Népsport, 1978. november (34. évfolyam, 264-289. szám)

1978-11-18 / 279. szám

8 NÉPSPORT XXXIV. 279. ♦ 1978. november 18. Pillantás a világsajtóba A futás — gyógyszer tffostíí ZÜRICH A futás szerte a világom divat lett. No, nem a versenyszerű, hanem sokkal inkább az egyen­letes, a lassú iramú futásról van szó. Éppen ezért már elnevezé­se is nyelvterületenként külön­bözik a versenyszerű futás meg­jelölésétől. (így Magyarországon sem futásról, hanem kocogásról beszélünk, a Szerit.) Német nyelvterületen az ilyen jellegű futásnak a neve nem Laufen, hanem Trab és angol nyelvterü­letem nem rum, hanem jogging. Az Egyesült Államokban ez az úgynevezett jogging már olyan akár valami jóérte- lemben vett ajzószer. Aki mondjuk három hónapom keresztül behasadt körmök, vér­ző lábhólyagok, megkeményedett Iábizmok és áitizzadit ingek vagy atlétamezek árán megváltotta be­lépőjegyét a kocogómozgalomba, azt a jövőben még kötéllel Sem lőhetnie visszarámgatni onnan. A jogging az Egyesült Államokban a civilizációs ártalmak ellen­szere, a test magára ébre­dése, a kínzó betegség-félel­mektől való megszabadulás módja, a testi és lelki szen­vedések gyógyszere, az elhi­bázott életvitel' kiigazítása, a test és a szellem megtisztí­tásának útja. Nem véletlen, hogy: Eric Se­ga! a „Szerelmi történet”, a je­lenlegi legsikeresebb amerikai könyv szerzője, maratoni futó, hogy már 3000 amerikai orvos hirdeti egyesületbe tömörülve a jogging-gyógymód üdvös voltát ás a vérkeringés legjobb szabá­lyozójaként ajánlják betegeiknek a hosszútávfutást A 210 millió ameríkaiből ma már — háromévestől az aggo­kig bezárólag 25 millióan vallják magukat a jogging lelkes híveinek. Sőt a jogging, tehát az ameri­kai futómozgalom egyben új Iparág fellendítőjévé is vált. Minden nyolcadik amerikai fu­tócipőt vásárol és a könyvek serege világosítja fel a mozga- om híveit, hogyan eddzenek, öl- özködjanek és táplálkozzanak, iá futni akarnak. Arról nem is leszedve, hogy az amerikai moz- ;alom két erőharcosa Frank viorter, az 1972-es müncheni öimpia maratoni bajnoka és Bili todgens, az Egyesült Államok elenlegi legjobb hosszútávfutó- «. Az amerikai futömozgalom egyetlen ellensége a négylá­búak között található. Őrségváltás RUBÉPMW PRAGA Két ezüst- és három bronz- rem a csehszlovák atléták idei 1 mérlege. Számszerint tehát lyi érmet nyertek, mint 1974- >n Rómában (három ezüst és át bronz), ám mitagadás, többet vártunk, különösen a versenyzők rendelkezésére állt lehetőségek alapján. V prágai szereplés egyben azt is bizonyítja, hogy a Montreal­ban rendezett olimpián tapasz­talt visszaesést sikerült megál­lítani, néhány versenyszámban azonban most már évek óta csak az átlagra vagyunk képesek. A szövetség elnöksége új uta­kat keres. Áz edzők egy része is lelkiismeretes munkával fá­radozik a hibák kijavításán. Ál­talában komoly erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy jövőre, de elsősorban 1980- ban az olimpián jobb eredmé­nyeket érjenek el a csehszlovák atléták, mint Montrealban. Az Európai Atlétikai Szö­vetség legutóbbi tanácskozá­sa során elhangzott, hogy az idei EB rendezése, lebonyolí­tása minden szempontból ki­fogástalan volt. Erre büszkék lehetünk. Azt Je­lenti, hogy rendezni, szervezni már tudunk, atlétáink azonban csak átlag színvonalon mozog­nak. A szövetség még 197S-ban szerény célokat tűzött ki, ezt a versenyzők telj esi tették, bár más atlétáktól vártak érmes helyezé­seket. Prágában egyébként, érthető­en, az EB-k történetében legné­pesebb csapattal szerepelt a csehszlovák atlétika. Döntős he­lyezéseink száma azonban vára­kozás alatti volt. Több verseny­ző formaidőzítése nem sikerült, a sportolók tekintélyes része el­maradt egyéni csúcsától. Ez a tormaidőzítés hibái mellett arra Is utal, hogy olyan sportolókat kell ke­resni, akik nem ijednek meg híres ellenfelektől, nagy ver­senyeken, nehéz körülmé­nyek között is legjobb telje­sítményekre képesek. Sportágunkban őrségváltás zaj­lik, s bár tiszteljük az időseb­beket, akik eredményeikkel sok örömét szereztek az atlétika hí­vőinek, mégis lehetőséget kell adnunk azoknak a fiataloknak, akik szorgalmuk és tehetségük révén folytatói lehetnek a szép hagyományoknak. Bízunk ab­ban, hogy a megkezdett út, az élvonalhoz való csatlakozás fo­lyamatos lesz, s újabb sikere­ket hoz. 400 m 75mp alatt A kutyák ugyanis féltékenyein őrzik a parkokban ősi jogon megszerzett területeiket minden­féle emberi behatolási kísérle­tekkel szemben. A biztosítási statisztika adatai szerint a fu­tóit sokkal kevesebb sérülést és közlekedési balesetet szen­vednek, mint amennyi kutyaha­rapást keli edvdseilniök. A mozgalmat tulajdonképpen egy könyv indította el hóditó útjára. Pontosan tíz éve, 1968- ban jelent meg dr. Kenneth Cooper sportorvos könyve. Eb­ben az amerikai űrhajósok fizi­kai felkészítési tervét ismertet­te. Az Aerobics címmel megje­lent könyv az állóképesség, az egészség, az általános jó közérzet, és a teljesítőképesség fenntar­tására, illetve fokozására al­kalmas sportágakat és az elérhető teljesítményeket so­rolta fel. Akkor még nem sokan hitték, hogy elegendő, ha valaki rend­szeresen fut, úszik, vagy kerék­pározik és máris nagy lépést tesz előre vérkeringésének ja­vítása, elhízásának megakadá­lyozása, kínzó fejfájásainak meg­szüntetése és általában a civili­zációs ártalmak csökkentese ér­dekében. Miután azonban az úszás az egyre növekvő kömyezetszemy- nyezés következtében jóformán az uszodákra korlátozódott, a kerékpározás pedig a forgalom hihetetlen méretű növekedése következtében egyre inkább ve­szélyessé vált, maradt a futás, mint a civi­lizációs betegségek gyógy­szere. Ekkor ismerték fel sokan az Egyesült Államokban, hogy a futás az egyedül alkalmas sport a tömegek számára, mert nem kell hozzá semmi más, csak egy pár tornacipő, és szabad levegő. Ezért jelentkezett a New York városán keresztül vezető mara­toni versenyre 17 000 férfi és nő. (Végül is a rendezők szer­vezési okokból „csak” 11 000 fu­tónak engedték meg az indu­lást.) Ezért futnak ma is száz­ezrek és milliók naponként ki­sebb és nagyobb városokban, er­dőkben, és mezőkön, egyedül és csoportokba verődve. Európában ezért vettek részt ötvenezren a Milánón keresztülvezető 20 km- es futáson és több mint kétez­ren a svájci 16 km-es, . majd 2500-an a Biel-tó körüli mara­toni versenyen. Svájcban is ma már több százezerre becsülik a rend­szeresen futó férfiak és nők számát. Ezek nem sportegyesületekbe tömörülve, hanem kizárólag a maguk egészségéért és szórako­zásáért futnak rendszeresen. WORLD SOCCER LONDON Érdekes módon másként vé­lekednek a Mundial játékveze­tésének színvonaláról a szem­tanúk és a mérkőzéseket a képernyőn figyelemmel kísé­rők. Abban azonban csaknem teljes az egyetértés, hogy Gonella siralmasan vezette a döntőt. Ezzel kapcsolatban azért az is ténykérdés, högy szinte lehe­tetlen hibátlanul levezetni egy mérkőzést. Még akkor is ez a helyzet, ha a játékvezető utá­na úgy gondolja, egyszer sem hibázott. A bíráskodásról alko­tott általános kép mindezzel együtt kedvező is lehet. Előfordulhat, hogy a szak­írók rámutatnak a hibák­ra, ez azonban nem von le semmit a valóban jó telje­sítmény, tárgyilagos műkö­dés értékéből. Az Angliában működő játék­vezetők fizikai felkészültségé­nek, teherbíró képességének el­lenőrzésére a közelmúltban há­romféle állóképességi vizsgá­latot dolgoztak ki. Mégpedig: 400 métert kell teljesíteni 75 másodperc alatt, 8 mp áll ren­delkezésére 50 méter megtéte­lére és végül 10 méteres távon kell ide-oda futni 11.5 másod­perc alatt. Remélhető, hogy az e szintek teljesítése érdeké­ben végzett felkészülés során a működéshez szükséges álló- képességre tesznek szert, s nem érheti őket vád sem a labda­rúgók, sem a liga vezetői ré- széről. • A FIFA más felmérést al­kalmaz a játékvezetők kö­rében. Egy bizonyos távolságot 12 perc alatt kell lefutni. A 25—39 éve­seknek legalább 2300, míg az e fölötti korosztálynak minimáli­san 2000 métert kell maguk mögött hagyniok. Ez az ismert úgynevezett Cooper-teszt, amelynek szintjeit a FIFA játékvezető és az or­vosi bizottsága szoros együtt­működésben dolgozta ki. A tel­jesített méterek alapján törté­nik azután az egyes játékveze­tők értékelése. Három csoportba sorolják a bírókat: jó fizikai állapot­ban levők, gyenge és na­gyon gyenge állóképességgel rendelkezők. Clive Thomas ismert szak­ember a közelmúltban megje­lent könyvében a játékvezetők helyes felkészülési módszereit elemzi. Az idény előtti munkát részletezi egészen addig, hogy miként kell az egyes mérkőzé­sek 'előtt bemelegíteni, mi a he­lyes étrend. Ezen felül azzal is foglalkozik, hogyan kell ki­alakítani jó kapcsolatot a já­tékosokkal, partjelzőkkel. A játékvezetéssel kapcsolatos legjobb mű azonban Stanley Lover tollából jelent meg. A szövetség és a FIFA rendsze­res előadója az eddigiek során ritkán érintett kérdésekkel fog­lalkozik. Mint például: hogyan kell helyezkedni, hogyan kell úrrá lenni a kényes helyzete­ken, mikor kell büntetni a já­tékost? Azaz, sok hasznos gya­korlati tanácsot ad a játékve­zetők számára. A KÜLFÖLD SPORTJA A FIFA kockázatos útra lépett „A FIFA, elsősorban Have­Jange elnök, kockázatos útra lé­pett, amely esetleg zsákutcába vezethet” — állapítja meg a Narodcn Szport, az olimpiai lab­darúgótorna sorsolását bírálva. A Szófiában megjelenő sportláp, az MTI jelentése szerint, „A FIFA diszkriminációs lépései” címmel között kommentárjában leszögezi, hogy a nemzetközi szövetség kétségkívül bizonyos országok érdekeinek szolgálatá­ban hozza meg döntéseit. Dön­tésük nem felel meg a világ labdarúgása érdekeinek és az olimpiai mozgalom céljainak. Tények bizonyítják a FIFA-ha- tározatok részrehajló voltát. A Naroden Szport Cvetan Ilcsev- nek, a bolgár olimpiai váloga­tott edzőjének véleményét is közli, aki így nyilatkozott: „Ez nem sorsolás volt, hanem öt erős csapat szándékos egymás mellé állítása...” A Nyegyelja A Karpov—KorcsnoJ sakkvilág­bajnoki döntő idején a szovjet saj­tó nagyon* mértéktartóan írt arról a hecckampányról, amelyet Korcs- noj és a köréje csoportosult kü­lönféle elemek folytattak Karpov és általában a Szovjetunió ellen. Megelégedtek azzal, hogy a ver­senybíróság döntéseit közöljék minden különösebb kommentár nélkül. A Nyegyelja hetilap leg­újabb száma leleplezi Karpov leg­hangosabb szidalmazóit. „Korcsnoj egy pillanatnyi kétséget sem ha­gyott az iránt, hogy politikai küz­delemnek tekinti a világbajnoki döntőt és azzal hivalkodott, hogy szétveri a kisfiút, mármint Kar- povot” — idézi az MTI jelen­tése a Nyegyelja cikkét. A hetilap a továbbiakban arról számol be, hogy Korc'snoj újdon­sült élettársa, Petronella Leeverijk a csoport hangadója, — akit meg­alapozatlan vádaskodásaiért attól is eltiltottak, hogy a nagymes­tert képviselj e —, araiak idején náci német leány szervezet tagja volt. Lipcsében élt és nagyérté­kű műkincseket adott el jogta­lanul amerikai katonáknak, majd amint ezt írásbeli vallomásában beismerte, kémtevékenységet foly­tatott a Szovjetunió ellen. Korcs­noj két testőre, Stephen Michael Dwire és Victoria Sheppard pedig közönséges bűnöző. Egy indiai diplomata ellen elkövetett merénylet miatt tizenhét évi bör­tönre ítélték őket, s csak a fel- lebbviteli tárgyalásig voltak — óvadék ellenében — szabadlábon, miközben Korcsnoj mellett a testőri teendőket is ellátták — ideiglenesen. „Nem szándékoztunk Korcsnoj emberi tulajdonságairól írni, csu­pán barátait mutattuk be” — ír­ta a Nyegyelja, de a szólás-mon­dást világszerte ismerik, miszerint: „Madarat tolláról, embert barát­járól .. 0T Álomhatár BERLIN A 800 m-es női gyorsúszás 8:24.62 perces világcsúcsát Tra- cey Wickham tartja. Az ausztrál úszónő a Nyugat-Berlinben ren­dezett világbajnokságon is dia­dalmaskodott ezen a távon (8:24.94-es idővel). Győzelme után a várható fejlődésről is kérdezték. „A moszkvai olimpiáig 8:15 körül lesz a világcsúcs, de a 8 perc elérése sem látszik ma már távoli célnak” — válaszolta a 16 éves úszó­lányka. A 800 m-es női gyorsúszás­ban sok érdekes és nevezetes személyiség kísérletezett már világcsúcs javítással. Az el­ső világcsúcsot még 1931-ben jegyezték fel, amikor a francia Yvonne Godard 12:18.8-at úszott. Két évvel később az amerikai Laura Knight már 12 perc alá szorította a legjobb eredményt (11-44.3). Nyolc évnek kellett eltelnie, hogy a világcsúcs a 11 perces határ alá kerüljön. A dán Ragnhild Hveger 1941-ben 10:52.5-re javította a táv legjobb eredményét. Ez a kiváló úszónő egyéb­ként 47 alkalommal javított világcsúcsot és akadt olyan időszak, amikor egyszerre több világcsúcsot is tartott. A 10 perces határ áttörése még hosszabb ideig tartott, hiszen ti­zenkilenc évnek kellett eltelnie, amíg a svéd Jane Cederquist 1960. augusztus 17-én Uppsalá- ban 9:55.6-ot úszva új világcsú­csot állított fel. A következő egyperces javulás tizenegy év múlva került a statisztikába. Az amerikai Ann Simmons 1971. szeptember 11-én Minszkben 8:59.4 perccel állított fel új vi­lágcsúcsot. Az akkori világcsúcs már so­kat vesztett értékéből. Tábláza­tunk azt mutatja, hogy éven­ként hány úszónőnek sikerült 9 percen belül teljesítenie a 800 m-es távot: 1971 2 1975 16 1972 6 1976 33 1973 4 1977 31 1974 12 1978 40 Tehát nemzetközi szempont­ból a 9 percen belüli 800 m-es eredmény ma már önmagában nem sokat számít. Mégis a 8 perces határ el­érése egy kicsit még távoli­nak tűnik. Ez ugyanis azt jelentené, hogy az egyes 100 métereket 1 perc alatt kell megtenni! Es ettől a világ legjobbjai ma még kicsit távol vannak. A lé­nyegesen rövidebb 200 m-es tá­von is eddig csak 3 úszónőnek sikerült a 200 m-t 2 percen be­lül úsznia, tehát a 100 m-t két­szer 1 percnél gyorsabban meg­tennie. Eberhard Mothes, a Karl-Marx- Stadt edzője, az olimpiai baj­noknő Petra Thümer mestere is ezen a véleményen van: „Egyelőre még várnunk kell ar­ra, hogy a 800 m-es női gyors­úszás világcsúcsa 8 perc alá kerüljön. De ha ma vagy hol­nap nem is, holnapután esetleg már ez is megtörténhetik”. Valószínűleg előbb egy má­sik álomhatár omlik le. Mégpedig a 400 m-es női gyors­úszás világcsúcsa. Ezen a távon most a világcsúcs 4:06.28 perc. Tehát még itt is van lefaragni valójuk a világ legjobb gyors­úszónőinek, hogy a világcsúcs 4 perc alá kerüljön. KÉZILABDA. Válogatottak mér­kőzése. Férfiak. Bukarest. NSZK —Románia 14-12 (7-7). KOSÁRLABDA. BEK-mérkőzé­sek. Férfiak. B-csoport: Amloaíe Steinsel (luxemburgi)—Varese (olasz) 68-108, C-csoport: Érésű Air (belga)—Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 83-80, D-csoport: Gdansk (lengyel)—Olimpiakosz (görög) 91-85, Le Maris (francia) —Al- Jalla (szíriai) 107-54, E-csoport: Zbrojovka Bmo (csehszlovák) — Boszna Szarajevó (jugoszl.) 90-89. Partizán Tirana (albán)—Umas- slol (ciprusi) 151-58, F-csoport: Crystal Palace (angol)—Södertale (svéd) 70-80. Kína női válogatottja az Egye­sült Államokban túrázik, s 75-63* 1 2 3 4 5- re nyert a Georgetown egyetem csapata ellen. Nemzetközi mérkőzés. Férfiak. State College. Lengyel válogatott —Fenn State 63-64. SAKK. „Clarin” nemzetközi verseny. Férfiak. Buenos Aires. A 3. játszma utáni állás: Vágá­nyán (szovjet) 1.5 (1), Najdorf (argentin), Keene (angol) és Dzhindzihasvül (izraeli) 1.5—1.5. A Szovjetunió női bajnoksága, 1—2. holtversenyben Szemjonova és Levityina 12.5—12.5, 3. Voro- nova 11 pont. tTSZAS. Nemzetközi verseny. Verona (25 m-es uszoda). Fér­fiak. 50 m gyors: Guarducci (cg) 24.11 mp, 200 m gyors: Bruner (amerikai) 1:53.87. 200 m pil­langó: Jagenburg (am) 2:04.05 mp, 100 m hiát: Jackson (am) 58.27 mp, 200 m vegyes: Ar- mellini (ol) 2:12.87 p. Nők. 100 m gyors: Galimberti (ol) 58.50 mp. + LABD ARÜG Ó-BAJNOKSÁGOK Franciaország. A Strasbourg a 19. fordulóban elvesztette veret­lenségét a Paris $t. Germaln ott­honában. A hazai együttesek si­kerét hozta egyébként a játéknap, mert a megszerezhető 20 pont­ból 19-et otthon tartottak, csak a Marseille nem tudott győzni a Lilié ellen. A legfölényesebb győzelmét a Nancy aratta. A baj­noki cím védője, a Monaco biz­tosan nyert, s egy pontra meg­közelítette a listavezetőt. A Lyon a Nantes-tól elszenvedett veresé­ge után kénytelen volt a 4. hely­től elbúcsúzni. Hat együttes gól­képtelennek bizonyult, ennek el­lenére 28 gól esett. Monaco—Lá­vái 3-0, Bordeaux—Nice 2-0, St. Etienne—Angers 3-1, Sochaux— Paris FC 1-0, Metz—Bastia 3-1, Marseille—Lilié 1-1, Valenciennes —Nimes 2-0, Nancy—Reims 4-0, Paris St. Germairi—Strasbourg 2-1, Nantes—Lyon 3-0. 1. Strasb. (U) 18 10 7 1 34-13 27 2. Monaco 19 11 4 4 39-21 26 3. St. Etienne 19 10 4 5 39-23 24 4. Sochaux 18 9 5 4 32-21 23 5. Nantes 19 9 4 6 36-21 22 6. Lyon 19 8 5 6 32-25 21 Belgium. A forduló meglepeté­se az Anderlecht súlyos veresé­ge az FC Bruges bajnok tizen­egyétől. A táblázat élére a Reve- ren együttese került a lengyel Lubairas'ki csapata, a Lokeren el­leni győzelmével. A Waterschei— Liege mérkőzés 0-0-ás állásnál a nagy köd miatt félbeszakadt, új­ra kell játszani. La Louviere— Waregem 2-0, Molerabeek— Beerschot 4-0, Beveren—Lokeren 3-0, FC Bruges — Anderlecht 3-0, Antwerpen—Beeringen 1-4, Court­rai—Lierse 2-1, Standard Liege— Charleroi 1-1, Berchem—Wimtsra- lag 1-1. 1. Beveren (k) 11 6 4 1 20- 7 18 2. Anderl. 12 7 1 4 27-17 15 3. Antwerpen 12 5 5 2 14- 8 15 4. Bruges 12 4 6 2 15-11 14 5. Watersch. (u) 11 4 6 1 9- 6 14 Dánia. A végső sorrendben mindhárom újonc — Slagelse, SKOVB Aarhus és NSstved — megtartotta a helyét a legjobbak között. 1. Vejle 30 19 6 5 64-33 44 2. Esbjerg 30 16 8 6 50-32 40 3. Aarhus 30 15 9 6 52-39 39 4. Odense 30 15 8 7 63-39 38 5. B 1903 30 13 9 8 48-32 35 6. KB Kopp. 30 15 4 11 54-39 34 7. B 93 Kopp. 30 12 9 9 45-40 33 8. Slagelse 39 10 10 10 50-53 30 9. SKOVB 30 10 8 12 47-49 28 10. Frem 30 10 8 12 30-34 28 11. Kastrup 30 9 7 14 38-40 25 12. Nyköbing 30 8 8 14 49-59 24 13. Nastved 30 9 6 15 36-47 24 14. Fredriks. 30 7 7 16 27-43 21 15. Köge 30 7 7 16 28-53 21 16. Freja 30 6 4 20 39-88 16-f Jugoszláviában nagy érdek­lődés előzi meg a hét végén kez­dődő férfi kosárlabda-baj noksagot. Tizenkét együttes küzd az első ligában, a bajnoki címet a Boszna Szarajevó csapata védi. + Testvérlapunk, a Sport Kato­wice országos méretű szavazást rendez: ki az év legnépszerűbb lengyel női sportolója. A szava­zás iránt nagy az érdeklődés, hi­szen 1978 Lengyelországban a sportoló nők esztendeje. <5 Tizenhat ázsiai, afrikai és latin-amerikai ország negyven lab­darúgó és ökölvívó szakembere Szerzett edzői diplomát Lipcsében, ebben az évben, a híres testneve­lési főiskolán. Korábban már öt­ven ország ezer edzője szerzett különleges diplomát a város ne­ves oktatási intézményében. • A jugoszláv labdarúgó-válo­gatott — ismert kudarcai után — a görögök ellen szerdán aratott 4-1-es győzelemmel sikeresen fe­jezte be idei szereplését. A ju­goszláv sajtó terjedelmes cikkek­ben tekint vissza a találkozóra. Egyöntetű a megállapítás: két éve első alkalommal nyújtott újra jó teljesítményt a válogatott. A vé­lemények szerint a korábbi ku­darcok sem magyarázhatók a gyen­gébb játékosállománnyal. A leg­fontosabb feladat, az új, állandó szövetségi kapitány kijelölése, aki­től azonban legalább annyi bá­torságot, kezdeményezést várnak, mint amennyit Drágán Jerkovics, az ideiglenes szakvezető mutatott. 9 Az Egyesült Államok tenisz­csapata december 8. és 10. között fogadja Anglia együttesét a Da­vis Kupa idei döntőjén. A két csapat tervezett összeállítása: McEnroe és Gottfried az egyes­ben, Smith és Lutz a párosban, illetve Mottram és J. Lloyd, vala­mint a D. Lloyd, Cox páros. Az amerikai együttesből tehát a legjobbak közé tartozók közül Connors és Gerulaitis hiányzik, egyikük sem vállalta a játékot. ® Los Angelesben megalakult az 1984-es nyári olimpia szervező bizottsága. A bizottság összetéte­lét harminc napon belül hozzák nyilvánosságra. Az Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes: dr. Ardai Aladár. R.R a —iSzerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. 1981. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay utca 16. 1374. Telefon; 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitő posta­iéit^ 5^ HJBBJI y hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj; egy hónapra 24 forint, negyedévre 72 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. Szikra Lapnyomda, eHMMunma Budapest Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. • Index: 25 004. ISSN 0133—1809, 4 l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék