Népsport, 1980. július (36. évfolyam, 154-183. szám)

1980-07-24 / 176. szám

XXXVI. 176. ♦ 1980. július 24. NÉPSPORT 3 999 XXII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK - MOSZKVA _________999 Eg ervári Márta a felemáskorláton 9.95-öt kapott! Torna Egervári remekelt Szerdán délelőtt a női szaba­don választott gyakorlatok be­mutatásakor már az első cso­port értékelésénél látszott, hogy a pontozók komolyan veszik az új szabályokat, azaz az anyag­erősség mellett az eredetiséget, a virtuozitást és a kockázatvál­lalást is értékelik. Az első cso­portban csak mutatóban akadt 9-en felüli pontszám. A magya­rok a déli csoportban jól kezd­tek az ugrásban. Almási bics­ka Cukaharája ugyan jobban is sikerülhetett volna (9.3), de a nyújtott Cukaharát ugró Flan­der és Egervári — e szer mont­reali döntőse — már remekelt (9.8). A lendület felemáskorlá­ton is tartott. „Flanci”, ahogy a pöttömnyi, mindössze 144 cm magas Flander Erikát becézik, kiválóan kezdett (9.55). Egervá­ri az ismert szaltós felugrással indított és több eredeti elem­mel nehezített gyakorlata ki­váló befejezést jelentett, erre a délelőtt legmagasabb pontszámát, 9.95vöt adták a bírók. Ekkor már csaknem négy ponttal vezettünk a bolgárok előtt, a negyedik hely megszer­zésének reménye is felcsillant. A bolgároknál egyébként Jefti- mova után Toneva kétszer is le­esett a gerendáról. A jóindulatú Maria Simionescu, a szer ve­zető bírája fejét fogva juttatta kifejezésre együttérzését. A ge­rendán sajnos bennünket is utolért a végzet... A lányok érthetetlenül idegesek voltak. „Már az összekötő lépések, ele­mek sem voltak hibátlanok, s ez teljes bizonytalanságot ered­ményezett" — mondta később, már a verseny után Borsos Já­nos, a csapat másodedzője. A gerendán valóban gyengén si­került a produkció. Csak Flan­der került 9.5 fölé. Az utolsó fordulóban talajon a Hanti ki­vételével duplaszaltót bemutató lányok javítottak, Flander és Csányi 9.8-cal zárta a sort. A bolgárokkal szemben az előny csökkent ugyan — az ugrás és a felemás korlát utáni helyzet­hez képest —, de mégis meg­maradt. Ahhoz viszont, hogy a csapat előbbre lépjen, aligha le­het elég. „összességében elége­dett vagyok, pillanatnyilag eny- nyit tudunk... este majd iz­gulunk Egervári Mártáért, fi­gyeljük ellenfeleit a felemás korláton. Jó lenne legalább egy szerenkénti döntőben szerepelni. Mindenesetre ehhez van remé­nye Mártának, hiszen a kötele­zőre 9.8-at, a szabadon válasz­tottak során pedig 9.95-öt ka­pott”, mondta Bejekné Förstner Klára, a csapat vezető edzője. Az esti műsort telt ház vár­ta. A vezető szovjet csapat ug­rásban, a románok együttese pe­dig gerendán kezdett. A hazai közönség óriási ünneplése kí­sérte Saposnyikováék minden ugrását, s a tökéletes gerenda­gyakorlatot bemutató Comaneci helyett az alig 144 cm magas Maxi Gnauck, az NDK bajnok­nője kapta az első 10-est — talajon. A váltás után a szov­jet csapat felemáskorláton, a ro­mán együttes talajon folytatta. A hangzavar egyre nőtt, hiszen a talajgyakorlatokat kísérő ze­ne fülsiketítő erővel szólt a hangszórókból, a közönség is egyre jobban belemelegedett a szurkolásba. A román együttes hallatlan magas, 9.8-as átlaggal végzett. Comaneci biztos előnyt szerzett az ezúttal hajszállal halványabb teljesítményt nyújtó Saposnyikova előtt, akit már Gnauck is megelőzött. ■ A következő váltás egy újabb tízest hozott, az NDK-beli Rühn ugrásban érdemelte ki. A ro­mán csapat megközelítette a szovjet együttest. Az utolsó szer hozott döntést. A szovjet csa­pat talajon, a román együttes felemáskorláton folytatta a ver­senyt. A vörös mezes szovjet lányok ezúttal is bebizonyítot­ták, hogy a talaj a legjobb szerük. Már a kis Najmusina is 9.95-tel kezdett, Davidova tí­zest érdemelt. A románok fele­máskorláton próbálkoztak hát­rányuk behozására. De ehhez még Eberle tízes gyakorlata sem volt elegendő. S ekkor ér­kezett a viadal drámai pilla­natához: Nadia Comaneci, az olimpiai és világbajnok leesett a felemáskorlátról. Átalakított gyakorlatát tökéletesen kezdte, hiszen ez a legjobb szere. Ám az egyik átfordulás utá­ni vetődésnél már úgy tűnt, hogy megfogta a karfát, de az mégis kicsúszott a kezéből, s az olimpiai bajnoknő lehuppant a földre, pillanatnyi figyelmetlen­sége következtében. „Igazán sajnálom Nadiát, hiszen a világ jelenlegi legjobb tornásznője — mondta Nicolae Vieru, a ro­mán tornaszövetség főtitkára egészen letörten —, új gyakor­latát is kiválóan kezdte, s ak­kor nyilván örült, hogy már túl van a nehezén, egyetlen pilla­natig nem figyelt, s leesett, mint Strasbourgban. Leesése a csapat eredményét már nem be­folyásolta, hiszen a hazai kör­nyezet előnyét élvező szovjet együttes ekkor változatlan előnnyel vezetett előttünk, de Comaneci a felemás korláton sajnos, kiesett a versenyből, nem lesz a szerenkénti döntő résztve­vője. Az egyéni összetett ver­senybeli győzelmében azonban változatlanul bízunk.” Lehet is, hiszen bár jelenleg összetettben csak a negyedik Gnauck, Saposnyikova és Eber­le mögött, hátránya mindössze 0.15 pont, ami behozhatónak lát­szik. A csehszlovák csapat a nagy hármas társaságában jól versenyzett és a kötelezőkben a magyarokkal szemben szerzett előnyét valamivel növelve biz­tosította a negyedik helyet. A magyar együttes végeredmény­ben az ötödik helyen végzett. NŐK CSAPAT. Olimpiai bajnok: Szovjetunió (Jeleifa Davido­va, Marija Filatova, Nelli Kim, Jelena Najmusima, Natalia Saposnyikova, Stel­la Zaharova) 391.90, 2. Ro­mánia 393.50, 3. NDK 392.55, 4. Csehszlovákia 388.80, 5. Magyarország (Al­más! Lenke, Csányi Erika, Egervári Márta, Flander Erika, Hanti Erzsébet, Óvá­ri Éva) 384.30, 6. Bulgária 382.10. ★ Elkészült a pénteki, férfi sze­renkénti döntő végleges beosz­tása. Eszerint talajon Kovács Péter, aki 9.775 pontot visz ma­gával, ötödiknek mutatja be gyakorlatát. Lólengésben első­nek következik Gyityatyin 9.9, másodiknak Nikolay 9.875. har­madiknak Brückner 9.825, ne­gyediknek Donáth 9.8, ötödik­nek Magyar Zoltán 9.925, hato­diknak Tkacsov 9.875 ponttal. 2:3, de maradt még remény Januárban, a női olimpiai se­lejtezőn a szakemberek a ro­mánoknak adták a legkevesebb esélyt, mondván: van ugyan egy jó kezdő hatosuk, de a cserék jóval gyengébb képessé­gűek, márpedig a sorozatot hat ember aligha bírja végig erő­vel. Nos, az esélytelenek nyu­galmával, a körülmények sze­rencsés egybeesése folytán a románok nem — mint várták — ötödikek, hanem: elsők let­tek . .. Micsoda különbség! Az egészen fáradt, kedveszegett ma­gyar csapatot akkor csak nagy küzdelemben, öt játszmában gyűrték le, de azóta többször is jobbnak bizonyultak a mie­inknél. Ám a sportban éppen az a szép, hogy új verseny, új re­mények ... A jó kezdés után, a brazilok elleni biztató győ­zelmet követően úgy véltük: Moszkvában a románokon át akár egyenesen a legjobb Aégy közé vezethet a mieink útja. Vártuk a győzelmet, csalódnunk kellett. Pedig jól kezdődött... Az el­ső játszma szinte egyetlen len­dülettel, 13 perc alatt lett az ütéseket és ejtéseket szelleme­sen, jó ütemben váltogató ma­gyar csapaté. Lehet, hogy ez a 13 perc — pontosabban az en­nek következtében előre el­könyvelt győzelem — tette, de óriási, számunkra kedvezőtlen fordulat következett. A mieink egyre kevesebbet, egyre gyen­gébben ütöttek, a románok pe­dig beálltak az ejtésekre. S amíg ők időben tudtak válta­ni, ez a magyaroknak sokáig nem sikerült, sőt. amúgy, is­tenigazából — egyáltalán nem. A magas román sáncot vala­hogy el kellett volna kerülni, ehelyett többnyire csak alibi- megoldásokra futotta az első ütő Szalayné erejéből, holott rá várt volna a feladat, hogy te­kintélyt parancsoló bombákkal ismét megteremtse a lehetősé­get az ejtésekre. Újból meg­gyűlt a játékosok baja a nyi- tásfogadással, ráadásul ezúttal a magyar szervák sem sikerültek úgy, mint a brazilok ellen. A negyedik játékrészben kínos las­súsággal, fokról fokra küzdöt­te magát együttesünk az egyen­lítés felé, ez elsősorban az egysíkú tárna lásépítés és -be­fejezés miatt, túl sokat kivett, a lányokból. Az ötödik játszma eleje még magyar fölényt hozott, aztán viszont pillanatok alatt felül­kerekedett az ellenfél, s bizony íi harcosságot, a korábban meg­szokott küzdőszellemet is joggal hiányoltuk válogatottunk iáté­kában. A vereség roppant nehéz helyzetet idézett elő, de még maradt némi remény. A bol­gárok ugyan lerohanták a bra­zilokat is — s már eldőlt: a hátralévő találkozó eredményé­től függetlenül csoportelsők — a magyar—bolgár összecsapáso­kon általában nem számít az előzmény. Játszmaarányunk pe­dig jobb a románokénál. NŐK B-csoport Románia—Magyarország 3:2 (—5, 3, 5, —10, 8). Kis Sport- csarnok, 3000 néző. V: Popo- vics (jugoszláv), Csersz (szov­jet). Románia: BANCIU. V. Georgescu, Coman. Savoiu, ENESCU, Petculet. Cs: IONES- CU, Dobrovschi, I. Georgescu. Edző: Nicu Roibescu. Magyar- ország: Szalayné, Kőszegi, Tor­ma. FEKETÉNÉ, DR. BÁNHE- GYINÉ, Gerevichné. Cs: Király­né, Balajczáné, Siimonné. Edző: dr. Kotsis Attiláné. A mérkőzés alakulása. I. játszma: 2:0, 2:6, 4:6, 4:14,5:14, 5:15. II. játszma: 0:1. 5:1. 5:2. 9:2, 9:3, 15:3. III. játszma: 9:0, 9:1, 14:1, 14:5, 15:5. IV. játsz­ma: 0:2, 1:2, 1:4, 4:4, 4:8, 5:8, 6:8. 6:14, 10:14, 10:15. V. játsz­ma: 1:0, 1:3 (!), 3:3, 3:4. 10:4 (!), 10:5, 14:5, 14:8, 15:8. Az A-csoportban a világbaj­nok Kuba Peru biztos legyőzé­sével nagyot javított helyzetén, ugyanakkor a Szovjetunió válo­gatottja négy játszmában jobb­nak bizonyult az NDK-nál. Elő­fordulhat a körbeverés, pénte­ken ugyanis Kuba mérkőzik a szovjetekkel... Bulgária—Brazília 3:0 (7, 9, 12). Á csoport állása 1. Bulgária 2 2 — 6:1 4 2. Magyarország 2 1 1 5:5 3 3. Románia 2 1 1 4:5 3 4. Brazília 2— 2 2:6 2 A-csoport Szovjetunió—NDK 3:1 (5, —10. 14 16). Kuba—Peru 3:0 (6, 5, 6). A csoport állása 1. Szovjetunió 2. Kuba 3. NDK 4. Peru 2 2 - 6:2 4 2 1 1 4:3 3 2 1 1 4:4 3 2 - 2 1:6 2 FÉRFIAK A-csoport. Olaszország—Cseh­szlovákia 3:2 (—8, 5, —10, 8, 7). Újabb váratlan eredmény, ezzel ismét nyílttá vált a csoport. (A találkozót kedden, lapunk zárta után játszották.) A csoport állása 1. Kuba 2 1 1 4:3 3 2. Olaszország 2 1 1 3:5 3 3. Bulgária 1 1 — 3:1 2 4. Szovjetunió 1 1 — 3:1 2 5. Csehszlovákia 2 — 2 3:6 2 (Azonos pontszám és játszma­arány esetén a játszmákon be­lüli pontok aránya rangsorol.) m Kosárlabda FÉRFIAK A-csoport Szovjetunió—Csehszlovákia 99-82 (46-40). Brazília—India 137-64 (65-28). A csoport állása 1. Szovjetunió 3 3 — 321-235 6 2. Brazília 3 2 1 297-235 5 3. Csehszlovákia 3 1 2 285-236 4 4. India 3— 3 194-391 3 B-csoport Lengyelország—Szenegál 84-64 (44-30). A csoport állása 1. Jugoszlávia 2 2 — 231-155 4 2. Spanyolország 2 2 — 198-146 4 3. Lengyelország 3 1 2 256-295 4 4. Szenegál 3— 3 193-282 3 C-csoport Ausztrália—Svédország 64-55 (40-27). A csoport állása 1. Ausztrália 2. Kuba ' 3. Olaszország 4. Svédország 3 2 1 224-215 5 2 2 — 154-135 4 2,1 1 169-161 3 3 — 3 191-227 3 Ökölvívás Farkas szépen búcsúzott Még mindig sok szó esik köztünk Csjef Imre kiütéses ve­reségéről. És most a szerdai küzdelmek után ugyanígy vagyunk Farkas Sándorral. Öt is sajnáljuk. A Salgótarjáni TC tizenkilenc éves ököl/ivójának nagyon sok meg­mozdulása ígéretesen szép volt. — Ügyesen mozgott el az ütések elől, de látszott rajta, hogy tart Hernandeztől — mondta Csötönyi Sándor, a csa­pat edzője. Pedig, mint már írtuk, ez a Hernandez nem a világbajnok. Ez a fiú — Juan — „csak” Kuba felnőtt bajnoka. De ez azért már mond valamit. A küzdelem furcsa volt. A kubai fiú magabiztosabban vi­selkedett. Keveset, de pontosan ütött. Neon mozgott feleslege­sen a szorítóban. Ezzel szemben Farkas Sándor sok mozgásra kényszerült, mert tartott a nagy ütőerőtől. Oko­san tett0, hogy nagyon ügyelt az ütések hárítására. Hirtelen beugrásokb il i adított. rövidebb- hosszabb s trozásai eredménye­sek voltak. Különösen a máso­dik menetben és a harmadik menet elején, amikor még volt fizikai ereje a taktikai utasí­tás betartására. A harmadik me­net végére azonban elfogyott az ereje. Ekkor Juan Hernandez két-három látványosan tiszta ütéssel maga mellé állította a bírókat, 4:1 arányban őt hozták ki győztesnek. Kajdi János ke­sernyés mosollyal nyugtázta: — Amit tud, azt érvényesítet­te a szorítóban Farkas. Hogy ez is kevés volt, az más kérdés . . . Eredmények. Selejtezők. (Elöl a győztesek, a pontozásos győ­zelmet külön nem jelöljük.) Harmatsúly: Mohammad (eti- ópiai)—Nesar (afganisztáni), Is- saick (tanzániai)—Monar (ecua­dori), Manoharan (indiai)—Dial- lo (guineai), Gilbody (brit)— Almeid (angolai), Zaragoza (me­xikói)—Sutcliffe (ír), Juan Her­nandez (kubai)—Farkas (ma­gyar), Pinango (venezuelai)—Al- guerra (nicaraguai), McCkenia (francia)—Shahi (nepáli), Cipere (román)—Mutale (zambiai), Ka- csatrijan (szovjet)—Tena (domi­nikai) Czerwinski (lengyel)— Abissi (benini) az 1. m.-ben k. o., Siryakibbe (Ugandái)—Radev (bolgár) az 1. m.-ben d. f., Koota (finn)—Sacsirovies (jugo­szláv) a 2. m.-ben d. f., Akan­da (kameruni)—Narmanadkh (mongol) a 3. m.-ben d. f. Nagyváltósúly. Riviera (vene­zuelai)—Houangni (benini), Szte- fanov (bolgár)—Halabi (libano­ni), Franek (csehszlovák)—Gra- vina (olasz) a 2. m-ben k. o. Kabuto (ugandai)—Retta (e,tió- piai), Martinez (kubai)—Go- siewski (lengyel), Vainonen (svéd)—Sírba (román), Jesus (brazil)—Camara (guineai). r Úszás Reinisch háton ellenállhatatlan Csendes napnak ígérkezett a szerda a magyarok számára, hi­szen mindössze csak két női úszónk — Miklósfalvi Éva és Kindl Gabriella — állt rajthoz. Már megszoktuk, hogy nin­csen úszónap csúcs nélkül! A szerda sem volt kivétel: olimpiai rekorddal kezdődött... A szovjet Varganova 2:29.77 perccel új olimpiai csúcsot ál­lított fel (régi: 2:33.35, Kose- vaja, 1976), s ezzel a döntő leg­előkelőbb helyére, a négyes pá­lyára. került. A fináléban, ter­mészetesen, biztosította helyét két honfitársa, Bogdanova és Kacusite is. A döntőbe jutottak: Vargano­va (2:29.77), Fleissnerova (2:32.79), Kacusite (2:33.04), Bog­danova (2:33.79), Nielsson (2:34.62), Rinka (2:34.88). Lobéi (2:35.31), Gewiniger (2:35.42). Kindl Gabriella 2:44.08-cal a huszonöt versenyző közül a 22. helyen végzett. A 4x200 méteres férfi gyors­váltó esti döntőjébe — a dél­előtti selejtezők alapján — a következők jutottak: Szovjet­unió (7:29.39), NDK (7:32.67), Brazília (7:32.81), Ausztrália (7:34.06), Svédország (7:34.34), Franciaország (7:34.81), Olaszor­szág (7:36.97), Nagy-Britannia (7:37.36). A délutáni programot a 100 méteres női pillangóúszás kö­zépdöntői — az elődöntők el­maradtak — vezették be. Mik­lósfalvi Éva a harmadik fu­tamban úszott és 1:03.17-re ja­vította az országos csúcsot. (Régi: 1:03.73 Gyarmati, 1972.). Ez sem volt azonban elég, hogy a döntőbe jusson, a 10. helyen végzett. Az érmekért hat európai és két tengerentúli úszónő vetélkedik majd: Pol­lack (1:00.91), Metschuk (1:01.08). Knacke (1:01.32), A. Osgerby (1:01.93), Martensson (1:02.79), Paris (1:02.80). J. Osgerby (1:02.84), Curry (1:02.92). Nagyszerű küzdelmet ígért a 100 m-es férfi pillangóúszás. Mindenki biztos volt, hogy a világcsúcstartó svéd Arvidsson szerzi meg az aranyérmet, s nem tartották lehetetlennek, hogy az általa tartott csúcsból az „álomgyors vízben” le is fa­rag egy-ké tizedet. „Csaik” győ­zött .. . Igaz, mindössze két szá­zaddal (!) előzte meg az NDK- beli Pyttelt. A bronzérem a spanyol Lopeznek jutott. A 100 m-es női hátúszás a három NDK-beli úszónő „házi­versenyét” ígérte — és világ­csúcsot. A közönség -v akárcsak a szakemberek — nem csaló­dott ! Az új „csodaúszó”, Rica Reinisch eddig háromszor úszott az olimpián háton és egyszer sem adta világcsúcsnál alább. Előbb — a vegyesváltó tagja­ként — „csak” beállította Richter l:01.51-es csúcsát, majd a középdöntőben ebből egy szá­zadot lefaragott, most este pe­dig alaposan megjavította 24 órás rekordját, méghozzá úgy, hogy áttört egy újabb határt: l:01-en belül úszott! Honfitárs­női, Kleber és Riedel egy pil­lanatig sem voltak veszélyesek rá, ők csak az ezüstéremért viaskodtak. „Szupermezőny” gyűlt össze a 200 méteres női mellúszás dön­tőjében. A szovjet Varganovát — miután délelőtt olimpiai csú­csot javított — esélyesnek ki­áltották ki, de sokan azon a véleményen voltak, hogy Kacu­site veszi majd át az aranyér­met ... A medencében érdeke­sen alakultak az események. Az első 100-ig úgy tűnt, hogy NDK-siiker születik, de végül is Varganova érte el először a falat, s ettől kezdve 99 méter 99 cm-en keresztül vezetett. És — az utolsó centiméteren vesz­tett! Kacusite jobban nyúlt be . . . Ilyen az élet! A 4x200 m-es gyorsváltó ha­zai sikert ígért és a papírfor­ma igazolódott is. A négy szov­jet fiú magabiztosan úszott, és fölényesen — több mint öt má­sodperccel! — utasította maga mögé az NDK kvartettjét. A bronzérem a braziloknak jutott. FÉRFIAK 100 M-ES . PILLANGÓÚSZÁS. Olimpiai bajnok: Par Ar­vidsson (Svédország) 54.92, 2. Pyttel (NDK) 54.94, 3. Lopez (Spanyolország) 55.13, 4. Vervoorn (Hollandia) 55.25, 5. Szeredin (Szovjet­unió) 55.35, 6. Abraham (Nagy-Britannia) 55.42, Mé­száros Gábor a középdöntő­ben 56.89-cel kiesett. 100 M-ES HÄTÜSZÄS. Olimpiai bajnok: Rica Reinisch (NDK) 1:00.86, világcsúcs (régi: Reinisch 4:01.50, 1980), 2. Kleber (NDK) 1:02.07, 3. Riedel (NDK) 1:02.64, 4. Bunaciu (Románia) 1:03.81, 5. Verbauwen (Belgium) 1:03.82, 6. Gorcsakova (Szov­jetunió) 1:03.87, Fodor Ág­nes a középdöntőben 1:05.47- tel kiesett. 200 M-ES MELLÚSZÁS. Olim­piai bajnok: Lina Kacusite (Szovjetunió) 2:29.54, olim­piai csúcs, 2. Varganova (Szovjetunió) 2:29.61, 3. Bog­danova (Szovjetunió) 2:32.39, 4. Nielsson (Dánia) 2:32.75, 5. Fleissnerová (Csehszlová­kia) 2:33.23, 6. Geweniger (NDK) 2:34.34. 4x200 M-ES GYORSVÁLTO. Olimpiai bajnok: Szovjet­unió (Szergej Kopljakov, Vlagyimir Szalnyikov, Ivan Sztukolkin, Andrej Krilov) 7:23.50, Európa-csúcs (régi: 7:25.71 Szovjetunió, 1980), 2. NDK 7:28.60, 3. Brazília 7:29.30, 4. Svédország 7:30.10, 5. Olaszország 7:39.37, 6. Nagy-Britannia 7:30.81. Félidőben Az olimpia úszóműsorának a felénél tartunk. A jobbik számaink azonban még csak ezután következnek, vagyis a 200 m-es férfi hát, a 200 m-es férfi mell, és a 403 m-es férfi vegyesúszás, A hátralévő számok előtt szer­dán délután beszélgettünk Tóth Ákos szövetségi kapi­tánnyal. — Délelőtt a MoszkfVics- uszodában voltunk — mond­ta —, igyekeztünk összeráz­ni a csapatot, különönsen Dzvonyár volt nagyon letör­ve a keddi ötödik helyezést eredményező téljesíménye után. Az az igzaság, hogy ez itt olimpia, itt más verse­nyezni, mint máshol. (Nem mentségként, csak példaként, nemcsak Dzvo­nyár, hanem például a nagy esélyes szovjet Fedorovszkij sem tudta elviselni az esé­lyesség terhét, csupán ne­gyedik lett. holott az első helyre is esélyes volt.) — Mi történt Fodor Ág­nessel? Jócskán elmaradt csúcsától és csak 16. lett a WO m hát középfutamában ... — Számomra is érthetet­len. három napig együtt dol­goztunk és nagyon bíztatóan mozgott. — Milyen a hangulat a hátralevő számok versenyzői között? Különös tekintettel Wladár Sándorra. — Jó! Wladár nagyon tár­gyilagosan értékelve tudja, hogy vannak nagyon nagy ellenfelei, mint például a 100 m hát olimpiai bajnoka, a svéd Baron, valamint Kuz- nyecov é= nem utoDnmrban az ausztrál Kerry, aki ugyan .kiesett 100 méteren. de ru­tinos versenyző, kellemetlen meglepetéseket is szerezhet. — Két vegyesúszóhk. Har- gitay és Soós még nincs itt. Mit tud róluk? — Telefonon beszéltem Soóssal. E'mondta, hogy za vartalanul készülnek és csü­törtökön már itt is lesznek. — Mit vár a hátralévő versenynapoktól? — A gyengébb napból nem lehet messzemenő következ­tetéseket levonni. Továbbra is bizakodunk, hogy az el­végzett munka nem lesz ha­tástalan. Indulóink zöme ed­dig is felülmúlta önmagát, országos csúcsot úszott. •^<1 Műugrás Portnov aranyérme Nyolc férfi műugró került a szerdai döntőbe. A 3 méteres műanyagdeszkáról a szovjet Aiekszandr Portnov ugrott a legbiztosabban és fölényes győ­zelmet aratott. Az ezüstérmet a mexikói Giron szerezte meg, míg a bronzérmet az olasz Cag- notto vehette át. FÉRFIAK MŰUGRÁS. Olimpiai bajnok: Aiekszandr Portnov (Szov­jetunió) 905.025, 2. Giron (Mexikó) 892.104, 3. Cagnot- to (Olaszország) 871.500, 4. Hoffmann (NDK) 858.510, 5. Kozenkov (Szovjetunió) 855.120, 6. Snode (Nagy-Bri­tannia) 844.470, Nómedi Ká­roly a selejtezőben a 17. he­lyen végzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék