Népsport, 1978. augusztus (34. évfolyam, 186-211. szám)

1978-08-03 / 187. szám

Kazincbarcikai bravúr Tatabányán AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1978. AUGUSZTUS 3. • Ara : 1 fOMüt 1 XXXIV. ÉVFOLYAM, 187. SZÁM. Kiküldött munkatársunk, Varga Gyula Jelenti Havannából: Nemzetközi tanácskozás az olimpiai felkészülésről A kubai Viliig ifjúsági és Diáktalálkozón egymást követik a külön­féle sportbemutatók. Ezek után a sportolók is barátkoznak egymással, kicserélik tapasztalataikat. Képünkön (balról) a két­szeres vüágba.inok szovjet Romanyliov és a magyar Kovács Imre, a Bp. Honvéd KJSZ-titkára beszélget a csőrié után (Bánfalvi János felvétele) (Augusztus 2.) Hogy sportha­sonlattal éljek, a XI. Világifjú­sági és Diáktalálkozón megkez­dődött a „második félidő”. Az elsőről egyébként Barabás Já­nos, a KISZ KB titkára a kö­vetkezőket mondotta: — A politikai rendezvények karaktere kialakult, s a feszti­válon a vitaközpontok munkáját kíséri a legnagyobb figyelem. E fórumokon aktívan tevékeny­kedtek és tevékenykednek de­legációnk szakértői is. A szo­cialista Magyarországnak szóló tisztelet jeleként értékeljük, hogy több vitaközpontban el­nökségi taggá választották kül­dötteinket. Ez azért is lénye­ges számunkra, mert az elnök­ségi tagok részt vesznek a vi­ták lényegét summázó, a világ „nagy kérdéseiben” állást fog­laló V1T-dokumentumok meg­szövegezésében. Eddig 14 al­kalommal kaptunk szót, fejtet­tük ki véleményünket az eny­hülésről. a nemzetközi bizton­ságról és együttműködésről, a fegyverkezési hajsza megszünte­téséről, az általános és teljes leszerelésről — egyszóval mind­arról, ami időset és fiatalt egy­aránt érint, foglalkoztat. Havan­nában közvetlen, baráti eszme­cserék során egyébként olyan Az apróságok jelentősége (VIT-nioisaik a 1—5. oldalon) Tizenkét tornásznő készül a VB-re Tatán — rövid pihenő után — közös felkészülésen vett részt a világbajnokságra készülő női tornószválogatott. Befejezésül ellenőrző versenyre került sor, amely után Bejekné Förstner Klára vezető edző megnevezte azt a tizen­két tornásznöt, aki folytatja o felkészülést az október végi, strasbourgi világbajnokságra. A szűkített keretben öt egye­sület tornásznői kaptak helyet: Üjszigeti Katalin, Kalmár Zsuzsa, Zsiros Gabriella, Hrabovszki Éva (Békéscsabai Előre Spartacus), Óvári Éva, Tóth Margit, Lövei Mária (Dunaúj­városi Kohász), Kanyó Éva, Müller Judit, Gabonyi Erika (KSI), Horacsek Andrea (Bp. Spartacus), Cselényi Edit (Vasas). A keret tagjai most egyesületükben, a jövő bét elejétől pedig ismét közösen végzik edzéseiket. KÖNYERES BOLDOGSÁGA Beszélgetés a 13. Józseffel (5. oldal) fiatalokkal teremtettünk kon­taktust, köthettünk közelebbi ismeretséget, akiktől egyébként elválaszt a nagy földrajzi tá­volság. Nemzeti klubunkban már vendégül láttuk a hazájuk­ból elüldözött chilei fiatalokat, a Laoszból érkezett küldötteket és várjuk az angolai delegációt, a kubai és a patesztin küldötte­ket. A VIT sikeresen indult! Delegációnk tagjainak hangula­ta nagyon jó, a fesztivál-fővá­ros, Havanna felejthetetlen ven­déglátónak bizonyul. Még az „első félidőhöz” tar­tozott a sajátos hangulatú óvá­rosban, a Lazaro Pena színház­ban tartott magyar gálaest. Nagy sikert aratott Berki Ta­más, Ránki Dezső, a Fonográf-, a Kormorán- és a Tolcsvay- együttes, Koncz Zsuzsa és a Rajkózenekar. Az ünnepi mű­sort egyébként megtekintette Osvaldo Dorticos, az államta­nács tagja, a Kubai Kommunis­ta Párt Politikai Bizottságának tagja. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KISZ KB első titkára, a magyar VIT-kiildöttség ve­zetője és Gyenes András, az MSZMP KB titkára, a fesztivál magyar díszvendége. A politikai és művészeti ese­mények mellett természetesen továbbra is fontos helyet fog­lal el a VIT-en a sport. Szer­dán nemzetközi tanácskozás vo’t az olimpiai felkészülésről. A küldöttek közül sok százan tel­jesítették a fizikai állóképes- ségi próbát, Kovács Györgyi pedig ismét nagy sikert ara­tott a sportgimnasztikai be- nuitatón. És mi, magyarok, életünkben először láthattunk baspball-bemutatót. Szabályai­ból sokat nem tudunk, de nerr is ez a lényeg, hanem az, hogy — nagyon tetszett. Az Üllői úti FTC-Rábo ETO mérkőzés egyik érdekes jelenetét kapta lencsevégre a fotó- riporter. Négyen - Fűzi, Pardavi, Nyilasi és Szokolai - küzdenek a labdáért (Koppány György felvétele' (Tudósításaink a 3. oldalon.) Uszépréha a Balatonon Húrom fwZermhcsn - © fszáa indasBá Az Aranyjelványe=ek az olim­piára tömeg 3portákció első or­szágos próbája az úszás volt — néhány héttel ezelőtt. A máso­dikra vasárnap a Szentendrei­szigetnél került sor, ezen a résztvevők 40, Ili. 72 kilométert eveztek. Most újabb próba kö­vetkezik, s a helyszín ismét a Balaton. Mint ismeretes, az első úszó- próbán a kedvezőtlen időjárás miatt hullámos és hideg volt a víz, ráadásul viharveszély is volt, így a harmadik futamot a vízi rendőrség tanácsára a rendezők nem indították el. Azok, akik akkor nem úszhat­tak le a Bslatonfüred— Tihany közötti négykil ómé teres távot, természetesen most rajthoz áll­hatnak. — A szervezők úgy döntöttek, hogy a mostani második próbán az első futamban indulhatnak azok, akik legutóbb nem úsz­hattak — mondta Lőrincz Jó­zsef, az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda osztályve­zető-helyettese. — A többiek, akik a megyei próbán megsze­rezték a részvételi jogot, a má- (Fclytatás a 4. oldalon) BEK­so?$®iás Elkészült az asztalitenisz BEK 1978-79. évi sorsolása. A 'nők mezőnyében a Statisz­tika az első fordulóban erő- nyerő, a 31. sz. Építők a len­gyel RKS Motor ellen kezd — idehaza. A férfiak között a Bp. Spartacus szintén erő­nyerő, majd a portugál és az ir bajnok mérkőzésének győztesével játszik - idegen­ben. Ml újság a Szovjetunióban.? Az öttusabajnokság - meglepetésre - a fiatalok előretörésének jegyé­ben zajlott le... A szovjet női röplabda-válogatott a VB-re való felkészülés során Leningrádban simán, 3:0 arányban győzött Japán ellen, úgy, hogy a harmadik játszmában az ellenfél egyetlen pontot sem ért el. Felvételünk ezen a találkozón készült. A japán leütés visszavágódik a szovjet sáncról. (Összeállításunk a 8. oldalon.) Döntetlen - folytató nélkül Szerda délelőtt jelentették a hírügynökségek, hogy a Karpov—Korcsnój sakkvilág­bajnoki döntő kedden függő­ben maradt 7. játszmáját a mérkőző felek további játék nélkül döntetlenre adták. E hír a szakértők és sakk­kedvelők számára azért volt váratlan, mivel Karpovmak a folytatá-ban egyértelmű esé­lye volt a győzelemre. Az ismert argentin nagymester Na.idorf is ilyen értelemben nyilatkozott még kedden es­te: „Karpovnak könnyedén kell nyernie”. Hasonlóan ítélte meg a helyzetet Korcs- noj szekundánsa, Keene is, amikor kijelentette: „Telje­sen reménytelen Korcsnoj helyzete.” Most már egyre valószí­nűbb, hogy maratoni ver­senyre számí'hatunk. Mind­inkább hallatszanak hangok, hogy változtatni kellene a döntő lebonyolításán, mert a jelenlegi helvzet ellenkezik a sportág érdekeivel. A 8. játszmát csütörtökön játsszák. A minik meghédí jak a kosarat Képriportunk a 7. oldalon bemutatja a Budapesti Vasas Izzó férfi szakosztályában buzgólkodó legkisebb kosár­labdázókat. NépsporL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék