Népsport, 1979. február (35. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-04 / 29. szám

8 NÉPSPORT XXXV. 29. ♦ 1979. február 4. REVÜ - REVÜ ■■■■ REVÜ ■■■■ REVÜ ■■■■ EMBEREK, esetek... Andreas Wcnzel, az alpesi Világ Kupa összesített pánt- versenyében harmadik helyen állt liechtensteini síző, Garmischban súlyosan bu­kott, agyrázkódást szenvedett és kényszerpihenőt kell tar­tania. Martina Swoboda, a mind­össze tizenhárom esztendős tehetséges úszólány megja­vította a legrégibb, 1968-ban felállított osztrák csúcsot. A csúcs javítás érdekessége, hogy Martina alig kétéves volt, amikor a rekordot fel­állították. Penti Kokkonen, az idei mégysáncverseny nyertese otthon som talált legyőzőre, biztosan nyerte a finn síug­róba j nokságot. Jacek Gmoeh, a lengyel labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya a hírek szerint Oslóba készül, a Skeid csapatának edzője lesz, ahol egyébként az egykori 54-szeres válogatott középpá­lyás, Zygmunt Antczak im- m^r második éve szerepe). Hermáim Gössmann, az NSZK Labdarúgó Szövetsé­gének korábbi — 1962—1975 közötti — elnöke, az össze­vont, . országos bajnokság egyik életre hívója, 75 éves korában elhunyt. Kristina Richler, az NDK világbajnokságot nyert női kézilabdacsapatának kiváló­sága változatlanul nagyszerű formában van. A TSC Berlin 46 góLjábóI egymaga huszon­hármat dobott a Carvallo Lisszabon elleni két BEK- mérkőzésen. Sharron Davies, a Nemzet- közösségi Játékok kétszeres aranyérmese, az egyik leg- reményteljesebb brit úszónő a Cardiffban rendezett rö­vidpályás (25 m-es medencé­ben) bajnokságon nyolc számban győzött, hármat új csúccsal nyert meg. Jacob Serjensen dán ne­hézsúlyú amatőr ökölvívó legutóbb kínzó fejfájása el­lenére is a szorftóba lépett. Győztes mérkőzését követően elvesztette eszméletét, s kór­házba szállítása után meg­halt. BARES! TÖRTÉNETE A téli szünet nélkül folyó olasz labdarúgó-bajnokság múlt heti jelképes félidejé­ben az edzők és csapatkapi­tányok szavazatainak össze­sítésével újra megválasztot­ták az őszi idény legjobbjait Franco Barcsi, a listavezető Milán alig tizenkilenc esz­tendős sepregetője két első helyezést is kiérdemelt. A legjobb utánpótlás korú já­tékos cím mellett egyben az őszi idény legjobbjává válasz­tották. Nem kevesebb, mint 18 edző és kapitány ítélte neki az elsőséget, míg Giordano 13, Rossi pedig csak 6 sza­vazatot kapott. A fiatal (1960. május 4-én született) labdarúgó pályafu­tása rendhagyó módon kez­dődött. Az észak-olaszországi Travagliano falu plébánosa figyelt fel a Baresi-fiúk te­hetségére. Vállalkozó ember, s nagy Inter-szurkoló lévén, útrakelt velük Milánóba, be­ajánlotta őket a híres klub vezetőinek. A próbajátékon mindketten megfeleltek, de végül csak az idősebb fivér, Giuseppe jutott be az Inter kollégiumába. A plébános er­re a Milánnál jelentkezett az elkeseredett Francóval... Mindez évekkel ezelőtt tör­tént. Franco Baresi ilyen véletlen folytán került a Mi- lanello néven közismert edzőközpontba, s jelenleg a bajnokság őszi idényében lá­tottak alapján, a legjobb olasz labdarúgó. Nyilván nem kis része van abban, hogy a Milán csapata tizenegy hosszú év után látszólag biz­tosan halad a bajnokság el­nyerése felé... S könnyen lehet, hogy a plébános azóta már a Milán csapatának szurkol. Egy centiméteres történetek Siegrnn SiegI, az ötpróba montreali aranyérmese a hé­ten Budapesten is leadta név- jegyét. A nemzetközi atlétikai verseny legeredményesebb résztvevőjeként megnyerte a női távolugrást és a 60 méte­res síkfutást. Kettős győzel­me után örömmel válaszolt kérdéseinkre.-f Egy centiméter nem nagy távolság, mégis már eddig is többször szerepet játszott az életében? — Soroljam?!... Nagyon so­kat jelentett nekem ez a fránya 10 milliméter. Nem is tudom, melyik esettel kezdjem! + Talán azzal, amelyik a leg­több bonyodalmat okozta ... — Montrealra gondol, az öt­próbára? Ritka az, hogy két ver­senyző ts azonos pontszámot ér-* jen el. Márpedig ott ez történt! Hazai vetélytársnőm, Christine Laser, hozzám hasonlóan 4745 pontot szerzett. Ha csak egyet­len centiméterrel nagyobbat ug­rok távolba, tehát 649 helyett 650 centit, akkor nincs izgalom. Így azzal nyertem az aranyér­met, hogy három számban több pontot gyűjtöttem, mint Chris- tine. Gáton, távolugrásban és a 200 méteres síkfutásban jobb eredményt értem el, s ez dön­tött: Nagy volt az örömöm, ame­lyet még az is táplált, hogy a dobogón csak mi álltunk, mind­három árbocra az NDK lobogó­ját húzták fel, hiszen a harma­dik helyet Burglinde Pollak sze­rezte meg... A- S a távolugrás egy centi­métere? — Az olimpia előtt világcsú- csot ugrottam, a mérőszalag 6.99 centimétert mutatott. Ha csak egy centivel messzebbre repülök, én lettem volna a világ első at­létanője, aki eléri a bűvösnek tartott határt. Azóta már ledőlt az „álomfal”, Vilhelmina Bar- dauskene 7 centiméterrel túlug- rotta. De folytathatom?! ...-4- Természetesen. — A római Európa-bajnoksá- gon az ötödik voltam ötpróbá­ban. de ha egy centivel jobb a tivolugró-eredményem, a har­madik helyen végzek! Az NDK 1976. évi bajnokságán is 10 mil­liméter hiányzott ahhoz, hogy ezüst- helyett aranyérmet kap­jak! Ügy látszik, hogy ezzel a számmal „házasságot” kötöttem. + Az „igazi”, reméljük, sike­resebb. — Férjem nagyszerű sportem­ber, remek kerékpáros, mintha kicseréltek volna, nagyon jól, egyetértésben élünk. Az eskü­vőnk óta versenyzek Siegl né­ven, addig leánynevemen (Sieg- run Thon — a szerk.) szerepel­tem. + Hány éves korában s mikor indult az elsp komoly verse­nyén? — Milyen finoman érdeklő­dik ... Nos, nem titok, 24 éves vagyok, s 15 voltam, amikor fel­figyeltek rám 564 centis távol- ugró-teljesltményem után. A naptár 1969-et mutatott, ötpró­bában egy évvel később mutat­koztam be 4229 ponttal. + Végül is távolugrónak vagy ötpróbázónak vallja magát? — ötpróbázó voltam, s most távolugró vagyok. ♦ Hogy-hogy? — A montreali olimpiáig az ötpróba volt a szerelmem, de a játékok előtt megsérültem, s in­jekcióval a lábamban verse­nyeztem. Pokoli fájdalmak köz­ben __Műtét lett a vége! + Az 1977-es esztendőt tehát ezért hagyta ki? — Igen. Csak ezért! Bár vol­tak, akik tudni vélték, hogy kis­babám született. Sajnos, csalá­dunk még nem gyarapodott. Majd Moszkva után... De visz- szetérve a sérülésemre, a lá­bamban nemcsak izmokat, ha­nem idegeket is kellett operálni. S ma már nem olyan, mint ré­gen volt! + Mennyire hátráltatja ez a felkészülésben? — Már nem bírnám el az öt­próbához szükséges megterhelő edzéseket. A 200 méter helyeit a 800-at nem nekem iktatták a műsorba__ Az erős terhelést na gyon megsínyli a lábam, ép­pen ezért ma már csak ugrok, s néha-néha a vágtaszámokban állok rajthoz. + Hogyan, miképpen edz? — Versenyszerűen, tehát teljes rohammal, hetente mindössze hatot ugrok. + Jól értettem, hatot?! — Igen. De rövidebb roha­mokkal nagyon-nagyon sokat, annyit, hogy nem is számolom. Kénytelen vagyok ilyen beteg­nek való kíméld edzéssel készül­ni a moszkvai olimpiára. + Hogy hasonlattal éljünk, rohamléptekkel közeledik a moszkvai olimpia ... — Nincs vesztegetni való időm! S nagyon kell vigyáznom az egészségemre, egy esetleges újabb sérülés esetén minden esélyemet elveszteném; tervsze­rűen, nagyon komolyan kell ké­szülnöm, másképp szertefoszla­nák az álmok... ♦ Álmodozni is szokott? — Nem tagadom! De csak valós alapon ... Szeretnék 7 méter fölött ugrani, megpróbá­lom megjavítani a világcsúcsot, s az olimpián aranyérmet aka­rok nyerni. Álmaim vagy in­kább céljaim nem elérhetetle­nek! Persze, sok a nagy ellen­fél, a hasonló álmokat szövöge­tő atlétanő. De ez a szép az egészben! Lantos Gábor Újra külföldiekkel Olaszországban állítólag feloldják a külföldi labda­rúgók szerződtetésének évek óta fennálló tilalmát. A ter­vek szerint 1979 őszétől sze­repelhetnének újra ^külföldi játékosok az olasz bajnok­ságban. A nagy klubok által régóta követelt intézkedést a Közös Piachoz tartozó euró­pai országok közötti szabad munkavállalással indokolják. Artemio Franchi, az olasz szövetség és az UEFA elnö­ke ugyanígy nyilatkozott: „A külföldiek szerepeltetése szá­munkra tulajdonképpen hát­rányt jelent, mert akadályoz­za saját utánpótlásunk érvé­nyesülését.” Ők mondták... Peter LÜSCHER, az alpesi Világ Kupa pontversenyé­ben első helyen álló svájci síző, Stenmark legyőzője: „Megpróbáltam semmire, sem gondolni a műlesiklás két futama között... Még a vetélytársak időeredményeire sem figyeltem oda. Minden idegszálammal csak összpon­tosítottam, magammal, saját futásommal törődtem . . . Azt hiszem, végre sikerült szertefoszlatnom a Stenmark legyőz­hetetlenségével kapcsolatos legendát is ...” Horst KLEEFELD, az NDK úszóválogatottjának vezető edzője: „Az Egyesült Államokban legutóbb elért eredményeink kétségkívül bizakodást ' táplálhatnak, de versenyzőink fordulótechnikáján továbbra is rengeteg a javítanivaló __ Az amerikaiak a forduló előtt lassítás helyett még ener- gikusabb csapásokkal, teljes erővel úsznak a falig és a forduló után robbanásszerűen lökik el magukat. Ilyen fordulóra a ml úszóink közül egyelőre csak a fiatal Cárén Metschuk képes...” Franz KLAMMER, a „trónjáról” letaszított osztrák lesikló-király. „Gyenge szereplésem mindenképpen számomra a leg­nagyobb csalódás... Sajnos, nem úgy sízek, mint koráb­ban, s ha tudnám az okát, akkor nem volnának ilyen ter­mészetű gondjaim. Szomorú ténykérdés, hogy a lejtőn úgyszólván egyetlen kanyart sem érzek...” Negyvenkét pályázd Az Egyesült Államok Üsző Szövetsége ki­jelölte az olimpiai csapat szakvezetőit. Az amerikaiak, mint ismeretes, az egyes nagy világversenyek. így elsősorban az olimpiai játékok előtt egyetlen alkalomra bízzák meg az edzőket a felkészítés összehangolásával, a csapat kialakításával, majd irányításá­val. A dél-afrikai propaganda jellegű elő­adásai miatt eltiltott Don Counsilman a je­lek szerint még mindig nem kapott ke­gyelmet, s a 42 pályázó közül George Hai- nes mesterre esett a választás. A vezető edző mellett olyan ismert szakemberek te­vékenykednek, mint Paul Bergen, Don Gambril, Mark Schubert, George Breen, Pokey Watson-Richardson és Linda Burton. Az amerikai úszók olimpiai válogató- versenyét 1980. június 17. és 22. között ren­dezik Austinban. A válogató néhány neve­zési szintje már ismeretes. így a férfiak a 100 m-es gyorsúszásban 52.18 másodperc, a 400 m-es vegyesúszásban pedig 4:35.40 perc teljesítése esetén indulhatnak. A két eredmény egyébként megegyezik az elmúlt évi világranglista huszonötödik helyezettjé­nek idejével. Azaz, az amerikai szakembe­rek az úszósport további dinamikus fejlő­désére számítanak, s már a válogatókon is a világszínvonal jelenti a mércét! A pénztáros és az edző A hollandiai Deventerben rendezett férfi gyorskorcsolyázó Európa-bajnokság tanúsá­ga szerint kontinensünk erőviszonyaiban nem történt változás. A nagy hármas to­vábbra is uralja a mezőnyt. Az olimpiai pontozást alapul véve Norvégia 33, a Szov­jetunió 33, Hollandia versenyzői pedig 13 pontot szereztek. Érmek tekintetében 5—5—2 az eloszlás. A rajthoz állt további tizenegy ország versenyzői nem tudtak bele­szólni a „nagyok” versengésébe. A három ország színeinek képviselőihez csatlakoz­nak majd az Egyesült Államok versenyzői, hogy eldöntsék az idei világbajnokság és jövőre Laké Placidben az olimpia érmei­nek sorsát. Az Európa-bajnokság után két ember volt teljes mértékben elégedett; a holland szövetség pénztárosa és Johns Tenman, a norvég válogatott edzője. Az EB telt ház előtt zajlott le. Negyvenhatezren váltottak jegyet a küzdelmekre, pedig a belépők nem voltak olcsók. A holland versenyzők vi­szont a vártnál gyengébben szerepeltek egyedül Klein tudott érmes helyezést sze­rezni. Tenman a rajt előtt nem bizakodott, versenyzői azonban kitettek magukért. A KÜLFÖLD SPORTJA BRAZÍLIÁBAN ÉS CIPRUSON A magyar olimpiai" labdarúgó­válogatott, mint ismeretes, a román csapattal vívja az első selejtező mérkőzéseket. A to­vábbjutó Lengyelország, vala­mint a csehszlovák—bolgár pár­harc győztesével mérkőzik majd a részvételi jogért. A csehszlovák együttes az el­múlt évben — B-válogatott né­ven — már tíz nemzetközi mér­kőzésen szerepelt, s egyedül az angol csapattól szenvedett ve­reséget. de. győzött Olaszország és az NSZK második garnitúrá­ja ellen. A selejtezőkre készülő játékosok F. Havranek edző ve­zetésével jelenleg Brazíliában túráznak és február 12-én .Porto Allegreben fejezik be előkészü­leti mérkőzéseiket. „Alakul a csapat, bár a támadósor játé­kán még akad javítani való, a Licka, Briza, Kloucek hárma* veszélyes, mozgékony, gólratörő, de játékának harcosabbá kell válnia” — mondotta F. Havra- nek edző. A bolgár csapat Ciprus szi­getén szerepelt. A válogatottat 1- 0-ra, a bajnokcsapatot pedig 2- 1-re győzte le. Felkészülésü­ket otthon folytatják, február 14-én a határ közelében lévő Küsztendilben Románia tizen­egyével mérkőznek. „Csapatom nagyjából kialakult. Jó a han­gulat, a játékosok felkészültek az előttünk álló feladatokra” — nyilatkozta C. Ilcsev, a csapat edzője. A bolgár olimpiai együt­tes keretét egyébként ismert, első ligás csapatok játékosai al­kotják, bár az Akademik egy labdarúgójával a második vonal is képviseltetve van. Jaírjies nagy terve Zürichi jelentésünk: A kézi­labda-bajnokság legutóbbi, va­sárnapi fordulója után hosszabb, hathetes szünet következik. A Grasshoppers tizenhárom for­duló után is megőrizte veret­lenségét, csupán három pontot vesztett, három döntetlennel. A bajnokságnál azonban sokkal fontosabb és érdekesebb a vi­lágbajnoki felkészülés. A so­kat fejlődött, az európai élcsa­patokat is egy-egy mérkőzésen legyőző válogatott a C-csoport megnyerése után most a VB B-csoportjának spanyolországi mérkőzésein folytatja a küzdel­met. Pero Janjics, a kiváló ju­goszláv mester álma: az olim­pián való szereplés lehetőségé­nek biztosítása... S a váloga­tott éppen a mezőny egyik leg­jobb, legerősebb csapata, a ma­gyar együttes ellen kezdi a küzdelmet Spanyolországban. A felkészülés utolsó szakasza a hét végén a selejtező-csoport harmadik együttese, a franciák elleni mérkőzésekkel kezdődik. A két mérkőzés színhelye La Chaux-de-Fonds és Bern, majd edzőtábor következik Herisau- ban, s a jövő hét végén Nor­végia csapatával játszanak két újabb előkészületi mérkőzést. A keret változatlan. Az egyetlen újonc Heinz Karrer a Wlnter- thur együtteséből, aki az ifjú­sági válogatottból lépett előre. A hétvégi találkozók érdekes­sége, hogy a bajnoki góllövő­listát is vezető Ernst Züllig (13 mérkőzésen 101 gólt dobott) el­érheti ötszázadik válogatott gól­ját. Eddigi 117 országok közötti mérkőzése során ugyanis 493 góllal terhelte meg az ellen­felek hálóját. K. A. ★ Az első mérkőzést már leját­szották: Svájc—Franciaország 20-19 (13-9). MEfftiláa I Szovjet iktatok Jugoszláviában A Szovjetunió 21 éven aluli lab­darúgó-válogatottja EB-mérkőzé- sekre készül. Valentyin Nyikolajev edző irányításával Jugoszláviában szerepeinek a 'fiatalok. Február 14-én a Hajdúk az ellenfél, utána Mosztárban nemzetközi tornán vesznek részt, majd a Dinamó Zagreb együttesével mérkőznek. A keret a következő játékosokból áll: Novikov (CSZKA), Küznyecov (Zenit) — kapusok; Kaplun. Bol- tacsa (mindkettő Dinamó Kijev), Golovnya (Minszk), Szuszlopalov (Lvov), Adzsen (CSZKA), Hacsa- turjan (Jereván) — védők; Hapsz- lisz (Kijev). Luszakov (Szpartak Moszkva), Kuhlevszkij (CSZKA), Bal, Dumanszkij (mindkettő Lvov) — középpályások; Pono- marjov (Baku), Tárán (Kijev), Gu- rinovics (Minszk). Melikjan (Je­reván) — csatárok. Lüffite volt a leggyorsabb A Forma—1-es versenyautók idei második világbajnoki futa­mát Brazíliában, az interlagosi pá­lyán rendezik. A hivatalos edzésen ismét a két francia Ligier-versenyző Laffite és Depailler volt a legjobb, és így ők rajtolhatnak a legkedvezőbb helyzetből. A további • sorrend Vil- lenéuve, Scheckter, Jabouille és Pironi volt. , KÉZILABDA. BEK, férfiak, Rostock: Empor Rostock (NDK- be-Li)—CSZKA Moszkva (szovjet) 17-tl4 (7-7). Az első mérkőzésen a szovjet bajnok csak 22-20-ra nyert, így az Empor jutóit az elődöntőbe. ÖKÖLVÍVÁS. Nemzetek közötti mérkőzés. Böblingien. Német SZK — Wales 18:4. A Kölnben rende­zett EB-re készülő nyugatnémet versenyzők biztatóan öklöztek, a váltósúlyú Müller és a közép­súlyú Jaisstmarm egyaránt kiütés­sel győzött. A vendégek két győ­zelmét Smart (légsúly) és Ben- nett (pehelysúly) aratta. ÜSZÁS. Nemzetközi verseny, Amersfoort. .Nők. 800 m gyors: 1. Diblasio (amerikai) 8:55.36, 2. Okliaan (NDK-beli) 9:00.92. 3. Glasgow (am) 9:06.28. 200 m vegyes: 1. Davies (angol) 2:17.55, 2. Garapick (kanadai) 2:19.27. 3. Tweedy (am) 2:21.92. Férfiak. 1500 m gyors: 1. Nagni (olasz) 16:06.39, 2. Petrics (jugoszláv) 16:10.87, 3. Baumann (kanadai) 16:11.37. 200 m vegyes: 1. Spann (am) 2:10.00, 2. Green­wood (am) 2:10.96, 3. Simons (am) 2:11.17. TENISZ. Nemzetközi verseny,, Richmond. Férfi egyes n.-döníő: Borg (svéd)—DuPre (am) 6:1, 6:2„ Vilas (arg) — Wilkinson (am) 6:2, 6:2, McEnroe (am) —Nastase (Főm) 6:3, 3:6, 6:3, Ashe (am) — Gottíried (am)— 2:6, 6:3, 6:3. ♦ # Don Revíe, az angol labda­rúgó-válogatott volt szövetségi ka­pitánya fellebbezett eltiltása el­len. Mint ismeretes, Revíe 1977 nyarán .kész helyzet elé állította, az Angol Labdarúgó Szövetséget: érvényben lévő szerződése elle­nére a Közel-Keletre távozott, az Arab Emirátusok Szövetségében vállalt edzői megbízatást. Ezért tíz évre elültették a hazai működés­től. Revie a fegyelmi bizottság múlt év végén hozott határozatát most fellebbezte meg. €!) Brian Clough és Peter Tay- lor, az angol utánpótlás-váloga­tott két megbízott szakvezetője, lemondott. Clough azzal indokolta lemondását, hogy a bajnokságot nyert Nottmgham Forest csapa­tának szakmai vezetésére kell ossz pontosítania, s nem marad ideje arra. hogy a fiatalok fel­készítésével is foglalkozzék. # „Az olimpiai játékok főpró­bájának tekintett s párták iádra va­lamennyi beruházás elkészül Tal- linnban. Felépül a kikötő, a vi­torlásklub, a csónakszín és az olimpiai falu” — nyilatkozta E. Paalmann, az észt állami építő­ipari vállalat igazgatója, és el- modotta, hogy a következő idő­szakban meggyorsítják az olimpia vitorlásversenyeivel kapcsolato* további, építkezéseket is. Jacobs 228 cm Los Angelesben a nemzetközi fedettpályás versenyen a férfi magasugrásban Franklin Jacobs 228 cm-t ugrott, és utána — si­kertelen — kísérletet tett a szov­jet Jascsenko világcsúcsának (235) megdöntésére. A 2 mérföldes via­dalon az ismeretlen Lawson le­győzte a kenyai világcsúcstartó Ronót. Férfiak. 60 yard: McTear (am) 6.22. 500 y: Frazier (am) 57.6. 1000 y: Belger (am) 2:10.2. 1 mérföld: Walker (új-zélandi) 4:01.4. 2 mérföld: Lawson (am) 8-:42.6, Rono (kenyai) 8:42.6. 60 y gát: Cooper (am) 7.04. Magas: Jacobs (am) 228. Távol: Ehizne- len (nigériai) 780. Rúd: Tully (am) 533. Hármas: Haynes (am) 16.42. Nők. 60 y: Fleetwood (am) 6.95. 500 y: Gartner (am) 1:06.6. 1 mérföld: Larrieu (am) 4:34.5. 60 y gát: Latland (am) 7.75. Nemzetközi fedettpályás verseny, Toronto. Férfiak. 500 yard: Price (amerikai) 58.67. 1000 y: Lema- shon (am) 2:09.6. 50 y gát: Ne- hemiah (am) 6.04, a világ leg­jobb eredménye. Nők. 600 m: Griffith (guyanai) 1:32.3. 1500 m: Merrill (am) 4:15.8. Népsport Ar Országos Testnevelési és Sporthivatal lapja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszeikesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettes: dr. Ardai Aladár. Szeikesztöség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. 1981. Telefon: 130-460. Telex: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay utca 16, 1374. Telefon: 116-660. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hirlapkézbesitö posta- hivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 40 forint, negyedévre 120 forint. Megjelenik naponta, kedd kivételével. - Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. # Index: 25 004. ISSN 0133—1809.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék