elsőségért vívott küzdelembe. Az utolsó szeren, ugrásban Egervári két szinte hibátlan gyakorlattal fejezte be a ver­senyt, második ugrására (kézen átfordulás előre szaltó) a ver­seny legmagasabb pontszámát, 9.75-öt kapta. Végig az egész versenyen egyenletesen biztató formában tornázott, első helye egy pillanatig sem forgott ve­szélyben, a második hely sorsa azonban csak az utolsó gyakor­latokban dőlt el. A KSI-s, Ka­nyó ugrásban, a dunaújvárosi Óvári talajon fejezte be a ver­senyt. Óvárinak sikerült tarta­nia 25 százados előnyét, sőt nö­velte is, miután Kanyó csak 9.20-at kapott ugrására. A női verseny, elsősorban a magyar versenyzők jóvoltából, színvona­las, jó küzdelmet hozott. — Teljes mértékben elégedett vagyok Márti teljesítményével — értékelte Egervárit edzője, Magyar: László. — Mind a négy szeren nagyszerűt nyújtott és ez azért különösen örvendetes, mert még az év elején vagyunk. Minden erőnkkel a vilniusi EB- re készülünk. Korláton új gya­korlatot terveztünk. Korábbi három versenyén rontott, most hibátlan volt. Ha nem jön köz­be semmi, az EB-n két szeren mindenképpen döntőbe váróm Mártit, felemáskorláton győzel­mi esélyei vannak. A női verseny végeredménye: 1. Egervári Márta 38.10, 2. Óvári Éva 37.40, 3. Kanyó Éva 36.80. 4—5. Hajashida (japán) és Lövei Márta 36.40, 6. Okazaki 36.30. A verseny vasárnap tíz órá­tól a szerenként! döntőkkel folytatódik a Sportcsarnokban. fc IFJÚSÁGI CSB Mindössze négy együttes rész­vételével kezdődött meg szomba­ton délután az ifjúsági I osztályú leány csapatbajnokság a buda­pesti Tornacsarnokban. A Békés­csabai Előre Spartacus elsősorban Horváth (37.05 pont) és Üjszigeti (37.00) jó teljesítményének kö­szönheti több mint ötpontos győ­zelmét. Ifjúsági I. osztályú leány CSB, első forduló: 1. Békéscsabai Előre Spartacus (Horváth, Ujszlgetl, Vámosi, Székely, Hrabovszky, Zsíros) 181.90 p., 2. Postás SE | 176.45, 3. Debrecen 165.25, 4. Dunaújvárosi Kohász 164.75. | Verraszló 58.89-cel nyerte a 100 hátat VÍZILABDA Szentes vezet Szombaton hat mérkőzéssel folytatódott Egerben a Felszaba­dulási Kupa Szentes —Eger 4 — 2 (1—1, 0 — 1, 2 — 0, 1—0). V: Samus. G: Soós, Szénászky, Hecsen. Ku- rucz, ill. Gyulavári, Kun. BVSC — Topolcsány 10—5 (2—1, 4 — 1, 3 — 1, 1 — 2), V: Marjay. G: Hor- kay (4), Kiss Cs. (2), Pottyonöy (2) , Varga, Lakatos, ill. Bohat (3) . Kovács (2). Újpesti Dózsa — — Novaky 11—3 (2 — 0. 2 — 0. 3—0. 4 — 3). V: Vuszek. G: Sáros! dr. (4) (egyet 4 m-ből), Székely (3) (egyet 4 m-ből). Varga (3), Kiss I., ill. Matejovics I., Petriska (4 m-ből), Matejovics K. Újpesti Dózsa — Topolcsány 12 — 7 (3 — 1, 5—2, 3 — 2, 1—2). V: Samus. G: Mátsik (6), Székely (2) (egyet 4 m-ből), Sárost dr. (2), Füri, He­gedűs, ill. Bohat (4). Janousek, Lukacsovics, Kovács. BVSC — Eger 5—2 (0 — 0, 1—1, 3 — 0, 1 — 1) V: Jaczkerson (csehszlovák). G: Csaba (4) (egyet 4 m-ből). Horkai 111. Búza, Gyulavári. Szentes — Novaky 7 — 6 (1-0, 2-3, 2 — 1, 2 — 2). V: Marjay. G: Szénászky (3) (egyet 4 m-ből), Soós (2), Tóth dr., Fülöp, ill. Matejovics I. (2). Drozd (2), Niederland, Kraj- csivlcs. (Folytatás az 1. oldalról) I telünk: Verrasztó is indult, de szemmel láthatóan visszafogta magát (2:09.57-tel B-döntős lett), Sós pedig 2:11.39-cel kiesett. A nők pillangózó számában Kiss Éva 2:25.19-cel a hatodik leg­jobb időt érte el, s biztosan ju­tott tovább. Villámnyilatkozatok a délutáni döntő előtt: Verrasztó: „Nagyon sűrű a mezőny, sokan úsztak egy perc közelében, jó lenne nyerni!” Mikola: „Nagyon ideges va­gyok !” Kiss: „Lehet újabb csúcsja­vítás!” Természetesen az örökké nyüzsgő Sós sem állta meg, hogy ne tegyen valamit társai sikeréért. Mikolát vette a szár­nyai alá és ezalatt nem csupán a hagyományos masszírozást kell érteni, hanem egy szabályos lel­ki kezelést is. Elsőként a női hátúszókat fi­gyeltük és sokszor emlegettük Verrasztó Gabit, nyert volna! S máris következett az itt levő Verrasztó __A fordulónál 27.6­ot mutatott a stopper, ekkor még együtt volt az élboly. Az­után viszont Verrasztó úgy hú­zott el, ahogy akart. Bár a vé­gén egy kicsit elmerevedett, mégis kitűnő idővel, fölényesen nyert. Sokáig nyílt volt mind a két 200 gyors. A nőknél az uszoda 13 éves kedvence, Cynthla Woodhead ismét remekelt, és — ha lehet — színvonalban még túl is szárnyalta 400-as idejét. Egy biztos: érdemes megjegyez­ni a nevét! A férfiaknál Európa jelenlegi legjobbjai csatáztak és nyert a csúcstartó Krilov. — 1:09.05, lehet csúcs is — jegyezte meg egyszerre Tóth Ákos szövetségi kapitány és Széchy Tamás edző Kiss Éva 100 méteres részideje láttán. És majdnem lett is. Kiss ugyan egy kicsit leszakadt az élmezőnytől, de végül is helytállt, alig ma­radt el saját múlt heti rekord­jától. Mikola nagyon ideges volt a férfi pillangózók rajtja előtt, hiszen olyan „nevek” sorakoz­tak mellette, mint a világrang­listán előkelő helyen levő ame­rikai Leutmann, a szovjet Avtu- senko, Manacsinszkij, Gorelik és az újdonsült vegyesúszó sztár, Feszenko. Pedig a B-döntőben Verrasztó alaposan „megnyug­tatta”, karjaiban a 100 hát fá­radtságával is jobban úszott, mint délelőtt (2:08.65 — második hely). Nos, Mikola egy rossz rajt után a középmezőnyben kezdett (28.5 és 1:00.4), majd felzárkó­zott a vezetőkhöz. Végül ugyan biztos negyedik lett, a szovjet triót nem előzhette meg, a többiek egyáltalán nem voltak veszélyesek rá. Mindenképpen dicsérni kell teljesítményét, el­végre eddig meglehetősen ke­vés lehetősége volt nagy me­zőnyben versenyezni! Hát még ha nem idegeskedik... Férfiak. 200 )n gyors: 1. Krilov (szovjet) 1:53.70, 2. Raszkatov (szovjet) 1:54.99, 3. Kopljakov (szovjet) 1:55.17, 4. Bogdanov (szovjet) 1:55.29, 5. Míkhejev (szovjet) 1:55.65. 200 m pillangó: 1, Gorelik (szovjet) 2:04.01, 2. Avtusenko (szovjet) 2:05.06. 3. Feszenko (szovjet) 2:05.26. 4. Mi- kota Tamás (magyar) 2:06.17. 100 m hát: 1. Verrasztó Zoltán (ma- gvar) 58.89, 2. Rolko (csehszlovák) 59.30, 3. Omelcsenko (szovjet) 59.91, 4. Szldorenko (szovjet) 1:00.16, 5. Aljábjev (szovjet) 1:00.20. Nők. 200 m gyors: 1. Woodhead (amerikai) 2:05.35, 2. Klevakina (szovjet) 2:06.94, 3. Cárévá (szov­jet) 2:07.04. 200 m pillangó: 1. Selofasztova (szovjet) 2:16.46, 2. Volovik (szovjet) 2:21.14, 3. Po- pova (szovjet) 2:21.18 4. Bruck- ner (NDK-beli) 2:2'1.22, 5. Liur (NDK-beli) 2:21.41, 6. Kis Éva (magyar) 2.23.80. 100 m hát: 1. Haicke (NSZIí-bell) 1:06.31, 2. Indrikszon (szovjet) 1:06.33, 3. Sztavko (szovjet) 1:06.66. Vasárnap újra nagyüzem lesz, a sérült Nagy kivételével mindenki indul csapatunkból: Verrasztó, Soós. Mikola 200 vegyesen, Kiss 100 mellen, Koczka 1500 gyorson. BIRKÓZÁS Gál Henrik és Petrezselyem az első helyen végzett (Folytatás az 1. oldalról) jelentkezett és mondta el, hogy fáj a térde ... Egyszóval minden rosszul sikerült, hángulatrontó volt. Délután azonban megváltozott a helyzet. Mindenekelőtt Gál Henrik eredménye érdeme! em­lítést, hiszen leléptetéssel verte a szovjet Szangyukot. Széles pe­dig a román Bravis ellen dia­dalmaskodott. .Kocsis pontozás­sal megverte a román Chrístian, Petrezselyem pedig a volt ju­nior Európa-bajnok Szolovjovot. A sort Kudelász zárta, aki a ne­hézsúlyú mezőnyben meglepő biztonsággal és frissességgel ver­te meg a szovjet Sztrahovot, aki korábban, igaz, alacsonyabb súlycsoportban, de világbajnok volt. Ezzel már megkönnyítette a felszabadulási emlékversenyek sorában eddigi legnagyobb lét­számú és legjobb versenyzőkből álló mezőnyben Balta helyzetét. Később még tovább segítette olimpiai ezüstérmesünket és természetesen növelte saját le­hetőségeit. Ugyanis a közel 130 kilós bolgár óriás, Sztojcsev el­len is rendkívül magabiztosan versenyzett. Egy válldobással megszerezte a vezetést, majd egy túl bátornak tűnő hátraeséssel levitte a közel fél méterrel ma­gasabb ellenfelét és végülis két vállra fektette. Balta sem bízta másra a dön­tést, ő a nagyhírű szovjet Ar- tyuhin ellen küzdött, és megle­pő fordulatokkal bizonyította, hogy igenis klasszis. Utólag már meg lehet mondani, hogy láza­san versenyzett. Kezdetben úgy tűnt, hogy nem is bír szovjet ellenfelével, aki 6:l-re elhúzott. De ezután már Bállá percei kö­vetkeztek. Mozgósította utolsó erőtartalékait is, s végülis 10:8 arányban megnyerte a mérkő­zést. — Az igazi nagy versenyzőkre jellemző akarattal küzdött — mondta elismerően Gurics György. De Gurics sem csupán Ballát dicsérte. Kocsis ugyanúgy okot adott az elismerő szavak meg­fogalmazására, hiszen a cseh­szlovák Európa-bajnok Karabin ellen is 10:4 arányú győzelmet aratott. A 82 kg-osok között pe­dig a hiányzó Kovácsot Petre­zselyem nagyszerűen helyettesí­tette. Pontozással megverte a szovjet Szolovjevet, majd két vállra fektette a junior világ­bajnok román Seregélyit. Még ennyi sikerélménnyel sem kellett azonban megelégednünk. Európa-bajnokunk, Gál Henrik a mongol Batsuh ellen lépett szőnyegre és bár ll:5-re a mon­gol versenyző húzott el, végülis Gál huszáros hajrával 15:15-re feljött és ekkor ieléptették az addigra elfáradt ellenfelét. így Petrezselyem után már ő is biztosította első helyét a Fel- szabadulási emlékverseny sza­badfogású mezőnyében. A szombat délutáni küzdelmek tehát feledtették a délelőtti ál­matag hangulatot, felpaprikáz­ták a nézőket, megnyugtatták a szakvezetőket, hogy ha nincs is minden rendben a magyar szabadfogású birkózás körül, azért versenyzőink nagyszerű villanásaikkal reményt nyújt­hatnak és tűzbe tudják hozni a szakembereket és a nézőket is. Eredmények. 3. forduló. (Az elöl állók a győztesek, a nevek mögött a győzelem minősége áll. Rövidí­tések: L. => leléptetés, T. =“ tus, pt = pontozással nyert.) '48 kg: Fehér (román)—Dub­nicz (magyar) T., kiesett, Seres (magyar)—Efremov (jugoszláv) T. Hisibatar (mongol) —Kárász (ma­gyar) T., kiesett. Olejnlk (len­gyel)—Gyulai (magyar) L„ ki­esett! 52 kg: Gazdag (magyar) — Kudelski (lengy.) pt., Gál erőnyerö, 57 kg: Szalontai erőnyerő. 62 kg: Davaasuren (mongol)—Németh S. (magyar) T., kiesett, Kosztan- tyinov (szovjet)—Széles (magyar) pt. 68 kg: SoUinskl (lengyel)— Gulyás (magyar) T„ kiesett. 74 kg: Bata-Amgalan (mongol)—Ko­csis J. (magyar) L. Chrístian (ro­mán)—Dóka (magyar) L., Karabin (csehszlovák) — Kocsmár (magyar) T., kiesett. Batarhu (mongol) — Fehér (magyar) L., kiesett. 82 kg: seregélyi (román)—Deák (magyar) T , kiesett. Petrezselyem (magyar) — Weler (NDK-beli) T. 90 kg: Alaszlianov (szovjet)—Kiss (ma­gyar) T., Molnár G. (magyar) — Wawer (lengyel) T., Szakkay (ma­gyar) erőnyerő. 100 kg: Naumo­wicz (lengyel)—Horváth (ma­gyar) T., Szuhatyopllj—Kispéter (magyar) L., kiesett, Ilijev (bol­gár) —Hudák (magyar) T., ki­esett. Nehézsúly: Artyuhln (szov­jet)—Kudelász (magyar) T. Gyu- tov (bolgár)—Kálmán (magyar) T„ kiesett, Bállá (magyar)—Szeme- rédi (magyar) pt. (5:3). 4. forduló. 48 kg: Hlslkbator (mongol)—Fehér (román) T., Olej- nyik (lengyel)—Seres (magyar) pt., 52. kg: Gál (magyar)—Szan- gyuk (szovjet) L„ Batsu (mongol) —Gazdag (magyar) pt, kiesett. 57. kg: Darlev (jugoszláv)—Szalontai (magyar) T.. kiesett. Konczak (len­gyel)—Brindusan (román) L., Oin- bold (mongol) —Klimcsák (cseh­szlovák) L. 62 kg: Hojlovtorzs (mongol) — Sándor (román) T., Davaasuren (mongol)—Kosztan- tyinov (szovjet) L., Széles (ma­gyar)—Ravis (román) pt. 68 kg: ChUinsky (lengyel) —Gagarin (szovjet) T., Vasziljev (szovjet) — Lippeke (NDK-beli) pt. 74 kg: Ko­csis (magyar) — Chrlstián (román) pt., Karabin (csehszlovák) —Bata- Angalan (mongol) pt., Szokajev (szovjet)—Dóka (magyar) T„ ki­esett. 82 kg: Seregély (román) — Ratschunat (NDK-beli) L.( Petre­zselyem (magyar) — Szolovjov (szovjet) pt. 90 kg: Alachanov (szovjet)—Szakkai (magyar) L., Molnár G. (magyar)—Kiss (ma­gyar) T., kiesett. 100 kg: Szuha- tyoplij (szovjet) —Horváth (ma­gyar) T., kiesett. Laumovicz (len­gyel)—Ilijev (bolgár) T. Nehézsúly: Kudelász (magyar)—Tráhov (szov­jet) T! Artyuhln (szovjet)—Jurov (bolgár) T„ Szemerédi (magyar) — Sztojcsev (szovjet) pt. 5. forduló. 52 kg: Gál (magyar) —Batsuh (mongol) L., 57 kg: Oin- bold (mongol)—Darlev (jugoszláv) L. 68 kg: Gagarin (szovjet)—Zse- lev (boígár) T., Chilínsky (len­gyel)—Vasziljev (román) pt. 74 kg: Batarhu (mongol)—Bata-Angalan (mongol) T.. Kocsis (magyar)— Karabin (csehszlovák) pt. (10:41). 82 kg: Szolovjov (szovjet)—Wéler (NDK-beli) T., Petrezselyem (ma­gyar)—Seregély (román) T. 100 kg: Laumovicz (lengyel)—Szuha­tyopllj (szovjet) pt. Nehézsúly; Bállá (magyar) —Artyuhln (szov­jet) pt. (10:8), Kudelász (magyar) —Sztojcsev (bolgár) T! EREDMÉNYEK KERÉKPÁR A hegyi, bajnokság harmadik* befejező szakasza szombat délután rajtolt Pomáz határából. össze- h a scaáLíthatatlamil nehezebb fel­adatot kaptak: a kerékpárosok, mint az előző versenyeken . .. Az ifjúságiaknak kétszer kellett felkapaszkodniuk Dobogókőre, elő­ször Pomáz felől, másodszor Esz­tergom irányából. A felnőtt me­zőny pedig háromszor „másizta meg” a csúcsot. Az ifjúságiaknál hármain szöktek meg a bolyból. Szunyogh (Szekszárd), Halász (Szekszárd), Tóth (a nemrég ala­kult Sabaria versenyzője). Tóth később géphiba miatt megállásra kényszerült, kiesett a küzdelem­ből. A szakasz győztese Szunyogh lett, ez azonban nem veszélyeztet­te az előző fordulóban tetemes előnyt szerzett Zaika győzelmét. A felnőtt verseny sors-a a lejtőn dőlt el. Halász L. (Szekszárd) és Mául (PMSC) húzott el a bolytól. Elő­nyüket a forduló után felfelé ha­ladva is tartani tudták. Ez főleg Halász érdeme, aki szinte végig vezetett. Kéc kilométerrel a cél előtt egy hirtelen megugrással le­rázta társát és na<gy előnnyel ért célba. Az üldöző mezőnyből Bür- ger hajrázott a legjobban. Ez a szakasz harmadik helyezését, il­letve az összetettben győzelmet jelentett számára. Felnőttek és juniorok: 1. Halász 2. Mául, 3. Bürger (FTC), 4. Szlipcsevics (Tipográfia), 5. Csat­hó (MVSC), 6. Gábor (FTC). Ifjú­ságiak: 1. Szuiiyogh, 2. Halász L., 3. Zaka, 4. Biber (KSI). 5. Sár­kány (KSI), 6. Lóki (Pécsi Sí). A Magyar Népköztársaság 1977. évi kerékpáros hegyi bajnoka: Bürger Ferenc (FTC) 53 pont (edzői: Fülöp József, Goda Gyula, Schillerwem István), 2. Szlipcse­vics 48 p., 3. Takács (BKV Elő­re) 47 p., 4. Sípos (Ganz-MÁVAG) 41 p., 5. Szemethy (MÁV DAC) 38 p.. 6. Kiss P. (Gamz-MÁVAG) 30.5 pont. Juniorok. Bajnok: Mául Péter (PMSC, edző: Hományi Árpád), 2. Csathó, 3. Bernáth (Pécsi Sí), 4. Szabó (PMSC), 5. Bugár (MÁV DAC), 6. Szentesi (Postás). Ifjúságiak. Bajnok: Zaika Ist­ván (KSI, edző: Petróczy Attila), 2t Lóki (Pécsi Sí), 3. Biber (KSI), 4. Papp (MVSC), 5. Sárkány (KSI), 6. Jenői (PVSC). ___________ LABDARÚ GÁS BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK MTK-VM — Csepel-tartalék 5 — 0 (1—0). Hungária körút. V: Lázin J. MTK-VM: Gáspár (Hornyák) — Palicskó, Csetényi, Burg (Kiss T.), Szijjártó (Szigeti), Kovács B„ Sik­lósi, Kőhalmi, Takács, Koritár, Künszt (Sipöcz). G: Sipőcz (2), Kőhalmi, Takács, Csetényi. Csepel — MIK-Vegyes 4—0 (2 — 0). Csepel. V: Pál. Csepel: Hajdú — Gondos (Godán), Pozs- gai, Aszalai, Kovács, Somogyi (Szikszai), Szik,szál (Vellai), Gu­lyás, Ozsváth, Branlkovits, Csor­dás. G: Aszalai (2), Gulyás, Bra- nikovits. RITMIKUSSPORTGIMNASZTIKA Meglepetéssel kezdődött a Bucla- pest-bajnokság, mert a három év óta bajnok Szolgáltató Spartacus versenyzői közül nem Indult a csapat erőssége, Németh Csilla és Így a gárda tartalékosam állt ki. Kovács Györgyit, az országos baj­nokot szemsérüléssel a szemklini­kára kellett vinni. így a verseny teijesem nyílttá vált. Első napi részeredmények. If­júsági I. osztály, csapatban; 1. BEAC 71.10. 2. Szolgáltató soar- tacus SK 69.2. 3. Újpesti Dózsa 69.1. Női I. osztály, csapat; 1. Ü. Dózsa 74.0, 2. BEAC 72.6, 3. Szolgáltató Spartacus 72.2 Az egyéni összetett verseny ál­lása két szer után: íffúiági I. o.: 1. Gálfi Andrea (BEAC) 18.3, 2. Kollár (Szolgáltató Spartacus) 18.2, 3. Medveezky (B.ÉAC) 18.0. Női I. o.: 1. Sziráczky Brigitta (Ü. Dózsa) 19.35, 2. Széchenyi (BEAC) 19.05, 3. Kovács (Szol­gáltató Spartacus) 18.8. 4—5. Pet- rik Á. (Szolgáltató Spartacus) és Szabó V. (Ü. Dózsa) 18.55, 6. Pelle (OSC) 18.25. / Portisch továbbjutott j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék