Népsport, 1984. április (40. évfolyam, 78-102. szám)

1984-04-27 / 99. szám

XL. 99. ♦ 1S84. ápriiis 27 NÉPSPORT 9 A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI ® A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT ÖTÖDIK. Rövidesen elké­szül az ország ötödik mű­anyag borítású atlétikai pá­lyája. Miskolcon a DVTK- stadion 400 méteres futópá­lyáján már terítik az osztrák Rolsprint nevű műanyagot, s ha az időjárás engedi, május elsejére az építők átadják a modern létesítményt. & JÓL SIKERÜLT előkészítő megbeszélést tartottak szer­dán a május 4—5-i budapesti jégkorongorvosi szimpózium magyar résztvevői. A Nem­zetközi Jégkorong Szövetség IIIHF) orvosi bizottságának (vezetője a magyar Pásztor György) hivatalos rendezvé­nyén egy-egy kanadai, nyu­gatnémet és csehszlovák szakorvos mellett dr. Pucsok József tart majd előadást. • KI A LEGGYORSABB, ki a legkitartóbb? A Magyar Atlétikai Szövetség, a Ma­gyar Kádió és a Népsport eb­ben az évben is megrendezi a Ki a leggyorsabl, ki a leg­kitűnőbb? elnevezésű tehet- ségkutató atlétilcai versenyét. A májusban megrendezendő megyei selejtezőkön 11 és 12 éles általános iskolás fiúk és lányok indulhatnak 60 és 800 méteres távokon. A legjob­bak augusztusban országos döntőn vehetnek részt. 9 EZÚTTAL BÉKÉSEN. A hazai mezőgazdasági szak­munkásképző intézetek ha­gyományos sporttalálkozóját az idén a békési tanintézet látja vendégül. A mintegy háromszáz fiatal május 4-én és 5-én atlétikában, kézilab­dában, labdarúgásban és hon­védelmi versenyben méri össze erejét, tudását. © TATÁN KÉSZÜL a férfi röplabda-válogatott a Kla­genfurtban május 3. és 7. kö­zött sorra kerülő EB-seiejte- zöre, aliol Jugoszlávia. Svéd­ország, Svájc, Ciprus és a házigazda Ausztria együtte­sével mérkőzik a döntőbe ju­tást jelentő első két hely va­lamelyikének megszerzésé­ért. © MEGJELENT a Magyar Sakkélet legújabb száma. A sakkszövetség folyóirata visz- szapilhant a Wijk an Zee-i nagymesterversehyre. a ju­bileumi Budapest-bajnokság- ' ra és sok más hazai versen­gésre. Olvasható írás a jugo­szláv sakkéletről és a hat­vanéves Dávid Brmstejnről is. A MUNKA ÜNNEPE A közelgő május 1-e, az építő, a teremtő munka nemzet­közi ünnepe alkalmából Illyés Gyula verséből idézünk: „ .. . s te mindenféle építő-anyag, / a kitagadt I tömeg ezen át leli meg magát, / így lel hazát; / s ti gépek és ti, nők, férfiak, / leomlanak...” Folytatása a vízsz. 1., 41. és függ 12. sorban, GLÓBUSZ '84 Michel Hidalgo, a francia labdarúgó-válo­gatott szakvezetője csapa­tának az NSZK elleni győzelme után aggódva jelentette ki: „Anglia, Ausztria és az NSZK le­győzése után minket ki­áltanak ki az EB-döntő első számú esélyesének, s ez nagy veszélyeket sej­tet. Remélem, játékosaim kellő önbizalmat nyernek ezekből ■ a jóslatokból, de nem hiszik el, hogy most már mi vagyunk a leg- jobbak. Természetesen szeretnénk azok lenni.” Kilencvenöt esztendős karában elhunyt Anders Haugen, aki az Egyesült Államok első téli olim­piai érmét szerezte sí­ugrásban. A norvég szü­letésű, de 20 éves korá­ban Amerikába kivándo­rolt sportember az 1924- ben és 1928-ban az ame­rikai olimpiai csapat ka­pitánya volt. VÍZSZINTES: I. A vers­idézet folytatásának első té- sze (zárt betűk: A, I!, O, l). 12. Rangadó. 13. Szín. 14. Vi­lágtalan. 15. Idegen női név. 16. Élet egynemű betűi. 18. Gallium. 19. Kari von .. (svéd természettudós, a ter­mészet leírásával és rendsze­rezésével foglalkozott, 1707— 1778). 21. Tiltószó. 22. Koz­metikum márka. 24. Talpon van. 25. Farész. 26. Vályú. 27. Balaton . .. (Veszprém megyei község). 29. Szelíd­gesztenye. 31. Ifjúsági Maga­zin. 32. Mohamed próféta utódainak címe. 34. Kérést teljesít. 35. Nagy Árpád név­jele. 36. Vasáru. 38. . . . Manó (rajzfilm a televízióban). 39. Finommechanikai és optikai gyárunk. 41. Az idézet foly­tatásának második része. 44. Római számok, az összegük 600. 45. Emberi és állati erő­forrás. 47. Hivatalos oaoír. 18. Csacsibeszéd. 50. Korjel­ző. 51. Testrész. 53. Egyenes- ági rokonság jelzője. 54. Ha­veri. 56. Korallzátony. 58. Göndör, fürtös. 60. Kezdődik a mese. 62. Kulturális ren­dezvények gazdája. 63. Pana­mai város. 64. Módhatározó­rag. 65. Világjáró. 67. Mással­hangzó fonetikusan. 68. Mennybolt. 69.- Sebhely. 70. Azonos mássalhangzók. 71. Ügyeletesi szolgálat a kato­naságnál. de csibe is van ilyen. 74. Mezőgazdasági munkát végző. FÜGGŐLEGES: 1. Az Ü. Dózsa 76-szoros válogatott labdarúgója. 2. Az áru cse­reértéke. 3. Albánia része. 4. Hirtelen fény. 5. Nemzeti bajnokság. 6. Légzési és test­tartási gyakorlatok rendsze­re, angolosan. 7. Időjelző. 8. Üres kád. 9. Az egyik labda­játék. 10. Oxigén, vanádium és nitrogén. 11. Csakis, meg­hiszem azt. 12. A versidézet befejező része (zárt betűk: E, A, K, E, M). 17. Göröes beceneve. 20. A társadalmi érintkezés szabályainak osz- szessége. 22. Angol diákváros. 23. A zenei C-hang. 24. ÁÁÁ. 26. Gyógykenőcs. 27. Arra, ottan. ^3. Fonalat keményít. 30. Adófizetésre kötelezett. 31. Levélben válaszolnak. 33. Valamit mozgásba hoz. 36. Oszladoznak a felhők. 37. Személyes névmás. 40. Az Aranykoporsó c. történeti re­gény írója. 42. Kettőzve: cu­korka. 43. Kiosztogat. 46. Piszmog. 49. Férfinév. 52. Té­li sportághoz nélkülözhetet­len. 54. Üdítő ital. 55. Hegyes szerszám. 57. Kínai hossz­mérték. 58. Bokorban van. 59. Elemes játék. 61. Európai vulkán. 63. Fejér megyei község. 64. Vásárolt. 66. A. N. M. 67. A máj váladéka. 69. Fél tucat. 72. Műveltető kép­ző. 73. Spbrtegyesület. 75. Helyhatározórag. K. 3. Beküldendő: a versidézet (vízsz. 1., 41. és függ. 12.). Beküldési határidő: május 8. A borítékra kérjük ráírni: Fejtörő. A nyertesek névso­rát május 10-i, csütörtöki számunkban közöljük. Elhunyt Lévai József, a harmincas évek kitűnő lab­darúgója, az Elektromos egy­kori csatára. Hetvenkilenc éves volt. Temetése május 2- án 11.30 órakor lesz Rákos­palotán. • Eltemették Ilkay Károlyt, a Vörös Meteor világhírű szak­osztályának vezetőjét, aki év­tizedekig az asztáliieniszsport egyik leglelkesebb aktívája volt. A sportbarátok nevében Kőszegi Tibor, az egykori Vörös Meteor elnöke búcsú­zott szép szavakkal az el­hunyttól. FUTOTTÁL MAR A HE­TEN? Nagyszerű futóver­seny-sorozatot indít az Óz­di Városi Atlétikai Szövet­ség. A t.ömegsportverseny május 5-én kezdődik, és az indulók minden héten hétfőn és csütörtökön 17 és 19 óra között 'futhatnak az OKSE 400 méteres futópályáján. A viadal október 1-ig tart, s a győztes az lesz, aki a leg­többször a leghosszabb távot teljesíti versenybírói felügye­let mellett. Örömmel üdvö­zölhetjük az ózdiak kezde­ményezését, hiszen ez a ver­senyforma nemcsak egy-egy alkalommal biztosít sportolá­si lehetőséget, hanem rend­szeresen, 9 IDEGGYULLADÁSA van a jobb vállában Lutz Jakab­nak, a Pécsi MSC labdarúgó­jának. Orvosi vélemény sze­rint gyógyulása több hónapot vesz igénybe, így ebben az idényben már nem lehet ott csapatában, a hátralevő baj­noki mérkőzéseken. TERMESZETBARAT- SVO RT EGYE SÜLÉT alakult Püspökladányban. A klubnak már elkészült az éves ese­ménynaptára, amelyben a ha­zai túrák mellett romániai és csehszlovákiai kirándulás is szerepel. A női vízilabda OB I sorsolása I. forduló. Május 12—13. (VI. forduló, június *23-24.)-: BVSC—Szentesi Vízmű, Szolnoki VSE—Eger SE, Va­sas—Bp. Honvéd. II. forduló. Május 19—20. (VII. forduló, június 30.): Eger SE—BVSC. Bp. Honvéd—Szentesi Vízmű, Szolnoki VSE—Vasas. III. forduló. Május 26—27. (VIII. forduló, július 1.): BVSC— Bp. Honvéd, Eger SE—Vasas, Szentesi Vízmű-Szolnoki VSE. IV. forduló. Május 30. (IX. forduló, július 7—8): Vasas—BVSC. Szolnoki VSE —Bp. Honvéd. Szentesi Víz­mű—Eger SE. V. forduló. Június 2—3. (X. forduló, jú­lius 14—15): BVSC—Szolno­ki VSE. Vasas—Szentesi V ízmű, Bp. Hőn véd—Eger SE. Megjegyzés: A VI. fordu­lótól a pályaválasztói jogot meg kell cserélni. . IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. Várható időjárás pén­tek estig: időnként kissé fel­szakadozik a felhőzet. Zápor; á magasabb hegyekben havas eső, hözápor is lehet. Az észa­ki, északkeleti szél sok he­lyen erős, viharos lesz. A 'hőmérséklet csúcsértéke S—13 fok között várható. KÖZEL NÉGYSZÁZ pár­bajtőröző indul a hét végén sorra kerülő heldenheirni maratonin, amelyet pénteken a BEK-küzdeimei előznek meg. Magyar részről az U. Dózsa indul . a kupában, az egyéni viadalon a lila-fehér színekben versenyző vívókon kívül pástra lép még a válo­gatott keret több tagja, így KolcZonay, dr. Pap. Takács, Dénes, Szijj. Pásztor és Gcl- ley. Szombaton Rómában rendezik meg a hagyományos Santelli Kupa kardversenyt az olasz, a francia, a román és a magyar csapat részvé­telével. Á magyar gárda ösz- szeállítása: Gedővári, Nébald Gy„ Nébald R., Bujdosó, Ge- revieh és Csongrádi. Szófiá­ban — ugyancsak a hét végén — Szabó, Gárdos, Uhlár és Fiedler indul az egyéni kard­versenyen. • A LOVAKRÓL ír könyvet a Medicina Kiadó Sün-soro- zatábán Sípos Tamás, aki ma­ga is kipróbálta, milyen ér­zés zsokénak lenni. A lovak mellett természetesen szó lesz futballról, atlétikáról, ví­zilabdáról is, sok-sok szemé­lyes emlékkel. © TEVÉMÉRKŰZESEK. A labdarúgó NB I két mérkő­zését közvetíti tavasszal a té­vé. Május 6-án 10.30-tól lát­ható a képernyőn a Videoton —Bp. Honvéd, május 13rán — szintén fél tizenegytől — pedig az MTK-VM—Rába ETO találkozó. 9 UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉSI ÉRTEKEZLETET tartanak május 2-án a Bp. Spartacus- ban az egyesület vezető és utánpótlás nevelő edzői szá­mára. Az összejövetel kere­tében az optimális sportág- választásról tart előadást dr. Nádori László, a TF rektor- helyettese. HAGYOMÁNYOS idény­nyitó teniszversenyét április 29—30-án és május 1-én ren­dez: meg Győrött a Rába ETO. A versenyen csehszlo­vák, osztrák és NSZK-beli teniszezők is. rajthoz, állnak, így nemzetközi rangot kap. © AZ ALBA REGI A NAPOK keretében rendezik meg az idén a Volán Kupa nemzet­közi férfi röplabdatornát Székesfehérvárott. A május 16-án kezdődő háromnapos viadalon Ausztria, Jugoszlá­via és Magyarország váloga­tottja mellett a Szovjetunió együttese is rajthoz áll. Az már végleges, hogy a záró összecsapást a Magyaror­szág—J ugoszlávia mérkőzést (május 18.) a tévé is közve­títi. télkedett a továbbjutásért. A megyei győztesek, valamint Budapest első és második he­lyezettje, továbbá á legna­gyobb játékerőt képviselő 3-3 együttes, tehát labdajátékon­ként összesen 24-24 csapat került az országos selejtező mezőnyébe. Az oda-visszavágó kieséses rendszerben folyó küzdelmek során a sportáganként leg­jobb négy fiú- és négy leánycsapat jutott a buda­pesti döntőbe. A résztvevők. Kézilabda. Nők: Münnich F. Gimn. Du­naújváros. Bercsényi Gimn. és Szki. Győr, Sebes Gv. Kg. Szki. Békéscsaba és Cso­konai V. M. Gimn. Debre­cen. Férfiak: Gyermekváros. Fát. Közigép. Szki. 'Veszp­rém, Meehwart A. G. ip. Szki. Debrecen és Ép. ip. SzJci. Miskolc. Kosárlabda. Nők: Dózsa Gy. Gimn. Bp.. Eötvös Gimn. Bp.. Bányai J. Gimn. és Szki. Kecskemét és Teleki B. Gimn. Bp. Férfiak: III. Béla Gimn. Baja, Ganz A. G. ip. Szki. Zalaegerszeg. Bá­nyai J. Gimn. és Szki. Kecs­kemét és Radnóti M. Gimn. Szeged. Röplabda. Nők: Táncsics M. Gimn. Kaposvár. Kaffka M." Ginül. Pápa, Árpád Gimn. Bp. és Köz.sazd. Szki. Kecs­kemét. Férfiak: Ady E. Gimn. Ráckeve, 314. sz. Ip. Szki. Tatabánya. Katona J. Gimn. Kecskemét és 623. sz. Ip. Szmki. Kecském rf. Labdarúgás. Komarov Gimn. és Szki. Pécs. Ganz Á. Sdíi. Zalaegerszeg. 1. sz. In. Szki. Miskolc és Vasvári P. Gimn. Nyíregyháza. A küzdelmeket a Testne­velési Főiskola pályáin ren­dezik. A labdarúgó- és kézi­labda-mérkőzések a Csörsz utcában lesznek; a kosárlab­da- és röplabda-találkozókra az Alkotás u. 44. sz. alatti kosárlabdateremben. illetve a látók csarnokban kerül sor. Április 29-én 14 órától a helvosztó. 30-án fél kilenctől pedig a döntő mérkőzéseit játsszák. Két • eseményről tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön délelőtt az OTSH tanácster­mébe.:. Először a 33. cselgáncs Európa-bajnokság (Liége, május 3—6.) előkészületeiről beszéltek a szövetség mun­katársai. Sági József főtitkár elmondta, hog- a belgiumi kontinensbajnokság a Los Angeles-i olimpia utolsó fel­mérő állomása, ez.után már csak egy viadalon lépnek ta­tamira válogatottjaink. A csapattal szembeni elvárás 10 pont. ami egy. e»tleg két dobogós helyezésből ..össze­jöhet”. Sainos. az utolsó pil­lanatban meg kellett változ­tatni az eredeti csamtössze- ál'rtást. ugyanis a 73 kg-os Németh és tt 95 kilós Du- bovszky — fezvetmi vétség miatt — nem utazhat az Eu- róoa-baánokságra. Ezután Moravetz Ferenc, a válogatott vezető edzője ismertette a versenyre utazó válogatottat. Ennek értelmé­ben a Wagner József (60 kg — Bp. Honvéd), Tóth Béla (65 — Tatabánya), Tóth Jó- ‘zsef (71 — Ű. Dózsa). Foga- rasi Dénes (78 — Ü Dózsa), Szabó Miklós <83 — KSC), Szenes: István (95 — Ü. Dó­zsa), Tamás László (+95 — Baja). E. Kovács Károly (ab­szolút kategória — KSC) összeállítású gárda képviseli a magyar színeket a belga városban. A csapatvezető Sá­gi József lasz, s a küldött­séggel tart Tarrlos János nemzetközi b;-ó és dr. Béres György, a válogatott orvosa is. ★ A sajtótájékoztató második felében a Művelődési Minisz­térium osztályvezetője, a Magyar Diáksport Tanács fő­titkára, Gyenge József tar­tott rövid ismertetőt a kö­zépfokú tanintézetek hétvégi országos labdajáték-kupa­döntőiről. Az 1983/84-es tanév elején megkezdett mérkőzéssorozat megyei és fővárosi selejte­zőin mintegy 1300 csapat ve­Sajtót ájékezt atók A cselgáncs E á* r© |*a- fess |n® Se se* g ©ól és « kózépisEkalósok íuiptzdémfőirő! A KÖZÉPDÖNTŐKHÖZ ÉRKEZETT a TIT budapesti szervezetének nagy sikerű Olimpia ’81 sorozata: május 5-én szombaton 46 csapat küzd a továbbjutásért. Az egyik helyszínen nem kisebb személyiség lesz a zsűri el­nöke, mint dr. Keresztényi József sporttörténész, a MOB tagja, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia tiszteletbeli tagja. AZ ÁPRILIS 30-i „Fut a Rákos” utcai futóverseny színhelye az Örs vezér tér­ről a 61-es, a Zalka Máté térről a 62-es, a Kőbánya— Kispest metróvégállomástól a 80-as autóbusszal közelít­hető meg. © ÉPÍTÉS ZSZAKEMB EREK látogatnak a napokhan Jász­berénybe, hogy megvizsgál­ják: új eljárásuk alka’maz- ható-e a J. Lehel SE jégko- rongpályájának tervezett be­fedésénél. EGY NAPPAL ELŐBB. Május 4-én, pénteken lesz a Vasas—MTK-VM NB I-es labdarúgó-mérkőzés. A for­duló ezen a héten három na­pig, péntektől vasárnapig tart. Egyperces interjú Popper Györggyel siker hatalmas fegyvertény, a szakemberek szerint ez volt a világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése, hi­szen a kanadai csapatban sok kitűnő koreai származá­sú sportoló is helyet kapott. Az NSZK csapatától veresé­get szenvedtünk, hagyjuk ennek a körülményeit, ne­hogy elfogultsággal vádolja­nak . . . — Kit emelne ki a válo­gatottból? — Mindenki ragyogóan helytállt, de talán mégis Pa­takfalvi Miklóst emelném ki. Ö volt a magyar csapat ka­pitánya, ám már a felkészü­lés, az edzőtáborozás során is oroszlánrészt vállalt a szakmai munkából. Ö készí­tette fel a versenyzőket a VB-re. A csapatversenyek során egy nálánál legalább tíz kilóval nehezebb testsú­lyú versenyzőt győzött le, ami bizony nagyon ritka a sportágban. —' Az ősszel Budapest ad otthont a szakág Európa- bajnokságának . .. — Ez a szép sikersorozat hatalmas lökést adhat a sportág képviselőinek. s minden bizonnyal már mint esélyesek lépünk küzdőtérre októberben a Budapest Sport­csarnokban. Mindenesetre a helyi újságírók és a szakem­berek már megelőlegezték a bizalmat, „kalapot emeltek” válogatottunk skóciai sze­replése előtt... (róth) Valószínűleg emlekezetes húsvétot hagyott maga mö­gött az elmúlt hét végén a magyar karatesport. Kili Anikó révén VB-aranyat szerzett (a sportág történeté­ben először) magyar spor­toló. A hiányos hírügynök­ségi jelentéseket bővítendő kerestük meg Popper Györ­gyöt, a Magyar Karate Tár­sadalmi Elnökség elnökét, számoljon be a további ered­ményekről, a verseny törté­néseiről. — Hányadik világbajnok­sága volt ez a tek von do szakágnak, hány ország vá­logatottja lépett küzdőtérre? — Ez volt a negyedik VB, s húsz ország csapata indult a skóciai Glasgowban. — Kili Anikó aranyérme mellett jutott-e még siker a magyaroknak? — Az aranyérmen kívül még három medál került versenyzőink nyakába. Kili a formagyakorlatok során is megismételte kitűnő teljesít­ményét, bronzérmet szerzett. Ugyancsak harmadik lett a könnyűsúlyú küzdelemben Englich Mariann. Brit és ju­goszláv ellenfelét győzte le. A férfiak formagyakorlatá­ban Patakfalvi Miklós — akárcsak a másik két ma­gyar érmes, ő is a Zugló SE karatézója — a dobogó har­madik helyét szerezte meg. A férfiak csapatversenyében válogatottunk ötödik lett. Le­győzte a kolumbiai és a ka­nadai csapatot is. Az utóbbi F^Svéfsíl a KSS-be A Központi Sportiskola eb­ben az esztendőben május 7. és 12. között tartja a felvé­teli vizsgákat az alábbi sport­ágakban : asztalitenisz, atlé­tika, birkózás, cselgáncs, jég­korong, kajak-kenu, kerék­pár, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás. öttusa, röplabda, súlyemelés, torna, úszás, ví­vás, vízilabda. A jelentkezőket hétfőtől péntekig 8—11 és 13—16.30, míg szombaton 8—12 óra kö­zött várják a szakemberek a XIV., Istvánmezei út 3. szám alatt, a Jégszínház épületé­ben. (A vízilabdázók, az Öt­tusázók és az úszók a Kom- jádi-uszodában felvételiz­nek.) Felszerelést mindenki vigyen, magával! A felvételi korhatár úszók­nál és tornászoknál 5—6, a többi sportágban 10—13 év.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék