Népsport, 1980. november (36. évfolyam, 264-288. szám)

1980-11-01 / 264. szám

XXXVI. 264. ♦ 1980. november 1. NÉPSPORT 3 LABDARÚGÁS NB I Bp. Honvéd-Zalaegerszegi TE 3-1 (1-0) Kispest, 2000 néző. Vezette: Bártfai (****) (Drigán, Varga). Bp. Honvéd: Gujdár 6 — Paróczai 5, Kocsis 6, Garaba 6, Varga 6 — Dajka 4, Nagy 5, Lukács 6 — Bodonyi 4, Esterházy 5, Kozma 7. Edző: Tichy Lajos. ZTE: Déri 6 — Szimacsek 6, Kanász 5, Kereki 6, Péter 5 — Gaiántai 7, Soós 5, Mihalecz 6 — Takács 5, Gass S, Csepregi 6. Edző: Lantos Mihály. Csere: Bodonyi helyett Kuti (5) a szünetben, Gass helyett Kovács L. (—) és Soós helyett Hozbor (—), mindkettő a 76. percben. Gólszerző: Esterházy a 37. percben, Kozma az 58. percben, Kozma a 75. percben, Szimacsek a 87. percben. Sárga lap: Paróczai a 67. percben. Szögietarány: 7:6 (2:3) a ZTE javára. Alacsony színvonalú, csapko­dó játékkal kezdődött a mér­kőzés. Egymás hibádból éltek a játékosok. A labda hosszú per­ceiken át a pálya középső har­madában pattogott, egyik csa­pat sem tudott eljutni a má­sik büntetőterületéig. Az első negyed óra eseményét össze le­het íoglalnd azzal, ha megem­lítjük Csepregi két távőTi lö­vését, amelyet biztosan fogott Gujdar, illetve a másik oldalon Esterházy közeli fejese kerülte el messze a kaput. Egymás után két Honvéd­akció akadlt el a csatárok fi­gyelmetlensége, lesre futása mdlatt, aztán a 37. percben a zalaegerszegi védelemnek góllal kellett fizetnie rosszul végre­hajtott lesrejátszási taktikájá­ért. A megtorpanó védők mel­lett Varga labdájával Kozma elfutott, pontos beadására Es­terházy nagyszerű ütemben ér­kezett és 5 méterről, fejjel a felső léc alá csúsztatta a lab­dát. 1-0 (Déri: — Nagyon élesen, gyorsan jött Kozma beadá­sa. Esterházy sokkal elő­nyösebb helyzetben volt, mert a rövid sarokra érke­zett, és olyan erősen fejel­te a labdát kapura, hogy a kezem sem tudtam felemel­ni.) A Honvéd birtokolta többet a labdát, de a zalaegerszegi el­lentámadások valamivel veszé­lyesebbek voltak. A 41. percben a Honvéd nö­velhette volna előnyét, mert ekkor Bodonyi futott el a lesre játszó védők mellett, s az alap­vonal mellől átívelte a labdát a kimozduló kapuson. A másik oldalon azonban Kozma rosszul számította ki az ívet, aláfutott, a beadásnak és hátrafelé vetőd­ve valósággal kifejelte a lab­dát a 'bal sarokból. Nagy An­tal került így helyzetbe, de az ő fejesét már hárítani tudta Déri. (A szünetben beszéltünk Luis Molovnyml, a Real Madrid másodedzőjével, aki megfigyelőként volt Kispes­ten. Megkérdeztük tőle, mi a véleménye a Honvéd já­tékáról? — Hát, iwem játszik olyan nagyszerűen, mint Madrid­ban a második félidőben. Most túlságosan lassú és körülményes a csapatjátéka, elöl pedig hiányzik az át­ütőerő, a gól viszont remek támadásból született. — Mit vár 'o visszavágó­tól? — A Real sokkal, de sok­kal többet tud, mint amit az első mérkőzésen produ­kált. Ezt majd meglátják a Népstadionban is. A Real továbbjutását várom. Mesz­­szemenő következtetéseket nem vonok le a magyar csapat mostani teljesítmé­nyéből, tudom, hogy nehéz dolgunk lesz!) SZÜNET UTÁN a zalaegerszegiek kezdtek job­ban. Néhány percre beszorítot­ták ellenfelüket, de aztán egy gyors ellentámadásból — gólt kaptak. Az 58. percben Esterházy csatázott Péterrel az oldalvonal mellett. A csatár tovább tud­ta vezetni a labdát, kapu elé ívelt, és a másik oldalon he­bal sarok előtt helyezkedő Szi­macsek közelről a hálóba to­vábbított. 3-1 (Gujdár: — Az az érzé­sem, a fiúk már inkább az órát figyelték... Amikor Takács fejelt, én lehetetlen helyzetbe kerültem, mert olyan magas lett a labda íve, hogy nem érhettem el. Es sajnos a másik sarok­ban Szimacsek is fedezetle­nül maradt!) ★ ★ Kozma a második félidőben játszott sokkal jobban, szem­­fiilességét két gólja is bizonylt­ja lyezkedő Kozma 3 m-röl a jobb sarokba helyezett. 2-0 (Péter: — Nem értem, hogyan nézhette el a játék­vezető: Esterházy két kéz­zel megfogott, elhúzott a labdától és a beadás Koz­mát lesen találta!...) Heves zalaegerszegi rohamok­kal folytatódott a játék: a ven­dégek egymás után négy .szög­letet ívelhettek kapu elé. Hely­zet azonban egyikből sem ala­kult ki. A 67. percben az előre­törő Paróczai egy összecsapás után belerúgott Szimacsekbe. Sárgalapos figyelmeztetést ka­pott érte. A 75. percben Szimacsek hi­bájából Kozma egyedül vezet­hette kapura a labdát, Déri ki­futott elé, de tehetetlen volt, mert a csatár nagyszerűen át­emelte felette a labdát, úgy, hagy az a gólvonalon pattant le először és onnan vágódott a hálóba. 3-0 A Honvéd most már érezhe­tően lefékezett, s a Zalaeger­szeg a 86. percben szöglet után megszerezhette becsületgólját. Gaiántai ívelte középre a lab­dát, Takács a kapu torkában fejjel megcsúsztatta azt és a A Bp. Honvéd labdarúgó­szakosztályának vezetői ezt a találkozót amolyan BEK- főpróbának szánták. Körül­belül ezt várta, erre gon­dolhatott a Real edzője is, mert megfigyelőt küldött a találkozóra, aki nemcsak figyelte, hanem jegyzetelte, értékelte is a látottakat. Az első félidőben, sajnos, nem sok papírra vetni való akadt. Még a bajnoki átla­got tekintve is feltűnően sok technikai hibát követ­tek el a játékosok, renge­teg volt a rossz átadás, a messze elpattanó labda, a bátortalan fejes és a sok­sok méterrel célt tévesztő lövés!... A mérkőzés első szép támadását a Honvéd vezette, és ebből azonnal gól is született. Szünet után valamivel élénkebb lett az iram, és legalább a gólok elszóra­koztatták a közönséget. Az összjáték ugyanis változat­lanul döcögött, mindkét csa­pat játékosai keveset mo­zogtak labda nélkül, sokat szabálytalankodtak, vitatkoz­tak egymással és a játék­vezetőkkel is. A Honvéd végig enyhe mezőnyfölényben játszott. Többet volt játékosainál a labda, jobban kihasználta a játékteret. Kozma a kapu előtt is feltalálta magát, így megérdemelten került a két pont Kispestre. Borbély Pál nb I. IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG Bp. Honvéd—Zalaegerszegi TE 3-1 (3-0). Kispest, 600 néző. V: Eőry. Bp. Honvéd: Szieben — Valovits, Grósz, Süket, Kiss — Berta, Pan­dur, Détári, Szabó (Varga) — Sup­­ka, Juhász. Edző: Vági István. ZTE: Huszár — Szarka, Bán, Hor­váth Z„ Tóth — Topor, Szekeres (Cigány), Sipos — Páll, Bócz, Ha­lász, Edző: Szabó Rezső. G: Pan­dúr, Supka, Valovits, ill. Páli. Jó: Grósz, Détári, Pandur, Supka, ill. Horváth Z., Bán. Csepelen tilos a kiesésről beszélni! Baráti beszélgetésre invitálta a sajtó képviselőit a Csepel labdarúgó-szakosztályának vezetősége. A találkozó aktualitását az adta, hogy a piros-kékek november 5-én, szerdán bekapcsolódnak a Kőzép-Európa Kupa küzdelmeibe — mint ismeretes, ellenfeleik közé az olasz Como, a jugoszláv NK Zagreb, valamint a cseh­szlovák Tátrán Presov tartozik —, no meg a bajnokságból is eltelt már egy jelentős szakasz ahhoz, hogy annak tanulságait, tapasztalatait a közvélemény elé tárják. A KK-RÜL. A lab­­darúgó­­szakosz­tály vezetője, Kun Jenő el­mondta: kifejezetten nagy meg­tiszteltetés érte a Csepel SC-t azzal, hogy az MLSZ a KK ma­gyar résztvevőjeként jelölte. Három NB Il-es csoportbajnok közül kellett a szövetségnek vá­lasztania, s ha a Kaposvár, vagy a Nyíregyháza mellé te­szi le a voksát, a csepelieknek egy szavuk sem lehetett vol­na.. . De ők lettek a kiválasz­tottak, s érzik ennek minden súlyát, felelősségét. Tudják: a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetében az apró siker is felbecsülhetetlen értékű lehet. Éppen ezért egyértelmű a já­tékosokkal szemben, hogy meg­határozó szerepet játsszanak a kupában. A „KK-ügy” szakmai oldalait vizsgálgatva a vezető edző Keszthelyi Mihály elmondotta, hogy huzamosabb ideje, tuda­tosan készülnek a kétségkívül jelentős erőbefektetést igénylő bajnoki mérkőzés—kupamérkő­zés sorozatra. Amikor a prog­ramba belefért, rendszeresen NB Il-es ellenfelekkel játszot­tak előkészületi találkozókat, el­sősorban azért, hogy a játéko­sok szokják a ritmust, ne állja­nak felkészületlenül a szombat —szerda sorozat előtt. A döntő többségében fiatal játékosokból álló gárdánál egyébként különö­sen fontos szerep jut most a lélektani ráhangolásnak. A csa­pat tagjai számára jószerivel az NB I-es szereplés is az újdon­ság erejével hat, nemzetközi tétmérkőzést pedig ez a társa­ság soha sem játszott... Ellenfeleikről — bár minden lehetséges hírforrást megpróbál­tak felhasználni — csak csur­­ranva-cseppenve gyűlnek az in­formációk. A Como—Zagreb (2-0) mérkőzés bírája, Tátrai László elmondotta, hogy az olasz csa­pat jelentős játékerőt képvisel, tudatos, jó futballt játszik, kü­lönösen otthonában veszélyes. A Csepel szerdai ellenfele, a Zagreb sem keltett rossz be­nyomást, veresége ellenére akad­tak helyzetei, szívósan, szerve­zetten védekezett, s egészen biz­tosra vehető, hogy pályaválasz­tóként jóval többre lesz ké­pes ... H Csepelen jelentős erőfeszí­téseket tesznek azért, hogy a csapat és közönsége ismét kö­zelítsen egymáshoz, ne legye­nek „szűk családi körben” le­játszott mérkőzéseik. Ennek ér­dekében különböző próbálkozá­sokkal. kísérleteznek a mérkőzé­sek időpontját illetően. A no­vember 26-án, Csepelen sorra kerülő, Como elleni találkozót például 16 órakor kezdik majd, ez lesz az immáron 800 lux fényerősséget biztosító világító­­berendezés avatása is. A kísér­letek sorában szerepel egy va­sárnap délelőtti összecsapás is, a Bp. Honvéd' elleni találkozó­jukat december 13-án, matiné­mérkőzés keretében rendezik. Igyekeznek javítani a propa­gandamunkán is. A több nyel­ven megjelenő Magyar Hét cí­mű lap például szerb-horvát és szlovák nyelven megjelenő szá­mában külön írást szentel a Csépiéi SC bemutatásának, s el­juttatja azokra a területekre, ahol a csapat KK-mérkőzéseket játszik. Szépen fejlődik a klub léte­sítményállománya is. A napok­ban fejeződött be az egyik ed­zőpálya füvesítése, amely — csakúgy, mint a szomszédos sa­lakos gyakorlótér — villanyvi­lágítást kapott. Csepelen ezúttal nem tűz­tek elérhetetlen célt a csapat elé az NB I-es bajnokságban. ötvenszázalékos összteljesít­ményre, s ezzel biztos bentma­­radásra számítanak. Vélemé­nyük szerint egyre inkább be­érik a két esztendeje tartó, fo­lyamatos csapatépítő munka, s mind általánosabbá válik a meg­állapítás: a mai Csepel már nem a régi, szürke, arcnélküli A BAJNOKSÁGRÓL. futballt játszó társaság. Persze, rengeteg még a tennivaló ... Sokat mondó adat: a csapat ed­dig szerzett 10 pontját kivétel nélkül mind Csepelen „zsákmá­nyolta”, ezzel szemben hat (!) idegenbeli mérkőzését — elvesz­tette ... Javítani szeretnének tehát az idegenbeli mérlegen, no meg eltüntetni azokat az erőnléti hiányosságokat, ame­lyek a legutóbbi kötelező fel­mérés során váltak a szakve­zetés előtt a napmái is világo­sabbá ... Számolnak, szoroznak, oszta­nak, kivonnak persze ők is, mint az NB I-ben mostanság talán mindenki. Azt próbálják „kitatózni”, vajon hány pont elegendő a bentmaradáshoz, de csak addig jutottak: az esz­tendőt — beleszámítva a tavasz­ról előrehozott három fordulót is — 17—18 ponttal lenne a leg­ideálisabb zárni. Ennek eléré­séhez bravúrokra is szükség lesz, hiszen az utolsó öt mér­kőzésből négyet(!) idegenben játszik a gárda. Utaznak Tata­bányára, Debrecenbe, a Video­tonhoz és ellátogatnak a Hun­gária körútra is. Közben mint­egy „lazításként” az otthoni el­lenfél: a Bp. Honvéd! Mindezek ellenére bizakodnak, töretlenül hisznek abban, hogy a klubnak a jövő év őszén is élvonalbeli csapata lesz. Oly­annyira, hogy már meg is szü­letett a vezetés jelszava: Cse­pelen a kiesésről nem szabad beszélni . . . L. T. K. Sípszó előtt • Az Újpesti Dózsából hiányzik Tóth András, Dunai és Kovács Béla. Mindhárman sérültek, így a lilák tartalékosán fogadják a Dunaújvárost, amelyből hiányzik Giron. A kö­zéphátvéd még nem jött rendbe, de Weitner sem teljesen egészséges. • A Volánból Szakái kimarad. A Vasas nem változtat legutóbb győztes gárdáján. • Az MTK-VM-ben Koritár augusztusi porcműtéte óta most játszik először a kezdőcsapatban. A PMSC-ben to­vábbra is bizonytalan: tud-e védeni a válogatott Katzirz? Pál és Dárdai is sérüléssel bajlódik, de rájuk feltétlenül számit Szőcs János vezető edző. • Nyíregyházán telt ház előtt játszanak a csapatok, A helyiek együtteséből hiányzik Kléninger, őt Cseke váltja fel. Az FTC-ben Szokolai változatlanul sérült. Rab a hé­ten lázas volt, de bíznak gyógyulásában. • A Rába ETO-ban Palla újra elfoglalja helyét a kapus posztján, Miiét, Koltai váltja fel. Kovács Imre vezető edző kacérkodik azzal a gondolattal, hogy a volt válogatott Pénzest állítja balhátvédbe. A Csepelben újra Elekes a beállós. • A Videoton együttesének jobbszélsője, Májer sérült, így Novath visszakerül a csapatba. • P. Nagy és Barabás felépült Tatabányán. P. Nagy sok mérkőzést kihagyott, ezért ő még nem játszik. A Békéscsaba csatársorában helyet kap Vágási. A balszélső Budavári, vagy Kurucz lesz. • A kaposvári Gulyás felépült, egyelőre még kis­pados. A DMVSC-ben sok a sérült. Kiss, Jankovics, Szi­geti és Dákay nincs rendben! Az NB I állása 1. FTC 127 3 2 29-13 17 2. Vasas 127 3 2 26-14 17 3. Bp. Honvéd 127 2 3 25-15 16 4. Videoton 127 2 3 23-16 16 5. NYVSSC 126 4 2 12- 6 16 6. Békéscsaba 126 2 4 17-16 14 7. Ű. Dózsa 124 5 3 21-19 13 8. Volán SC 124 4 4 18-21 12 9. PMSC 124 4 4 15-18 12 10. Tatabánya 123 5 4 14-12 11 11. ZTE 134 3 6 20-27 11 12. Csepel 124 2 6 16-14 10 13. Rába ETO 123 4 5 13-15 10 14. DVTK 123 4 5 11-17 10 15. Debrecen 124 1 7 12-18 9 16. Kaposvár 123 3 6 14-22 9 17. MTK-VM 121 5 6 10-20 7 18. Dunaújv.11 2 2 7 15-28 6 A Dunaújváros--Bp. Honvéd Koritár Lajos, az MTK­­VM Játékosa júniusban ját­szott utoljára bajnoki mér­kőzést csapatában. Porc­­műtétje után szombaton lép újra pályára, ezúttal 222. bajnokiját játssza az NB I-ben mérkőzést későbbi időpontban játsszák le. A XIV. forduló (november 8., szombat) műsora: U. Dózsa— Nyíregyháza, ZTE—Videoton, DVTK—Bp. Honvéd, Vasas— MTK-VM, PMSC—Rába ETO, Békéscsaba—FTC, Debrecen— Dunaújváros, Volán—Tatabánya, Csepel—Kaposvár. Ú. DÓZSA-DUNAÚJVÁROS Megyeri út, 15.30. V: Szövő (Németh, Balázs). Ü. Dózsa: Rothermel - Kolár, Kovács J., Tóth J. ­­Kiss, Kardos, Sarlós - Herédi, Törőcsik, Fekete, Nagy. Duna­újváros: Holló — Tímár, Paizs, Tóth, Virágh — Bódi, Nagy II, Sugár, Fajkusz — Segesvári, Weimper. VOLÁN SC-VASAS Czabán Samu tér, 13.00. V: Palotai (Kiss, Kárász). Volán: Kovács - Martos, Ebedli, Hatvanger, Hámori ­­Forintos, Sebők, Zombori — Seres, Juhász, Magos. Vasas: Mészáros — Török, Híres, Komjáti, Rácz — Birinyi, Szebe­­gyinszky, Zombori - Izsó, Kiss, Váradi. MTK-VM-PÉCSI MSC Hungária krt., 13.00. V: Jaczina (Simon, Maczkó). MTK-VM: Brünyi - Cseke, Turner, Varga, Kovács J. ­­Bognár, Koritár, Sebestyén — Handel, Fülöp, Gyöngyösi. Pé­csi MSC: Katzirz vagy Bodnár - Schulteisz, Róth, Pál, Brez­­niczky - Lutz, Dárdai, Gallai, Lőrincz - Nagy, Kardos. NYIREGYHÁZA-FERENCVAROS Nyíregyháza, 13.00. V: Pádár (Nagy M., Mohácsi). Nyíregyháza: Szendrei - Pólyák, Szűcs, Szikszói, Szek­rényes - Kozma, Moldván, Cséke — Kiss M., Czeczeli, Ko­vács. FTC: Kakas - Jancsika, Judik, Rab, Takács — Ebedli, Nyilasi. Mucha - Murai, Szabó, Pogány. RABA ETO-CSEPEL Győr, 15.00. V: Soós (Kovács, Strobl). Rába ETO: Palla - Csonka, Pardavi, Onhausz. Lipót vagy Pénzes - Koltai, Fűzi, Póczik - Szabó, Pölöskei, Haj­szán. Csepel: Kovács - Godán, Kőhalmi, Elekes, Gálhidi ­­Hegyi, Kelemen, Tóth — Tarnóczi, Tulipán, Vincze. DIÓSGYŐR—VIDEOTON Diósgyőr, 13.00. V: Kuti (Kóródi, Barna). Diósgyőr: Veréb — Szegő, Néder, Szántó, Teodoru I ­­Oláh, Tatár, Görgei - Borostyán, Füká, Fekete. Videoton: Disztl P. - Csuhay, Disztl L, Baranyi, Végh - Karsai, Burcsa, Vadász - Novath, Szabó, Tieber. TATABANYA-BÉKÉSCSABA Tatabánya, 13.00. V: Huták (Bay, Fekete). Tatabánya: Dombai - Deákvári, Lakatos, Emmer, Knapik — Barabás, Csapó, Hermann — Szabó, Kovács, Schmidt. Békéscsaba: Rabcsák - Királyvári, Kerekes, Kő­halmi, Zsíros - Pásztor, Steigerwald, Csepregi - Melis, Vá­gási, Budavári vagy Kurucz. KAPOSVAR-DEBRECEN Kaposvár, 13.00. V: Körös (Dravecz, Nagy L.). Kaposvár: Horváth — Kozma, Zentai, Petrák, Kanyar ­­Mészáros, Havasi, Szlovák — Bíró, Házi, Vékony. Debrecen: Szűcs I. — Szűcs J., Garamvölgyi, Menyhárt, Fodor - So­mogyi, Sallai, Szíjgyártó — Bartha, Kerekes, Nérey. 1 V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék