Népsport, 1977. december (33. évfolyam, 285-310. szám)

1977-12-25 / 306. szám

1977 legjobbjai: Ambrus Mariann, Gerevich Pál és a vízilabda­válogatott A MUOSZ sportújságíró­szakosztálya az idén husza­dik alkalommal szavaztatta meg a sportújságírókat, hogy eldöntsék; kik voltak az esz­tendő legeredményesebb spor­tolói. Mint a korábbi években, ezúttal is sok sportoló, illet­ve csapat került szóba, kü­lönösen a nők versenyében volt éles a versengés. A sza­vazás eredményeként az eve­zős Ambrus Mariann, a vívó Gerevich Pál és a vízilabda­válogatott érdemelte ki az első helyet. 1977 legjobb magyar spor­tolói. NŐK 1. Ambrus Mariann (eve­zős) 2. Tordasi Ildikó (vívó) 3. Egervári Márta (tornász) Ambrus Mariann 1975 után másodszor lett győztes, Tor- dnsi Ildikónak az 1973. és az 1976. évi első helyezettnek ezúttal meg kellett eléged­nie a második hellyel. Eger­vári — akárcsak tavaly —az idén is harmadik. FÉRFIAK 1. Gerevich Pál (vívó) 2. Réczi László (birkózó) 3. Verrasztó Zoltán (úszó) A kardvívó világbainok Gerevch az olimoiai bajnok Németh Miklós örökébe lé­pett. Réczi először került a legjobbak sorába, 1972-ben szerepelt utoljára birkózó a dobogósok között. A harma­dik helyezett Verrasztó úi név, az úszást éveken át Hargitav képviselte ebben a mezőnyben. CSAPAT 1. Vízilabda-válogatott 2. Labdarúgó-válogatott 3. Női röplabda-válogatott Az Európa-bajnokságot nyert vízilabdázók megvéd- ték tavalyi első helyüket. A labdarúgó-válogatott az ar­gentínai döntő kiharcolásá­val érdemelte ki az előkelő második helyet, utoljára 1971-ben voltak hasonló he­lyen az évi szavazásban. A női röplabda-válogatott is megtartotta a vízilabdázók­hoz hasonlóan 1976. évi he­lyét. A magyar sportújságírók 1958 óta szavaznak rendsze­resen, a mostanival együtt 20 szavazáson 60 első helvet ad­tak ki, 12 női. 15 férfi spor­tolónak. és 6 csapatnak. A nők között Pap Jenőné és Gyarmati Andrea a leg­eredményesebb 3—3 első hellyel. A férfiaknál egyedül Balczó András tudott 'há­romszor győzni, de a kiváló öttusázó többször volt tagia a győztes öttusa-válogatott­nak is. Csapatban a vízilabda­válogatott idei 7. első helyé­vel az élre állt, megelőzve a 6 első -helyhez jutott öttusá­zókat. (Egyszer az ifjúsági öttusa-Z'álogatott is kiérde­melte a győzelmet.) A 60 első hely megoszlása sportágak szerint: A magyar testnevelési és sportmozgalom 1977-es esz­tendejéről a következő össze­gezést készítette el az Or­szágos Testnevelési és Sport- hivatal. A most végéhez közeledő esz­tendőben kiemelt, elsődleges helyet foglalt el a sportszervek tevékenységében az ifjúság test­edzése és sportja. 1977-ben szé­leskörűvé tett Edzett ifjúságért mozgalom egyrészt kielégítette a várakozásokat, másrészt mind jobban. megfelel az igényeknek is. A KISZ. a Magyár Úttörők Országos Szövetsége, az Ok‘atá- si Minisztérium és az OTSH kö­zösen hirdette meg, s a május 7—8-i sportnapokon soha nem látott tömegek árasztották el a sportpályákat. E május eleji ak­ció nem volt csupán fellángo- lás. Ojabb lendületet adott a mozgalomnak a szeptemberi tan­évkezdet, az iskolás fiatalok új­bóli bekapcsolódása. Tömegek és érmek Az Edzett ifjúságért mozga­lom sikerét számos központi in­tézkedés. azok megvalósítása se- . gitette elő. Az általános iskolák­ban az Oktatási Minisztérium ál­tal bevezetésre került testneve­lési munkafüzetek önállóságra ösztönöztek, a hagyományos for­mák alkalmazása mellett sok új kezdeményezés tette, még színe­sebbé és változatosabbá a fiata­lok sportéletét. Emelkedett az ifjú természetjárók száma, ja­vult a közép- és felsőfokú tanin­tézetekben a turisztikai tevé­kenység. Tárt kapuk várták a fiatalokat a sok-sok sporttelepen és a meglevő létesítménygondok megoldásához járul hozzá az Is­kolai sportlétesítmények ilyen célra történő igénybevételének folyamatban levő szabályozása. Mindezzel is kiterjedtebbé vált a szabad idő kulturált eltöltésé­nek lehetősége és jelentős lé­pés történt, elsősorban a fiata­lok egészségesebb életvitele ér­dekében. A versenysport élvonalának, az olimpiai és a nem olimpiai sportágak legjobbjainak ez évi eredményeit elemezve megálla­pítható, hogy egyes területeken mutatkozott fejlődés. Az olim­piát követő esztendő általában az őrségváltás éve világszerte, a felfrissítés szakasza az élvo­nalban. Ezt is figyelembe véve, élversenyzőink számos nagy nemzetközi versenyen — világ­éi Európa-bajnokságon — helyt­álltak, sikeresen szerepeltek. Aranyérmet szerzett Réczi László birkózásban, a Bakó Zol­tán, Szabó István kajakkettős 1050 méteren, a Fólián László, Vaskúti István kenupáros 500 méteren. Magyar Zoltán — szin­te egyedülálló sorozatával — ló­lengésben, Verrasztó Zoltán 200 méteres hátúszásban, hosszú szünet után ismét magyar spor­toló bizonyult a legjobbnak, kardvívásban Gerevich Pál sze­mélyében. Folytatta sikerso­rozatát a vízilabda-válogatott. A VB-ken, EB-ken megszerzett két első hely mellett ezüstérmet, öten, bronzérmet tizenketten nyertek, és ez valamelyes fejlő­dést mutat a montreali eredmé­nyekhez képest. Nem szabad természetesen említés nélkül hagyni a problematikus, előre­lépni nem tudó, vagy visszaeső ; sportágakat. Férfi evezésben, i kosárlabdában, ökölvívásban; öt­tusában, sportlövészetben ismét nem telw;AHtek a remények, a reális célkitűzések egyelőre nem váltak valóra. Gazdagodott a sporttársadalom Született néhány szép ered­mény több, nem olimpiai sport­ágban is. Kiemelkedő Portisch Lajos teljesítménye, aki a ma- (Folytatás a 8. oldalon) Alekszcjev mindig győz! Alekszejev a súlyemelővilág eddigi leg­nagyobb egyénisége. Ha indul egy világ- versenyen, akkor az a szenzáció, ha nem indul, akkor az. Legtöbbször indul. És győz. Nem mindig világcsúcsokkal, nem mindig döbbenetét keltő eredményekkel. Lélegzetelállító azonban az a biztonság, ahogyan megnyeri azokat a versenyeket, amelyeken elindul. írásunk a 13. oldalon VB-elójáíék Dél-Amerikában Mi is készülünk, más is készül a labda­rúgó-világbajnokságra, Dél-Amerikában azonban már játsszák is! Egymás között, az újságokban, és mindig úgy, hogy a vége nekik kedvezzen. Ezért támadják máris az európai „erőfutballt”, készítenek „elősorsolásokat", hangolják a közvéle­ményt. De játszani a lehetőségekkel, tippelni a csoportbeosztásra és a továbbkerülésre - valóban jó játék! (Cikkeink a 4-5. ol­dalon.) Brazília nyeri a világbajnokságot (?) Immár hagyományos karácsonyi kör­kérdésünket futtoll-ügyben, a közelgő vi­lágbajnokság jegyében intéztük testvér­lapjainkhoz, külföldi tudósítóinkhoz, kollé­gáinkhoz. A tizennyolc országból beérke­zett válaszok összesítése szerint Brazília nyeri a Mundiait. S milyen szereplés vár­ható a magyar válogatottól? Erre is vá­laszolunk összeállításunkban a 16. olda­lon. „Szótánc” — Törőcsikkel Egy ember — idegek nélkül. Egy fiatal srác, oki farmer dzsekit hord, aki 22 éves, aki imádja a beatet, aki­nek játéka időnként már-már a régi na­gyokat idézi. Egy ember — akit nem lehet kihozni a sodrából, de ugyanakkor elrúg­ja a 11-es pontra leállított labdát. Egy ember, akit elismernek. Egy ember, akit szeretnek. Egy ember, akire sokan haragszanak! (Akiről szó van: Törőcsik András, az Ú. Dózsa válogatott labdarúgója. Cikkünk az 5. oldalon.) Mutatóban A sportújságíró is mindennap új élmé­nyekkel gazdagodik. A tapasztalatait, em­léket nem tudja mindig az újságban megírni. De valahol el kell mondania... Három munkatársunknak készül mos­tanában könyve, közülük kettő a Medici­na, egy pedig a Corvina Kiadó gondozá­sában. Hámori Tibor, Kő András és Ró­zsa András új kötetéből közlünk részlete­ket a 12., illetve 13. oldalon. Három földrészen Európa ... Ázsia ... Ausztrália ... Há­rom munkatársunk ezen a három földré­szen járt nemrégen. Talán mondani sem kell, hogy érdekes cikkek születtek — el­sősorban a sportról. A Fátyol nélkül cí­mű írás folytatása a törökországi élmé­nyeknek, a Vendégségben az Északi-ten­geren és az Ausztráliai találkozások egy- egy cikksorozat kezdete, szórakoztató ol­vasmányok. (14—15. oldal) Fotó: Záhonyi Iván Kellemes karácsonyi ünnepeket! AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ES SPORTHIVATAL LAPJA VASÁRNAP, 1977. DECEMBER 25. • kíi". 2 fOTÍnt • XXXIII. ÉVFOLYAM, 306. SZÁM. 1977— jelentős a fiatalok testedzésében * a S A N . rá cfl ifi CG Z h ü © Öttusa — 5 7 12 Vívás 4 3 ' i 11 Atlétika 6 3 — 9 Vízilabda — — 7 - 7 Birkózás — 5 — 5 Evezés 5 — — 5 Úszás 4 1 — 5 Kajak-kenu — 1 — 1 Kézilabda — — 1 1 Labdarúgás — — .1 1 Súlyemelés — 1—1 Tenisz 1 — — 1 Torna — 1 — 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék