Népsport, 1981. április (37. évfolyam, 77-101. szám)

1981-04-12 / 86. szám

8 NÉPSPORT XXXVII. 86. ♦ 1981. április 12 Baczakó olimpiai bajnokhoz méltóan szerepelt Súlyemelés IX. magyar nemzetközi tornászbajnokság Vendégsikerek .. ^nteKí első versenynap után — amelyen a magyar sportolók közül a 60 kilós Steíanovics az ötödik, Hor- nyák pedig a hatodik helyet szerezte meg — szombaton folytatódott Meissenben a Kék Kardok elnevezésű nagy­szabású súlyemelőverseny. Vál­tó- és középsúlyban egy­aránt bolgár siker született. A középsúlyú magyar, ifj. Or­vos kitűnő 330 kg-os teljesít­ménnyel a második helyet sze­rezte meg. Az esti programban szép magyar siker született! Félne­hézsúlyban olimpiai bajno­kunk, Baczakó Péter biztosan utasította maga mögé a négy NDK-beli súlyemelőt és sa­ját tervét <;-»:0-370 kiló) is túlszárnyalta. Közben még ar­ra is maradt ereje, hogy sa­ját lökéscsúcsát 308 kg-ra ja­vítsa. A kisnehézsúlyú Só­lyomvári 375 kilóval a máso­dik helyei szerezte meg. A I li) kg-osok között Szalai újabb második hellyel szapo­rította a mieink éremgyűjte­ményét. A verseny pénteki és szom­bati eredményei. Pehelysúly: 1. Nunez (ku­bai) 280 (135. 155), 2. Var­Momlhatná bárki az or­szágúti kerékpársport isme­rői közül: nem történt sem­mi különös a hegyibajnok- ságon, győzött az esélyes. Valahogy így is van. Ideha­za, ha komolyabb hegyek között visz a verseny, út­vonala, és Takács András olt van a mezőnyben, va­lamiféle előre elrendeltetett- ség érződik az ellenfeleken. „Ez a Bandi magánügye, ehhez a dologhoz ö ért a legjobban". A tárgyilago- sabbja még azt is hozzáfű­zi: „6 is teszi a győzele­mért a legtöbbet.” Igazából ez a legfontosabb és ez a döntő Mert például a kétfor­dulós országos hegyibajnok­ság szombati befejező for­dulója előtt Takács azonos idővel állt az élen Juhász- szál és csupán nyolc másod- peronyi előnye volt a sok­szoros válogatott Halász László val szemben. Ennek ellenére szinte biztos volt, hogy Takács nyer. (Az első fordulót ugyan Halász Zol­tán nyerte, de, bár a fel­nőtteket és a juniorokat együtt indítják, a .bajnok­ság szempontjából külön ér­tékelik őket, és Halász Zol­tán még junior.) A táv ezúttal 93 km vo!t, 24-gyel több. mint az első fordulóban, azaz Pomázról a Dobogókő ..megmászásával" kétszer kerekeztek el Eszter­gomig. végül ismét fel a do­bogókői célba. A rajt előtti beszélgeté­sekből azt lehetett leszűrni, hogy Kiss Péter (Ganz- MÁVAG) igen jó formában van. meglepetésre is képes lehet. A táv első harmada ezt látszott igazolni. Kiss két szökésben is benne volt (a másodikban Juhász is részt vett), de ezek ered­ménytelenek maradtak. Az­tán a táv felénél kialakult a döntő szökés, amelynek négy válogatott résztvevője volt: Takács. Halász L„ Ju­hász és Jenei. Hamarosan tekintélyes előnyt szereztek. A kísérőautóból mértük, hogy átlagosan ki mennyi részt vállal a vezetésből. Takács húsz-huszonöt. Ju­hász és Jenei 10—15 má­sodperceket, Halász öt­tíz másodoercelcet vezetett. Mintegy 60 kilométer meg­tétele után Halász Zoltán a második hullámból az élen- állők üldözésére indult. Ju­nior bajnoki győzelméhez ez nem keleti volna, de nyil­ván segíteni akart ólen ha­ba-nov (bolgár) 275 (130, 155), 3. Shitae (japán) 260 (M2.5, 141.5) , 5. Steíanovics 252.5 (110, 142.5), 6. Hornyák 250 (110,140). Könyüsúly: l.Kunz (NDK-beü) 327.5 (142.5, 185), 2. Ricardo (kubai) 287,5 (127.5, 160). 3. Neisse (NDK- beli) 275 (125, 150). Váltó- súly: 1. Ruszev (bolgár) 340 (145, 195). 2. Kubenika (NDK- beeli) 325 (440. 185), 3. Pav­lov (szovjet) 325 (145, 180). Középsúly: 1. Zlatev (bolgár) 357.5 (160, 197.5), 2 ifj. Or­vos 330 (145. 185). 3. Fahnen (NDK-beli) 320 (140, 180). Félnehézsúly: 1. Baczakó 372.5 (165, 207.5). 2. Kindl (NDK-beli) 345 (150, 195), 3. K tersen (NDK-beli) 340 (150. 190). Kisnehézsúly: 1 Wyus- suva (NDK-beli) 377.5 (170. 207.5) , 2. Sólyomvári 375 (170. 205). 3. Oszipovszk' (bolgár) 375 (162.5, 212.5). 110 kg. 1. Taranyenko (szovjet) 387.5 (175, 212.5). 2. Szalai (magyar) 382.5 (165. 217.5) . 3. Aszparuhov (bol­gár) 380 (165, 215). Ölomsűly: 1. Heuser (NDK- beli) 427.5 (190. 237.5), 2. Salzwedel (NDK-beli) 395 (175, 220) 3. Kempes (NDK­beli) 390 (175, 215). A Kék Kardok viadal győz­tese a légsúlyban világcsúcsot javított NDK-belá Letz lett. ladó bátyjának: hátha sike­rül legalább nyolc másod­perccel megelőznie Takácsot A fiatalabbik Halász vagy 30 kilométert egyedül Haj­tott és harminc másodperc­re megközelítette a ,,spiccet" de befogni már nem tudta. A négyesből az utolsó ki­lométereken szakadt le a fiatal debreceni Jenei. Tel­jesítménye így is minden di­cséretet megérdemel, hiszen odahaza járóföldnyire a vas­úti felüljáró a legnagyobb emelkedő. Néhány száz mé­terrel a céi előtt aztán Ju­hász is kissé lemaradt, Ha­lász L. és Takács szinte egymás mellett hajtott át a célon — és ezzel Takács lett a bajnok. — Hirtelenjében nem is tu­dom, hányadik hegyibajno­ki győzelmem ez - mondta a 35 éves versenyző. — Az első szökésektől nem féltem. Tudtam, hogy koraiak, de legalább diktálták a tem­pót. Később már éreztem, hogy nem lehet baj. — Nekem az lett volna ió. ha nincs szökés — mondta Juhász —, hiszen tömeph&j- ránál talán meg tudtam vol­na Takácsot előzni. De amikor, négyen maradtunk, már tudtam, hogy Bandi nyer. Bandit itt nem~lehet megverni... — Igyekeztem lassítani a tempót, hogy az öcsém fel­érjen. Ügy érzem, arra nem volt esélyem, hogy Takácsot nyolc másodperccel meg­előzzem — nyilatkozta Ha­lász László. — Volt távközben néhány olyan kilométer, amikor úgy éreztem, hogy befogom az élen haladókat — mondta Halász Zoltán. ★ Hegyibajnokság, II. fordu­ló (93 km): 1. Halász L. (Szekszárdi Szövetkezeti Spar­tacus) 2:41:27, 2. Takács (BKV Előre) azonos idővel, 3. Juhász (Építők SC) 2:41:38. 4. Jenei (DMVSC) 2:42:11, 5. Halász Z. (Szekszárdi Szövet­kezeti Spartacus) 2:42:14. 6. Liska (Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus) 2:44:53. Felnőttek. Országos hegyi­bajnok: Takács András (BKV Előre, edző: idősebb Takács András) 4:38:29, 2. Halász L. (Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus) 4:38:37, 3. Juhász (Építők SC) 4:38:40. 4. Je­nei (DMVSC) 4:42:06. 5. Szu- romi (BKV Előre) 4:43:04, 6. Kiss P. (Ganz-MÁVAG) 4:44:36. Juniorok. Bajnok: Halász Zoltán (Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus, edző: Schneider Konrád) 4:39:08.2. Lóki (PMSC) 4:42:29, 3. So­mogyi (Tipográfia) 4:44:48,4. Sárkány (Ganz-MÁVAG) azo­nos idővel, 5. Szentmártoni (Csepel) 4:45:58, 6. Lajkó (Csepel) 4:47:12. Pécsett, a Városi Sport- csarnokban a bajnokság más­napján, a péntekivel ellentét­ben szombaton a lányok kezd­ték a műsort. Izgalmas harc ígérkezett a vékony, copfos bolgár Topalova és az ele­gáns NDK-beli Rabé között. Természetesen azt is érdek­lődéssel vártuk, hogy a ma­gyar lányok hogyan folytat­ják. Valamennyi esélyes abban a csoportban szerepelt, ame­lyik az ugrással kezdett. To­palova ugrásai nem sikerül­tek túlságosan jól. de Rabe ezt nem tudta kihasználni, mivel ő a másfél száltól rontotta. Flander már bizto­sabb volt, és ezen a szeren hozott valamit a hátrányá­ból. A legjobban a szovjet ■Tancsenko ugrott, aki első­re 9.15-öt kapott, a máso­dikra pedig 9.40-et egy re­mekül sikerült Kaszamacu- ért. A felemás korláton pe­dig — mint később kiderült — el is dőlt az elsőség. To­palova ugyanis 9.35-öt torná­szott. míg Rabe rontott, és csak 8.95iöt kapott. A má­sik szovjet kislány. Tarita nagyon szépen felépített gya­korlatot mutatott be (9.20) és így az összesítésben hon­fitársnőjével felzárkózott a harmadik-negyedik helyre. Tóth Margit ugyanis sem az ugrásban, sem a korláton nem remekelt. Flander foly­tatta a felzárkózást (8.95). Gerendán Topalova és Rabe egyaránt 9.25-öt ka­pott, mégis úgy tűnt. hogy itt a német lány volt a biz­tosabb. a meggyőzőbb. Kü­lönösen tetszetős volt, ahogy egy előreszaltós felugrással kezdett. A szovjet lányoknak a gerenda volt a gyenge szerük, igaz, a magyar lá­nyok sem dicsekedhettek (Köteles 8.55, Tóth — 8.40, Flander — 9.05). A talajon viszont épp ellenkező volt a kép. Jancsenko és Tarita pattogó kis gumilabdára em­lékeztetett. amelynek melles­leg remek ritmusérzéke is van. Köteles Krisztina végre igazán jó volt (9.05) és Flan­der Erika is igazi lendülettel és átéléssel mutatta be a sokak által kedvelt ..diszkös” gyakorlatot (9.10). A végel­számolásnál kiderült, hogy Tóthot is megelőzte, s így az ötödik helyen végzett. A lányoknál tehát külföld­re, pontosabban Bulgáriába került Pécs Város Nagydí- ia. a férfiaknál viszont' re­ménykedtünk, hogy itthon marad. Sajnos, a remény egyre halványabb lett. Az esélyes Szotnyik és Gu- czbghy közül az előbbi kez­dett magabiztosabban. A ma­gyar fiú talajgyakorlata ele­ién alaposan elrontotta a dupla csavart s ez bizony ÖKÖLVÍVÁS Kecskeméten pénteken késő este ért véget a Lengyelország— Magyarország ifjúsági váloga­tott találkozó. A vendégek 12:10 arányban bizonyullak jobbnak. Az ökölvívó mérkő­zés viszavágója vasárnap Já­noshalmán lesz. Eredmények (clöl. a lengyel ökölvívó). Papírsúly: Strzyket Árvái döntő fölénye miatt az 1 m-ben le, 0:2. Légsúly: Wiecek p. v. sz. Kincsestől, 0:4. Harmatsúly: Riehlowski p. gy. Lénáét ellen, 2:4. Pehely­súly: ploezaj p. V. sz. Almá­ditól. 2:6. Könnyüsúly: Kozak p. gy. Szekeres ellen, 4:6. Kis- váltosúly: Herder p. gy. Szili ellen, 6:6. váltósúly: Laskows- ki p. V. sz. Baloghtúl, 6:8. Nagy váltósúly: Dzibek p. gy. Gál ellen, 8:8, Középsúly: Wieszorelt az 1 m-ben ki­ütötte Gombost, 10:8. Félne- liézsúly: Pa wkiw.sk it 1 m-ben sor. szab. miatt le Erős el­len, 10:10. Nehézsúly: Kabz- kiep az 1 m-ben d. f. Andics ellen, 12:10. TOLLASLABDA Londonban 71. alkalommal rendezték meg a világbajnok­ságot követő legrangosabb ver­senyt, az összangol-bajnoksá- got. Az idei eseményen 23 or­szág vett részt. A két-két in­donéz, illetve angol győzelem értékes tizedeibe került, A lólengést izgalommal vártuk, már csak azért is. mert gyakorlatának elejére új részt iktattak be. Nos, ez jól is sikerült, de utána egy pillanatnyi kihagyás — és tartáshiba csúfította el a szép produkciókat (9.40). Ta­lajon Kramarics jól kezdett, az első ugrássor végén Cu- kaharát mutatott be — kis ellópéssel. Ha a befejezés jól sikerül, akkor a nap legértékesebb teljesítményét láthattuk volna. A befejező dupla szállóból azonban el­esett, s kicsúszott a sző­nyegről (8.95). A sorsolás egymás után következő cso­portba osztotta Szotnyikot és Guczoghvt. így figyelemmé kísérhettük, hogyan alakul szerenként a versenyük, A szovjet jobb volt gyűrűn (9.20), korláton (9.35), ugrás­ban (9.30) és talajon (9.15). Ez pedig azt jelentette, hogy biztosan megnyerte a versenyt. Guczoghy a nyúj­tón egy parádés, két szal- tóval nehezített gyakorla­tot mutatott be (9.45), s ez­zel búcsúzott. A harmadik, negyedik he­lyért is .szovjet—magyar pár­harc folyt, méghozzá Vo- robjov és Paprika között. A vendégtornász kiegyensú­lyozottan dolgozott minden szeren. Paprika, gyűrűn, ta­lajon és korláton volt |ó, de a többi szeren hibázott. Kü­lönösen az ugrás volt fáió. hiszen, ha a bicska másfél- szaltó sikerül, akkor 8.50-nél jóval többet kaphatott vol­na : Éppen az ugrásban szüle­tett a nap legnagyobb pont- szama, a csehszlovák Cerny 9 50-et kapott a csodásán, bemutatott produkciójára, amelynek neve másfél szal- tó 180 fokos fordulattal. Kra­marics a szó szoros értel­mében föltornászta magát a középmezőnyből a hatodik helyre. Elgondolkodtató, hogy hányadik lehetett volna, ha kiegyensúlyozottabb. A ne­gyedik magyar, Erdélvi. több szerein komolyan hibázott, tulajdonképpen, csak a gyű­rűn tornászott úgy, ahogy kellett volna. 1981. évi nemzetközi tor­nászbajnokság. Nők. összetett bajnok: Szilvia Topalova (Bul­gária) 72.75. 2. Rabé (NDK) 72.30, 3. Jancsenko (Szovjet- úrnő) 71.20. 4. Tarita (Szov­jetunió) 71.15. 5. Flander (Ma­gyarország) 70.50. 6. Tóth (Magyarország) 70.3,5 ... 8 Köteles (Magyarország) 69.10. 1981. évi nemzetközi tor­nászbajnokság. Férfiak, ösz- szetett bajnok: Sztanviszlav Szotnyik (Szovjetunió) 110.30. 2. Guczoghy (Magyarország) 109:40. 3. Vorobjov (Szovjet­unió) 108.50. 4. Paprika (Ma­gyarország) 107.20. 5. Mettke (NDK) 107.10. 6. Kramarics (Magyarország) 106.90... 19 Erdélyi (Magyarország) 10.5 9.5 mellett a legnagyobb megle­petést az idén januárban fel­tűnt dél-koreai Hwang okozta női egyesben győzelmével, a döntőben nem kisebb ellenfe­let „lépett le", mint a világ- bainok dán Köpnent. A döntők eredménye. Férfi egyes: Liem Suie king (in­donéz)— Padukone (indiai! 11:45, 15:4. 15:6. Női egyes: Hwang (dél-koreai)—L. kop­pén (dán) 14:1, 11:2. Férfi pá­ros: Kartono. Herianto (indo­néz)—'Tiun Tjun. wahiudi (in­donéz) 15:9. 15:8. Női páros: Perry. Webster (angol)—Gilks Kilvington (angol) 15:8, 15:4. Vegyes páros; Tredgetl. Perrv (an goi) —H ad ina ta. Wi goen o (indonéz) 15:10. 14:18 15:10. ÚSZÁS * 50 * 50 Az Egyesüli Államok nemzet­közi fedettoályás bajnokságán Cambridge-ben 25 yardos me­dencében ismét a világbajnok- nő. Tracy Caulklns érte el a legjobb id őered mén ytr Sajnos, a mieink eredményéről a táv­irati irodák nem adtak jelen­tést. Férfiak. 50 yard gyors: 1 Leamy (amerikai) 19.91. 500 yard gyors: 1. Szmidt (kanadai' 4:21.10. 200 yard vegyes: 1. Barrett (amerikai) 1:46.91. Nők. 50 yard gvors: 1. Sterke1 {amerikai) 22.51. 500 yard gyors: 1. Linehan (amerikai) 4:38.80. 300 yard vég vés: i. Caulklns (amerikai) 1:57.tt. Ismét Takács András a hegyibajn Kerékpár EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK In digó forduló... ^ Vízilabda ) Erre aligha számíthattak a szurkolók. A vízilabda OB I szombati fordulójában — ami­kor a pénteken egymás ellen szerepelt csapatok, az új já­tékrendszernek megfelelően, a visszavágókat játszották —, ha nem is szám szerint, de meg­ismétlődtek a végeredmények. Vagyis hiába cserélődött fel pályaválasztási jog, a Hódme­zővásárhely újra pontot rabolt az Ü. Dózsától, a Bp. Spar­tacus legyőzte a Bp. Honvé­dőt, az FTC kétvállra fektet­te az Izzít... De hát ilyen a sport. Ez a varázsa — a kiszámíthatatlanság, a várat­lan eredmények. váratlan helyzetek kialakulása. Nem sokon múlott persze, hogy visszavágjon valamelyik fél a másiknak. Jó példa erre a Bp. Spartacus—Bp. Honvéd és az FTC—Bp. V. Izzó ösz- szecsapás is. A piros-fehérek otthon tarthatták volna a két pontot a szövetkezetiekkel szemben, ha nem hibáznak annyit az utolsó negyed má­sodik felében. Többször is si­került gyors leúszással, illet­ve ügyes szereléssel és in­dítással emberelőnyös helyze­tet kialakítaniuk, de azok gól- í a váltása már nem ment. A sok nagy csatát megélt Ge­rendás hibázta talán a leg­nagyobbat, teljesen egyedül állt a kapussal, Molnárral szemben, s ahelyett, hogy nyugodtan belőtte volna a labdát, elhamarkodottan a ka­pufára pöckölt. S az Izzósok? Ha kilenc emberelőnyös helyzetük közül nemcsak egyet, hanem leg­alább ötöt kihasználnak, s négyméterest sem hibáznak, akkor más lett volna az ered­mény . .. A csapatok teljesítményének néhány szavas értékelése mel­lett feltétlenül szólni kell az egyéni szereplésekről, öröm­mel tapasztalhattuk, hogy né- hányan, csakúgy mint pénte­ken. bravúros játékkal ruk­koltak ki. Molnár (Bp. Spar­tacus) sziporkázott, nem egy­szer fejjel - is védett, Kuncz (Med. OSC), Kiss Csaba (BVSC), dr. Faragó (Vasas), Hasznos (Szolnok). Kiss Ist­ván (Ü. Dózsa) és Horkai (BVSC) pedig olyan megoldás- sorozatokat mutatott be, hogy valamennyi ellendrukkert is tapsra ragadtatták. Ha végig­nézzük a neveket, Kiss Csaba és Molnár kivételével váloga­tott játékosokról van szó, ez biztaté az április 25-én kez­dődő Világ Kupa előtt. Végül a fentieken kívül egy szomorú tényről is be kell számolnunk. Csakúgy mint pénteken, sőt, az előző hét végén, most is kívánni­valót hagyott maga után a bíráskodás. Többen talán túl korán kerültek be az OB I-es keretbe . . . ★ A gólok részletezésénél a törtvonal előtt a kísérletek, utána pedig a sikeres megoldások számát jelöl­jük. Szolnoki VSC—Szentesi Víz­mű 11-8 (3-1, 4-3, 2-0, 2-4). Szolnok, 4üü néző. V: Pék, Kiss L. Szolnok: PINTÉR F. — Cseh, Bogdán, Varga 2. TÓTH 3, Hegmann, HASZNOS 4. Cs: Pintér I.. Lengyel, Rekita, Bors E. 2. Edző: Babarczy Roland. Szentes: HORVATH — Mezei. Pengő 1, KÁDÁR 2, Dömsödi 1. Kucsera, Fülöp 1. Cs: Ku­ril ez l, Szénászky, Vass, Mar­kó 2, Juhász. Edző: Dr. Tóth Gyula. Emberelőnyből: 10/6, illetve 10/6. Négyméteresből: 0,0, ül. 1/0. Gól — emberhátrányból: 1, ill. 1. Bp. Spartacus—Bp. Hon­véd 9-7 (3-2, 2-1, 0-3, 4-1). Tüzér utca, 100 néző. V: Kosztolánczy, Königh. Bp. Spartacus: MOLNÁR — Hor­váth, dr. MAGAS 3, Barsi 1, DEÁK 1, Sarmi 3, Szilvasán l. Cs: dr. Koller, Rigó. Ed­ző: dr. Konrád Ferenc. Bp. Honvéd: Fekete — dr. GAÁI, 3, Székely 1, dr. Vindisch 2, Varga J., Gerendás, Barna 1. Edző: Bolvári Antal. Ember­előnyből: 3/3, ill. 8/4, Négy­méteresből: 1/1, ill. 10. A Bp. Spartacus jó játékkal megismételte pénteki kétgólos győzelmét. Molnár ismét nagyszerűen védett. A Bp. Honvéd tudása alatt játszott. Vasas—Tatabányai Bányász 16-7 (5-2, 2-2, 6-2, 3-1). Hajós Alfréd uszoda. 300 néző. V: Bi­ró, Samu. Vasas: Horváth — Gajdossy, BUDAVÁRI 2, KE­NÉZ 4, Kijátz 1, dr. FARAGD 5, dr. Csapó 1. Cs: Tory, MaUisek, Tóth 1, Méhes 2. Edző: Bobory György. Tatabányai Bányász: Hauszler — Kásás 1, Debrecze- ni, Krajcsovics, Persely 1, dr. Kemény 4, dr. Görgényi. Cs: Kelemen Gy., Legény, Vojvoda, Szeri 1. Edző: Goór István. Emberelőnyből: 2/1, ill. 11/3. Négyméteresböl: 0/0, ill. 3/3. Gól — emberhátrányból: 3. ill. 0. C. Dózsa—Hódmezővásárhely 11-11 (4-2, 1-3, 3-1, 3-5). Hajós Alfréd uszoda, -300 néző. V: ifj. Czapkó, Dobrossy. Ü. Dó­zsa: Vincze — Kun 1. Radnóti 1, Varga 1, Gáspár 2, Wolf, KISS I. 5. Cs: Kovács, Ónodi, Németh l. Edző: Mohácsi At­tila. Hódmezővásárhely: Ko­máromi J. — CSERI 3, Kovács, Komáromi P. 2. Éles, Török 1, PÁNCZÉL 2. Cs: öveges Réh- beli 1, Gacsal 2. Edző: Réhbelt Sz. József. Emberelőnyből: 12/4. ill. 11/5. Négyméteresből: 2 2, ill. l/l. Az újonccsapatnak 9 mp-cel a találkozó vége előtt Komá­romi büntetőből lőtt góljával sikerült megszereznie az újabb értékes pontot. FTC—Bp. Vasas Izzó 10-6 (3-0, 1-3, 3-0, 3-3). Szőnyi út, 200 néző. V: Marjai, Szarka. FTC: Szakonyi — Molnár R., Varga J., FEHER 3, Udvardi 1, Bujka, SZOLLÁR 4. Cs: Nád­házi 1, Honti 1. Edző: Felkai László. Bp. Vasas Izzó: Haj­mást — dr. Lutter 1, Tóth É., Bán. Kesztehelyi, Horváth V. 1, Éppel 1. Cs: Rebró 1. Szó- rádi 1, Makiári, Siklósi 1. Nc- mecz. Edző: Dr. Martin György, Gulyás Zoltán. Emberelőnyből: 8 4, 111. 9/1, Négyméteresből: 0 0. ill. 2/1. Tóth Endrét az első negyed­ben megjegyzésért cserével ki­állították. Medicor OSC—SZEOL AK 14-7 (3-1, 1-2, 5-2, 5-2). Komjádi uszoda. V: Gyerő, Erdős. Me­dicor OSC: dr. Kovács — SO- MOSSY 4, DR. SUDÁR 2. Pászt- rai 2, KUNCZ 6, MACSIK, dr. Hámori. Cs: Horváth, Huszár, Együd. Mikes. Dancsa, Faragó. Edző: Kemény Ferenc. SZEOL AK: dr. Esztergomi — Molnár, DUDÁS 4, dr. Kiss, Kárász, Bozsó 2, Lengyel. Cs: dr. Zám- bó 1, Török, Potyondy, Sike. Edző: Szittya Károly. Emberelőnyből: 8 6. ill. 9/3. Négyméteresből: 2/2, ill. 3,2. BVSC—Eger SE 19-9 (5-0, 4-5, 6-1, 4-3). Szőnyi út, 200 néző. V: Ferenczi. Szitnyai. BVSC: Csánk — Heltai 1, HORKAI 4, KISS CS. 6, Tóth S., VARGA GY. 2, Pettyánszky l. Cs: Ko­vács 1. Szöghy 2, Pecz, Gém, Mamoru 2. Edző: Gyarmati Dezső. Eger SE: Lipovics — Ancsán, Búza 1. Nagy I.. Ke­lemen A., Danes 3, VINCZE 3. Cs: Vecseri, Madaraísy 2, Gyu­lavári. Edző: Pozsgai Zsolt. Emberelőnyből: 10/6. ill. 8/4. Négyméteresből: l/l, ül. 4/2. Gól — emberhátrányból: 1. ill. 0. Az egriek nem találták meg a hazaiak zónavédekezésének ellenszerét, akik viszont a le­fordulásokból rendre eredmé­nyesnek bizonyultak. A FORDULÓ VÁLOGATOTTJA Molnár — Kuncz, Kiss Cs., Hasznos, Kiss I., Hor­kai, dr. Faragó. A bajnokság állása 8 pon­tos: Med. OSC, Szolnok, Va­sas, 7 pontos: BVSC, FTC. 4 pontos: Bp. Spartacus. 3. pontos: Bp. V. Izzó, Ü. Dó­zsa. 2 pontos: Bp. Honvéd, SZEOL AK. Hódmezővásár­hely, 1 pontos: Tatabánya, Eger SE. 0 pontos: Szentes. BartaLis Istvánnak, a Buda­pesti Üsző Szövetség elnöké­nek tippjei a vasárnapi ötö­dik fordulóra: Szolnok—Tatabánya 1 Vasas—Eger SE 1 BVSC—Bp. V. Izzó 1 FTC—Hódmezővásárhely 1 Ü. Dézsa—SZEOL AK x Med. OSC—Bp. Spart. 1 Bp. Honvéd—Szentes x Karpov az élen Moszkva. A nemzetközi szu­pertornán függőnap volt, amely­ben Portisch Lajos nem volt érdekelt. A mezőny állása az 5. forduló után: Karpov 4, Kaszparov és Szmiszlov 3.5— 3.5, Portiiseh és Andersson (.svéd) 3—3, Petroszjan, Polu- gajevszkij és Gheorghiu (ro­mán) 2.5—2.5, Balasov, Smeikál (csehszlovák) és Torre (ftilöp- szigeteki) 2—2, Beljavszkij, Geller és Tlmmaai (holland) 1.5—1.5 pont. ★ Budapest. A Vasas SC Brádt János nemzetközi emlékverse­nyének 4. fordulójában élénk küzdelem folyt. Két- győzelem született, ismét Meleghegyi és Lengyel B. szerzett teljes pon­tot. A forduló eredményei: Meleghegyi—B-alogh B. 1:0 (jól vezetett pozíciós játszámában), Pietrusiak (lengyel)—Lengyel B. 0:1 (a magyar versenyző a rendkívül bonyolult állásban túljátszottá ellenfelét). Döntet­len : Zabystrzan (csehszlovák) — Káposztás és Gyantár (ju­goszláv)—Kluger. Függő: Ber­nard (lengyel)—Rajna és Ra- dojevics (jugoszláv)—Zsinka. Elhalasztva: Roas (francia)— Jankó vec (csehszlovák). Jan- kovec egészségi állapota nem javult, az orvosi vizsgálat dönt visszalépéséről. Ebben az esetben eredményeivel együtt törlik a mezőnyből. A mezőny élén két magyar versenyző áll. Meleghegyinek 3.5 pontja van, Iemgyel B. 2.5 pontos. (■iiczo^hr második

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék