Népsport, 1978. október (34. évfolyam, 238-263. szám)

1978-10-28 / 261. szám

A görög kupitámg is ragaszkodik a győztes csapathoz Eső, hideg idő fogadta Szalonikiben a magyar labdarúgó-válogatottat XXXIV. ÉVFOLYAM, 261. SZÁM. SZOMBAT, 1978. OKTÓBER 28. ft&SMoít munkatársunk, Pap Kornélia jelenti a tornász VB-rőls lye arra, hogy az első hat kö­zé kerüljön. Jó hírnevük meg­őrzése érdekében természetesen nagy igyekezettel készültek, hogy minél jobb helyezést har­coljanak ki. A 36 tornászt sorsolással osz­tották be az első forduló sze­reihez. Donáth negyedik indu­lóként a talajon kezdett, Ma­gyar és Kovács egy csoportba került, és a lólerigés lett az első szere. Az aranyérem megszerzésére az olimpiai bajnok Andrianov- nak van a legnagyobb esélye, de két japán tornász, Kenmocu és Kaszamacu — ez utóbbi a világbajnoki cím védője — is pályázhat az elsőségre. A görög válogatott egyut utoiso eozesen koszuk Képén (joDDroi) * tröszt, Mitropouloszt, Panaszt, Szofinadisz segédedzőt, Szirakoszt, Tsivoglut és Damanakiszt láthatjuk A magyar válogatott labdarú­gócsapat pénteken délután, ma­gyar idő szerint negyed nyolc­kor, szerencsésen megérkezett Szalonikibe. Kellemetlenül lepte meg já­tékosainkat, hogy a remélt szép, tavaszias idő helyett szitáló eső fogadta őket. A rossz érzést csak fokozta, hogy mikor ki­szálltak a gépből, éles és eléggé hideg szél csapta szemükbe az esőt. A görög vendéglátóktól, a labdarógó-szövetség vezetőitől, akik nagy előzékenységgel fo­gadták a magyar küldöttséget, megtudtuk, hogy csütörtökön még ragyogóan sütött a nap és déltájt a kiskabát is meleg volt, jelenleg pedig mindössze 5 fo­kot mutat a hőmérő ... A szövetségi kapitánytól meg­kérdeztük a szombati progra­mot. — Délelőtt helyi idő szerint 11 órától (magyar idő szerint 10 órától) a Kasztanzogliu stadion­ban edzést tartunk — mondotta. — Igyekszem alaposan fellazí­tani az utazásban bizonyára kis­sé elmerevedett izmokat. Az ed­zés után pedig közölni fogom a vasárnapi kezdőcsapatot. A vendéglátók szerint igen nagy az érdeklődés a mérkőzés iránt, és remélik, hogy az esős időjárás ellenére telt ház előtt játszik majd a két együttes. A görög szurkolók majdnem biz­tosra veszik, hogy csapatuk, amely 'fölényesen verte a ma­gyar együttes ellen győztes finn válogatottat, hasonlóan veszélyes támadójátékot nyújt majd a ma­gyarok ellen is. A helyi újságok szerint Alketasz Panagulisz szö­vetségi kapitány, aki játékos ko­rában sokáig szerepelt a Szalo- nikiben, előreláthatólag ugyan­azt a csapatot szerepelteti elle­nünk is, amely legyőzte a fin­neket. Csupán egy változás vár­ható: a kapitány be akarja ten­ni a csapatba Koudaszt a bal oldali középpályás helyére. Egy­részt azért, mert Koudasz a leg­utóbbi bajnoki mérkőzéseken nagyon jól játszott, másrészt pe-, dig ezzel is kedvezni akar a he­lyi szurkolóknak, hiszen Kou­dasz a PAOK Szaloniki játéko­sa. Ha játszik, akkor vele együtt három helyi játékos is növel­heti a görög szurkolók lelkese­dését. A hazaiak egyébként pénte­ken délelőtt rövid edzést tar­tottak a Kasztanzogliu stadion edzőpályáján, . mert kímélni akarták a szakadó esőben a nagypályát. A görög szurkolók egyébként némi aggodalommal szemlélik az időjárást, hiszen köztudott, hogy a görög játékosok nincse­nek hozzászokva az eső áztatta, mély pályához. Csütörtökön este — lapzárta után — a szabadon választott gyakorlatokkal fejeződött be a nők csapatversenye. A magyar együttes drámai küzdelemben megőrizte az előírt gyakorlatok során megszerzett negyedik he­lyet. A világbajnoki címet nagy fölénnyel a szovjet tornásznők nyerték. Női csapat- Világbajnok: Szov­jetunió (Marija Filatova, Natá­lia Saposnyikova, Tatjana Ar- zsanyikova, Szvetlána Agapova, Neli Kim, Elene Mnhina) 388-95, 2. Románia 384.25, 3. NDK 382.25, 4. Magyarország (Tóth Margit, Gabonyi Erika, Horacsek And­rea, Kanyó Éva, Öváry Éva, Kalmár Zsuzsa) 377.80, 5. Egye­sült Államok 377.30, 6. Csehszlo­vákia 376.85. Kialakult a vasárnapi férfi sze- renkénti döntő résztvevőinek névsora. Talajon, lóugrásban, nyújtom és korláton nem vagyunk érdekelve, lólengés­ben viszont a világbajnoki cím védője, Magyar Zoltán, a legmagasabb pontszámmal, 19.80- nal első halyen került a szer döntőjébe! Mögötte Ka­szamacu (japán) 19.60, Gienger (NSZK-beli) 19.45, Velcsev (bol­gár) 19.40, Nikolay (NDK-beli) 19.35 áll. A szer döntőjének ha­todik helyén holtversenyben az amerikai Connerttel és a szovjet Gyityatyinnal Donáth Ferenc áll 19.30 ponttal. Gyűrűn szintén Donáti} Ferenc révén vagyunk érdekelve, aki ugyancsak a ha­todik helyen, Cukaharával és Kaszamacuval holtversenyben, 19.45 ponttal várja a vasárnapi döntőt. Lapzártakor érkezett: A szovjet Andrianov (képünkön) nyerte az összetett világbajnoki címet a férfiak versenyében 117.20 ponttal, mögötte a japán Kenmocu (116.55) és a szovjet Gyitya- iytn (116.375) került a dobogóra. A magyar tornászok közül Magyar Zoltán (115.06) a 12., Kovács Péter (114.20) a 15„ Donáth Ferenc (113.95) a 16. helyen végzett Munkatársunk, Vad Dezső jelenti Bécsből: Párosban is a négy között (Strasboarg, október 27.) J. -l-« viszonylagos nyugal- ■' mát ígérő verseny­napon, pénteken ismét a fér­fiak foglalták el a XIX. tor- nászvüágbajnofcság küzdőterét. Természetesem — mint eddig mindennap — lelátók zsúfolá­sig megteltek. Az úgynevezett kettes számú versenyre került sor a Rhemus-csamokban. E verseny keretében alakul ki az összetett egyéni bajnokság sor­rendje, tehát ez a nap is baj­nokavatással fejeződik be. Itt már csak 36 tornász ka­pott lehetőséget a hat szeren a szabadon választott gyakorla­tok bemutatására. Az indulók listáját a csapatverseny két napján szerzett egyéni eredmé­nyek alapján állították össze, (Október 27.) Egy szürke hal­szállkás zakós, kerek arcú fia­talember pénteken délután va­lósággal véresre tapsolta a te­nyerét a Stadittoalle lelátóján. A nyitómérkőzésen ugyanis Taró- czyék minden szép megoldása után kétszer-háromszor össze­ütötte hatalmas tenyerét. Mi ta­gadás, volt alkalma bőven a tet­szésnyilvánításra, hiszen bajno­kunk a paraguayi Peccivel az oldalán biztos győzelmet aratott az amerikai J. Austin, Taygan kettős ellen, s bejutott a páros elődöntőjébe. felépítésű dél-amerikai. Meg­jegyzésével arra célzott, hogy csütörtökön késő este — tenisz­körökben használatos kifejezés­sel élve — bizony, „köhögve” vették csak az első akadályt. A jobb fülében kis gyűrűt viselő Pecci egyébként — külön szám. BombaerŐ3 adogatásai után majd hogy víz nem fakad a talajból. Hallatlanul robbané­kony, így óriási erővel meg­ütött tenyeresei után testének egész lendületét kihasználva röptéz. Hálójátéka a zsákmányá­ra lecsapó fekete párduc moz­gását idézi... Párosbeli teljesít­ményéről, eredményességéről pe­dig csak annyit hogy az idén már négy nagy versenyt nyert, mindannyiszor más és más part­nerrel. Az egyik, mint ismeretes, Ta- róczy Balázs volt, akivel Boston bán elsők lettek az amerikai hi­vatásos bajnokságon... Egyébként jól megértik egy­mást. Nyelvi nehézségeik sincse­nek. Igaz, előfordul, hogy Ba­lázs olaszul szól és Victor spa­nyolul, vagy éppen angolul vá­laszol — de ez sem gond. Ala­kításaikkal a pályán pedig ki­tűnően szórakoztatják a nézőket. Volt olyan labdamenet is, ami­kor háromszor váltottak — fu­tottak keresztbe a háló előtt —, de a másik hátul mégis elérte a ^labdáit. A magyar fiú finom előkészítése után a paraguayi kí- (Folytatás a 2. oldalon) „Ugye. most jobban játszot­tunk? Remélem, elégedett ve­lünk ...” — kérdezte a mérkő­zés után a Taróczynál is maga­sabb, lényegesen erősebb testi fi Újabb csúcs javítási kísérletek • Váratlan kiesések • Nem jeles­kedtek a külföldiek (Tudósításunk a 2. otdulon) i NépsporL AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTHIVATAL LAPJA ANDRIANOV A FÉRFI ÖSSZETETT GYŐZTESE mégpedig úgy, hogy országon­ként csak három-három tornász kapott helyet a 36 küzdő kö­zött. És itt szeretném módosí­tani a korábbi tudósításaimban leírt egyik értesülésemet, mi­szerint a legjobb 36 közé beke­rült versenyzők „tiszta lappal”, kezdik a végküzdelmet. Az igaz­ság az, hogy valamennyien ma­gukkal hozták az előírt és a szabadon választott gyakorlat átlagát. Három tornászunk v^ot* amelyet a rendezők 18 órában j elöltek / meg. Azt mondhatom, hogy viszonylagos nyugalommal nézhettünk e versenynap elé, mert sem Magyar Zoltánnak sem Donáth Ferencnek, sem pe­dig Kovács Péternek nincs esé­• Ára: 1 forint • Súlyemelő 0B — Pannónia Kapa Stark András csúcsot javított

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék