Népsport, 1981. november (37. évfolyam, 259-283. szám)

1981-11-01 / 259. szám

8 NÉPSPORT XXXVII. 259. ♦ 1981. november 1 Egervári és Guczoghy a mesterfokú bajnok Egervári Márta esélyes volt és nyert % Már megszokott dolog az, ha azt mondjuk, a debreceni Városi Sportcsarnok minden versenyre jdl készül és biz­tosítja a legjobb körülmé­nyeket. Így volt ez most is, szombaton délután, amikor az országos mesterfokú ö.sz- szetett egyéni bajnokságot bonyolították le, tizenkét nő és tizennégy férfi induló részvételével. + A szőnyegen, talajon a férfiak melegítenek: Kovács Péter térdfájdalmakra pa­naszkodik, Guczoghy György a lovat igyekszik takarosán „megnyergelni”, Kelemen Zoltán a gyűrűt próbálgatja, miközben megjegyzi: — Re­mélem, öt óra Titánra befeje­ződik a verseny, mert igen­csak szeretném nézni a ma­gyar—norvég focimeccset. A lányok később átveszik a talajszönyeget, és megfele­lő bemelegítés után ők is ki­próbálják a szereket, Egervári Márta a gerendán „sétál”, a 15 esztendős Zsi- linszky Tünde a felemáskor­látot nyaggatja. A versenyről a két szövet­ségi kapitány „előzetesként” így nyilatkozott: Kertész Aliz: „A VB-kere- tünk tizenkettes volt, azon­ban Csányi Erika és Óváry Éva térdsérülés miatt ki­eseit. A maradék tízből Flander Erika hiányzik, ő pihenőt kapott, mivel a mi­nap Franciaországban bete­gen versenyzett, és rászorul a kihagyásra. Kolos Ágnes nem volt jogosult a mai ver­senyen való részvételre. Hogy ki győzhet? Kötelest vagy Egervárit tartom esé­lyesnek, de más is befuthat a célba.” Bordán Dezső: ,,A debrece­ni mezőnyből felkészülési hiányosságok miatt nincs itt Pásztor, Nagy és Fodor, Er­dei és Farkas sérült, operá­ció előtt áll. Én elsősorban Guczoghyt vagy Donáthot vélem győztesnek." + Bevonulnak a versenyzők, megnyitják a versenyt. .. A verseny után ismét szó­ra kértük a két szövetségi kapitányt. Kertész Aliz: „Na­gyon örülök, hogy Egervári Márti győzött, így visszaszer- zi önbizalmát a moszkvai VB-re és remélem igazi for­máját is. Talán sokaknak meglepetés a kis békéscsa­bai Zsilinszky ezüstérme, úgy gondolom, helye lehet a VB- csapatban. Bordán Dezső: „A verseny tisö felében nagyszerű han­gulat uralkodott a szerek kö­rül, viszont három szer után kialakult a várható sorrend. Ezután izgulni kezdtek a fiúk, és bizonytalankodtak is. Összességében elégedett va­gyok a látottakkal, különösen lólengésben volt szép ver­seny, öt-hat klasszis verseny­zőnk is van ezen a szeren, de nyújtón is színvonalas volt a küzdelem, és ahol leg­többet kell javítani, az a ta­laj. Az összetett országos mes­terfokú tornászbaj nokság ösz- szetett egyéni végeredménye: Nők. Bajnok: Egervári Már­ták (Bp. Honvéd, edző: Mat- k öcsik Ferenc, Tudja Bélénél 37.40, 2. Zsilinszky (Békéscsa­bai Előre Spartacus) 36.85, 3. Köteles (KSI) Sű.65, 4. Szabó (Vasas) és Cselényi (Vasas) 36.35—36.35, 6. Kozák (Postás SE) és Hanti (Danaújvárosi Kohász) 36.IS—36.15. Férfiak. Bajnok: Guczoghy György (Bp. Honvéd, edző: Kisteleki Autal) 56.35, 2. Pap­rika (Dunaújvárosi Kohász) SS. 10. 3. Donáth (Ü. Dózsa) 56. 4. Kovács (Dunaújvárosi Ko­hász) 55.65. 5. Berényi (Duna­újvárosi Kohász) és vámos (FTC) 55.65—55.65. * Vasárnap délelőtt 10 órától a szerenkénti döntőket ren­dezik. A résztvevők a ma­gukkal vitt ponlszámokat. Nők. Ugrás: Gáspár 9.40, Egerváry 9.35, Hanti 9.30, Kö­teles 9.20, Cselényi 9.20, Szabó 9.95. Felemáskorlát: Egervári 9.60, Zsilinszky 9.40, Szabó 9.40. Cselényi 9.30, Tóth 8.95, Köte­les 8.95. Gerenda: Kozák 9.60. Zsilinszky 9.50, Kalmár 9.30. Egervári 9.35, Hanti 9.30, Kö­les 9.20. Talaj: Zsilinszky 9.35. Köteles 9.30. Egervári 9.20, Ko­zák 9.20, Hanti 9.10, Cselényi 9.10. Férfiak. Lólengés: Guczoghy 9.75, Kelemen 9.55, Berényi 9.50, Paprika 9.50, Vágány 9.40, Ko­vács 9.30, Donót-h 9.30. Gyűrű: Donáth 9.60, Kovács 9,40, Gu­czoghy 9.35. Vágány 9.30. Mó­kus 9.25, Molnár 9.20. Ugrás: Vámos 9.60, Paprika 9.55, Mol­nár 9.55, Guczoghy 9.50, Beré­nyi 9.45. Mókus 9.45. Korlát: Kovács 9.40, vámos 9.25, Pap­rika 9.25, Kelemen 9.25, Beré­nyi 9.20, Donáth 9.20. Nyújtó: Donáth 9.60, Kakukk 9.55. Vá­gány 9.55, Paprika 9.50, Kele­men 9.50, Berényi 9.50. Talaj: Paprika 9.50, Vámos 9.30, vá­gány 9.30, Guczoghy 9.30, Mó­kus 9.25, Donáth 9.20. Torna------------------- J Ta róczyék a döntőben Tenisz A Seiko Világ Kupa tornán egymást érik a vaskos meg­lepetések. Borg után az első számú esélyes, John McEnroe is kiesett. Ráadásul a Van Patten elleni vesztes mérkő­zése során megsértette az egyik japán vonalbírót ás ezért 750 dollár pénzbünte­tésre ítélték. Taróczy Balázs legyőzője, a svájci Günthardt, aki egyben párospartnere is, egészen az elődöntőig jutott. Párosban a Taróczy, 'Günt­hardt kettős folytatta szen­zációs szereplését. Az elmúlt héten az ugyancsak Tokióban rendezett verseny megnyeré­se után most ezen a jelentő­sebb viadalon is a döntőbe jutottak az Gullikson-ikrek legyőzésével. A döntőben még nehezebb feladat előtt áll­nak. hiszen a két. óriás, a közel kétméteres Pfister és* * * Amaya ellen játszanak, akik kiválóan adogatnak, ami a gyors pályán rendkívüli előny. Férfi egyes, elődöntő: van Patten (am) — McEnroe (am) 6:3, 7:5, Edmondson (ausztr) — Günthardt (svájci) 7:6, 6:4. Lendl (csehszl)—Pattison (d.- afr) 2:6, 6:4, 6:2. Férfi páros elődöntő: Taró- czy, Günthardt (magyar, seváj ci) — Gullikson fivérek (am) 4:6, 6:1. 6:4, Pfister, Amaya (am)—Stewart, Ed­mondson (am, ausstr) 6:3, 3:6, 7:6. A toronyépítés gondjai Utánpótlástükör — csúcsok, létszámok, eredmények alapján EÜ Atlétika ] Az utánpótlás-nevelés, saj­nos, a legtöbbször akkor ke­rül egy sportágon belül ref­lektorfénybe, amikor a fel­nőtt élmezőny gyengélkedik. A magyar atlétikában lassan már egy évtizede, az 1972-es gyenge olimpiai szereplés óta hirdetik fennhangon az után­pótlás-nevelés fontosságát. Az 1974-es állásfoglalás sok helyes intézkedésének hatá­sára a hetvenes évek végére valamivel szervezettebb lett a kiválasztás, és a sportisko­lái képzés is egységessé vált a szakosztályokban. Az állásfoglalás leglénye­gesebb hatása, hogy a sport­ág alapja kiszélesedett, és az oly sokat emlegetett pira­mis kezdett megtestesülni. A kedvező mennyiségi javulás ellenére felnőtt atlétáink nemzetközi mérlege nem ja­vult. sőt. az olimpiákon és az Európa-bajnokságokon egy­re alárendeltebb szerepet ját­szottak. Mindannak ellenére, hogy közben fiatal atlétáink az IBV-ken egyre jobb ered­ményeket értek el! Mert te­hetségeink voltak, csak — gyengén felkészült edzők, rossz menedzselés, iskolavál­tás és sok egyéb ok miatt — nem fejlődtek a nemzet­közi élmezőny szintjéig. így a felnőtt élmezőny továbbra is szűk maradt: vékony jé­gen pedig nem lehet ugrál­ni, mert beszakad. Pirultunk Debrecenben A múlt rövid felvázolása után vizsgáljuk meg: jelen­leg milyen a sportág után­pótlása? Az elmúlt idényben a fiataloknak két fontos vizsgája volt: a debreceni IÖV és az utrechti ifjúsági Európa-bajnokság. A magyar csapat IBV-sze- replését illetően a szakveze­tés már az év elején nagyon óvatosan tervezett. Ismerve az IBV-s korúak erejét, az előző évekhez képest keve­sebb érem és mindössze 60 pont megszerzését tűzte ki célul. Ez is „túlzott” volt! ,,A célkitűzéstől elmarad­tunk, a 3 érem és a 42.5 pont megszerzésével a sze­replés gyenge volt” — álla­pítja meg értékelésében dr. Szabó Miklós, az utánpótlás­keret vezető edzője. Hogy miért szerepelt vára­kozáson alul közel 100 fős csapatunk hazai pályán? Ebben nagyon sok minden szerepet játszott! Például az is, hogy több fiatal sérülés után, gyenge formában állt rajthoz. A bi­zonyítvány megmagyarázása Bei-eczki nemzetközi szintű eredménnyel győzött az EB-n helyett most néhány, a sport­ág jövője szempontjából fon­tos dologra szeretnénk fel­hívni a figyelmet. A szakvezetés is felfigyelt rá és éves értékelésében le­írta: „Alkatilag sok verseny­zőnk nem üti meg az IBV- ken látható mértéket”. Nos, valóban elszomorító látvány volt — tisztelet a ki­vételnek — a magyar ver­senyzőket küzdeni látni, sportoló külsejű, jó alakú el­lenfeleik között. S ez a kivá­lasztás gyengeségére hívja fel a figyelmet. No, nem ar­ra, hogy a szakembereinknek nincs szemük, nem veszik észre a jó fizikai adottságok­kal rendelkező fiatalokat, ha­nem arra, hogy még mindig nagyon szűk körből válogat­hatnak. Több helyütt még ott tartanak, hogy örülnek, ha valaki rájuk nyitja az ajtót. Egy edző panaszolta, hogy' bár már tudományos felmé­rés alapján válogatnak, a kevés jelentkező miatt alig utasítanak vissza valakit. Szomorú, de hét évvel az állásfoglalás után a fiatalok körében még mindig nem elég népszerű az atlétika, A folytonosan változó és sok vitát kiváltó diákversenyek nem hozták meg a várt ha­tást. „ A gyenge IBV-szereplés még egy súlyos problémára hívta fel a figyelmet, sok at­létánk már ifjúsági korban komoly sérüléssel bajlódik. Dr. Szabó Miklós nyolc vá­logatott fiatalt sorolt fel (Böde, Énekes, Sajgó, Varga, Biacsics, Rostás, Gazdag és Palla), aki sérülés miatt gyenge formában rajtolt Debrecenben. A fiatalok korai sérülésé­nek sok oka lehet, az edzés után focimeccsektől kezdve a rossz technikáig. Az egyre több sérülés azonban felhívja a figyelmet az utánpótlással foglalkozó edzők hanyagságá­ra is. és arra. hogy a sport­orvosi ellátásnak még min­dig vannak hiányosságai ha­zánkban. A legdöntőbb per­sze az, hogy a fiatalok meg­felelő alapok nélkül érkez­nek a szakosztályokba — ez az iskolai testnevelés gyen­geségét jelzi — és a speciá­lis képzés megkezdése után könnyen megsérülnek. Várakozáson felüli meglepetés Hogy a sérülések mennyi­re megszaporodtak a fiata­lok kőiében, azt jelzi az is, hogy az ifjúsági EB-re ké­szülő 24 fős keretből 7 sze­mély, sérülés miatt esett ki, köztük az éremesélyes gát­futó Csapó is. így az eddigi legkisebb létszámú, 12 fős csapat utazhatott az utrechti EB-re. Kis gárdánk aztán kellemes meglepetést szer­zett; Bereczki József 800 mé­teren, K. Szabó Gábor pe­dig 5000 méteren aranyérmes lett. Szalui István 800 méte­ren második, Pálóczi Gyula hármasban negyedik, távol­ban hatodik, az akadályfut'ó Vágó Béla ötödik helyezést szerzett. Így a csapat 25 pon­tot gyűjtött, a tervezett 15— 18-at túlteljesítette. Erre is régen volt példa a magyar atlétikában! Nem ünneprontásként mondjuk: az EB-szereplésnek gyengeségei is voltak, pél­dául a csapatban mindössze két női atléta volt, s ők csak a 7. helyen végeztek. Mindez felhívja a figyel­met arra, hogy a szakvezetés helyesen ismerte fel a női szakág fejlesztésének szüksé­gességét, de az EB eredmé­nyei is azt bizonyították, az utánpótlás-nevelésben ennek még nincsenek nyomai. Hét ifjúsági javított csúcsot Az utánpótlás korúak válo­gatott viadalai is jelezték, hogy a fiataloknál is szűk az élmezőny, és több gyenge számuk van. Az ifjúsági női válogatott a román, a len­gyel, és a csehszlovák csa­pattól kisebb, az NDK együt­tesétől pedig nagy_ arányú (50:105) vereséget szenvedett. A férfiak mérlege kedve­zőbb: legyőzzék a románokat és a csehszlovákokat, viszont a lengyelektől és az NDK- beliektől simán kikaptak. Az elmúlt idényben 27 utánpótláscsúcs született, ezekből 10 egyben felnőtt rekord is volt. Az ifjúságiak mérlege azonban szerény lett. Igaz, 21 rekordot jegyezhe­tünk fel, de ez mindössze 10 versenyszámban született. A férfiak 16 rekordjából a ka­lapácsvető Vida egymaga 9- et ért el, Sajgó kétszer. Me­gyeri egyszer, Vágó három­szor, Molnár pedig egyszer iratkozott föl a javítók közé, így mindössze öten értek el az elmúlt idényben rekordo­kat. A női szakág gyengesé­gét mutatja az is, hogy mind­össze öt csúcs született, ame­lyet két versenyző és egy váltó állított fel. A vezető edző tanulságos kimutatást készített az iíjú- sági kerettagok fejlődéséről. Eszerint a férfiak közül 49- nek javult az eredménye, 13 stagnált, 4 pedig visszaesett, a nőknél 31 fejlődött 14 stag­nált, 6 visszaesett (13 sérült volt). Ha figyelembe vesz- szük, hogy a 17—18 éves kor­ban életkori sajátosságból is adódik a fejlődés, akkor a stagnálás visszaesést jelent, így az ifjúsági kerettagok egyharmada az elmúlt idény­ben nem lépett előre. Ez nagyon elszomorító arány! Sajnos, végül is meg kell állapítanunk, hogy fiatalja­ink idei szereplése — a szép EB-eredmények ellenére — sem volt jobb, mint a fel­nőtteké. A hatékonyabb utánpótlás-nevelést még sok minden akadályozza. Nagyon lassan épülnek ki a sport- kollégiumok az országban, a tanulóknál a napi két edzés nincs biztosítva, a fiatalok nincsenek felkészítve a spe­ciális képzésre, a tehetségek felfelé áramlása sincs meg­oldva, az edzői hiúság több reménységet „kiéget” .. . Hosszan lehetne sorolni az okokat, de már az előbbiek is jelzik, hogy még milyen sok a tennivaló. Remélhető­leg a sportág vezetői a jövő­ben határozottabb intézke­désekkel segítik a szakosztá­lyok munkáját. Az utóbbi években a sport­ág alapja kiszélesedett, az idei eredmények viszont azt is jelzik, hogy az még nem elég szilárd. Pedig csak szilárd alapra érdemes tornyot építeni — különben összedől . . . Salánki Miklós-'■v; ,, , . ..;ÄK - V» , EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK * ' • . • ' . ' * . -V KÉZILABDA Az Ausztriában szereplő Elektromos férficsapata 37-27 (19-11)-re nyert az UHC együt­tese ellen. A magyar gárda legeredményesebb játékosa Vass Káro-ly volt, aki 10 gólt lőtt. ★ Hódmezővásárhelyen az Al­földi Porcelángyár közelmúlt­ban átadott sportcsarnokában szombaton megkezdődött a Vásárhely Kupa teremtorna. Az első nap után a nők me­zőnyében a magyar válogatott, míg a férfiaknál a Szondi SE vezet. Nők. Békéscsabai Előre Spar­tacus—Porcelán 29-16 (15-8). Ld.: csulikné (10, Rácz 5, ill. Frenkáné, Juhász, Nagy f.. Baku, Tatár 3 — 3. Magyar vá­logatott — Szentesi Kontakt a 36-7 (19-3). Magyar válogatott: Rácz M. — Osajbókné 10, Nyá­ri 2, Krámerné 5, Gódorné 4, György 5, Angyal 1. Cs: Or­bán 2, Gombai 2. Major 1, Barna 4. Bonyhádi. Éliás (ka­pus). Békéscsabai Előre Spar­tacus— Szentesi Kontakta 21-16 (11-10). Ld.: Csulikné 9. Ja­kab 6, ill. Marozsán E., Kőtele­kiné 4. Magyar válogatott — Porcelán 15-7 (8-4). Magyar válogatott: Rácz — Csajbókné 3, Nyári 3, I&rámerné 1, Gö­dömé 1, György 1, Angyal 4. Cs: Orbán 1. Gombai. Major, Bonyhádi, Barna 1, Éliás (ka­pus) . Férfiak. Volán— Hódiköt 27-24 (12-11). Ld.: Sándor 10, Tenke 9. ill. Török, Korsós 7—7. Szondi SE — Dunaújváro­si Kohász 24-21 (12-9). Ld.: Józsa 6, Ferenczi. Takács, Deák 4 — 4. ill. Vura 10. Szon­di SE —Szegedi volán 26-22 (15-10). Ld: Józsa 7. Takács 6, ill. Tenke 11. Hódiköt — Dunaújváros 29-27 (15-8). Ld.: Korsós 7. Czibere. Hanufer 6 — 6, ill. Kovács 8, Vura 7. LABDARÚGÁS Budapest—-Szolnok megye 3-0 (1-0). Népstadion, 35 000 néző. V: Nagy L. A végig látványos, nagy iramú mérkőzésen az utolsó percekben fordította Budapest serdülőválogatottja a maga javára a mérkőzést. G: Tugoly (2), Huszák. SAKK A Magyar Sakk Szövetség Érdi Árpád emlékversenyén lejátszották az 5. fordulót. Az A-csoport eredményei: Dobos — Pirisi 0:1. döntetlen: Do- leschal—Vincze, Szalánczy — Ondi, Káposztás — Nikovits, függő: Balogh B. — örtel. és Rövid K. — Füsthy. Az élme­zőny állása: Doleschall 3 (1), Pirisi 3. Ondi 2.5 (2), örtel 2.5 (1) pont. A B-csonortban meglepetés az élen álló Te­sinszkinek a Monda elleni ve­resége. Az élmezőny állása: Tesinszki 3 (1). Ceglédi és Monda 3 — 3 pont. SPORTLÖVÉSZET Az argentínai Tacumanban megkezdődött a sportlövő vi­lágbajnokság utodsó verseny­száma, a traplövés. Az első 75 lövés után a férfiak csapat- versenyében a Szovjetunió 282 találattal vezet Spanyolország (279) és az Egyesült Államok, valamint Anglia (278—278) előtt. Az egyéni versenyben a 6zovjet Aszanov és az egyesült államokbeli Coleman áll az élen 74-74 találattal. A magyar sportlövők eredményeiről nem érkezett jelentés. KÖZLEMÉNY Jegyelővétel a november 8-i FTC—Vasas és a november 11-i Magyarország—Románia UEFA-selejtező mérkőzésre az Üllői úti elővételi pénztárában november 2-től 6-ig, naponta 11—18 óra között, 7-én H—16 óráig. November 8-án reggel 7 órakor nyit a pénztár. Az ifjúsági válogatottak össze­csapására november 9—10-én 11—18 óra között, ll-én 10 órá­tól lehet belépőt vásárolni — 16 forintos egységáron. Fcv. V. kér. Ingatlankezelő Vállalat fejteire keres: ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ, TETŐFEDŐ-BÁDOGOS, KŐMŰVES, VÍZ-FŰTÉSSZERELŐ szak-, betanított, valamint fenti szakmákhoz segédmunkásokat. Munkásszállást vidékieknek biztosítunk. JELENTKEZÉS: Főv. V. kér. Ingatlankezelő Vállalat Termelési Osztálya, V. kér. Váci u. 36. I. em. Telefon: 185-637. 27 mell.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék