Népsport, 1977. december (33. évfolyam, 285-310. szám)

1977-12-05 / 289. szám

XXXIII. 289. ♦ 1977 december 5 8 NÉPSPORT A KÜLFÖLD SPORTJA VÉLEMÉNY Mark Schubert rcegiapíiásíríl „Nagyszerűen érezzük ma­gunkat, Jobb hangulatban, na­gyobb egyetértésben nem is végezhetnénk közös edzésein­ket” — nyilatkozta a minap Mark Schubert, a jelen időszak egyik legsikeresebb amerikai úszóedzője Moszkvában. A fia­tal, még harmincon inneni mester a néhány évvel ezelőtt létesült Mission Viejo elneve­zésű településen, részben a szülők áldozatkészségével épí­tett uszodában kezdte meg működését. Egyik tanítványa, Brian Goodell, Montreal kétsze­res gyorsúszóbainoka, az idén is világcsúcsot Javított rokon­szenves sportember méltán jut­tatta világhírhez. Goodell mel­lett további jó néhány tanít­ványa tartozik az élvonalba, mint például az idén feltűnt Alice Brown, az 1500 m-es női gyorsúszás alig tizenöt éves, újdonsült világcsúcstartója. De mit is keres Schubert jelenleg, a felkészülés időszakában Moszkvában? A szovjet úszók év eleji, háromhetes kaliforniai látogatásának viszonzásaként amerikai versenyzők élvezik a következő nyári olimpia váro­sának vendégszeretetét. Annak idején Kaliforniában Schubert volt Vajcehovszkij tanítvá­nyainak patrónusa, és Így ter­mészetes, hogy a kapcsolatok, sőt mondhatjuk, a barátság megerősítését célzó látogatáson ö vezeti az amerikai úszókat. A sporttal foglalkozók, a sport világában élők tudják igazán, mit is jelent egy efféle, versenyen kívüli találkozás. A nagy világversenyek, nemzetek közötti viadalok alkalmával is lehetőség nyílik barátkozásra, egymás megismerésére, de mennyivel nyugodtabb a lég­kör, mennyivel több az idő, ha csak közös edzésről, tapaszta­latcseréről van szó. S tegyük hozzá, hogy ilyen találkozások­ra csak barátok, jó barátok között nyílhat lehetőség. A Szovjetunió és az Egyesült Államok versenyzői között az ilyen találkozók a sport egyre több ágára terjednek ki. Nyil­vánvaló, hogy mondjuk úszás­ban Vajcchovszkijék figyel­nek jobban, szeretnének minél több tapasztalatot szerezni, de tornában például a szovjet vá­logatott jelenlegi, egyesült ál­lamokbeli bemutató körútja során a tengerentúliak filme­zik Andrianovék minden moz­dulatát. S Korbuték München után rendezett több bemutató­ja nagymértékben hozzájárult az amerikai tornasport népsze­rűsítéséhez, fejlesztéséhez. Nem volna titkuk egymás előtt? — vetődhet fel a kérdés. Nos, a szakemberek egyre ál­talánosabb véleménye szerint a sport világában nincsenek kü­lönösebb titkok. Az edzésmód­szerek, a felkészítés formái jó­részt széles körben ismertek. Az eredményességet azután a megvalósítás következetessége, az edző magával ragadó egyé­nisége, pedagógiakészsége, s nem utolsósorban a tanítvány szorgalma, állhatatossága, vala­mint a feltételek, illetve azok szervezett kihasználása bizto­sítja. Azaz, az igazi nagy siker olyan összetett kérdés, amely­ben a felkészülés módszere csak egy láncszemet jelent. A jelenleg folyó, versenyen kívüli szovjet—amerikai barát- kozás ma már igazán örvende­tes módon nem egyedülálló je­lenség. Hogy csak a szovjet sport példájánál maradjunk, az elmúlt tíz napban előbb svéd, majd belga küldöttség járt Moszkvában, s rögzítették írás­ban is a két ország közötti kapcsolatok erősítését, kiszéle­sítését. Közben a szovjet Sport képviselői Babaiban a Legfelső Afrikai Sporttanács ülésén vet­tek részt, s adtak tájékozta­tást a moszkvai nyári játékok előkészületeiről, majd több af­rikai országba látogattak a ba­rátság követeiként. „Manapság már senki előtt sem lehet vi­tás, hogy a sport a békét, a békés egymás mellett élést elő­segítő alapvc*ő tényező” — hangoztatta Szerge.i Pavlov idestova két éve a IT. Euróoai Sportkonfe-encíán. A szovjet sport elsőszámú vezetője a Drezdában tartott nagyhatású beszédében elemezte az álla­mok közötti sport kapcsolatok ie'entöségét és a kapcso'atok írásban fogla’ásának szüksé­gességét. Javaslata lassan, fo­kozatosan a hátköznanok gya­korlatává vált. A szovjet so«r- tnt ma már a világ több mint fé'szá.z ors’S-Shoz tűzi gondo­san ki-nunká't. Írásban is rög­zített kaocsolat. S ezeket a kapcsolatokat az amerikai úszók jelenlegi moszkvai lá'o- gatás^hoz hasonló találkozások erősítik, mélyítik. Ennek jelen- tőségét példázzák Mark Schu­bert szavai: „Ügy érzem — mondotta a kiváló edző —, igaz barátok vagyunk, ős ez örvendetes módon népeink kö­zeledését is elősegíti” .., Vad Dezső Ulfert Schroder jelenti: A Köln az őszi bajnak, Cramer eltűnt... A Bundesüga szombati, 17. fordulója, egyben az őszi idény fináléja, bővelkedett izgalmak­ban. Az első három helyen azonos pontszámmal állt három éllovas közül csak a Köln győ­zött, a Mönchengladbach egy pontot tudott megmenteni Dort- mundban, a nap mérkőzésén, a Kaiserslautern viszont vereséget szenvedett Münchenben. A mezőny legjobbja: Okúdéra A három éllovas közül a Köln kapta a legkönnyebb ellenfelet. Az újonc St. Pauli látogatott Weisweiler csapatának ottho­nába, és Dieter Müllerék ez­úttal sem hagyták az öltözőben góllövő cipőjüket, s így nem is okozott különösebb gondot szá­mukra vendégeik legyőzése. A mérkőzés érdekességét Okúdéra, a távoli Japánból importált csa­tár játéka jelentette. A gyors, a labdát nagyszerűen kezelő bal­szélső ezúttal a mezőny legjobb­jának bizonyult, ami a Köln vá­logatottakkal teletűzdelt legény­ségét tekintve igazán elismerés­re méltó teljesítmény. A nap legjobb mérkőzését a dortmun- di nézők láthatták. A hat nagy­szerű góllal fűszerezett kilenc­ven perces futballcsata végén a Mönchengladbach egy pontot szerezve vonult az öltözőbe. Az eredmény alakulása már önma­gában sokat elárul a találkozó izgalmairól. A gólok a követ­kező sorrendben estek: 0-1 Si- monsen (13. p.), 1-1 Frank (29. p.), 2-1 Frank (42. p.), 2-2 Heynckes (53. p.j, 3-2 Wagner (75. p.) és 3-3 del’Haye (89. p.) ... A hazaiak végig nagy­szerű iramot diktáltak. Frank vezérletével csaknem állandóan szorongattak, s a Braunschweig- től nemrég vásárolt, egyre jobb formába lendülő csatárt a baj­nokcsapat védői nem tudták tar­tani. Frankot pedig Vogts, a kis Berti őrizte, de egyszerűen nem bírt vele. Mindez némi tanulsá­got jelenthet a világbajnoki cí­met védő válogatott szövetségi kapitánya számára. Igaz, ugyan­akkor mégiscsak Vogts , volt a mérkőzés egyik hőse, vagy leg­alábbis a döntetlen kiharcolója. Egy perccel a lefújás előtt ellen­állhatatlanul tört előre, nagy­szerű beadása után Heynckes fe­jelte kapura a labdát, a vetődő Bertram kiejtette és a jól he­lyezkedő, szemfüles del’Haye kiegyenlített. Az ellentámadá­sokkal kísérletező Mönchenglad­bach csapatában az idősebb, ta­pasztaltabb játékosok — Vogts, Heynckes, Wimmer és Bonhoí — vitték a prímet.’ Mindent egy­bevetve nagyszerű mérkőzést Flohe (jobbról, fehér mezben) újabb kölni gólnak örül láthattak a nézők, pokoli ira­mú, az utolsó percig nyílt küz­delmet. Ha a Mönchengladbach meg is mentett egy pontot, az őszi bajnok a Köln csapata lett, s a Bundesliga eddigi történe­tében az őszi bajnokok általá­ban az első helyen zárják a bajnoki évet. Mindez egyébként a Bayern München és a Mön­chengladbach 1969 óta tartó nagy sorozatának megszakítását jelen­tené, a Köln számára pedig 1964 után újabb bajnoki címet. Crebowski, a mindenes A héten a Bayern és a Frankfurt váratlan, szenzációs­nak mondható edzőcseréje tar­totta lázban és izgalomban a sportkedvelőket. A kulisszák mögötti, nem éppen a legtisz­tább körülmények mellőzésével a tényekről csak annyit, hogy amíg szombaton, a Ka’sers’au- tern elleni bajnoki mérkőzésen már Lóránt Gyula ült a Bayern kispadján, addig Dettmar Cra­mer egyszerűen eltűnt, senki sem tudja, hogy hol van, hova távozott. így a Frankfurt pén­teki edzését már Grabowski ve­zette, s a mérkőzés előtti tak­tikai értekezletet Is a kiváló, válogatott labdarúgó tartotta Braunschweigben. Magának dol­gozhatta ki a legjobb taktikát, hiszen remekbeszabott gólt Is lőtt, s ezzel csapata egy pon­tot szerzett. Szerdán azután már kényesebb helyzet alakulhat ki. Az UEFA Kupa keretében ugyanis a Bayern—Frankfurt visszavágó következik. Az első mérkőzésen a Frankfurt 4-0-ra győzött, de most a két klub ál­lítólagos megállapodása szerint mindkét kispad üresen marad. A Bundesliga zűrzavaros világá­ban sem fordult még elő, hogy egy edző tíz nap elmúltával volt csapata ellen vezényelje új ti­zenegyét ... Miűer és a Coca-Cola Egy mérkőzés eredményéből természetesen nem lehet külö­nösebb következtetéseket levon­ni. Azt sem tudni, hogy a szo­kása szerint vasszigorral fellé­pő Lóránt intézkedései hosszú távon milyen eredményt hoznak. Egy azonban biztos. A Cramer mesterrel jó ideje harcban álló, az edzővel — a köszönést le­számítva — szót sem váltó és feltűnően gyengén játszó Üli Hoeness a mezőny legjobbja volt és két góljával oroszlán- részt vállalt a győzelemből. A Kaiserslautern egyébként nehe­zen adta meg magát, hiszen Roth és Müller góljaira még vá­laszoltak, s Hoeness csak a 70. percben lőtt góljával jutott a Bayern 3-1-es vezetéshez. Wendt még erre is válaszolt és az utol­só tíz percben a levegőben ló­gott az egyenlítő gól, s Hoeness csak a 90. percben lőtt újabb góljával nyugtatta meg végle­gesen a kedélyeket. Hoeness tel­jesítménye nyilván Schön kapi­tány számára is örömet jelent, de nem csupán a világbajnok­ságot nyert válogatott egykori kiválóságának akarása, forma­javulása tűnt fel. Az új edző néhány érdekes intézkedést lép­tetett életbe. így például: a beállás Schwarzenbeck már sep- regetőt játszott, „Beckenbauer finomkodásának utánzása he­lyett szuperkemény, szilárd em­berre van szükség a védelem­ben” — indokolással; Kappel- mann a szélsőhátvéd posztján szerepelt „ezen a helyen világ- klasszis” — jelszóval; Maier a mérkőzések előtt 24 órával nem teniszezhet; Müller nem ihat Coca-Colát. A játékosok csak előzetes bejelentés és engedély után vállalhatnak autogram- órát és más reklámkötelezettsé­get; a jövőben az edzéseken is kötelező a stoplis cipő, szemben az eddigi könnyű edzőcipőkkel; végül 200 kilométernél nagyobb távolságra a csapat jövőben csak repülővel utazhat. És így to­vább. Intézkedésekben, tilalmak­ban tehát nincs hiány... De mi lehet Cramer mester­rel? A megsértett szakember a beavatottak szerint a Schalke csapatához készül. Gelsenkir- chenben ugyanis a csapat úiabb hazai veresége miatt feszült a hangulat. Rausch edző fegyel­mi eltiltásának ügyében decem­ber 19-én döntenek másodfokon. Ha a jelenlegi négyhónapos el­tiltást nem függesztik fel, vágy- nem enyhítik, a Schalkenak új edző után kell nézni, s ez az új edző Cramer lesz. Mások sze­rint azonban a FIFA volt szak­értője hétfőn aláírja a Frank­furthoz szóló szerződését. Maid elválik... Az azonban biztos, hogy ennél a nagy port felvert edzőcserénél sötétsbb, furcsább ügy, talán Beckenbauer távozása óta, nem történt, s mindez új­ra csak elterelte a figyelmet a lényegről, a sportról, a labda­rúgásról. Dehát a Butidé-ligá­ban, sajnos, ez sem szokatlan. A 17. forduló eredményei: Düsseldorf—Bochum 1-1, Ham­burg— Bertha 2-2, Schalke — Duis- burg 0-1, Saerbrücken—München 1860 1-1, Braunischweig—Frank­furt 1-1, Bayern—-Kaiserslautern 4-2, Bréma — Stuttgart 0-1, Köln —St. Pauli 4-1, Dortmur.Q— Mönchengladbach 3-3. 1. Köln 17 11 1 5 51-25 23 2. M.-gladb. 17 9 4 4 39-27 22 3. Kaisersl. 17 9 3 5 32-28 21 4- Stuttgart 17 9 2 6 25-20 20 5. Hertha 17 7 5 5 24-26 19 6. Düsseld. 17 8 3 6 25-21 19 7. Frankfurt 17 8 2 7 35-27 18 E. Duisburg 17 7 4 6 35-28 18 9. Dortm. 17 8 2 1 32-32 18 10. Schalke 17 7 4 6 24-25 18 11. Hamburg 11 7 3 7 28-30 17 12. Braunsch. 17 8 1 8 23-25 17 13. Saarbr- 17 5 5 7 22-34 15 14. Bochum 17 5 4 8 18-19 14 15. Bayern 17 5 4 8 35-40 14 16. Bremen 17 5 3 9 21-31 13 17. St. Pauli 17 5 2 10 28-39 12 18. 1860 Műn. 17 >2 Hl 15-33 8 Csak formaság w i Argentína *78 ! Az ázsiai labdarúgó-selejtező csoport döntőjének utolsó mérkő­zése már csak formaság volt, hi­szen Irán korábban megszerezte a csoportelsőséget. Dél-Korea—Hongkong 5-2 (2-0), Pusan. j A csoport végeredménye I 1. Irán 8 6 2 — 12- S 14 2. Dél-Korea 8 S 4 1 12- 8 10 3. Kuvait 8 4 1 3 13- 8 9 4. Ausztrália 8 3 1 4 11- 8 7 5. Hongkong 8 ------ 8 5-26 — ★ A (világbajnoki selejtezőkből egyébként már csak egyetlen mérkőzés van hátra, a decem­ber 11 -i Tunézia—Egyiptom ta­lálkozó, amely egyben a VB- düntő tizenhatodik helyét is hi­vatott eldönteni. foréMra is tréséi «w újonc Hottingkam LABDARUGÓ-BAJNOKS A GOK Anglia. A 18. fordulóban na­gyon kevés, csupán 21 gól esett, kilenc csapat egyszer sem tudta bevenni ellenfele kapuját. Az el­ső két helyezett idegenben győ­zött, a Nottingham két gólt is lőtt az egykori kapitány, Ramsey jelenlegi csapatának. A West Bromwich és a Coventry egyaránt pontot vesztett és így a bajnok Liverpool felzárkózott. Az ismét két pontot szerzett Arsenal és Manchester United az élcsoport nyomában van. Birmingham— Notttogham 0-2. Chelsea—Everton 0-1. Coventry—Bristol 1-1, Derby —Manchester City 2-1. Ipswich-p Aston Villa 2-0. Leeds—Oueens Park Rangers 3-0, Liverpoo' — West Ham 2-0, Manchester Uni­ted—Wolverhampton 2-l.M’ddles- brough—Arse”ial 0-1, Newcastle— Latoester 2-0, West Bromwich — Norwich 0-0. 1. Nottingh. 18 12 3 3 32-11 27 2. Everton 18 10 6 2 39-18 26 3. West. Br. 13 8 7 3 30-19 23 4. Liverpool 18 9 5 4 24-13 23 5. Coventry 18 9 5 4 31-27 23 6. Arsenal 18 9 4 5 22-14 22 Bulgária. Az őszi bajnokság utolsó fordulójában a Lokomotív Szófia csapata vezető harmadik­ként kétpontos előnnyel végzett az első helyen. A két örök ve- télytárt, a bajnoki címet védő Levszki-Szpartak és a CSZKA kikapott, s így a vasutas .együt­tes vehette át a vezetést, A kö­zépmezőny nagyon szoros, az ötödik helyezett mindössze három ponttal húzott el az utolsó előtti csapattól. Lokomotiva Szófia — Levszki-Szpartak Szófia 2-t, Szlavia—CSZKA 1-0, Csernomo- rec—Pirin 2-0, Szliven—Lokomo­tív Plovdiv 1-0. Akademik Szvis- tov—ZSSZK Szpartak Várna 5-1, 'Cserno More—Marék 1-1, Trakija —.Beroe 0-0, Bobev—Akademik Szófia 1-0. 1. Lók. Sz. 15 10 1 4 20-10 21 2. CSZKA 15 9 1 5 29-18 19 3. Szlavia 15 7 3 5 33-18 17 4. Levszki 15 7 3 5 27-15 17 Skócia. Aberdeen—Motherwell 4-1. a többi I. osztályú mérkőzés, a pályák használhatatlansága mi­att elmaradt. Olaszország. A válogatott szom­bati szereplése miatt csak a B- osztályban volt bajnoki forduló. Az Ascoli biztosan nyert, tovább őrzi veretlenségi sorozatát A má- sod'k helyezett Tarar.to ugyancsak győzött, s Így megmaradt kö­zöttük az öt pont különbség. As­coli—Rimini 2-0. Brescia— ‘;s­toíese 1-0, Cagliari— Bari 3-1, Catanzaro — Cremon^se 1-1. Cese- na — Avellino 1-1, Temana—Como 1-0 Varasé—Léccé 2-1. Pa'ermo •—Modena 1-0, Sampüoria—Monza 1- f), Taranto—Sambenedettese 2- 0. 1. Ascoli 13 10 3 — 23- 7 23 2. Taranto 13 6 6 1 15- 7 18 3. Léccé 13 7 2 4 11- 7 16 4. Avellino 13 5 6 2 11- 8 16 5. Samodoria 13 5 5 3 11-11 15 6. Cagliari 13 5 4 4 2,’-16 14 7. Palermo 13 4 6 3 12- 9 14 8. Ternana 13 5 4 4 11- 8 14 9. Catanzaro 13 4 5 4 16-15 13 10. Snmben. 13 4 5 4 9- 9 13 11. Monza 13 4 4 5 12-13 12 12. Brescia 13 3 6 4 10-13 12 13. Varese 13 4 4 5 10-15 12 14. Bari 13 4 3 6 12-12 11 15. Cesena 13 3 5 5 7- 9 11 16. Ritpini 13 3 5 5 10-13 11 17. Cremonese 13 3 5 5 9-14 11 18. Como 13 2 5 6 4-11 9 19. Modena 13 2 4 7 9-13 8 20. Pistoiese 13 2 3 8 5-17 7 ATLÉTIKA. A Japánban rende­zett hagyományos Fukuoka ma­ratoni verseny győztese: Rogders (am) 2:10.55.3 óra, 2. Mojszejev (szovj) 2:11:57.0, 3. Magnani (ol) 2:13:04.0. A négyszeres olimpiai bajnok finn Viren tizen­ötödik helyen végzett, 2:20:40.0 órás idővel. A 30 éves amerikai ezzel immár negyedik nagy ver­senyét nyerte ebben az évben és egyben az általa elért 1977. évi legjobb eredményt (2:ll:2i8.2) túlszárnyalta. Mojszejev teljesít­ménye pedig az idei legjobb európai eredmény. JÉGKORONG. Nemzetek közötti mérkőzés. Német DK—Románia 7-2 (2-0, 4-0, 1-2), Karl-Marx- Stadt. KARATE. Világbajnokság. Tokio. Csapatban: Hollandia—NSZK 1-1, a holiand csapat több technikai ponttal diadalmaskodott. Az egyé­niben: Röthof (holl) bírói döntés­sel hyert Codrington (brit) ellen. KÉZILABDA. Női világbajnok­ság. B.-osztály. Német SZK. A- csop.: Norvégia—Spanyolország 17-10, Német SZK—Hollandia 10-10, B.-csop.: Jugoszlávia— Franciaország 22-11, Franciaor­szág— Bulgária 17-15. C-csop.: Ro­mánia— Svájc 26-7. D.-csop.: Len­gyelország—Izrael 19-3, Dánia— Nagy-Britannia 36-1. Nemzetközi torna. Férfiak. Tbi­liszi. Az utolsó mérkőzés eredmé­nyé: Szovjetunió—Románia 19--17. A végeredmény: 1. Szovjetunió 10 nont. 2. Jugoszlávia 7 p., 3. Romá­nia 6 p. KORCSOLYÁZÁS. Nemzetközi gyorskorcsolyázó-verseny. lnzell. Férfiak. 500 m: Granath (svéd) 38.9. 1000 m: Lichtenstem (NSZK- beli) 1:22.7, 1500 m: Schum^cher (NSZK-beli) 2:0ő.5. Nők. 1000 m: Lier (svájci) 1:32.9. RŐPLADD \. Nemzetek közötti mérkőzés. Nők; Dánia —Anglia 3-0 (2, 4, 9), Gudme. SZÁNKÓ. A Világ Kupáért. Königssee. Férfi együléses: 1. Win kiér (NSZK-beli) 104.96 mp, 2. Brumner (ol) 105.03, Hildgart- n>er (ol) 105.06. Női együléses: 1. Fendt (NSZK-beli) 102.67 mp, 2l Demleitnér (NSZK-beli) 102.80, 3. Pfelffer (NSZK-beli) 102.90. TEKE. Kárpát Kupa viadal. Bukarest. Nők: 1. A. Petrescu (rom) 438 fa. TORNA. Nemzetek közötti via­dal. Nők. Berlin. Német DK— Svájc 372.50:361.85, az egyéni­ben: 1. R. Grabolle (NDK-beli) 75.40, a győztes mindössze tizen­két éves. Férfiak. Bázel. Német SZK—Svájc 549.40:544.45. Az egyéniben: 1. Gienger (NSZK­beli) 112.30. ÜSZAS. Az NDK csapatbajnok­sága. Lipcse. A férfiaknál a DHfK Leipzig, a nőknél az SC Karl- Marx-Stadt végzett az első helyen. További egyéni eredmények. Fér­fiak. 100 m pill.: Pyttel 56.69, 100 m hát:'Ackenhausen 1:01.44. Nők. 100 m gyors: Krause 5P.43, 400 m gyors: Thümer 4:2L17, 100 m hát: Treiber 1:05.59. / Az ausz’rá'oké a Davis Kupa Alexander ötjátszmás, hatal­mas küzdelemben nyert Panatta ellen és ezzel az ausztrál csaoat 3-1-es vezetéshez jutott az o’a- szok ellenében Sydneyben. 24. alkalommal szerezte meg a Da­vis Kupa védelmét. Ausztrália—Olaszország 3:1. Alexander (ausztr)—Panatta 6:4, 4:6, 2:6, 8:6, 11:9, a Roche (auszt) —Berazzutti egyes 12:12 állásnál félbeszakadt. P'at!ni nősül A francia labdarúgó-baj­nokság november 5-re kiírt fordulóját, a válogatott vi­lágbajnoki selejtező mérkő­zése miatt, december 21-re halasztották. Michel Piatini, a válogatott fiatal karmestere szomorúan értesült a döntés­ről, hiszen esküvője is de­cember 21-re volt kitűzve. Klubja azonban, az ellenfél Nice csapatának vezetőivel együtt, előzékenyen a kitűnő játékos segítségére sietett. Kölcsönös megállapodás alap­ján később játsszák le a december 21-re halasztott mérkőzést. A szövetség oS elfogadta a megállapodást, egyetértett a két egyesület játékosaival és vezetőivel, miszerint házassági ügyekben az adott szó kötelez ... így Michel Platinl a megbe­szélt időpontban anyakönyv­vezető elé vezetheti szíve vá­lasztottját.-f Üjabb bázisa van a vlvósporb- nak: Brassóban Rohonyi László vívómester vezetésével egyre figye­lemre méltóbb eredményeket ér­nek el a fiatalok. A vívóiskola ke­retében az idén ősszel több mint 1800 középiskolai és általános is­kolai tanuló vett részt a különféle felmérő próbákon. A több lépcsős kiválasztás végén a legtehetsége­sebb tizenöt fiatal a vívetelakosz­tály tggja lehet, de még többeknek biztosítanak állandó edzési, s ezen keresztül fejlődési lehetőséget. . 4- Három új szállóval egészült ki a brasső-poiánai sportkombinát, ahol egész évben kitűnő feltéte'ek között készülhetnek a különféle sportágak képviselői.-f A jugoszláviai kerékpáros körversenyt a Jövő évben június 24. és július 1. között rendezik. A mezőnv Belgrédból rajtol. A cél helyszínéről még nem történt vég­leges döntés. Szremszka Mitrovica, Újvidék, Zrenjánin és Pancsevo pá’váz'k a körversenv bpfutéiának fogadására Az útvonal hosszát mtnteeű 1200 km-re tervezik. A né-v köz társasáéi és a jugoszláv vá’ogatott mel’ett nyolc külföldi csapatot hívnak meg. ® V. Tyihonov és V. Jurzinov, a szovjet jégkorong-válogatott két vezető edzője egyelőre huszonöt játékosból álló keretet jelölt ki a december közepén Moszkvában rendezendő hagyományos Izvesz- tvija-tornára. A Jelöltek .között meglepetésre nem szerepel Jaktt- sev és Sadrin, a formájában ki- ' isit visszaesett két világhírű csa­tár. .-f Björri Borg. a svédek wimb­ledoni bajnoka bizonvult az Egve- sü'.t Államokban rendezett WTT (Városok közötti csapatbaj­nokság) legjobbjának. A mérkőzé­sek keretében a játékosok csak egv-egv játszmában mérik össze f tudásukat. Borg idei összesített eredménye: 220-161. Szerdai számunkban Még egyszer c labdarúgó NB ll-es és NB lll-as fordulóról A súlyemelő OD után Autóversenyeztünk.,. Keddi kérdésünk: Mi döntött a DK-döntön? Külföldi hírek NipiporD Az Országai Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes ér. Ardai Aladár. Szerkesztőség: 1981 Budapest Vili., Somogyi Béta u 6. Telefon: 130-460. Teles: 22-5243. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrái György igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Bévoy utca 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesilő posta­hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési dij: egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda, Budapest. Indél: 25 004. ISSN 0133-1109.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék