Népsport, 1983. június (39. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-15 / 140. szám

ÁLLAS Építőgépek javításában Jártas villanyszerelőt, építőgép-szerelőt tmk-jel- legű munkákra felve­szünk. ß-kategörifls jogo­sítvány szükséges. Alap­fokú német nyelvtudással előnyben. Fizetés meg­egyezés szerint. Jelentke­zés: Kőbányai Építő Szö­vetkezet, 574—341. tmk- VC'/Ctö Szolgáltató ágazat felvé­telre keres: víz-, fűtés­szerelő, villanyszerelő, kőműves, lakatos, szige­telő, ács, állványozó szakmunkásokat, építő­ipari segédmunkásokat, gépíró adminisztrátort, bérelszámolót, SZTK-ügy- intézőt. Jelentkezés: Bp. XI.. Görbe u. 6/b. Te­lefon: 856—768. lanek Zoltán. ________________ ter melőszövetkezet gaz­dasági társasága azonnali belépéssel felvesz D-ka- tegóriás gépkocsivezető­ket. Jelentkezés: Buda­pest 11., Szépvölgyi u. 90/a, Bíró Dezsőné mun­kaügyi előadónál, dél­előtt 8—16 óráig, hétfő­től péntekig. Telefon: 888—669 Felveszünk építőipari gyakorlattal rendelkező villanyszerelő csoportve­zetőt és anyagelszámolót. Épület- és Lakáskarban­tartó Szöv., VII. kér. Peterdy u. 56. XIII. kerületi lapszer­kesztőség fő- és részmun­kaidőben gépírónőket ke­res. Jelentkezés a 203— 803-as telefonon. APRÓHIRDETÉS Fegyveres szolgálatra ke­resünk 18. életévüket be­töltött, büntetlen előéle­tű, sorkatonai szolgálatot teljesített férfiakat. 35 éves korig. Havi jöve­delem: 5000—6000.— Ft. Igény esetén szállást, va­lamint utazási hozzájáru­lást, családtagoknak 33 százalékos utazási ’ ked­vezményt biztosítunk. Je­lentkezéseket rövid ön­életrajzzal „Törvényes­ség 175” jeligére a Fel- szabadulás téri hirdetőbe kérjük. Óbudaiak figy elemi Felveszünk: Bp. III. kér Bojtár utcát telepünkre lakatost, hegesztőt, ■se­gédmunkást. változó munkahelyre központifű­tés-szerelőt Vidékieknek munkásszállás! biztosí­tunk — „UNIVERSAL" Ipari Szövetkezet, 1078 Bp.. Hernád u 45 Te­lefon- 4?8—131 Szerszámüzemünkbe ke­resünk szerszámedző szakmunkást és lángvá­gót. Villamosszigetelő és Műanyaggyár, Budapest XI., Fehérvári út 120. 450—950/175 mellék. XVI. kér. Egyesült Épí­tőipari Szövetkezet fel­vesz: műszaki előkészítőt építésztechnikus vagy épületgépész-technikus végzettséggel, statisz­tikust középfokú vég­zettséggel és építőipari gyakorlattal, valamint gyors- és gépírót. Jelent­kezés a szövetkezet köz­pontjában: Bp, XVI., János u. 175. a személy­zeti vezetőnél. Telefon: 636—266, 630—027, 630—069. Balatongyörök! panorá­más telkem áron alul eladnám. — Érdeklődni: 342—900/386 m. LAKÁS , ‘’r"* ■ ' Eladó, azonnal beköltöz­hető, Bp. XX., Rima­szombat u. 4/c. II. eme­leti 2 szobás, gázfűtéses öröklakás, külön pincé­vel, ötszázharmincezerért. Érdeklődni a 284—527- es telefonon vagy szemé­lyesen este öt után. Renault 16-os, kifogásta­lan állapotban eladó. Bp. II., Lajos u. 18. Gyer- meti, 19 óra után. _____ Mo torcsónakot veszek tárolóhellyel. 261—179. Műanyagkajakok, kenu, horgászladik, vitorlás megrendelhető rövid ha­táridőre a készítőnél. — Tóth A., Érdparkváros, Otelló u. 9. 500-as BMW R 51/11. oldalkocsis motorkerék­pár eladó. 15 000,— Ft. most vizsgázott. Bp., XX., Pacsirta u. 155/b. Honda CB 750 5 éves mo­torkerékpár eladó. Ta­kács Ferenc, Bp. XIII., Fáy u. 90. 16 óra után. Eladó 1B rendszámú Za- porozsec, nov. 09-ig vizsgával. Érd. XIX., Lehel u. 26., du. 17 óra után. Csedö. Alumínium kishajó, 6 személyre vizsgáztatva, farmotorral, árbóccal, sürgősen eladó. Cím: Németh, Bp. XX., Lám­pa u. 22^ _____ . 10 LÉ original csoma­golású Moszkva csónak­motor és 22-es vitorlás­hajó eladó. — Telefon: 850—874. ' - . Át irha ió Diesel Merce­des, Opel Audi 80 vagy BMV autót értékben be­számítok 242 n.-öl ép. telekárba. XII., Irhás árok 87. Sallay. Figyelem! 5 tonnás teher­gépjárművel szállítást vállalok. Árubeszerzéssel is, 415—039.___________ Csempézést, padlóburko­lást vállal kisiparos. Te- sfon: 179—815. Pianínó eladó vagy bér­be adó. — Érdeklődni: 465—940 telefon. G. President CB rádió eladó. „120 csatornás 149 949" jeligére Fel­szabadulás téli hirdc.őbc. Megnyitottam órásüzlete­met Bp. XI., Bercsényi u. 32/a. sz. alatt (Skála Áruház autóparkolójának kijáratánál). Nyitvatar- tás: hétfőtől péntekig 9—18 óráig, szombaton zárva! _________________ Es ztergályos, marós szak­munkást felveszek. — ' Bödör, Vili., Kőris ti. 30. A CSEPEL VAS ÉS FÉMMŰVEK irányítás- és számítástechnikái intézete VARJA az idén érettségiző fiatalokat SZAMITÓGÉPKEZELÖI MUNKAKÖRBE. Az Intézet több korszerű, nagy teljesítményű számítógépet üzemeltet. Leendő munkatársaink szakmai kiképzéséről gondoskodunk. A továbbtanulási, szakmai előmeneteli lehetőség biztosított. A számítógépek 3 műszakban üzemelnek, 40 órás munkahét. Műszakpótlék: délután 20%, éjszaka 40%. Prémium. Pályakezdők kereseti lehetősége: 3000-3500 Ft Vidékiek részére munkásszállót biztosítunk. JELENTKEZÉS: ~ 278-476 telefonon vagy levélben, 1751. Postafiók: 65 (személyzeti vezető), illetve személyesen a Csepel Művek felvételi irodáján. KÖZLEMÉNYEK Az MTK-VM Sportklub nyári napközis tábort szervez a Csömöri úti sporttelepen (Rosnyák tér mellett), ahová főleg a XIV—XV—XVI. ke­rületi iskolák fiataljait vár­ja. A tábor a gyermekek fel­ügyelete és napi háromszori étkeztetése mellett rendszeres sportolási lehetőséget bizto­sít. A napközis tábor 1983. július hó 4-töl augusztus hó 19-ig tart heti turnusokban. A részvételi díj személyen­ként napi 80,— Ft. Előzetes érdeklődés a 216-940 (17 vagy 27 mellék) telefonszámon. Felvételre jelentkezni lehet a Csömöri úti sporttelepen jú­nius hó 17-én, 21-cn és 22-én du. 16 és 19 óra között. ★ A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közli, hogy az 1983. március 31-én kibocsá­tott 255—275-ig és a 404-421- ig terjedő sorozatszám jel­zéssel ellátott, összesen 19 millió darab „Sport”-boríté- kos sorsjegy utolsó árusítási napja 1983. június 15. A nyertes sorsjegyek beváltásá­nak végső határideje 1983. július 15, mely határidő után nyereményigény nem érvé­nyesíthető. ★ Gyermeküdültetések a Pi­lisi Parkerdőgazdaság szerve­zésében Visegrádon a Jurta­táborban, a Hortobágyi Nem­zeti Parkban, Balatonföldvá- ron vitorlás, a Szabadság- hegyen osztrák-magyar gyep- sítábor 10—14 éves gyere­keknek. Jelentkezés: Natou- ris 366—718, 166—415. ★ A Budapesti Honvéd SE sportági alapismeret elsajátí­tására úszótanfolyamokat szervez 6—14 éves korú fiúk és leányok részére. Jelent­kezni lehet: Budapest XIII., Dózsa György út 53. szám alatt az uszodában és a 297—440,78—37-es telefonon. KÉV- METRÓ Gépészeti osztály felvesz magas kereseti lehetőséggel: nehézgépkezelőket, esztergályosokat, marósokat, autószerelőket, lakatos-hegesztőket, építőgép-szerelőket, autóvillamossági szerelőket, raktári kiadót. Vidékieknek munkásszállást biztosítunk. Jelentkezés: Bp. XI., Dombóvári út 43/a. Telefon: 450-967, Virógh et. Gáz- és olajtüzelésű berendezések, kazánok szervi­zéhez, javításához gáz-, központifűtés-szerelőket, tüze­léstechnikai mérésekhez középfokú végzettségű szak­embereket, kéményseprőket, segédmunkásokat, elem­ző közgazdász csoportvezetőt, épületgépész mérnököt, gépkönyvelőt, gépíró adminisztrátort azonnali belé­péssel felveszünk. EGYÉB FELVILÁGOSÍTÁS: FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐ ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT Budapest VI., Eötvös u. 21. Telefon: 126-626/15 mellék, A BUDAPESTI MOZIK MŰSORA VI. 16—22. A HÉT FILMBEMUTATÓI: A betyárkapilány (országos megjelenés előtt). Erdei ballada (országos meg­jelenés előtt). Éjszaka az éterben (országos megjelenés előtt). örizetbevétel (országos meg­jelenés előtt). Tűtorony (országos megje­lenés előtt). Atlantic City. Gyerekek a Kék-tó hegyéről. Zsákutca. ★ l KERTMOZIK MŰSORA: Tütorony (mb. kanadai) Vö­rösmarty kert 9. örizetbevétel (mb fr) *• Csepeli Parkmozi 16—21 nlO, (fedett nézőtér). A profi (mb fr)** Budai kertmo­zi 9. ★ TOLDI STÚDIÓ MOZI Oscar-díjjal kitüntetett alko­tások. A keresztapa (mb am)** le­ig 9, ni. Hölgyem, Isten áldja (mb am) 20—22 h9, 11, n2. Török filmnapok VI. 16—17. A vörös kendő 16-án h6, 8. Mint a többi asszony 17-én h6, 8. ★ SZIKRA KAMARATEREM E.: f4, h6, 8. Krzysztof Zanussi-sorozat. Illumináció* 16-án. Védőszí­nek* 17—18, Spirál*** 19—20, Konstans* 21—22. ★ TANÁCS (Magyar Filmek Mozija) Nagy mesemondóink regé­nyei filmen: 16—17: Szegény gazdagok h9, 11. n2. 18—19: Az aranyember h9, 11, n2. 20—21: Rab Ráby h9, 11, n2. 22-én: Kőszívű ember fia! I—II. h9, 12. Tamás bátya kunyhója I—II. (mb ol—NSZK) f4, f7. ★ OLIMPIA Budapesti Művelődési Köz­pont Kamaratermében. Stúdióprogram: Suttogások, sikolyok (svéd)*** 17-én este 8. ★ ZRÍNYI FILMSZÍNHÁZ Ezen a nyáron láthatja utol­jára! A dominó elv (mb am)* 16— 19 h9, 11, n2. A bosszú (fr— NSZK)** 16—19 f4, h6, 8. Gali­ba az állatkértben (mb esehszl) 20—22 h9, 11, n2. Serpico (am)* 20—22 n4, h6, n9. ★ KINIZSI STÜDIÓ MOZI Agónia I—II. (mb sz)* 16-án f4, f7. Apámuram (mb ol)** 17- én 3, f6, 8. A tanú (m) 18-án f4, h6, 8. Fekete Péter (esehszl) 19- én f4, h6, 8. Amerikai an- zix (m) 20-án f4, h6, 8. Etűdök gepzongorára (sz) 21-én f4, h6, 8. Meghitt családi kör (ol)* 22-én 3, f6, 8. ★ Agónia I—II. (mb sz)* Kini­zsi Stúdió Mozi 16-án f4, f7. Agyő, haver (mb fr)** Ipoly 20— 22 6, 8. Akit Bulldózernek hívtak (mb ol) Nap 16—19 f4, h6, 8, 19-én 9, 11, 1 is, Otthon 16—19 n6, f8, vasárnap 3 is. Amerikai anzix (m) Kinizsi Stúdió Mozi 20-án f4, h6, 8. Apámuram (mb ol)** Kinizsi Stúdió Mozi 17-én 3, f6, 8. Apokalipszis, most I—II. (am)** Béke XV. 16—17 6-kor. Az aranyember Tanács Magyar Filmek Mozija 18—19 h9, 11, n2. Atlantic City (mb. kanadai— am—fr) * Bartók h9, hll, hl, Duna 18-án éjjel nl2, Fórum 4, n7, f9, Olimpia 18-án éjjel 10, Tátra 3, n6, f8. Uránia h9, 11, n2, f4, h6, 8. Ben Hur I—II. (mb am) Tisza 10, 2, 6. A betyárka­. piíány (mb rom) MOM Mozi 19-én h3, 5, n8, 20-án 5, n8. A birodalom visszavág (mb. am) Csokonai f9, 11, f2. Bombanő (mb am)** Bethlen 3, f6. 8. A bosszú (fr—NSZK)** Zrínyi 16—19 f4, h6, 8. Bosszúvágy CAOLA Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalat 4. sz. Gyára FELVESZ jó kereseti lehetőséggel, egy és két műszakos munkára géplakatost, általános lakatost (lehetőleg lánghegesztő vizsgával), asztalost, vízvezetékszerelőt, udvari és raktári anyagmozgatót, mechanikai műszerészt, JELENTKEZÉS: CAOLA KHV 4. sz. Gyára munkaügyi osztályán. Budapest XL, Bocskai út 90. Telefon: 853-922/223 vagy 125 m. (mb am)** Fővárosi Műv. Ház 20-án 4, n7. Bölcs Jaroslav I— II. (sz) Bástya f4, f7, 2. hétre prol. A bűvös kő és a csoda­kút (NSZK—ol) Kultúra 19-én 3. A Csendes-óceán kalózai (rom—NSZK—fr) Otthon .18-án 3. Csillagok háborúja I—II. (am) Béke XV., 20—21 6. A do­minó elv (mb. am)* Zrínyi 16— 19, h9, 11, n2. Dutyi-dili (mb. am) Bástya h9, 1L n2, 4. hétre prol. Fővárosi Művelődési Ház 16— án 4, n7, Rideg Sándor Műv. Ház 17—22 5, f8, vasárnap h3 is, Ugocsa h6, 8. Egy másik férfi és egy másik nő I—II. (mb am —fr) Diadal 19-én 11. Egy zsaru bőréért (mb fr)* Tétény 17— 19 f6, h8, vasárnap n4 is. Ele­fánt story (jap) Óbuda 19-én 9, 11, 1. Elveszett illúziók (m)* Bem 6, 8, 2. hétre prol. Az em­berevő medve (mb sz) Kossuth Kamaraterem 18—19 2, 4. Eper és vér (am)* Diadal f4, h6, 8. Erdei ballada (sz) Magyar Néphads. Műv. Háza 21-én h6. Az erőd (m)** Tündér 20—21 n6, f8. Etűdök gépzongorára (sz) Kinizsi Stúdió Mozi 21-én f4, h6, 8. Ez Amerika (am)** Rege 19-én de 10. Ezüstnyereg (ol) Landler Műv. Ház 16-án h4, h6, Rege 20—22 n6, f8. Éj­szaka az éterben (1)* Magyar Néphads. Műv. Háza 20-án h6. Éjszakai boszorkányok (sz) Kultúra 16—17 n6, f8. Éjszakai lovasok (esehszl) Liget 20—21 n6, f8. Az éjszakai utazók (mb ol—sp)** Tinódi h6, 8. Én és Caterina (mb ol) Béke XIII., 17— 19 h6, 8. Éretlenek (mb fr) Mátra Mese- és Ifjúsági Mozi 6, 8. ... És megint dühbe jövünk (ol) Béke XV., 18—19 3. n6, f8. Fehér farkasok (mb. NDK—jug) Tátra 18—19 1-kor. Fehér telefonok (mb ol)*** Balaton h6, 8. A fekete paripa (mb am) Béke XIII., 17—19 f4. Fekete Péter (esehszl) Kinizsi Stúdió Mozi 19-én f4, h6, 8. Feketeszakáll szelleme (mb am —ang) Haladás 17—21 f4, h6, 8. Fel a fejjel (m) Akadémia 19- én 9. 11, 1. Flep, a róka (jap) Ugocsa f4. Galiba az állatkert­ben (mb esehszl.) Zrínyi 20— 22 h9, 11, n2. Griffin és Phoe­nix (mb am)* Pest-Buda 18— 19 h4. Gyerekek a Kék-tó he­gyéről (mb svéd) Olimpia h9, 11, n2, Tinódi f4, Új Tükör Klubmozi 9, nl2, f2. Gyilkosság a Tajgán (mb sz) Kőbánya 8. Hair (am)* Ady 16—19 f6, 8, vasárnap 3 is. Harc a vízen (mb sz) Fény este 8. Hatásva­dászok (m)* Akadémia 20—22 f4. h6, 8, Béke XIII., 20—22 f4, h6, 8. A hatodik halálraítélt (mb sz) Balassi 20—22 f4. h6, 8, Bányász 4, 6, 8, Ikarus Műv. Közp. 17-én f6, f8. Hálózat (mb am)** Fény 21-én h6. Helga és Michael (mb NSZK)* Horizont 16—18 és 20—22 10, 12, 2. A hét merész kaszkadőr (am) Szik­ra este 8, 2. hétre prol. Hófe­hérke és a hét törpe (mb am) Csillag 17—19 5, vasárnap 3 is, Tétény 20—21 f6, h8. Hölgyem, Isten áldja (mb am) Toldi Stú­dió Mozi 20—22 h9, 11, n2. Hurrikán (am)* Ugocsa 19- én h9, 11, n2. Illumináció (mb 1)* Szikra Kamaraterem 16-án f4, h6, 8. Joseph Andrews (mb ang)** Rege 17-én n6, f8. Ka­baré (am)** Kossuth Kamara­terem 16—17 és 20—22 3, f6, 8, 18— 19 h6, n9. A karatézó Cob­ra (mb jap)* Táncsics f4, h6, 8. A karatézó Cobra visszatér (mb jap)** Budafok h5, 7, Olimpia f4, h6, 8, Sport f4. h6, 8, Vö­rös Csillag 4, n7, f9, 3. hétre prol. Kaszkadőrök (mb am) Madách 20—22 5, n8. A kereszt­apa kétrészes (mb am)** Csil­lag 20—22 6; Landler Műv. Ház 18-án f5, Toldi Stúdió Mozi 9, ni. A keresztapa (2) I—II. (mb am)** Duna h4. f8, 2. hétre prol. Világ 16—21 6, vasárnap 2 is. Keresztül a nagy vízvá­lasztón (mb am) Zuglói f4, 18- án n2. h6. A kék madár (sz­ám) Kossuth Kamaraterem 18 —19 10, 12. Kés a vízben (mb 1)** Szikra Kamaraterem h9, 11, n2. A kétéltű ember Gorkij h öttef83 e heti számából: 0 Lábadozó betegségbiztosítás @ Az „Úr napjától” az évi rendesig 0 Cipőbolt szerződéssel © Pótmérkőzés (3) — a totóbotrány hiteles története 9 Kísérlet a csúcsjavításra Szovjet Filmek Mozija 17—19 f4, h6, 8. A királyi biztos sze­retője (brazil)** Cinkota 17—19 n6, f8. Kóma (am)** Akadémia 16—19 h6, 8. Konstans (1)* Szik­ra Kamaraterem 21—22 f4, h6, 8. Konvoj (mb am)* Éva h6, 8. A kőszívű ember fiai I—II. Ta­nács Magyar Filmek Mozija 22- én h9, 12. Liliomfi (m) Éva f4, 18—19 n2 is. A maláji tigris (ol—fr—NSZK) Bányász f9, 11, f2, 2. hétre prol. Ipoly f4. Manhattan (mb am)* Alkotás h9, 11, n2. Meghitt családi kör (ol)* Kinizsi Stúdió Mozi 22-én 3, f6, 8. Meztelen bosszú (am)** Kossuth h9, 11, n2. Modern Ro­binson és családja (mb am) Ikarus Műv. Közp. 20-án f6, f8. Ne féljetek a szerelemtől Gorkij Szovjet Filmek Mozija 16-án f4, h6, 8 (orosz nyelvű előadás). Negyedik fázis (mb am)* Palota 18—19 h3. Nevem: Senki (mb. ol—fr—NSZK) Kő­bánya f4. h6. Névtelen vár (m) Balassi 17—19 f4. Noé bárkái (m) Világosság 19-én 3. Nyol­cadik utas: a halál (ang)*** Csillag 17—19 n8. Ordasok kö­zött (mb sz) Otthon 20—21 n6, f8. öz, a csodák csodája (mb am) Bem 9. nl2, f2, h4. Örült nők ketrece (mb fr—ol)** Kultúra 20—21 n6, f8, Rege 18— 19 n6, f8. vasárnap 3 Is. Panda maci kalandjai (mb jap) Bala­ton f4, Maros 17—22 f6, 18—19 f4 is. Peti és a barométer (me­sesor) Cinkota .19-én 3. Piedone Afrikában (mb ol) Tündér 16— 17 n6, f8. Piedone Egyiptom­ban (mb ol) Tündér 18—19 n6, f8, vasárnap 3 is. Pokoli to­rony I—II. (am)* Zuglói 16—17 és 19—22 6. A profi (mb fr)** Corvin h4, 6, n9, 5. hétre prol. Óbuda 3, n6, f8, Puskin 9, nl2, f2, 3. hétre prol. A postás min­dig kétszer csenget I—II. (mb am)** Alkotás f4, f7. Psyché I—II. (m)** Zuglói 18-án 8. Pucéran és szabadon (mb fr)* Világosság 17—19 n6, f8. Rab Ráby Tanács Magyar Filmek Mozija 20—21 h9. ll, n2. A rét (ol)* Toldi Stúdió Mozi 16—17 f4, 18—22 £4, h6, 8. Rítus (svéd)*** Új Tükör Klubmozi 4, 6, 8. San Babila egy napja (mb ol)*** Palota 20—22 5, f8. Serpico (am)* Gutenberg Műv. Otthon 16—19 f4, f6, Zrínyi 20 —22 n4, h6, n9. S. O. S. Con­corde (ol) Széchenyi 16—17 f4, h6, 8, 18—19 f3, h5, 7. Sörgyári Capriccio (mb esehszl)* Té­tény 22-én f6, h8. Spirál (1)*** Szikra Kamaraterem 19—20 f4, h6, 8. Start két keréken (mb am) Kossuth Kamaraterem 16— 17 és 20—22 f9, hll, hl. Suttogások, sikolyok (svéd)*** Olimpia (Budapesti Műv. Közp. Kamaraterme) 17-én este 8. Szegény Dzsoni és Ámika (m) Fény 9, fii, 12, f2, 3, Í5, 6, 21-én 9, fii, 12, f2, 3, f5, Szikra 10, 12, 2. 4. 6, 2. hétre prol. Szegény gazdagok Tanács Magyar Fil­mek Mozija 16—17 h9, 11, n2. A szeleburdi család (m) Budafok 18—19 h3. Szerelem Montreal­ban (mb kanadai)* Balassi 17— 19 6, 8. Szerelmi gondok (mb sz) Világosság 20—2Í n6, f8. Szerencsés Dániel (m)* Szé­chenyi 20—21 f4, h6, 8. A szén­bányász lánya (a countryzene királynője) (am) Palota 16—19 5, f8. Szuperzsaru (mb ol) Li­get 16—19 n6, f8, vasárnap 3 is. Talpig olajban (mb fr)“ Ipoly 16—19 6, 8, Maros 17—22 h8, Nap 20—22 f4, h6, 8. Tamás bátya kunyhója I—II. (mb ol—NSZK) Pest-Buda 6, Tanács Magyar Filmek Mozija f4, f7. A tanú (m) Kinizsi Stúdió Mozi 18-án f4, h6, 8. A telhetetlen mé­hecske (mesesor) Akadémia 16—19 f4. Tiszta égbolt Gorkij Szovjet Filmek Mozija 20—22 f4, h6. 8. Tizenkét hónap (mb jap) Madách 19-én h3. Tűto­rony (mb kanadai) Corvin 18- án éjjel 11. Tűzszekerek (mb ang) Landler Műv. Ház 21-én h4, h6. Üjra szól a hatlövetű (mb am) Madách 16—19 5, n8, Magyar Néphadsereg Műv. Há­za 19-én f4, h6. Üldözők (mb am)** Kultúra 18—19 n6, h8. Üzenet az űrből (jap) Ady 20 —22 f6, h8. Vad fajzat (mb ol)** Cinkota 20-án n6, f8. A vas­álarcos férfi (mb ang) Alkot­mány 20-án n2. Védőszínek (1)* Szikra Kamaraterem 17—18 f4, h6, 8. Végállomás (mb NSZK)*** Alkotmány f4. h6, 8, Bartók 3, n6, f8, Bástya min­den éjjel 10, Duna 9, nl2, f2, 2. hétre prol., Puskin 4, n7 f9, 2. hétre prol., Vörös Csillan 9, nl2, f2, 2. hétre prol. Vérszer­ződés (m)* Újvilág Dózsa Műv. Ház 19-én 5, 20-án 5, n8 Via­dukt (m—am—NSZK) Guten-* berg Műv. Otthon 20—21 f4, f6. Volt egyszer egy Vadnyugat I—II. (am)* Kossuth f4. h7. Vük (m) Mátra Mese és Ifjú­sági Mozi 10, fl2, 1, f3, 4. Zsákutca (sz)* Csokonai 4, 6, 8. HORIZONT E.: 16—18 és 20—22 de 10, 12, 2. Helga és Michael (mb NSZK)* E.: 16—18 és 20—22 du 4, 5, 6. Válogatás a 23. Miskolci Rövid­film Fesztivál filmjeiből. TV-FILMEK Tévématiné: 19-én de flO-től f2-ig óránként 4—8 éveseknek, du f3, 4, £6 órakor 8—14 éve­seknek. E.: este 7-től 10-ig folytató­lag A százegyedik szenátor (tévéfilm).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék