Népsport, 1978. június (34. évfolyam, 129-158. szám)

1978-06-06 / 134. szám

XXXIV. 134. ♦ 1978. június 6 NÉPSPORT 7 ^ Irányelvek tükrében Úszásoktatás és reklámtrikó TORNA OB Vidéki sikerek „Az iskolák és a sport, egyesületek, valamint a sport­iskolák között az úszásokta­tás körzeti rendje alapján ki­alakítandó együttműködési formákon keresztül gondos­kodni kell az oktatás és ver­senyzés során kitűnt tehetsé­ges fiatalok kiválasztásáról, sportegyesületekbe, sportisko­lákba történő irányításáról és megfelelő szintű foglalkozta­tásáról.” (Irányelvek az úszósport fejlesztéséhez.) — Emese, ma csak négyest kapsz! (Enyhe csalódás a kedves gyemaekarcon.) — Gábor, nagyon szépen dolgoztál, jeles kerül a no­teszba, (Nagyra tágult, csillogó sze­mek.) — Én hányast kapok? — si- vít közbe egy oómavékony hang. — Jobb, ha egy szót sem szólsz, ma elkéstél! Ha valaki azt hininé, hogy egy általános iskolai osztály valamilyen tanulmányi értéke­lésére érkeztünk — téved. Ez a párbeszéd egy hűvös, kora reggelen zajlott le a Komjádi uszoda medencéjének partján. A teljesítményeket Türkös6y Zsolt, az MTK-VM úszószak­• Cserélne Magos Jutkával? — Hm... Az asztaliteniszező 'múltamra gondol? Nem bán­tam meg, hogy a kézilabdázás mellett döntöttem. Pedig nem volt. könnyű az út idáig. A Kör- 7iyei MEDOSZ megyei első osz­tályú csapata, majd az MTK- VM, végül a Vasas ... 0 1970-ben lett válogatott. Nem érzi túl korainak? — Hát, elég „kislány” vol­tam, de sokszor szerepeltem már a junior-válogatottban. Ed­zőim véleménye szerint nem is rosszul. • Hogyan fogadták a lá­nyok? — Kedvesek voltak, Lakiné, Lelkesné, Takácsné, Nyári és a többi akkori „nagymenő” is . .. Másfél évig viszont alig ját­szottam. Csak perceket. • Nem kedvetlenítette el? — Egy ideig letört, aztán' hú­zóerővé vált a „mellőzés”. 0 Ezt hogyan érti? — Kettőzött erővel kezdtem edzeni, és sokat túlóráztam. A célom az volt, hogy egyik poszt se legyen idegen. Hogy bárho­vá is tesznek — helytálljak. • A vágya néhány hónap alatt teljesült is; S azóta egy­osztályának vezető edzője értékelte. — Doppingszerként hat a gyerekekre ez az értékelési . módszer — előzi meg a kér­dést az edző. — Az iskolapad­ban megszokták, hogy munká- jukat osztályozzák, ezt próbál­tuk meghonosítani az uszodá­ban is. Hetente értékeljük az eredményeket, az „eminens” ta­nuló jutalmat is kap. — Leplezett profizmus? — tréfálkozunk. — Dehogyis! — mondja ne­vetve. — Higgye el, rengeteget számit ez az ösztönzési mód­szer. Látná csak milyen bol­dog az a gyerek, aki a jó osz­tályzatok jutalmaként egy-egy golyóstollat, vagy reklámtrikót kap. Közel 25 gyerek úszik (vagy inkább kerülgeti 'egymást) a szakosztály számára kijelölt egyetlen pályán. — Jelenlegi eredményeink nem is jogosítanak többre ben­nünket — mondja önkritikusam Gundy György szakosztályveze­tő. — Még nincs számottevő, a nagyobb versenyeiben szerepet játszó úszónk. Fő célunk, hogy megfelelő utánpótlást biztosít­sunk a magyar úszósportnak. Természetesen az előbbre lé­pésről sem mondtunk le. — Ehhez azonban mindenfé­léiképpen tárgyi feltételek szük­ségesek. huzamban. szinte mérkőzéski­hagyás nélkül szerepelt. — Igen, a jobb szélen ... • Játszott már középen, irá­nyítóként is. Melyik helyen érzi magát jobban? — Középen. Most, hogy Lel­kesné visszatért a válogatottba, sajnos, már nem nagyon jutok, szóhoz ezen a poszton. 0 A Vasasban vagy a válo­gatottban megy inkább a já­ték? — Nehéz eldönteni. Ugyan­azok a társak mind a két csa­patban. 0 Melyik mérkőzésre vagy sorozatra emlékszik vissza a legszívesebben? — A kijevi VB-re és a mont­reali olimpiára. A két bronz­éremre ... 0 És a Vasassal?... — Solt rázós meccset vívtunk. Talán a Radnicski Dell rád el­leni idei két BEK-találkozó kí­vánkozik az élre. Sikerült elüt­ni a nagy neveltből álló együt­test a továbbjutástól. — Legkésőbb 1930-ban. a Csö­möri úton elkezdjük építeni az 50 m-es fedett uszodánkat. Pon­tos terveink vannak már, anya­gi bázisunk is adott. Az egye­sület elnökségének maximális támogatását élvezzük. Ismerjük jelenlegi lehetőséqeinltet, nem várnak tőlünk csodát. Legalábbis addig nem, míg saját ottho­nunkba nem költözünk. Ezek a srácok — mutat a hosszakat szorgalmasam rovó gyerekekre — addigra olyan alapképzési kapnak, hogy akkor már csal; egy lépést kell tennünk, hogy minőségi szakosztállyá válhas­sunk. Vízeseppekem át próbálom megközelíteni az edzőt. ..Veszé­lyes” mutatvány ez, hiszen aki odamerészikedik a medence partjára, annak számolnia kell egy kiadós zuhanyozással. ■ — Zsuzsikám! Erősebben húz­zál. és vigyázz a fordulóknál — kiáltja. — Szécsényi Zsuzsa — mutatja be nekem versenyző­jét. — Nagy tehetség ez a kislány. Tavaly ősszel hozták el a szülei és féléves edzésmunka után már csak egy másodperc­re van az aranyjelvényes szint­től. Zsuzsika valóban szófogadó, olyan lendülettel veszi a for­dulót, hogy hátrább kell lép­nünk a viácseppek „áldása” elől. gyelek. Könnyű, „franciás” éte­leket, sok gyümölcsöt eszem, és ügyelek a nyolc órai alvásra ... 0 Miben szeretne javulni? — Színesíteni kellene a szél­sőjátékomat. Sokszor túl átlát­szóak a cseleim, a védők egy helyben maradnak, holott arra törekszem, hogy valamelyik irányba elugorjanak. A legtöb­bet az NDK-beli Kretzschmartól lehet tanulni. 0 Mi jöhet még ebben a magas szintű kézilabdázásban? — Legtehetségesebb verseny­zőnk Ács Zoltán. Jelenleg a mi színeinkben versenyez, de tót- komlósi születésű, ott edz és jövőre visszamegy anyaegyesü­letébe. Kettőjüktől várunk el­sősorban bajnoki pontokat eb­ben az idényben. — 1982-ig kötöttünk szerző­dést Türkössy Zsolttal és fe­leségével — mondja később a szakosztályvezető, aki főállás­ban az Állami Biztosító IX. ke­rületi kirendeltségének a veze­tője. — Nyugodt, jo légkört si- IcerUlt biztosítanunk a szakosz­tályban. A feleség a férj keze alá dolgozik. Iskolákba jár, a gyéreiteket megtanítja az úszás­nemele alapvető technikájára, mig Zsolt a közvetlen verseny- felkészítést végzi. Határtalan lellcesedéssel dolgoznak. Sípszó. Vége a-' „tanórának”. Az edző szigorú tanárrá válto­zik. Az osztályzatokból követ­keztetve elégedett a mai „fele­letekkel”. Egy kislány azonban még agy- szer k nekivág az 50 m-as táv­nak. Mint utóbb kiderült: Tür­kössy Emesének hívják­Hiába, neki még jobban kell dolgoznia azért, hogy a hét vé­gén reklámtrikót kaphasson. Róth Ferenc • Apropó, mit vár a VB­től? . . . — Érmet, feltétlenül. Ezért nem lesz decemberig egy perc pihenőnk sem. 0 Hogy nincs megállás, az természetes. De nyilván jut majd idő egy kis lazításra is. Mit csinál szabad idejében? — Kézilabdázóm... A férjem ugyanis a szakosztályvezetőm, igy a sportág otthon is örök téma. 0 Hány évet játszik még? — A VB után visszavonulok. • Gondol az utánpótlásra? — Igen. Mégpedig családon belül... L. Kelemen Gábor (Folytatás az 1. oldalról) Ezen a napon is megugorják a dupla szaltót, ha lehet, még szebben, mint korábban. A többségében mér nagyváloga­tott kerettagokból álló ifjú me­zőny jól vizsgázik. „Nekem a dupla szállók mellett még nagyon tetszett egy produkció: Almást korlátgyakorlata!” — mondita Hegyi Mátyás, a szö­vetség főtitkára. A 9.5-re ér­tékelt gyakorlat mind összeál­lításában, mind korszerű kivi­telében kiemelkedett a délután látottak közül. Nem beszélve arról, hogy Almási már mind­két karfán „dolgozik”, ami kor­osztályában nemigen mondható el másról. A kislány mindössze 13 éves... A junior férfiaknál és az ifjúsági fiúknál négy egyesü­let aratott: a Bp. Honvéd, a Bp. Spartacus, a KSI és a Du­naújvárosi Kohász. A junior fnők, illetve az ifjúsági lányok összesen nyolc versenyszámából hetét Kalmár Zsuzsa és Csányi Erika nyert. A nyolcadik győ­zelem a másfél éves kihagyás után. nagyon biztatóan, szereplő Vasas-versenyzőnek, Cselén gi­nek jut. Hat óra is elmúlik már, ami­kor a felnőttek is megkezdik. Mór a férfi ugrás csemegét ígér. Magyar Zoltán újra be­mutatja e duplaszaltót, de most csak bukfenccel tudja korrigál­ni. A győzelem végül Laujeré. Következnek a nőit ugrásban és a férfiak 1 ©lengésben. Előbbi a dunaújvárosi Lővey szép sike­rét, az utóbbi az egész bajnok­ság talán legnagyobb élményét, s legmagasabb színvonalú via­dalát hozza. Egymást múlják felül a versenyzők. Kelemen, Bánrévi és Sióddá is remekel, de mindez csali a helyezések­hez elegendő. A két esélyes közül először Donátit Ferenc kerül sorra. Nagyszerű a Ma­gyar-vándora! De ezt is felül­múlja olimpiai bajnokunk. Ma­gyar Zoltán ezúttal szinte ki­fogástalan gyakorlata. 9.9-et. kap a Thomas-kcrrel kibővített olimpiai gyakorlatára. A gyűrűn az egyéni összetett hainok Donáth percei következ­tek. Mindent megcsinál, amire pillanatnvilag képes, s mindezt nagyszerűen. Gyakorlata 9.65 pontot ér, azaz: biztos győzel­met. Azután ismét a nőkre terelő­dik a figyelem. Korláton és ge­rendán is a 15 esztendős békés­csabai bainoknő. Üjszigeti Ka­talin diadalmaskodik, feltéve a koronát eddigi nagyszerű sike­reire. Különösen a gerendagva- korlata magas színvonalú és hi­ba nélküli. 9.75-ré értékelik a pontozók! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1978. ÉVI FELNŐTT TORNASZBAJNOKSAGA Férfiak. Talaj. Bajnok: Laufer Béla (Bp. Vasas Izzó, edző: Leo- potd József) 18.550, 2. Magvar (FTC) 16.250, 6. Donáth (U. Dó­zsa) 17.925, 4. Jordanov (Bp. Spartacus) 17.575, 5. Vámos (FTC) 17.475, 6. Szifon (Bp. Va­sas Izzó) 17.225. Lólengés. Baj­nok: Magyar Zoltán (FTC, edző: Vigh László) 19.625, 2. Donáth (U. Dózsa) 19.100, 3. Sivadó (FTC) 18.623. 4. Bánrévi (Bp. Honvéd) 18.325, 5. Kelemen (Bp. Honvéd) 18.250, 6. Szekeres (Bt. Vasas Izzó) 18.075. Gyűrű. Baj­nok: Donáth Ferenc (U. Dózsa, edző: Kiss-Tóth Sándor) 19.125, 2. Bánrévi (Bp. Honvéd) 18.450, 3. Sziron (Bp. Vasas Izzó) 18.350, 4. Magyar (FTC) 18.300, 5. Sivadó (FTC) 17.950, 6. Laufer (Bp. Va­sas Izzó) 17.875. Ugrás. Bajnok: Magyar Zoltán (FTC, edző: Vigh László) 18.325, 2. Laufer (Bp. Vasas Izzó) 18.300, 3. Vámos (FTC) 18.250, 4. Donáth (U. Dó­zsa) 18.050, 5. Jordanov (Bp. Spartacus) 17.900. 6. Sziron (Bp. Vasas Izzó) 17.875. Nók. Ugrás. Bajnok: Lövei Má­ria (D. Kohász, edző: Horváth Panna) 1ÍI.800, 2 — 3. Övári (D. Kohász) és Üjszigeti (Békéscsabai E. Sp.) 18.625, 4. Horacsek (Bp. Spartacus) 18.4o0, 5. Kanyó (KSI) 18.325, 6. Figlar (Bp. Honvéd) 17.925. Korlát. Bajnok: Üjszigeti Katalin (Békéscsabai E. Sp., edző: Lukács József és Lukács József- né) 18.925, 2. Óvári (D. Kohász) a8.850, 3. Kanyó (KSI) 18.525, 4. Barlha (BSE) 18.350, 5. Tóth M. (D. Kohász) 18.2Ű5, 6. Hora­csek (Bp. Spartacus) 17.750. Ge­renda. Bajnok: Üjszigeti Katalin (Békéscsabai E. Sp., edző: Lukács József és Lukács Józseíné) 19.300, 2. Kanyó (KSI) 19.025, 3. Miiller (KSI) 18.500, 4. Bartha (BSE) 18.350, 5. Lővei (D. Kohász) 18.275, 6. Gabonyl (KSI) 18.250. A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG 1978. ÉVI JUNIOR BAJNOKSÁGA Férfiak. Talaj. Bajnok: Pásztor Gábor (Bp. Honvéd, edző: Kiste­leki Antal) 18.450, 2. Horváth (Bp. Spartacus) 18.225, .3. Varga (FTC) 18.050. Lólengés. B.: Heré­nyi György (Dunaújvárosi Kohász, e.: Pap Zoltán) 18.600, 2. Mészá­ros (FTC) 18.400, 3. Horváth (Bp. Spartacus) 17.750. Gyűrű. B.: Horváth Gyula (Bp. Spartacus, e.: Bérezi István) 17.825. 2. Fe­kete (Bp. Vasas Izzó) 17.123. 3. Tárába (Bp. Honvéd) és Berényi (D. Kohász) 16.825. Ugrás. B.: Pásztor Gábor (Bp. Honvéd, e.: Kisteleki Antal) 18.500, 2. Beré­nyi (D. Kohász) 18.425. 3. Taraba (Bp. Honvéd) 17.775. Korlát. B.: Horváth Gyula (Bp. Spartacus, e.: Bérezi István) 18.225, 2. Pász­tor (Bp. Honvéd) 17.800, 3. Fe­kete (Bp. Vasas Izzó) 17.000. Nyújtó. B.: pásztor Gábor (Bp. Honvéd, e.: Kisteleki Antal) 18.000. 2. Horváth (Bp. Sparta­cus) 17.875, 3. Mészáros (FTC) 17.625. Nők. Ugrás. B.: Cselényi Edit (Vasas, e.: Kertész Aliz, Fekete József) 18.775, 2. Nagy A. (Pos­tás SE) 18.625, 3. Kalmár (Bé­késcsabai E. Sp.) 18.425. Korlát. B.: Kalmár Zsuzsa (Békéscsabai E. Sp.. e.: Lukács József és Lu­kács Józsefnél 19.025, 2. Cselényi (Vasas) 18.650. 3. Nagy A. (Pos­tás SE) 18.300. Gerenda. B.: Kalmár Zsuzsa (Békéscsabai E. Sp., e.: Lukács József és Lukács Józsefné) 19.175, 2. Hanti (D. Kohász) 18.400, 3. Zsíros (Békés­csabai E. Sp.) 18.025. Talaj. B.: Kalmár Zsuzsa (Békéscsabai E. Sp., c.: Lukács József és Lukács Józsefné) 19.300, 2. Cselényi (Vasas) 18.575, 3. Hanti (D. Ko­hász) 18.400. A MAGYAR NÉPKÖZTARSASAG 1978. ÉVI IFJÚSÁGI BAJNOKSÁGA Fiúk. Talaj. B.: Kramarits György (KSI, e.: Csányi Ray­mund) 18.500, 2. Vágány (KSI) 18.225, 3. Altorjal (FTC) 18.100. Lólengcs. B.: Guczoghy György (Bp. Honvéd, e.: Kisteleki Antal) 18.550, 2. Hegedűs (KSI) 18.200. 3. Vágány (KSI) 18.100. Gyűrű. B.: Erdélyi Péter (D. Kohász, e.: Pap Zoltán) 18.750, 2. Csáki (KSI) és Szihalmi (Bp. Sparta­cus) 18.125. Ugrás. B.: Kramarits György (KSI, e.: Csányi Ray- mund) 18.575, 2. Szihalmi (Bp. Spartacus) 18.275, 3. Paprika (Kiskunhalas) 18.200. Korlát. B.: Szihalmi László (Bp. Spartacus, e.: Bérezi István) és Kramarits György (KSI, edző: Csányi Ray- mund) 18.575, 3. Erdélyi (D. Ko­hász) 18.325. Nyújtó. B.: Erdélyi Péter (D. Kohász, e.: Pap Zol­tán) 18.925, 2. Szihalmi (Bp. Spartacus) 18.825, 3. Vágány (KSI) 18.325. Lányok, Ugrás.Bajn.: Csányi Eri­ka (KSI, edző: Hariszisz Kosztakisz és Maráczi Ernöné) 18.825, 2. Polt (Bakony Vegyész) 18.150. 3. Al­másy (KSI) 17.925. Korlát. Baj­nok: Csányi Erika (KSI) 19.025, 2. Almásy (KSI) 48.800, 3. Garam- szegi (Vasas) 18.125. Gerenda. Bajnok: Csányi Erika (KSI) és Almásy Lenke (KSI, edző: Mará- czl Ernöné) 18.300, 3. Horák (KSI) 18.075. Talaj. Bajnok: Csányi Erika (KSI) 19.350, 2. Alrrásv (KSI) 18.925, 3. Horák (KSI) 18.225. (A verseny lapunk zártakor még tart.) • Hogyan készül egy rang­adóra. sorsdöntő összecsapásra? — Ugyanúgy gyakoriok, mint máskor. Az étkezésre és a pi­henésre viszont jobban odafi­— Biztosan kitalálnak vala­mit, s akkor mi megtanuljuk. A csehszlovákiai világbajnoksá­gon egyébként biztos, hogy lesz egy-két új elem. A kétszázadik felé Másfél évtizede kézilabdázik, közel nyolc esztendeje vá­logatott. Nehéz „lefogni”, a mérkőzéseken szinte nyomon követhetetlenül cikázik. Hol a széleken, hol középen tűnik fel: irányít, adogat, betör, gólokat lő. Az öt magyar baj­noki cím mellett olimpiai és világbajnoki bronzéremmel büszkélkedhet. Azon kevesek közé tartozik, akik elérték a „bűvös” százötvenszeres válogatottságot. A közelmúltban, a Magyarország—Jugoszlávia találkozón ünnepelte... Vadászné Vanya Máriával, a piros-kékek játékosával e szép jubileum alkalmával beszélgettünk. Budapest Nagydij Grcbnyev, Velev, Hasler az indulók között (Folytatás a2 1, oldalról) A június 12-i Budapest Nagydíj rangját jelzi az is, hogy a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Adriaan Paulen, és főtitkára, John Holt is bejelentette: megte­kinti a versenyt a Népsta­dionban. Hétfőn este ülésezett utol­jára a verseny szervező bi­zottsága. Az ülésen megtár­gyalták a hátralévő hat nap teendőit. ★ A MASZ irodájába napon­ta érkeznek a jegyigénylé­sek, a fővárosból és vidék­ről egyaránt. Különösen az iskolák, az egyesületek és a szocialista brigádok érdek­lődnek a nagyszabású nem­zetiközi verseny iránt. EREDMÉNYEK ATLÉTIKA Bukarestben, a román nemzet­közi bajnokság első napján a ma­gyarok közül a gerelyhaj ításban Csik 79.20 m-rel 2., Erdélyi 74.26 m-rel 5., a női távolugrásban Pap M. 620 cm-rel 6., Milassinné 600 cm-rel 8., a női diszkoszvetésben Varga G. 56.14 m-rel 5. lett. Va- . sárnap ismét rendeztek gerelyha­jítást, ezt Csik nyerte 79.94 Hí­rei Erdélyi (78.14) előtt. 5000 m: 1. Floroiu (román) 13:28.0... 12. Kispál 14:21.2. Női 800 m: 1. Marases-cu (román) 2:00.6, ... 6. Váczi 2:04.1. ★ Szófiában a Naroden Mliadezs versenyéin a női gerelyhaj ílásbatn. Janák 55.08 m-rel a 3. helyen végzett. A női diszkosz vetésbem Herczeg 53.18 m-rel 5. lett. A férfiak közül Telegdi 200 m-en 21.77-tel 8., az ifjúsági Sulyok 1500 m-en 3:51.1-gyei. 9., Encsi kailiaipács vetésben 65.42 m-rel 7. lett. A gerelyhajító Paragi vizs­gái miatt nem utazott el Szófiá­ba. EVEZÉS Moszkvában nagy nemzetközi evezősversenyt rendeztek. Az el­ső helyeken a Szovjetunió és az NDK versenyzői osztoztak. Női egypárevezősben a győztes Scheiblich (NDK-beli) mögött Ambrus Mariann a második he­lyen végzett 3:46,6 perccel. MOTORCSÓNAK Hanauban (NSZK) négy ország versenyzőinek ^észvételével mo­torcsónakviadalt rendeztek. A 350 kem-es siklóba jók között Tilly a 4. helyen végzett, az 500 kem-esek versenyén Szántó 13. lett. RÖPLABDA Liberecben befejeződött a bará­ti hadseregek férfi röplabdatorná­ja. A magyar Néphadsereg­válogatott mind az öt mérkőzését elvesztette, s az utolsó helyen végzett. A végeredmény: 1. Szovjetunió, 2. Csehszlovákia, 3. Bulgária, 4. Románia,. 5. Csehszlovákia junior, 6. Magyarország. SPORTLÖVÉSZÉT Münchenben a nemzetközi sportlövő versenyen a futóvadlö­vést a magyar Bodnár Tibor nyer­te 394 körös eredménnyel. A csa­patversenyben a mieink Svédor­szág mögött a második helyen végeztek. ÚSZÁS Az OSC Kupa első fordulóját rendezték meg vasárnap a Hajós Alfréd uszodában. Az utánpótlás korú úszók vizsgáján, régi hagyo­mányok ápolójaként, 22 KSI-s vízilabdázó is rajthoz állt és egé­szen jó eredményeket értek el. Fiúk. (1964-ben vagy később születettek). 100 m pillangó: 1. Mucsi (OSC) 1:11.58. (1965.) 100 m hát: 1. Szokol (Nyíregyháza) 1:10.56. 4x100 m gyorsváltó: 1. BVSC 4:30.9. (196S.) 100 m gyors: 1. Balajti (OSC) 1:06.92. 400 m gyors: Balajti 4:51.57. (1967.) 200 m pillangó: 1. Vas­váry (Nyíregyháza) 2:38.52. (1968.) 100 m gyors: 1. Kelemen (BVSC) 1:13.31. 200 m hát: 1. Somlyai (OSC) 2:52.1. 200 m ve­gyes: 1. Kosaras (BVSC) 2:55.95. 4x100 m vegyesváltó: 1. OSC 5:37.40. (1969.) 100 m hát: 1. Sádt (OSC) 1:26.1. 200 m vegyes: 1. Breuer (Bp. Honvéd) 2:59.76. (1970.) 1O0 ra hát: 1. Kőhalmi (OSC) 1:33.52. Lányok. (1965.) 100 m mell: 1. Kákos (OSC) 1:19.16. 4x100 m vegyesváltó: 1. OSC 5:17.6. (1966.) 100 m gyors: 1. Heilmann (U. Dózsa) 1:09.83. 200 m hót: 1. Szentirmai (OSC) 2:42.91. (1967.) 200 m hát: il. Váradi (OSC) 2:49.01. 200 m vegyes: 1. Váradi 2:57.74. (1968.) 100 m pillangó: 1. Ormos (Nyíregyháza) 1:24.92. 100 m hát: 1. Gergely (Nyíregy­háza) 1:26.1. (1963.) 100 m hát: 1. Pakucs (OSC) 1:34.5. (1970.) 100 m hát: 1. Váli (OSC) 1:33.2. ■100 m pillangó: 1. Váli 1:38.0. A pontverseny állása: 1. BVSC .659, 2. OSC 652, 3. U. Dózsa 226, 4. Bp. Honvéd 183, 5. Nyíregy­háza 179, 6. Bp. V. Izzó 79. VÍVÁS Varsóban a lengyel—magyar junior kard vívó viadalon a ma­gyar csapat győzött 9:7-re.' Az egyéni versenyen a lengyel Gro- beLnik győzött Bujdosó előtt, Abai negyedik, Csongrádi ötödik lett LEGÚJABB-f Október első felében Mani­lában kerül sor a férfi kosár­labda-világbajnokságra. A ren­dező bizottság elkészítette a cso­portbeosztást. A-csoport: Jugo­szlávia, Kanada. Szenegál és Dél- Korea. B-csoport: Brazília, Kí­nai Népköztársaság, Olaszország, Pueirto Rico. C-cso-port: Egyesült Államok, Csehszlovákia, Auszt­rália és Dominicai Köztársaság. A csoportok első két helyezettje jut tovább, s hozzájuk csatlako­zik a Szovjetunió és a rendező Fülöp-szigetek. ★ A baráti hadseregek V. kötött­fogású birkózóbajnokságának küz­delmeit hétfőn folytatták Debre­cenben. A verseny a hármas döntőkig érkezett el, kivéve a 68 kg-os súlycsoportot, amelyben már vég­eredmény is született: 1. Kavka- jev (Szovjetunió), 2. Péter (Ma­gyarország), 3. Lipski (Lengyelor­szág) # Az 52 kg-ban Rácz már biztos első. a 2—3. helyért még folyik a küzdelem. A 82 kg-ban a magyar Kappesz a szovjet Kli- mov és a román Rentu társasá­gában került a hármas döntőbe. A 90 kg-ban Lengyel is döntő­be került a bolgár Tolewel és a lengyel Ostrowskival együtt. A 100 kg-ban a hármas döntő részt­vevője Miholek (magyar), Lavrov (szovjet) és Petrov (bolgár). Jkmnfjjelvénpeseh ms olimpiám Budapesti úszópróba Június 11-én, vasárnap rendezik meg az Aranyjelvényesek az olimpiára tömegsportakció fővárosi úszópróbáját. Két uszoda áll majd egész nap a próbázók rendelkezésére: a Tungsram Külső Váci út 104. sz. alatti sporttelepén, illetve a Bp. Honvéd Dózsa György út 53. sz. alatti létesítményé­ben. A résztvevők hétfőn és kedden jelentkezhetnek még az Express irodáiban. KÉZILABDA •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék