Népsport, 1979. február (35. évfolyam, 26-49. szám)

1979-02-04 / 29. szám

I XXXV. 29. ♦ 1979. február 4. A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • Nemzetközi konferencia az utánpótlás-nevelésről Utánpótlás-nevelésünk egységes rendszerét 1963-ban dolgozta ki az MTS Országos Tanácsa. A határozat az egyesületeken belül olyan szervezeti keret és versenyzési lehetőség létrehozását írta elő, amelyben biztosított a ver­senysportra alkalmas fiatalok felmérése, kiválasztása és felkészítése. A rendszer további megszilárdítását segítette a 10 1970. sz. határozat is, amely utánpótlás-nevelési köz­pontok kialakítását jelölte meg a legfontosabb feladatnak.. A Rába ETO rendezésében február 27. és március 1. kö­zött Győrött megtartandó konferencián az elmúlt időszak tapasztalatainak megtárgyalása és az újabb irányelvek meg­határozása szerepel a programban. Az utánpótlás-nevelés házai képviselői mellett szovjet, NDK-beli, lengyel és bol­gár szakemberek is részt vesznek a tanácskozáson. Az elő­adások során a kiváló eredményeket felmutató Zala me­gyei, pécsi, agárdi és győri sportiskolák, testnevelés tago­zatos általános és középiskolák, valamint sportkollégiumok vezetői is beszámolnak tapasztalataikról. f A Magyar Labdarúgó Szövet­ség engedélyével — az 1975-ös KEK-ellenfél — a Sturtn Graz lesz vasáfnap délután 14 órakor a Haladás VSE vendége Szom­bathelyen. Nevenincs Kupa Széles körű tárgyalásokat folytatnak az MRSZ vezetői, s rövidesen eldől, milyen né­ven rendezik meg május 3. és 7. között a nemzetközi férfi röplabdatornát, amelyet 1971 óta TUNGSRAM Kupa­ként ismer a közvélemény. Az Egyesült Izzólámpagyár és Villamossági UT és a Bp. Vasas Izzó ugyanis január végén hivatalosan, levélben jelentette be, hogy visszalép a torna támogatásától, kéri a verseny idei szünetelteté­sét, mert, mint írják: „A rendezvénysorozat az alapí­táskor kitűzött célokat sem sport szín vonalában, sem pe­dig a márka nevének öregbí­tésében nem érte el.. A májusi viadalra a ma­gyar válogatott mellett a vi­lágbajnoki bronzérmes Kuba, továbbá Románia, Jugoszlá­via, az októberi EB-t rende­ző Franciaország, valamint Leningrád válogatottja neve­zett. Ennyi a színvonalról. A „márkaöregbítő” hatás nem a mi asztalunk... Ötfordul ős, iskolák közötti grundbirkózó pontversenyt ren­dez a debreceni birkózószövet­ség. A bajnokságban olyan ta­nulók vehetnek részt, akik nincsenek egyesülethez igazolva. Az első fordulón húsz intézet 113 tanulója vetélkedett. ★ Nagykörösön is bemutatkozik c grundbvrkózás. A helyi Kini­zsi február 7-én a város általá­nos iskolásai részére, 14-én pe­dig a helyi középiskolásoknak rendez versenyt.-k A spörttárgyú kiadványokat is összegezi a Magyar irodalmi antológiák és gyűjtemények cí­mű munka, amelyet Madár La­jos — aki egyébként a Nép­sport tudósítója is —- szerkesz­tésében jelentetett meg a Pető- |i Irodalmi Múzeum. Benedek János tizenkétszeres magyar bajnok, szakításban vi­lágbajnok, korábbi fair play- díjas súlyemelő, aki a verseny­zéstől tavaly visszavonult, s már júliustól segített a válo­gatott keret tagjainak felkészí­tésében. a moszkvai olimpiáig folytatja ezt a munkát. Az MSSZ kérésére ugyanis az idén huszonöt esztendős Oroszlányi Bányász hozzájárult, hogy az immár edzősködő, egykori klasszis segítse a jelen legjobb súlyemelőinek felkészítését. ★ A Rába ETO úgy határozott, hogy a tavaszi idény valameny- nvi Győrött lejátszásra kerülő NB I-es bajnoki labdarúgó- mérkőzését egységesen 17 órai kezdettel rendezi meg. Kivétel csupán a március 17-re kisor­solt Rába ETO—Vasus találkozó, melynek kezdési időpontja: 16 óra lesz­★ Elmarad a február 17-re és lS-ra tervezett két spanyol— magyar férfi kézilabda-mérkő­zés. A magyar válogatott így esnie közvetlenül a B-csopórtos VB-raitja előtt érkezik meg a mérkőzéssororat színhelyére, Spamyglországba, •k Az ökölvívó „palánták” leg­utóbbi technikai minlmum- vizsgáián 37-en , tettek sikeres vizsgát. Közülük húsz (!) az FTC „színeiben” vizsgázott.-k A Videoton labda mi góc sava,fá­ból Máier és Csongrádi műtéten esett át, Karsni most lábadozik, egyelőre futóedzéseket végez. Hetvenöt éves a Rába ETO A Rába ETO ebben az évben ünnepli fennállásának 75. évfor­dulóját. A jubileum győri ese­ményei. Február 9—11.: férfi kézilabdatorna. Február 27—már­cius 1.: utánpótlás-nevelési kon­ferencia.. Április 29-: nemzetkö­zi ifjúsági úszóverseny. Április 29—május 1.: nemzetközi tenisz- verseny. Június 2—3.: nemzet­közi kajak-kenu verseny. (Ta­ta). Június 30.: nemzetközi if­júsági' atlétikai verseny. Július 15—16.: tornaverseny. Augusztus 18—20.: nemzetközi labdarúgó­torna. Március 23-án tartják meg az egyesület jubileumi köz­gyűlését. Az .eseménysorozat al­kalmával emlékkönyvet adnak ki tízezer példányban. Tájfutó 4x1 Eddig hét különböző mutató: bajnoki, ranglista, minősítő és nemzetközi versenyeken való szereplésért. térkénrajzolásért, versenyrendezésért és szövetsé­gi munkáért járó pontok alán­ján készítették el a tájfutószak- o.sztályok éves rangsorát. A Csongrád megyei szövetség ja­vaslatára — mivel csak minimá­lisan befolyásolta a végső sor­rendet — úgy döntött az MTFSz elnöksége, hogv a szakosztályi rangsort a jövőben a szövetségi munka nélkül bírálják el. -f- A VII. Spartacus Kupa idénynyitó versenyt március 11-én. vasár­nap a Pilis-hegységben rendezik. A 17 kategóriában megrendezés­re kerülő viadalon az F 31 A és az N 19 A kategóriákban indu­ló versenyzők 23, illetve 13 kilo­métert futnak maid. A veivenv- közoont a budakalászi általános iskolában lesz. az egyéni ver­senyek összesített pontversenyé­ben győztes klub egy évig védi a Spartacus Kupát. 4 A IX. péti terepfut.óversenvt március 4-én húsz kategóriában, végig szalagozott pályákon rendezik. 4 A Bulgária Kunét ebben az évben május 25—28-ig — te­hát éppen az országos csaoat- bainoksággál egyidőben — Tró­ján térségében rendezik. A labdarúgó utánpótlás EB-n a magyar válogatottnak- még két csoportmérkőzése van hátra. Az egyikre idehaza kerül sor május 2-án Törökország ellen. A románokkal odakint október 15-én játszik csapatunk. A ma­gyar válogatott tavaly mindkét ellenfelét legyőzte, s 4 ponttal most az első helyen áll. ★ Varga László csaknem kétszáz oldalon foglalta össze Hatvan városának és környékének sport­történetét. A könyv a kezdetek­től egészen napjainkig áttekinti a város sportéletét. ★ A múlt évi eredmények ösz- szegezésekor kialakult a nem­zetközi minősítésű tornászok listája. Nyolc versenyző került a legmagasabb kategóriába, a női mezőnyből Kalmár Zsuzsa, Kanyó Éva, Óvári Éva, Hora- csek Andrea, G.abonyi Erika és Üjszigeti Katalin, a férfiak kö­zül Magyar Zoltán és Donáth Ferenc. Az 1977-es eredményei alapján Kovács Péter és Ma­gyariné Egervári Márta is a nemzetközi kategóriába tarto­zik. Befejezte sportpályafutását a Bp. Honvéd kitűnő tornásza, Egervári Márta. Döntéséről tá­jékoztatta egyesületét és a szö­vetséget is- A Magyar Torna Szövetség a tavasszal sarra- keriilő hazai válogatott verse­nyek egyikén búcsúztatja el ün­nepélyesen. ■k Palásthy Lászlónak a MÖSZ elnökségé az országos ökölvivó- bírói elmet adományozta. Ugyan­akkor ő látja el a szövetségben — Schirilla György főtitkár mellett — a titkári teendőket is. A bizonytalan időjárásra való tekintettel a Mátrában az országos alpesi ifjúsági és felnőtt síbajnokság elma­rad, később rendezik meg. Tornacsarnok Győrött O) létesítményekkel, 18x36 méteres tornacsarnokkal gyara­podik a Győri Dózsa. A mellék- épületek, az öltözők, a kondi elő­terem és a futófolyosó már el­készült, s az év második felé­ben a csarnokot is birtokba ve­hetik a sportolók. A könnyű- szerkezetes épület kivitelezője a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat. A létesítmény 5 mil­lió forintos költséggel épül, s elsősorban az egyesület női és férfi röplabdázásnak, a birkó­zóiénak és az ökölvívóknak biz­tosit korszerű edzési lehetősé­get. , Olvadás A Sportcsarnok evezős tanmedencéjében nézzük a rosszabbnál rosszabb felsze­reléssel kínlódó versenyzőket Takács Jánossal, az FTC ed­zőjével. — Megkérdeztem itt. az építkezéseken dolgozóktól — szólal meg —, nem készül-e egy korszerűbb evezős tan­medence is. ..Dehogynem, mondták, a cselgáncsterem­ben!” „Hol?” „A cselgáncs- teremben?!” — kérdeztem megütközve. „Igen, válaszol­ták nevetve, elöntötte a víz, evezni már lehet benne, cselgáncsozni még nem!” Halljuk — látjuk A rádió és a televízió sportműsora 1979. február 5-tól 11-ig SPORT A R A DIÓBAN (Állandó mtísorok: Kossuth-adó. 22.15: Sporthírek. Petőfi-adó. 5.55: Torna. 6.50: Torna. 10.50: Délelőtti torna.) Kedd. kossuth-adó. 19.15: Be­számoló a jégkorongbajnokság utolsó előtti forduló járói. Szerda. Petőfi-adó. 16.35: Egészségünkért! Az Országos Egészségnevelési In­tézet műsora. Csütörtök. Kossuth- adó. 16.50, 18.05, 19.15 és 2-2.15: Közvetítés a Magyarors2ág—Cseh­szlovákia Király Kupa teniszdöntő mérkőzésről Pécsről. Petőfi-adó. 20.33: Közvetítés a Magyarország — Csehszlovákia Király Kupa te- niszdöntő-mérkőzésről, Pécsről. Pénteki, Kossuth-adó. 19.15: Beszá­moló a jégkorongbajnokság utolsó fordulójáról. Szombat. Kossuth- adó. 17.30: Sportkrónika. 18.40 és 22.10: Sporthírek. Petőíi-adó. 20.3*3: Sporthírek. Vasárnap. Kos­suth-adó. 15.46. 18.45 és 22.10: Közvetítés a Csehszlovákia—Ma­gyarország Király Kúra tenisz- döntő mérkőzésről, Chrudimból. Petőfi-adó. 16.35 (A vasárnap soortja), 19.55 és 20.33: Közve­títés a Csehszlovákia—Magyaror­szág Király Kupa teniszdöntő mérkőzésről, Chrudimból. SPORT A TELEVÍZIÓBAN (Állandó műsor: Budapest 19.20: Tévétorna.) Hétfő: Jugoszláv tv. n. 20.20: Sport — karikatúrában. Kedd. Budapest. 9.00: Tévétorna. II. 21.15: Sakk-matt. Szerda. Buda­pest. 8.00: Tévétorna. Csütörtök. Budapest. 8.00: Tévétorna. 16.30: és 21.40: Király Kupa teniszmér­kőzés Magyarország—Cseh szlpvá- kia döntő. Közvetítés Pécsről. Péntek. Budapest. 8.40: Tévétor­na. Szombat. Budapest. 8.00: Té- vétöfna. Jugoszláv tv. í'6.20: Sí Világ Kupa (közv. felvételről!. 17.00: Jugoszláv kosárlabda-baj­nokság. Bosna—Partizán. II. 22t.35: Sportszombat. Vasárnap. 8.05: Tévétoma. 9.35: Játsszunk együtt! Játék a jégen II. (ism.). 10.20: Mozdulj! 17.00: Király Kupa teniszmérkőzés. Csehszlová­kia— Magyarország döntővissza­vágó Közvetítés Chrudimból. 18.50: Tévétoma. 21.20: Te­lesport. Sporthírek. Király Ku­pa teniszmérkőzés Csehszlová­kia— Magyarország döntővissza- vágó. Közvetítés Chrudimból. Jugoszláv tv 22.05: Soort­szemle. II. 17.15: Sí Világ Kupa (közv; felvételről). (A rádió- és televizióáJlorpások a műsorváltoztatás jogát fenntart­ják.) ;:..{5Ér : telefon-testnevelő Hívható a 178-166-os telefonszá­mon hétfőtől 'péntekig 17—22 óráig, szombaton és vasárnap egész nap. A jövő hét program­ja. Hétfő-kedd: A TeTT mikro­fonjánál Tichv Lajos, a Bp. Hon­véd vezető edzője. Szerda-szom­bat: A söprűtől az atomkor játé­káig. Jégkorongozzunk mi is! RÁDIÓ. TÉVÉ Az asztalitenisz az egyik leg­kedveltebb sportág Békéscsabán. Ezért a Vasutas Művelődési Ott­hon nagytermében minden szer­dán több asztalon biztosítanak játéklehetőséget a kaucsuklabda szerelmeseinek. ★ Az OTSH hozzájárulásával Báróti Lajos volt szövetségi ka­pitány az osztrák Wacker Inns­bruck labdarúgócsapatához, BUndzsák Dezső, a MÁV DAC szakvezetője pedig az egyiptomi labdarúgó szövetséghez szerző­dött edzőnek 1979. február 1-től. ★ A Lengyel Labdarúgó Szövet­ség értesítene az MLSZ-t. hogy április 4-én Chorróivban rende­zik meg a Lengyelország— Magyarország barátságos talál­kozót. Öcsai Józsefet, a Testnevelési Főiskola könyvtárának váratla­nul elhunyt vezetőjét február 6-án, kedden 14 órakor, a Rá­koskeresztúri köztemető halot­tasházából kísérik utolsó útjára. Egy mondatban Tóth László, a Győri Dózsa 86 kg-os junior korú cselgánesozó- ja a jövőben az Újpesti Dózsá­ban folytatja a versenyzést. • A XIII. kerületi Hazafias Nép­front segítségével ebben az év­ben megrendezik Angyalföldön a labdarúgó grundbajnokságot. • Százhúsz mezőgazdasági dolgo­zó részvételével nagyszabású sakfcversenyt rendeztek a na­pokban Debrecenben, az Arany Bika Szállóban. • Józsi György, a ZTE volt labdarúgója lett Za­la megye új labdarúgó szakfel­ügyelője. Vasárnap. Rádió. Kossuth-adó. 18.45 és 22.10: Sporthírek. Totó. Petőfi-adó. 16.35: A vasárnap sportja, (Közben: beszámoló olasz totómérközésekröl.) 20.33: Sporthírek. Totó. Televízió. Budapest. 8.05: Té­vétoma. 8-30: Játsszunk együtt! Játék a jégen. 10.30: Magyaror­szág—Dánia jéglzorongmérkőzés. Közvetítés a Kisstadionból. 17.30: Műkorcsolya EB. Gála­műsor. Közvetítés Zágrábból. 18.50: Tévétorna. 21.25: Sport­hírek. Jugoszláv tv. 22.05: Sport­szemle. II. műsor. 16.00: Mű­korcsolya EB. ir Telefontestnevelő (176—166, egész nap). Vasárnap: A TeTT sítanfolyama. Síelés mesterfo­kon. IDŐJÁRÁS A Meteorológia! Intézet jelenti. Várható időjárás vasárnap estig: változóan, időnk éh t erősen felhős idő, elszórtan esővel, záporral. Mérsékelt, többfelé megélénkülő északnyugati, nyugati szél. a leg­magasabb nappali hőmérséklet 4— 9 fok között lesz. VASÁRNAP ASZTALITENISZ. Országos egyé­ni bajnokság, Miskolc, Városi Sportcsarnok, 9 órától döntők. JÉGKORONG. Nemzetközi Olim­piai ^portlottó Kupa a Kisstadion­ban: Magyarország—Dánia, 10.30; Románia—Jugoszlávia, 16. KOSÁRLABDA. NB I. Férfiak. Bp. Honvéd—Oroszlányi Bányász, Dózsa György út, 11, Szittya I, Bittér; Ganz-MAVAG —fegri Fi­nommechanika, Kismartoni üt, 11, Újvári, dr. Frizzi: MAFC — Kecs­keméti SC Kinizsi u. 1—3., 11, Gergely, Holocsi: TFSE—ZTE, Testnevelési Főiskola. 10.30, Sza­bó II. Varga: BSE—Körmendi Dó­zsa FMTE, Városmajori csarnok, II. Weidinger, Král; Csepel—Pé­csi VSK. Cseoeli Sportcsarnok. 10.30, Berki, Bacsfay; SSE—Bajai Kiemelkedő sportesemények SK, Sopron, Egyetemi csarnok, 11.30. Berendi, Péter Gy.; Bp. Va­sás Izzó—Videoton, Megyeri út, 17. Czlffra, Juhász. Nők. BEAC— Zalaegerszegi TE, Menyecske u., 11, Nagy K., Szabó-Bakos; Sz. Dózsa—BSE, Szekszárd, Zrínyi u., 11, dr. Garamvölgyi, Prenker; MÁV NTE— MTK-VM, Nagykani­zsa, Ady E. u.. 11: Diósgyőri VTK—TFSE, Miskolc, Városi Sportcsarnok. 15, Horváth G., Puhr; KSI—Ganz-MAVAG, Sport- csarnok, 16, Wein, Szabó III. RÖPLABDA. NB I. Férfiak. Cse­pel—Br>. Spartacus. Csepeli Sportcsarnok, 15. Huxák, Zách. Bp. V. Izzó—Dunaújvárosi Ko­hász, Megyeri út. 11, Hor­váth. Békési. Ü. Dózsa— MALÉV SC, Vágóhíd u., 9, Sza- lay. Szele. ZTE—Székesfehérvári Volán, Zalaegerszeg. Somogyi-Ba­csó tér, 9. Balázs, Bombái, Kecs­keméti SC—MTK-VM, Kecskemét. Városi Sportcsarnok. 10. Pécsi. Páop L. Nők. NIM—BVSC. Fo­lyondár U.. 9, ifj. Kiss, Vigft. tJ. Dózsa—TFSE, Vágóhíd u., 11, Szele, Szalay. Közgázdasági Egye* tem — Bp. Spartacus, Kinizsi u.. 10.30, Bots. Síkos. Külker SC— Bp. Harisnyasyár, Kinizsi u.j 12.30, Síkos, Bots BSE—Bp. V. Izzó, Kerepesi út, 10, Rádi, Ka­lász. Lehel SC —Miskolci VSC, Jászberény, Hűtőgépgyári Sport- csarnok, 10.30, Lajos J., Majoros. NÉPSPORT 7 VÍVÁS_____________________JUNIOR OB Sutka és a Bp. Honvéd Szombaton a Sportcsarnok vívó­termében a női tőrözők egyéni és a párbajtőrözők csapatküzdelmei­vel folytatódott „az országos junior vívőbajnokság. Női tőrvívásban nagy mezőny, 14 egyesület 80 versenyzője lépett pástra. Világ­bajnoki rendszerben, tehát a 32- től egyenes kieséssel rendezték a versenyt. Az esélyesek közül a hatos döntőbe nem került be Tu­solták (Bp. Honvéd). Kellemes meglepetést okozott viszont Te- gyey, aki a vigaszágon bekerült a döntőbe. Ugyanezen az ágon ju­tott el idáig Hrabina is. Az egye­neságon magabiztos* jó vívással került a döntőbe Szőcs és Sutka, valamint kissé szorosabb csaták­ban Éder és Stefanek. Az öt óra­kor kezdődött döntőben Sutka folytatta egész napi jó szereplé­sét, és minden ellenfelét legyőzve, megszerezte a bajnoki címet. Női tőrvívásban a Magyar Nép- köztársaság 1979* évi országos ju­nior bajnoka: Sutka Ágnes (BSÉ, edző: Tolnai Kornél) 5 győzelem, 2. SZőcs (MTK-VM) 4, 3. Stefa- nék (Ü. Dózsa) 3, 4. Hrabina (Ü. Dózsa) 1, S. Eder (Vasas) 1, 6. Tegyey (Vasas) 1. A párbajtőrcsapatok küzdelmei- re 14 egyesület nevezett. A csa­patokat négy csoportba osztották, a csoportgyőzteseket pedig az egyéni ranglista alapján sorsolták össze. Így a Bp. Honvéd a Tata­bányával, a BVSC a Csepellel mérkőzött. Ezután a két csoport­első (mindkettő 8:3-ra nyert), a Bp. Honvéd és a Csepel vívhatott a bajnoki címért (9:2), a két cso­portmásodik pedig a harmadik helyért. Az 5—8. hely sorsát ugyanilyen rendszerben döntötték el. A Bp. Honvéd versenyzői ki­emelkedően szerepeltek. Négy csa­pattal vívtak, és mindössze nyolc asszójukat veszítették el. Párbajíörcsapatban a Magyar Népköztársaság 1979. évi országos junior bajnoka: Bp. Honvéd (Kriszt György, Kolczonay Ist­ván, Zubornyák Zoltán, Szelei Ist­ván, Tóth István és Bató József, edzők: Horváth Kornél, Borlai György és Solti Antal), 2. Cse­pel, 3, Tatabányai Bányász, 4. BVSC, 5. Universitas PEAC, 6. OSC, 7. KSI, 8. MTK-VM. KÉZILABDA BEK A legjobb négy között (Folytatás az 1. oldalról) szottak; támadásaikat azonban rendre nem sikerült gólra vál­tani. Az ellentámadások viszont eredményesek voltak. így a 18. percben már hét góllal vezetett a Bp. Honvéd. Ezt követően kissé enyhült az iram, legalább­is ami a hazaiak játékát il­leti. A 25. percig mindössze két­szer találtak a piros-fehérek az ellenfél kapujába, míg a fran­ciák háromszor. Végül hat gól lett a különbség a félidő végé­re a két együttes között. A magyarok elsősorban indí­tásokból érték el a góljaikat az első harminc percben, főleg Ko­csis és Kovács Péter jeleske­dett. Dicséret illeti a Bp. Hon­véd védőjátékát, szinte nem le­hetett üres rést találni a ma­gyar falban, a Vendégeknek szinte nem is volt alkalmuk a betörésekre, csak távoli bombák­kal próbálkozhattak. A második játékrészben nem változott semmi a mieink játé­kában. A Stella St. Maur vi­szont kissé feljavult, amiben nagy része volt a csereként be­állt csokoládébarna, kapusnak. M'Bo-nak. Ügyes indításokkal hozja játékba társait, ami sok­szor gólt eredményezett. A 46. percben már 21-13-öt mutatott az eredményjelző tábla, tehát 16 perc alatt csaknem annyi gólt értek eí, mint amennyit az egész első félidőben.' A Bp. Honvéd több remek támadással tapsra ragadtatta a nézőket. Az 5a. percben vezetett egyik tá­madás különösen említésre mél­tó. Kenyeres nagy lendülettel tört be a bal szélen, már a le­vegőben volt. amikor megkap­ta a labdát, Ő azonban ahelyett, hogy kapura lőtt volna, átadta a középen berobbanó Kocsisnak, s a sokszoros magyar válogatott átlövő — mielőtt még Kenyeres talajt ért volna —, vágta a lab­dát a hálóba. Szaknyelven ezt a megoldást „dupla kínainak” nevezik. Szólt is a taps a Kör­csarnokban . .. A Bp. Honvéd összesítésben 12 góllal bizonyult jobbnak francia ellenfelénél, s jutott a legjobb négy közé. LABDARÚGÁS Nemzeti Bajnokságok Kupája Szombaton újabb fordulót ját­szottak a kupáért. Akadt néhárly meglepetés. Kikapott a Videoton, a Bp. Vasas Izzó, döntetlent ért el a Bp. Honvéd, a Csepel, a DVTK és az MTK-VM. I. CSOPQRT Bp. Honvéd — Eger SE 2-2 (1-0). Kispest, 700 néző. V: Drigán. G: Gőgicz, Weimper, ill. Dudás (2). Jó: Paróczai, Póezik, ill. Fegyver- neki, Lengyel. Dudás. Csepel —Budafoki MTE 1*1 (1-1). Csepel, 2Ö0 néző. V: Nagy M. G: Somogyi, ill. Bleicher. II. CSOPORT Építők SC — Bp. Vasas Izzó 4-1 (0-0). Népliget' V: Pálvölgyi. G: Krajcs, Varga, Pauli, Kiss, ill. Nagy. Pénzügyőr — DMTE 1-1 (1-0). Pasaréti út, 200 néző. V: Lazih. G: Vida. ill. Badi. Jó: Murár, Vi- da, Lestij ill. Újvári, Badi, Bö- zsöny. III. CSOPORT Haladás VSE—Nagykanizsai Olajbányász 1-0 (Ö-Ö). Szombat­hely, 500 néző. V: Tapolczai. G: Kereki. Jó: Viszked, Nagy J., Győrvári, ill. Doszpod, Söjtör. IV. CSOPORT Békéscsabai Előre Spartacus — Hódmezővásárhelyi MSE 4-2 (2-1). Békéscsaba, 600 néző. V: Kávai. G: Tulipán (2), Budavári, Ppgács, ill. Feleki (2). Jó: Királyvári, Ke­rekes Gy., Pásztor, Kőhalmi, Csepregi, ill. Magyar, Nádasdi, Feleki. MTK-VM —Kossuth KFSE 1-1 (0-0). Szentendre, 200 néző, V: Pál T. G: Török. ill. Hámori Gy. Jó: Egervári, Török, Koritár, ill. Hámori L., Emmer, Hámori Gy. V. CSOPORT Diósgyőr — Nyíregyháza 1-1 (G-0). Diósgyőr, 1000 néző. V: Fehér I. G: Grólmusz, ill. Czecze- li (11-esből). Jó: Veréb, Szántó, Grólmusz, ill. Czeczeli, Kozma, Kiss. Borsodi Bá nyász — Leninvárosi MTK 2-0 (2-0). Leninváros, 300 néző. V: Kurmai. G: Hodermars2- ky, Kvaszta. Jó: Kasza, Kvaszta, ill. Toperczer, Suler. VI. CSOPORT Vasas —Szegedi EOL 5-1 (2-0) Fáy u.. 400 néző. V: Tátrai. G: Gass (2). Míiller, Halász, Váradi (11-esből). iil. Jernei (ll-esből). Jó: Komjáti, Müller. Gass, Váradi, ill. Nagy. Hevesi. Hegedűs. Tatabányai Bányász — Szolnoki MTE 2-0 (0-0). Tatabánya. 200 néző, V: Rüzsa. G: Arany (2). Jó: Aranyt Udvardi* Csapó, ill. Szend- rei, Simon. VII. CSOPORT Ferencváros —Bábolnai SE 6-0 (2-0). Üllői út, 1500 néző. V: Eöry. G: Nyilasi (2),, Szokolai (2). Ebedli, Pogány. Dunaújvárosi Kohász — Bp. Spar­tacus 2-0 (1-0). Dunaújváros, 500 néző. V: Horváth L. G: Bódi. Kú­ti (11-esből). Jó: Judik, Fajkusz. Kuti, ill. Lázár, Fábián. VIII. CSOPORT Kaposvári Rákóczi —Videoton 2-1 (1-0). Székesfehérvár, 1200 néző. V: Szőke. G: Garamvölgyi (öngól), Czabula, ill. Tieber. ★ AZ tr. DÓZSA ÜJABB GYŐZELME Az TJ. Dózsa labdarúgócsapata a Costa Rica-i San Jóséban leját­szott újabb’ mérkőzésén is nagy sikert aratott cs győzött. Ezúttal az Alajuella. a bajnokság harma­dik helyezettje volt a Dózsa ellen­fele, a magyár csapat 3-I-re nyert. Góljait Nagy, Fazékás és Kerekes szerezte. A lila-fehérek vasárnap Kolumbiába utaznak, és Medellinben nemzetközi tornán VesZnek részt két kolumbiai együt­tes, továbbá az argentin Kuracan társaságában. A kolumbiai mérkő­zéseket ecuadori fellépések köve­tik, majd február 22-én indul ha­za a csapat. A túra eddigi mérle­ge: öt mérkőzésből négy győzelem, egy döntetlen! NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉS Baia Maré — Vasas vegyes 2-1 (1-0). Fáy u. V: Nádasi. G: Dra- gomirescu, Muresan, ill. Bartik. Kiállítva: Radu, az 57. percben. HÉTFŐI DUNÁNTÚLI NAPLÖ KUPA Pécsi VSK —Szekszárdi Dózsa 0-0. Pécs, 300 néző. V: Varga E. LEGÚJABB KORCSOLYA. Nő; gyorskorcso­lya VB, első nap. Hága. 500 m: 1. Heiden (am) 44.94, 2. Albrecht (NDK) 44.83, 3. Petruszeva (szov­jet) 44.88. 1500 m: 1. Heiden 2:13.79, 2. Rys-Fe-rerus (lengyel) 2:14.73, 3. Burka (kanadai) 2:15.62. Két szám után Heiden vezet Petrüszeva előtt. LABDARÚGÁS. NSZK bajnok­ság. Csak három mérkőzést ját­szottak, s nem szerepelt a Duis- burg, a Bp. Honvéd ÜEFA Kupa­beli ellenfele. Hamburg—Stutt­gart 1-1. Dortmund—Bochum 2-2, Frankfurt—Bayern München 2-1. A bajnokság állása: 1. Stuttgart 27 pont (23 mérk.). 2. Hamburg 26 p. (18 m), 3. Kaiserslautem 26 p. (18 m). A Bundesligában március 3-ig hem lesz írtabb bajnoki feldúló, éz idő alatt az elmaradt mérkő­zéseket rendezik meg. St. A Világ Kunáért. Női műle­siklás. Pfronten. 1. Wenzel (liech­tensteini) 97.49, 2. Serrat (fran­cia) 97.57, 3. Sackl (osztrák) 97.89. A Világ Kuoa állása: 1. Moser-Pröll (osztrák) 196, 2. Wenzel 156, 3. Nadig (svájci) 119. '+ Johan Neeskens, a Barcelona holland labdarúgója bejelentette, hogy a június 2Ö-ár> lejáró szér- ződését nem újítja meg. \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék