Népsport, 1977. október (33. évfolyam, 234-259. szám)

1977-10-21 / 250. szám

2 NÉPSPORT XXXIII. 250. ♦ 1977. október 21. BIRKÓZÁS VB TORNA OB KOSÁRLABDA Lausanne sztárparádéra készül Hantim ország 168 versenyzője nevezett (Folytatás az 1. oldalról) ahonnan helyi repülőjárat vit­te volna tovább, Genfbe. Igen- ám, de a helyi járat „kima­radt”, mígnem — hosszú ide­genkedés után — végre egy ha­talmas portugál gép jött. és se­gített ... Géniből ötvenperces, csodálatos és idegnyugtató autó­buszút vezetett át az idei világ­bajnokság színhelyére, ahol az első sétát — bár a nap nem süt — kiskabátban tehettük meg. Sok időnk, no, meg sok ked­vünk azonban nincs sétálgatás- ra. A svájciaknak ugyanis iga­zuk van: valóságos sztárparádé lesz a verseny, amelyen az elő­zetes nevezések szerint har­minc ország küldi el összesen 168 szabadfogású birkózóját. Súlycsoportonként (a 48 kg-tól felfelé) így néznek ki a neve­zési számok: 10, 20. 17, 20, 22, 18, 15, 16, 16. 14. A számok mögött komoly, nagy nevek __ Ho l is kezdjem? A legérde­kesebb a szovjet csapat, amely­ben vannak régiek, újabbak, egy újonc — és egy kérdőjel is... A 48 kg-ban ugyanis itt van az idei EB ezüstérmese, Szergej Komyilajev és a ju­nior VB- és EB-győztes, vala­mint felnőtt EB-aranyérmes Anatolij Bjeloglazov is. Aligha­nem taktikai céllal jöttek mind a ketten, az ellenfelek közül azonban nincs itt a bolgár olim­piai bajnok Haszan Iszaev! Mint megtudtam, korábbi fül- bántalmai újultak ki az idén, s bár az elmúlt hónapban meg­kezdte az edzéseket, most még — természetesen — nem indul­hat. A szovjet csapatban már az idei EB újoncai (egyben aranyérmesei) is helyet kaptak: az 57 kg-os Viktor Alekszejev, a 90 kg-os Anatolij Prokopcsuk és a 100 kg-os Aszlanbek Bi- szultanov — de szerepelnek a régebbiek is, akik Montreal óta nem indultak: a két olimpiai bajnok, a 68 kg-os Pinyigin és a nehézsúlyú Angyijev, továbbá a 74 kg világ- és Európa-bajno- ka, Asuralijev, Néhány szót érdemes ejte­nünk azonban az újoncról is. Minthogy az EB-n Zangijev nem váltotta be a reményeket, a címeres mez régi várományo­sa, Mahomedjan Aracilov sze­repel a 82 kg-ban. Az Urozsaj Mahacskala versenyzője, az egy­kori sokszoros világbajnok Ali Alijev tanítványa már 1974-ben megnyerte a mini VB-nek szá­mító tbiliszi viadalt — legna­gyobb eredményének viszont az számít, hogy két évvel ezelőtt első lett a Szovjetunió népeinek spartakiádján. A szovjet együttes összetétele is jól mutatja, hogy a VB-n nem lesz alapvető őrségváltás — a legjobbak mindenhol foly­tatják a birkózást, nem vonul­tak vissza az olimpia után. így aztán lépten-nyomon olimpiai és világbajnokokba ütközik az em­ber . .. Itt. van Iránból például Faravasi ós Barzegar, nem vo­nult vissza — bár már a har­mincharmadikat tapossa — az NSZK-beü Seger. Itt van a ja­pán Takada, a csehszlovák Ka- rabin... Találkoztunk a mon­golok kétszeres világbajnokával, Zeveg Ojdovval — ő viszont egy súlycsoporttal feljebb, a 68 kg-ban indul. A 62 kg-os olim­piai bajnok, a dél-koreai Jong- mo Jang viszont maradt, s nem is lesz ellenfélszűkében, hiszen a három új európai hatvankét ki­lóson, a szovjet Juminon, a bol­gár Dukovon és a román Anghelen kívül az 57 kg-ból feljebb vándorolt mongol Hoj- logdorzs is az esélyesek közé tartozik. Szóval, gyülekezik a mezőny — hatalmas verseny kezdődik Lausanne-ban péntek délután! Folytatódik az etanült héten Göteborgban, a kötöttfogású VB-vel megkezdődött birkózó­eseménysorozat. Nagyon sokan egyenesen Svédországból érkez­tek ide. Csak éppen a svédek hoztak mindössze két nagyon is ifjú embert... Ügy látszik, kimerítette őket a kötöttfogás. Pedig a világ birkózásában most kezdődik csak az idei má­sodik felvonás, méghozzá na­gyon sok izgalom Ígéretével. LEGÚJABB LABDARÚGÁS. Nemzetközi ta­lálkozó. Szovjetunió—Német DK 1-0 01—0), Eisenberg. G: Guriono- vics (23. p.). Ifjúsági válogatottak mérkőzése. Magyar és Egervári vezet (Folytatás az 1. oldalról) feltehetően a kővetkező napok­ban sem kerül sor. Akik viszont csütörtökön este, a férfiak és a junior fiúk után bemutatták gyakorlataikat, több kellemes, mint kellemetlen meglepetést okoztak. Mindenekelőtt Egervá­ri Márta, aki az ugrásban, Ma­gyarországon először, Cukaharát mutatott be nyújtott testtel! Hozzá hasonlóan mások is ne­héz elemekkel vegyítették gya­korlataikat, olyanokkal, amelye­ket eddig nem láttunk tőlük. Mindenekelőtt Müller (bár egy­szer egy kis mosolyt is „vegyí­tene” nagyszerű gyakorlatai mel­lé!), továbbá a juniorok mező­nyében induló Hanti érdemel említést a bátran kísérletezők közül, bár másoknak is akad­tak ígéretes próbálkozásaik. A helyzet az előző napi, elő­írt gyakorlatokhoz képest — az élen legalábbis — nem sokat vál­tozott: Egervári növelte elő­nyét a második helyen álló Mül­ler előtt, s alaposan elhúzott a többiektől. Az első hat sorrend­jében annyi változás történt, hogy Kelemen Márta a 6—7. helyről feltornászta magát az ötödikre, megelőzve a dunaúj­városi Lóvéit. „Ebben az időszakban a forma­időzítés és a rontások elleni harc a célunk — mondta Bejekné Förstner Klára, női válogatot­tunk vezető edzője. — S mivel kevés rontás volt, az első két nap alapján az összkép: bizta­tó!” NEMI VÁLTOZÁS történt a junior lányok sorrendjében is: a szabadonválasztott gyakorla­tokban a dunaújvárosi Hanti megelőzte Horváth Évát és így Ujszigeti mögött a második helyre ugrott. A pénteki nap a junioroké: amíg a felnőttek pihennek, ők az összetett döntőt vívják, amelyek­ben kialakul majd a végső sor­rend. Eredmények: Férfiak. A bajnokság állása a szabadonválasztott gyakorlatok után. Felnőttek: 1. Magyar (FTC) 108.20 pont, 2. Kovács (Dunaúj­városi Kohász) 107.60, 3. Donáth (U. Dózsa) 407.35, 4. Bánrév! (Bp Honvéd) 106.85, 5. Sivadó (FTC) 103.60, 6. Borbély (FTC) 103.05. Az összetett döntőbe jutottak még: B. Kiss (V. Izzó), Laufer (V. Izzó), Kovács Gy. (V. Izzó), Berényi (Du­naújvárosi Kohász), Jordanov (Bp. Spartacus), Ha ez (U. Dózsa). Juniorok: 1. Sziron (V. Izzó) 103.45, 2. Kelemen (Bp. Honvéd) 102.40, 3. Farkas (FTC) 100.26, 4. Horváth (Bp. Spartacus) 98.65. 5. Fekete (V. Izzó) 97.10, 6. Sza­bó F. (Dunaújvárosi Kohász) 90.30. Az összetett döntőbe jutot­tak még: Vámos (FTC), Kanta (U. Dózsa), Vadász (Bp. Sparta­cus), Taraba (Bp. Honvéd). Nők. A bajnokság állása a sza­badon választott gyakorlatok után. Felnőttek: I. Egervári (Bp. Hon­véd) 75-35, 2. Müller (KSI) 73.85. 3. Kanyó (KSI) 73.60. 4. Tóth M. (Dunaújvárosi Kohász) 71.50, 5. Kelemen (Bp. Honvéd) 70.55, 6. Lővei (Dunaújvárosi Kohász) 70.50. Az összetett döntőbe jutot­tak még: Matulai (Bp. Spartacus), Figlár (Bp. Honvéd), Szabő Zs. (Postás SE), Németh (D. Kohász), Csete (PMSO), Braun (Bp. Spar­tacus) . Juniorok: 1. Ujszigeti (Békés­csabai E. Sp.) 72.80, 2. Hanti (D. Kohász) 70.50, 3. Horváth (Bp. Spartacus) 69.90. 4. Sitkéi (Bp. Honvéd) 69.65, 5. Bartha (BSE) 69.50, 8. Sátori (KST) 69.40. Az összetett döntőbe jutottak még: Fekete (Postás SE), Lipcsei (Va­sas), Százuj (PMSC), Szajkű (PMSC), Vajda (Debreceni EAC), Perczel (Veszprém). ÖKÖLVÍVÁS • OB Bajnoki rajt hiányzók nélkül (Folytatás az 1. oldalról) nagy vetúlytárs már az első kör­ben szembekerülhetett, s ezáltal kapu nyílt a fiatal tehetségek számára is. S a riválisok na­gyon is figyelték egymást. A harmatsúlyban Jakab Jóska Németh Rezsőt figyelte, aki vi­szont két elvesztett menet után csak keservesen jutott tovább. — Ha Rezső az elődöntőben sem nyújt többet, akkor, azt hi­szem, ismét legyőzhetem — mondta. Csütörtökön a páratlan súlycsoportok selejtezői — kitűnő rendezés mellett — mintegy 800 néző előtt zaj­lottak le. Akadt néhány szép egyéni tel­jesítmény, s ennek következté­ben néhány meglepetés is, de a párharcok zöme meglehetősen közepes színvonalon zajlott le. A papírsúlybaai a tavalyi OB- bronzérmes Rózsa pontozásos és Kiss kiütéses veresége, a har­matsúlyban pedig Ferstek ki­esése jelentett meglepetést. Közben szép teljesítményt nyúj­tott még a szegedi Újházi, majd a könnyűsúlyban a hosszú idő után visszatért Botos András re­mekelt, míg Takács G., EB-vá- logatott, nagyon mérsékelt tel­jesítménnyel győzött az IBV-ér- mes Zámbó ellen. A továbbiakban meglepetést jelentett Jámbrik veresége, majd az esélyesebbek tarolása következett. A közép- és a félnehézsúly­ban viharossá váltak a csa­ták, s gyakran váltakozott fütty, vastaps és kórustünte­tés. A legnehezebbek pedig olyan sziporkázó tűzijátékot rendez­tek, amilyenre sok év óta nem volt példa, s közülük is kitűnt a Tatabányába visszaigazolt So- modi remek formája- Ha így folytatódik — jó lesz időben megváltani a belépőjegyeket a Sportcsarnokba. A csütörtöki selejtezők eredmé­nyei. (Elöl a győztesek.) Papír­súly: Takács F. (Vasas)—Országit (Honvéd Zalka SE), 2. m-ben fa., Holota (Bp. Honvéd) —Dévényi (Kaposvári Dózsa) 1. m. után fa, Vladár (Kap. Dózsa)—Rózsa (Ta­tabányai Bányász) 5K), Bneznyiik (Ü./Dózsa)—Kiss L. (Bp. Építők) a 2. m.-ben kiütés. Harmatsúly: Jakab J. (U. Dózsa)—Farkas z. (Csepel Autó) 2. m.-ben fa, Né­meth R. (Bp. Honvéd)—Újházi (Szegedi Dózsa) 5:0, Dudus (ÉVIG SE)—Fenstek (Kap. Dózsa) 3. m.- ben sér. miatt le. Ács (H. Zalka SE)—Berkes (KOMÉP) 5:0. Köny- nyüsúly: Horváth M. (Bp. Hon­véd)—Nagy I. (Csepel) 3. m.-ben d. f.. Feri (H. Zalka SE)—Galam­bos (Csepel) 2. m.-ben erős vér­zés miatt le. Botos A. (SBTC) — Erdősi (Törekvés) a 2. m.-ben fa, Takács G. (Borsodi B.)—Zámbó (Szoimb. Haladás) 2. m.-ben fa. Váltósúly: Pintér (Honvéd Kun Béla SE)—Vígh L. (Kecskeméti SC) 4:1, Komjátl (Szekszárdi Dó­zsa)—Jámbrik (U. Dózsa) 3:2, Da- nyi J. (Bp. Honvéd) —Döme (H. Kun Béla SE) 5:0, Rákosa (Ka­posvári Dózsa)—Virágh (U. Dó­zsa) 5:0. Középsúly: Götz (U. Dó­zsa)—Oláh a. (Vasas) 2. m.-ben fa. Rigó (Kaposvári Dózsa)—Bolla (Bp. Honvéd) 5:0. Dudás M. (Pak­si SK)—Szabados (Bp. Építők) 4:1. Pém (Vasas)—Kuzma (TBSC) 3:2. Nehézsúly: komódi (TBSC) —Pákozdi (Bp. Honvéd) 5:0. Dé­vai (U. Dózsa)—Réder (SZIM Va­sas) a 2. m.-ben sér. miatt le, Tóth I. (Vasas)—Juhász L>. (H. Zalka SE) a 3. m.-ben fa. Edőcs (U. Dózsa) —SzőUősi (Debreceni MTE) az 1, m.-ben dí. EREDMÉNYEK ATLÉTIKA TEMESI 81 M-EN FELÜL! A Csepel SC csütörtökön ren­dezte szokásos hétközi, ügyességi számokból álló versenyét. A na­gyon kellemes idő ellenére az in­dulók száma már megcsappant. A verseny eseménye a gerelyhajítás lett, Temesi András belépett a 80-on félüli dobók közé. A Va­sas 27 éves atlétája negyedik kí­sérletével még csak kilépve ju­tott túl a 80-as határon, utána 79.90-et hajított, utolsóra pedig alaposan megjavította egyéni csúcsát (79.86). Eddigi legjobbját érte el a diszkoszvető Ketykó Te­réz is. Férfiak. Rúd: 1. Damm (Csepel) 433. Ifjúsági: 1. Nagy L. (KSI) 433. Serdülő: 1. Vancsicsin (Cse­pel) '368. Diszkosz: 1. Saskői (Cse­pel) 54.88, 2. Katona (Vasas) 53.78, 3. Csiszár (GEAC) 53.36, 4. Böröczky (MAFC) 51.58. Ifj. (1.5 kg): 1. Várad! (Csepel) 48.02. Ge­rely: 1. Temesi (Vasas) 81.44, 2l Imre (TFSE) 69.28. Ifj.: 1. Ko­vács L. (KSI) 61.62, 2. Tüzes (Bp. Honvéd) 60.22. Kalapács: 1. Ku- mór (Csepel) 62.50. Ifj. (6 kg): 1. Tóth (FTC) 54.40. Nők. Disz­kosz: 1. Ketykó (U. Dózsa) 52.42, 2. Kárai (Sz. Vízmű) 49.68, 3. Já- káné (Vasas) 48.84. Gerely, ifj: 1. Lukács (Vasas) 48.40. 2. Gaz­dag (Sz. Dózsa) 46.72, 3. Balogh (Bp. Honvéd) 43.28. ★ A franciaországi Aix-les-Bains­bén 12 országból mintegy félezer versenyző indult a nemzetközi hegyi futóversenyen. A 21.5 km hosszú, állandóan emelkedő pálya szint- különbsége 1350 méter (!) volt és a mezőny élén az ilyen hegyi fu­tások specialistái végeztek, A ma­gyarok próbáltak az élbollyal tar­tani, amíg bírtak. Szekeres az utolsó 6 km-en elfáradt és né­hány hellyel visszaesett, Sinkó táv közben szúrással bajlódott. A sorrend: 1. Moser (svájci) 1:18:49, 2. Liardet (francia) 1:19:15, 3. Bobes \ (francia) 1:21:29, ...10. Szekeres F. 1:24:32, 11. Sinkó 1:24:46. A nők között a svájci Moser asszony győ­zött 1:43:43-as idővel. LABDARÚGÁS Csütörtökön este a magyar ifjú­sági labdarúgó-válogatott meg­kezdte a küzdelmet Stockholm­ban a jövő évi UEFA-torna 16-os döntőjébe jutásért. Elsőként együt­tesünk a svédekkel mérte össze erejét (selejtezőcsoportunkban, még Csehszlovákia gárdája sze­repel) s 1-0 különbségű veresé­get szenvedett. Svédország—Magyaror szág 1-0 (1-0). A magyar csapat Farkas — Fiedler, Miklós, Plástyik, jurácsik — Fitos, Kardos, Belényesi — Zavadszky, Molnár, Melis össze­állításban kezdett. A hírügynök­ségi jelentések ezen kívül csak arról számoltak be, hogy melyik játékos szerezte az egyetlen gólt: Andersson volt a 31. percben 11- esből eredményes. (MTI) RÖPLABDA NŐTT A BAJNOKCSAPAT HÁTRÁNYA Az esélyesek győzelmét hozta a negyedik bajnoki férfi röplabda­torna második játéknapja. Rang­adónak ígérkezett a listavezető U. Dózsa és a harmadik helyen álló Bp. Spartacus összecsapása, de a szövetkezetiek egészen gyenge tel­jesítménye miatt a színvonal el­maradt a várttól. A bajnok Cse­pel dolgát alaposan megnehezítet­te a vendég TFSE — a főiskolások ismét csak öt játszmában adták meg magukat. Az egyetlen ide­genbeli győzelmet a Bp. Honvéd szerezte, s ezzel megközelítette a Bp. Spartacust. Pénteken az őszi idény két ve­retlen csapata, a Bp. Honvéd és az U. Dózsa csap össze a piros­fehérek otthonában. ü. Dózsa—Bp. Spartacus 3:1 (2, 7, —5, 4), Vágóhíd u. V: Mé­száros, Bíró. A szövetkezetiek já­tékát a pontatlan nyitásfogadás, gyenge támadásélőkészítés jelle­mezte. A hazaiak győzelme még biztosabb lehetett volna, ha nem hibáznak annyi nyitást. Látvá­nyos, gyors támadásaikat rendre ponterős' ütésekkel fejezték be. Jó: Czakó, Dvorák, Szalai, 111. Polá* nyi. Csepel—TFSE 3:2 (—9, 9,-14, 8. 9), Csepeli Sportcsarnok. V: Simái, Szekér. A sérült Buzek nélkül fel­álló hazai együttes csak a mérkő­zés második felében talált magá­ra. Jó: Somogyi, Nagy L., Stei- ner, 111. Járosi, Börcsök. Bp. Honvéd—Vasas 3:1 <13, — 10, 6, 11), Fáy u. V: Boté, Ka­lász. Első mérkőzését játszotta a Vasas új otthonában. A lelkes ha­zai együttes egyik erőssége, a sérült Győri nélkül is küzdelem­re késztette a piros-fehéreket. Jó: Urbán, Hoboth, Sudár, ül. Dévé­nyi, Mondd, Simon. Az állás 1. U. Dózsa 17 14 3 47:21 31 2. Csepel 17 13 4 44:2 4 30 3. Bp. Spart. 17 11 € 40:30 28 4. Bp. Honvéd 17 10 7 34:31 27 5. TFSE 17 2 15 21:46 19 6. Vasas 17 1 16 15:49 18 SAKK Budapest. Megkezdődött a Bp. Spartacus, az MTK-VM és a Vas­útépítő dr. Takáts Sándor emlék- versenye. A tornán 1 nk. m. (Hon­fi Károly), 6 mester és 7 mester- jelölt indul. Az 1. fordulóban a várakozásnak megfelelő eredmé­nyek születtek: Lengyel B. —dr. Károlyi 1 :0, Marton—Cserna 0:1, ifj. Károlyi—Honfi K. 0:1 (idő­túllépés), Bartos—Révész 0:1. Döntetlen: Bíró Gy. —Bemei, Mor­vái—Prelovszky. Függő: Pacsay— Végh E. ★ Budapest. A Statisztika Petőfi sakkcsapata a bolgár Zagora Sta- ra HSK ellen a visszavágó mér­kőzésen 9:1 arányú fölényes győ­zelmet aratott. A két találkozó összesített eredménye is a ma­gyar csapatra nézve kedvező: fér­fiak 8.5:3.5, a nők 4:2 arányú eredménye után 12.5:5.5 a Sta­tisztika Petőfi javára. ★ Bar. A nemzetközi férfi egyéni versenyen a színeinket képviselő Forintos Győző két játszmában is vereséget szenvedett. A 4. for­dulóbeli függőjátszmájában — sö­téttel — a jugoszláv Zsivkovics- tól, majd az 5. fordulóban — vi­lágossal — az ugyancsak jugo­szláv Ivanoviccsal szemben. Az él­csoport állása az 5. forduló után: Stean (angol) 4, Ivanovics 3.5 (1). Hulak 3 (.1), Zsivkovios 2.5 (1), Rajcsavics 2.5 ponttal. Forintos Győzőnek 1.5 pontja van és a me­zőny második felében áll jelenleg. ★ Halle. A női sakkverseny hete­dik fordulójában Sinka sötéttel vereséget szenvedett a csehszlo­vák Zahorovskától, míg Karakas játszmája függőben maradt a román Nutcuval szemben. Az élen az NDK-beli Hofmann áll 5.5 ponttal, az első ötben nincs ma­gyar versenyző. Huszáros hajrával nyert a Bp. Honvéd a BEK-ben (Folytatás az 1. oldalról) Blalowas (6), Kaünowski (14), CHUDEUSZ (17), Czarnecki (6), GABLINSKI (27). Cs: GRYGIEL (12), Zdrodowekd (7), Prospak (4), Dodowski (—). Edző: M. L/O- patka. A lengyelek zónával, á Bp. Honvéd emberfogással kezdett. A piros-fehérek nem tudtak megu-grani, mert a vendégek sorra megszerezték a lepattanó labdákat, keményen, határozot­tan védekeztek. A magyarok kö­rülményesen szőtték támadásai­kat, ekkor még hiányzott játé­kukból a kellő tűz, lelkesedés. A Slask 42-34-re elhúzott (16. perc). A Bp. Honvédben egye­dül Gyurasite játszott jól eb­ben az időszakban, dobásai rendre sikerültek. Többek kö­zött remek sorozatának Is kö­szönhető, hogy a 18. percben a Bp. Honvéd kiegyenlített (42-42). A második játékrészt úgy kezdte a Bp. Honvéd, ahogy az elsőt kellett volna. A piros-fe­hérek nem ismertek elveszett labdát. Pillanatok alatt terem­tették meg a dobóhelyzeteket, elsősorban a gyors indításokból. Szinte állva hagyták ellenfelü­ket. A 29. percben átvették a vezetést, sőt a 33. percben már 85—73-ra elhúztak. Megjött a közönség hangja is! A ke­mény küzdelemben sorra ponto­zódtak ki a j átékosok. A len­gyelektől hárman, a mieink kö­zül Recska. A hajrá változatos volt, 90-82-re megugrott a Honvéd, ás ebben mindenekelőtt az erősen feljavult Losonczjmak volt nagy érdeme, akit egysze­rűen nem tudtak tartani. A Slask nem nyugodott bele a vereségbe, játékosai távolról is eredményesen dobtak. Ezzel szemben a Honvéd elkónyelme- sedett, egy kicsit kiengedett Garlinski révén a 37. percben a vendégek kiegyenlítettek: 92-92! A Bp. Honvéd azonban ismét feltámadt, s Get'lér vezérletével három perc alatt 14 pontot do­bott, és erre a Slask az utolsó másodpercben — ajándékba ka­pott — büntetőből csak eggyel válaszolt Két, merőben ellentétes félidőt láttunk, és ezért a Bp. Honvéd a felelős!... A lengyelek mindvégig ki­egyensúlyozottan játszottak, nem úgy a mieink. Úgy tűnt, a piros-fehérek akkor szerez­nek vezetést, amikor igazán akarnak. A Bp. Honvéd 13 pont különbségű győzelme végül is reménykeltő, di­cséretre méltó siker. Ennek ellenére bizonyos, hogy a hőn áhított bravúrhoz, az esetleges csoportelsőséghez sokkal többre van szükség! ★ Csütörtökön délután a Miskol­con vendégszereplő holland női és férfi középiskolás kosárlabda-válo­gatott a Városi Sportcsarnokban Miskolc hasonló korú csapatai­val mérte össze tudását. Eredmények. Lányok: Miskolc válogatott—Hollandia 80-20 (42-12). Ld: Molnár, Cselényi, Petrik 14-14, ül. Tromp 10. Fiúk: Hollandia—Miskolc válogatott 103-67 (52-35). Ld: Djalling, 26, Martentroanp 25, ill. Bencze, Bőte 15 — 15. Újrajátszás? Harminc perc késéssel kez­dődött szerdán a Sportcsar­nokban a MAFC — Milde Sorté Wien férfi kosárlabda KEK- mérkőzés. Az osztrák csapat két amerikai kosárlabdázója nem rendelkezett FIBA-igazol- vánnyal, ezért a szabályok ér­telmében a játékvezetők nem engedélyezték, hogy pályára lépjenek. Az osztrák együttes vezetői ebbe nem nyugodtak bele. Arra hivatkoztak, hogy á FIBA, előzetes megbeszélésük alapján, telexen küldi el a já­tékengedélyt. Tekintettel arra, hogy ez nem érkezett meg, az osztrákok végül is kulcs­embereik nélkül álltak ki, A találkozót a műegyetemisták 105-58-ra nyerték. Vincze Györgynek, az MKSZ főtitkárának csütörtök dél­utáni tájékoztatója szerint, a FIBA értesítése szerdán késő délután, tehát a hivatali idő letelte után, telexen valóban megérkezett, de a szövetség erről csak csütörtökön dél- előtt szerzett tudomást. Vincze György ezt követően telefonon beszélt Boriszlav Sztankovics- csal, a FIBA főtitkárával, aki közölte: mivel az osztrák csa­pat vétlen, a lejátszott mérkő­zés eredményét minden bi­zonnyal meg kell semmisíteni. A döntést a FIBA illetékes bizottsága hozza meg az ügy­ben. Felkerestük dr. Hepp Fe­rencet, az MKSZ elnökét, a FIBA végrehajtó bizottságának tagját, aki elmondta: az Euró­pa Kupa szabályzatának 6. §-& rögzíti: a részt vevő csapa­toknak be kell mutatniuk a FIBA által kiadott igazolvá­nyokat. Az osztrákok tehát akkor sem jártak volna el a szabályok szellemében, ha a jóváhagyást telexen megkap­ják. Igazolványok kellenek! Ezenkívül a kiírás azt is ki­mondja, hogy a játékengedély­hez szükséges kérelmet a mér­kőzés előtt legalább 15 nappal el kell küldeni a FIBA-hoz. Ha az osztrákok ezt a köve­telményt teljesítik, akkor alig­ha került volna sor a történ­tekre. Ezek után a döntést aligha­nem nagyobb érdeklődéssel várjuk, mint a jövő heti, szer­dai visszavágót. VÍZILABDA OB I Mimikét bajnokesélyes győzött Csütörtökön három mérkő­zést rendeztek a vízilabda OB I-ben. A két bajnokesélyes, a Vasas és az OSC egyaránt nyert, így továbbra is két pont a Vasas előnye, A papírforma szerint az aranyérem sorsa a pénteki Vasas —Bp. Spartacus és az OSC — U. Dózsa találko­zón dől majd el. Bp. Spartacus—Bp. Honvéd , 8-4 (3-1, 1-1, 1-1, 3-1) Tüzér u., 100 néző. V: Miarjai, Orosz. Bp. Spartacus: Molnár — Magas dr., Deák, Barsi, Koller dr., Kemény, Somossy. Edző: Boi- vári Antal. Bp. Honvéd: Hauszíer — Fonó dr., Mezei, Vindisch F., Kucsera, Dancs, Magyari. Cs: Dá­vid, Balogh. Edző: Markovits Kál­mán. A gólok sorrendje: Ke­mény, Vindisch (4 m-esből), Ke­mény, Magas dr. (h), Kucsera (e), Barsi, Kemény (h), Mezei (e), Somossy (e), Magas dr., Somossy (4 m-esből), Dávid. A mérkőzés jelentős részében egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a Honvéd. Játékosai az első három negyedben egyre-más- ra teremtettek megúszásból em­berelőnyös helyzeteket, de el­képesztő ügyetlenségek miatt ezek­ből nem lett gól, sőt a Bp. Spar­tacus fontos pillanatokban, em­berhátrányból is gólokat tudott lőni. A szövetkezetiek kevesebbet hibáztak, győzelmük mindenkép­pen megérdemelt. Sajnos, néhány boszantó játékvezetői hibát is lát­hattunk, közöttük volt egy, ami-' kor nem a szabályoknak megfe­lelően ítéltek. (A támadó csapat­ból holt időben kiállítottak egy játékost.) Kitűnt: Magas dr.. Ke­mény, Barsi. A Bp. Honvédből senkit sem lehet kiemelni. OSC—Eger SE 12-5 (2-0, 5-1, 2-1, 3-3) Eger, 400 néző. V: Gulyás, Gye- rő Z. OSC: Fekete — Szívós dr., Konrád III dr., Sudár, Pásztrai, Kuncz, Hámori dr. Cs: Gál, Bod­nár dr. Edző: dr. Konrád János. E^cr: Kács^r — Kun Kovács T„ Gyulavári, Hadobás, Sike. Szász. Cs: Vincze, Lipovics. Edző: Po­psik Dénes. A gólok sorrendje* Kuncz, Szívós dr., Kuncz (4 ki­esből), Gyulavári (e). Konrád III dr., Pásztrai, Hámori dr., Sudár, Gál (4 m-esből), Hámori dr.. Gyu­lavári (e). Szász, Sudár, Kun (e), Sudár, Sike (4 m-esből), Konrád III dr. Könnyedén, ötletesen támadva érte el szép akciógóljait az OSC, s közben magabiztosan védekezett az eltiltott Kelement nélkülöző egriek ellen. Csak 9-1-es OSC vezetés után., illetve Hámori dr. és Sudár kipontozódását követő­en, az utolsó negyedben volt ki­egyenlítettebb a küzdelem. Kitűnt: Sudár, Konrád III dr.j Kuncz, Fekete, ill. Lipovics. Vasas—V. Izzó 8-6 (3-1, 3-4, 1-1, 1-0) Hajós Alfréd uszoda. V: Kosz- tolánczy, Szarka. Vasas: Darida — Gajdosy, BáAyai, Csapó dr., Kenéz, Faragó, Budavári. Cs: To- ry. Edző: Rusorán Péter. V'. Iz­zó: Hajmásy — Molnár, Nagy. Hídvégi, Horváth, Tóth E., Szó- rádi. Cs: Szeri. Edző: Dömötör Zoltán. A gólok sorrendje: Bá­nyai, Csapó dr., Horváth, Fara­gó, Faragó, Horváth, Gajdosy, Hídvégi (e), Hídvégi (h), Budavá­ri (e), Horváth, Kenéz. Nagy, Bu­davári. Végig igen jól tartotta magát a V. Izzó a bajnokcsapat ellen. Szép akciógólok váltogatták egy­mást, sőt ' a V. Izzónak Hidvégi révén emberhátrányból is sikerült gólt lőnie. Egygólos Vasas-előny- nyel kezdődött az utolsó negyed, Budavári azonban hamarosan ket­tőre növelte és ezzel el is dőlt a mérkőzés. Kitűnt: Faragó, ül. Horváth. A bajnokság állása 1. Vasas 29 16 2 2 107- 66 34 2 OSC 20 16 — 4 108- 63 32 3. FTC 18 13 1 4 93- 71 27 4. BVSC 19 13 1 5 105- 88 27 5. Bp. Spart. 19 10 2 7 106- 92 22 6. Ü. Dózsa 19 3 5 6 88- 79 21 7 Szclnok 19 3 7 9 86-103 13 8 Szentes* 19 5 3 11 67- 83 12 9. Eger 19 3 6 10 77-111 12 10. V. Izzó 19 2 5 12 6S- 91 9 11. SZEOL AK* 19 2 5 12 73-108 8 12. Bp. Honvéd 16 2 3 11 58- 83 7 (A Szentesi Vízműtől és. a SZEOL AK-tól 1—1 büntetőpont levonva.) 4 * I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék