Népsport, 1978. június (34. évfolyam, 129-158. szám)

1978-06-14 / 142. szám

8 NÉPSPORT XXXIV. 142. ♦ 1978. június 14. A NÉPSPORT JELENTI ® A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • Jövőtervezés Szombathelyen A szombathelyiek tudatos sportágteremtéséről, dicséren­dő előrelátásáról számolhattak be a Magyar Oszj Szövet­ség vezetői. Dr. Nagy Tamás, a szövetség elnöke, Novak Ilonka alelnök és Ruza József főtitkár nemrégiben járt a vasi fővárosban, ahol az úszó- és vízilabdasport megterem­téséről tárgyaltak a megyei tanács és a sporthivatal veze­tőivel. Szombathelyen nemrégiben készült el két négypá­lyás 20 méter hosszú tanmedence és jól halad a fedett ötvenes építése is. Az illetékesek már most szeretnék biz­tosítani a megfelelő szakembereket az elkészülendő uszo­dájukhoz. Ezért is kérték az úszószövetség segítségét. Az úszószakosztályt a tanmedencékben már kezdik „építeni”. Sopronban már versenyen is bemutatkoztak, vagyis nem akkor törik majd a fejüket az úszó- és vízilabdasport megszervezésén, amikor átadják majd a,fedettet. Az úszást oktató testnevelőket edzői, vagy szakedzői képesítés meg­szerzésére ösztönzik, de szeretnék, ha Budapestről kapná­nak majd a nyitásra kifejezetten úszó- és vízilabda-szak­embereket. A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség elnökségének tokiói üléséről hazaérkezett dr. Lakatos György, a MOATSZ elnöke — az ITTE elnökségi tagja — és elmondta, hogy a Koreai NDK versenyzői augusztusban, a ja­pán bajnokok pedig december­ben Budapesten vendégszerepei­nek. Az elnökség fő témája egyébként az 1979. évi, phenjani VB előkészülete volt. Nyolc magyar atléta — Zsin- ka, Kocsis, Szalma, Boros, Lá­zár, Herczeg, Fekete, Janák — vesz részt Berlinben, az Olim­piai nap elnevezésű nemzetkö­zi versenyen, amelyet szerdán és csütörtökön rendeznek meg. A Magyar Tenisz Szövet­ségbe megérkezett a Király Kupa 1979. évi küzdelem- sorozatánaik párosítása és a csoportmérkőzések sorsolá­sa. Az ezüstérmes magyar válogatott — >az NSZK, Spanyolország és Nagy- Britannia társaságában — a B-csoportba került, míg az A-csoportban a védő Svéd­ország, valamint Francia- ország, Ausztria és Cseh­szlovákia mérkőzik. Az el­ső játéknap: január 4., a magyarok Nagy-Britaimia ellen mutatkoznak be — idegenben. Az Aranyjelvényesek az olim­piára akció Veszprém megyei első futópróbáját Tihanyban, az úszópróbát Kiliánitelepen ren­dezték meg. A rossz idő elle­nére Tihanyban 48-an, Kiliánte- lepen 15-en teljesítették szint­időn belül az előírt távot. Jó idő esetén a második megyei pró­bákra sokkal több indulót vár­nak, hiszen 167-en jelentkeztek. Legközelebb, június 25-én Keszthelyen a vízilúrát tartják meg. Megkérdeztük Kárpáti Bélát a Volán NB Il-es labdarúgó- csapatának edzőjét, aki mint köztudott, a jövőben az NB I-es Zalaegerszegi TE edzője lesz: van-e utóda a közle­kedésieknél? — Igen, a kérdés már jó­val ezelőtt eldőlt, a csapat szakmai irányítására Káló Pál, az egyesület egykori játékosa, majd edzője kapott megbíza­tást. A változás tényét a ve­zetők már hetekkel ezelőtt be­jelentették a játékosoknak, s így az új idényre már Káló vezetésével készül a csapat. — Dunai II Antalnak, a DVSC jelenlegi játékosának neve is szóba került az új ed­ző személyének kiválasztása­kor? — Erről a Volánnál is nagy meglepetéssel értesültek ... Az Arany Mokka­csapat A szakvezetők kijelölték a csütörtöki—pénteki Arany Mok­ka GP nemzetközi kerékpáros pályaversenyen az olimpiai szá­mokban induló magyar verseny­zőket, akik kilenc ország kitűnő pályásainak lesznek ellenfelei. Az 1000 méteres állórajtos iüő- futamban indul Szűr István, or­szágos csúcstartó. Pálinkás Csa- csa Ifjúsági csúcstartó, Patik János. Zaka István és Morcz László. A 4000 méteres egyéni üldözőversenyben nem indul az országos csúcstartó, a katonai szolgálatot tejlesítő Szűcs Gá­bor. Ebben a számban Dér Er­vin és Hóbor Lajos képviseli pályásainkat. Két 4000 méteres üldöző csapatunk összeállítása: Morcz. Szűr, Sarkadi. Zaka, il­letve Patik, Dér, Pálinkás, Hó­bor. A Bp. Spartacus szerdai nem­zetközi atlétikai versenyén a Népstadionban a Budapest Nagydíjon részt vett kubaiakon kívül bolgár, csehszlovák. ju­goszláv, lengyel, NDK-beli, NSZK-beli és osztrák atléták is indulnak. ★ A júliusi budapesti junior ví­zilabda Európa-bajnokságra ké­szülő magyar válogatott szerdán reggel Hollandiába utazik, s ott nemzetközi tornán vesz részt. A mieink mellett a házigazdák csapata, valamint Kanada, az Egyesült Államok, Anglia és Bulgária indul. A magyar csa­pat vezetője Bartalis István, a MUSZ vízilabda szakbizottságá­nak tagja. Edzőik: dr. Mayer Mihály és Bolváry Antal. Já­tékvezető: Juhász György. A já­tékosok: Bors, Liebmann. Mül- ler, Kohán, Kun. Varga. Tóth I.. Tóth S., Horváth, Németh, Voj- voda. Sporttáborok Kéthetes napközis úszótábort szervezett a Gyulai SE a Várfür­dőben. 8 Szarvason, az elmúlt héten kezdődött meg a városi sportfelügyelőség úszótanfolya­ma. Serdülő kosaraslányok harminctagú csoportja június 8- tól 18-ig a békési gimnázium­ban táborozik. © Az ötven leg­tehetségesebb fiú és lány kajak­kenus június 10. és 23. között Szarvason vesz részt edző- és felmérő táborozáson. A 200. efőtt A Jugoszláv Kupa nemzetkö­zi férfi kézilaböatornát június 23. és július 1. között rendezik meg Jugoszláviában. A részt­vevők : Románia, Lengyelország, Szovjetunió, Jugoszlávia, Svájc és Magyarország válogatottja. A magyar csapat kapuvédője, Bar- talos Béla jelenleg 198-szeres válogatott. Amennyiben Faludi Mihály szövetségi kapitánytól bizalmat kap a tatabányai játé­kos, abban az esetben a tornán ünnepli majd 200. válogatottsá­gát. Ezt a csúcsot ez ideig egyetlen magyar kézilabdázó sem érte el. Bozsó - ismét,..! Női röplabda-válogatottunk kedd délutáni edzőmérkőzé­sének vendége volt. Látoga­tásában az volt a legkülönö­sebb, hogy — se szó, se be­széd — fogta magái és .be­állt ... Szalayné Sebők Éva — vagy ahogy a szurkolók ismerik: Bozsó —, a mont­reali olimpia óta először veti részt a foglalkozáson. A 167-szeres volt válogatott já­tékost, a NIM sportolóját, fénykorában a világ egyik legjobb ütőjének tartották, két éve mondott búcsút a címeres meznek. Idén ápri­lisban Szombathelyen, a Sa- varia Kupa első napján bú­csúztatták ünnepélyesen. Bú­csúztatták, de mint kedden kiderült — nem végleg! A világbajnokságra történő fel­készülésből kivált Feketéné pótlása sok fejtörést okozott Hennig Ernő vezető edzőnek és a szövetség irányítóinak. Mígnem felötlött a rejtett „vésztartalék”, a még min­dig csak 29 éves Szalayné neve. Bozsó nem gondolkozott sokat. A sportágnak szüksé ge van rá, tehát — ismét vál­lalja a külön edzéseket, a gyakorló édesanya számára nem is kis terhelést jelentő elfoglaltságot. Kedden mír részt vett a foglalkozáson, bekapcsolódott a felkészülés­be. Ott lesz a soron követ­kező nemzetközi tornákon, s ott lesz augusztusban a Szov-. jetunióban, a VB-n is! Az ellenfelek ennek biz­tosan nem örülnek annyi­ra... FagyeEmi döntés A Magyar Torna Szövetség fegyelmi bizottsága dön­tést hozott Magyari Lászlóné, Egervári Márta válogatott versenyző, a Bp. Honvéd sportolója, valamint edzője és férje, Magyar! László segédedző, a Ép. Honvéd alkalma­zottja ügyében. A fegyelmi bizottság határozatáról az MTI az aláb­biakat közölte: ' Egervári Mária az edzéstervben rögzített nemzetközi versenyeket kihagyta, ezzel akart időt nyerni, hogy az országos bajnokságra felkészüljön. Visszavonulással fenye­getőzött, igy akart előnyökhöz jutni. Több ízben megta­gadta az edzéstervben rögzített edzésadag teljesítését. El­lenállást tanúsított, amikor külföldi versenyekre akarták küldeni, s kijelentette, hogy csak férjével együtt vállalja az országhatáron túli szerepléseket. Nemzetközi osztályú sportolóhoz méltatlan magatartást tanúsított, r.om muta­tott példát a vele együtt dolgozó fiataloknak, a nemzeti színekért kötelező különleges helytállásban. Az is bebi­zonyosodott, hogy egy engedély nélkül tevékenykedő pszi­chológus által engedte magát irányítani. Mindezekért a fegyelmi bizottság Magyar! Lászlóné, Egervári Márta válogatott tornásznet írásbeli dorgálásban részesítette. Sportvonalon minden kedvezményt és ju­talmat megvon nevezettől 1978. december 31-ig, ugyan­akkor nem vehet részt a válogatott keret edzésein sem. A fegyelmi döntés értelmében a tornásznő versenyzési jogát, mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken 1978. szeplember 39-ig felfüggesztették. Magyari László a tornaversenyeket nyíltan „katego­rizálta”, aszerint, hogy azokból mennyi hasznot lehet húz­ni. Rábírta feleségét, hogy csak vele együtt legyen haj­landó külföldi versenyekre utazni. Egervári Mártát nem serkentette a. nemzeti színek méltó képviseletére. Rábírt egy pszichológust felesége vizsgálatára, hogy annak ered­ményét a válogatott vezető edzőnője ellen használja fel. Jelenléte a tornászközösségekben, goromba modora miatt, negatív hatású volt. Részes abban, hogy tanítványa az ed­zéstervben rögzített követelményeket nem teljesítette, s abban is, hogy Egervári Márta munkájának hatásfoka erősen ingadozott. A fegyelmi bizottság Magyari László segédedzőt írás­beli dorgálásban részesítette, segédedzői bérén kívül min­denféle juttatást és jutalmat jelenlegi szerződése lejáriáig letiltott. A bizottság úgy döntött, hogy Magyari a váloga­tott keret munkájában nem vehet részt. A segédedzőt 1978. szeptember 30-ig eltiltja a hazai versenyeken való edzői közreműködéstől; továbbá 1979. december 31-ig nem­zetközi versenyeken semmiféle beosztásban nem vehet részt. A fegyelmi határozat ellen a sportfegyelmi szabályzat 16. paragrafusa (1) pontjának a-bekezdése értelmében a fegyelmi eljárás alá vont Magyari László és Magyari Lászlóné, Egervári Márta nyolc napon belül szóban vagy írásban fellebbezhet. SPQETFÍIA TELIA Alkalmi bélyegzések Százezrek töltik évente a nyarat, szabadságukat a ma­gyar tenger mellett, keresnek és találnak itt felüdülést, ki- kapcsolódást, amely azonban — ma már jól tudjuk —, csak akkor teljes, ha mozgással, vagyis sporttal, játékkal páro­sul. Ezt a célt — az aktív pi­henést, a vízisportok népsze­T°UR */ J*K •A r=A %\t *l-o \ ~ r y) c j ° V/ <0 h 7 V I z' v rűsítését, a Balaton-parti sportélet fellendítését — szol­gálta elsősorban az a hírverő jellegű nemzetközi vízilabda torna, amelyet a Népsport Haj­rá, Balaton! tömegsportakció- jának keretében bonyolítottak le széleskörű összefogással a hét végén, mégpedig rendha­gyó körülmények között: az első fordulónak a kaposvári uszoda adott otthont, míg a második és harmadik forduló mérkőzéseit a Balatonban ját­szották le, a siófoki vitorlás kikötőben kialakított pályán. Segített természetesen a nép­szerűsítésben az a két alkal­mi bélyegző is, amelyet a posta használt a helyszíneken. Kaposvárott és Siófokon a torna tiszteletére. Ugyancsak alkalmi bélyeg­zővel állítottak filatéliai emlé­ket a dunakeszi MÁV Jármű­javítóban rendezett üzem" spartakiád-döntőnek. RÁDIÓ, TÉVÉ Szerda. Rádió. Kossuth-adö. 22.15: Sporthírek. Petöfi-adó. 6.20: Torna. 10.50: Délelőtti tor­na. Televízió. Budapest. 8.59: Té­vétorna• 17.35: Telespört. Lab­darúgó-világbajnokság, Olasz­ország—NSZK. 19.20: Tévétorna. 22.05: Telesport. Labdarúgó VB. Brazília—Peru. Szlovák tv, 17.35: 20.35: Labdarúgó VB. Jugoszláv tv. 17.40, 20.40: Labdarúgó VB. II. 14.30: Davis Kupa. Jugo­szlávia—Svédország. ★ Telefontestnevelő (176—165, 17 —22 óráig). Szerda. Sporttelje­sítménnyel. de nem versenyző­ként az olimpián. (Futva, úsz­va, evezve, hegyet mászva és kerékpározva — Moszkvában.) IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. Várható időjárás szerda estig: az ország déli, délnyugati felében is felszakadozik a felhőzet, majd felliőátvonulások lesznek, elszór­tan átfutó záporral. Továbbra is élénk, időnként erős északnyuga­ti, északi szél várható. Folytató­dik az évszakhoz képest hűvös idő. A legmagasabb naopali hő­mérséklet 18—20 fok között lesz. SZERDA ATLÉTIKA. A Bp. Spartacus nemzetközi versenye, Népstadion, 16 (rúdugrás 14-től). Néphadse­reg-Osztrák hadsereg viadal, Mezőtúr, 15. KÉZILABDA. NB I. Nők. Eger SE—Tatabányai Bányász, Eger, 15.30. Bakony Vegyész—Pécsi MSC, Veszprém, 117. LABDARÚGÁS. Országos ifjú­sági bajnokság. Elődöntő. Buda­pesti csoport. Diósgyőri VTK—Bo. Honvéd XI., Rimaszombat u., 13. Békéscsabai Előre Spartacus—Bp. Spartacus XI., Rimaszombat u., 14.45. Pécsi csoport. Rába ETO — Tatabányai Bányász, Pécs, Pécs- újhegyi pálya, 15. Pécsi MSC— FTC Sí Pécs, Pécsújhegyi pálya. 16.30. Budapest-bajnokság. II. osz­tály, 1. csoport. Chindin — Főv. Sü­tőipar, Újpest, Tábor utca, 17. MODELLEZÉS, önjáró hajómo- dellek Budanest-bajnoksága, Vá­rosligeti tó, 8. RÖPLABDA. NB I. Nők, a 7— 14. helyért. Almásfüzitői Timföld SC—Lehel SC, Almásfüzitő, Sport utca, 16, Rádi, Rombai. KÖZLEMÉNY Józsa István, a BKV Előre és r Videoton egykori labdarúgója. 3" éves korában szívroham követ­keztében elhunyt. Temetése jú­nius 19-én, hétfőn délután 1r órakor lesz Újpesten, a Megyei úti temetőben. A KÜLFÖLD SPORTJA Krovopnsbov és A. Bomunybov nem került a döntőbe Lvovban zajlik a Szovjetunió vívóbajraoksága. Eddig kát íegy- vernembs-n hirdettek győztest. A kardozóik küzdelmében meglepe­tés a kétszeres olimpiai bajnok Krovopuskov kiesése. Távollé- téban a döntő rendkívül szoros versenyt hozott. A bajnoki cí­met eldöntő Szigyak—Bazsanov asszóban Bazsenov már 4-2-re vezetett, de a münchdni olim­piai bajnoknak sikerült egyen­lítenie. Nagy izgalmak közepet­te a sorsolásitól Szigyaknak ked­vezett a szerencse, ő támadha­tott és győzött. A minszki kar- dozó egyetlen vereségét Hiúk­tól szenvedte el 5:4 arányban. Végeredmény: 1. Szigyak 4 győ­zelemmel, 2. Bazsenov 3 gy., 3. Nazlimov 3 gy., 4. Burcev és Il.iuk 2—2 gy., 6. Nyikisin 1 gy. A férfi tőrözök között a meg­lepetésről a világbajnok Alek- szandr Romanykov gondosko­dott. Akárcsak Krovopuskov- nak, neki sem sikerült bejutnia a döntőbe. Romanykovék csalá­di sporttekintélyét 22 éves öccse. Vlagyimir védte meg. Bejutott a döntőbe és harmadik lett. A bajnoki címet védő Vlagyimir Szmirnov az egesz bajnokság alatt egyenletes teljesítményt nyújtott, a döntőben is csak Gyenyiszovtól kapott ki 5-4-re. Holtverseny alakult ki, s újra- víváskor a kijevi versenyző bi­zonyult eredményesnek, ezúttal ő győzött 5-4-re. Végeredmény: 1. Szmirnov 4 gy., 2. Gyenyi- szov 4 gy.. 3. V. Romanykov 2 gy., 4. Szaíin 2 gy., 5. Koszetn- ko 2 gy., 6. Iszakov 1 gy. A bajnoknő tizennégy éves A cseliuszlovále nőd toamiászbaj- nokság Prágában a 14 éves Éva ML-irecková teljes sikeréneik jer gyében zajlott le. A detvai tor- niászlány már tavaly, akkor nagy meglepetésre, megszerezte a baj­noki címet. Az idén rendkívül szoros küzdelmet vívott a kötele­ző gyakorlatok során a bmói, 15 éves Vera Cérnával, aki négy ti- zedpontbal meg is előzte. A sza­badon választott gyakorlatok be­mutatása Meirecko várnak sokkal jobban sikerült, nem voltak ron­tásai. A szerenként! bajnokságon Cerná leesett a gerendáról és a talajon sérülése miatt el sem in­dult. Az egyéni összetett mellett a sserenkénti bajnokságon Marec- ková három aranyérmet nyert.. Egyéni összetett: ll. Mairecková 75.625. 2. Cerná 74.325, 3. Ze- manová 72^075. (A nyolcadik Bizdrová pomtszáma 70.650.) Sze­renként! bajnokság. Ugrás: Mia- recková 19*15; felemáskorlát: Cerná 19.05; gerenda: Marecko- vá 19.40; talaj: Marecková 19.05. Baráti látogatás A Norvég Sport Szövetség meghívására Szergej Pavlov el­nök vezetésével a Szovjet Test­nevelési és Sportbizottság kül­döttsége Norvégiában járt. Meg­tárgyalták a szovjet—norvég sportkapcsölatok alakulását, az időszerű nemzetközi sportpro’o- lémákat, elsősorban a fajgyű­lölet elleni harcot, s az együtt­működést a nemzetközi olimpiai mozgalomban. A felek konkrét tervet dolgoztak ki a sportkül- döttségek cseréjére 1979-ben. A vendéglátók részéről rendkívül élénk érdeklődés mutatkozott az 1980. évi moszkvai olimpia iránt, a szovjet küldöttség vezetőinek többször és részletesen kellett- tájékoztatást adnia a szervező munkáról. Müli Fiatul öttusázók előretörése Kijevban rendezték meg a Szovjetunió Öttusa-csapatbajnoksá­gát. A bajnoki aranyérmet a ki­jevi katonai körzet (Misnyev, Za- motajlov, Grabar) csapata nyerte. Az elsőségért folyó küzdelemben a kijeviek legveszélyesebb ellen­fele a Dinamó Moszkva és a Di­namó Kazahsztán együttese volt. A 22 éves Zamotajlov az utolsó két számban — úszás és futás *- 2500 parkot szerzett. Az egyé­ni versenyben a végső sorrend csak • a futás után alakult ki. A moszkvai Rjabikin kitűnően fu­tott (1326 pontot szerzett) be- no-ztia 2ő másodperces hátrányát S ztar ősz ty Innal szemben és első lelt. Egyre jobb formába lendül a 35 eves Lednyov, aki a 4000 m-t 13:06 perc alatt, futotta le és az1 összetettben 5278 ponttal a hatodik helyen végzett. A szak­emberek elégedettek a fiatalok szereplésével, akik rövid idő alatt komoly vetélytársai lettek tapasz­taltabb versanyzőtársailcnak. Csapatbajnokság: 1. Kijevi ka­tonai körzőt 15 675, 2. Dinamó Moszkva 15 541, 3. Dinamó Ka­zahsztán 15 499. Egyéni verseny: 1. Rjabikin (Dinamó Moszkva) 5379, 2. Sztaroszt'-in ázsiai katonai körzet) 5365, 3. Tarjov (Alga) 5338. ATLÉTIKA. Franciaországban a Lilié melletti Villeneuve d’Asca-ban a francia — belga viadalt a franciák 41-0:236 arányban nyerték meg. A verseny kerekében nemzetközi középtávfutó viad-alt is rendeztek. 1. Lengyelország 162, 2. B-elgium 144.5, 3. Franciaország 143, 4. S o-anyolország 96. 5. Portugália 55.5 pont. Az egyes számok győz­tesei. 800 m; MiLn.au (fr) 1:49.3. 1500 m: Wasilewski (lengyel) 3:41.8. 5000 m: Kőről (lengyel) 13:41.7. TENISZ. Nemzetközi versenyek. Birmingham. Férfi egyes: Lutz (amerikai)—Letcher (ausztrál) 6:4, 4:6, 6:2, Ramirez (mexikói)—Jar- rett (angol) 6:4, 6:4, Ashe (am.) —Vasseüm (francia) 6:2, 6:1. Coninors (am)—Frawley (ausztrál) 6:2. 6:4. Newcombe (ausztrál)-- Austin (am) 7:5, 6 ;4. Gullikson (am)—Teacher (am) 6:4, 9:8. Brüsszel. Férfi egyes: Gránát (csehszlovák)—Ycaza (ecuadori) 6:1, 7:5, Zednik (csehszlovák) — Pilics (jugoszláv) 6:3, 6:3, Yuill 'dél-afrikai)—Proisy (francia) 3:4, 2;6, 6:2. Zugarelli (olasz) — Hombergen (belga) 6:1, 6:4. Varsóban a lengyel és a kana­dai teniszezők mérték össze tu­dásukat. A lengyelek 4:l-re nyertek. A kanadaiak egyetlen győzelmét az utolsó egyesben Haijier aratta Drzymalski ellen. A lengyel válogatott Csehszlová­kia ellen Prágában szerepel jú­nius 16—18-ig. TORNA. Nemzetközi verseny. Várna. Nők: 1. Frederick (ame­rikai) 74.30. Férfiak: 1. Delcsev (bolgár) Ilii.75.-f A wimbledoni nemzetközi te­niszbajnokság után egy héttel, jú­lius 10—16 között Forest Hills- ben nagyszabású meghívásos nem­zetközi viadalra kerül sor. A West Side Temnis Club 12 férfi versenyzőt hívott meg, s közülük hatan már elfogadták a meghí­vást; Stockton, McEnroe (mind­kettő amerikai), RosewaJl, New- cornbe. Alexander (mindhárom ausztrál) és Naisibase (romáin).-f Prágában szeptember 17—23 között a csehszlovák sajtó napján rendezik meg a Rudé Právo díjáért kiírt nemzetközi jégko- rongtornát. Ezen a világbajnok Szovjetunió és az ezüstérmes Csehszlovákia mellett a kanadai profiliga, az NHL egyik csapata vesz részt. A Skrofevka már LABDAKÜGÚ- BAJNOKSÁGOK Csehszlovákia. A bajnokság utolsó előtti fordulójában a ve­zető Zbrojovka idegenben le­győzte a Spártait Tmatva csapa­tát és ezzel, függetlenül utolsó mérkőzésének eredményétől, meg­nyerte a bajnokságot. A bajnok­ságok történetében ez az első eset, hogy bmói együttes lett . első. Masopust, az egykori válogatott, kitűnő fedezet irányítása mellett a Zbrojovka egyenletes teljesít­ményt nyújtva, megérdemelten előzte meg a Dukla Prága csa­patát. A brnólak hazai pályán százszázalékos teljesítményt nyúj­tottak, idegenben pedig 15 pon­tot szereztek. Skoda Plzen—Spar- ta Prága 2-0. Spartak Trnava — Zbrojovka 0-1, Irtter— S5avta Prá­ga 1-1 Lokomo'lva Kosice—Jed- not,a Trencin 2-1. Bánik Ostrava —Tátrán Presov 2-1, l>ukla Beus- ká Bystrica —Union Teplice 0-0 Dukla Prága —ZVL Ziltna 7-0. 1. Zbrojovka 29 18 7 4 64-24 43 2. Dukla P. 29 18 3 8 72-33 29 3. Lakomot. 29 17 5 7 52-31 39 Norvégia. A Start 2-0-ra nyert a Lyn ellen, s ezzel kilenc for­duló után 14 ponttal vezet Népsport Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes dr Ardai Álad" Szerkesztőség: 1981 Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr Petmi György igazgató. Kiadóhivatal: 1374 Budapest VI., Révay utca 16. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitő Dosta hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda" Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. O Index- 25 004 ISSN 0133 1809'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék