Népsport, 1979. július (35. évfolyam, 154-179. szám)

1979-07-26 / 175. szám

XXXV. 175. ♦ 1979. július 26 NÉPSPORT 7 NÉPSPORT JELENTI ® A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI ® A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT------- ---------------------------———----------------------,-----------------—---------------------------------------------------------------------------:---------------r—■——---------------------------------------------------------------------------------------------------------­I c ft?' Egyre népszerűbb a Balatonon a wihdsurfing, azaz a szél­lovaglás. Kecses sárga vagy fehér testük, szivárványszínű vitorlájuk lépten nyomon feltűnik a déli és az északi par­ton. Aki már kipróbálta milyen a siklás vele, nyomban beleszeret, s alig tudja abbahagyni. Lehet, hogy a szél­lovaglás néhány év múlva tömegsport lesz? (Záhonyi Iván felvétele) UEF A-tor no menetrend Az UEFA. az Európai Lab­darúgó Szövetség, mint ismere­tes, elkészítette az NDK-ban megrendezésre kerülő 1980-as UEFA-torna 16-os döntőjének menetrendjét. A Magyarország —Görögország selejtező győz­tese az A-csoportba kerül. A, tóvábbi háfólh ,helyre a Norvé­gia—Svédország. az Olaszor­szág—Ausztria és, a Spanyolor­szág—Svájc selejtezők — a mérkőzéseket oda-vissza alapon játsszák le 1980. április- 7-ig — győztesei jutnak. Az A-csoport első helyezettje kerül tovább a legjobb négy közé. A 16-os dön­tőt 1980. május 14. és 25. kö­zött rendezik az NDK külön­böző városaiban. A Gyermekekkel a szabadba túramozgalom keretében rendez játékos vetélkedővel egybekö­tött kirándulást július 28-án, szombaton Visegrád mellett, a Magda-forrás pihenőparkban a Pest megyei Természetbarát Szövetség ifjúsági bizottsága. ★ Szerdán hajnalban . a budapesti Korvin Ottó kórházban egészsé­ges fiúgyermeknek adott életet Magyar 1,ászlón é Egervári Márta, a montreali olimpia felemáskor- lát döntó'jének bronzérmese, a Bp. Honvéd tavaly visszavonult tornászválogatottja. Az újszülött neve Ákos. súlya 3 kiló 60 deka, s kitűnő egészségnek örvend, ép­pen úgy, mint az anyuka. Tizenhárom kísérő utazik a 20 tagú magyar vívóküldöttség­gel a melbounne-i világbajnok­ságra. A küldöttség vezetője: dr. Bakonyi Péter, a szövetség elnöke. Rajta kívül Sákovics József (a vívók kapitánya), So- modi Lajos, Szőcs Bertalan, Pé- zsa Tibor, Kulcsár Győző (a fegyvernemek vezetői), dr. Auer István (orvos). Apró János (gyúró), Kovács Károly (fcgy- vermester), Kovács Tamás és> Nyom ár kai .Ödön (a nemzetközt zsűri tagjaként), valamint Ba- tizi Sándor és Vass Imre (mes­terek) kísérik el a csapatot. Mellettük a Nemzetközi Vívó Szövetség meghívottjaként Kár­páti Rudolf, dr. Ballhazár La­jos. Székely Tibor és dr. Ka- muti Jénő is ott lesz a VB-n. Hiányzik viszont a delegációból Tábor István, a szövetség fő­titkára, aki két évtizeden át csaknem minden világbajnoksá­gon és olimpián tagja volt a magyar küldöttségnek. ★ Uj köntösben, de régi áron je­lent meg a Magyar Sakkélet jú­liusi száma. A Magyar Sakk Szö­vetség havonta megjelenő folyó­irata, amelyet 57 éven keresztül, 1922 júliusától a kecskeméti nyomda állított . elő. , júliustól kezdve az Athenaeumhoz került. A modern, Szép kivitelű újság — amely a nyomda szakemberei­nek. munkáját is fémjelzi — Por- tisch Lajos nemzetközi nagymes­ter visszaemlékezését közli a montreali szupertornáról, az ol­vasók tanulmányozhatják a nagy verseny játszmaanyagát. köztük a Tál—Portisch játszmát, nagy­mesterünk elemzésében. Ezen kí­vül hazai és külföldi versenyek­ről szóló beszámolók teszik ér­dekessé a lapot. Még egyszer az előfutamról Verrasztó Zoltán meggyőző fölénnyel nyerte hétfőn este a 100 méteres hátúszást. Egy nappal korábban könnyen vette az előfutamot, ezért az általunk is nagyra értékelt spor­tolót elmarasztaltuk. Felhívtuk a figyelmét, hogy az olimpiára való tekintettel ezúttal nemcsak a döntőt kell komolyan venni. Verrasztó győzelmét követően a sajtóban más vélemények is megjelentek. A legilletékesebbtől, Széchy Tamástól, a váloga­tott edzőjétől és Tóth Ákos szövetségi kapitánytól kértünk véleményt: melyik a helyes álláspont? — Minden verseny az olimpiai felkészülést szolgálja — mondta Tóth Ákos. — Moszkvában is délelőtt, hasonló me­netrend szerint rendezik meg az előfutamokat. Megítélésem szerint versenyzőink zöme csak saját egyéni csúcsával vere- kedheti majd be magát a döntőbe. Nem egy országban, így például az NDK-ban, vagy az Egyesült Államokban, ha egy versenyző a selejtezőben rosszul rajtol, vagy fordul, talán már be sem tud jutni a döntőbe. Nálunk nem ilyen erős a mezőny, ahhoz azonban, hogy sportolóink versenyben tudja­nak maradni vetélytársaikkal, hatványozottan kell igye­kezniük. — A rendelkezésre álló legjobb versenyzőket azonos elő­futamba soroltuk — mondta Széchy Tamás. — Az edzések­kel nem lehet pótolni a versenyterhelést. Számunkra most nem az elsődleges, hogy ki nyeri a bajnokságot. Az olim­piai siker lehetősége hatja át, s fogja a továbbiakban is át­hatni munkánkat. Egy tál lencséért semmit sem szabad fel­áldozni. És még valami: senkinek sem kell megvédenie Ver­rasztó Zoltánt! Sem tőlem, sem a szövetségi kapitánytól, sem pedig azoktól, akik úszósportunk fejlődéséért munkálkodnak. Meggyőződésem, hogy azok védik igazán érdekeit, akik szük­ség esetén el is tudják marasztalni. Gy. T. Úszópróba: augusztus 5-én! (Folytatás az 1. oldalról.) Eddig 16U0-an jelentkeztek. A táv négy kilométer. Nőknek a szintidő két és fél óra. férfiak­nak két óra. A részvétéi felté­telei azcnoeak a vízitúráéval, az­zal a kivétellel, hogy a rende­zők elfogadják a július 8-ára kiadott sportorvosi engedélyt is! A versenyzők száz csónakból kiépített, huszonöt méter szé­les folyósón ússzák a távot. Az úszás egyirányban . történik, Fü­redről—Tihanyba. ahol busz várja őket s szállítja vissza Fü­redre. A sajtótájékoztatón elhang­zott. hogy a szervezésben és le­bonyolításban óriási reszt vál­lalt magára a BM Rendőrtiszti Főiskola KISZ-bizottsága, a MAHART, s a Veszprém me­gyei KISZ-bizoftság. A szakmai segítséget a Magyar Úszó Szö­vetség szakfelügyelőjétől, Tóth Istvántól kapják. Elvileg ez az utolsó úszópró- ba. Ha az időjárás újra meg­gátolná lebonyolítását, akkor augusztus 12-én rendezik meg. Csütörtökön: Hot döntővel kezdődik az atlétikai OB Túrázók figyelmébe! A Ma­gyar Camping és Caravanning Club tájékoztatása szerint — a Balaton kivételével — az ország legtöbb táborában van hely ven­dégek részére. A Balaton mellett csak a balatonszárszói, a bala- tonszemesi, a siófoki, a balaton- saabadi, a zamárdi, az asz ófői és a révfülöpi kempingben található szabad sátorhely. Baján nem­csak táborozókat tudnak elhe­lyezni. hanem kajsíkok és csóna­kok is bérelhetők. Részletes tá­jékoztatást a klub budapesti iro­dája (1035. Budapest, Üllői út 6.) ad. A közelgő budapesti öttusa- világbajnokság előtt utoljára áll sorompóba válogatottunk a hát végén Dániában. A háromnapos viadalra — a vívást az úszás­sal, a lövészetet a futással ren­dezik egy napon — a Kancsal, Horváth, Maracskó. Szombathe­lyi négyes Kazal Barna vezér­őrnagy vezetésével, dr. Török Ferenc szövetségi kapitány kí­séretében utazik el a hely­színre. Koppenhágában hét ország 30 öttusázója áll rajthoz, köztük ausztrál, japán és finn verseny­zők. akikkel az idén még nem találkoztak versenyzőink. _ A legerősebb vetélytársnak az NSZK válogatottja ígérkezik. — Nem csökkentettük a ter­helést — mondta Török Ferenc. — Igyekszünk a felkészülés rit­musát tartani, az esetleges hi­bákat kijavítani. A legkeresettebb sportkönyvek közé tartozik dr. Bay Béla és L. Réti Anna Páston és páston kívül című műve, amely a közelmúltban jelent meg a Sportpropaganda Vál­lalat gondozásában. Dr. Bay Béla ö. évtizedet töltött a pást világá­ban. tevékenysége alatt 14 arany­érmet nyertek a magyar vívók. A könyv egyetlen nagy beszélgetés — az emlékekről, sok színnel fűsze­rezve. Szombaton délután Miskolcon, a Népkerti pályán rendezik meg a hagyományos Négy Nemzet Kupája elnevezésű nemzetközi salakmotoros versenyt. A résztve­vő csapatok: Magyarország. Olaszország. Jugoszlávia, és az NSZK. Otthonülőknek Felmérést, statisztikát nem készítettünk, de a korábbi évek gyakorlatából tudjuk: nagyon sok gyermek tölti otthon vagy napköziben va­kációjának jelentős részét. A napköziben — feltételez­zük és reméljük — szerve­zett testnevelési és sport­programok állnak rendelke­zésre. De mit tehetnek azok, akik otthon vannak? Biztosan van minden csa­ládban rádió és televízió. Csak emlékeztetőül írjuk: reggelente és délelőtt a rá­dió. esténként pedig a tele­vízió diktálja a gimnaszti­kát ! Ha ezek a műsorok nem elégítik ki az igényt, ma­gunktól is összeállíthatjuk a napi tornaprogramot. Vala­hogy így: Kezdjük légzőgyakorlattal a tornát, kifújással, belég- zéssel. Alapállásból és ma­gastartásból karleengedéssel kifújás, karemeléssel belétj- zés, négy-négy ütemen ke­resztül. Négyszer, nyolcszor ismételjük. Ezt követheti nyak-, törzskörzés, karhuzo- gatás, törzsdöntés és hajlí- tás — előre, hátra; szökde­lés. kehiben járás, ' helyben- futás. Erősítésként: fekvő­támasz. hanyattfekvésből fel­ülés. lábhörzés. lábemelés, ollózás, hasonfekvésből pe­dig törzsemelés hátra, hintá­zás a hason. Végül ismét légzőgyakorlat. A felkészülési program sze­rint válogatott atlétáinknak az idén július vágón kell csúcsfor­mája kerülniük. Ekkor, a jövő évi moszkvai olimpia időpont­jában rendezik ugyanis a leg­nagyobb hazai versenyt, az or­szágos bajnokságot. Gyakorla­tilag minden élvonalbeli szá­mára célvérseny az OB, amely ezúttal négynapos és szokásos műsora a többprőbákkal és az olimpiai váltószámokkal bővült. Hosszú éveken át atlétáink többsége korán, már az idény elején érte el legjobb eredmé­nyét. Az idei versenyeken sok­szor hivatkoztak arra, hogy a felkészülési tervnek megfele­lőén, nem siettetik a formába- jövést. Az idény első félidejé­ben, a különböző nemzetközi versenyeken, a válogatott és Európa Kupa-viadalokon, bizony nem is kényeztették el hívei­ket kirobbanó teljesítmények­kel. Most már azonban nagy szükség van valóban nemzetközi színvonalú, rangos eredmények­re, hiszen ebben az idényben kell kialakítani az olimpiai csa­pat gerincét. Az OB után jelö­lik ki az Universiadén részt vevő versenyzőket és a bajnoki eredményeknek érthető jelentő­séget tulajdonít a szakvezetés az új olimpiai keret összeállí­tásánál. Eddig- az. olimpiai ke­rettagok közül is csak Mátay Andrea és Papp Margit nyúj­tott kiemelkedőt és. a további reménységek, a 21 kiemelt ver­senyző többsége is még adós a várt eredményekkel. Különö­sen a közép- és hosszútávfutók gyengélkedtek és okoztak jogos csalódást szereplésükkel. Most itt az alkalom a tör­lesztésre és a bizonyításra. Az OB a felkészülés és a forma- időzítés nagy vizsgája lesz. Négy napon át nemcsak a baj­noki érmekért folyik majd a küzdelem a Népstadionban, ha­nem valóban kiemelkedő telje­sítményekkel lehet pályázni az olimpiai kerettagságra is. Néhány bajnokjelöltnek előre­láthatólag csak az óra, vagy a centiméter lesz az ellenfele. Több számban azonban elég ki­egyensúlyozottak az erőviszo­nyok, színvonalas küzdelmeket, érdekes, összecsapásokat várha­tunk. így szinte valamennyi férfi sikfutószámban, különösen, ha a közép- és hpsszútávíutók összeszedik magukat és végre eredményre törnek. Egymással versengve, örvendetesen fejlőd­tek az idén a fiatal 400-as gá­tasok. Az ügyességi, számokban többesélyes a magasugrás, bi­zonytalan kimenetelű a súlylö­kés és a diszkoszvetés és a leglátványosabbnak az idén is a gareiyhajitúk találkozója ígérkezik. A női futótávokon 400 rrf-től kezdve szoros pár­harcokra számiihatunk, nyílttá vált a 100 m-es gát és a távol­ugrás is. A csütörtöki nyitónap hat döntője közül a két 400 méter emelkedik ki. A férfiaknál Hor- nyacsek az idén itt csak egy­szer indult Paróczai személyé­ben nagyon erős ellenfelet kap, Magyar és a fiatal gárda is versenyben lehet. A női finálé­ban a rangelső Oroszt Pál pró­bálja megszorítani, s jó időre képes a többi válogatott is. 10 000 m-en az a kérdés, hogy milyen formában indul sérülése után a védő Kerékjártó. A súly­lökés Szabó L. és Kácsor pár­harcában dől el. Nyílt a női távolugrás is. Papp Margit in­dulása nem biztos. Gresáné és Fazekas is nyerhet. Az egyet­len biztos esélyes a női disz- kószvetésben Herczey. A csütörtöki hat döntő a védő és az idei rangelső fel­sorolásával. FÉRFIAK 400 m. védő: Hornyaesek 47.55. Rangelsö: Fóris 47.28. Nyílt szám. 10 000 m. V: Kerékjártó 28:55.2. R: Kerékjártó 28:47.1. Nyílt. Súly. V: Szabó L. 19.40. R: Kácsor 19.55. Nyílt. NŐK 400 m. V: Pál 52.63. R: Orosz 52.33. Esélyes: orosz. Távol. V: Pap Mária 657. R: Papp Margit 650. Nyílt. Diszkosz. V: Herczeg 59.36. R: Herczeg 61.74. Esélyes: Herczeg. Az egyik biztos esélyes Mohácsit Éva. Az EK B-döntőjében értékes győzelmet aratott 100-as gáton, s az OB-n 800 m-en is rajthoz áll SPORTMŰSOR CSÜTÖRTÖK ATLÉTIKA. Az országos bajnok­ság első napja. Népstadion, 16.30 (ügyességi selejtezők 9-től). KERÉKPÁR. RAMOVILL KUPA nemzetközi pályaverseny, Millená­ris, 17. KÉZILABDA. VI. leány IBV, csoportmérkőzések. Győr. Váro­si Sportcsarnok: Lengyelország— Magyarország B 17.00, NDK—Bul­gária 18.15. Székesfehérvár. Kö- FÉM-csarnok: Magyarország A— Csehszlovákia 17.00, Románia— Szovjetunió, 18.15. Tessedik Ku­pa női torna, Gödöllő, GEAC-pá- lva, 16. LABDARÚGÁS. Nemzetközi mér­kőzés: Tatabányai Bányász—FC Yarmouk (Kuvait), Tatabánya, 15.00. Magyar Népköztársasági Kupa (selejtező mérkőzés). M. Kábei— III. kér. TTVE, Hengermal-om út, 16.30. SAKK. Országos ifjúsági férfi egyéni bajnokság. 10. forduló. V.. Néphadsereg u. 10., 8.30. Or­szágos ifjúsági női; egyéni, baj­nokság. 10. forduló. XIV. Mogyo­ródi út 19.. 8.30. TENISZ. Majoros István emlék- verseny a Vasas rendezésében, Pasaréti út, 14. , ÚSZÁS. Országos felnőtt baj­nokság a Komjádi-uszodában. Előfutamok: 10. Döntők: 18.30. VITORLÁZÓREPÜLÉS. Az T. női Európa-bajnokság verseny­napja. Du/iaújváros, repülőtér. 9. VtZILABr* A. IBV-csoport mér­kőzések. Szolnok, Damjanich­uszoda: Magyarország B—Kuba 1 6.00. Szovjetunió—Lengyelor­szág 17.00 Bulgária—Románia 18.00. Magvarország A—Csehszlo­vákia 19.00. RÁDIÓ, TÉVÉ Csütörtök. Rádió. Kpssuth- adó, 22.15: Sporthirudó. Tudósí­tás az országos úszóbajnokság- röl. Petőfi-adó, 5.55 és. 6.50: Torna. 10.50: Délelőtti torna. Televízió. Budapest. 19.20: Té­vétorna. 21.45: Tudósítás a Szovjetunió népeinek VII. nyári ■spartakiádiáról. Csehszlovák tv, 16.00, és 21.40 és II. 17.40: Tu­dósítás a Szovjetunió népeinek VII. nyári spartakiádjáról. Telefontestnevelő (176—106, 17 —22 óráig). Csütörtök: Hogyan tanuljunk meg széllovagoini.2 Miként kel kormányozni a sur­fot? IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. A várható időjárás csütörtök es­tig: 'túlnyomóan napos, száraz idő, legfeljebb egy-két helyen átfutó zápor. A nappali felmelegedés erő­södik. A hőmérséklet kora délután 25 fok körül lesz. SPORTFILATÉLIA Olimpiai városok A XXII. nyári játékok elő- zeieseként július 31-én jele­nik meg a magyar posta Olimpiai városok el- nevezésü, hét bélyegből álló alkalmi sora. A megjelenés napján a budapesti 4-cs számú hivatal különbélyegzöt használ. A sor hat értéke egy-egy korábbi olimpiára, pomosao- ban az olimpiát rendező vá­rosra emlékeztet, míg az 5 forintos záróérték témája már a jövő évi nyári játékok, il­letve annak házigazdája, Moszkva. Valamennyi bélyeg jobb oldalán a moszkvai olim­pia emblémája látható, és — az 5 forintos címlet kivételé­vel — a Moszkva 1980 fel­irat, alatta pedig az olimpiai ötkarika. A bélyegkép bal ol­dalát az olimpiát rendező vá­ros egy-egy jellemző épületét, épületeit, vagy a városképet sliiizáltan ábrázoló rajz dí­szíti, alatta a város neve az I olimpia évé\el, felette pedig az ország nemzeti zászlaja. A 40 filléres címleten kék háttérben a helsinki város­háza rajza látható. A sport­ban nagyhírű kis finn nép mintaszerűen rendezte meg a méreteiben és színvonalában elődeit felülmúló 1952-es nyári olimpiát, amelynek jelentősé­gét fokozta, hogy itt léptek először az olimpia színpadá­ra a Szovjetunió sportolói. S itt aratta eddigi legnagyobb sikerét a magyar sport: kép­viselői összesen 16 arany-, 10 ezüst- és 17 bronzérmet nyer­tek, s a két „nagy”, az Egye­sült Államok, valamint a Szovjetunió után a harmadik helyen végztek. 60 filléres címlet: zöld hát­térben a Colosseum, alatta a Róma 1960 felirat. Az olasz főváros — ahol már 83 or­szág sportolói találkoztak, ver­sengtek, és barátkoztak a küzdelmek szünetében — Bu­dapest elől hódította el a XVII. nyári játékok rende­zésének jogát. 1 forintos: püspöklila hát­térben pagoda és az Asakusa templom, alatta: Tokió 19ö4. Nemzeti ügy volt Japánban az első ázsiai olimpia sikere, s amikor a záróünnepélyen a Nemzeti Stadion nagy villany­tábláján megjelent a „Sayona- ra” (viszontlátásra) felirat, egyöntetű volt a vélemény, hogy Tokió a rendezésért is aranyérmet érdemelt volna. 2 forintos: narancssárga háttérben a mexikóvárosi ka- tedrális és a Mexikó 1968 felirat. Az. addigi legnagyobb újkori olimpia, amelynek megnyitóján — az olimpiák történetében először — nő, az indián származású Enriqueta Basilio gyújtotta meg a sta-. dión nagy kandeláberében az olimpiai tüzet. 3 forintos: olajzöld háttér- , ben a Frauenkirche és a München. 1972 felirat. Már 122 ország csaknem 8000 sportolója költözött be a kis­városnak is beillő olimpiai faluba, négymillió nézője volt , a versenyeknek, és szerte a világon hozzávetőleg egymil­liárdan látták az eseménye­ket a televízió képernyőjén. 4 forintos: barna háttérben montreali modern városrész­let, és a felirat: Montreal 1976. A szocialista országok spor- ( , tolói ezen az olimpián szere­peltek a legsikeresebben, ! együtt az összes érmek és ! pontok több mint 50 százaié- ! kát szerezték meg. 5 forintos: bronz háttérben moszkvai városrészlet, előtte a XXII. nyári játékok szimbó­lumával, a Misa mackóval. A felirat: Moszkva 1980. Ez lesz ; az első olimpia, amelyet szó- í cialista országban rendeznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék