Népsport, 1981. augusztus (37. évfolyam, 180-206. szám)

1981-08-01 / 180. szám

2 NÉPSPORT XXXVII. 180. ♦ 1981. augusztus 1, A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Aranykalász Kupa '81 Az MLSZ utánpótlás-bizottsága és a ráckevei Aranykalász MGTSZ nemzetközi ifjúsági labdarúgó- tornát rendez augusztus 1. és 8. között Ráckevén és Kiskunlacházán. A hír önmagában talán nem sokat mond, de ha meggondoljuk, hogy hazánkban csak nagyon ritkán rendeznek utánpótlás korúak számára jelentős labdarúgótornát, rögtön figyelemre méltóvá válik ez a kezdeményezés. Nyolc ország fiataljai küzdenek két csoportban az alábbi beosztás szerint. A-csoport: Csehszlovákia, Lengyelország, Bajor tartományi válogatott és Ma­gyarország. B-csoport: Szovjetunió, Jugoszlávia, Ro­mánia, NDK. A csapatokban az 1965. augusztus 1. után született fiatalok léphetnek pályára, tehát a serdülőkorból most „kiöregedett” játékosok mutat­hatják meg, mennyit sikerült elsajátítaniuk a labda­rúgás tudományából. Érthetően nagy a szakmai ér­deklődés is. A résztvevők — érthetően — komolyan készülnek: nem egy csapat több hetes edzőtáborozás után érkezett. A külföldi együttesek a Gödöllői Agrártudományi Egyetem diákszállójában laknak majd, s az Arany­kalász MGTSZ vendégeként szabad idejükben meg­ismerkedhetnek Budapest, a Balaton és a Dunakanyar szépségeivel is. Szegeden rendezik ezekben a napokban a szocialista országok vitorlázórepülőinek ver­senyét (Gyenes Kálmán felvétele) A lovak váratlan megbetegedése miatt elmarad a hét végére tervezett országos után­pótlás öttusabajnokság. Az eseményt október 10-től 13-ig rendezik meg. .★ KÉZILABDAKUPÁK. A hét végén a két legjelentősebbet a keszthelyi sportfelügyelőség, illetve az Alföldi Olajbányász rendezi. Keszthelyen 10 női és 12 férficsapat csatázik majd a Georgikon Kupáért, töb­bek között a román Tarom Iasi és a jugoszláv Partizán Sostan. A szolnoki tornán in­dul a legutóbbi Balaton Ku­pa döntőjének két részvevő­je, az NB I-es Tatabányai Bá­nyász és a már biztos fel­jutónak látszó Várpalotai Bá­nyász. Az újszegedi kissta­dionban is nagyüzem lesz péntektől vasárnapig: 15 női és 12 férficsapat lép porondra. k Hosszú útra indultak az Ifjúsági tornászválogatottak: a Koreai NDK-ban rende­zendő IBV-re repültek el a tornászok. A fiatalok augusz­tus 2-től kezdik meg verse­nyüket a távoli országban. k A miskolci Városi Sport- csarnokban készül a bajnok­ság őszi idényére a DVTK NB I-es női kosárlabdacsa­pata. A vasgyáriak kereté­ben több változás is történt. Karádi eltávozott, Novákot pedig felvették a Testneve­lési Főiskolára. Spisákra vi­szont — aki szült — az ősz­től ismét számítanak. Az együttes augusztusban Cseh­szlovákiában és Romániában több nemzetközi tornán vesz részt. ★ Augusztus 20—22-én Tatán rendezik meg a KIOSZ Ku­pa negyedik országos dön­tőjét asztaliteniszben, kispá­lyás labdarúgásban, sport­horgászatban, tekében és sakkban. k Jövőre a Magyar Birkózó Szövetség rendezi a kötöttfo­gású Világ Kupa küzdelem­sorozatát. A budapesti nagy sportcsarnokban lebonyolí­tandó viadal előkészületeiről a kötöttfogású világbajnok­ság idején kell beszámolni a FILA vezetőségének. A Sportvezető üj szerkesztésben Az év második felétől más név szerepel az OTSH mód­szertani folyóiratának a Sportvezetőnek az impresszu­mában. Az új felelős szer­kesztő Ruszkai Katalin, aki a Népsportnak sok éven ke­resztül volt munkatársa. Aho­gyan a folyóirat legújabb számának bevezető jegyzeté­ben olvashatjuk, a lap a jö­vőben a területi sportszer­vekkel szorosabb együttmű­ködésben igyekszik olvasmá­nyos formában napirendre tűzni a tömegsportot, a ver­senysportot, a népszerű tudo­mányos kérdéseket, a külföl­di sportszakmai érdekessége­ket és mindazokat a témá­kat, amelyek segíthetik sport- mozgalmunk további fejlődé­sét. Megváltozott a felnőtt ke­rékpáros hosszú távú ország­úti bajnokság befejező fordu­lójának időpontja. A pátyi körben nem augusztus 16-án, hanem már augusztus 6-án megrendezik az OB-t. A rajt 9 órakor lesz. ★ Bulgáriai meghívásnak tesz eleget a Vasas férfi röplab­dacsapata. A piros-kékek augusztus 2. és 8. között lengyel, szovjet és bolgár klubcsapatok társaságában nemzetközi tornán vesznek részt Burgaszban. k A Bp. Vasas Izzó férfi ko­sárlabda-szakosztálya a sport­kör megalakulásának 30. év­fordulója és a Magyar Ko­sárlabda Szövetség megala­kulásának 60. évfordulója tiszteletére Izzó Kupa néven nemzetközi kosárlabdatornát rendez. A mérkőzések szep­tember 15—17-én, Fonyódon, a Fonyódi Petőfi új sport- csarnokában lesznek. Gyepsí a Pilisben * Dj sportnak toboroz hí­veket a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság: szom­battól a füves dombolda­lakon suhanhatnak a sí­sport szerelmesei, még­pedig hernyótalpon. Az elmés sporteszközt, a rollkának is nevezett gyepsít az erdőgazdaság Visegrádon, pontosabban a Nagyvillámon, a Silvanus Szálló mellett adja , köl­csön a vállalkozóknak. A hernyótalpas alkalmatos­ság sícipőre szerelhető, amit a bottal együtt a nyári sízéshez kedvet ér­zőknek kell vinniük. A gyepsítalpakból egyelő­re 15-öt szereztek be. Az új szolgáltatási szombatonként és vasár­naponként 16-tól 20 óráig kínálják, erre az időre bekapcsolják a síliftet is. A Szekszárdi Dózsa NB Il-es labdarúgócsapatának új vezető edzője Teszler Ven­del lett, aki korábban pá­lyaedzőiként dolgozott a lila­fehér csapatnál. k Elkészült az Erfurtban augusztus 7. és 16. között le­bonyolításra kerülő hői röp­labda IBV csoportbeosztása. A magyar válogatott az NDK A-együttesével, vala­mint Lengyelország, Bulgá­ria és Kuba csapatával ke­rült egy csoportba, míg a másik ágon az IBV-t védő Szovjetunió, a Koreai NDK, Románia, Csehszlovákia, va­lamint a vendéglátók B-gár- dája méri össze tudását. k A magyar teniszezők a Da­vis Kupa európai zónájának A-csoportjában, mint ismere­tes, a spanyolok ellen játsz- szák a döntőt. A magyarok szerették volna, ha az erede­tileg megadott időpontnál egy héttel korábban kerül sor a mérkőzésre. A spanyolok azonban közölték, hogy nem egyeznek bele a változásba, s így szeptember 18—20-án ren­dezik a mérkőzést, mégpedig az ország északi részében fek­vő Avilesben. FOCIHÍREK Györ-Sopron megye ifjú­sági labdarúgó-válogatottja szombaton Győrött Burgen­land ifjúsági csapatával mér­kőzik. A találkozót a Rába ETO stadionjában rendezik meg. A mérkőzés visszavá­gójára október 25-én, Eisens- tadtban kerül sor. * A Budapesti Labdarúgó Szövetség elkészítette az 1981—82. évi labdarúgó-baj­nokság versenykiírását. Az őszi forduló az I—II—III. osztályban, valamint a kerü­leti összevont és az utánpót­lás-bajnokságban augusztus 23-án, míg az ifjúságiaknál és a serdülőknél szeptember 6-án kezdődik. ★ Az Ózdi Kohász NB I-es labdarúgócsapata augusztus 3-án egyhetes csehszlovákiai túrára Ostravába utazik. Megmérkőzik a Bánik Ostra- vával, a Ferencváros BEK- ellenfelével, majd az első osztályú újonc Vitkovice Ost­rava csapatával méri össze erejét. * A Pécsi VSK NB II-es lab­darúgócsapatánál dr. Dunai János vezető edző mellett, Tallosi István látja el a pá­lyaedzői teendőket. A vasu­tasok új játékosai: Lingl (K. Rákóczi), Hammer (PMSC), Miklós (PBTC), Krénusz (Universitas PEAC), Héhl (Beremend). Elengedték Tó­thot Sellyére és Grünwaldot Siklósra. Hámori P., vala­mint Bódog a Pécsi BTC já­tékosa lett. Végleges az is, hogy Hüber továbbra is Pé­csett marad. k A Videoton labdarúgói szombaton délelőtt Spanyol- országba utaznak. A csapat vezetője Szalmásy Tamás ügyvezető elnök. Szentmihá- lyi Antal edző, dr. Ádám György sportorvos és Molnár Ferenc gyúró mellett a követ­kező játékosok kelnek útra: Disztl P., Horváth B., Csuhay, Végh, Disztl L., Baranyi, Horváth G., Karsai, Palko- vics, Kiss, Májer, Szabó, No- vath, Tieber, Nagy T. A csa­pat 12 napig tartózkodik Spa­nyolországban. és előrelátha­tólag 3—4 mérkőzést játszik első- és második ligás csa­patokkal. örvendetes hír a fehérváriak háza táján, hogy Csongrádi Ferenc továbbra is a csapat rendelkezésére áll, aláírta a szerződést. ★ Két kapus, Balázs (Ralas-. sagyarmat) és Szioben (Bp. Honvéd) után egy mezőny- játékost is igazolt a ZTENB I-es labdarúgócsapata. Szá­lai László, a Tapolcai Bauxitbányász 25 éves kö­zéppályása lett a zalaiak já­tékosa. A zalaegerszegi egye­sület egyébként nem zárkózik el a Rába ETO-hoz távozni szándékozó középcsatár, Szentes kiadásától, de meg­megfelelő képességű labda­rúgót kér érte cserébe. Űj- ság még a zalai kék-fehé­reknél, hogy augusztus 7-én Pozsonyba utaznak, ahol másnap az Inter Bratislavá- val, 9-én pedig a csehszlo­vák első liga újoncával, a ZTS Petrzalkával játszanak barátságos mérkőzést. GLÓBUSZ "81 0 Harminc év után is­mét Európában szerepel a New York Rongers hi­vatásos jégkorongegyüt­tese. A tengerentúliak szeptember 17. és 23. kö­zött Göteborgban vesz­nek részt nemzetközi tor­nán a Washington Capi­tals, a svéd Frölunda, a Djurgarden és az AIK Stockholm csapatának tár­saságában. A Rangers ezt követően . még Finnor­szágba is ellátogat. S Eusebio, a Benfica és a portugál válogatott egykori kitűnősége kor­mánykitüntetésben része­sül. A díjat a Népjóléti Minisztérium nevében ok­tóber 14-én, a Portugália —Svédország VB-selejtező előtt nyújtják majd át az aranylábdás labdarúgónak, aki jelenleg a Beníiaa Labdarúgó-iskolájának ed­zője. Csaknem egyszerre érte apai öröm a magyar öttusa két ismert egyéniségét. A két újszülött hölgy — Csá­szári Zsófia és Déri Viktó­ria — jó egészségnek ör­vend. Gratulálunk! 8 ezer km A Magyar Természetba­rát Szövetség a finnor­szági kempingtalálkozó­hoz csatlakozva augusztus 1—30. között autóbuszos és gépkocsizó túrát szer­vez az eseményre. A cso­port — Finnországon és a lappföldön át — Nord- kapra utazik, majd a fjordok vidékét és Svéd­országot járja be. Dánián és a Német Demokratikus Köztársaságon keresztül térnek haza, mindenütt felkeresve a fővárost. Finnországban a csoport meglátogatja a Laukka falut, ahol Reguly Antal nyelvtudós hosszabb időn át végzett nyelvészeti ku­tatásokat. A túra útvo­nala csaknem 8000 km. A magyar ifjúsági gyeplab­da válogatott keret tagjai el­kezdték a felkészülést a szo­cialista országok augusztus 26—30. között Budapesten sor­ra kerülő mérkőzéssorozatá­ra. A kerettagok közül töb­ben hiányoznak, mert építő­táborokban dolgoznak, spor­tolnak. k Az ifjúsági vízilabda-válo­gatott augusztus 1-én kel út­ra az idei IBV színhelyére, Moszkvába. Az egy hétig tartó mérkőzéssorozaton a kö­vetkező játékosok vesznek részt: Ambrus, Dóczi, Pál, Hegmann, Petővári, Mészá­ros, Szileczky, Medgyesi, Deák, Matusek, Sóskúti, Má- téfalvi, Matusik. Edző: Ba- barczy Róland. Csapatvezető: Bánfai György. Játékvezető: Puskás Ferenc. k A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közli, hogy a Já- nosházán megtartott 31. heti sorsoláson a következő nye­rőszámokat húzták ki: 19,21, 27, 48, 81. Két magyar egység — a Harangi, Sípos és a Nyári, Lénárt kettős — indul a vi­torlázó 420-,as hajóosztály if­júsági Európa-bajnokságán, amelyet az olaszországi Co- móban rendeznek, péntektől egy héten át. Kiemelkedő sportesemények SZOMBAT ATLÉTIKA. Az Ifjúsági Ba­rátság Verseny második napja, Debrecen, DMVSC-sportteiep, 9.30 és 15. EVEZÉS. Felnőtt országos női és férfibajnokság, Velencei-ta­vi pálya, 10, ill. 16. FOGATHAJTAS. Országos bajnokság, 2. forduló, maraton- hajtás, Szilvásvárad, 10.30. KERÉKPÁR. Nemzetközi Va­sas Kupa kritériumverseny, Székesfehérvár, a Szabadság- harcos út környéke, ifjúságiak: 16.30; felnőttek: 17.30. KÉZILABDA. NB I B. Férfiak. C. Üttröszt KÖZGÉP—Várpalo­tai Bányász, Cegléd, 17; H. Gázláng—Solymári PEMÜ, Haj­dúszoboszló, 17: Sz. MÄV Elő- re Spartacus—Dunakeszi VSE, Székesfehérvár, 17. Nők. H. Porcelán—Miskolci Spartacus, Hódmezővásárhely, 16. X. Geor­gikon Kupa nemzetközi férfi és női torna, Keszthely, 8. Olajbányász Kupa, férfitorna. Szolnok, Tiszaligeti Sportcsar­nok, 9. VII. Vegyipari Kupa férfi és női torna, X., Kerepe­si út 73., 9. ÜSZÁS. Budapest-bajnokság, Komjádi-uszoda, 9.30 és 17. LABDARÜGÁS Nemzetközi torna. Utánpót­lás-válogatott—Keszthelyi Ha­ladás, Zalaegerszeg, 17, Soós. Zalaegerszegi TE—inter Bra­tislava (csehszlovák), Zala­egerszeg, 19, Bay, Nemzetközi mérkőzések. Pécsi MSC—Sza­badka (jugoszláv), Pécs, 17, Horváth L. Kaposvári Rákóczi —Simmering (osztrák), Fonyód, 17.30, Maczkó. Soproni SE —SC Eisenstadt, Sopron, 17. RÁDIÓ, TÉVÉ Rádió Szombat. Kossuth- adó. 13.45: Tudósítás a kajak- kenu VB-ről. 18.4-5: Sporthí­rek. 22.10: Sporthírek. Petőfi- a<dó. 5.55 és 6.55: Torna. 16.2(5 —16.35: Tudósítás a ka­jak-kenu VB-ről. 16.55—17J15: Tudósítás a kajak-kenu VB- ről. 17.25: Tudósítás a kajak­kenu VB-ről. 18.00 — 1810: Tudósítás a ka jak-kenu vB-ről. 20.38: Sporthírek. Televízió. Budapest. 9.00: Tévétorna. 10.20: Tollas-suli. 19.10: Tévétorna. Csehszlovák tv. 16.55: Labdarúgó-mérkő­zés. 21.45: Sporthíradó. Jugo­szláv tv. n. 18.00: Jugoszláv úszóbajnokság. 22.25: Sport­szombat. ★ Telefon-testnevelő. Szombat. (Hívható a 176—166-os tele­fonszámon egész nap.) Előké­születek külföldi utazáshoz. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható időjárás szom­bat estig: időnként kissé meg­növekszik a felhőzet, de%szá- mottevő zápor nem valószínű. A változó irányú szél napköz­ben kissé megélénkül. A hő­mérséklet délután 27—32 fok között alakul. Sportfilatelia Trófeák A kínai versenyzők vol­tak a főszereplői — mint arra a sportág hívei jól em­lékeznek — az idei (sor­rendben már a 36.) aszta­litenisz-világbajnokság­nak, amelyet áprilisban ren­deztek Újvidéken: vala­mennyi számban hazavit­ték az aranyérmet. A nagy­szerű sikernek az ország postája most hétcímletű al­kalmi sorral (a hét bélyeg közül ötnek a névértéke 8, kettőé pedig 20 fen) állított filatéliai emléket. A sor azt a hét örökös ván­dordíját mutatja be, ame­lyet az egyes versenyszá­mok győztesei az aranyérem s a világbajnoki cím mel­lé kapnak és amelynek a következő világbajnokságig a védői. Ezek a trófeák a követ­kezők: Swaythling Kupa (férficsapat), Corbillon Ku­pa (női csapat), St. Bridge- váza (férfi egyes), Geist­serleg (női egyes), Irán Ku­pa (férfi páros), Pope-ser- leg (női páros) és a Hey- dusek-serleg (vegyes páros). A sor megjelenésekor a posta elsőnapi bélyegzőt használt. Lovasnapok Hagyományosak már ha­zánkban, érdekes nyári programot* idegenforgalmi nevezetességet jelentenek a különböző lovas- és pász­tornapok, amelyeken a lo­vassport és a fogathajtás ver­senyeit látványos bemuta­tókkal, vidám szórakozással kötik össze. Közülük a leg- patinásabbakat — ugyan­csak hagyományosan — al­kalmi postabélyegző is nép­szerűsíti. + eiVil-3 4, O Hortobágyi lovasnapok, július 3—5. Kiskunsági pásztor- és lo- vasnapok, július 24—26. Nagyvázsonyi lovasjáté­kok, július 30—augusztus 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék