Népsport, 1985. augusztus (41. évfolyam, 183-209. szám)

1985-08-29 / 207. szám

4 NÉPSPORT XLL 207. ♦ 1985. augusztus 29 II. Népsport­Ezermester Rali Ferjánczék éti a Renault A Badacsonyi AG SE ’„Traubi” autósport-szakosz­tálya és az ,If júsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat augusz­tus 30. és szeptember 1. kö­zött rendezi meg a II. Nép- *port Ezermester Ralit, amely az idei magyar bajnokságban a rali l. osztály ötödik, a rali II. osztály negyedik futama, egy­ben mindkét kategóriában a bajnokság utolsó, záró ver­senye. Ez a futam fogja te­hát eldönteni a helyezések sorsát. A beérkezett nevezé­sek szerint az I. osztályban 92, míg a II. osztályban 81 páros próbál majd szeren­csét a Bakony térségében. Az indulók között lesz a l'erjáncz, dr. Tandari kettős le, s a teljes hazai élgárda. A verseny távja: I. o. ré­szére 403 km (13 gyorsasági szakasz) 3 körben, a II. o. távja pedig 283 km (11 gyor­sasági szakasz) 2 körben. A verseny útvonala: Veszp­rém—-Viimapuszta—Menyekéi erdő—Szentgál—Csojános völgy—Kislőd—Ajkarendek— Ajka—Szőc, szociális otthon —Hegyesd—Monostorapáti— Vágan tp'etend—Nagy vázisony Program 1985. augusztus 30. Mű­szaki gépátvétei, Veszp­rém MÁK — műszaki ál­lomás, 15. 1985. augusztus 31. Megnyitó, Veszprém, Március 15. u. parkoló, 3. A verseny rajtja, Ve.szp- rém, Március 15. u. par­koló, 8.15. Várható eélba- érkezés: 16 és 18.30. 1985. szeptember . 1. Erodményhirdetés és díj­kiosztó, Veszprém. Köz­lekedésgépészeti Szakkö­zépiskola, 11.30. Gyorsasági szakaszok V eszprém—V ilm apuszt a —Csatar, 14 km murvás talaj. Veszprém—Séd völgye —Szentgál, 15 km erdei talajúi, murva, aszfalt. Szentgál—Kisiőd bánya­telep, 8 km köves-mur­vás. Szőcs—Bauxit depo— Hegyesd. 15 km murvás erdőgazdasági út. Vágantpetend—Nagyvá­zsony, 5 km aszfalt. —Viimapuszta. Az érdeklő­dők részére kiilön progra­mot, egésznapos látványt, jó! belátható gyorsasági szaka­szokat és a városokban pi­henőhelyeket biztosit a ren­dező bizottság. A jó beláthatóság, a folya­matos, egésznapos program- lehetőségek miatt a nézőkö­zönség részére a Veszprém— Viimapuszta—Csatár—Vá- gantpetend—Nagyvázsony kö­zötti gyorsasági szakaszok megtekintését ajánljuk. Az erdőgazdasági utakon vezető gyorsasági szakaszok zártpá- lyósak, a nézők számára til­tottak! Veszprémiben, a Március 15. utcai zárt parkolót, Aj­kán az ifjúsági parkban leve depót érdemes •.felkeresni,,fő­leg gyermekkel érkezőknek, mivel itt az autók álló hely­zetben, testközelből is meg­tekinthetők. Jegyek elővételben Veszp­rémben a Skála Vár áruház­ban, az Idegenforgalmi Hi­vatal városi irodájában és az Autóklub műszaki állomásán vásárolhatók. (pelán) Foghíjas {^jgl Atlétika A TFSE jubileumi nem- Crtközi versenye, Csörsz ii. Győztesek, Férfiak. 20(1 ni: A FŐVÁROSI KERTÉSZETI VÁLLALAT KAZANGÉPÉSZ MUNKATÁRSAT KERES FELVÉTELRE. Fizetés: megegyezés szerint. Az állás betöltéséhez 5 év gyakorlat szükséges. Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon: személyzeti és szociálpolitikai osztály vezetőjénél, Budapest VII., Dob u. 90. Telefon: 225-661. verseny Babá’y (Ű. Dózisa) 21.4. 460 m: Wlaszczuk (tangyel) 4fl,3. 1501 m: Voiiord (SZEOL- Délép) 3:54.7. Magas: Vyky- dal (csehszlovák) 206. Ge­rely: Bélák (BEAC-MAFC) 69.16. Nők. 206 m: Sándor (TFSE) 25.6. 409 m: Rajkó­vá (osehszlovák) 59.1. 806 m: Gajdosová (csehszlovák) 2:14.1. Magas: Boukaíová (csehszlovák) 178. Távol: Poknová (csehszlovák) 567. Gerely: Makrveez ■ (Építők SC) 59.08. A Magyar Testnevelési Fő­iskola fenhállásának 60. év­fordulója alkalmából rende­zett versenyre, az esős, hű­vös idő rányomta bélyegét. A rúdugrás el is maradt. A viadalon egyébként prágai, varsói, pozsonyi, nyitrai, zágrábi és darmstadti spor­tolók vettek részt. ★ A zürichi Grand Prix-ver- senyen Vanyek Zsuzsa a tá­volugrásban 663 cm-rel 7. lett. Cramling jól kezdett Női világbajnoki zónaközi (lüniő, Stockholm. A havan­nai versenyben hármas holt­versenyben végzett sakkozó­nők megkezdték kétfordulós versenyüket a svéd főváros­ban. Az 1. fordulóban a svéd Cramling és a román Nutu találkozott, és a játszma Cramling győzelmével feje­ződött be. A szovjet Joaze- liani szabadnapos volt. ★ Gázláng '85 egyéni ver­seny. Hajdúszoboszló. A 9 fordulós svájci rendszerű verseny végeredményei. 1300—1905 értékszániú me­zőnyben. I. csoport: 1. Lami János (Galgaparti összefogás TSZ SE) 7.5, 2. Beleess (Haj­dúszoboszlói Gázláng SE) 8.5 3. Vörös S. (Dunaharaszti MTK) 6.5 pont (72 induló). II. csoport: 1. Vida Szűcs János (Ajkai Bányász) 7.5. 2. Vadászi (F.ger SE) 7, 3. Bujdosó (Sajókeré'iztári SE) 6.5 pont (66 induló). Kiöl)—1705 értekszámú me­zőnyben: 1. Mra,ük Lubomir (csehszlovák) 7.5. 2. Básmki (Tiszavasvári Lombik) 7.5. 3. Istók (Széchényi SE) 7 pont (86 résztvevő). 1460—1595 értékszámü me­zőnyben. 1 csoport: 1. Halmi Sindor (TLszavasvári Lom­bik) 8.5. 2. Bubenko A. (Gyöngyösi SE) 6.5, 3. Vida (Érdi VSE) 8 5 pont (46 ver­senyző). II. csoport: I. Má­zik Jenő (PMSC) 7.5. 2. Tí­már Zsolt (Berettyóújfalui SE) 7. 3. ifj. Pál László (Érdi VSE) 7 pont (43 in­duló). Egyenlő 'pontszáRiók­nál a mezőnyórtékszámítás határost® meg a helyezése­ket. A harmadik alkalommal megrendezett versenyen a hét csoportban ökszesp-n 406 Sakkozó ült astztalhoz. A hagy mezőnyű verseny ki­tűnő szervezése és lebonyo­lítása Baranyai Szabolcs szakosztályvezető munkáját dicséri, ★ Nemzetközi női versenyek, Herkuleslürilö. A nagymes- terverseny végeredménye: 1. Levityina (szovjet) és Voisz- ka (bolgár) 10—10, 3. Bndu- lescu (romár) ,725, 4. Ionescu és Bqjjmstaric (románok) 7—’ 7. 6. Mádl Ildikó, Olarasu és Polihroniade (románok), Ja- godinska (lengyel) 6.5—6.5, 10. Jiemnn és Ghinda (romá­nok) 6—6, 12. lonita (román) 5. 13. POgorevici (román) 3.5.' 14. Aocelova (bolgár) 3 pont. (F>DE XT. kategória, 2122 ér- té^rzám átlag.) A me'tere^n^o-c.nn: 1. Ru­ta (román) 6.5r 2. Mitescu (ro­mín). T.n«zner és Rozmárok (l«nevéle);) c—6. 5. Stroe és Rni"u ('•om-’ro' l 5.5—5 5. 7. Zimm.'>r.=tTinnn Rita 5 no^t. rv> j—dúló, 1943 átlag érték- sz-írn.) Moglepe'és a bolgár Voi'-z- ka szereplése és nagy mesteri, normatellesítése. A tapolcai Mádl Ildikó klnré elmaradt a várk1 ó pordszámtól. A í?zé- beafehé-vórról Tapolcára tartó Zimmersm.ann R:*a eredménye jónak tekinthető. Eredményével feliratkozott a FI DB legközelebbi - Raíing- lislújára. Azonnali belépéssel, teljesítménytől függő kiemelt Fizetéssel FELVESZÜNK hidegburkoló és bádogos szak­munkásokat. JELENTKEZÉS: LAKOR Leányvállalat, BUDAPEST X., SZÁLLÁS UTCA 21. 3. moloros mű repülő Európa-bajnolcság Csehszlovákiában, Ceske Budejovicén zajlott le a mo­toros műrepülő Európa-baj- nokság, amelyen tizenkét or­szág 3d pilótája vett részt. A magyar c. apatot Szepesi József ezredes, az MHSZ repülófőnöke irányításával Daka Giga (MHSZ MÁV), Besenyei Péter (MHSZ Ma­lév), Balatoni József (MHSZ Nyíregyháza) és Juhász Sán­dor (MHSZ MÁV) képvisel­te. Vezetőedző: Hargitai Be­reite. ♦ A magyar csapat helyzeté­nek, az EB-n elért eredmé­nyének a megértéséhez, a iávaly augusztusban Békés­csabán rendezett világbaj­nokságig kell visszanyúl­nunk. (Szepesi József: — Alig ért véget a tizenkettedik moto­ros rhürepülő VB, nyílt titok lett, hogy a csapat gerincét alkotó trió, Tóth Pásztó, Molnár András és Pászti Ti- oor, abbahagyja a verseny­zést, s csupán kötelékrepü­léssel foglakozik a jövöoen. Emberileg megértettem, el­fogadtam döntésüket. Mint sportvezetőt azonban határ­talanul bántott, hiszen ra­gyogó pilótákat veszített ve­lük a magyar versenysport. A nagy kérdés adott volt: kikkel helyettesítsük őket?) Két biztos pont maradt az akkori csapatból: Besenyői Péter és Balatoni Józsej. Szükség volt tehát még két pilótára, és melléjük egy női sportrepülőre. S nemcsak az emberi gondok, de a techni­kai proolemak is súlyosak voltak. (Szepesi József: — A vi­lágbajnokság aiatt a 'Minek teljesen elnasznalódtak.. Fe­lülvizsgálatra kellett külde­nünk Csehszlovákiái a, u gyártó céghez. Közben ke­restük az embereket. Akiket úgy tűnt, meg is találtunk Uaka Olga, Juhász Sándor es Bajor József (MHSZ MÁV) személyében. Igenám, de or­vosi problémák léptek fel. Bajor tizenöt kilóval súlyo­sabb volt a megengedettnél, így befektettük öt a kórház­ba. Kértük, ..faragják le« róla a fölösleget. Juhász ge­rinc-problémákkal küszkö­dött.) A c;a?at szervezetten, át­gondoltan készült a sportág nagy eseményére. Sőt, a szakvezetés már távolabb nézett. Azzal a célkitű léssel indította útjára a pilótákat, hogy mindaz, amit elérnek, már az 1986. augusztusában megrendezendő ouszMai vi­lágbajnokság csapatépítésé­nek jegyében zajlik. Tehát, próbatételnek tekinthető a Ceske Budejovice-i EB. (Szepesi József: — A Cseh­szlovákiában történtek pedig részben igazolták, részben cáfolták az előzetes VB-re- meayeinket. Igazolódott any- nyiban, hogy Besenyei Peter fejlődése töretlen. S hogy Juhász,, akinek ez volt a tűz­keresztsége, becsülettel helyt­állt. Nem igazolódott azon- ta.i sem Daka Olga, sem pe­dig Balatoni személyében. Balatoni nem versenyző al­kat. Egyébként ez volt Jóska búcsúja. Megértette, nincs értelme a további erőlködés­nek. Talán jó edző válhat belőle idővel. Daka Olga is csalódást okozott. Hiányzott belőle a tűz, amely feltétle­nül szükséges a győzelem­hez.) A- szakvezetés, tanulva a történtekből, elhatározta, az ausztriai VB-n nem indít női sportolót. Sót, jelenleg még a férficsapat indulása is bizonytalan. Csupán az egyé­ni részvétel a biztos. (Szepesi József: — Van ugyan férfié, apátunk Juhasz. Bajor és ' Szilágyi Tibor (MHSZ Postás) személyében. Utóbbiban van fantázia, de még gyakorlatlan. Es van Besenyei, aki ha jól értékeli önmagát, ha azok, akik em­beri fejlődését irányítják, jói ■ a .dólkodnák vele, mindent elérhet. Neki viszont le keli szoknia arról, hogy kevéssé sikeres szereplése esetén mindenkit hibáztat: a bíró­kat, a zsűrit, más nemzetek pilótáit, de önmagát soha: Egy versenyzőre az tartozik, hogy a saját produktumát bírálja. Lássa meg a jót. s azt fejlessze tovább, de ve­gye észre a rosszat is. El­lenkező esetben eleve vesz­tésre ítéltetett ... A verseny három igen fon­tos elemből tevődik össze a sportoló számára: a réptech- nika alapos ismeretéből, a pszichofizikai felkészülésből és az intellektuális elemek­ből. S hogy mindez kifejlő­dik-e a pilótánál, az, nem utolsósorban az edzőtől is függ. Jó emberismeretet, ed­zői keménységet kíván. Ö legyen az, akinek az ítéletei pontosak, ezért megfelleb­bezhetetlenek. Tehát, a szak­embertől is óriási felkészü­lést igényel egy', ilyen ver­seny.) (Szepesi József: — Hogy nálunk jelenleg nincs meg a tökéletes összhang, az az Európa-bajnoxságon i.s kide­rült, Egy-egy pilótánk kép­telen volt végrehajtani gya­korlatának néhány elemét. Azaz csak nullára tudta ..megfogni” azt. A konii- nenstalálkozó előtt csapa­tunk az esemény színhelyén edzőtaborozott. . Tehát, afö­lött a rósz fölött gyakorol­tak. ahol később be kellett mutatniuk tudásukat. Mégis, szinte valamennyi gyakorlat­ban kiléptek az ezerszer- ezer méteres körzetből . ...) A Ceske Budejovice-i EB nem tartozóit a legjobban rendezett események közé. A kisebb, nagyobb szervezé­si hiányosságok nap mint nap jelentkeztek. A hangulat is túlságosan merev, hivatalos volt. (Szepesi József: — Egy tragikus esemény előzze még az EB-t. A felkészülés befe­jező szakaszában a csehszlo­vákok egyik pilótanöje az életét vesztette. A gépeket illetően, meg­lepetésre. háttérbe szőrű’lak a Békéscsabáról jól ismert „apró kis darazsak”, a Pilis­ek. Csupán egy angol és egy osztrák pilóta versenyzett velük. Ügy tűnik, a dara­zsaknak leáldozóban Van a napjuk. Fe'tüntek azonban az Extra 230-ások, a Lézer- konstrukció módosított vál­tozatai: ragyogó motorral, vékony szárny profi: oki a!. Aztán ott voltak a 7-iin 30- esek, amelyek változatlanul jó!' tartják magukat. Ezzel röpültek a mieink is.) (Szepesi József: — A me­zőny szinte azonos volt a békéscsabaival. Csupán né­hány svájci, lengyel, vala­mint a bolgár pilóta jelen­tette az új színt. A cseh­szlovák Pétr ■Jirmus, akár csak tavaly, most is lehen­gerlőén sze-epelt. Mog'epe- tés Erik Müller svájci piló­ta betörése, az élmezőnybe, illetve a szovjet férfiak le­maradása.) Fülöp Mária + F.redmények. Ismert kibe­lező. Férfiak. Európa-baj- nok: Peír Jimius (csehszlo­vák) .. 5. Besenyői Péter, ...20. Juhász Sándor, ...23. Balatoni Jó?.séf. Nők. Enrú- pa-bajnok: Valentina Jajko­va (szovjet), .. 7. Daka Ol­ga. SzabadonválasztoH. Fér­fiak. Európa-bajnok: Petr Jirmus, ... 12. Besenyei, ...21 Balatoni, ...25. Ju­hász. Nők. Etirópa-baj'nok: Valentina Jajkova, ... 6. Da, ka. Ismeretlen kötelező." rérfiak. Európa-bajnok: Petr Jirmus, 10. Besenyei, ... 20 . Balatoni. . ..26. Ju­hász. Nők. Európa-bajnok: Valentina 'Jajkova. ...6. Da­ka. Csapatban. Európa-baj­nok: Csehszlovákia, 2. Szov­jetunió, 3. Svájc, 4. Francia- ország, 5. NSZK, 6. Magyar- ország. Döntő. Férfiak. Eu­rópa-bajnok: Man Strössen- reuther (NSZK-beli), 2. Jir- mus, 3. Basenvei. Nők. Eu­rópa-bajnok: Valentina Jaj- kova. Összetett. Férfiak. Eu­rópa-bajnok: Petr Jirmus, .. 8 Besenyei. Nők. Európa- bajnok: Valentina Jajkova, ...6. Daka. Dr. Szívós István csapata ismét bizonyított Vízilabda _ J Ismét kitűnően, a jövőt il­letően biztatóan szerepelt, ifjúsági vízilabda-válogatót, tünk. Három héttel a Máltán kiharcolt EB-ezüstérem után az isztambuli világbajnoksá­gon is másodikok lettek a mieink. Ezúttal is a szovje­tek mögött. Az előzményekhez tarto­zik, hogy fiataljaink felké­szítés.! tervében az Európa- bajnokság szerepeit, mint legfontosabb esemény, hi­szen a tervek készítésénél a VB-ről, anyagi okok miatt, még szó sem volt. Aztán az EB után eldőlt, hogy . hama­rosan ismét vízbe, kell száll­na, vagyis át kell menteni valahogy a máltai jó formát. És dr. Szívós István csapa­tának — segítője ezúttal Ur­ban Lajos volt — Törökor­szágban is sikerült az érté­kes második helyet megsze­reznie. Az eredményekben eddig meglehetősen sivár időszakban nagyon jól jött ez az ezüst a sportágnak. — A szép siker alapja a fegyelmezett csapatmunka és néhány kimagasló egyéni teljesítmény volt — nyi'at- kozía hazaérkezésük után dr. Szívós István, a fiatalok szövetségi kapitánya. — Űj védekezési stílusunk nagy elismerést váltott ki a jelen­levő szakemberek körében. Ugyancsak elismeréssel szól­tak a . mieink példás maga­tartásáról is. AZ utóbbi idő­ben elszoktak a magyar já­tékosoknál ettől. — Öröm hajlani a védeke­zés javulásáról. — Ezúttal az ellenfelektől állítottak ki többször. Bi­zony erre is már rég volt példa- • — Kimagasló teljesítmé­nyeket is említett. Kikre ér­tendő ez? — Elsősorban a tizenhét esztendős Gyöngyösi András­ra. aki éreti játékot nyújtott, irányított és huszonkét gólt is , szerzett. A szovjet Apa- naszenkóval együtt a VB legjobbjának választották. Rajta kívül a tatabányai Tóth, Zantleiter, Miller és Mohi játszott igen jól. De mindenki nagyon akart, jól összpontosítottak minden mérkőzésükre és pontosan megvalósították . a taktikai feladatokat Így sikerült pél­dául a kitűnő erőben levő, jól úszó kubaiakat lelsko- iázni. Felállva tapsoltak ,a nézők. A jövő felnőtt válo­gatottjában néhányan meg­felelő menedzseléssel heyet kaphatna* majd az itteniek-, bői. És még a menedzselés­nél maradva, a VB-n részt vevő magyar delegáció tag­jai. Isztambulban minden segítséget megadtak a csa­patnak a jó szereplés érde­kében. Az elutazás élőtt né­hányan már támadtak, hogy miért ez, vagy az a játékos tltazik. Most az 'eredmé­nyeinkkel választ adtunk. — Úgy hallottuk, hogy kint nemcsak mint szövetségi ka­pitány volt igen népszerű, hanem mint játékos is.- Tartottak egy bemutató mérkőzést és megkértek, hogy játsszak. Egy negyedet vállaltam ... k. I. Szervezési hiányosságok, merev hangulat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék