Népsport, 1980. április (36. évfolyam, 78-102. szám)

1980-04-26 / 98. szám

2 NÉPSPORT XXXVI. 98. ♦ 1980. április 26. TORNA BIRKÓZÁS EB RÖPLABDA NB I Márta és Nadia A gyors változásokat hozó tor­nasportban a csodák még há­rom napig sem tartanak. A szenzációk vihara is hamar el­ül, rövid idő alatt napirendre térnek afölött, ha például egy- egy neves tornász búcsút mond a küzdőtérnek, felhagy a ver­senyzéssel. Nem volt ez másként akkor sem, amikor Magyariné Egervári Márta, a felemáskorlát montre­ali olimpiai bronzérmese vissza­vonult. Hírek jöttek anyaságáról, kisfia születéséről, a tornaszerek világa lassan elfeledte. Ami­kor az idei román nemzetközi tornászbajnokságra benevezett, a vendéglátók nem akartak hin­ni a szemüknek. Még nagyobb volt a csodálkozásuk, amikor olyan jól tornászott, hogy akadt a hazai pontozók között olyan is, aki jobbnak látta „vissza­fogni” egy kicsit Márta pont­számait ... Alig ismerték meg, mert új a hajviselete és valósággal nád- szálkarcsú. Természetesen meg kellett mutatnia a most nyolc- hónapos Ákos fényképét. Őszin­te csodálattal és elismeréssel adóztak a versenyzőtársak, az Ismerős edzők, a vendéglátók Márta bátorságának és vállalko­zó kedvének, hogy a végleges­nek tűnő. búcsú és egy szülés után újra’ harcba száll az olim­piai kiküldetésért. Hogyan született az elhatáro­zás? • A sportházaspár mosolyogva emlékszik vissza, milyen egy­szerű is volt az egész. Tavaly októberben elmentek a női csa­patbajnokság utolsó fordulójára. Márta nézegette a gyakorlatokat és halkan, szinte csak úgy ma­ga elé mormolta: „Ezt én is meg tudnám csinálni”. Férje felfigyelt: „Ne csak mondd, csi­náld is!” Már másnap kértek edzéslehetőséget és Márta éle­tébe azóta a napi edzések úgy beletartoznak, mintha soha nem is hagyta volna abba ezt az életformát. — És a gyerek? — Sokat vagyok vele együtt — ragyog Márta —, csak az ebédje marad édesanyám gond­ja. Gyorsan, időpazarlás nélkül végzem az edzéseimet. Az, hogy otthon Ákos vár, a tornámnak is használ. Érdekes módon sok­kal jobb így, hogy nem csak egy dolog köt le. Nem félek, hogy belefásulok az edzésekbe, abba, hogy Örökösek ~cédk á tor­na tölti be az életemet, a gon­dolataimat, még az álmaimat is. Ákos, a vele kapcsolatos örö­mök, de még a gondok is, az ott­honi munkák is szinte frissítő­én hatnak, jól kiegészítik a tor­natermi foglalkozásokat. Most sem mindig könnyűek, örömte­liéit az edzések, de összehason­líthatatlanul jobban érzem ma­gamat a tornateremben, mint akkor, amikor fizikailag, idegi­leg teljesen elfáradva, elfásul­KOSÁRLABDA va, megújulásra képtelenül visz- szavonulásra határoztam el ma­gamat. — Az is nagy hajtóerőt jelent — veszi át a szót Magyari László, az edzőférj —, Hogy nem felejtettük el azt a segít­séget, amit a montreali csapat­tagok adtak Mártának, amikor színvonalas, magas pontszámo­kat érő gyakorlatokkal „alapoz­ták” meg a csapatból utolsónak szólított Márta értékelését a fe­lemáskorláton is. Már akkor, négy évvel Moszkva előtt azzal az elhatározott szándékkal vá­gott neki Márta az újabb négy évnek, hogy Moszkvában ő sze­remé ily módon segíteni a fiatal csapattársait. Most, az újrakez­dés óta ezt a célt egy percre sem vesztette el a szeme elől... Q Most Márta még a csapattag­ság kiérdemléséért küzd. A harc egyik állomása volt a romániai nemzetközi bajnokság. Nem val­lott szégyent, hat román és egy szovjet lány mögött nyolcadik lett az összetettben, felemáskor­láton pedig a harmadik helyen végzett. Erről a versenyről, a rendezés nagyvonalúságáról, a hangulat­ról, a színvonalról még ma, több nappal a hazaérkezés után is a legforróbb lelkesedés hangján beszél a házaspár. — Nem is verseny volt, in­kább karneválhoz hasonlított — mondják. A tornáért, elsősor­ban a női tornáért fanatikusan rajongó közönség úgy megtörn­ie a csarnokot, hogy a lelátó lépcsőin is csak féllábbal lehe­tett állni, Comaneciék minden mozdulatát egetverő, tomboló lelkesedés és hangorkán kísérte. Az olimpiai bajnoknőt állandó­an virágok és ajándékok töme­ge vette körül. Nadia egyébként gyönyörű nővé fejlődött, már nem a Montreálban bemutatott, gyermeki bájt, vidámságot kife­jező gyakorlatokkal, hanem a legcsodálatosabb női tornával hódit! Minden mozdulata sugá­rozza a magabiztosságot, a ki­vételes tehetséget. Ma ő a világ legjobb tornásznője, ehhez sze­rintünk nem fér kétség! Társ­női pedig olyan együttest alkot­nak, melyben szinte akárki le­hetne kezdő ember, és amely akár Comaneci nélkül is a világ első csapata lehetne. Láttuk azo­kat a kislányokat is, akik a má­jusi ifjúsági Európa-bajnokság- ra készülnek. Közülük Szabó Katalin a legnagyobb tehétséj], gyakorlataiban áthágni látszik a fizikai törvényeket! — Utoljára a montreali olim­pián éreztem ilyen elragadta­tást, ott teltem meg így élmény­nyel, ott tanultam annyit, mint most Bukarestben — mondta beszélgetésünk végén Magyari László. — Mártával most ezek­től az élményektől felfrissülve, fellelkesülve folytatjuk mun­kánkat. P. K. TISZA KUPA Csak kosárkiilönhséggel Szabics Magda egymh0Ä után a padlóra került, köny- nyes szemmel simogatta a bo­káját... Nagy volt az ijedtség: csak nem újult ki. a sérülés, amely miatt egy teljes évet ki kellett hagynia? Ügy kellett levinni a pályá­ról... — Nagyon megijedtem, egy pillanat előtt átfutott rajtam a fájdalmas műtétek, az ágyhoz- kötöttség emléke, a sporttól való végleges búcsú fenyegető lehetősége — mesélte. Szerencsére csak néhány per­ces ápolásra szorult, s később visszatérhetett a pályára. Mindez még csütörtökön, a jugoszlávok ellen történt, de pénteken délután is beszédté­ma volt. Szabics sérülése és gyógyulása, no meg a déli szomszédainkkal szemben muta­tott jó teljesítmény és a győ­zelem is. Mindenesetre emlékezetes ösz- szecsapás volt! Az EB-ezüst- érmes két vállra fektetése nö­veli a mieink presztízsét a vár­nai olimpiai selejtező előtt, Milan Vaszojevics fdaé* ve?f te át a jugoszláv együttes szak­mai irányítását, s még pénte­ken is az összecsapás hatása alatt állt. — A magyarok játékerejének ismeretében is győzelmi remé­nyekkel érkeztünk Szolnokra — mondta. — Ennek ellenére nem aggaszt különösebben a vere­ség, hiszen játékosaim még nincsenek igazán formában. Csak április elején ért véget a bajnokság, azóta nagyon-nagyon keményen készülünk. Mindenki fáradt még, megítélésem sze­rint amolyan csúcsforma előtti állapot ez. Legalábbis remélem, Várnában kijön a lépés ... Vaszojevics tehát optimista. De a magyar csapat vezetői is erőt meríthettek az eddig lá­tottakból Mostanáig o lepatta­nó labdák megszerzésében volt a leggyengébb együttesünk, az utóbbi időben viszont Gdansk­ban a lengyeleknél és az ola­szoknál, csütörtökön pedig a jugoszlávoknál is jobbnak bizo­nyult ebben a vonatkozásban és — szinte természetes — a vég­eredményt illetően is! Németh, Kiss, Medgyesi, Boksay és Ko­vács egyre megbízhatóbban uralja a palánk alatti területet. Ha még a távoli dobásokkal is több szerencséjük lesz a „ki­csiknek” ... Testvérharcra pSen,h1sz a magyar A-csapat — a B­együttessel került szembe. A közönség pedig élvezte a lát­ványos, kosarakban gazdag játé­Az igazi kosárlabda-bemutató csak ezután következett, a tor­na védőjének, az OSZSZSZK válogatottjának jóvoltából. A szovjet játékosok megmutatták, hogyan kell védekezni, távolról dobni, kihasználni a fizikai erőt, a gyorsaságot, MAGYARORSZÁG A—MAGYAR- ORSZÁG B 108-77 (62-29) V: Kosaras, Juhász. Magyaror­szág A: VERTETICS (14), László (10), KISS L. (20), Belobenk (4), MEDGYE3I (17). Cs: Botoay (5), Gulyás (13), Németh (19), Szuchy (6). Edző: K: 11 Lk László. Magyarország B: LÄMALA (16), Benjamin (6), Jankovics (10), KOVÁCS (12), Szöllősi (2). Cs: Áronná (11), Kása (2), Baosa (2), Rátkainé (16), Major (—). Edző: Madacsay Miklós. Kipontozódás: Kovács (a 33. percben). Az eredmény alakulása: 12-10, 26-14 (9. p.), 54-27 (16. p.), 84-51, 101-74 (37. p.). További eredmények: OSZSZSZK —Hollandia 81-53 szlávia—Kuba 94-1 A torna 1 OSZSZSZK 2 Magyarország A 3. Hollandia 4. Jugoszlávia 5. Kuba 6. Magyarország B (51-30), Jugo­5 (53-35). állása: 3 3 — 263-188 6 3 3 — 272-208 6 3 2 1 202-199 5 3 1 2 226-249 4 3 — 3 215-264 3 3 — 3 199-269 3 Bállá és Németh a legjobb négy között (Folytatás az L oldalról) Voltak olyan mérkőzéseink is, amelyeken illendő lett vol­na nyerni... Elsősorban talán a 82 kg-os Nagy Lajosnak, aki világbajnok csepeli klubtársát, Kovács Istvánt helyettesíti az EB-n. Az osztrák Bussarellót egyszerűen le kellett volna lép­nie ... Am csak loholt utána, amikor ő már több ponttal ve­zetett. Miközben Nagy loholt, „rászaladt” egy kivédhetetlen tushelyzetre. Nyolcadik lett csupán ... ötödik lett viszont a fiatal ferencvárosi Bíró, aki pénteken az EB—4. lengyel Olejnik el­len gyakorlatilag már éremért harcolt __ Elmaradt azonban a br avúr. Bíró fáradt és „szét­esett” volt, így aztán a lengyel ellenfél rütinja bőven érvénye­sült. Néha még a győzelem is el­maradt. A legfájóbb talán az olimpiai ezüstérmes Bállá Jó­zsefé volt a nehézsúlyban. A junior Európa-bajnok bolgár Petar Ivanov ellen már a sző­nyegre is halálsápadtan ment fel — és még annál is szürkéb­ben birkózott. A következő fordulóban vi­szont látványos tussal győzte le a tavalyi VB-n bronzérmet szerzett fiatal román Andrei lankát. Így Bállá, akárcsak az 57 kg- os Németh, már súlycsoportjá­nak legjobb négyesében van. Siker fehérben A kötöttfogású küzdelmek után nemcsak a birkózás színvonaláról elmélkedtek a szakemberek... A FILA Bíróbizottsága például a ha­gyományos pontozás révén értékelte a bírók munkáját is. Kruj Iván, aki az el­múlt év óta szőnyegelnöki tisztséget tölt be, ezúttal is közmegelégedésre, jól látta el feladatát. A szőnyegen működő „fe­hérruhások” közül — mint már annyiszor — ezúttal is egykori olimpiai bajnokunk, Hódos Imre kapta a lem.aga- sabb pontszámot: kilencven­négyet. A másik magyar bí­ró, Palócz Rudolf 92 pon­tot szerzett, s az igen ma­gas pontszámmal visszasze­rezte kiemelt nemzetközi mi­nősítését, amelyet csak azért veszített el, mert — beteg­sége miatt — egy éven át nem bíráskodott nemzetközi viadalon. A bíróbizottság javaslata értelmében mindhárom bí­rónk közreműködhet az olimpián. Következik... 52 kg. Szabó Lajos súlycso­portjának küzdelmei lapunk zártakor még tartottak, így az állás nem ismeretes. A DVTK versenyzőjének jelenleg 3 hi­bapontja van. 57 kg. Míg Németh erőnye­rő volt, már csak négyen ma­radtak állva a súlycsoportban. A párosítás: Bagdaszarjan (szovjet, 1 hibapont)—Németh (2.5), Cocsev (bolgár, 3)—Nea- gu (román, l). A jereváni Gurgen Bagdaszarjan olyan szovjet újonc, aki eddig már a fél világot végigverte... 1975-ben ezüstérmes volt a ju­nior VB-n, később Világ Ku­pát és Universiadét nyert. 62 kg. Szalontai Zoltán a harmadik fordulóban a finn Jukka Rauhala, a junior EB 4. helyezettje ellen birkózik. A súlycsoportban titzenegyen állnak, Szalontainak 3, Rauha- lának 5 hibapontja van. 74 kg. Fehér István a har­madik fordulóban a lengyel Ryszard Scigalskl ellen birkó­zik minden bizonnyal (a súly­csoport küzdelmei lapzártakor még tartottak). A 3 hibapon­tos Fehér ellenfele, a jelenleg hibapont nélkül álló Scigalski tavaly hatodik volt az EB-n. Nehézsúly. A legjobb négy között a 4 hibapontos Bállá József ellenfele az a hibapont nélkül álló Szalmán Haszimi- kov lesz, aki tavaly világ- és Európa-bajnokságot nyert. Bal­ia néhány hete Budapesten, a felszabadulási viadalon legyőz­te neves ellenfelét. A másik mérkőzést két hibapont nélküli résztvevő, a bolgár Ivanov és a lengyel Sandurski vívja. Németh Sándor az előző napi két győzelme után sem tor­pant meg: 7:4-re verte azt a török Akgünt, aki az idén harmadik lett a hagyományos bulgáriai Dán Kolov-emlékver- senyen. Pedig nem volt könnyű a mérkőzés... Az első menet végén Németh két lábramenés és egy intés nyomán 3:0-ra vezetett. Ké­sőbb — billentés után — már 5:0-nál álltak, amikor Németh tudatosan fékezte a lendületet, míg az utolsó három percben a két-toét intést . is ; taktikusan „érte el”. A győzelem jelentős fegyvertény. De ugyanilyen volt Szabó és Szalonta Z. akciógazdag rajt­ja is. Végeredményben nincs okunk panaszra. A csapat tagjai küzdenek, az esélyesek jól állnak. Ennyit vártunk ettől az Európa-baj- nokságtól. És a szerény remények talán valóra is válnak. NAPI rí XXIII. szabadfogású birkózó Európa-bajnokság. iiHrLU. Prievidza, április 25. A magyar versenyzők ered­ményei (elöl — kövér betűkkel — a győztesek). 1. forduló. 52 kg: Szabó—Berg (holland) 2:50. p., lábkulcscs átfordítás, tus (l2:0-nál). 62 kg: Szalontai Z.—Culák (cseh­szlovák) 8:14. p., leléptetés <24:2-nél). 74 kg: Pircalabu (román)— Fehér 6:5. 90 kg: Andanson (francia)—Robotka 22:9 (!). Nehéz­súly: p. Ivanov (bolgár)—Balia 5:38. p„ leléptetés (3:0-nál). 2. forduló. 52. kg: Sugajev (szovjet)—Szabó 16:10. 62 kg: Abusev (szovjet)—Szalontai Z. 11:5. 74 kg: Fehér—Dogan (tö­rök) 19:4. 90 kg: Oganeszjan (szovjet)—Robotka 6:52. p., le­léptetés (24:0-nál). Nehézsúly: Bállá—ianko (román) 1:04. p„ hátraesés-kontra, tus. 3. forduló. 48 kg: Olejnik (lengyel)—Biró 4:32. p., átfordítás tus (18:0-nál). 57 kg: Németh—Akgün (török) 7:4. 82 kg: Bus- sarello (osztrák)—Nagy L. 4:38. p., hátraesés-kontra, tus. 4. forduló. 57 kg: Németh erőnyerő. • KERÉKPÁR Csepel Kupa — Akárki lesz is a győztes, megérdemli — mondogatják a szakértők az egyre kegyetlenebb erőpróbává váló Csepel Kupa ver­senyen. A pénteki táv 198 km volt. A hűvösvölgyi Nagyrétről indultak a versenyzők, majd Solymár — Üröm — Budakalász — Szentendre — Visegrád — Esztergom — Tarján — Bajna — Piliscsaba — Solymár útvonalon érkeztek vissza a Nagyrétre. A hideg eső, a sáros utak, a Vértes emelkedői bőven szedték az ál­dozatokat. Mindössze 36 kerék­páros érkezett célba a gépén, a többiek az Ikarus buszokon. Az első szakaszban néhány ap­ró próbálkozástól eltekintve tö­mören együtt haladt a mezőny, egészen Visegrádig. Utána vi­szont két debreceni versenyző, Jenei és Horváth megszökött és Esztergomon már közel kétper­ces előnnyel haladtak át. Amikor az utánuk hajtó mezőny erről tudomást szerzett, felpaprikázód- va a nyomukba eredt és élénk iramú üldözés kezdődött. Végül a Vértes-hegységben, Tarján kör­nyékén egy — a főmezőnyből kivált — 11 főnyi üldöző boly befogta a két szökevényt, s előbb Horváth, aztán Jenei sem bírta a nekilendült boly iramát és visszaolvadt a főmezőnybe. Ké­sőbb a csepeli Busi Andrásnak, majd a szekszárdi Halász Zol­tánnak Héreg környékén sikerült felzárkózni a megugrott élcso­porthoz, amelyben négy külföldi versenyző kerekezett (két cseh­szlovák, egy lengyel és a csü­törtöki győztes, A. Popp). Ez a csoport mindjobban elhúzott az üldözőktől és Zsámbék után már közel 6 perc volt az előnye. Itt történt, hogy az egyik legaktí­vabb versenyző, Takács (BKV Előre) görcsöt kapott és úgy látszott, feladja a küzdelmet. Am rövid ápolás után újra nyereg­be pattant, s 10—12 km-es ke­mény üldözés után utolérte az élen haladókat. Rövid pihentető hajtás után Juhász (Építők) több­ször is szökni próbált, a többiek azonban minden esetben csírájá­ban elfojtották a próbálkozást, s így csak a véghajrában dőlt el a sorrend. Pénteki eredmények. Egyéni: 1. Csathó Tamás (MVSC), 2. Rheinhard Popp (Tyrolia, oszt­rák), 3. Safranice (Katowice len­gyel), 4. Juhász (Építőik), 5. Peszleg (Csepel), 6. Steizkal (Spartak Tlmace, csehszlovák) 5:27.27 (azonos idővel). Csapat­ban: 1. Csepel I 16:31.27, 2. Szekszárd I 16:31.27, 3. Postás 16:49.02. A két nap alapján. Egyéni: l. Rheinhard Popp 8:45.32, 2. Csathó 8:45.47, 3. Steisikai 8:45.59, 4. Safranice 8:46.00, 5. Juhász (Építők) 8:46.04, 6. Peszleg (Csepel I) 8:46.07. Csapatban: 1. Csepel I 26:27.27, 2. Szekszárdi 26:27.27, 3. Postás 27 .*02.22. * Kemény dió volt az U. Dózsa SZOMBATON: NIM-BP. V. IZZÓ NŐI RANGADÓ Kilenc fordulót kellett vár­ni az idei röplabdabajnokság- ban az első valódi rangadóig. Igaz viszont, hogy ezen a hét végén sorozatbaj, rendezik a „nagyok" egymás elleni ta­lálkozóit. A rangadódömping mindenesetre érdekesen kez­dődött: a két veretlen össze­csapásán a Bp. Honvéd férfi­csapata a vártnál csak jóval nehezebben, öt játszmában bi­zonyult jobbnak a néhány év után ismét a legjobb hat kö­zé került Illa-fehéreknél. A Vágóhíd utcai szombati visz- szavágót most már valóban nagy érdeklődés előzi meg ... A hat közé jutásért egyéb­ként tovább tart a harc a Vasas és a ZTE között. Pén­teken mindketten vereséget könyvelhettek el ugyan, de a piros-kékek játszmát raboltak a bajnoktól, az egerszeglck vi­szont továbbra is nélkülözni kénytelenek a sérüléssel baj­lódó, válogatott Magyar Zol­tánt ,.. A nőknél megoldódott az utolsó nyitott kérdés, kiala­kult az „extra” (7) hatos: a vidék legjobbja, az Almásfüzi­tő a fővárosban 3:0-ra győzte le a Közgazdasági Egyetem csapatát. Így a NIM, a Bp. V. Izzó — a két veretlen szom­baton és vasárnap méri ösz- sze tudását —, az Ü. Dózsa, a Bp. Spartacus és a BVSC mellett a füzitőlek folytathat­ják a küzdelmet a bajnoki ejmért... FÉRFIAK A-csoport Csepel—Vasas 3:1 (—12, «, 13, 5). Csepeli Sportcsarnok. Vize­ié. Karsai. Csepel: GYŐRI, Gu­lyás, Koszti, BUZEK, Babati, So­mogyi. Edző: Prouza Ottó. Va­sas: SIMON, Nagy I., DÉVÉNYI, Mondi, Medve, Zsolt. Cs: Her­mann, Schmledl. Edzó: Benke Attila. Mindkét együttes hullám­zó teljesítményt nyújtott, a na­gyobb Utőerö döntött a bajnok javára a 67 perces találkozón. Bp. V. Izzó—Zalaegerszegi TE 3:0 (11, 3, 6). Megyeri út, 150 néző. V: dr. VaszUy, Balázs. A tartalékos vendégcsapat nem tu­dott nagyobb ellenállást kifejte­ni. Jó: Bogár, Gáspár, Fodor, ill. Bokor. TFSE—Szombathelyi Spartacus Styl SC 3:0 (12, 9, 12). Győri, út. V: Rádi, Pados. A sérülésé­ből felépült válogatott, Nagy Pa. tér játéka döntőnek bizonyun. Jó: Szabó I., Illés, Nagy P„ Ml. Nagy J. B-csoport Bp. Honvéd—Ü. Dózsa 3:2 (10, —13, 8, —4, 11). Dózsa Gy. út. V: Ribizsár, Bíró. Bp. Honvéd: URBAN, Ruffing, Szabó K., Ho- both, HUSZAR, BOROSOK Cs: Zoufal, Pető, Nagy L„ Juhász. Edző: Botos Ferenc. Ü. Dózsa: VARGA, KISS L„ Daróczi, SZA­BÓ L., DVORAK, szalai. Cs: Melkvi, Horváth, Kovács, Tamkó. Edző: Nagy István. A mérkőzés alakulása. I. játsz­ma: 0:4, 5:4, 5:5, 8:5, 8:6, 11:6, 11:8, 12:8, 12:10, 15:10. II. játszma: 0:3, 2:3, 2:5, 5:5, 5:7, 7:7, 7:8, 8:8, 8:11, 11:11, 11:12, 12:12, 12:13, 13:13,13:15. III. játszma: 2:0, 2:1, 5:1, 5:4, 7:4, 7:5, 14:5 (!), 14:8, 15:8. IV. játszma: 0:5, 2:5, 2:6, 3:6, 3:10, 4:10, 4:15 (!). V. játszma: 0:3, 1:3, 1:4, 2:4, 2:6, 3:6,3:7, 4:7, 4:10(1!!), 14:10 (!), 14:11, 15:11. Eleinte úgy tűnt: csak szoros­sá tudják tenni az összecsapást a vendégek. A piros-fehérek lagy­matag játéka azonban meghozta* Dózsa étvágyát. A döntő játék­részben már szinte mindenki el­könyvelte a váratlan eredményt, azonban a rutin végül felülke­rekedett. A 107 perces csata így is nagyobb küzdelmet hozott * vártnál. Kecskeméti SC—KOMÉP SC3:0 (12, 1, 8). Kecskemét, 300 nt- ző. V: Máthé, Radnai. Jó: Sza­bó Z., Lantos. Bp. Spartacus—Szolnoki Ve­gyiművek 3:1 (—13, 15, 10, 6). Szolnok, 100 néző. V: Kiss K., Korim. NŐK A-csoport Almásfüzitői Timföld SC—Köz- gazdasági Egyetem 3:0 (11,11,13). Kinizsi u. V: Horváth, Zsillé. ATSC: FRECSKA, PÓCZOS, Láng, Karsai, argyelAnne, hende. Cs: Podhoráné, Túri. Edző: Ke­rekes László. Közgazd. Egyetem: Mihók, Kelemen, Ocskó, VAR- HANYOVSZKY, Szatmári, Szatz- ker. Cs: Magay E., Magay A. Ed­ző: Horváth Zoltán. A minden te­kintetben jobb vendégek győzel­me teljesen megérdemelt. Haladás váE—Külker SC 3:1 (15, —5, 13, 6). Elem u. V: Békési, Le­gendás. Az újonccsapat 82 pere alatt szerezte meg idei első győ­zelmét a tavaly még a legjobb hat között szerepelt fővárosiakkal szemben. Jó: Hajdinák, Segyevy, Varsányi, B-csoport U. Dózsa—BVSC 3:0 (9, 3, 7). Vágóhíd u. V: Juhász, Szekér. Harmincnégy perces, könnyű győzelem. Jó: Királyné, Feketéné, ill. Szabadszállási. Építők SC—Szegedi Epitők Spar­tacus 3:0 (4, 4, ll). Népliget. V: Fátyol, Seres. Jó: dr. Patainé, Stadler K., Gergely, ill. Kovács, Szüagyine. ■ EREDMÉNYEK SAKK Pénteken délután fokozódó ér­deklődés mellett került sor a ne­gyedik fordulóra az Utasellátó SC Alföldy László női emlékver­senyén. A játéknap során mind­össze egy győzelem született, két döntetlen és négy függőjátszma mellett., A forduló eredményei: Klimová (csehszlovák)— dr. Kri- zsánné 1:0 (biztos győzelem). Döntetlen: Grosoh—Bojadizsieva (bolgár) és Cseles (jugoszláv)— Porubszky. Függő: Muresan (ro­mán)—Kowalska (lengyel), teli táblán, Karakas—Kozlovszkaja (szovjet), világos minőség előnyét sötét két gyalogtöbblete ellensú­lyozza, Kovács M.—Szádainé, se­tét minőség előnyével, Honfiné— Szemjonova (szovjet) világos esé­lyével. A versenyen a szovjet Szemjonova vezet — 3 pontja és 1 függőjátszma van — Porubsz­ky előtt (2 pont és I függő- játszma). Szombaton délelőtt 11 órakor a versenyzők megkoszorúzzák Al­földy László síremlékét a Rákos- keresztúri temetőben. Délután ke­rül sor a függőjátszmákra. ASZTALITENISZ Pénteken a miskolci Városi Sportcsarnokban elkezdődött a XIX. Bíró Sándor emlékverseny. Hatvanhárom egyesület csaknem 700 sportolója indult. A viadalt csehszlovák, jugoszláv és az NDK- beli versenyzők jelenléte nem­zetközivé avatja. Az első ver­senynapon az I. osztályú férfi és női, valamint a vegyes pá­rosok küzdöttek a helyezésekért. A férfi páros előcsatározásai so­rán a harmadik helyen kiemelt Kriston, Takács (Bp. Spartacus, BVSC) kettős meglepetésre 2:1 arányban alulmaradt a Berta, Iharos (DELÉP, Postás SE) duó­val szemben. A döntőbe jutá­sért a Gergely, Asztalos duó (BVSC, Ganz-MAVAG) 3:2-re bi­zonyult jobbnak a Jónyer, Klam- pár (Bp. Spartacus) kettősnél. Az elsőségért a Frank, Nozicska (BVSC) pár volt az ellenfelük Gergelyék 3:2-re nyertek, már 2:0-ra is vezettek, a döntő játsz­mában pedig 21:19 arányban dia­dalmaskodtak. A női párosban általában érvé­nyesült a papírforma. A döntő­ben némi meglepetésre a Magos, Szabó (Statisztika) kettős simán 3:0-ra nyert a Bolvári 1, Balogh (Tolna) bajnokpáros ellen. Eredmények. 1. oszt. férfi pá­ros: 1. Gergely, Asztalos (BVSC, Gaz-MAVAG), 2. Frank, Nozics­ka (BVSC), 3. Jónyer, Klampár (Bp. Spartacus) és Romhányi, Guttmann (Ganz-MAVAG, Tata­bánya). Női páros: 1. Magos, Szabó (Statisztika), 2. Bolvári I, Balogh (Tolnai Vörös Lobogó), 3. Kisházi, Kuchár (Statisztika) és Fazekas, Urbán II (Statiszti­ka). A vegyes párosok küzdel­mei lapunk zárta után fejeződ­tek be. LEGÚJABB Világcsúcs a súlyemelő EB-n Pénteken este az új-belgrádi Pinkí-csarnokban a lepkesúlyúak küzdelmével megkezdődött a XXXIX. felnőtt súlyemelő Eurő- pa-bajnokság. A nyitónapon hat országból mindössze heten indul­tak. s bár lapunk zártáig a ver­seny nem fejeződött be, nagy eredményről kaptunk hírt. A szovjet Alekszandr Voronyin ne­gyedik fogására 112.5 kilogramm­ra Javította a lepkesúlyú szakítás világcsúcsát (régi: 112, Vu Su-te, Kínai NK). Ezt megelőzően azon­ban 107.5 kg teljesítménnyel a sza­kításban Voronyin már Európa- bajnoki címet szerzett, míg a ma­gyar Pátrovics Géza 95 kg-os tel­jesítményével negyedik helyen várta a lökést. l i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék