Népsport, 1981. március (37. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

2 NÉPSPORT XXXVII. 51. ♦ 1981. március 1. I OCCOI"» lcÓC7lll a tornaterem Ménföcsanakon. Az elmúlt év ^ ^ ^ ' ' i'vOtUI őszén kéthónapos késéssel adták át az épí­tők a Győr szomszédságában lévő Ménföcsanakon a nyolc tantermes általános iskolát. Nemcsak a késői átadás a szépséghiba, hanem az is, hogy a tornatermet a mai napig nem adták át, mert hol ez hiányzik, hol az. Ottjártunkkor éppen a fűrészpor hiányzott, amely rugalmassá teszi a tornaterem padlózatát. A kosár­labdapalánk furcsa módon furnérból készült, ám arról nem pattan le a labda. Érthetetlen, hogy a típusterv alapján épült általános iskola tornatermében négy oszlopot helyeztek el, amely természetesen zavarja a csapatjátékot. Arról nem is beszélve, hogy életveszélyes az oszlopok burkolása, futás közben megsérülhetnek a gyerekek. Vajon ezt a típustervet ki fogadta el, és járt-e már egyáltalán ilyen felépült tornateremben? Képünkön a ménföcsanaki új általános iskola tanulói tornaterem hiján a szabadban, szerencsére jó időben tartják a tornaórát. (Koppány György felvétele) Az ifjúsági jégkorong Európa-bajnokság B-csoport- beli küzdelmeire március 15 —22. között Csíkszeredán ke­rül sor. A magyar váloga­tott Jugoszláviával, Bulgá­riával ás Olaszországgal ke­rült egy csoportba. Utánpótlás* nevelés Izgalmas minden birkó­zóverseny. Erők feszülnek erők ellen, szellemes hú­zás szül váratlan dolgo­kat. Az egyes versenye­ket csak a tét nagysága differenciálja. De mi tu­lajdonképpen a tét? Sze­mélytől függ. Kezdő ver­senyzőnek az első viadal éppoly nagy dolog, mint bajnoknak az EB. Csepelen háziversenyt rendeztek pénteken dél­után — kezdőknek, 168-an gyűltek össze a Szárcsa utcai Ujligeti általános iskolában, a pesterzsébeti Mártírok és Lázár utcai Iskolában, valamint a cse­peli edzőcsarnokban. Már maga a létszám is megkapó. Méginkább az volt a hangulat. Szülők biztatták gyermekeiket, meg a mások gyermekét. A teljesítmény volt a fon­tos, nemcsak a családi kötelék, örültek az ed­zők is a látottaknak. Sok ügyes gyerek mutatta meg. hogy nemcsak a fo­gások tanulásában, de a küzdelemben is nagyra törnek. Régi gond volt a Csepel -SC-néi az után­pótlás növelése. Lehet, hogy ez a gond meg­szűnt? A lelek legalábbis arra mutatnak. Meghalt dr. Mezey István Hosszú szenvedés után 69 éves korában meg­halt dr. Mezey István nyugdíjas pénzügyminisz­tériumi főelőadó, az 1938-as londoni Európa- bajnokságon aranyérmes magyar vízilabdacsapat, valamint az 1933-ban, 1935-ben és 1937-ben fő­iskolai világbajnokságot nyert gárda tagja. Eger­ből került Budapestre, a MAC együttesében sze­repelt, s 15 alkalommal védte a válogatott kapu­ját. Pályafutása befeje­zése után a Bp. Építők­nél és az 0. Dózsánál edzősködött. Temetése március 5-én, 11 órakor lesz az Óbudai temető­ben. Nemcsak az öttusában szeretne bizonyítani Kan­csal Tamás, a Bp. Hon­véd válogatottja — leen­dő élethivatásáért is egyre többet tesz. Kan- csallal, a fotóriporterrel egyre gyakrabban talál­kozunk a lapok — első­sorban az Esti Hírlap — hasábjai. Általános a vé­lemény: nemcsak az öt­tusához, hanem a fény­képezéshez is van érzéke a huszonkilenc éves fia­talembernek. Berlinben szerdán rende­zik meg a hagyományos igen rangos nemzetközi úszóver­senyt, amelyen tíz magyar sportoló is rajthoz áll: Kol- sói, Kálmán, Bősze, Kovács O., Szálkái, Süveg, Szandi, Szokol, Kalló és Molnár G. Edzők: Littomeritzky Mária, Csapatvezető: Arold Imre. Nagy József és Kanyó Ta­más. ★ Csaknem negyedévi csönd után márciustól beindul az „üzem” a ritmikus sportgim­nasztikában is. Az esztendő első versenyeit a korosztá­lyos Budapest-bajnokságok jelentik. A napoliban házi­versenyre került sor a vá­logatott keret tagjainak rész­vételével — több ismert tor­nászna távollétében. Sok új tapasztalatot nem hozott a viadal, ismét bebizonyoso­dott, hogy Kovács Györgyi és Molnár Anna számít a legjobbnak idehaza. ★ Négyszáz méteres futópá­lyát építenek a pécsi Mesze­st Általános Iskola testneve­lés tagozatos tanulóinak. A kivitelezésben a gyerekeken kívül a szülők és a pécsi üzemek dolgozói segédkez­nek. ★ Az MVTE evezőseinek örö­mére elkészült a három eve­zős tanmedence, így a téli felkészülés gyakorlati része ezentúl már nem okoz gon­dot a mohácsi evezősöknek. GLÓBUSZ '81 • Az egyik NSZK- ban megjelenő gazdasági folyóirat tudósítása sze­rint, a Bundesligában szereplő hivatásos labda­rúgókat közel másfélszáz millió márkára biztosítot­ták. A közelmúltban pe­dig a labdarúgók bizto­sítási díjtételeit ötszörösé­re emelték. Egy játékos egymillióra történő biz­tosításáért évente húsz­ezer márkát kell fizetni. Ez tizenháromszorosa an­nak, amit egy átlag ál­lampolgár fizet hasonló összegű biztosításért. • Johann Cruyff,, az egykori aranylabdás csa­tár hivatalosan bejelen­tette, hogy amennyiben beválogatják, vállalja a játékot március 25-én, a franciák elleni VB-selej- tezön. A most 33 éves labdarúgó 1977-ben a bel­gák elleni VB-selejtezőn játszott utoljára a hol­land válogatott narancs­sárga mezében, s eddig összesen 48 allúziómmal szerepelt a nemzeti ti­zenegyben. • A franciaországi Di- jonban megnyílt autóki- állításon bemutatták az első dízelmotorral meg­hajtott motorkerékpárt. Harmincéves feltalálója. Andre Defraigne még nem döntött találmánya további sorsáról, az eset­leges szabadalmaztatásról és sorozatgyártásról. A 350 köbcentis masina vég­sebessége 100 kilométer. s fogyasztása egy liter 100 kilométerenként. Kedvező sorsolás a sakkcsapat ii-re A Nemzetközi Sakk Szövetség közzétette a sakkcsa­pat Európa-bajnokság csoportbeosztását, amely a kö­vetkező. I. csoport: Jugoszlávia, Bulgária, Spanyolor­szág, Egyiptom. II. csoport: Franciaország, Magyaror­szág, Wales. III. csoport: Ausztria, Lengyelország, Hol­landia. IV. csoport: Csehszlovákia, Norvégia, Dánia. V. csoport: Anglia, Izland, Svédország. VI. csoport: Izrael, NSZK, Svájc. A csoportmérkőzéseket 1982. de­cember 31-ig kell befejezni, a nyolcas döntőre 1983- ban Jugoszláviában kerül sor. A védő jogán a Szov­jetunió a döntő résztvevője, az I. csoportból két or­szág, míg a többi csoportból a győztesek szereznek jogot a részvételre. Magyarország csoportbeosztása ked­vező, és előreláthatóan megszerzi a döntőbe jutás jo­gát. Jó lenne... Kishir: Reuford, az 53 esztendős maratonúszó ti­zenhárom órás küzdelem után — „szúrás” miatt — feladata, hogy megtegye a Newcastle és Sydney kö­zötti 175 km-es távot. Mindjárt bejelentette azon­ban, hogy hamarosan új­ra megpróbálja. Milyen jó lenne egyszer azt olvasni, hogy X. Y. magyar sportolónak nem szegte kedvét a sikerte­lenség. A hibát megtalál­ta — magában — és ha­marosan jobb módszerek­kel, több edzésmunkával a tarsolyában ismét pró­bálkozik. mo — Az eredeti kiírástól eltérően a Sportcsarnokban kerül sor a jövő héten, szombaton és va­sárnap (a mérlegelés mindkét napon hét órakor) a KISZ Kupa ifjúsági kötöttfogású bir­kózóversenyre. Jelezte indulá­sát Moszkva, Szófia, Prága és Varsó ifjúsági válogatottja is. A nyárra készülnek a túrázók, ugyanig a Magyar Természet-, barát Szövetség júliusban és augusztusban magashegyi tú­rákat szervez a Magas-Tátrá- ba, a Fogarasi-havasokba, a Ketyezátba, a Juli-Alpokba és a Durmitor-hegységbe. A ma­gashegyi kirándulásokra szak­képzett vezetők viszik az ér­deklődőket. Jelentkezni lehet a hegymászó bizottságnál csütör­tökönként 16 — 18 óra között. (Bp. VI. Bajcsy-Zsilinszky űt 31.) Kiemelkedő sportesemények VASÁRNAP KÉZILABDA. A férfi MNK 12-es döntője. A-csoport: Rába ETO—Elektromos, Győr, Városi Sportcsarnok, io.3ó; DÉLÉP SC —Dunai Kőodaj, Szeged, DÉL- ÉP-csarno-k, 11. B-csoport: FTC —Debreceni Dózsa, Körcsarnok, 10; Tatabányai Bányász—Sze­gedi Volán, Tatabányai Sport- csarnok, 10.30; Veszprémi Épí­tők—Csepel, Veszprém, BVTC- csarnok, ll. KOSÁRLABDA. NB L Rá­játszás. Férfiak. Az 1—8. he­lyért. Bp. Vasas Izzó —MAFC, Sportcsarnok, 9.15, Horváth G„ Faidt; Ganz-MAVAG— Bp. Hon­véd, Sportcsarnok, II, Cziffra, Szécsi; PVSK—Zalaegerszegi TE, Pécs, Városi Sportcsarnok, 11, Ritter, Gidófalvy; Csepel— Videoton, Csepeli sportcsarnok, 15.30, Berki, Juhász. Nők. Az 1—8. helyért. BEAC—KSI, Menyecske u., 11, Szabó u, Újvári; MTK-VM— Bp. Spartacus, Hungária krt., 15, Král, Juhász; Alba Regia Építők—BSE, Székesfehérvár, József Attila u., 12.30. dr. Ná- day, dr. Gencsev; Diósgyőri VTK—Bp. Vasas Izzó, Miskolc, Városi Sportcsarnok, ll, Wein, Palotás. RÖPLABDA. NB I. Férfiak. Vasas—Borsodi Bányász, Fáy u., 10, Bogyó, Rombai. KSC— Zalaegerszegi TE, Kecskemét, Városi Sportcsarnok, 14, Biró, Gulyás. Bp. V. Izzó—Ü. Dózsa, Megyeri út, 10, Zsillé, Hurák. Nők. Építők SC—BSE, Népli­get, 10, Kiss K., Pécsi. Szom­bathelyi Spartacus Styl—NIM, Szombathely, Zrínyi u., 14, Né­meth, Szekér. MVSC—TFSE, Miskolc, Csokonai u., 10.30, Vigh, Újhelyi. BVSC—Ü. Dó­zsa, Elem u., 10.30, Lajos J., Bots. Közgazdasági Egyetem— DMVSC, Kinizsi u., 11, Majo­ros, Fátyol. Bp. Spartacus— Haladás VSE, Kőér u., 13.30, Szele, Huisztd. A Téli Kupa Vin. fordulója, férfiak, Knopp u., 8.30; nők. Kerepesi út 9. RADIO TEVE Vasárnap. Rádió. Kossuth- adó. 13.04: Jelentés a Volán— Ü. Dózsa bajnoki labdarúgó­mérkőzésről. 17.10: Érem — olimpia után. 18.45 és 22.10: Sporthírek. Totó. Petőfi-adó. 7.54: Torna. 17.40: A vasár­nap sportja. Totó. 20.38: Sport­hírek. Totó Televízió. Budapest. 11.00: Ganz-MAVAG—Bp. Honvéd bajnoki férfi kosárlabda-mér­kőzés. Közvetítés a budapesti Sportcsarnokból. 18.40: Tévé­torna. 2í2.15: Totóeredmények. Csehszlovák tv. 21.30: Sport­híradó. H. 11.35: Síugróver­seny. 17.55: TJ Gottwaldov— Tátrán Presov női kézilabda­mérkőzés. ★ Telefontestnevelő (176-166, egész nap). A pekingi VB előtt a jégkorongsport;. A TeTT mikrofonjánál dr. Jakabházy László, a válogatott vezető ed­zője. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. Várható időjárás vasár­nap estig: elsősorban a déli és a nyugati országrészben növekszik meg időnként a fel­hőzet, számottevő csapadék nem valószínű. A keleti, dél­keleti szél — főként napköz­ben — helyenként megélénkül. A várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet plusz 1 és plusz S fok között alakul. )<=)( KERAVILL KISKERESKEDELMI VÁLLALAT felvesz: karbantartó rés legébe villanyszerelő, lakatos (ÍVHEGESZTŐ VIZSGÁVAL) vh-gáz-fűtéssze- relő szakmunká­sokat JELENTKEZÉS: Budapest V., Arany János u. 10. II. 14. Telefon: 116-591. KERAVILL KISKERESKEDELMI VÁLLALAT felvesz: a Sugár üzlet­központunkban működő áruházába rendészt JELENTKEZÉS: Budapest V., Arany János u. 10. II. 14. Telefon: 116-591. ^KERAVIt^^ Közlemények Az MTK-VM vezetősége a rokkantak éve alkalmából va­lamennyi általa rendezett sporteseményre ingyenes pá­lyabelépőt bocsát ki az arra jogosultak részére. Belépő igé­nyelhető személyesen, vagy le­vélben — rokkantsági nyugdíj- szelvényt, vagy egyéb igazolást mellékelve — az egyesület cí­mén (1391 Bp. Ptf. 210, vagy XIV., Szántó Béla u. 5/a.). Nők és férfiak részére szer­vez díjmentes játékvezetői tanfolyamot március 10. és május 26. között (keddi na­pokon) a VIII. kerületi TSF labdarúgó szövetsége. A tan­folyam helye: VIII., Baross u. 10. Jelentkezni március 3-ig minden kedden 17 — 19 óra­kor lehet. Felvilágosítás: 334 — 752. ✓ Taurus A TAURUS ABRONCS­GYÁR termelő üzemeibe szakma nélküli férfi-, nődolgozókat, karbantartó gyárrészlegébe pedig vasas és villamosipari szakmunkásokat vesz fel. Szakma nélküliek részére biztosítjuk a szak­munkás képesítés lehetőségét. Érettségi bizo­nyítvány ebben előnyt jelent. Vidéki lakosoknak utazási kedvezményt és szállást (házaspárok részére külön kétágyas szobát) bizto­sítunk. A betanulás idejére kedvező tanulóbért, a be­tanulást követően az elvárt szorgalom és telje­sítmény esetén 4000—6000 Ft közötti bért fizetünk. Érdeklődni és munkára jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán. A gyár a Keleti pályaudvar mellett van. Cím: 1965 Budapest Vili., Kerepesi út 17. Tel.: 342-385.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék