Népsport, 1982. május (38. évfolyam, 101-127. szám)

1982-05-22 / 119. szám

2 NÉPSPORT XXXVIII. 119. ♦ 1982. május 22 Ez már a nyár... A BVSC Szőnyi úti uszodájában a legkisebbek ismerkednek az úszás alapjaival (Záhonyi Iván felvétele) A TORNA VB szervezése­vei foglalkozó szakemberek múlt heti első közös meg­beszélésük után a részfelaia- tok elosztására június 1-én ülnek össze. Kiemelkedő sportesemények SZOMBAT v itorlAzórepülök RAJTJA. Vasárnap kezdődik és egy hétig tart a vitorlá­zórepülők Budapest-bajnok- sága az MHSZ dunakeszi re­pülőterén. A 36 induló stan­dard és szabadosztályban méri össze erejét, három­szög- és hurokpályán. Az eseményen a budapesti, va­lamint a meghívott vidéki klubok versenyzői vesznek részt. 9 RENDKÍVÜLI ülés. a vízilabda OB I őszi prog­ramját szombaton este rend­kívüli versenybírósági ülésen állítják össze, s ekkor jelö­lik ki a fordulók játékveze­tőit és zsűritagjait. A gyors intézkedésre azért van szük­ség, mert a szombati, tava­szi zárófordulót követően, kedden már az őszi idény első találkozóit rendezik. TÁRSADALMI MUNKÁ­BAN öltözőt építettek a Pé­csi VSK tájfutói a Mecsek­ben. A közel 200 ezer forint értékű létesítményben kiszol­gáló helyiségek is készültek, 9 LEGJOBB SPRINT EREIK­KEL érkeznek az Arany Mokka GP nemzetközi ke­rékpáros pályaversenyre a csehszlovákok. A Millenári­son június 9—10-én megren­dezendő vetélkedőre a neve­zés szerint Anton Tkac olim­piai és világbajnok edző ve­zetésével a kétszeres tandem­világbajnok Martinék, az IBV-győztes Hlousek, a sok nagy világverseny döntőse Susztr és a négyszeres tan­demvilágbajnok Vymezal ér­kezik. BIRKÖZOBIRÓK. A Bu­dapesti Birkózó Szövetség által rendezett alapfokú tan­folyamon tizenheten tettek sikeres záróvizsgát, s a jövő­ben már a Szőnyegen és an­nak környékén tevékenyked­nek majd a sportágért. • TALÁLKOZÓ FONYÓDON. A természetbarát szakosztá­lyokon belül működő túra­motorosok idei országos ta­lálkozójának színhelye a So­mogy megyei Fonyód lesz szombaton és , vasárnap. Azért esett a választás a Ba- laton-parti nagyközségre, mert az ekkor ünnepli fenn­állásának 900 éves jubileu­mát. 9 PORTUGÁLIÁBAN JÁT­SZIK május 31. és június 8. között a Vasas Labdarúgó- csapata. Korábban szó volt arról is, hogy a piros-kékek Spanyolországban is pályára lépnek, ám a világbajnokság közelsége miatt ez meghiú­sult. • PARKERDŐ. A napokban nyilt meg az új balaton­szentgyörgyi parkerdő, ame­lyet a község határában, a Cifra-kaoui erdőrészben lé­tesítettek. A kellemes pihe­nőhelyen sétautak, padok, esőbeállók, autós pihenőpar­kolók várják a természet kedvelőit. A CSEHSZLOVÁKOK Vi­lágbajnokságra készülődő labdarúgó-válogatottjával játszik előkészületi mérkő­zést a Bp. Honvéd együtte­se szombaton délután. A Kassa melletti Rőcén a kis­pestiek nélkülözni kénytele­nek az A- és az utánpótlás­válogatottal távol levő játé­kosaikat, valamint a sérült Kutit. Így Komora Imre az alábbi tizenhárom labdarúgó közül állítja össze csapatát: Gujdár, Menyhárt, Paróczai, Lukács, Kanász, Tóth J. (a napokban igazolták az Épí­tők SC-bői), Pál, Dajka, Gyimesi, Esterházy, Segesvá­ri, Fister, és a Budafoktól kölcsönkért Tunner. A pi­ros-fehérek a találkozó után társasgépkocsin azonnal visszatérnek Budapestre. o FINTHA GABOR, a Hor­tobágyi Állami Gazdaság hajtója nem indul a kecske­méti OB-fordulón. A VB-re készülő fogathajtó június 5-én és 6-án a hagyomá­nyos hamburgi derbin áll rajthoz és a hazai sereg­szemle idején lovai már az NSZK felé utaznak. • OSNSPORTÜNNEPÉLYEK Az V. kerületiek, mintegy 500 diák részvételével hetek óta készülnek a bemutatóra, amely május 22-én, 14 óra­kor lesz a BM Központi Sporttelepén. Ugyancsak szombaton kerül sor a Gyön­gyös város sportmozgalmát bemutató ünnepségre, 15 órakor a városi sporttelepen A csepeliek is szombaton tartják — a Csepel SC sta­dionjában — ünnepségüket, amelynek kezdési időpontja 16 óra. Dedikálás A Bp. Honvéd ökölvívói — élükön Bakonyi Nán­dor szakosztályvezetővel (becenevén „Tuskóval”) — felkeresték a napokban a 'Négy évszak szerkesztő­ségében Abody Bélát, a Kesztyűs kézzel című könyv szerzőjét. A dedi­kálás a régi emlékek fel­idézésével járt. A ^szak­osztályvezető a jövő re­ménységeiről beszélt, Abo­dy Béla a múlt bajnokai­ról érdeklődött. Bakonyi Nándor már most meghívta az írót a novemberi Honvéd Kupa ökölvívóversenyre. PIHENŐ PARK. A Pécsi-tó délnyugati partján 48 hektá­ros területén kemping, strand ■ és pihenőpark épül A már elkészült, és a na­pokban átadott kemping te­rületén öltözővel ellátott tol­laslabda-, kézilabda-, vala­mint teniszpálya várja a vendégeket. Végső búcsú Szűcs Ferenciéi Pénteken délután kíván­ságához híven szülővárosá­ban, Székesfehérvárott, a Sóstói temetőben helyezték örök nyugalomra Szűcs Ferencet, a Magyar Rádió 50 éves korában elhunyt főmunkatársát. A ravatalt sok százan állták körül. Ott voltak barátai, kollé­gái, sportvezetők, sporto­lók az ország minden ré­széből, azok, akik szerették és tisztelték a népszerű ri­portert. A ravatalnál a Rádió ve­zetősége nevében Bereczky Gyula, a politikai adások főszerkesztőségének helyet­tes vezetője vett végső bú­csút az elhunyttól. Székesfehérvár sportéle­tének képviseletében Dé­vényi Tibor, a MÁV Előre elnöke emlékezett Szűcs Ferencre. A sírnál Novotny Zoltán fejezte ki a Rádió sportro­vata munkatársainak fáj­dalmát a jó barát, a kitű­nő kolléga elvesztése fe­lett. A búcsúbeszédek után a sírt elborították a meg- emlékzés és a szeretet vi­rágai. (MTI) A kilenc sportrepülő temetése A Magyar Honvédelmi Szö­vetség országos központja közli, hogy a május 11-én tör­tént sportrepülő-szerencsétlen­ség áldozatainak temetése a következő helyeken és idő­pontokban lesz. Haász Imre repülőgépszerelő — Budapest, XXII. kerületi, Budafoki temető, május 24-én, lil órakor; Vincze Lajos pa­rancsnok, Witek Péter repülő­oktató és Weingärtner Ferenc repülőoktató együttes temeté­se — Budapest XII., Farkas­réti temető, május 24-én, 16 órakor; Hollói Gábomé (Tóth Katalin) repülőoktató — Buda­pest XX., Pesterzsébeti teme­tő, május 25-én, 14.15 órakor; ifj. Harai Imre repülőoktató — Pécs, május 26-án, 10 óra­kor; Simon László repülőok­tató — Budapest XV., Rákos­palota! temető, május 26-án, 15 órakor; Szőllősi József ha­józó szerelő — Alsógöd, má­jus 26-án,, 16 óraikor; Hodai József hajózó szerelő — Ve- csés, május 26-án, 15 órakor. A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható Időjárás szom­bat estig: többször erősen megnövekszik a felhőzet, szór­ványosan lehet zápor, zivatar. A változó irányú szél időn­ként megélénkül, főként ziva­tar idején megerősödik. A leg­magasabb nappali hőmérsék­let a záporos helyeken 20, máshol 25 fok körül lesz. «SN 1982 Négyszáz szereplő — kilencezer néző Esik az eső, vagy nem esik az eső — ez volt ezen a hé­ten a székesfehérváriak egyik legfőbb kérdése. Ki­nek azért, mert szereplőként készült az Országos Sport­napok városi sportünnepélyé­re, vagy mert hozzátartozó­ként izgult a gyerekért. — Soha nem volt még eső nélkül sportbemutatónk, ezért aludtam csütörtökön éjjel Andaxmnal — fogadott ne­vetve Székelyhídi JáJtos, a városi T3F vezetője és pén­teken kora délután eleredt az eső. Egy órával később azon­ban a focipáiyara siető em­berekre rásütött a NAP. A vígsághoz, a sportoló fiata­lok ünnepéhez, a 4000 álta­lános és középiskolás 'gya­korlataihoz éppen ez a ra­gyogó napfény illett. Az öltözők előtti betonon gyülekezők között érdeklőd­tünk, szívesen jöttek-e be­mutatni mindazt, amit öt hó­napon át tanultak testneve­lőiktől. Hegedüs Erika és Szálai Zsuzsa, a Vasvári gimnázium tanulói, csodál­kozva a kérdésen, így vála­szoltak: — Tessék nézni, ezt a fe­hér szerelést is mi varrtuk, ide nem a ballábasok jö­hettek. — Ági hetek óta a tenge­rész-szám dúdolgatásával kezdte a napot, illeg-billeg, gyakorol a tükör előtt — toldotta meg a választ Szőke apuka, aki látszólag jobban izgult, mint a „főszereplő”. Közben a Videoton ered­ményjelzőn felvillant az első műsorszám, elhangzott a Himnusz, majd Szűcs Sán­dor, a városi tanács elnök- helyettese megnyitotta a sportünnepélyt. A pöttyös labdák, festett rudak, zász­lók, szalagok ütemre lendül­tek. keringtek a magasban. A zöld gyepre sorra jöttek százával a diákok, hogy bi­zonyságot tegyenek tudásuk­ról. Khaut András, a városi pártbizottság első titkára jóleső érzéssel fogadta a színpompás látványt és meg­jegyezte: sok energiába ke­rült ez a bemutató, de olyan elemekből állt össze, ame­lyeket a testnevelési órákon tanultak. A sok iskolából jött diákok gyakorlatait egysé­gessé dolgozni, nem kis fel­adatot rótt tanárra és diák­ra — Ügyesek, fegyelmezettek voltak a szereplők — óssze- gazte sokunk véleményét Hortobágyiné Lóvéi Mária, a montreali olimpián szerepelt tornásznő. aki szeptembertől Székesfehérvárott lesz test­nevelő tanár. Kritikus szem­mel figyelte, mit tudnak leendő tanítványai, hiszen a következő OSN gyakorlatai­nak betanításából már neki is részt kell vállalnia. — Szívesen, sőt megtisztel­tetésnek veszem, ha hasonló színvonalú sportünnepély rendezésében tevékenykedhe­tek — mondta a leendő ta­nárnő. Az OSN érdekes zárómű­sorát a honvédség 200 főnyi zenekara szolgáltatta és a zenészek kezükben hangsze­reikkel, alaki gyakorlatokat végezve örvendeztették meg a kilencezer nézőt. U. Gy. A várnai csapattagok mellett Bállá és Kovács is indul Miskolcon Birkózás A korábbiaknál minden bi­zonnyal jobb hangulatú, sor­rendben 51. szabadfogású felnőtt országos egyéni baj­nokságra kerül sor Miskol­con. Várnában nagyszerűen szerepelt a válogatott és ez nyílván lendületet adott a szakágnak. Minden nyomasz­tó érzés helyett derűs biza­kodással lépnek szőnyegre a legjobb hazai versenyzők, hogy megküzdj-enek a baj­noki sorrend kialakításáért. Eddig 412 bajnoki arany­érmet osztottak ki az 1931 óta megrendezett ötven sza­badfogású bajnokságon. Kik­nek jut majd most a tíz el-' sőség?... Hatalmas harcokra van ki­látás az Észak-Magyarországi Vegyiművek e viadalra fel­ajánlott három szőnyegén. Nemcsak a versenyzők, de a szőnyegek is vizsgáznak, hi­szen az ÉMV három Porano- szőnyegét most próbálják ki, hogy alkalmasak lesznek-e a novemberi kötöttfogású Vi­lág Kupa és a jövő évi bir­kózó Európa-bajnokság küz­delmeinek lebonyolítására is ... Valamennyi súlycsoportban a válogatottak az esélyesek az első helyre. Azzal a mó­dosítással, hogy a nehézsúly­ban az EB-n szerepelt Rov- nyai az amerikai túra miatt nem lép szőnyegre, de ott lesz Bállá József, az igazi szabadfogású „király”, aki Várnába sérülés miatt nem utazhatott.. „ Világbajnok szereplője Is lesz a bajnokságnak: Kovács István indul a 82 kg-osok mezőnyében. Mindketten egyértelmű esé­lyesek, de a kötöttfogású OB-n a Rovnyait verő Sze- merédi nagyon készül Bállá legyőzésére is. Kovács ellen pedig klubtársa, Nagy Lajos, a hazai környezetben ver­senyző Deák és Németh La­jos kíván meglepetést okoz­ni. Simának ígérkezik Orbán győzelme a 62 kg-ban, bár Kiss Sándor, aki a kötöttfo­gású mezőnyben is jó for­mát mutatott, nem így véle­kedik . .. A három diósgyőri EB- ezüstérmest, az 52 kg-os Szabót, az 57 kg-os Szalon- tai Imrét és a 68 kilós Sza­lonjai Zoltánt olyan szere­tettel ünnepelte a szép siker után a város, hogy most a hazai környezetben fokozni kívánják az elismerés hang­ját... Ezek, után Fehér (74 kg), Szakkal (90 kg) és Robottal (100 kg) előtt az a feladat áll, hogy most ők is az ün­nepeltek első sorába állja­nak. Legnehezebb dolga — a jelek szerint — Szakkainak lesz. Súlycsoportjában elin­dul a kötöttfogású Fodor Já­nos, saját fogásnemének má­sodik embere is, valamint Petrezselyem és Molnár Gé­za. A tiszteletdíjakat már elő­készítették, gazdára várnak. S talán nem árulunk ed naigy titkot, hogy ezek közül „tiszteletből” egy már bizto­san az Európa-bajnok Bíró­nak jut. A másikért meg kell még küzdeni ... Szombaton a selejtezők zajlanak, vasárnap pedig a helyosztókra és a döntőkre kerül a sor. Székesfehérvárott a Vas­vári Pál Gimnázium és Szakközépiskola a napok­ban ünnepli fennállásá­nak 25. évfordulóját. A sporteredményeiről is hí­res iskolából az elmúlt években igen sok ismert sportoló került ki. A ju­bileum alkalmából szom­baton 16 órakor — a Vi­deoton Sóstói stadionjá­ban — a volt vasváris diákok mérkőznek a Videoton azon tagjaival, akik nem ebben az isko­lában végeztek. Az Épí­tők sportcsarnokban pe­dig 18.30-tól Vasvári— Építők kosárlabda-mér­kőzést rendeznek. JUGOSZLÁVIÁBA UTA­ZIK A DMVSC. A debrece­ni NB I-es labdarúgó-csapat hétfőn Jugoszláviába utazik és Újvidéken, a Radnicski vendégeként két mérkőzést játszik. A DMVSC 28-án ér­kezik haza. Ekkor a debre­ceniek ifjúsági együttese utazik Újvidékre, ahol tor­nán vesz részt. • BARÁTI TALÁLKOZÓT rendeznek a Vasas egykori ökölvívói június 4-én, 18 órakor az egyesület Pasaréti úti éttermében. • A Ferencváros őszi bérleteit az Üllői úti pályán hétfőtől péntekig naponta 14—19 óra között, valamint a Lottó Áru­házban a hét eleje óta áru­sítja. A klub értesíti szur­kolóit, hogy az elővétel május 28-ig tart, a tavalyihoz képest változatlan árakon: a felnőt­teké 275 Ft, a nyugdíjasoké 110 Ft, míg a diákoké (az állóhelyekre) 66 Ft. íií-ll x aú í. osztályú felnőtt versenye, Szi­lagyi utca, 10. Országos egye­temi és főisko-ai bajnokság, Debrecen, DMVSC-pálya, 9.30. BIRKÓZÁS. Szabadfogású felnőtt egyéni országos baj­nokság, Miskolc, Városi Sport- csarnok, 14. EVEZÉS. Az MTK-VM Gö.tz Gusztáv emlékversenye és nem­zetközi veterán evezőstaiáiko- zó, Csepel, a Gubacsi-híd fe­letti Duna-szakasz, 14.30. ÍJÁSZAT. Országos teljestá­vú CSB II. forduló Nyerges- újfalu, 14. KARATE. Országos bajnok­ság, I. forduló, Körcsarnok, 10. uEiiclkFAK. Területi 100 km-es csapatverseny a Ganz- MA VÁG rendezésében, gyöm- rői országút (Monor felé), 15. KÉZILABDA. NB I. Férfiak. Ü. Dózsa—Szegedi Volán, Fáy u., 16, Kiss L., Papp I.; Vár­palotai Bányász—Rába ETO. Várpalota, szabadtéri pálya. 17. Hummel, Kaszap; Ózdi Kohász—Veszprémi Építők. Ózd, szabadtéri pálya, 17, Da­ruka. Dobos. Nők, a Budapest Sportcsarnokban: Békéscsabai Előre Spartacus—Debreceni MVSC, 16, Hegedűs, Keszi : Bakony Vegyész—Győri Tex­tiles, 17.15, Nagy II, Ócsai; Ta­tabányai Bányász—Dunaújvá­rosi Kohász, 18.30, Halmai. Ko­vács I. LOVAGLÁS. Military OB, L forduló, tereplovaglás, Enying, 8. MOTOR. Az országos túra­motoros bajnokság első futa­ma, Rád, 8. RÖPLABDA. NB I Nők. Az 1—4. helyért. Megyeri út. Ü. Dózsa—Bp. V. Izzó, 10.30, Zsil­lé, Zách. Vasas—Bp. Sparta­cus, 12, Balázs, Gulyás. Az 5 —8. helyért. Almásfüzitő, Sport u. BSE—Almásfüzitői Timföld SC, 15, Bíró, Grábner. Köz- gazdasági Egyetem—Külker SC, 16.30, Bots. Szekér. A 9— 16. helyért. TFSE—DMVSC Győri u. 14, Rábi, Békési. Épí­tők SC—MVSC, Népliget, 12, Ribizsár, Herpai. Kaposvári V. Izzó—Haladás VSE, Kaposvár, Damjanich u. 14, Pados, Rad- nai. DUTÉP SC-BVSC, Kecs­kemét, Forradalom u. 14, ifj. Kiss, Papp. SÁRKÁNYREPÜLÉS. EB vá­logató-verseny, Gyöngyös, Pi- pis-hegy, 10. TÁJFUTÁS. Éjszakai Buda- pest-bajnokság, Pilisszentke- reszt, 12-es kilométerkő, 21.20. TEKE. Női és férfi, felnőtt páros OB, Knopp Imre u. 2—4, BKV Előre tekecsarnok, 8. TENISZ. Tóth László emlék- verseny a BEAC rendezésében, Bogdánfy utca 14 — Kelet­magyar körverseny, nemzet­közi ifjúsági viadal. Nyíregy­háza. 8. VITORLÁZÁS. Évadnyitó verseny, Balatonfüred 10. VIVAS. Országos felnőtt egyéni bajnokság (párbajtőr), Sportcsarnok, 9, ill. 17. VÍZILABDA OB I. Bp. Spar­tacus—Bp. V. Izzó, Hajós Alf- réd-uszoda, 15, Vuszek, Gyerő Volán SC—Ű. Dózsa, Hajós Alfréd-uszoda. 16.15. Kiss, Med- veczki SZEOL AK—Vasas. Szeged, 16, Dombi, Puskás Eger SE—FTC, Eger. 17. Mar­jai, Császár. Szentesi Vízmű- Tatabányai Bányász, Szentes 18, Samu. Bíró. Bp. Honvéd— BVSC, Tüzér u., 16, Ferenczi. Koós. Szolnoki VSE—Medicor OSC, Szolnok, 17, Szentgyör- gyi, Erdős. 18.40 és 22.10: Sporthíradó. Petőfi-adó. 5.55 és 6.55: Torna. 14.00: Magunkat ajánljuk! Ben­ne kb. 15.20: Gólok, méterek, történetek. Az 1982. évi Ezüst­gerely pályázaton első díjat nyert műsor. 23.10: Sport­híradó. Televízió. Budapest I. 8.00: Tévétoma. 14.30: Gyújtópont­ban a labdarúgás. 10.10: Tévé­torna. Csehszlovák tv I. 18.00 —H8.30: Kerékpáros Békever­seny. 22.20: Sporthíradó. Ju­goszláv tv II. 22.55: Sport- szombat. A 14.30-kor kezdődő, Gyúj­tópontban a labdarúgás című angol rövidfilmsorozat 5. ré­szét láthatják, címe: A szélső — Gordon Hill. Az ő szerepe: széthúzni a me­zőnyt, fellazítani a belömö- rülő védelmet, gólhelyzetet teremteni. Hill technikás já­tékos: remek a labdakezelé­se, jól cselez, átadásai pon­tosak, robbanékony és gól­erős. E tulajdonságaival erő­teljesen befolyásolja a je­lenlegi angol labdarúgás színvonalát. ★ Telefon-testnevelő (hívható a 176-166-os tedefonszámon egész nap). Mindenki sporttelepe: a természet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék