Népsport, 1988. december (44. évfolyam, 286-310. szám)

1988-12-17 / 300. szám

XL1V. 300. ♦ 1988. december 17 NÉPSPORT 7 Egerszegi és Deutsch győzelme 63 Úszás _______, To rontóban megkezdődött a kilenc fordulóból álló úszó Világ Kupa-sorozat. Az első forduló nyitónapján a ma­gyar úszók kitűnően szere­peltek. Deutsch Tamás az 50 méteres hátúszásban biz­tosan előzte meg svéd és brit riválisát, majd hosz- szabb távon is elsőként ért célba. Az olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina a 200 m-es hátúszás fináléjában nagy fölénnyel győzte le ka­nadai ellenfeleit. A férfi 200 m-es mellúszásban Debnár Tamás jó teljesítménnyel a dobogó harmadik fokára áll­hatott föl. Férfiak. 50 m hát: 1. Deutsch (magyar) 26.94, 2. Hakansson (svéd) 27.21, 3. Robins (brit) 27.41. 200 m gyors: 1. Holmertz s(véd) 1:46.02. 200 m hát: 1. Deutsch 2:02.79, 2. Robins 2:0G.Ol, 3. Lutz (kanadai) 2:04.67. 200 m mell: 1. Kreisiinger (NSZK-beli) 2:15.80, 2. Cle­veland (kanadai) 2:15.80, 3. Debnár 2:17.16. Nők. 200 m gyors: 1. Kerr (kanadai) 1:59.48. 200 m hát: 1. Egerszegi (magyar) 2:12.13, 2. Barnes (kanadai) 2:14.80. 200 m mell: 1. H&gsom (ka­nadai) 2:27.43. 100 m ve­gyes: 1. Brownson (brit) 1:03.41, ... 7. Egerszegi 1.07.18. EREDMÉNYEK X .- /“V . > r JÉGKORONG OB I Sziketherm HC— Miskolci Kinizsi 5-10 (1-4, 2-3, 2-3) Dunaújváros. 100 néző. V: Doór, Juhász. Bartha. Szi­ketherm: BÖNA — Németh, Bálint, Vrbanies 2, ZÖLLEI 1 (3), Kövesi 1 (1). Cs: Ba­logh. Závody, Rajcsányi P. 1, Szilassy (1), Rajcsányi L., Szabó, Agárdi, Piszmann, Mikó, Gárdonyi, Szautner, Takács. Edző: Böröndi Ká­roly. Miskolc: Wilmon — Tomcsik 2. Petricskó 1 (1), WINTERSTEINER 2 (4), KATERZSABEK L. 2 (4), KATERZSABEK R. 3 (2). Cs: Laczkó (kapus). Mészá­ros. Zsitva. Majoros, Szent­kúti, Gőz, Juhász. Lukács, Kocsis. Edző: Esztergályos László. Kiállítások: 0, ill. 6 perc. Gól — egyéni akcióból: 1, ill. 3. Az első harmadban a hig­gadtabban játszó, pontosab­ban adogató miskolciak „idegenlégiósaik” révén gó­lokkal elhúztak. A folyta­tásban az egyre jobban ma­gára találó hazaiak kiegyen­lített küzdelemben többet tá­madtak. de a befejezésekkel adósok maradtak. A végjá­tékban azután ismét a ven­dégek bizonyultak jobbnak. KÉZILABDA Férfiak MNK A 8 közé jutásért D. Dózsa—PMSC 22-21 (8-13) Debrecen, 800 néző. V: La- diszlai, Lovas. D. Dózsa: Szathmári — Török, Bordás 1, Pusztai 2, SIPOS 5, Mol­nár 3 (2), Fekete 2. Cs: HO- MOVICS 5 (2), Kiss L. 3, Hidegh 1. Edző: Ökrös Ist­ván. PMSC: Tóth A. — Ko­vács I. 2, FÜZESI 7 (1), Ko­vács T. 2, Kakas 3, HANG 5, GELB 4. Cs: Fekete (ka­pus), Becskei 1 (1), Kunos, Horváth Z. Edző: Koleszár György. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétmétercsek: 7/4, ill, 3/2. Sípos vezető góljára öt per­cen belül öt találattal vála­szoltak a pécsiek, s ez a rossz kezdés a hazaiak szá­mára végérvényesen meg­bosszulta magát. A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI rz.z LS O sn tj a ím CSC BH ca BQ □ E a a C3B Br? a a iS LZ □ O M G fi E ŰZ G B B H □ 53 B □ í3 i2 ÚIB O RI G fi EJ G G B B CG U H g CÉG • f.i s □ B flG G S3 a CG D CUE BQiJ a R □ tttlM J ö ti U Lt K ö pg an a u B0RG C 8 E un* ű C a G B fi a PUB Ciö G H D r< K GR □ □ MG sün mg □ 3KGBirlG BOG □ S3 rc anu ÜRGE ’ k • A 1 1 \ 1) • A • it • • u­□ E 13 M a a no ::l\ MG :«b >1 is ab a. ua ü a is a b b a n u k □ m üiaaaaü i\ ac ggbb G3 gb na u m aa 8 0 a a GB a a Mia 33 LSE a a A SÍK ERŐ LIM PIA UTÁN — SIKERKÖNYV: megjelent a Sportkalendárium ’89. Az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat népszerű kiadványa a tava­lyival azonos áron (34,— Ft), de nagyobb oldal- terjedelemben tálalja a világ sportjának érdekessé­geit. Lapjain felsorakoznak a téli és a nyári olim­pia legjobbjai, megtalálhatók a labdarúgó EB, a nemzetközi kupák, s a többi világverseny és a hazai bajnokságok részletes eredménylistái. Ezúttal sem hiányzik a Fülessel közös pályázati rejtvény, s mindezt színes, izgalmas olvasmányok, revüössze- állítások egészítik ki. íme, néhány csalogató cím: Csak semmi cirkusz — beszélgetés a legendás Czája János fiával; Bikahalál és kórusverseny Pamplonában; Az őrültség évtizede; Quinslandi kalandozások; Sportglóbusz; Pilótaálmok, autók, remények; Vadászok, horgászok, LEG-ek; Gyűrűcsók hátulnézetből; Almetov tagad; Sport-tolvaj szótár; Finnországi magyar légió; A bikanyakú nem ad kegyelmet Porsche és Puli Szegeden Kócsó Antal Godden márká­jú salakmotorja és Nagy Sán­dor Porsche-motoros cross- autója is megtekinthető hét­főtől péntekig Szegeden, az Ipart Vásár igazgatóságának Marx téri M-pavilonjában. A kiállítás szervezői, a Csongrád Megyei Autó-, Mo­tor- és Motorcsónak Szövet­ség vezetői a térség vala­mennyi kiválóságát meg­nyerték az ügynek, akik sporteszközeik mellett a dí­jaikat is rendelkezésre bo- csájtották. A rendezők meg­lepetésről is gondoskodnak, valamennyi látogató kipró­bálhatja a Hódgép Puli el­nevezésű gépkocsiját. Ünnepi nyilvn tartás A Hajós Alfréd és a Komjádi uszoda december 24- én és 31-én déli 12 órá­ig tart nyitva. December 25- én és 26-án, valamint január 1-jén egész nap zárva tartanak az uszo­dák, január 2-ától teljes az üzemmenet. KARÁCSONYI SPORTNA­POT rendeznek vasárnap délelőtt fél kilenckor Csepe­len, a Jedlik Ányos Gimná­ziumban. Az érdeklődőket különféle labdajátékok, ze­nés gimnasztika és tréfás vetélkedők várják. • AZ ÉVFORDULÓ JEGYÉ­BEN. A Tipográfia TE fenn­állásának nyolcvanötödik év­fordulója jegyében pénteken jutalomban részesítették az 1983-ban kiemelkedő ered­ményt elérő, jó munkát vég­ző sportolókat, sportvezető­ket. Az egyesület történeté­ben első alkalommal kö­szöntötték és jutalmazták meg az év ifjúsági sporto­lóit is: Szendéi Mariann íjászt, Nagysági Katalin táj­futót, Komár Éva tájfutót, illetve Vinkó György kerék­párost, Hajdú Martin táj­futót és Árvái Csaba íjászt. A MEGHÍVOTTAK igent mondtak, így véglegesnek tűnik a jövő évi férfi nem­zetközi kosárlabda Tisza Kupa mezőnye. Az izraeli, a norvég, a szovjet B- és a magyar válogatott április végén Szolnokon és Békés­csabán találkozik egymással. JÓ TUDNI! Az egri nyitott uszodában százórás express úszóváltó Indul. A város KISZ-esei és az Express Ifjúsági és Diák- utazási Iroda rendkívüli sporteseményének rajtja de­cember 19-én reggel 8 óra­kor lesz, s 23-án délig szü­net nélkül róják a hosszokat a különböző összetételű vál­tók tagjai. A hatvani és az ózdi jelentkezőkön kívül Székesfehérvárról is neve­zett két csapat, a városi szenior- és diákváltók mel­lett. ★ A Váci Izzó MTE és a vá­ci Sztáron Sándor Gimná­zium az elmúlt évhez hason­lóan ismét felvételt hirdet — — 1989 szeptemberében indu­ló — labdarúgó-osztályába. A FOCIGIMI kollégiumi el­helyezéssel, újszerű labda­rúgó-szakmai képzéssel és olasz nyelvtanulási lehető­séggel várja mindazok je­lentkezését, akik 1989-ben fejezik be tanulmányaikat az általános iskola 8. osz­tályában, és a tanulás mel­lett a futballban is szeretné­nek eredményt elérni. Mindazok reménykedhetnek az eredményes felvételiben, akik a 8. osztály első félévét legalább 3.5-ös átlaggal zár­ták, s a labdarúgásban kel­lő jártasságról adnak szá­mot. Jelentkezni 1989. feb­ruár 16-áig levélben küldött önéletrajzzal és középiskolai jelentkezési lappal lehet. A sikertelen pályázókat — ké­résüknek megfelelően — át­irányítjuk. Kérjük, hogy cí­müket pontosan tüntessék fel a borítékon, hogy a fel­vételi vizsga időpontjáról ér­tesítést tudjunk küldeni! (Címünk: 2600 Vác, Sztáron Sándor Gimnázium, Kons­tantin tér 3. A borítékra ír­ják rá: FOCIGIMI.) Aktívaértekezlst Tatabányán Tatabányán a megyei ta­nács v. b. ifjúsági és sport- oszitályán pénteken délután megtartották a már hagyo­mányos szakszövetségi afctí- vaórtókezletet. A tanácsko­záson dr. Partali László osz­tályvezető értékelte az 1988-as esztendőt. Elmondta, hogy a megyéből 24 sporto­ló tett olimpiai esküt, » felkészülés után tizenegyen jutottak ki Szöulba. Ebben az évben a megye diák­sportja sokat fejlődött, ami jórészt annak köszönhető, hogy több volt a segítő szándékú intézmény. Ez után a szakszövetségek munkáját értékelték, majd az aktivis­tákat megjutalmazták. Hétvégi túraajánlatok Uszodát avattak Encsen Szombaton a hűvösvölgyi Nagyrétre és környékére ve­zet túrát a KPVDSZ Vörös Meteor TE, havas idő ese­tén szánkózási lehetőséggel. Találkozás 9 órakor a Moszk­va téri metrókijáratnál. Vasárnap a Vasas-termé­szetjárókkal a Pilis-hegység­be kirándulhatnak az érdek­lődők. Találkozás a Nyugati pályaudvar pénztárcsarnoká­nál 7 óra 45-kor. Az Angyalföldi TTE köny- nyű sétatúrára indul a Bu­dai-hegységbe 10 órakor, a Moszkva téri szökőkúttól. A Fővárosi Gázművek TE a Máriaremete, Remeteszur­dok, Remetehegy, Budaliget útvonalon vezet túrát. Indu­lás 9 órakor, a Moszkva téri metrótól. öt és fél esztendővel ez­előtt adták át az encsi Vá­rosi Sportcsarnokot. A he­lyiek már akkor elhatároz­ták, hogy sportkomplexumot alakítanak ki, amelybe uszodáit is építenek. Az 1985- ben megkezdődött munka eredményeként szerdán át­adták rendeltetésének a két medencéből álló impozáns létesítményt. A nagyobb medence 25 méteres, ötpályás, feszített víztükrű, a mélysége 180 centiméter, míg a kisebbik 12.5 méteres és 120 cm mély. A létesítményhez két, egyénként 150 férőhelyes öl­töző tartozik, és még szau­na is a látogatók rendel­kezésére áll. Az uszoda 32 millió fo­rintba került, a társadalmi munka értékét 13 millió fo­rintra becsülik. Mivel nem volt generálkivitelező, kis­iparosok. vállalatok és üze­melt végezték a részfelada­tokat. Az uszoda várható üze­meltetési költsége hatmillió forint, amelyből ötöt a Bor­sod Megyei Tanács biztosít. PALERMOBA utazott An­tal Péter, aki a vasárnap rendezendő maratoni futó­versenyen vesz részt. Kanadai hokisok Budapesten Péntektől vasárnapig nem­zetközi serdülő jégkorongtor­nát rendeznek a Kisstadion­ban. Az egyik résztvevő a kanadai Clearwater Ban- toms együttese. — Milyen csapat a Clear­water? — kérdeztük János Horkitstól, a kanadaiak me­nedzserétől. — A Torontótól háromszáz kilométerre délre fekvő hu­szonhárom ezer lakosú kis­városban mintegy száz ma­gyar család él — mondta. — Két jégcsarnokunk van, és ebben a korosztályban há­rom csapat játszik. Kettő magasabb szintű bajnokság­ban szerepel, ez, amelyik Budapestre jött, csak a he­lyi bajnokságban vesz részt. A srácok hetente egy mécs­esét játszanak, és egyszer edzenek. — Hogyan jött létre a bu­dapesti vendégszereplés? — Arra gondoltam, jó len­ne, ha játszhatnánk Ma­gyarországon néhány edző­mérkőzést klubcsapatokkal. A magyar szövetség főtitkárá­nak, Studniczky Ferencnek a segítségével nemzetközi tor­nát szerveztek. Hatvanezer NEMZETKÖZI TUDOMÁ­NYOS szemináriumot és koordinációs tanácskozást rendeztek a Magyar Test- nevelési Főiskolán, a szocia­lista országok sporttudomá­nyos együttműködése kere­tében. a „Biomechanikai, mű­szeres és információs ellá­tottság a sportban” című té­makörben. A magyar szak­embereken kívül Bulgária, Csehszlovákia, Kuba, Len­gyelország, az NDK és a Szovjetunió szakértői vettek részt. A szemináriumot dr. Bretz Károly vezette. kanadai dollárba került az ut. Ennek egy részét a szponzorok adták össze, a játékosok szülei pedig fejen­ként ezerkétszáz dollárral já­rultak hozzá a költségekhez. A fiúk is megdolgoztak az útért: csokit, sajtot árultak. Jól érezzük itt magunkat, csak szokatlan a nyitott pá­lya, bár a gyerekek élvezik az újdonságot. Jövőre szíve­sen látjuk a magyarokat. M. S. Bírók a bíráskodásról A Budapest Sportcsarnok negyedik emeleti tanácster­mében évzáró értekezletükre gyűltek össze a fővárosi at­létikai versenybírák. Je­szenszky Lászlónak, a Buda­pesti Atlétikai Szövetség fő­titkárának a megnyitója után Hidasnémeti Alajos, a ver­senybíróküldő bizottság veze­tője tartott beszámolót. Első­sorban a másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett központi versenybíróküldési rendszer tapasztalataival, a közben je­lentkező és az elmúlt év so­rán is felmerült hibákkal foglalkozott. Hiányolta a versenybíróknak a verse­nyek előtti nem megfelelő eligazítását, a versenyek be­fejezése utáni kiértékelések elmaradását, továbbá azt, hogy a hétfői szövetségi na­pok az idők folyamán meg­szűntek. Dr. Tölg-Molnár László, az országos versenybíró-bizott­ság vezetője elmondta, hogy a jövő évi feladatokra felké­szültek, fő célkitűzésnek tart­ják a beszámolóban felsorolt hiányosságok kiküszöbölését, figyelmüket a soron követ­kező legfontosabb feladatra, a márciusi budapesti fedett­pályás világbajnokságra irá­nyítják. (istenes) Kiemelkedő sportesemények SZOMBAT CSELGÁNCS. Gránit Ku­pa, Diákolimpia, országos döntő, Megyeri út, 10.30. KOSÁRLABDA. NB I. Fér­fiak. A-csoport. Bp. Honvéd —Oroszlányi Bányász, Dózsa György út, 16.30, dr. Valo- vics, Smied, K. Dózsa MTE —Bajai SK, Körmend, Kos­suth L. u., 17, Karner, Took. LABDARÚGÁS. MLSZ te­remtorna ’88. Döntők. Pécs, Városi Sportcsarnok. Veszp­rémi SE—Videoton SC, 15. PMSC—Siófoki Bányász, 16. TORNA. Mesterfokú baj­nokság a KIOSZ Kupáért, Békéscsaba. Sportcsarnok, férfiak, 15.30. nők, 18. VÍVÁS. Férfi tőr csapat- bajnokság a Koszig Kupáért, Nemzeti Sportcsarnok, 9; döntő: 17. VÍZILABDA. Lee Cooper— Buda-Flax nemzetközi tor­na, Kőér utca. RN Floren- tia—Banga Kaunas 9, FTC— De Vili LGB 10.15, ASC Duisburg—Bp. Spartacus 11.30, RN Florcntia—ASC Duisburg 16, Banga Kaunas —De Vili LGB 17.15, Bp. Spartacus—FTC 18.30, Banga Kaunas—ASC Duisburg 19.45. Kamera és mikrofon A régiekről nem feledkeznek meg A Sportmúzeum pénteki adásának nézői közül ta­lán csak kevesen tudták, hogy egy sorozat utolsó darabját láttáik. Pedig ennek okán biztosan szívesen emlékeztek volna vissza a korábbi adásokra is. Len­ne mire emlékezni. Ez a műsor, Dobor Dezső szer­kesztésében 1981-ben került először a tévé kép­ernyőjére. Akikor még Sportmozinak hívták, s csaik havonta tíz perc jutott számára. 1982-től, a nagy érdeklődésre való tekintettel, már húsz-húsz percet kapott a szerkesztő. Az évek során közkedveltté vált a műsor. Nem véletlenül, hiszen egykori híres sportolók szólaltak meg benne, beszéltek életűikről, s a ma már sporttörténeti eseményekről. Néhány név a Sportmúzeum adásainak főszereplői közül: dr. Csa­nádi Árpád, Kárpáti Rudolf, Székely Éva, Csík Fe­renc, és ki tudja még meddig sorolhatnánk a „nagy” neveket. Többnyire jubileumhoz kapcsolódott az egyes adá­sok témája, de a szerkesztő a legfontosabbnak azt tartotta, hogy a még élő, nekünk, sportszerető né­zőknek sok örömet szerző egykori versenyzők do- kumentumértékű beszélgetésekben emlékezzenek vissza olimpiákra, világbajnokságokra, s a sport szí­nes pillanataira. Jó volt látni őket újra a kép­ernyőn, s jó érzés tudni, hogy ezek a felvételek örökre megmaradnak, idézve szellemüket. Reméljük, ehhez hasonló riportfilmekkel a jövő­ben is találkozhatunk a képernyőn, mert — mint ahogy a szerkesztő mondta —, ha a Sportmúzeum bele is olvad az új Telesport programjába, a ré­giekről továbbra sem feledkeznek meg. (kresz) rádió; tévé Szombat. Rádió. Kossuth­adó. 18.30: Sporthírek. 22.10: Sporthíradó. Pelőfi-adó. 5.55: Torna. 23.10: Sporthírek. Televízió. Budapest 1. 8.15: Tévétoma gyerekeknek. 18.40: Családi torna. II. 19.10: Népstadion—NOVA­RAT Kupa nemzetközi mű- korcsolyázó verseny. 21.20: Svédország—NSZK tenisz Davis Kupa-döntő. Cseh­szlovák I. 12.55: Jégkorong Izvesztyija Kupa. Finnor­szág—Csehszlovákia 21.35: Sporthíradó. II. 19.00: Tévé­torna. Jugoszláv I. Partizán —C. Zvezda bajnoki kosár­labda-mérkőzés. 19.50: Sport. II. 22.20: Sportszombat. Osztrák I. 18.30: Sport. II. 9.55 és 12.25: Férfi műlesik­lás. Világkupa. 22.20: Sport. Sky. 15.30: Símagazin. 16.30: Autó- és motorsport. 20.30: Pankráció. 22.45: A világ sportja. 23.45: Tenisz Fede­ration Kupa. Super. 13.55: Sportvilág. 15.30: Hírességek golfoznak. 16.30: Sport vi­lághíradó. 22.30: Nagy box- meccsek. A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható időjárás szombat estig: kezdetben többfelé lesz derült az ég. Később megnövekszik a fel­hőzet, legfeljebb hószállingó- zás várható. A szél néha megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke általában 0 fok körül alakul. * 4*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék