Népsport, 1984. október (40. évfolyam, 238-263. szám)

1984-10-21 / 255. szám

XL. 255. ♦ 1984. október 21 NÉPSPORT 7 Tizenegy magyar érem jgg Karate ) (Folytatás az 1. oldalról) ség előtt még seholsem ver­senghettek a szakág képvise­lői. Remélem magyar si­kerrel tehetjük még emléke­zetesebbé ezt a versenyt. Nos, az elnök vágya né­hány perccel később realizá­lódott, hiszen Szarka And­rás Európa-bajnok lett a 70 kilósok mezőnyében. Tulaj­donképpen házidöntőt vívott csapattársával, az állatorvos dr. Antallal. Kiegyenlített, szoros küzdelem után hirdet­ték ld a győztest, Szarka Andrást. (Sajnos a pontos győzelmi arányról, a pontozásról nem számolhatunk be, az ugyanis — érthetetlen módon — tit­kos, még maguk a vereeny- zők sem tudják hogy hány ponttal, mennyivel nyertek. Nem szerencsés politika ez,, különösen nem az, hogy még a nézők sem tudnak semmit. Talán azért is történt, hogy a ,,ponéra” a döntőkre már foghíjasok lettek a lelátók.) A (>4 kilósok döntőjében Patakfalvi Miklós küzdött a jugoszláv Strmoval. Kikapott. — Nagyon fájt a pénteken megsérült térdem, nem tud­tam robbantani, úgy mozdul­ni, ahogy szerettem volna. A fejemben megkomponáltam ezt a találkozói, csak a kivi­telezéssel volt gond. Persze, elkeseredésről szó sincs. A férfiak egyéni küzdel­mében egyébként érvényesült a papírforma. A két „nagy­hatalom”, a jugoszlávok és hollandok három aranyat sze- teztek, ebből kettő déli szom­szédainknak jutott. JÖTT A GYENGÉBBIK NEM, bár ebben a sportág­ban ez a jelző talán nem is helytálló a hölgyekre. Szó­val jöttek, s Engrich Mariann jóvoltából rögtön ezüstöt tarthattak itthon a mieink. Ha lenne döntetlen az egyé-, ni küzdelmek során, akkor Mariann döntője — a színes bőrű holland Tentua ellen — tipikusan az volt. Végig tá­madták szinte a négy percet. Engrich kitűnően hajolt el a rúgások elől, s ebből rögtön támadott. Tény azonban, hogy a végén „beleszaladt” egy ütésbe. Lehet, hogy ez döntött. Meg az, hogy két egyenes fejrúgása is ült hol­land ellenfelének. Szomorú meglepetés volt, hogy a tavaszi VB arany­érmese, Kili Anikó, már az első körben elbúcsúzott a küzdelem tői. Mentségére le­Szarka aranyat hozott Szemmel láthatóan nem tudta hová tenni nagy si­kerét Szarka András, aki 14 éves kora óta, tehát öt éve karatézik. — A sotokan szakággal kezdtem — mondta a bol­dog győztes —, s csak ké­sőbb jelentkeztem a tek von do-sok közé. Talán azért, mert olyan izgal­masan hangzott, hogy sok a tűrés, reped a fa, pof­iik a tégla. Aztán az edző­teremben kiderült, hogy van azért itt mis is. Amikor a döntőről kér­deztük, elmondta, hogy Antal Lacival már any­agira ismerik egymás var lamennyi mozdulatát, technikáját, hogy fölösle­ges lett volna bármilyen taktikát is kidolgozni. — Most én nyertem. Történhetett volna fordít­va is, az sem lett volna meglepetés. Mindenesetre győzel­mével örökre beírta nevét a sport aranykönyvébe a Zuglói SE sportolója, aki­nek nem más az edzője, mint a szombati nap két­szeres ezüstérmese, Pa­takfalvi Miklós. Most aztán vitatkozhat­nak azon, hogy mi ér tőb­bet. A két ezüst, vagy az egy arany... gyen mondva, hogy a hol­land Sapulete-től, a volt vi­lágbajnoktól kapott ki, aki a döntőben az NDK származá­sú, de Magyarországon élő Pubanz ellen is diadalmas­kodott. Mégpedig rövid két perc alatt, s úgy, hogy a „magyar—német” kislány kénytelen volt feladni a küzdelmet. Közben a másik küzdőtéren folyt a nők for- magyakoriata. A nyolcas döntőt egy norvég lány, Leirvik nyerte, jól kompo­nált, „ feszes mozdulataival, örömteli tény, hogy a fiatal Múlt és jelen karéi művészete Látványos bemutató. Akik előadják, azok a KNDK nagymesterei A Távol-keleti Koreai­félsziget történetének er­kölcsi és fizikai nevelésé­ben nagy szerep jutott a Hvarang-do különítmény­nek. A sziget három ki­rálysága közül Silla har­cosai úgy 1359 évvel ez­előtt alakították ki a szi­gorú testi és lejki,, vala­mint harci technikai ele­mek gyakorlásával ki­emelkedő'erejűvé vált cso­portot, amelynek üt' etikai követel inénye (a ; haza iránti hűség, a szülővel szembeni engedelmesség, a barátok iránt tanúsított tisztesség, a harcban való helytállás és /az.’ igazságért való kiállás) a lakosság erkölcsi nevelésének ak­kori alapja lett. A Hvarang-do különít­mény mozgáSanyag lett a koreai eredetű tek von do alapja. Ennek az ősi mozgás­művészetnek jelenlegi képviselői a Koreai NDK válogatottjai a BS közön­ségének Is ízelítőt adtak a hajdani és az azóta kor­szerűsített harci elemek végrehajtásából. Egy, két és három ellenfél elleni elképzelt küzdelmeknek úgy tapsolhattunk, mint a kézéllel, ujjheggyel és ugrás közben (fordulattal is) sarokkal végrehajtott dtíSzkatür&eknek. A különböző harci ele­mek lassított formában való végrehajtása titkokat feltúró erejével ragadtat­ta elismerésének kifeje- ■ zéséré a nézőket, de talán a legnagyobb elismerést az •egy felugrásból, háromszo­ri rúgással pozdorjává tört deszkák recsegése ,szerezte ... Engrich Mariann, a VB- bronzérem után a BS-ben Homoki Tünde holtverseny­ben ezüstérmet szerzett. S ha egy üzlet beindul... A férfiak sem akartak elma­radni a formagyakorlatokban Homoki Tünde mögött. „Ter­vük” sikerült, hiszen Pataic­f.ilvi Miklós kitűnő mozdu­latsorával az ezüstérmet sze­rezte meg, míg Antal dr. a dobogó harmadik fokára áll­hatott. Tizenegy érem jutott tehát a magyar tek von dósoknak. az első versenynapon. Ezek közül az aranyérem „törté­nelmi jelentőségű”, hiszen a küzdelem kategóriában még soha nem állhatott magyar sportoló az Európa-bajnoki dobogó legfelső fokán. Szombaton Szarka András azonban e büszke cím tulaj­donosa lett. FÉRFIAK KÜZDELEM, 64 kg. Euró­pa-bajnok : Bozsidar Stnno (Jugoszlávia), 2. Patakfalvi Miklós (Magyarország), 3. Dombia (Svédország) és Pietras (Jugoszlávia). 70 kg. Európa-bajnok: Szarka And­rás (Magyarország), 2. dr. Antal László (Magyarország), 3. Losatelli (Hollandia) és Borsós János (Magyarország). 76 kg. Európa-bajnok: Milán Baics (Jugoszlávia), 2. Májer (Jugoszlávia), 3. Tefke (Svéd­ország) és Martinovics (Ju­goszlávia). 82 kg. Európa- bajnok: Hugó Leter (Hollan­dia), ,2, Jerab (Jugoszlávia), 3. Iloffmann (Hollandia) és Kovács Huba (Magyaror­szág): +82 kg. Európa-baj­nok: Eammon Purcell (Íror­szág), 2. Bond (Anglia), 3. Adamovic (Lengyelország) és Bechert (NSZK). TÖRÉSGYAKORLATOK, ököllel történő törés. Euró­pa-bajnok: Szlobodan Marti­novics (Jugoszlávia). Belső kézéllel történő törés. Euró­pa-bajnok: George Delay (Anglia). Félköríves rúgó- technika. Európa-bajnok: Panagiotisz Jakunasz (Gö­rögország) . FORMA GYAKORLATOK. Európa-bajnok: Basri Ensoy (NSZK) 45.5 pont, 2. Patak— falvi Miklós (Magyarország) 45, 3. dr. Antal László (Ma­gyarország) 44.5. NŐK KÜZDELEM. 54.85 kg. Európa-bajnok: Mona Tentua (Hollandia), 2. Engrich Ma­risain (Magyarország), 3. Constanza (Olaszország) és Davonka (Jugoszlávia). 60.15 kg. Európa-bajnok: Melía Sapulette (Hollandia), 2. Inez Kubanz (Magyarország), 3. Tham (Anglia) és Kutlesa (Jugoszlávia). 71 kg. Európa- bajnok: Mariannc Welier (Hollandia), 2. Hajdú Margit (Magyarország), 3. Lendor. (Anglia) és Ürbanska (Len­gyelország) . FORMAGYAKORLAT. Európa-bajnok: Trudc Hoff Leirvik (Norvégia) 22 pont, 2. An (Anglia) és Homoki Tünde (Magyarország) 20.5— 20.5, 3. Riise (Norvégia) 20. XORÉSTECHNIKA. Kö­nyökkel törés. Európa-baj­nok: Nella Sapulette (Hol­landia). EB-tudósítők: Kaszás Sándor, Róth Ferenc, Záhonyi Iván Az esélyesek biztosan nyertek Vízilabda Az utolsó fordulót bonyo­lították Je szombaton az 1984/35. évi első osztályú ví­zilabda bajnokság őszi idé­nyében. Az már a hét kö­zepén eldőlt, hogy a Vasas fordul az első helyen és a BVSC az „ezüstérmes”. Az őszi idény harmadik helye­zéséért a két szimpatikus és egyre jobb teljesítményt nyújtó vidéki gárda ,— a Szolnok és az Eger — fut versenyt. A kérdésre a vá­laszt holnap a Komjádi- uszodában adjáic meg. Az Égernek egy pont is elegen­dő a harmadik helyhez, míg a hullámvölgyben levő FTC- nek a siker bíztatást adhat­na a tavaszi idényre. Bp. Sportacus-KSI 12-5 (2-1, 4-2, 3-2, 3-0) Hajós A. uszoda. 100 néző. V: Bíró, Orosz. Bp. Sparta­cus: Tóth B. — Kovács, BARSI 2, SZILVÁSÁN 1, dr. Pottyondy 2, Major,. TÖTH I. 7. Gs: Horváth. Szöghy. Vár- koriyi. Edző: Udvari Antal. KSÍ: MILLER — Bene, Ürö- gi, BITTNER 2, Vigvári, KRNACS 2, Bürg 1. Cs: Pa- latinszky, Juszt, Léyai, Hor­váth. Edző: Dömötör Zoltán, Káosor László. Gól — emberelőnyből: 7/5, 111. 5 2. Négyméteresből: 2/1, 111. 2 2. Tatabányai Bányász- Szentesi Vizmű 9-6 (2-2, 2-1, 2-1, 3-2) Tatabánya, 100 néző. V: Samu, Dombi. Tatabánya: Hauszler — HORVÁTH 4, Bujka 1, Vojvoda 1, Varga 1, Persely 1, Boros. Cs: Luna- csek 1. Edző: Baranyai Gé­za. Szentes: Horváth Gy. — Beleon, Romlási, Pengő 1, Sprok 1, Horváth Cs., FÜ- LÖP 3. Cs: Markó 1, Szé- nászky, Kurucz. Edző: Mo­hácsi Attila. Gál — emberelőnyből: 8/6, 111. 5/1. Négyméteresből: 1/1, ül. 1/1. Az első két negyedben szoros volt a küzdelem, eb­ben az időszakban a szente­siek aktívabban játszottak, de lövéseik nagyobb részét a kapufa mentette. A harma­dik negyedben a hazaiak há­rom gólos előnyre tettek szert, s végül jobb ember- előnyös helyzetkihasználá­sukkal biztosították győzel­müket. Bp. Honvéd Medicor OSC 7-5 (2-1, 1-1, 3-1, 1-2) Tüzér utca, 100 néző. V: Erdős, Szarka. Bp. Honvéd: CSANK — Székely 1, Tóth S. 1, Molnár R„ SOMOSSY 2, Vigh 2, Kaiser 1. Cs: Bán. Edző: Téglássy Sándor, Me­rényi Mátyás. Medicor OSC: Faragó — DR. SUDÁR, Heg- mann 1, Petőváry 1, MATU- SIK 2, dr. Vindisch IC, Ta­más. Cs: Mikes, Medgyesy, Pásztrai 1, dr. Huszár. Edző: Furman Jenő, Győré Lajos. Gól — emberelőnyből: 6 5, ill. 6/2. Almosán kezdődött a mér­kőzés, míg a hazaiak kihasz­nálták, addig a vendégek ki­hagyták emberelőnyös hely­zeteiket. A harmadik hét percben élénkült az iram, a piros-fehérek Vigh és Kaiser akciógóljával fokozatosan el­húztak a továbbra is bizony­talankodó, szétesően játszó egyetemiektől. A befejező já­tékrészben a hazaiak már 7-3-ra vezettek, utána azon­ban kiengedtek, és a vendé­gek csökkenteni tudták vere­ségük arányát. Tungsram SC-SZEOL AK 14-8 (5-2, 4-2, 2-3, 3-1) Komjádi-uszoda, 200 néző. V: Koós, ifj. Czapkó. Tungs­ram SC: KUNA ■— Schmidt 1. Tóth E., Nyárády 1, Keszt­helyi 2, TÓTH I. 5, Pethő 2. Cs: Halmai 1. Gyöngyösi Z., Dankó 1, Nemecz 1, Csizma­dia. Edző: dr. Martin György, Gulyás Zoltán. SZEOL AK: Faludi — DR. MOLNÁR 1, Cseri, Török B.. Madarasy 2, Rigó 2, LENGYEL G. 3. Cs: Csernus, Szöregi, Éles. Edző: Kiss Egon. Gól — emberelőnyből: 8 6, ill. 9/5. Négy méteresből: 2/2, ill. 1/1. Emberhátrányból: 1, ill. 1. Mindkét csapat sok úszás­sal igyekezett helyzetet te­remteni, kihasználásukban vi­szont csak a hazaiak jeles­kedtek. A harmadik hét percben a hazaiaknál a 16 éves Csizmadia is szóhoz ju­tott élete első OB I-es mér­kőzésén. A befejező, játék­részben ismét a Tungsram irányította a játékot és nö­velte előnyét. A bajnokság állása 1. Vasas 13 12 - 1 175-115 24 2. BVSC 13 11 - 2 148-104 23 3. Szolnok 13 8 1 4 127-119 17 4. Eger 12 8 1 3 106-100 17 5. Dózsa 13 7 2 4 123-110 16 6. Bp. IL 13 7 2 4 128-116 16 7. Tungs. 13 7 1 5 130-117 15 8. FTC 12 6 2 4 118-114 14 9. Bp. Sp. 13 4 2 7 120-133 10 10. Szentes 13 3 2 8 121-128 8 11. Tatab. 13 4 - 9 104-118 8 12. SZEOL 13 3 1 9 126-151 7 13. OSC 13 2 2 9 113-128 6 14. KSX 13 - - 13 96-182 r GRATULÁLUNK! A vízilabda OB I 13. for­dulójában a következő játé­kosok jubiláltak. 300: Wolf Péter (Ü. Dózsa). 275: dr. Vindisch Kálmán (Medicor. OSC). 100: Cseri András (SZEOL AK). 75: Dankó At­tila (Tungsram SC). na L. >xj Vízilabda BiK-középdöntő L. Kelemen Gábor jelenii Belgrádiról: A Vasas is a legjobb négy között A népszerűség múlandó. De még milyen gyorsan. Milorad Krivokapicsot a Partizán Beograd olimpiai bajnok ka­pusát pénteken délután még a városházán ünnepelték, es­te viszont már a Banyica uszoda kabinosa sem fogadta a köszönését, klubja egyik adminisztratív munkatársa pedig kiabált vele. Az ok­okozati összefüggés: a kivá­ló portás, akit Beligrád felszabadulásának 40. jubi­leumán az év sportolójának választottak és nagy ün­nepség keretében vette át az első díjat, a BEK-középdön- tő sétameccsnek hitt nyitóta­lálkozóján szánalmasan sze­repelt, csaknem csapata vere­ségét okozta. Á török Yüzme lhtesas vízilabdázói szinte annyiszor találtak be kapu­jába, ahányszor lőttek. A hórihorgas kapust na­gyon megviselték a történ­tek. Szégyellte magát, de azért elmondta: úgy érzi túlzás egyedül az ő nyakába varrni a valóban kritikán aluli csapatteljesítményt, hi­szen rajta kívül még ott voltak a vízben a mezőnyjá­tékosok, és ők, a társak szin­tén nem villogtak. Belamarics edző az egész­hez annyit szólt hozzá: „Kü­lönösebb gond nincs, hisz végül is egy góllal nyertünk, két pontot szereztünk a tö­rökök ellen!” A csaknem óriási meglepe­tést okozó Yüzme lhtesas szombaton a Vasas ellenfele volt. A mieink a tízszeres török bajnokkal a tavalyi BEK-küzdelmek során is ta­lálkoztak, és 19-8-ra nyer­tek. A tizenegy gólos győ­zelem szép eredmény, de ak­kor még ez a különbség is kevésnek bizonyult, és a nyugat-berlini középdöntő csoportból való kiesést jelen­tette. A Vasas helyett az azonos pontszámot elért Spandau 01 lépett tovább, mert ők tizenöt góllal tudták megszórni az isztambuliakat. Itt Belgrádban csak arra kellett figyelni, hogy leg­alább két góllal nyerjünk a törökök ellen. Azt ugyan tud­ta mindenki, hogy a legjobb négy közé jutást már a leg­kisebb különbségű siker is bebiztosítja, de a Vasas a csoportelsőségre pályázik, s ha netán döntetlenül zárul a vasárnapi Partizán elleni csa­ta, akkor a törökökkel szem­ben elért eredmény dönt a végső sorrend kialakításában. A Vasas játékosai figye­lembe vették a szombati ta­lálkozójukon a török kapus pernek formáját, és csak százszázalékos helyzetből lőttek, a legveszélyesebb ve- télytársat Sükaut pedig kü­lön őrizték. A magyar csa­pat sokkal jobban szerepelt a törökök ellen, mint a ha­zai jugoszláv együttes az eiőző napon. Gyors támadá­sokat vezettek, és az ellen­fél ez ellen nem találta meg az ellenszert. Elsősorban Kuncz, Kenéz és Budavári volt elemében. Tulajdonkép­pen a magyar együttes csak annyira erőltette meg magát, amennyi a biztos sikerhez, kellett. A Vasas a törökök elleni két pont megszerzésé­vel már továbbjutott a leg­jobb négy közé. A vasárna­pi Partizán Beográd elleni összecsapáson már csak az a kérdés, hogy az első vagy a második helyen léphet to­vább. Ez a találkozó rang-, adónak számít, hiszen a ju­goszláv válogatott olimpiai bajnokságot nyert az idén, és énnek a csapatnak a. kulcsemberei a Partizán Beográdban szerepelnek,. Vasas-Yüzme lhtesas 17-8 (6-1, 3-2, 3-2, 5-3) Banyica uszoda, 100 néző. V: Teodoropakulosz (görög), Selzam (nyugat-berlini). Va­sas: Liebman — Földi, Ke­néz 2, dr. Faragó 3, dr. Csa­pó 2, KUNCZ 3, BUDAVÁRI 5. Cs: Mészáros 1, Lengyel 1, Nemes, Krieger, Matusik. Edző: Rusorán Péter. Yüz­me: Mórát — Ébren, Suhan, Eygin, Gürel 2. SELDÜZ 3, Öríer 1. Cs: Nakkasz, Solis- voklu 2, Ates, Kojgorlu. Edző: Arisz Tarar. A BEK lavagnai (Olaszor­szág) csoportjának eredmé­nyei: Pro Recco (olasz)— CSZK VMF (szovjet) 11-11 (3-2, 2-3, 2-2, 4-4), Spandau (nyugat-berlini)—CHS Ko- sice (csehszlovák) 10-7, (0-2, 3-2, 4-0, 3-3). A KEK-elődöntőben a BVSC — Telefonjelentésünk — Nem kisebb ellenféllel, mint az 1981. évi Szuper Ku­pa-győztes CN Barcelonával kellett megküzdenie szomba­ton Duisburgban a vasutas- csapatnak a továbbjutásért. A spanyolok, miután az első mérkőzésen vereséget szen­vedtek a házigazda duisburgi csapattól, mindent egy lapra téve, óriási lelkesedéssel kezdték a mérkőzést. Estiarte két villámgyors góllal, hamar letette névjegyét. Gerendás és Kiss Csaba góljaival si­került egyenlítenünk, majd Horkai négyméteresből a ve­zetést is megszerezte. Ezután felváltva esték a gólok, majd egy újabb Horkai-találattal két góllal sikerült elhúznia a vasutasoknak. Estiarte még szépíteni tudott, de jött Dó­czi: előbb a középcsatár he­lyéről, majd tíz-tizenkét mé­terről csavarral, háromgólos előnyt harcait ki. Az utolsó negyedben előbb Haltai két távoli lövésből, majd Kiss Cs. két villámgyors lefordu­lásból növelte az előnyt, vé­gül Dóczi szemfüles góllal állította be a végeredményt; BVSC—CN Barcelona 14-7 (1-2, 3-1, 4-3, 6-1) V: Pizzorno (olasz) Bockel- mann (holland). BVSC: Bors Gerendás 3, dr. Horkai 4. Heltai 2, Szileczky, Varga. Dóczi 3. Cs: Kiss Cs. 2. Pet- lyánszky, Pecz. A Barcelona góllövői: Estiarte 4, Cremo- na 2, Cruz 1. A továbbjutás már biztos. Vasárnap a Duisburg ellen már a csoportgyőzelem meg­szerzéséért száll vízbe a BVSC. Duisburg—TV Innsbruck 10-3 (1-0. 3-1, 2-0, 4-2). 1. BVSC 2 2 - - 33- 9 4 2. Duisburg 2 2 - - 18-10 4 3. Barcelona 2 — 2 14-22 ­4. Innsbruck 2 ----- 2 5-29 • í G ém Zoltán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék