Népsport, 1980. május (36. évfolyam, 103-127. szám)

1980-05-19 / 117. szám

S NÉPSPORT XXXVI. 117. ♦ 1980. május 19, A KÜLFÖLD SPORTJA VELEMENY A düsseldorfi döntésről Áz NSZK Olimpiai Bizott­sága — amint arról ni.ír be­számoltunk — csütörtökön 59:40 szavazati aránnyal, a kormány és a parlament ajánlását elfogadva úgy dön­tött, hogy nem küld sporto­lókat a XXII. Nyári Olim­piai Játékokra. A döntés ért­hetően nagy visszhangot kel­tett, hiszen korábban többen úgy vélték, úgy értékelték a helyzetet, hogy a nyugatné­met határozat erősen befo­lyásolja majd elsősorban a nyugat-európai országok ál­lásfoglalását. Majd elválik ... Sir Denis Follows, a Brit, Raymond Gafner, a Svájci és Bo Bengisson a Svéd Olimpiai Bizottság elnöke* illetve főtitkára azonban máris bejelentette, hogy ko­rábban hozóit döntésüket nem befolyásolja, a nyugatnémet határozat. A Düsseldorfban tartott ülés jelentőségét s az iránta megnyilvánult élénk érdek­lődést jellemzi, hogy az AKD, az első nyugatnémet televí­zió különadásban, egyenes közvetítésben számolt be a drámai hangulatú. tárgyalás­ról. A szavazás eredménye az olimpiai mozgalmat támo­gatók között érthető csaló­dást keltett. Willi Daume, a müncheni olimpia főren­dezője, ai olimpiai bizottság elnöke így nyilatkozott: „A magam részéről még mindig nem adom fel a harcot...” Berthold Beitz, a NOB tag­ja, a Iírupp-művek igazgató tanácsának elnöke, aki a kö­zelmúltban járt Budapesten, S Lázár György miniszter- elnök is fogadta, a követ­kezőket mondta: „Megéltük a nyugatnémet sportélet leg­szomorúbb napjat..Willi Weyer, a DSB (az NSZK Sportszövetsége) elnöke ez­zel szemben így beszélt: „Ez volt az egyetlen helyes és ésszerű döntés, amelyet eb­ben a helyzetben hozhat­tunk .. Weyer nyilatkozatával kap­csolatban talán érdemes ar­ra emlékeztetnünk, hogy a tengerentúlon kezdeménye­zett bojkottal a sport hiva­tásos vezetői még az Egye­sült Államokban sem értet­tek egyet. Az olimpiai bi­zottság képviselői végül Car­ter elnök adminisztratív szankciókat is kilátásba he­lyező nyomása után is csak tiltakozásukat hangoztatva engedtek a kényszernek. Nem így Weyer, aki nyugatnémet bojkott egyik kezdeménye­zője és legfőbb támogatója volt. Hadd idézzük a Nürn- bergben megjelenő Kicker Sportmagazin május 5-én, tehát még a határozat előtt megjelent számában közölt néhány korábbi nyilatkoza tát. „A sport célja a talál­kozás, nem pedig a bojkott. Mi németek tudjuk az 1920- ban, 1924-ben és 1948-ban tör­tént politikai kizárásaink ta­pasztalataiból, hogy miiyen fontos egy bármilyen kés kény sportbeli híd az em­berek közötti érintkezések fenntartása érdekében, akkor, amikor a politikai határok zárva vannak” — hangoztat­ta a DSB elnöke 1978-ban de még 1980 januárjában, a Carter elnök által maghirde tett bojkott után is így nyi­latkozott: „A sportot, ami a mi álláspontunk szerint nem állami sport, nem lehet hir­telen állami feladatok meg­oldására felhasználni.” De még néhány héttel később is megerősítette: „A sport nem alkalmas politikai célok megvalósítására" ... S ugyan ez a Weyer, eddig egyetlen jelentős sportvezetőként az oliftipia bojkottjának megva­lósításáért szállt síkra, s a határozatot köszöntötte sza vaival. Sajnos, nem hallgat­ta meg a kiváló nyugatné­met sportolók közös, a düs seldorfi ülésen is elhangzott felhívását: „Ne politikusként hanem sportvezetőként, a sport érdekeit, az olimpiai mozgalom, a nemzetközi sportélet jövőjét tekintve döntsenek!...” Sajnos, nem így döntötiek, s a következ­ményekért is nekik kell majd vállalniuk a felelősséget! Vad Dezső Leslie Vemon jelenti: MM CSÁK 63 NAP Kettős meglepetéssel kezdődött Kettős, méghozzá vaskos meglepetéssel kezdődött a brit házibajnokság néven ismert né­gyes torna Anglia, Skócia, Wa­les és Észak-.frország labdarú­gó-válogatottjai között. Ä két „nagy”, az angol és a skót vá­logatott a hét végi első foduló- ban kikapott, ráadásul meg­érdemelten. Stein bosszankodott A skótok a politikai helyzet miatt tíz évig nem játszottak- Észak-lrországban, de ezúttal beleegyeztek a belfasti mérkő­zésbe, amelyre már péntek este került sor. Jock Stein, a skót szövetségi kapitány erőjen meg­fiatalított keretet jelölt a brit­bajnokságra és a lengyel—ma­gyar túrára, s az új társaság ezúttal mutatkozott be. A csa­patba három újonc került, a kapus Thomson és a balszélső Weir a St. Mirren csapatából, továbbá, az év játékosa, a közép­pályás Strachan (Aberdeen). Ezekhez még négy hazai játé­kost választott és csak négy jó labdarúgót hívott haza az angol bajnokságban szereplők közül. A Nottingham Forest játékosai­ról és Andy Grayról le kellett mondania, más elfoglaltságuk miatt. A skót csapat tetszetős szere­lésben futott ki a pályára, min­den játékos nevét is ott láttuk a mezük hátán. De csak ez je­lentett sikeres újítást, a csapat csődöt mondott. Ilyen gyengén régen nem játszott a skót válo­gatott. Gemmill volt az egyet­len, aki hírnevéhez méltóan szerepelt. Rengeteget dolgozott a középpályán, de nem tudta helyzetbe hozni a gyámoltalan csatárokat. Az első félidőben semmi dolga nem akadt Platt kapusnak és a tartalékos észak­ír válogatott uralta a játékot. A 37. percben Donaghy helyzet­be hozta Hamiltont, aki lefor­dult őrzőjéről és közelről be­lőtte a mérkőzés egyetlen gól­ját. (1-0). A második félidőben is jobbak; voltak a hazaiak és Thomson kapusnak kétszer is bravúrosan kellett védenie Brotherston lövését. A kétség- beesett skótok a 60. percben át­formálták csapatukat. A 4—3—4- es felállásból 4—2—4 lett, ami­kor Provan, a Celtic játékosa jött be Souness helyett és Jor­dan vette át Weir helyét. Et­től kezdve kissé veszélyesebbek voltak, jól hajráztak. Jordan egyedül találta magát a kifutó kapussal szemben, de közelről mellé lőtt, majd Dalglish feje­sét a 88. percben a léc alól mentették. De tíz perc alatt nem lehet mérkőzést nyerni. A ha­zaiak teljesen megérdemelten győztek. A skót kudarcot jel­lemzi, hogy az észak-írek 1975- ben nyertek utoljára mérkőzést a brit bajnokságban. A mérkőzés után a bosszan­kodó Stein nem titkolta csaló­dását. „Nagyon gyengén ját­szottunk, talán fáradtak a játé­kosok a hosszú idény után — mondta. — Hibákkal tűzdelt mérkőzés volt és mi többet hi­báztunk, mint az ellenfél. Erre a teljesítményre nehéz magya­rázatot találni.” Hát igen, a hátralevő mérkőzéseiken job­ban kell játszaniuk a skótoknak, mert különben a most követke­ző otthoni találkozóikon Wales és Anglia ellen is kellemetlen meglepetések érhetik őket, s ta­lán az európai túra ssm lesz annyira kellemes; mint ahogyan arra számítanak. Keegan hiányzott Az „idegenlégiósok” nem áll­tak rendelkezésére, a notting.- hamiak egy kivételével a BEK- döntőre készültek, sérülések is voltak, így Ron Greenwood szövetségi kapitány hat helyen változtatott Wales ellen az argentin válogatottat legyőző angol tizenegyen. Lloyd jutott szóhoz Watson helyett, Cherry szerepelt balhátvédként, Hoddle vette át Wilkins helyét, a va­donatúj csatársorban pedig Mariner és a balszélső Barnes is helyet kapott. Wales váloga­tottját Mike England, a volt Tottenham-játékos személyében új kapitány irányította, s ter­mészetesen legerősebb csapatát szerepeltette a wrexhami talál­kozón. A mérkőzés eredménye óriási szenzáció: Wales 4-1-re legyőzte Angliát! A hazaiak minden csa­Greenwood patresze jobb volt. Különösen az angol védelem gyengélkedett nagyon megérezte Watson hiá­nyát. Íme, a gólok krónikája. 15. perc: Cherry beadását Lloyd fejelte kapura, Davies csak ki­ütni tudta a labdát, majd ka­varodás után Mariner a kapuba helyezett. (0-1). 18. perc: James, aki végig remekül játszott, és akire talán még emlékeznek a magyar szurkolók az Európa bajnoki csatákból, lefutott, be­adását Walsh lefejelte Thomas- nak, aki közelről egyenlített. (1-1). 29. perc: Űjra James fu­tott el, becsapta őrzőiét, magas beadása átszállt Clemence fe­lett, Walsh befejelte. (2-1) 60. perc: Anglia fölénybe ke­rült, de mégis a hazaiak szerez tek gólt. James ezúttal a jobb oldalon viharzott el, rálőtt majd a kipattanó labdát bátor eiőrevetődéssel befejelte. (3-1) 65. perc: Giles megszabadult őrzőjétől, lövése irányt változ­tatott Thompson lábán és be­gurult a bal sarokba. (4-1). 80. perc: Lloyd súlyosan megsérült és játéka kétségessé vált a Nottingham színeiben a Ham­burg elleni BEK-döntőben. Wales válogatóttja igy 25 év óta először győzte le Angliát. Erre a wrexhami pályán utol­jára 1882-ben volt példa! A mérkőzés után England nagy örömmel nyilatkozott, dicsérte csapata gyorsaságát, lelkességét, Greenwood így beszélt: „Ez a futball! Kedden este agyondi­csértek bennünket, ma pedig teljesen igazságosan, simán ki­kaptunk. A játékosok részben már az EB-döntőre gondoltak, lélektelenül küzdöttek. Keegan nagyon hiányzott. Sebaj, ez jó lecke volt. A jövőben minden mérkőzést egyformán komolyan kell venni!” .,. A brit' bajnokság első for­dulójában tehát mindkét esélyes kikapott, s hasonló nagy meg­lepetésre már régen nem volt példa. ü Nantes ötödször bajnok LABDARÜG0-BAJNOKSÄGOK Olaszország. B-osztály. Nagy volt a gólszegénység: 20 együttes mind­össze 16 gólt rúgott, de ebből is 4—4 Genovában, illetve Pistoiese- ben esett. Bari—Pisa 2-0, Como— Palermo 1-0, Genoa—Parma 3-1, Lecce—Lanerossi 0-1, Pistoiese— Matera 3-1, Sambenedettese— Sampdoria 0-0, Spal—Atalanta 1-1, Tern ana—Taranto 0-1, Monza —Cesena 0-1. Verona—Brescia 0-0. 1. Como 35 15 15 5 32-15 45 2. Pistoiese 35 12 19 4 35-22 43 3. Brescia 35 15 10 10 36-27 40 4. Cesena 35 11 17 7 36-31 39 5. Monza 35 14 11 10 35-32 39 6. Lanerossi 35 11 15 9 43-35 37 7. Verona 35 12 13 10 24-21 37 8. Bari 35 9 19 7 25-24 37 9. Sampdoria 35 8 20 7 29-26 36 10. Spal 35 9 17 9 31-32 35 11. Genoa 35 11 13 11 30-31 35 12. Atalanta 35 10 14 11 26-23 34 13. Palermo 35 11 12 12 29-23 34 14. Lecce 35 10 14 11 27-29 34 15. Taranto 35 12 9 14 24-28 33 16. Samben. 35 11 11 13 23-29 33 17. Pisa 35 10 11 14 22-23 31 18. Ternana 35 9 11 15 24-34 29 19. Parma 35 7 11 17 23-44 25 20. Matera 35 7*10 18 19-39 24 A kupadöntőben: Roma—Torino 0-0. A 90 perc után hosszabbítás következett, de az újabb 30 perc alatt sem látott gólt az 53 000 szurkoló. Tizenegyesekkel döntöt­ték el, hogy melyik együttes kép­viseli majd az olasz labdarúgást a Kupagyőztesek Európa Kupájá­ban. A római játékosok voltak a nyugodtabbak, s 3-2-re nyertek. ■ Franciaország. Egy fordulóval a befejezés előtt a Nantes — már bajnok — ötödször! Az utolsó előtti fordulóig a bajnoki címre még pályázó St. Etienne súlyos vereséget szenvedett, s a harma- • dik helyre esett vissza. Sochaux —Laval 2-0, Valenciennes—Monaco 0- 0, Lyon—Brest 3-0, Metz—Paris SG 5-2, Lille—Lens 0-0, Bastia— Nancy 2-2, Bordeaux—St. Etienne 5-1, Nice—Strasbourg 6-1, Nimes —Angers 1-0, Nantes—Marseille 1- 0. 1. Nantes 37 25 5 7 70-29 55 2 Sochaux 37 23. 6 8 76-36 52 3. St. Etienne 37 22 8 7 71-50 52 4. Monaco 37 21 8 8 61-29 50 Német SZK. Két fordulóval a befejezés előtt óriási versenyfutás alakult ki a bajnok Hamburg és az aspiráns Bayern München csa­pata között. Mindkét együttes most a gólkülönbségre is törek­szik, mert könnyen előfordulhat, hogy végül is az dönti el a baj­noki cím sorsát. A Hertha csapata kezd menekülni a kiesési zónából, de még korántsem rózsás a hely­zete. Az egyik biztos kieső a Braunschweig együttese. Hamburg —Braunschweig 2-0, Hertha—Dort­mund 3-2, «Kaiserslautern—Uer­dingen 4-0, Frankfurt—Bremen 3-2i, Bochum—Köln 2-0, Mönchen­gladbach—Stuttgart 1-1, Bayern München—Düsseldorf 6-0, Duis­burg—1860 München 1-0, Lever­kusen-Schalke 2-0. 1. Hamburg (B) 32 19 8 5 81-33 46 2. Bayern 32 20 6 6 79-31 46 3. Stuttgart 32 17 7 8 74-46 41 4. Kaisersl. 32 18 4 10 71-43 40 Ausztria. A forduló meglepeté­se: a vezető Austria veresége Linzben. A vereség ellenére bajnoki cím védője hat ponttal előzi meg az üldözőket. A kiesés réme változatlanul a két fővárosi együttest, a Wiener Sportclub (23 pontos) és a Vienna (24) csapa tát fenyegeti. Rapid—Wiener Sportclub 0-0, Grazer AK— LASK 0-0, Admira Wacker—Sturm Graz 1-2. Vienna—Salzburg 1-1 VÖE3T Linz—Austria 4-0. 1. Austria 33 18 10 5 78-35 46 2. LASK 33 12 16 5 43-29 40 3. GAK 33 14 12 7 39-33 40 4. VÖEST 33 15 8 10 57-39 38 Hollandia, Kupadöntő: Feyen noord—Ajax 3-1 (1-1). A rotterdami együttes ezúttal ötödször nyerte a kupát. Hatmegy százalék Nagy-Britannia lakossága a. kormány változatlan nagy nyo­mása ellenére a sportolók olim­piai részvételét támogatja. A vasárnap megjelenő Observer, a tekintélyes londoni lap fontos, országos közvéleménykutatás eredményét hozta nyilvánosság­ra. Eszerint a szigetország la­kosságának hatvanegy százaléka a részvételt támogatja, s csak harminchárom százalék tartaná helyesebbnek, ha a sportolók nem vennének részt az olim­piai játékokon. A hét végén Málta és San Marino nemzeti olimpiai bizott­sága ugyancsak a részvétel mel­lett foglalt állást, Libanon sport­ját pedig harminckét versenyző képviseli majd Moszkvában, a nyári játékokon. A Svájci Olimpiai Bizottság — mint jelentettük — a részvé­tel mellett döntött. A sportszö­vetségek közül jelenleg nyolc már úgy határozott, hogy elkül­di versenyzőit a szovjet fővá­rosba. Mégpedig az íjász, az ökölvívó, a súlyemelő, a csel­gáncs, a kajak-kenu, a kerék­páros, a birkózó, és az úszó. Két szövetség — a lovasoké és sportlövőké — közölte, hogy nem kíván részt venni az olim­pián, hat szövetség (vívás, ké­zilabda, atlétika, evezés, vitor­lázás, torna) vezetői pedig a napokban határoznak. Példásan szigorú ítéletek Rámái jelentésünk: Az Olasz Labdarúgó Szövetség sportbíró­sága ítéletet hirdetett a Milan— Lazio és a Perugia—Aveliino bajnoki .,bunda”-mérkőzásek ügyében. A négy együttes közül az AC Milan az 1930—81-es idényben csak a B-oszt-ályban szerepelhet, a Perugia és az Aveliino ü-5 pontos mínusszal kezdi a pontvadászatot, a Lazio pedig 10 millió lírás büntetést fizet. A Milan elnökét, Pelice Co- lombót örökre eltiltották a tisztségviseléstől, Ricky . Alber- tosi (Milan*) és Massimo Caccia­tori (Lazio) élete végéig nem léphet pályára! Öt évig nem játszhat Mauro Della Martira (Perugia) és Stefano Pellegrini (Aveliino). Három évig nem sze­repelhet Paolo Rossi (Perugia) és Luciani Zecchini (Perugia); 1981. december 31-ig szóló eltil­tást kapott Bruno Giordano (La­zio) és Lioneüo Manfredonie (Lazio); 1981. március 31-ig nem szerepelhet Giorgio Morini (Mi­lan), míg Maurizio Moniesi (La­zio) 1980. szeptember 30-ig nem léphet pályára. G. . Darecco, az olasz Sport­es turizmus-miniszter a drákói ítélet után csak ennyit mondóit: „Ez az olasz sport legszomorúbb napja!” Enzo Bearzot szövetségi kapi­tány lehangoltan nyilatkozott: „Giordano és Rossi tagja lett volna az Európa-bajnokság nyol­cas döntőjében szereplő váloga­tottnak. Két értékes játékost vesztettem ... Mindkettőjüket nagyon jól ismerem, s nem té­telezem fel róluk, hogy megál­lapodtak a mérkőzés eredmé­nyében.” Paolo Rossi kijelentet­te: „Semmit sem csináltam, nem értem, miért tiltottak el...” Bruno Giordano közölte: biztos abban, hogy a fellebbezés után a labdarúgó-szövetség másodfo­kú ítélpte felmenti. A játékosok valamennyien be­jelentették, hogy a fellebbezés jogával élnek, Colombo viszont belenyugodott az ítéletbe. A „bunda”-botránynak csak az első felvonása ért véget, hiszen május 23-án a Milan—Napoli, a Bologna—Juventus és a Lazio— AVeüino bajnoki mérkőzések „furcsa” eredményeit ezután kezdi tárgyalni a sportbíróság. Június 3-án a Lanerossi—Lecce és a Lecce—Pistoiese B-ligás találkozó kerül terítékre, majd két nappal később a Taranto— Palermo és a Genoa—Palermo találkozó eseményeit tárgyalják. Tito Livio Borla ★ Az ügy első felvonása, amely nemcsak Olaszországban fog­lalkoztatta a szurkolókat, pél­dás ítélettel ért véget. Es ta­nulsággal is szolgál: be lehet tehát bizonyítani, ha játékosok, e^zők, Kiubelnökök megegyez­nek az eredményben, s ezzel vétenek a sport alapvető szel­leme, tisztasága ellen. S, ha egyszer be lehet bizonyítani, akkor példás ítéletnek kell következnie, mint Olaszország­ban ! , . . Reutemmn győzelme Monacóban Vasárnap, délután, 80 000 ezer néző előtt bonyolították le a 33. Monacói Nagyüíjat, amely az idei hatodik. Forma 1-es világbajnoki futam. volt. A versenyen a fran­cia Pironi 54 körön keresztül ve­zetett, a győzelmet azonban az argentin Carlos Reu te maim sze­rezte meg. Pironi géphiba miatt nem ért a célba. Monacói Nagy- díj: 1. Reutemann (argentin) Williams, 1:55:34.36; 130.07 km ló átlagsebességgel, 2. Laffite (fran­cia) Ligier, 1:13 p. hátrány, 3. Piquet (brazil) Brabham, 1 :il 7 p, hátrány, 4. Mass (NSZK-beli) Ar­rows, egy kör hátrány, 5. Viile- neuve (kanadai) Ferrari, 1 kör hátrány, 6. Bittipaldi (brazil), Fittipaldi, 2 kör hátrány. A VB állása: 1. Piquet 22 pont, 2. Ar- noux (francia) 21, 3. Jones (auszt­rál) 19, 4. Pironi 17, 5. Reute- mann 15, 6. Laffite 12 pont. Vesztegetés Az iraklisz labdarúgócsapata a görög kupa elődöntőjének első mérkőzését csak 1-0-ra nyerte a PAOK együttese ellen. Az Irak- lisz elnöke és egy másik vezető­je a visszavágó előtt anyagi aján­lattal igyekezett rábírni Filotasz- Pellioszt, a PAOK egyik kulcsa emberét arra, hogy ne küzdje­nek teljes erőbedobással. Előleg­ként százezer drachmát ígértek, s a továbbjutás esetén további négyszázezret fizettek volna. A dolog' azonban kitudódott, s az Iraklisz vezetői ellen eljárás in­dult. ATLÉTIKA, Az NDK verseny­zőinek olimpiai válogatója Jéná­ban.* Rossley a 400 m-es női gát­futásban, mint már jelentettük 54.28 mp-cel világcsúcsot javított. Tpvábbi kitűnő teljesítmények. Férfiak. 1500 m: Ruth 3:41.3. 3000 m akadály: Pönitsch 8:27.9. 400 m ,gát: Ackermann 51.85. Diszkosz: Schmidt 67.94, Hossfeld 67.54. Nők. 100 m: Göhr 11.00. 800 m: Kämpfert 1:59.7. Magas: Ackermann 191. Távöl: Heimann 681, Siegl 677, Voigt 671. Súly: Slupianek 21.78. Modesto. Férfiak. 100 m: Brown (am) 10.19. 1 mérföld: Scott (am) 3:53.2. 110 m gát: Cooper (am) 13.44 (hátszél). 400 m gát: King (am) 50.05. Magas: Stones (am) 221. Rúd: Olson (am) 550. Hár­mas: Banks (am) 17.12. Súly: Oldfield (am) 21.61. Diszkosz: Wilkins (am) 69.74, a világ idei legjobbja, Hjeltnes (norvég) 67.68, Kalapács: Olsen (norvég) 73.66. Gerely: Kennedy (am) 85.56. Nők. 200 m: Bryant (am) 23.39 (hátszél). Magas: Brill (kan.) 193. Diszkosz: Griffin (am) 61.08. csúcs. KOSÁRLABDA. Férfi olimpiai selejtező, Genf. NSZK—Svéd­ország 79-72, Olaszország—Lengyel- ország 96-82, Csehszlovákia—Fran­ciaország 114-112, hosszabbításban, Spanyolország—Izrael 100-89. A moszkvai részvételi jogot Olasz­ország, Csehszlovákia és Spanyol- ország harcolta ki. A végső sor- send: 1. Olaszország 13 pont, 2 Csehszlovákia 12, 3. Spanyol­ország 11, 4. Franciaország 11, 5 Izrael 10, 6. NSZK 9. 7. Svéd­ország 9, 8. Lengyelország 9 pont. SÚLYEMELÉS, Szovjet bajnok­ság, Moszkva. 110 kg-os súly­csoport: 1. Kiokov 405 kg (182.5 +222.5), 2. Manzosz 390 kg (170+ 220), 3. Zolotujev 377.5 kg (172.5+ 205). Ölomsúly: 1 Marcsuk 427 5 kg (185+242.5), 2. Piszarenko 425 ka (185+240). . TENISZ. Nemzetközi versenyek. Hamburg. Férfi egyes elődöntő: Vilas (arg)—Lendl (esehszl) 6:4, 6:3, 6:1, Solomon (am)—Teitscher (am) 3:6. 6:3. 7:6, 6:2. Döntő: Solomon—Vilas 6:7, 6-2. 6:4, 2:6, 6:3. Népsport Ai Országos Teslnevelési es Sporthivatal lopja. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Szabó Béla. Főszerkesztő-helyettesek' dr Ardai Aladár es Szekeres István. Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. 1981, Telefon: 130-460. Telez: 22-5245. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató. Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay -utca 16. 1374. Telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hirlapkézbesítö postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra 40 forint, negyedévre 120 forint. Megjelenik naponta kedd kivételével - Szakra lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. Index- 25 C04 ISSN 0133-1809

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék